Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis anestetika

FENTANYL TORREX 50 MCG/ML 5X10ML/500RG Injekční roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21540

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - FENTANYL TORREX 50 MCG/ML 5X10ML/500RG Injekční roztok

sp. zn. sukls275859/2016

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

FENTANYL TORREX 50

g/ml injekční roztok

fentanyli citras

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

V příbalové informaci naleznete

: 1. Co je FENTANYL TORREX a k čemu se používá

 1. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete FENTANYL TORREX používat 3. Jak se FENTANYL TORREX používá
 2. Možné nežádoucí účinky 5 Jak FENTANYL TORREX uchovávat
 3. Obsah balení a další informace

1. Co je FENTANYL TORREX a k čemu se používá

Fentanyl Torrex patří do skupiny silných analgetik (léky proti bolesti) označovaných jako opioidy. Lze jej použít jako doplněk k celkové nebo místní anestezii před operací nebo v jejím průběhu ke ztlumení bolesti nebo k udržení anestezie

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek FENTANYL TORREX používat

Nepoužívejte Fentanyl Torrex:

jestliže jste alergický(á) na fentanyl nebo na jakékoli léky podobné morfinu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). . Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Fentanyl Torrex se poraďte se svým lékařem:

 • Jestliže máte onemocnění způsobující potíže s dýcháním.
 • Jestliže užíváte nebo jste v poslední době užíval/a léky na depresi, které patří do skupiny inhibitorů MAO.
 • Jestliže máte snížený objem krve nebo nízký krevní tlak.
 • Jestliže máte zvýšený nitrolební tlak nebo poranění mozku či lebky.
 • Jestliže máte myasthenii gravis, onemocnění způsobujícím únavu nebo slabost svalů.

Fentanyl může podávat pouze vyškolený anesteziolog v nemocnici nebo v jiném zařízení, ve kterém lze provést intubaci a asistované umělé dýchání.

Podobně jako u všech silných analgetik tohoto typu je dobré utlumení bolesti spojeno se snížením dechové frekvence. Tato komplikace může vydržet až do probouzení nebo se může opět během tohoto období objevit. Vaše dýchání bude pečlivě monitorováno až do návratu do normálního stavu. Váš lékař má připravené speciální vybavení a léky, pomocí nichž může případně ovlivnit jakékoli nežádoucí snížení dechové frekvence. Epileptici, pacienti s onemocněním štítné žlázy, koronárních tepen, plic, trávicího traktu, jater a ledvin a alkoholici musejí mít dávku vzhledem ke svému zdravotnímu stavu upravenou. Jejich reakce na podání léku bude lékař pečlivě monitorovat. Dlouhodobé užívání nebo zneužívání opioidů v minulosti může vést ke snížení účinnosti, a u těchto pacientů bude možná třeba zvýšit dávku.

- Serotoninový syndrom

Při současném podávání fentanylu s některými léky, které ovlivňují tzv. serotoninový systém, jako jsou selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI), nebo s léky, které inhibují metabolismus serotoninu (včetně inhibitorů monoaminoxidázy [IMAO]), může dojít k rozvoji potenciálně život ohrožujícího serotoninového syndromu. Tato situace může nastat v rámci doporučeného dávkování. Serotoninový syndrom může zahrnovat mentální změny (např. neklid, halucinace, koma), vegetativní labilitu (např. zrychlená srdeční činnost, nestálý krevní tlak, zvýšená tělesná teplota), nervosvalové změny (např. hyperreflexie, poruchy koordinace, svalová ztuhlost), a/nebo střevní a žaludeční obtíže (např. nevolnost, zvracení, průjem). Je-li podezření na serotoninový syndrom, lékař okamžitě léčbu fentanylem ukončí.

- Maligní hypertermie

U vnímavých jedinců mohou silná anestetika vyvolat takový stav kosterního svalstva, který vede k vysoké poptávce kyslíku a klinickému syndromu známému jako maligní hypertermie (MH). Tento klinický syndrom je charakterizován zvýšeným množstvím oxidu uhličitého v krvi a horečkou a může zahrnovat svalovou ztuhlost, rychlou tepovou frekvenci, zrychlený dech, modrofialové zbarvení kůže, nepravidelný tep a/nebo nestabilní krevní tlak. V poregistračním období byly hlášeny případy maligní hypertermie bez použití klasických léků vyvolávajících tento syndrom, jako jsou těkavá anestetika a depolarizující myorelaxancia. Tyto nálezy neumožňují vyloučit fentanyl jako spouštěcí faktor. Pokud by u vás takový stav nastal, lékař zahájí příslušnou léčbu a bude vás průběžně sledovat.

Poznámka k dávkování

Použití přípravku Fentanyl Torrex může vést k pozitivním výsledkům při dopingových testech.

Další léčivé přípravky a přípravek Fentanyl Torrex

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, i když se jedná o volně prodejné přípravky.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků:

 • léky proti bolesti
 • barbituráty (přípravky na spaní nebo zklidnění)
 • sedativa (přípravky na zklidnění)
 • přípravky k léčbě epilepsie
 • některé přípravky k léčbě deprese (inhibitory monoaminooxidázy (MAO), selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI)). Informujte svého lékaře, pokud požíváte alkohol.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Fentanyl by neměl být podáván v těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Dlouhodobá léčba během těhotenství může u kojence způsobit příznaky z vysazení. Používání fentanylu během porodu se nedoporučuje, protože fentanyl prochází přes placentu a může narušovat dýchání novorozence. Pokud se Váš lékař přesto rozhodne, že je použití tohoto přípravku nutné, k dispozici je několik možností léčby, kterými lze zvrátit jakékoli negativní účinky. Fentanyl může procházet do mateřského mléka. Z toho důvodu se doporučuje, abyste alespoň dalších 24 hodin po léčbě nekojila.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Varování: Tento lék může narušit schopnost reagovat nebo řídit dopravní prostředek.

Nesmíte řídit dopravní prostředek, pracovat s nástroji ani obsluhovat stroje, protože fentanyl snižuje na značnou dobu po podání vaši schopnost reagovat a koncentrovat se. Zeptejte se svého lékaře, kdy je již bezpečné v těchto činnostech opět pokračovat.

Fentanyl Torrex obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na ml. To znamená, že je prakticky „bez obsahu sodíku“.

3. Jak se přípravek FENTANYL TORREX používá

Dávkování fentanylu musí být stanoveno individuálně, s přihlédnutím k věku, tělesné hmotnosti, zdravotnímu stavu a probíhajícímu onemocnění, doprovodným lékům a typu operace a anestezie. Počáteční dávka by měla být snížena u starších nebo oslabených pacientů. Při výpočtu dalších dávek je třeba přihlížet k účinku počáteční dávky. Fentanyl Torrex se může použít u dospělých a dětí od 2 let. Přípravek se podává do žíly nebo do svalu.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Fentanyl Torrex

než jste měl(a) Předávkování fentanylem se projevuje prohloubením jeho účinku Hlavním příznakem je útlum dýchání. Lékař má vždy k dispozici naloxon, což je specifický protijed.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i Fentanyl Torrex nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Četnost nežádoucích účinků je uvedena následovně:

Velmi časté (objevuje se u více než 1 pacienta z 10) Časté (objevuje se u 1 až 10 pacientů ze 100) !

Méně časté (objevuje se u 1 až 10 pacientů z 1 000) Vzácné (objevuje se u 1 až 10 pacientů z 10 000) Velmi vzácné (objevuje se u méně než 1 pacienta z 10 000) Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Velmi časté:

 • Pocit na zvracení
 • Zvracení
 • Svalová ztuhlost

Časté:

 • Závrať
 • Útlum
 • Porucha souhry normálních pohybů
 • Porucha vidění
 • Zrychlená, zpomalená nebo nepravidelná srdeční činnost
 • Nízký nebo vysoký krevní tlak
 • Bolest žil
 • Křečovité uzavření hrtanu
 • Zúžení průdušek
 • Zástava dechu
 • Alergická kožní vyrážka
 • Pooperační zmatenost

Méně časté:

 • Nadměrný pocit štěstí (euforie)
 • Bolest hlavy
 • Kolísání krevního tlaku
 • Škytavka
 • Zimnice
 • Pokles tělesné teploty
 • Zánět žil

Není známo:

 • Závažné alergické reakce, které můžou vést k potížím s dýcháním nebo k závratím
 • Svalové křeče
 • Bezvědomí
 • Srdeční zástava (Lékař disponuje léky ke zvrácení tohoto účinku.)
 • Kopřivka
 • Útlum dýchání
 • Svědění

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek FENTANYL TORREX uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakýchkoli viditelných známek snížené jakosti.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Fentanyl Torrex obsahuje

Léčivou látkou je fentanyli citras

1 ampulka se 2 ml injekčního roztoku obsahuje:

Fentanyl-citrát 0,157 mg Odpovídající dávka fentanylu 0,10 mg

1 ampulka se 10 ml injekčního roztoku obsahuje:

Fentanyl-citrát 0,785 mg Odpovídající dávka fentanylu 0,50 mg

Dalšími složkami jsou:

 • Chlorid sodný
 • Voda na injekci
 • Roztok kyseliny chlorovodíkové nebo roztok hydroxidu sodného k nastavení pH

Jak Fentanyl Torrex vypadá a co obsahuje toto balení

Fentanyl je čirý, bezbarvý roztok bez mechanických nečistot, je balen ampulkách z bezbarvého skla a krabičky.

Balení po 5 ampulkách s 2 nebo 10 ml roztoku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: Chiesi CZ s.r.o., Na Květnici 33, Praha 4 , Česká republika

Výrobce: Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Vídeň, Rakousko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

  1. 2017

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Dávkování Dávkování fentanylu musí být stanoveno individuálně, s přihlédnutím k věku, tělesné hmotnosti, somatickému stavu, základnímu patologickému stavu, doprovodným lékům a typu operace a anestezie. Počáteční dávka by měla být snížena u starších nebo oslabených pacientů. Při výpočtu dalších dávek je třeba přihlížet k účinku počáteční dávky.

Neuroleptická analgezie a neuroleptická anestezie Pro neuroleptickou analgezii u dospělých je obvyklá počáteční dávka 50 - 100 g (0,7 - 1,4 g/kg) fentanylu, podávaného pozvolna intravenózně v kombinaci s neuroleptiky (přednostně s droperidolem). Jestliže je nutná druhá dávka 50 - 100 g (0,7 - 1,4 g/kg), může být fentanyl aplikován 30 - 45 minut po počáteční dávce.

Pro neuroleptickou anestezii v podmínkách řízené plicní ventilace u dospělých se obecně podává počáteční dávka 200 - 600 g (2,8 - 8,4 g/kg) fentanylu, pozvolna intravenózně v kombinaci s neuroleptiky (přednostně s droperidolem). Dávka závisí na trvání a závažnosti chirurgického výkonu a na léčbě používané k celkové anestezii. Pro prodloužení anestezie je možno podat další dávky 50 - 100 g (0,7 - 1,4 g/kg) fentanylu každých 30 - 45 minut. Podle průběhu lékařského výkonu se upraví časové intervaly a velikost dalších dávek.

Analgetická součást v celkové anestezii Pro úvod se podávají intravenózně dávky 70 - 600 g (1 - 8,4 g/kg). Dávky větší než 200 g je třeba podat pouze při řízeném dýchání. Pro udržení analgezie během celkové anestezie se následně podávají další dávky 25 - 100 g (0,35 - 1,4 g/kg). Časové intervaly a velikost dávek se upraví podle průběhu chirurgického výkonu.

Zvládání bolesti v jednotkách intenzivní péče Pro zvládání bolesti u pacientů s řízenou ventilací na jednotce intenzivní péče se dávka fentanylu stanovuje individuálně v závislosti na vnímání bolesti a současné léčbě. Obvykle je počáteční dávka v rozmezí 50 - 100 g i.v. (0,7 - 1,4 g/kg), v případě nutnosti může být i vyšší. Po počáteční dávce následují opakované injekce, celkově až do 25 - 125 g fentanylu/hod. (0,35 - 1,8 g/kg/hod).

Dávkování u starších a oslabených pacientů Počáteční dávka u starších a oslabených pacientů by měla být snížena. Efekt počáteční dávky je nutné vzít v úvahu pro stanovení dalších dávek.

Dávkování u pacientů s chronickou léčbou opioidy U pacientů s chronickou léčbou opioidy nebo se známou anamnézou jejich nadměrného užívání jsou nutné vyšší dávky fentanylu.

Děti a dospívající U dětí ve věku 12 až 17 let se použije stejné dávkování jako u dospělých.

Děti ve věku 2 až 11 let Obvyklé dávkovací schéma je následující:

Dávkování fentanylu u dětí ve věku 2 - 11 let Věk Úvodní dávka Doplňková dávka Spontánní respirace 2 - 11 let 1 - 3 µg/kg 1 - 1,25 µg/kg Asistovaná ventilace 2 - 11 let 1 - 3 µg/kg 1 - 1,25 µg/kg

Techniky, které zahrnují analgézii u spontánně dýchajících dětí jako součást anestézie nebo sedativně analgetických úkonů, mohou použít pouze zkušení pracovníci v prostředí, kde je možno zvládnout náhlou rigiditu hrudní stěny vyžadující intubaci nebo apnoe vyžadující podpůrné dýchání (viz bod 4.4).

Způsob podání Fentanyl by měl být podáván pouze za podmínek, které umožňují kontrolovat dýchací cesty, a měli by jej podávat pracovníci, kteří jsou kvalifikováni dýchací cesty kontrolovat.(viz bod 4.4).

Fentanyl se podává i.m. a i.v. jako bolus nebo jako infuze.

Informace o produktu

Výrobce: TOV
Kód výrobku: 21540
Kód EAN: 8595204800621
Kód SÚKL: 30102
Držitel rozhodnutí: TOV

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Fentanyl Torrex je krátkodobě účinný opioid, který se používá: - pro neuroleptickou analgezii a anestezii; - jako analgetická složka při celkové anestezii; - pro analgetickou léčbu na jednotce intenzivní péče u pacientů s řízenou plicní ventilací.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis není hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

FENTANYL TORREX 50 MCG/ML 5X10ML/500RG Injekční roztok – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu FENTANYL TORREX 50 MCG/ML 5X10ML/500RG Injekční roztok zobrazíte nebo stáhnete zde: FENTANYL TORREX 50 MCG/ML 5X10ML/500RG Injekční roztok.pdf

Recenze

Recenze produktu FENTANYL TORREX 50 MCG/ML 5X10ML/500RG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu FENTANYL TORREX 50 MCG/ML 5X10ML/500RG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám