Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na krev

FERRO-FOLGAMMA 50 Tobolky - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12298

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: RP SCHERER
Kód výrobku: 12298
Kód EAN: 4030674009678
Kód SÚKL: 59570
Držitel rozhodnutí: RP SCHERER
Přípravek se užívá k předcházení a léčbě chudokrevnosti z nedostatku železa a listové kyseliny v těhotenství, po porodu a při kojení, kdy je zvýšená potřeba a spotřeba těchto látek. Přípravek se též užívá u dialyzovaných nemocných se současným nedostatkem železa a nedostatkem kyseliny listové a u nemocných s jaterní cirhózou s nedostatkem kyseliny listové (kteří navíc mohou krvácením z jícnových varixů ztrácet i železo). Přípravek je určen k léčbě dospělých a dětí od 12 let.

Příbalový leták

 

1/4 

sp.zn. sukls292303/2016 
 
Příbalová informace: informace pro uživatele 
 

Ferro-Folgamma 

Měkké tobolky 

(ferrosi sulfas hydricus, acidum folicum, cyanocobalaminum) 

 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Ferro-Folgamma a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ferro-Folgamma užívat 

3. 

Jak se přípravek Ferro-Folgamma používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Ferro-Folgamma uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1.  

Co je přípravek Ferro-Folgamma a k čemu se používá 

 
Přípravek Ferro-Folgamma se používá k předcházení a léčbě anemie (chudokrevnosti). 
Přípravek Ferro-Folgamma obsahuje železo, kyselinu listovou a vitamin B

12

.  

Přípravek je vhodný zejména pro předcházení vzniku chudokrevnosti ze ztrát železa a kyseliny listové, 
ale i k léčbě anemie z nedostatečného přívodu těchto složek potravou. 
 
Přípravek  se  užívá  k  předcházení  a  léčbě  chudokrevnosti  z nedostatku  železa  a  listové  kyseliny 
v těhotenství, po porodu a v období kojení, kdy je zvýšená potřeba a spotřeba těchto látek. Přípravek 
se též užívá u pacientů na dialýze se současným nedostatkem železa a nedostatkem kyseliny listové a u 
pacientů s jaterní cirhózou s nedostatkem kyseliny listové (kteří navíc mohou krvácením z jícnových 
varixů ztrácet i železo).  
 
Přípravek je určen k léčbě dospělých a dětí od 12 let. 
 
2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ferro-Folgamma užívat 

 
Neužívejte přípravek Ferro-Folgamma 

jestliže  jste  alergický(á)  na  léčivé  látky  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 
Přípravek nesmějí užívat pacienti s některými typy chudokrevnosti (s tzv. aplastickou anemií - anemií 
vznikající  v  důsledku  útlumu  kostní  dřeně,  talasemií  -  vrozenou  poruchou  krvetvorby,  s  anemií 
z otravy olovem, s hemolytickou anemií - kromě paroxysmální noční hemoglobinurie). Přípravek také 
nesmějí užívat pacienti trpící chudokrevností způsobenou nedostatkem vitaminu B

12

 (tzv. perniciózní 

anemií)  a  pacienti  trpící  myelodysplastickým  syndromem  (neefektivní  krvetvorbou).  Přípravek  také 
nesmějí užívat pacienti trpící stavy se zvýšeným hromaděním železa v těle (tzv. hemochromatózou a 

 

2/4 

hemosidorózou). Přípravek se též nesmí užívat při současné injekční léčbě železem a po opakovaných 
transfuzích krve.  
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Ferro-Folgamma se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Léčba tímto přípravkem vyžaduje vždy pravidelné lékařské kontroly, které odhalí event účinnost nebo 
neúčinnost  léčby,  snášenlivost  či  nesnášenlivost  železa,  event.  odmítání  či  špatnou  spolupráci 
nemocného.  
Vitamin  B

12

  po  perorálním  podání  může  odejít  střevem  nevyužit  u  atrofické  gastritidy  (zánětu 

žaludku)  a  parciální  gastrektomie  (částečné chirurgické  odstranění  žaludku),  protože  zde  schází tzv. 
vnitřní  faktor.    Dále  může  být  spotřebován  bakteriemi  u  syndromu  slepé  kličky,  u  striktur (zúžení), 
střevních  píštělí  a  u  divertikulózy  (mnohočetný  výskyt  vychlípenin).  Může  být  rovněž  vzácně 
spotřebován při zamoření střeva škulovcem (tasemnice). 
 
Vzhledem  k  riziku  vzniku  vředů  v  ústech  a  zabarvení  zubů  se  tobolky  mají  polykat  celé  a  zapíjet 
vodou a nemají se cucat, žvýkat ani zadržovat v ústech. Pokud nemůžete dodržet tyto pokyny nebo 
máte potíže s polykáním, obraťte se na svého lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Ferro-Folgamma 
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 
možná budete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním přípravku 
Ferro-Folgamma užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým lékařem.  
 
Vstřebávání železa snižují některé léky obsahující hořčík, vápník, hliník (jedná se např. o některé léky 
snižující  kyselost  žaludku),  dále  léky  užívané  k  léčbě  žaludečního  a  dvanáctníkového  vředu 
(cimetidin, ranitidin, famotidin, omeprazol, pantoprazol).  
Vstřebávání železa snižují i některé potraviny, např. pravý čaj, vejce, mléko. Kyselina listová může 
snížit hladinu léků k léčbě epilepsie, a tím vést ke zvýšení počtu záchvatů. 
 
Přípravek Ferro-Folgamma s jídlem a pitím 
Neužívejte  přípravek  Ferro-Folgamma  s mlékem  a  pravým  čajem,  jelikož  tyto  tekutiny  snižují 
vstřebávání železa. 
 
Těhotenství a kojení 
Při  podávání  během  těhotenství  a  v období  kojení  se  dávka  musí  omezit  na  1  tobolku  denně.  Tato 
dávka nemá být překročena. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Ferro-Folgamma nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat 
stroje. 
 
Přípravek Ferro-Folgamma obsahuje krystalizující sorbitol (70%) a sójový lecithin. Pokud Vám 
Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý 
přípravek užívat. Jestliže jste alergický(á) na sóju nebo arašídy, neužívejte tento léčivý přípravek. 
 
 
3.  

Jak se přípravek Ferro-Folgamma užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Děti  nad  12  let  a  dospělí  užívají  obvykle  z  preventivních  důvodů  1  až  3  tobolky  denně,  při  léčbě 
anemie  se  užívá  3krát  1 až  3krát 2 tobolky  denně.  Po  dosažení  normálních  hodnot  krevního  obrazu 
může lékař doporučit snížení dávky, ale je zpravidla třeba pokračovat v užívání přípravku ještě asi 2-3 
měsíce pro doplnění zásob železa. O délce užívání přípravku se vždy poraďte s lékařem. 

 

3/4 

Během těhotenství a v období kojení se užívá 1 tobolka denně. 
 
Způsob podávání 
Tobolku spolkněte celou a zapijte ji vodou. Necucejte ji, nežvýkejte ani nezadržujte v ústech.  
Přípravek  nezapíjejte  pravým  čajem,  protože  obsahuje  tanin,  který  tvoří  se  železem  nerozpustnou  a 
proto nevstřebatelnou sloučeninu. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ferro-Folgamma, než jste měl(a) 
Časnými příznaky akutní otravy jsou průjem, někdy s příměsí krve, teplota, pocit na zvracení, bolesti a 
křeče žaludku se zvracením, ve zvratkách často příměs krve. Tyto známky se dostavují asi po hodině. 
Při  podezření  na  předávkování  železem  je  třeba  pacienta  neodkladně  dopravit  do  nemocnice  na 
oddělení intenzivní (metabolické) péče. Pozdními příznaky akutní otravy jsou promodralé rty, nehty, 
dlaně,  slabý  a  rychlý  tep,  netečnost,  bledá,  vlhká  a  studená  kůže,  neobvyklá  únava  a  slabost.  Po 
správné a včasné léčbě dochází ke zlepšení za několik hodin až dní.  
 
Při  předávkování  nebo  náhodném  požití  přípravku  dítětem  volejte  ihned  rychlou  lékařskou 
službu. Hrozí otrava! 
 
 
4.  

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Přípravek je obvykle dobře snášen, ale může se vyskytnout pocit tlaku a plnosti v nadbřišku, pálení 
žáhy, nevolnost, zvracení, zácpa nebo průjem. Tyto příznaky často mizí po snížení dávky. Stolice bývá 
tmavá až černá. Toto zbarvení je vyvoláno železem.  
 
Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit) 

  Vředy v ústech (v případě nesprávného používání, pokud se tobolky žvýkají, cucají nebo zadržují 

v ústech)  

Starší pacienti a pacienti s obtížemi při polykání mohou být rovněž ohroženi vznikem vředů v hrdle, 
jícnu nebo průduškách, pokud tobolka pronikne do dýchacích cest. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
 
5.  

Jak přípravek Ferro-Folgamma uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25° C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

4/4 

 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6.  

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Ferro-Folgamma obsahuje 
Léčivými  látkami  jsou:  ferrosi  sulfas  hydricus  111,8  -117,0  mg  (odpovídá  37  mg  elementárního 
železa), acidum folicum (kyselina listová) 5,0 mg, cyanocobalaminum (vitamin B

12

) 0,01 mg v jedné 

měkké tobolce. 
 
Pomocnými  látkami  jsou:  kyselina  askorbová,  sójový  lecithin  (E322),  krystalizující  sorbitol  70%, 
glycerol 85%, ethylvanilin, želatina, ztužený tuk, čištěný řepkový olej, červený a černý oxid železitý 
(E172). 
 
Jak přípravek Ferro-Folgamma vypadá a co obsahuje toto balení 
Podlouhlé,  měkké,  želatinové  tobolky,  podélně  zbarvené  hnědě  a  cihlově  červeně,  obsahující 
žlutozelenou pastu.  
20, 50, 100, 500 a 2 500 tobolek. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Wörwag Pharma GmbH and Co.KG, Calwer Str. 7, 71034 Böblingen, Německo 
 
Výrobce 
Catalent Germany Eberbach GmbH, Gammelsbacher Str. 2, 69412 Eberbach, Německo 
C.P.M.  Contract  Pharma  GmbH  &  Co.KG,  Frühlingsstraße  7,  D-83620  Feldkirchen-Westerham, 
Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 6. 12. 2016. 

 

Recenze

Recenze produktu FERRO-FOLGAMMA 50 Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu FERRO-FOLGAMMA 50 Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám