Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
Kód výrobku: 21537
Kód EAN: 8595006790519
Kód SÚKL: 76526
Držitel rozhodnutí: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE

Příbalový leták

1
sp.zn. sukls7006/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele

Vellofent 67 mikrogramů, sublingvální tableta
Vellofent 133 mikrogramů, sublingvální tableta
Vellofent 267 mikrogramů, sublingvální tableta
Vellofent 400 mikrogramů, sublingvální tableta
Vellofent 533 mikrogramů, sublingvální tableta
Vellofent 800 mikrogramů, sublingvální tableta

Fentanylum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.


Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Vellofent a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vellofent užívat
3. Jak se přípravek Vellofent užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Vellofent uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Vellofent a k čemu se používá

Přípravek Vellofent obsahuje léčivou látku fentanyl, který patří do skupiny silně účinných léků proti
bolesti zvaných opioidy.

Přípravek Vellofent se používá k léčbě průlomové bolesti u dospělých pacientů s nádorovým
onemocněním, kteří již užívají jiné opioidy k léčbě přetrvávající (celodenní) nádorové bolesti.

Průlomová bolest je další náhlá bolest, která se může objevit, i když užíváte Váš obvyklý léčivý
přípravek proti bolesti ze skupiny opioidů.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vellofent užívat

Neužívejte přípravek Vellofent:
- jestliže jste alergický(á) na fentanyl nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6).
- jestliže trpíte závažnými dýchacími problémy nebo závažným plicním onemocněním.
- jestliže v současné době užíváte inhibitory monoaminooxidázy (MAO) k léčbě závažné deprese
(nebo jste je užíval(a) v minulých dvou týdnech).

Než začnete léčbu přípravkem Vellofent, musíte již pravidelně užívat (přinejmenším po dobu jednoho
týdne) předepsaný silně účinný lék proti bolesti zvaný opioid k léčbě Vaší chronické bolesti. Není-li
2/7
tomu tak, pak přípravek Vellofent může vyvolat závažné dýchací potíže (viz bod 4 Možné nežádoucí
účinky). Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Upozornění a opatření
Přípravek Vellofent obsahuje léčivou látku v množství, které může být smrtelné pro dítě, a
proto vždy uchovávejte všechny tablety z dohledu a dosahu dětí a zdravých osob.
Tablety uchovávejte v uzamčeném prostoru a tablety po vyjmutí z blistru již dále neuchovávejte.

Před užitím přípravku Vellofent se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže máte nebo jste v nedávné době měl(a) jakýkoliv z následujících obtíží, oznamte to svému
lékaři dříve, než začnete tento přípravek užívat, neboť Váš lékař tyto údaje potřebuje pro stanovení
Vaší dávky:
Vaše léčba jiným opioidem proti přetrvávající (celodenní) nádorové bolesti nebyla dosud
stabilizována.
Trpíte jakýmkoliv onemocněním, které ovlivňuje Vaše dýchání (jako je astma, sípání nebo
dušnost).
Máte poranění hlavy.
Máte výjimečně pomalý srdeční puls, nepravidelnou srdeční činnost, malý objem krve nebo
nízký krevní tlak.
Máte potíže s játry či ledvinami, neboť tyto orgány ovlivňují způsob odbourávání přípravku v
těle.

Děti a dospívající
Přípravek Vellofent by neměl být užíván dětmi a dospívajícími do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Vellofent
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat, zejména:
Inhibitory monoaminooxidázy (MAO, používané k léčbě závažných depresí) viz výše
Nepoužívejte přípravek Vellofent. Pokud jste tyto léky užíval(a) v posledních 2 týdnech,
oznamte to Vašemu lékaři.
Prášky na spaní, léky proti úzkosti, antihistaminika (léky proti alergiím), trankvilizéry (léky na
uklidnění), některé myorelaxancia (léky k uvolnění napětí svalů) nebo jakékoliv léky
způsobující ospalost (s uklidňujícím účinkem).
Léčivé přípravky, které by mohly ovlivnit účinek přípravku Vellofent (ovlivněním způsobu jeho
odbourávání ve Vašem těle), jako jsou:
- přípravky, které pomáhají zvládat infekci HIV (jako je ritonavir, indinavir, nelfinavir,
sachinavir),
- přípravky k léčbě plísňových infekcí (jako je ketokonazol, itrakonazol nebo flukonazol),
- přípravky k léčbě bakteriálních infekcí (jako je klarithromycin, erythromycin, telithromycin)
včetně tuberkulózy (jako je rifabutin, rifampin),
- přípravky k léčbě závažné nevolnosti (jako je aprepitant, dronabinol),
- přípravky k léčbě vysokého krevního tlaku a srdečních onemocnění (jako je diltiazem a
verapamil),
- přípravky k léčbě depresí (jako je fluoxetin nebo třezalka tečkovaná),
- přípravky k léčbě pálení žáhy a špatného trávení (jako je cimetidin),
- přípravky na spaní nebo sedativa (jako je fenobarbital),
- přípravky používané ke zvládnutí epileptických křečí/záchvatů (jako je karbamazepin, fenytoin,
oxkarbazepin),
- protivirové přípravky (jako je efavirenz, nevirapin),
- protizánětlivé přípravky nebo imunosupresivní léky potlačující imunitní reakci (jako jsou
glukokortikoidy),
- přípravky k léčbě cukrovky (jako je pioglitazon),
- psychostimulační přípravky (jako je modafinil).
3/7
Další druhy silných léčivých přípravků proti bolesti (jako je buprenorfin, pentazocin nebo
nalbufin). Tyto přípravky mohou snížit nebo zvrátit účinek přípravku Vellofent.

Přípravek Vellofent s jídlem, pitím a alkoholem
Přípravek Vellofent můžete užívat před nebo po jídle, neužívejte ho však během jídla. Před
užitím přípravku Vellofent se můžete napít trochu vody pro zvlhčení Vašich úst, během
samotné aplikace přípravku ale nepijte, ani nejezte.
Během léčby přípravkem Vellofent nepijte grapefruitový džus, protože může ovlivnit způsob
odbourávání přípravku Vellofent ve Vašem těle.
Během léčby přípravkem Vellofent nepijte alkohol. Alkohol zvyšuje riziko výskytu
nebezpečných nežádoucích účinků.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Neužívejte přípravek Vellofent během těhotenství, pokud jste to neprojednala se svým lékařem.
Neužívejte přípravek Vellofent v průběhu porodu, protože fentanyl může způsobit poruchu dýchání a
abstinenční příznaky u plodu či u novorozence.
Fentanyl přechází do mateřského mléka a může vyvolat nežádoucí účinky u kojeného dítěte.
Neužívejte přípravek Vellofent, jestliže kojíte. Kojit začněte až po uplynutí 48 hodin od poslední
dávky přípravku Vellofent.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Poraďte se se svým lékařem, zda je pro Vás bezpečné řídit nebo obsluhovat stroje po užití přípravku
Vellofent. Neřiďte ani neobsluhujte stroje, jestliže se cítíte ospalý(á) či máte závratě, zastřené či
dvojité vidění nebo se nemůžete soustředit. Je důležité, abyste věděl(a), jak reagujete na léčbu
přípravkem Vellofent dříve, než budete řídit či obsluhovat stroje.

Přípravek Vellofent obsahuje sodík.
Tento léčivý přípravek obsahuje 0,651 mg sodíku v jedné tabletě. To je nutno vzít v úvahu u pacientů
na dietě s kontrolovaným příjmem sodíku.

3. Jak se přípravek Vellofent užívá

Tableta tohoto léčivého přípravku se vkládá pod jazyk (sublingvální užití).

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud Vás Váš lékař převádí z jiného přípravku na přípravek Vellofent, nesmíte již užívat předchozí
přípravek obsahující fentanyl k léčbě průlomové bolesti. Zlikvidujte veškerý předchozí léčivý
přípravek. Nepřestávejte však užívat opioidy k léčbě přetrvávající (celodenní) nádorové bolesti i při
léčbě přípravkem Vellofent.

Počáteční fáze stanovení nejvhodnější dávky
Aby přípravek Vellofent dobře účinkoval, musí Váš lékař najít nejvhodnější dávku k léčbě jednotlivé
epizody průlomové bolesti. Sublingvální tablety přípravku Vellofent jsou dostupné v široké škále sil.
Je možné, že pro stanovení nejvhodnější dávky budete muset vyzkoušet různé síly přípravku Vellofent
během více epizod průlomové bolesti. Váš lékař Vám pomůže a spolu naleznete pro Vás nejvhodnější
sílu tablet.

Pokud se po užití jedné tablety nedostaví odpovídající úleva od bolesti, Váš lékař Vás může vyzvat,
abyste užil(a) 2 tablety ke zvládnutí jedné epizody průlomové bolesti. Neberte si však druhou tabletu,
dokud Vás Váš lékař nevyzve, mohl(a) byste se předávkovat. Váš lékař Vám sdělí jakou sílu tablet
užít.
4/7

Vždy musíte užívat dávku přípravku Vellofent dle instrukcí lékaře může to být dávka odlišná
od dávky jiného léku, kterou jste užíval(a) k léčbě průlomové bolesti.

Udržovací fáze po stanovení nejvhodnější dávky
Jakmile jste spolu s Vaším lékařem stanovili nejvhodnější dávku přípravku Vellofent ke zvládnutí
průlomové bolesti, neberte tuto dávku více než 4× denně. Jedna dávka přípravku Vellofent může
být více než jedna tableta.

Jestliže se domníváte, že dávka přípravku Vellofent, kterou užíváte ke zvládnutí průlomové bolesti, je
nedostatečná, sdělte to svému lékaři, který může dávku upravit.

Nesmíte si měnit Vaši dávku přípravku Vellofent, pokud tak nenařídí Váš lékař.

Způsob užití
Přípravek Vellofent je určen k sublingválnímu podání. To znamená, že tableta se umístí pod jazyk,
kde se rychle rozpouští a zároveň je fentanyl vstřebáván přes sliznici v ústech.

Projeví-li se u Vás epizoda průlomové bolesti, užijte dávku doporučenou lékařem následujícím
způsobem:
Máte-li sucho v ústech, napijte se trochu vody pro zvlhčení úst. Vodu vyplivněte nebo
spolkněte.
Vyjměte tabletu (tablety) z blistru bezprostředně před jejich užitím.
Odloupněte vrchní fólii blistru a jemně vyjměte tabletu. Nesnažte se vytlačit sublingvální
tablety přípravku Vellofent přes vrchní fólii.
Umístěte tabletu pod Váš jazyk co nejdále a nechte zcela rozpustit.
Přípravek Vellofent se pod jazykem rychle rozpustí a vstřebá se, aby bylo dosaženo úlevy od
bolesti. Je tedy důležité tabletu necucat, nekousat ani nepolykat.
Pokud po 30 minutách není ještě tableta úplně rozpuštěna, můžete zbytek tablety spolknout.
Do úplného rozpuštění tablety pod jazykem nic nejezte ani nepijte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Vellofent, než jste měl(a)
Vyjměte jakýkoliv zbytek tablet z úst.
Sdělte své pečující osobě nebo někomu jinému, co se stalo.
Vy nebo osoba, která o Vás pečuje, ihned kontaktujte Vašeho lékaře, lékárníka nebo místní
nemocnici a poraďte se, co máte udělat.
Příznaky předávkování zahrnují změněný mentální stav, ztrátu vědomí, nadměrnou ospalost, pomalé a
mělké dýchání. Pokud se některý příznak u Vás projeví, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Poznámka pro pečující osoby:
Během čekání na lékaře:
- Udržujte pacienta v bdělém stavu - mluvte s ním nebo s ním občas zatřeste.
- Zajistěte průchodnost dýchacích cest pacienta a jeho dýchání.

Domníváte-li se, že někdo omylem užil přípravek Vellofent, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Vellofent
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Vellofent
Přestaňte přípravek Vellofent užívat hned, jakmile to již není nutné. Pokračujte však v užívání Vašich
obvyklých opioidů k léčbě Vaší přetrvávající bolesti a můžete si také u svého lékaře ověřit, že užíváte
správnou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
5/7


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Nejzávažnějšími nežádoucími účinky jsou:
mělké a pomalé dýchání (méně časté, mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů),
nízký až mimořádně nízký krevní tlak a šok.

Jestliže se začnete cítit velmi ospalý(á) a/nebo se u Vás projeví jakýkoliv z výše uvedených
nežádoucích účinků, přestaňte užívat přípravek Vellofent a Vy nebo osoba o Vás pečující ihned
kontaktujte Vašeho lékaře a zavolejte rychlou lékařskou pomoc.

Velmi časté nežádoucí účinky (postihující více než 1 pacienta z 10):
pocit na zvracení,
zácpa,
ospalost,
útlum,
závratě.

Časté nežádoucí účinky (postihující až 1 pacienta z 10):
zmatenost, úzkost, halucinace, nenormální myšlení,
astenie (slabost),
bolest hlavy, záškuby svalů, pocit závratí nebo točení, ztráta vědomí,
sucho v ústech, změny chuti,
nízký krevní tlak,
zvracení, bolest břicha, porucha trávení,
pocení, svědění kůže,
náhodná poranění (například pád).

Méně časté nežádoucí účinky (postihující až 1 pacienta ze 100):
snížená chuť k jídlu, větry, nadýmání, zubní kazy, neprůchodnost střev (ileus),
celkový pocit nemoci,
mravenčení nebo necitlivost, potíže s koordinací pohybů, záchvaty, kóma,
nenormální sny, pocit odosobnění, deprese, změny nálad, přílišný pocit spokojenosti,
dušnost,
rozmazané nebo dvojité vidění,
vyrážka na kůži, zvýšená nebo změněná citlivost na dotek,
potíže s močením.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):
ustupující dásně, vypadávání zubů.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.


5. Jak přípravek Vellofent uchovávat

Přípravek Vellofent k úlevě od bolesti je velice silný a může být život ohrožující, pokud je
náhodně požit dítětem. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

6/7
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.
Uchovávejte v původním blistru, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Uchovávejte přípravek Vellofent v uzamčeném prostoru.
Tabletu po vyjmutí z blistru již dále neuchovávejte.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Vellofent obsahuje
- Léčivou látkou je fentanylum (fentanyl). Jedna sublingvální tableta obsahuje 67, 133, 267, 400,
533 nebo 800 mikrogramů fentanylu (ve formě citrátu).
- Dalšími pomocnými látkami jsou hydrogenfosforečnan vápenatý, mikrokrystalická celulosa,
hydrogenfosforečnan sodný, hypromelosa, makrogol, magnesium-stearát, maltodextrin, oxid
titaničitý (E171), triacetin, inkoust potisku černý inkoust (šelak, černý oxid železitý (E172)).


Jak přípravek Vellofent vypadá a co obsahuje toto balení
Vellofent 67 mikrogramů jsou bílé, vypouklé, trojúhelníkové tablety vysoké 5,6 mm s černým
potiskem 0 na jedné straně.
Vellofent 133 mikrogramů jsou bílé, vypouklé, trojúhelníkové tablety vysoké 5,6 mm s černým
potiskem 1 na jedné straně.
Vellofent 267 mikrogram jsou bílé, vypouklé, trojúhelníkové tablety vysoké 5,6 mm s černým
potiskem 2 na jedné straně.
Vellofent 400 mikrogramů jsou bílé, vypouklé, trojúhelníkové tablety vysoké 5,6 mm s černým
potiskem 4 na jedné straně.
Vellofent 533 mikrogramů jsou bílé, vypouklé, trojúhelníkové tablety vysoké 5,6 mm s černým
potiskem 5 na jedné straně.
Vellofent 800 mikrogramů jsou bílé, vypouklé, trojúhelníkové tablety vysoké 5,6 mm s černým
potiskem 8 na jedné straně.

Přípravek Vellofent, sublingvální tableta je dostupný v odlupovacích dětských bezpečnostních
blistrech, velikosti balení jsou: 3, 4, 15 nebo 30 tablet.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
ETHYPHARM
194 Bureaux de la Colline - Bâtiment D
92213 Saint-Cloud Cedex
Francie

Výrobce
ETHYPHARM, Chemin de la Poudrire, 76120 Grand Quevilly, Francie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Švédsko: Vellofent
Rakousko: Vellofent
Bulharsko: Vellofent
Česká republika: Vellofent
7/7
Estonsko: Vellofent
Řecko: Vellofent
Španělsko: Bimbax
Maďarsko: Vellofent
Itálie: Vellofent
Litva: Vellofent
Lotyšsko: Vellofent
Polsko: Vellofent
Portugalsko: Vellofent
Rumunsko: Vellofent
Slovinsko: Vellofent
Slovenská republika: Vellofent

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 7.5.2013

Recenze

Recenze produktu FENTANYL-JANSSEN 5X2ML/0.1MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu FENTANYL-JANSSEN 5X2ML/0.1MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze