Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 101028
Kód EAN:
Kód SÚKL: 102918
Ferinject se používá k léčbě pacientů s deficitem železa, pokud přípravky určené pro perorální podání nejsou účinné nebo nemohou být použity. Cílem léčby je doplnit zásoby železa v organismu a léčit anémii, což je nedostatek červených krvinek způsobený deficitem železa. Před podáním přípravku Ferinject, Vám lékař provede krevní vyšetření, aby vypočítal dávku, kterou potřebujete.

Příbalový leták

1/4
sp.zn.sukls257732/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Ferinject
50 mg železa/ml
Injekční roztok/infuzní roztok
Carboxymaltosum ferricum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Ferinject a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude podán přípravek Ferinject
3. Jak je přípravek Ferinject podáván
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Ferinject uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK FERINJECT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Ferinject je antianemický přípravek, lék, který se používá k léčbě anémie (chudokrevnosti). Obsahuje
železo ve formě komplexu železa a cukru (maltózy). Železo je základní prvek potřebný k tomu, aby
byl hemoglobin v červených krvinkách a myoglobin ve svalové tkáni schopen přenášet kyslík. Kromě
toho je železo zapojeno do mnoha dalších životních funkcí v lidském organizmu.
Ferinject se používá k léčbě pacientů s deficitem železa, pokud přípravky určené pro perorální podání
nejsou účinné nebo nemohou být použity. Cílem léčby je doplnit zásoby železa v organismu a léčit
anémii, což je nedostatek červených krvinek způsobený deficitem železa.
Před podáním přípravku Ferinject Vám lékař provede krevní vyšetření, aby stanovil dávku, kterou
potřebujete.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ VÁM BUDE PODÁN PŘÍPRAVEK
FERINJECT
Nepoužívejte přípravek Ferinject
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na carboxymaltosum ferricum (komplex železa a
maltózy) nebo na kteroukoli další složku přípravku Ferinject,
jestliže máte anémii, která není způsobena deficitem železa,
jestliže máte nadbytek železa nebo máte poruchy využití železa v těle,
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ferinject je zapotřebí
informujte svého lékaře, pokud máte jakoukoli infekci, astma, ekzémy, alergie nebo poruchu
jater,
Ferinject by neměl být podáván dětem mladším 14 let.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Pokud je Ferinject podáván společně s perorálními přípravky železa, pak tyto perorální přípravky
mohou být méně účinné.
2/4
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i
o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství
Pokud jste těhotná, oznamte to svému lékaři a poraďte se s ním dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Lékař posoudí, zda očekávaný přínos léčby přípravkem v těhotenství stojí za možné riziko. Poté
rozhodne, zda léčbu přípravkem Ferinject zahájíte. Podávání je obecně vhodné omezit na posledních
šest měsíců těhotenství.
Kojení
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete dostávat přípravek Ferinject. Je nepravděpodobné, že
by Ferinject představoval riziko pro kojené dítě.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není pravděpodobné, že by Ferinject snížil schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Ferinject
Tento lék obsahuje 0,24 mmol (neboli 5,5 mg) sodíku na mililitr neředěného roztoku a to musí být
bráno v úvahu u pacientů na dietě se sníženým obsahem sodíku (nebo soli).
3. JAK JE PŘÍPRAVEK FERINJECT PODÁVÁN
Lékař Vám může podávat přípravek Ferinject třemi možnými způsoby: neředěný přípravek injekcí
nebo během dialýzy nebo naředěný přípravek kapénkovou infuzí.
Injekcí přímo do žíly můžete jednou týdně dostat až 20 ml přípravku Ferinject, což odpovídá
1000 mg železa.
Pokud docházíte na dialýzu, můžete dostat přípravek Ferinject během ní prostřednictvím
dialyzátoru.
Kapénkovou infuzí přímo do žíly můžete jednou za týden dostat až 20 ml přípravku Ferinject,
což odpovídá 1000 mg železa. Protože je Ferinject pro kapénkovou infuzi ředěn roztokem
chloridu sodného, může mít infuze objem až 250 ml a vypadá jako hnědý roztok.
Váš lékař je zodpovědný za stanovení příslušné dávky, volbu způsobu a frekvence podání a také délku
Vaší léčby.
Předávkování může způsobit hromadění železa v těle. Váš lékař bude proto sledovat parametry, které
souvisí se zásobami železa, jako je hladina feritinu a transferinu v krvi, aby nedošlo k hromadění
železa.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Ferinject nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Hlášené vedlejší účinky jsou buď časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100), méně časté (vyskytují
se u 1 až 10 pacientů z 1 000) nebo vzácné (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10 000).
Následující příznaky jsou časté: bolest hlavy, závratě, nevolnost, bolesti břicha, zácpa, průjem,
vyrážka, reakce v místě vpichu.
Následující příznaky jsou méně časté: brnění, nízký krevní tlak, vysoký krevní tlak, zčervenání,
poruchy chuti, zvracení, zažívací obtíže, nadýmání, svědění, kopřivka, svalové bolesti, bolesti zad,
3/4
kloubů, horečka, únava, bolesti na hrudi, třesavka, malátnost, periferní otoky, hypersenzitivita a vážné
alergické reakce.
Následující příznak je vzácný: dechová nedostatečnost (dyspnoe).
Při laboratorních vyšetřeních může být zjištěna dočasná změna některých krevních parametrů.
Následující změny v krevních parametrech jsou časté: přechodné snížení hladiny fosforu v krvi,
zvýšení hladiny jaterního enzymu alaninaminotransferázy.
Následující změny v krevních parametrech jsou méně časté: zvýšení hladiny jaterních enzymů
aspartátaminotransferázy a gama-glutamyltransferázy, zvýšení hladiny enzymu laktátdehydrogenázy.
Pokud chcete získat více informací, zeptejte se svého lékaře.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.
5. JAK PŘÍPRAVEK FERINJECT UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Ferinject nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte v původním obalu. Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C. Chraňte před mrazem.
Jakmile byly injekční lahvičky s přípravkem Ferinject otevřeny, musí být okamžitě použity. Po
naředění roztokem chloridu sodného musí být naředěný roztok okamžitě použit.
Přípravek Ferinject bude pro Vás uložen u lékaře nebo v nemocnici.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Ferinject obsahuje
Léčivou látkou je železo (jako carboxymaltosum ferricum komplex železa a maltózy) v koncentraci
50 mg železa/ml. Pomocnými látkami jsou hydroxid sodný (pro úpravu pH), kyselina chlorovodíková
(pro úpravu pH) a voda na injekci.
Jak přípravek Ferinject vypadá a co obsahuje toto balení
Ferinject injekční roztok/infuzní roztok je tmavě hnědý neprůhledný roztok.
Ferinject je dodáván ve skleněných injekčních lahvičkách se 2 ml roztoku, což odpovídá 100 mg
železa, a ve skleněných injekčních lahvičkách s 10 ml roztoku, což odpovídá 500 mg železa.
Ferinject je dostupný ve 2 ml a v 10 ml injekčních lahvičkách.
K dispozici jsou balení po 1, 2 nebo 5 injekčních lahvičkách.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Vifor France SA
7-13, Bd Paul Emile Victor
92200 Neuilly-sur-Seine
Francie
Tel. +33 (0)1 41 06 58 90
Fax +33 (0)1 41 06 58 99
e-mail: contact-fr@viforpharma.com
4/4
Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech Evropského hospodářského prostoru
pod těmito názvy:
Rakousko, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko,
Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko,
Rumunsko, Slovenská republika, Španělsko, Švédsko, Velká Británie: Ferinject. Belgie,
Lucembursko: Injectafer. Slovinsko: Iroprem.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 3.4.2013

Recenze

Recenze produktu FERINJECT 5X2ML Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu FERINJECT 5X2ML Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze