Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis anestetika

FENTANYL TORREX 50 MCG/ML 5X2ML/100RG Injekční roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21539

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: TOV
Kód výrobku: 21539
Kód EAN: 8595204800614
Kód SÚKL: 30101
Držitel rozhodnutí: TOV
Fentanyl Torrex je krátkodobě účinný opioid, který se používá: - pro neuroleptickou analgezii a anestezii; - jako analgetická složka při celkové anestezii; - pro analgetickou léčbu na jednotce intenzivní péče u pacientů s řízenou plicní ventilací.

Příbalový leták

1/6

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls171003/2010
a příloha k sp.zn. sukls189482/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

FENTANYL TORREX 50 g/ml
injekční roztok
Fentanyli dihydrogenocitrasPřečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je FENTANYL TORREX a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete FENTANYL TORREX používat
3. Jak se FENTANYL TORREX používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak FENTANYL TORREX uchovávat
6. Další informace


1. Co je FENTANYL TORREX a k čemu se používá

Fentanyl Torrex patří do skupiny silných analgetik (léky proti bolesti) označovaných jako
opioidy. Lze jej použít jako doplněk k celkové nebo místní anestezii před operací nebo v jejím
průběhu ke ztlumení bolesti nebo k udržení anestezie


2. Než začnete přípravek FENTANYL TORREX používat

Nepoužívejte Fentanyl Torrex:

jestliže jste alergický/á na fentanyl nebo na jakékoli léky podobné morfinu nebo na kteroukoli
další složku přípravku Fentanyl Torrex.

Zvláštní opatření při použití přípravku Fentanyl Torrex je zapotřebí:

- Jestliže máte onemocnění způsobující potíže s dýcháním.
- Jestliže užíváte nebo jste v poslední době užíval/a léky na depresi, které patří do skupiny
inhibitorů MAO.
- Jestliže máte snížený objem krve nebo nízký krevní tlak.
- Jestliže máte zvýšený nitrolební tlak nebo poranění mozku či lebky.
- Jestliže máte myasthenii gravis, onemocnění způsobujícím únavu nebo slabost svalů.

2/6
- Fentanyl může podávat pouze vyškolený anesteziolog v nemocnici nebo v jiném zařízení, ve
kterém lze provést intubaci a asistované umělé dýchání.
- Podobně jako u všech silných analgetik tohoto typu je dobré utlumení bolesti spojeno se
snížením dechové frekvence. Tato komplikace může vydržet až do probouzení nebo se může
opět během tohoto období objevit. Vaše dýchání bude pečlivě monitorováno až do návratu do
normálního stavu. Váš lékař má připravené speciální vybavení a léky, pomocí nichž může
případně ovlivnit jakékoli nežádoucí snížení dechové frekvence.
- Epileptici, pacienti s onemocněním štítné žlázy, koronárních tepen, plic, trávicího traktu,
jater a ledvin a alkoholici musejí mít dávku vzhledem ke svému zdravotnímu stavu upravenou.
Jejich reakce na podání léku bude lékař pečlivě monitorovat.
- Dlouhodobé užívání nebo zneužívání opioidů v minulosti může vést ke snížení účinnosti, a u
těchto pacientů bude možná třeba zvýšit dávku.


Poznámka k dávkování

Použití přípravku Fentanyl Torrex může vést k pozitivním výsledkům při dopingových testech.


Další léčivé přípravky a Fentanyl Torrex

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval/a nebo které možná budete užívat, i když se jedná o volně prodejné přípravky.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:

- léky proti bolesti
- barbituráty (přípravky na spaní nebo zklidnění)
- sedativa (přípravky na zklidnění)
- přípravky k léčbě epilepsie
- některé přípravky k léčbě deprese (inhibitory MAO)
Informujte svého lékaře, pokud požíváte alkohol.

Těhotenství, kojení a fertilita

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Fentanyl by neměl být
podáván v těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Dlouhodobá léčba během těhotenství může u
kojence způsobit příznaky z vysazení.
Používání fentanylu během porodu se nedoporučuje, protože fentanyl prochází přes placentu a může
narušovat dýchání novorozence. Pokud se Váš lékař přesto rozhodne, že je použití tohoto přípravku
nutné, k dispozici je několik možností léčby, kterými lze zvrátit jakékoli negativní účinky.
Fentanyl může procházet do mateřského mléka. Z toho důvodu se doporučuje, abyste alespoň dalších
24 hodin po léčbě nekojila.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Varování: Tento lék může narušit schopnost reagovat nebo řídit dopravní prostředek.

Nesmíte řídit dopravní prostředek, pracovat s nástroji ani obsluhovat stroje, protože fentanyl snižuje
na značnou dobu po podání vaši schopnost reagovat a koncentrovat se.
Zeptejte se svého lékaře, kdy je již bezpečné v těchto činnostech opět pokračovat.

!
3/6
Fentanyl Torrex obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na ml. To znamená, že je prakticky bez
obsahu sodíku.

3. Jak se přípravek FENTANYL TORREX používá

Dávkování fentanylu musí být stanoveno individuálně, s přihlédnutím k věku, tělesné hmotnosti,
zdravotnímu stavu a probíhajícímu onemocnění, doprovodným lékům a typu operace a anestezie.
Počáteční dávka by měla být snížena u starších nebo oslabených pacientů. Při výpočtu dalších dávek je
třeba přihlížet k účinku počáteční dávky.
Fentanyl Torrex se může použít u dospělých a dětí od 2 let. Přípravek se podává do žíly nebo do svalu.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Fentanyl Torrex než jste měl(a)
Předávkování fentanylem se projevuje prohloubením jeho účinku Hlavním příznakem je útlum
dýchání. Lékař má vždy k dispozici naloxon, což je specifický protijed.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i Fentanyl Torrex nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Četnost nežádoucích účinků je uvedena následovně:

Velmi časté (objevuje se u více než 1 pacienta z 10)
Časté (objevuje se u 1 až 10 pacientů ze 100)
Méně časté (objevuje se u 1 až 10 pacientů z 1 000)
Vzácné (objevuje se u 1 až 10 pacientů z 10 000)
Velmi vzácné (objevuje se u méně než 1 pacienta z 10 000)
Není známo (z dostupných údajů nelze určit)


Velmi časté:
- Pocit na zvracení
- Zvracení
- Svalová ztuhlost

Časté:
- Závrať
- Útlum
- Porucha souhry normálních pohybů
- Porucha vidění
- Zrychlená, zpomalená nebo nepravidelná srdeční činnost
- Nízký nebo vysoký krevní tlak
- Bolest žil
- Křečovité uzavření hrtanu
- Zúžení průdušek
- Zástava dechu
- Alergická kožní vyrážka
- Pooperační zmatenost

Méně časté:
- Nadměrný pocit štěstí (euforie)
- Bolest hlavy
- Kolísání krevního tlaku
- Škytavka
- Zimnice
4/6
- Pokles tělesné teploty
- Zánět žil

Není známo:
- Závažné alergické reakce, které můžou vést k potížím s dýcháním nebo k závratím
- Svalové křeče
- Bezvědomí
- Srdeční zástava (Lékař disponuje léky ke zvrácení tohoto účinku.)
- Kopřivka
- Útlum dýchání
- Svědění

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.


5. Jak přípravek FENTANYL TORREX uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před
světlem.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Fentanyl Torrex nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za
zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakýchkoli viditelných známek snížené jakosti.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Další informace

Co Fentanyl Torrex obsahuje

Léčivou látkou je fentanyli dihydrogenocitras

1 ampulka se 2 ml injekčního roztoku obsahuje:
Fentanyl-citrát 0,157 mg
Odpovídající dávka fentanylu 0,10 mg

1 ampulka se 10 ml injekčního roztoku obsahuje:
Fentanyl-citrát 0,785 mg
Odpovídající dávka fentanylu 0,50 mg

Dalšími složkami jsou:
- Chlorid sodný
- Voda na injekci
- Roztok kyseliny chlorovodíkové nebo roztok hydroxidu sodného k nastavení pH


Jak Fentanyl Torrex vypadá a co obsahuje toto balení
5/6

Fentanyl je čirý, bezbarvý roztok bez mechanických nečistot, je balen ampulkách z bezbarvého skla a
krabičky.

Balení po 5 ampulkách s 2 nebo 10 ml roztoku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
Chiesi CZ s.r.o., Na Květnici 33, Praha 4 , Česká republika

Výrobce:
Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Vídeň, Rakousko


Tato příbalová informace byla naposledy schválena 24.10.2012

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Dávkování
Dávkování fentanylu musí být stanoveno individuálně, s přihlédnutím k věku, tělesné
hmotnosti, somatickému stavu, základnímu patologickému stavu, doprovodným lékům a typu
operace a anestezie. Počáteční dávka by měla být snížena u starších nebo oslabených
pacientů. Při výpočtu dalších dávek je třeba přihlížet k účinku počáteční dávky.

Neuroleptická analgezie a neuroleptická anestezie
Pro neuroleptickou analgezii u dospělých je obvyklá počáteční dávka 50 100 g (0,7 1,4
g/kg) fentanylu, podávaného pozvolna intravenózně v kombinaci s neuroleptiky (přednostně
s droperidolem). Jestliže je nutná druhá dávka 50 100 g (0,7 1,4 g/kg), může být
fentanyl aplikován 30 45 minut po počáteční dávce.

Pro neuroleptickou anestezii v podmínkách řízené plicní ventilace u dospělých se obecně
podává počáteční dávka 200 600 g (2,8 8,4 g/kg) fentanylu, pozvolna intravenózně
v kombinaci s neuroleptiky (přednostně s droperidolem). Dávka závisí na trvání a závažnosti
chirurgického výkonu a na léčbě používané k celkové anestezii. Pro prodloužení anestezie je
možno podat další dávky 50 100 g (0,7 1,4 g/kg) fentanylu každých 30 45 minut.
Podle průběhu lékařského výkonu se upraví časové intervaly a velikost dalších dávek.

Analgetická součást v celkové anestezii
Pro úvod se podávají intravenózně dávky 70 600 g (1 8,4 g/kg). Dávky větší než 200
g je třeba podat pouze při řízeném dýchání.
Pro udržení analgezie během celkové anestezie se následně podávají další dávky 25 100 g
(0,35 1,4 g/kg). Časové intervaly a velikost dávek se upraví podle průběhu chirurgického
výkonu.

Zvládání bolesti v jednotkách intenzivní péče
Pro zvládání bolesti u pacientů s řízenou ventilací na jednotce intenzivní péče se dávka
fentanylu stanovuje individuálně v závislosti na vnímání bolesti a současné léčbě. Obvykle je
počáteční dávka v rozmezí 50 100 g i.v. (0,7 1,4 g/kg), v případě nutnosti může být i
6/6
vyšší. Po počáteční dávce následují opakované injekce, celkově až do 25 125 g
fentanylu/hod. (0,35 1,8 g/kg/hod).

Dávkování u starších a oslabených pacientů
Počáteční dávka u starších a oslabených pacientů by měla být snížena. Efekt počáteční dávky
je nutné vzít v úvahu pro stanovení dalších dávek.

Dávkování u pacientů s chronickou léčbou opioidy
U pacientů s chronickou léčbou opioidy nebo se známou anamnézou jejich nadměrného
užívání jsou nutné vyšší dávky fentanylu.

Děti a dospívající
U dětí ve věku 12 až 17 let se použije stejné dávkování jako u dospělých.

Děti ve věku 2 až 11 let
Obvyklé dávkovací schéma je následující:

Dávkování fentanylu u dětí ve věku 2 11 let
Věk Úvodní dávka Doplňková dávka
Spontánní respirace 2 11 let 1 3 g/kg 1 1,25 g/kg
Asistovaná ventilace 2 11 let 1 3 g/kg 1 1,25 g/kg

Techniky, které zahrnují analgézii u spontánně dýchajících dětí jako součást anestézie nebo
sedativně analgetických úkonů, mohou použít pouze zkušení pracovníci v prostředí, kde je
možno zvládnout náhlou rigiditu hrudní stěny vyžadující intubaci nebo apnoe vyžadující
podpůrné dýchání (viz bod 4.4).

Způsob podání
Fentanyl by měl být podáván pouze za podmínek, které umožňují kontrolovat dýchací cesty, a
měli by jej podávat pracovníci, kteří jsou kvalifikováni dýchací cesty kontrolovat.(viz bod
4.4).

Fentanyl se podává i.m. a i.v. jako bolus nebo jako infuze.

Recenze

Recenze produktu FENTANYL TORREX 50 MCG/ML 5X2ML/100RG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu FENTANYL TORREX 50 MCG/ML 5X2ML/100RG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám