Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na krev

FERINJECT 5X2ML Injekční roztok - recenze

Kód výrobku: 101028

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - FERINJECT 5X2ML Injekční roztok

sp.zn.sukls83657/2016 a k sp.zn.sukls182083/2016 Příbalová informace: informace pro pacienta

Ferinject 50 mg železa/ml injekční/infuzní roztok

Carboxymaltosum ferricum Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než vám bude tento přípravek podán, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. Co naleznete v této příbalové informaci
 1. Co je přípravek Ferinject a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude podán přípravek Ferinject
 3. Jak je přípravek Ferinject podáván
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Ferinject uchovávat
 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Ferinject a k čemu se používá

Ferinject je antianemický přípravek, lék, který se používá k léčbě anémie (chudokrevnosti). Obsahuje železo ve formě komplexu železa a cukru (maltózy). Železo je základní prvek potřebný k tomu, aby byl hemoglobin v červených krvinkách a myoglobin ve svalové tkáni schopen přenášet kyslík. Kromě toho je železo zapojeno do mnoha dalších životních funkcí v lidském organizmu. Ferinject se používá k léčbě pacientů s deficitem železa, pokud přípravky určené pro perorální podání nejsou účinné nebo nemohou být použity. Cílem léčby je doplnit zásoby železa v organismu a léčit anémii, což je nedostatek červených krvinek způsobený deficitem železa. Před podáním přípravku Ferinject Vám lékař provede krevní vyšetření, aby stanovil dávku, kterou potřebujete. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude podán přípravek Ferinject

Nepoužívejte přípravek

Ferinject:

 • jestliže jste alergický(á) na přípravek nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • pokud máte zkušenost se závažnou alergickou (hypersenzitivní) reakcí na jiné injekční přípravky s obsahem železa,
 • jestliže máte anémii, která není způsobena deficitem železa,
 • jestliže máte nadbytek železa nebo máte poruchy využití železa v těle. Upozornění a opatření Sdělte Vašemu lékaři či zdravotní sestře před použitím přípravku Ferinject:
 • pokud jste někdy měl(a) alergii na nějaký lék
 • pokud trpíte systémovým lupus erytematodes (zánětlivé onemocnění)
 • pokud trpíte revmatoidní artritidou
 • pokud trpíte závažným astmatem, ekzémem či jinou alergií
 • pokud máte infekci
 • pokud máte poruchu jater Ferinject by neměl být podáván dětem mladším 14 let. Při nesprávném podání přípravku Ferinject může dojít k úniku roztoku v místě vpichu, což může vést k podráždění kůže a případnému dlouhotrvajícímu hnědému zabarvení v místě vpichu. Pokud k tomu dojde, musí být podávání přípravku okamžitě zastaveno. Jak se přípravek Ferinject podává

Lékař nebo zdravotní sestra Vám podá neředěný přípravek Ferinject injekcí nebo během dialýzy nebo naředěný přípravek Ferinject infuzí; přípravek Ferinject se podává v místě, kde mohou být imunoalergické reakce správně a okamžitě vyřešeny. 30 minut po každém podání budete pod dohledem Vašeho lékaře nebo zdravotní sestry Další léčivé přípravky a přípravek Ferinject

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Pokud je Ferinject podáván společně s perorálními přípravky železa, pak tyto perorální přípravky mohou být méně účinné. Těhotenství

Údaje o podávání přípravku Ferinject těhotným ženám jsou omezené. Je důležité, abyste sdělila svému lékaři, že jste těhotná nebo plánujete mít dítě. Pokud během léčby otěhotníte, poraďte se s Vaším lékařem. Váš lékař rozhodne, zda Vám má nebo nemá být podán tento přípravek. Kojení

Pokud kojíte, poraďte se s Vaším lékařem dříve, než Vám přípravek Ferinject bude podán. Je nepravděpodobné, že by Ferinject představoval riziko pro kojené dítě. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není pravděpodobné, že by Ferinject snížil schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Důležité informace o některých složkách přípravku Ferinject

Tento lék obsahuje 0,24 mmol (neboli 5,5 mg) sodíku na mililitr neředěného roztoku. To je nutné vzít v úvahu u pacientů na dietě se sníženým obsahem sodíku. 3. Jak je přípravek Ferinject podáván

Lékař Vám může podávat přípravek Ferinject třemi možnými způsoby: neředěný přípravek injekcí nebo během dialýzy nebo naředěný přípravek infuzí.

 • Injekcí přímo do žíly můžete jednou týdně dostat až 20 ml přípravku Ferinject, což odpovídá 1 000 mg železa.
 • Pokud docházíte na dialýzu, můžete dostat přípravek Ferinject během ní prostřednictvím dialyzátoru.
 • Infuzí přímo do žíly můžete jednou za týden dostat až 20 ml přípravku Ferinject, což odpovídá 1 000 mg železa. Protože je Ferinject pro infuzi ředěn roztokem chloridu sodného, může mít infuze objem až 250 ml a vypadá jako hnědý roztok. Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Ferinject, než mělo Váš lékař je zodpovědný za stanovení příslušné dávky, volbu způsobu a frekvence podání a také délku Vaší léčby. Předávkování může způsobit hromadění železa v těle. Váš lékař bude proto sledovat parametry, které souvisí se zásobami železa, jako je hladina feritinu a transferinu v krvi, aby nedošlo k hromadění železa. 4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento léčivý přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Závažné nežádoucí účinky: Okamžitě sdělte svému lékaři, pokud si všimnete jakýchkoli z následujících známek a příznaků, které mohou být projevem závažné alergické reakce: vyrážka (např. kopřivka), svědění, dýchací obtíže, sípání a/nebo otok rtů, jazyka, hrdla nebo těla. Tyto alergické reakce (postihující méně než 1 pacienta z 1 000) mohou být u některých pacientů závažné nebo život ohrožující (známé pod pojmem anafylaktoidní reakce) a mohou být spojeny se srdečními a oběhovými potížemi a se ztrátou vědomí. Váš lékař si je těchto možných nežádoucích účinků vědom a bude Vás během podávání přípravku Ferinject a po jeho podání sledovat. Další nežádoucí účinky, o kterých byste měl(a) informovat svého lékaře v případě, že budou závažné: Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10): bolest hlavy, závrať, pocit horka (zrudnutí), vysoký krevní tlak, nevolnost a reakce v místě injekce/infuze (viz také bod 2). Méně časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 pacienta ze 100): pocit necitlivosti, brnění nebo svědění kůže, změny chuti, vyšší tepová frekvence, nízký krevní tlak, dýchací obtíže, zvracení, zažívací potíže, bolest břicha, zácpa, průjem, svědění, kopřivka, zarudnutí kůže, vyrážka, bolesti svalů, kloubů a/nebo zad, bolest paží nebo dolních končetin, svalové křeče, horečka, únava, bolest na hrudi, otok rukou a/nebo nohou a zimnice. Vzácné nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000): zánět žil, celkový neklid, ztráta vědomí, úzkost, mdloby, pocit slabosti, sípání, nadměrná plynatost (nadýmání), rychlý otok obličeje, úst, jazyka nebo krku, který může způsobit potíže s dýcháním, bledost, otok ve tváři a chřipkové příznaky, jako je horečka, bolest hlavy a/nebo pocit nemoci (chřipky). Při laboratorních vyšetřeních může být zjištěna dočasná změna některých krevních parametrů. Následující změna v krevních parametrech je častá: snížení hladiny fosforu v krvi. Následující změny v krevních parametrech jsou méně časté: zvýšení hladin určitých jaterních enzymů zvaných alaninaminotransferáza, aspartátaminotransferáza, gama-glutamyltransferáza a alkalická fosfatáza a zvýšení hladiny enzymu laktátdehydrogenázy. Pokud chcete získat více informací, zeptejte se svého lékaře. Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Ferinject uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Přípravek Ferinject nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte přípravek v původním obalu, aby byl chráněn před světlem. Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C. Chraňte před mrazem. Jakmile byly injekční lahvičky s přípravkem Ferinject otevřeny, musí být okamžitě použity. Po naředění roztokem chloridu sodného musí být naředěný roztok okamžitě použit. Přípravek Ferinject bude pro Vás uložen u lékaře nebo v nemocnici. 6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Ferinject obsahuje

Léčivou látkou je železo (jako carboxymaltosum ferricum - komplex železa a maltózy) v koncentraci 50 mg železa/ml. Pomocnými látkami jsou hydroxid sodný (pro úpravu pH), kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH) a voda na injekci. Jak přípravek Ferinject vypadá a co obsahuje toto balení

Ferinject je tmavě hnědý neprůhledný injekční/infuzní roztok. Ferinject je dodáván ve skleněných injekčních lahvičkách obsahujících:

 • 2 ml roztoku, což odpovídá 100 mg železa. K dispozici jsou balení po 1, 2 nebo 5 injekčních lahvičkách.
 • 10 ml roztoku, což odpovídá 500 mg železa. K dispozici jsou balení po 1, 2 nebo 5 injekčních lahvičkách.
 • 20 ml roztoku, což odpovídá 1 000 mg železa. K dispozici je balení s 1 injekční lahvičkou. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Vifor France 100-101 Terrasse Boieldieu Tour Franklin La Défense 8 92042 Paris La Défense Cedex Francie Tel. +33 (0)1 41 06 58 90 Fax +33 (0)1 41 06 58 99 e-mail: contact-fr@viforpharma.com Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko, Chorvatsko, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Španělsko, Švédsko, Velká Británie: Ferinject. Belgie, Lucembursko: Injectafer. Slovinsko: Iroprem. Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29. 3. 2017

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: Při každém podání přípravku Ferinject a po něm pozorně sledujte, zda se u pacienta neobjevují známky a příznaky hypersenzitivních reakcí. Přípravek Ferinject by měl být podáván pouze v případě, že je k dispozici personál, který je vyškolený pro posouzení a zvládání anafylaktických reakcí a který může okamžitě zasáhnout, a v prostředí, kde lze zajistit kompletní resuscitační zařízení. Výskyt možných nežádoucích účinků je u pacienta třeba sledovat nejméně po dobu 30 minut po každém podání přípravku Ferinject. Stanovení potřeby železa Individuální potřeba doplnění železa pomocí prostředku Ferinject se stanovuje na základě tělesné hmotnosti pacienta a hladiny hemoglobinu (Hb) (viz tabulka 1): Tabulka 1: Stanovení potřeby železa

Hb Tělesná hmotnost pacienta

g/dl mmol/l pod 35 kg 35 kg až 4 až 10 ml >200 až 500 mg 100 ml 6 minut

10 až 20 ml >500 aža 1 000 mg 250 ml 15 minut Monitorovací opatření Vyhodnocení by měl lékař provádět podle stavu konkrétního pacienta. Hladina hemoglobinu by měla být znovu vyhodnocena minimálně 4 týdny po posledním podání přípravku Ferinject, aby byl dostatek času na erytropoézu a využití železa. V případě, že je u pacienta nutné pokračovat v doplnění železa, je nutné potřebu železa znovu spočítat pomocí tabulky 1 výše. Inkompatibility Při souběžném podávání s parenterálními přípravky obsahujícími železo je absorpce orálně podávaného železa snížena. V případě potřeby proto nezahajujte perorální terapii železem nejméně 5 dnů po poslední injekci přípravku Ferinject. Předávkování Podávání přípravku Ferinject v množstvích přesahujících dávku potřebnou ke korekci deficitu železa v době podání může vést ke hromadění železa v tělesných zásobách a časem k hemosideróze. S rozpoznáním hromadění železa může pomoci monitorování parametrů železa, jako je například ferritin v séru nebo nasycení transferinu. Dojde-li k hromadění železa, postupujte standardním způsobem, zvažte například použití chelátoru železa.

Informace o produktu

Kód výrobku: 101028
Kód EAN:
Kód SÚKL: 102918

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Ferinject se používá k léčbě pacientů s deficitem železa, pokud přípravky určené pro perorální podání nejsou účinné nebo nemohou být použity. Cílem léčby je doplnit zásoby železa v organismu a léčit anémii, což je nedostatek červených krvinek způsobený deficitem železa. Před podáním přípravku Ferinject, Vám lékař provede krevní vyšetření, aby vypočítal dávku, kterou potřebujete.

Příbalový leták

FERINJECT 5X2ML Injekční roztok – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu FERINJECT 5X2ML Injekční roztok zobrazíte nebo stáhnete zde: FERINJECT 5X2ML Injekční roztok.pdf

Recenze

Recenze produktu FERINJECT 5X2ML Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu FERINJECT 5X2ML Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám