Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

FENTANYL-RATIOPHARM 100 MCG/H 10X16.5MG Náplast

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 68577

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Kód výrobku: 68577
Kód EAN:
Kód SÚKL: 24871
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Fentanyl-ratiopharm je určen k léčbě silné chronické bolesti, která může být zvládnuta pouze silnými analgetiky (opioidy).

Příbalový leták

1/7
sp. zn. sukls109465/2013
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Fentanyl-ratiopharm 12 g/h
Fentanyl-ratiopharm 25 g/h
Fentanyl-ratiopharm 50 g/h
Fentanyl-ratiopharm 75 g/h
Fentanyl-ratiopharm 100 g/h
transdermální náplast
(fentanylum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Fentanyl-ratiopharm a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fentanyl-ratiopharm užívat
3. Jak se Fentanyl-ratiopharm užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Fentanyl-ratiopharm uchovávat
6. Další informace
1. CO JE Fentanyl-ratiopharm A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Fentanyl je silné analgetikum ze skupiny opioidů.
Lék proti bolesti, fentanyl, přechází pomalu z náplasti do kůže a dále do těla.
Dospělí:
Fentanyl-ratiopharm je určen k léčbě silné dlouhotrvající bolesti, která může být zvládnuta pouze
silnými léky proti bolesti.
Děti:
Fentanyl-ratiopharm je určen k léčbě silné dlouhotrvající bolesti u dětí od 2 let a dospívajících,
pokud v minulosti užívali jiné silné léky proti bolesti.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE Fentanyl-ratiopharm
UŽÍVAT
Neužívejte Fentanyl-ratiopharm:
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku
přípravku Fentanyl-ratiopharm;
- jestliže trpíte bolestí, která trvá pouze krátkou dobu, např. po chirurgickém výkonu;
- jestliže máte těžkou poruchu funkce centrálního nervového systému, např. po poranění mozku.
- jestliže trpíte závažnou poruchou dýchání
2/7
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Fentanyl-ratiopharm je zapotřebí
UPOZORNĚNÍ:
Fentanyl-ratiopharm transdermální náplast je léčivý přípravek, který může ohrozit život dětí. To
platí i pro použité transdermální náplasti.
Je třeba si uvědomit, že vzhled tohoto léčivého přípravku může být pro dítě lákavý.
Fentanyl-ratiopharm transdermální náplast může mít život ohrožující nežádoucí účinky u osob,
které pravidelně neužívají opioidní analgetika předepsaná lékařem.
Váš lékař Vás použije léčbu přípravkem Fentanyl-ratiopharm transdermální náplast jako součást
komplexní léčby bolesti a bude pravidelně sledovat Vaši reakci na přípravek Fentanyl-ratiopharm.
Než začnete užívat přípravek Fentanyl-ratiopharm transdermální náplasti, měl(a) byste informovat
svého lékaře, že trpíte některou z následujících poruch, protože riziko výskytu nežádoucích účinků je
vyšší a lékař vám může v těchto případech předepsat nižší dávku fentanylu:
- astma, oslabené dýchání nebo jakékoliv onemocnění plic;
- nízký krevní tlak;
- porucha funkce jater;
- porucha funkce ledvin;
- poranění hlavy, nádor mozku, známky zvýšeného nitrolebního tlaku (např. bolest hlavy,
poruchy vidění), změny ve stavu vědomí nebo ztráta vědomí nebo kóma;
- pomalá nepravidelná činnost srdeční (bradyarytmie);
- myasthenia gravis (onemocnění způsobující únavu a slabost svalů).
Informujte svého lékaře, pokud se během léčby objeví horečka, protože zvýšení tělesné teploty může
způsobit, že se z náplasti bude uvolňovat a následně přecházet do kůže více léčivé látky. Z tohoto
důvodu byste se měli vyvarovat vystavení náplasti na kůži působení přímého tepla jako jsou elektrické
dečky a přikrývky, láhve s teplou vodou, sauna, solárium nebo horké vodní lázně. Je možné pohybovat
se venku na slunci, ale v tomto případě musíte během horkých letních dnů chránit náplast oděvem.
Pokud se užívá Fentanyl-ratiopharm transdermální náplast dlouhodobě, může se vyvinout tolerance,
fyzická nebo psychická závislost na léčivý přípravek. Během léčby bolesti způsobené nádorem se to
však pozoruje jen zřídka.
Pokud jste starší pacient nebo ve velmi špatném fyzickém stavu (kachektický pacient), lékař by vás
měl sledovat pečlivěji a v případě potřeby vám předepíše snížené dávky.
Náplasti by se neměly stříhat na menší části, protože účinnost a bezpečnost takto dělených náplastí
nebyla stanovena.
Použití u dětí a dospívajících
Fentanyl-ratiopharm se může podávat pouze dětem a dospívajícím ve věku 2 roky a starším, které již
byly v minulosti léčeny jinými opioidy (např. morfinem). Fentanyl-ratiopharm by neměl být
podáván dětem a batolatům do 2 let. Chraňte před požitím dětmi. Pro tranderrmálná náplast vyberte
pečlivě místo aplikace (viz bod 3.3) a přilepení náplasti by mělo být pozorně sledováno.
Používání fentanylových náplastí vede k pozitivním dopingovým testům. Použití fentanylových
náplastí jako prostředku dopingu může vést k ohrožení zdraví.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím sdělte svému lékaři, pokud užíváte barbituráty (léky k léčbě poruchy spánku), buprenorfin,
nalbufin nebo pentazocin (léky proti bolesti). Nedoporučuje se užívat tytou léky současně s
přípravkem Fentanyl-ratiopharm.
Prosím, informuje svého lékaře, že užíváte inhibitory MAO (např. moklobemid proti depresi nebo
selegilin k léčbě Parkinsonovy choroby) nebo jste tyto léky užíval(a) v průběhu posledních 14 dnů.
Současné užívání těchto léků může zvýšit jejich toxicitu.
3/7
Jestliže užíváte současně léky, které ovlivňují funkci mozku, je pravděpodobnější, že se objeví
nežádoucí účinky, zejména obtíže s dýcháním. To se týká např.:
- léků k léčbě úzkosti (trankvilizéry);
- léků k léčbě deprese (antidepresiva);
- léků k léčbě psychických poruch (neuroleptika);
- anestetik, pokud máte dostat anestézii, informujte svého lékaře nebo zubního lékaře, že užíváte
Fentanyl-ratiopharm;
- léků k léčbě poruch spánku (hypnotika, sedativa);
- léků k léčbě alergií nebo potíží při cestování (antihistaminika/antiemetika);
- jiných silných léků proti bolesti (opioidy);
některé léky proti bolesti zad nebo léky na uvolnění bolestivého napětí svalů (myorelaxancia)
- požívání alkoholu.
Pokud nejste pečlivě sledován(a) lékařem, neměl(a) byste užívat léčivé přípravky uvedené níže
současně s přípravkem Fentanyl-ratiopharm.
Tyto léčivé přípravky mohou zvýšit účinky a nežádoucí účinky přípravku Fentanyl-ratiopharm.
Týká se to např.:
- ritonaviru a saquinaviru (k léčbě AIDS);
- ketokonazolu, itrakonazolu, vorikonazolu (k léčbě plísňových onemocnění);
- diltiazemu (k léčbě srdečních onemocnění);
- makrolidových antibiotik ( k léčbě infekčních onemocnění), např. klaritromycinu,
erytromycinu, telitromycinu.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v
nedávné době, včetně léků bez lékařského předpisu.
Užívání přípravku Fentanyl-ratiopharm s jídlem a pitím
Současné užívání přípravku Fentanyl-ratiopharm a alkoholických nápojů může zvýšit riziko vzniku
závažných nežádoucích reakcí, může vyvolat dýchací obtíže, pokles krevního tlaku, hluboký útlum a
kóma (hluboké bezvědomí). Během léčby přípravkem Fentanyl-ratiopharm nekonzumujte
alkoholické nápoje.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Fentanyl-ratiopharm neužívejte během porodu (včetně císařského řezu), protože fentanyl může
způsobit potíže s dýcháním u novorozence. Pokud otěhotníte během léčby přípravkem Fentanyl-
ratiopharm, poraďte se s lékařem o další léčbě. Fentanyl-ratiopharm by se neměl užívat během
těhotenství a kojení pokud lékař nepovažuje léčbu za nezbytnou. Bezpečnost používání fentanylu
během těhotenství nebyla prokázána. Fentanyl přechází do mateřského mléka a může tak vyvolat
nežádoucí účinky u kojenců jako je útlum a oslabení dýchání. Mateřské mléko vytvořené během léčby
fentanylem nebo 72 hodin po odstranění poslední náplasti by mělo být zlikvidováno.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Fentanyl-ratiopharm má významný vliv na schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje. Toto lze
očekávat zvláště na začátku léčby, při změně dávkování a při současném pití alkoholu nebo užívání
trankvilizérů. Pokud jste užíval(a) stejnou dávku přípravku Fentanyl-ratiopharm dlouhodobě, lékař
může rozhodnout, že můžete řídit nebo obsluhovat nebezpečné přístroje. Bez souhlasu lékaře byste
neměl(a) řídit vozidla a obsluhovat stroje v případě, že užíváte Fentanyl-ratiopharm.
3. JAK SE Fentanyl-ratiopharm UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Fentanyl-ratiopharm přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Sílu přípravku Fentanyl-ratiopharm, která je pro Vás nejvhodnější, stanoví lékař. Posoudí ji na
základě: stupně a závažnosti bolesti, Vašeho celkového stavu a způsobu předchozí léčby.
4/7
Podle odpovědi na sílu náplasti Vám budou dávka nebo počet náplastí upraveny. Účinku je dosaženo
během 24 hodin po přiložení první náplasti a účinek se postupně snižuje po odstranění náplasti.
Nepřerušujte léčbu bez porady s lékařem.
První náplast začne účinkovat pomalu, může to trvat až jeden den, lékař Vám proto může dát jiný lék
proti bolesti do té doby než začne fentanylová transdermální náplast plně působit. Potom by měl
Fentanyl-ratiopharm průběžně pomáhat od bolesti a bylo by možné přestat užívat tyto doplňující
léky proti bolesti. Je však možné, že někdy ještě budete tyto doplňující léky proti bolesti potřebovat.
Jak použít náplast Fentanyl-ratiopharm
- Vyberte rovnou a hladkou oblast kůže horní poloviny těla (hrudník, záda) nebo horní části
paže, kde není ochlupení, kde se nevyskytují drobná poranění, skvrny nebo jiné kožní projevy.
Tato část těla nesmí být ozářena v souvislosti s radiační léčbou.
- Pokud je na kůži ochlupení, je třeba je ostříhat nůžkami. Kůži neholte, protože holení kůži
dráždí. Pokud je třeba kůži omýt, omývejte jen vodou. Nepoužívejte mýdlo, olej, mycí
prostředky, alkohol nebo jiné čistící prostředky, které mohou pokožku dráždit. Před
přiložením náplasti se musí kůže důkladně osušit.
- Náplast musí být přiložena ihned po otevření obalu. Po odstranění krycí vrstvy se náplast
pevně přitlačí ke kůži tlakem dlaně ruky po dobu asi 30 vteřin, aby byla jistota, že náplast je
ke kůži dobře přilepena. Zvláštní pozornost věnujte zejména tomu, že okraje náplasti jsou
pevně přilepeny. Potom si omyjte ruce vodou.
- Fentanyl-ratiopharm transdermální náplast se obvykle používá 72 hodin (3 dny). Na zevní
obal si můžete napsat datum a čas, kdy jste si náplast nalepil(a). To Vám pomůže vzpomenout
si, kdy máte náplast vyměnit. Plocha náplasti, která se přikládá ke kůži by neměla být
vystavena působení tepla ze zevních tepelných zdrojů (viz bod Zvláštní opatrnost při použití
přípravku Fentanyl-ratiopharm).
- Protože transdermální náplast je chráněna zevní vodě odolnou krycí vrstvou, je možné ji nosit
i během sprchování.
- U dětí se dává přednost pro nalepení náplasti horní části zad, aby se zmenšila možnost náplast
odstranění náplasti.
Jak vyměnit transdermální náplast
- Náplast odstraňte po uplynutí doby, kterou stanovil lékař. Ve většině případů je to po 72
hodinách (3 dnech). Náplast se obvykle neuvolní sama. Pokud po odstranění náplasti zůstanou
na kůži její zbytky, je možné je očistit mýdlem a velkým množstvím vody.
- Použitou náplast přeložte na polovinu tak, aby lepivé okraje přiléhaly k sobě. Použité náplasti
dejte zpět do zevního obalu a vyhoďte je nebo v případě možnosti odneste do lékárny.
- Přiložte novou náplast podle výše popsaného postupu, ale na jiné místo na kůži. Na stejné
místo na kůži je možné přiložit náplast nejdříve po několika dnech.
Použití u dětí a dospívajících
Fentanyl-ratiopharm by se měl podávat pouze dětem a dospívajícím od 2 let, které byly již dříve
léčeny jinými opioidy (např. morfinem). Fentanyl-ratiopharm by neměl být podáván dětem a
batolatům do 2 let.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Fentanyl-ratiopharm, než jste měl(a)
V případě, že jste si nalepil(a) více náplastí než Vám lékař předepsal, odstraňte je a kontaktujte svého
lékaře nebo nemocnici k posouzení stupně rizika.
Nejčastějším příznakem předávkování je porucha dýchání. K příznakům poruchy dýchání patří
abnormálně pomalé nebo mělké dýchání. Pokud zaznamenáte neobvykle pomalé a mělké dýchání,
měl(a) byste ihned náplast odstranit a informovat svého lékaře. V době čekání na lékaře je třeba
udržovat pacienta při vědomí mluvením a třesením.
K dalším příznakům předávkování patří ospalost, nízká tělesná teplota, pomalý tep, snížené svalové
napětí, hluboké zklidnění, ztráta svalové koordinace, zúžení očních zornic a křeče.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Fentanyl-ratiopharm
V žádném případě následující dávku nezdvojujte.
Měl(a) byste měnit náplast ve stejnou denní dobu každé tři dny (72 hodin), pokud lékař nestanoví
jinak. Jestliže jste na výměnu zapomněl(a), vyměňte náplast, jakmile si vzpomenete. Když si měníte
náplast velmi opožděně, měl(a) byste kontaktovat svého lékaře, protože budete možná potřebovat
navíc jiné analgetikum.
5/7
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Fentanyl-ratiopharm
Pokud uvažujete o přerušení léčby nebo jejím ukončení, je třeba se nejdříve poradit s lékařem o
důvodech přerušení a o další léčbě.
Dlouhodobé užívání fentanylu může způsobit fyzickou závislost. Když přerušíte léčbu, nemusíte se
cítit dobře.
Protože riziko vzniku abstinenčních příznaků ( např. nucení na zvracení, zvracení, průjem, úzkost a
svalový třes) je větší, když je léčba přerušena náhle, neměl(a) byste nikdy přerušit léčbu náplastmi
Fentanyl-ratiopharm sám/sama, ale vždy byste se měl(a) poradit nejdříve s lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Fentanyl-ratiopharm nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Výskyt nežádoucích účinků:
Velmi časté (více než 1 z 10 pacientů)
Časté (u více než 1 ze 100, ale méně než 1 z 10 pacientů)
Méně časté (u více než 1 z 1000, ale méně než 1 ze 100 pacientů)
Vzácné (u více než 1 z 10 000, ale méně než 1 z 1000 pacientů)
Velmi vzácné, včetně jednotlivých hlášených případů (u méně než 1 z 10 000 pacientů)
Není známo výskyt z dostupných dat nelze odhadnout
Jestliže se u Vás vyskytne některý z následujících závažných velmi vzácných nežádoucích účinků,
měl(a) byste přerušit léčbu a okamžitě vyhledat svého lékaře nebo navštívit nemocnici: závažná
respirační deprese (těžká dušnost, chrčivý dech) nebo úplný zástava činnosti zažívacího traktu
(křečovitá bolest, zvracení, plynatost).
Další nežádoucí účinky
Velmi časté: Ospalost, bolest hlavy, závratě, pocit nevolnosti (nucení na zvracení) nevolnost
(zvracení), zácpa.
Časté: Přecitlivělost, ztráta chuti k jídlu, problémy se spaním, deprese, úzkost, zmatenost,
halucinace (vidiny, sluchové halucinace), útlum, nervozita, třes, brnění, závratě,
nepříjemné pocity nepravidelného a/nebo silného bušení srdce, zvýšení krevního
tlaku a zrychlení srdečního tepu, obtížné dýchání, průjem, sucho v ústech, bolest
žaludku, poruchy trávení, pocení, svědění, kožní vyrážka, kožní reakce v místě
přiložení náplasti, zarudnutí kůže, snížené vylučování moči, pocit neobvyklé
únavy, zadržování tekutiny v tkáních, snížení psychické odolnosti, malátnost, pocit
chladu. Kožní vyrážka, zarudnutí kůže a svědění obvykle vymizí během jednoho
dne po odstranění náplasti.
Méně časté: Neklid, desorientace, nepřirozený pocit štěstí, snížená citlivost na dotek, záchvaty
klonických křečí a grand mal, ztráta paměti, potíže s řečí, pokles krevního tlaku
s zpomalení srdečního rytmu, modré zbarvení kůže, porucha dýchání (respirační
deprese), ztížené dýchání, ucpání střev, kožní potíže (ekzém, alergický zánět kůže,
zánět kůže, kontaktní dermatitida, vyrážka), svalový třes, poruchy erekce, poruchy
sexuálních funkcí, kožní reakce a přecitlivělost kůže v místě přiložení náplasti,
chřipka jako onemocnění, pocity změny tělesné teploty. Pokud jste po nějakou
dobu používal/a přípravek Fentanyl-ratiopharm může se stát, že sníží jeho účinek
a bude potřeba upravit pro Vás dávkování (může se u Vás objevit tolerance na
přípravek Fentanyl-ratiopharm)
Rovněž se může objevit fyzická a psychosociální závislost a můžete prožít
abstinenční příznaky pokud náhle ukončíte léčbu přípravkem Fentanyl-
ratiopharm. Abstinenční příznaky mohou být nucení na zvracení, zvracení,
průjem, úzkost a svalový třes.
6/7
Vzácné: Zúžení zornic, nepravidelná činnost srdce, rozšíření žil, zástava dechu (apnoe),
povrchové dýchání nebo zpomalené dýchání, které není pro tělo dostatečné
(hypoventilace), neprůchodnost střev (subileus), škytavka, kožní reakce pod
náplastí (zánět kůže, ekzém).
Velmi vzácné: Bludné představy, stav vzrušení, obtížná koordinace, snížená ostrost zraku,
bolestivá plynatost, bolest v močovém měchýři, snížené vylučování moči než
normálně (snížená exkrece moči).
Byly zaznamenány vzácné případy, kdy se u novorozenců objevily abstinenční
příznaky poté, kdy matka během těhotenství dlouhodobě používala fentanylové
trandermální náplasti.
Není známo: Celkové alergické reakce s poklesem krevního tlaku a/nebo ztíženým dýcháním
(anafylaktický šok, anafylaktická reakce), neobvykle pomalé dýchání.
Děti
Děti a dospívající, kteří jsou léčeni fentanylovými transdermálními náplastmi mohou mít stejné
nežádoucí účinky jako dospělí. Nejsou zvláštní rizika pro děti a dospívající pokud přípravek užívají
podle doporučení.
Velmi časté nežádoucí účinky u dětí byly v klinických studiích pozorovány horečka, nevolnost
(zvracení) a pocit nevolnosti (nucení na zvracení).
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK Fentanyl-ratiopharm UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí, a to i použité náplasti. V transdermální náplasti zůstává i po
použití značné množství léčivé látky.
Nepoužívejte přípravek Fentanyl-ratiopharm po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Z hlediska ochrany životního prostředí a bezpečnosti musí být použité i nepoužité náplasti s prošlou
dobou použitelnosti vyhozeny nebo vráceny do lékárny k likvidaci. Použité náplasti přeložte na
polovinu přilnavými plochami náplasti k sobě a vložte je zpět do zevního obalu, než budou vyhozeny
nebo v případě možnosti předány k likvidaci do lékárny.
1. DALŠÍ INFORMACE
Co Fentanyl-ratiopharm obsahuje
- Léčivou látkou je fentanylum.
Jedna transdermální náplast uvolňuje 12,5 mikrogramů fentanylu za hodinu. 1 transdermální
náplast s plochou 3,75 cm2 obsahuje fentanylum 2,063 mg.
Jedna transdermální náplast uvolňuje 25 mikrogramů fentanylu za hodinu. 1 transdermální
náplast s plochou 7,5 cm2 obsahuje fentanylum 4,125 mg.
Jedna transdermální náplast uvolňuje 50 mikrogramů fentanylu za hodinu. 1 transdermální
náplast s plochou 15 cm2 obsahuje fentanylum 8,25 mg.
Jedna transdermální náplast uvolňuje 75 mikrogramů fentanylu za hodinu. 1 transdermální
náplast s plochou 22,5 cm2 obsahuje fentanylum 12,375 mg.
7/7
Jedna transdermální náplast uvolňuje 100 mikrogramů fentanylu za hodinu. 1 transdermální
náplast s plochou 30 cm2 obsahuje fentanylum 16,5 mg.
- Pomocnými látkami jsou:
Adhezivní vrstva: adhezivní polyakrylátová fólie.
Krycí fólie: polypropylenová fólie, modrý inkoust.
Ochranná odnímatelná fólie: silikonizovaná pegoterátová fólie.
Jak přípravek Fentanyl-ratiopharm vypadá a co obsahuje toto balení
Průhledná bezbarvá transdermální náplast s přilnavou spodní vrstvou pro nalepení na kůži.
Transdermální náplasti mají modrý potisk s označením síly přípravku.
Velikost balení:
Fentanyl-ratiopharm 12 g/h: 2, 3, 4, 5, 8, 10, 16 nebo 20 transdermálních náplastí v 1 balení.
Fentanyl-ratiopharm 25 g/h, Fentanyl-ratiopharm 50 g/h, Fentanyl-ratiopharm 75 g/h,
Fentanyl-ratiopharm 100 g/h: 3, 4, 5, 10, 16 nebo 20 transdermálních náplastí v 1 balení.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo
Výrobce
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Rakousko Fentoron 12 g/h, 25 g/h, 50 g/h, 75 g/h, 100 g/h
Česká republika Fentanyl-ratiopharm12 g/h, 25 g/h, 50 g/h, 75 g/h, 100 g/h
Finsko Fentanyl ratiopharm 12 mikrog/tunti depotlaastari,
Fentanyl ratiopharm 25 mikrog/tunti depotlaastari
Fentanyl ratiopharm 50 mikrog/tunti depotlaastari
Fentanyl ratiopharm 75 mikrog/tunti depotlaastari
Fentanyl ratiopharm 100 mikrog/tunti depotlaastari
Německo Fentanyl-ratiopharm 12 Mikrogramm/h Matrixpflaster
Fentanyl-ratiopharm 25 Mikrogramm/h Matrixpflaster
Fentanyl-ratiopharm 50 Mikrogramm/h Matrixpflaster
Fentanyl-ratiopharm 75 Mikrogramm/h Matrixpflaster
Fentanyl-ratiopharm 100 Mikrogramm/h Matrixpflaster
Maďarsko Fentanyl-ratiopharm 25 mikrogramm/h transzdermális tapasz
Fentanyl-ratiopharm 50 mikrogramm/h transzdermális tapasz
Fentanyl-ratiopharm 75 mikrogramm/h transzdermális tapasz
Fentanyl-ratiopharm 100 mikrogramm/h transzdermális tapasz
Itálie FenPatch
Norsko Fentanyl ratiopharm 12 mikrogram/time depotplaster
Fentanyl ratiopharm 25 mikrogram/time depotplaster
Fentanyl ratiopharm 50 mikrogram/time depotplaster
Fentanyl ratiopharm 75 mikrogram/time depotplaster
Fentanyl ratiopharm 100 mikrogram/time depotplaster
Slovensko Fentanyl-ratiopharm12 g/h, 25 g/h, 50 g/h, 75 g/h, 100 g/h
Švédsko Fentanyl ratiopharm 12 mikrogram/timme depotplster
Fentanyl ratiopharm 25 mikrogram/timme depotplster
Fentanyl ratiopharm 75 mikrogram/timme depotplster
Fentanyl ratiopharm 100 mikrogram/timme depotplster
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 7.8.2013

Recenze

Recenze produktu FENTANYL-RATIOPHARM 100 MCG/H 10X16.5MG Náplast

Diskuze

Diskuze k produktu FENTANYL-RATIOPHARM 100 MCG/H 10X16.5MG Náplast

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám