Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis anestetika

FENTANYL-JANSSEN 50X10ML/0.5MG Injekční roztok - recenze

Kód výrobku: 21535

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - FENTANYL-JANSSEN 50X10ML/0.5MG Injekční roztok

sp.zn. sukls213191/2014

Příbalová informace: informace pro uživatele

FENTANYL-JANSSEN, 0,5 mg/10 ml, injekční roztok

Fentanylum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je FENTANYL-JANSSEN a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete FENTANYL-JANSSEN používat
 3. Jak se FENTANYL-JANSSEN používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak FENTANYL-JANSSEN uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je FENTANYL-JANSSEN a k čemu se používá

FENTANYL-JANSSEN je silně účinný lék proti bolesti používaný v nemocnicích. FENTANYL-JANSSEN je léčivý přípravek, který se užívá k celkové anestezii (během operace navodí stav podobný spánku).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete FENTANYL-JANSSEN

používat

Nepoužívejte FENTANYL-JANSSEN

 • jestliže jste alergický(á) na fentanyl nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) nebo podobný silně účinný přípravek proti bolesti.
 • FENTANYL-JANSSEN nesmí být podán dětem do dvou let.

Upozornění a opatření

Důležité! FENTANYL-JANSSEN je léčivý přípravek, který se užívá k celkové anestezii a může být podáván pouze kvalifikovanými a zkušenými osobami. Přípravek FENTANYL-JANSSEN může oslabovat dýchání. To se může někdy přihodit po operaci, a proto zůstanete ještě nějakou dobu pod lékařským dohledem. Pokud zpozorujete silnou ospalost nebo dýchací obtíže, přivolejte okamžitě lékaře nebo zdravotní sestru.

Informujte svého lékaře, pokud máte plicní choroby nebo dechové obtíže, mozkové poruchy

nebo problémy se štítnou žlázou, játry nebo ledvinami.

Další léčivé přípravky a FENTANYL-JANSSEN

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Některé léčivé přípravky nelze s fentanylem užívat. Mezi ně patří:

 • Léky určené k léčbě depresí zvané inhibitory enzymu monoaminooxidázy (IMAO), inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) a inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI). Tyto léky se nesmí užívat 2 týdny před podáním přípravku FENTANYL-JANSSEN.
 • Silně účinné léky proti bolesti - pokud jste po dlouhou dobu užívala silně účinné léky proti bolesti, je možné, že bude zapotřebí změnit dávku přípravku FENTANYL-JANSSEN.
 • Léky proti AIDS - pokud užíváte některé léky proti AIDS, tzv. inhibitor proteázy ritonavir nebo některé léky proti plísňovým onemocněním (obsahující např. flukonazol nebo vorikonazol), je možné, že bude zapotřebí změnit dávku přípravku FENTANYL-JANSSEN.

Sdělte svému lékaři, pokud užíváte léky, které mohou zpomalovat Vaše reakce (např. léky proti nespavosti, na uklidnění, k léčbě duševních poruch). Sdělte rovněž svému lékaři, pokud pravidelně požíváte alkohol nebo užíváte drogy.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Pokud jste těhotná, informujte lékaře, který rozhodne, zda je pro Vás FENTANYL-JANSSEN vhodný. Fentanyl je vylučován do mateřského mléka. Zeptejte se lékaře, kdy můžete po podání přípravku FENTANYL-JANSSEN začít kojit. Nepoužívejte mateřské mléko, které bylo odsáto během 24 hodin po aplikaci přípravku FENTANYL-JANSSEN.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

FENTANYL-JANSSEN může snížit bdělost a schopnosti nutné k řízení vozidel. Proto je vhodné vyčkat minimálně 24 hodin po podání přípravku FENTANYL-JANSSEN, než usednete za volant nebo začnete pracovat se strojními zařízeními. Vždy se však nejprve poraďte s lékařem.

3. Jak se FENTANYL-JANSSEN používá

FENTANYL-JANSSEN Vám bude podáván přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. FENTANYL-JANSSEN se podává do žíly nebo do svalu. Dávka fentanylu závisí na mnoha okolnostech. Na základě údajů o Vaší hmotnosti, věku, zdravotním stavu, dalších lécích, které užíváte, druhu chirurgického výkonu nebo způsobu znecitlivění určí lékař dávku, kterou potřebujete.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku FENTANYL-JANSSEN, než být mělo

Je-li podána nedopatřením vyšší dávka, lékař zahájí neprodleně nutná opatření. Hlavním příznakem předávkování je obtížné dýchání.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

 1. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky, které se vyskytnou v průběhu operace, jsou pod kontrolou lékaře. Některé se však mohou objevit i krátce po operaci, proto zůstáváte ještě nějakou dobu pod lékařským dohledem.

Velmi časté (postihují více než 1 osobu z 10)

 • pocit na zvracení,
 • zvracení,
 • svalová ztuhlost.

Časté (postihují méně než 1 z 10 osob)

 • pocit ospalosti,
 • závratě,
 • pomalé, trhavé nebo svíjivé pohyby, které nelze ovládat,
 • problémy se zrakem,
 • pomalý srdeční tep,
 • rychlý srdeční tep,
 • nepravidelný srdeční rytmus,
 • nízký krevní tlak,
 • vysoký krevní tlak,
 • bolest žil,
 • občasné vynechání dechu,
 • zúžení dýchacích cest, které zapříčiní obtížné dýchání,
 • krátkodobé stahy hlasivek, které zapříčiní potíže s mluvením nebo dýcháním,
 • alergická kožní vyrážka,
 • pocit zmatenosti po operaci,
 • problémy s nervovým systémem po anestezii.

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 osob):

 • povznesená dobrá nálada (euforie),
 • bolest hlavy,
 • kolísavý krevní tlak,
 • zánět žil, který vyvolá otok a bolest,
 • škytavka,
 • zrychlené dýchání (hyperventilace),
 • zimnice,
 • snížená tělesná teplota,
 • pocit neklidu po operaci,
 • problémy, které vyvolal léčebný postup,
 • problémy s dýchacími cestami po anestezii.

S neznámou četností výskytu

 • alergická reakce (včetně závažné alergické reakce, která může zahrnovat: o otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla, o problémy s polykáním nebo dýcháním, o svědivá vyrážka (kopřivka),
 • návaly (záchvaty),
 • ztráta vědomí,
 • náhlé škubání svalů,
 • srdeční zástava (srdce přestane bít),
 • potíže s dýcháním, pomalé nebo mělké dýchání,
 • svědění.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak FENTANYL-JANSSEN uchovávat

Uchovávejte při teplotě 15 - 30 ° C. Ampulky uchovávejte v krabičce, aby byly chráněny před světlem.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakýchkoli viditelných známek snížené jakosti.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co FENTANYL-JANSSEN obsahuje

 • Léčivou látkou je fentanylum. 1 ml roztoku obsahuje 0,05 mg fentanylu.
 • Pomocnými látkami jsou chlorid sodný a voda na injekci.

Jak FENTANYL-JANSSEN vypadá a co obsahuje toto balení

FENTANYL-JANSSEN je čirý bezbarvý roztok, který je balen ve skleněných ampulkách po 2 nebo 10 ml, vždy 5 ampulek v krabičce. K dispozici jsou dále klinická balení po 50 ampulkách.

Na trhu nemusejí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Janssen-Cilag s.r.o. Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce

GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A., Torrile, Parma, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 26.5.2015

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Dávkování Dávka fentanylu je individuální podle věku, tělesné hmotnosti, zdravotního stavu,

konkomitantních onemocnění, dalších užívaných léčivých přípravků, druhu chirurgického výkonu

nebo způsobu anestezie.

K zamezení bradykardie se doporučuje bezprostředně před zahájením anestezie aplikace nízkých

dávek anticholinergik intravenózně.

 • Protibolestivý doplněk k celkovému znecitlivění Nízká dávka: 2 µg/kg

Fentanyl v nízkých dávkách se používá převážně při malých výkonech.

Střední dávka: 2 - 20 µg/kg

Při složitějších operacích je zapotřebí vyšší dávky. Trvání účinku závisí na dávce.

Vysoká dávka: 20 - 50 µg/kg

Během rozsáhlých déletrvajících operací a během výkonů, kdy by mohla být na závadu

zdravotního stavu pacienta operační zátěž, prokázalo podání fentanylu 20 - 50 µg/kg

spolu s oxidem dusným nebo kyslíkem zmírňující účinek. Pokud je během operace využito

tohoto způsobu dávkování, situace vyžaduje kontrolu pooperačního dýchání z hlediska

rozvoje možného pooperačního dechového útlumu.

Doplňkové dávky 25 - 250 µg (0,5 - 5 ml) mají být přizpůsobeny potřebám pacienta a

odhadovanému ukončení operace.

 • Znecitlivění Při potřebě výrazného snížení operační zátěže mají být dávky 50 - 100 µg/kg podávány

  spolu s kyslíkem a myorelaxancii (léky uvolňujícími svalové napětí). Tento postup

umožňuje znecitlivění bez podání dalších doplňkových znecitlivujících léků. V některých

případech může být k vyvolání potřebného účinku zapotřebí podat vyšší dávky až do

150 µg/kg. Fentanyl je takto používán při operacích na otevřeném srdci a při některých

dalších rozsáhlých operacích u pacientů, u nichž je zvláště důležitá ochrana srdce při

zvýšeném požadavku na zásobení kyslíkem.

 • Starší a oslabení pacienti V souladu s jinými opioidy je zapotřebí snížit úvodní dávku fentanylu u starších (ve věku

  od 65 let a starších) nebo oslabených pacientů. Účinek počáteční dávky je třeba vzít

v úvahu při stanovení dodatečných dávek.

 • Děti Úvodní a udržovací doporučená dávka u dětí ve věku 2 - 11 let činí 1 - 3 µg/kg.
 • Obézní pacienti U obézních pacientů hrozí riziko předávkování, jestliže se dávka vypočítá na základě

  tělesné hmotnosti. Dávka u obézních pacientů má být stanovena na základě tělesné

hmotnosti po odečtení hmotnosti tukové tkáně, a nikoli pouze dle tělesné hmotnosti.

 • Pacienti s poruchou funkce ledvin U pacientů s poruchou funkce ledvin má být zváženo snížené dávkování přípravku

FENTANYL-JANSSEN a tito pacienti mají být pečlivě sledováni pro příznaky toxicity

fentanylem.

Informace pro lékaře v případě předávkování Bezprostřední opatření: V případě hypoventilace nebo apnoe podejte kyslík a zahajte asistovanou nebo řízenou ventilaci.

Ke kontrole respirační deprese lze použít specifického antagonistu opioidních receptorů. Mějte

na paměti, že může být zapotřebí podání doplňkových dávek.

Další opatření: Provází-li respirační depresi svalová rigidita, lze i.v. podat neuromuskulární blokátor.

Závažnou nebo perzistující hypotenzi vyvolanou hypovolemií lze eliminovat aplikací infuzních

roztoků.

Pacienta je zapotřebí pečlivě monitorovat a v případě potřeby zahájit další podpůrná opatření.

Návod k použití V případě potřeby lze FENTANYL-JANSSEN kombinovat s infuzními roztoky chloridu sodného

nebo glukózy. Roztoky lze podávat plastovými infuzními soupravami, aplikovat okamžitě po

naředění. Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit

okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti

uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 - 8 °C, pokud ředění

neproběhlo za kontrolovaných a validovaných podmínek.

1. Při otevírání ampulky používejte ochranné rukavice.

2. Podržte ampulku mezi palcem a ukazováčkem tak, aby zúžená část zůstala volná.

3. Druhou rukou uchopte zúženou část ampulky tak, že opřete krček ampulky o ukazováček a palec

přitiskněte na barevně označený bod souběžně

s barevnými proužky.

4. Přidržujte palec na označeném místě a ulomte zúženou část ampulky. Držte ampulku pevně

v ruce.

barevné proužky barevný bod místo ulomení

V případě náhodné kožní expozice opláchněte zasažené místo vodou. Vyhněte se použití mýdla,

alkoholu a jiných čisticích látek, které mohou způsobit chemické nebo fyzické oděrky na kůži.

Informace o produktu

Výrobce: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
Kód výrobku: 21535
Kód EAN: 8595006790489
Kód SÚKL: 1449
Držitel rozhodnutí: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Příbalový leták

FENTANYL-JANSSEN 50X10ML/0.5MG Injekční roztok – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu FENTANYL-JANSSEN 50X10ML/0.5MG Injekční roztok zobrazíte nebo stáhnete zde: FENTANYL-JANSSEN 50X10ML/0.5MG Injekční roztok.pdf

Recenze

Recenze produktu FENTANYL-JANSSEN 50X10ML/0.5MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu FENTANYL-JANSSEN 50X10ML/0.5MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám