Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

FENTALIS 50 MCG/H TRANSDERMÁLNÍ NÁPLAST 3X11.56MG Náplast - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 110303

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: HEXAL AG, HOLZKIRCHEN
Kód výrobku: 110303
Kód EAN:
Kód SÚKL: 122604
Držitel rozhodnutí: HEXAL AG, HOLZKIRCHEN
Co je přípravek Fentalis a k čemu se používá Fentanyl patří do skupiny silných prostředků proti bolesti zvaných opioidy. Tento prostředek proti bolesti, fentanyl, přechází pomalu 7z náplasti kůží do těla. Fentanyl zmírňuje závažnou dlouhodobou bolest, kterou lze potlačit pouze silnými prostředky proti bolestem (opioidy).

Příbalový leták

1/9
sp. zn. sukls261232/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Fentalis 12,5 g/h transdermální náplast
Fentalis 25 g/h transdermální náplast
Fentalis 50 g/h transdermální náplast
Fentalis 75 g/h transdermální náplast
Fentalis 100 g/h transdermální náplast
fentanylum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Fentalis a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fentalis používat
3. Jak se přípravek Fentalis používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Fentalis uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK FENTALIS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Fentanyl patří do skupiny silných analgetik (léky proti bolesti), které se nazývají opioidy.
Látka proti bolesti, fentanyl, přechází pomalu z náplasti do kůže a do těla.
Dospělí:
Přípravek Fentalis je určen k léčbě silné chronické bolesti, která může být zvládnuta pouze silnými analgetiky
(opioidy).
Děti:
Fentanylová transdermální náplast je určená k dlouhodobé léčbě silné chronické bolesti u dětí ve věku od 2 let
a starších, které již užívaly opioidní analgetika.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK FENTALIS
POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Fentalis
- jste-li alergický/á (přecitlivělý/á) na fentanyl, kalafunovou pryskyřici (hydrogenovanou), sóju, arašídy nebo
na kteroukoliv další složku přípravku Fentalis,
- trpíte-li krátkodobou bolestí (např. po chirurgickém zákroku),
- máte-li těžkou poruchu funkce centrálního nervového systému, např. po poranění mozku,
- jestliže trpíte závažnými dýchacími problémy (respirační deprese).
2/9
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Fentalis je zapotřebí
UPOZORNĚNÍ:
Fentalis je léčivý přípravek, který může ohrozit život dětí.
To platí i pro použité transdermální náplasti.
Je třeba si uvědomit, že vzhled tohoto přípravku může být pro dítě lákavý.
Fentanyl může mít život ohrožující nežádoucí účinky u osob, které pravidelně neužívají opioidní analgetika
vázaná na lékařský předpis.
Váš lékař použije léčbu přípravkem Fentalis jako součást komplexní léčby bolesti a bude pravidelně
kontrolovat Vaši individuální reakci na přípravek Fentalis.
Před zahájením používání přípravku Fentalis byste měli informovat svého lékaře, zda trpíte kteroukoli z níže
popsaných poruch, protože riziko nežádoucích účinků je vyšší a /nebo Vám lékař předepíše nižší dávku
fentanylu:
- astma, dýchací obtíže nebo jakákoli choroba plic,
- pomalá, nepravidelná srdeční činnost,
- nízký krevní tlak,
- malý objem krve,
- poškozená funkce jater,
- poškozená funkce ledvin,
- jestliže jste utrpěl/a poranění hlavy nebo máte-li některé mozkové onemocnění (např. nádor), známky
zvýšeného nitrolebního tlaku (např. bolest hlavy, poruchy zraku), změny ve stavu vědomí nebo ztráta
vědomí nebo kóma,
- máte-li onemocnění způsobující únavu a slabost svalů (myasthenia gravis).
Stejně jako některé jiné silné léky proti bolesti, může i Fentalis způsobit neobvyklou ospalost a zpomalit a zeslabit
dýchání. Pokud Vy, Váš partner nebo ošetřovatel zaznamenáte, že Vy nebo Vaše dítě dýcháte mnohem pomaleji a
slaběji:
odstraňte náplast,
zavolejte lékaře nebo okamžitě navštivte nejbližší pohotovost,
pokud je to možné, neustále se pohybujte a mluvte.
Jestliže během léčby dostanete horečku, informujte o tom svého lékaře, protože zvýšená tělesná teplota může
způsobit průchod příliš velkého množství léku kůží. Ze stejného důvodu byste se měl/a vyhnout vystavení náplasti na
kůži přímému teplu, jako je působení vyhřívací podložky, elektrických deček, vyhřívané vodní postele, ohřívací nebo
opalovací lampy, intenzivní slunění, lahví s horkou vodou, dlouhé koupele v horké vodě, saunování a horké vířivé
koupele. Můžete pobývat venku na slunci, avšak během horkých letních dnů musíte chránit náplast kouskem látky.
Pokud užíváte přípravek Fentalis dlouhodobě, může se rozvinout tolerance, fyzická nebo psychická závislost.
Při léčbě bolesti související s rakovinou k tomu však dochází vzácně.
Jste-li starší pacient/ka nebo máte-li špatnou fyzickou kondici (jste kachektický/á), lékař Vás bude sledovat
pečlivěji, protože může být potřeba předepsat nižší dávku.
Náplast se nesmí stříhat na menší části, protože kvalita, účinnost a bezpečnost takto rozdělených náplastí
nebyla prokázána.
Děti a dospívající
Obecně se smí fentanyl používat u dětí a dospívajících od 2 let a starších, kteří již byli léčeni jinými opioidy
(např. morfin). Fentalis nesmí být použit u kojenců a batolat do 2 let.
Aby se zabránilo náhodnému polknutí dítětem, musí se věnovat pozornost výběru vhodného místa pro aplikaci
3/9
fentanylové náplasti (viz bod 3. Jak se přípravek Fentalis používá) a přilnutí náplasti je nutné pečlivě
kontrolovat.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře, pokud užíváte barbituráty (užívané při poruchách spánku), buprenorfin,
nalbufin nebo pentazocin (jiné silné léky proti bolesti). Užívání těchto léčiv spolu s přípravkem Fentalis se
nedoporučuje.
Prosím, informujte svého lékaře, pokud užíváte inhibitory MAO (např. moklobemid proti depresi nebo
selegilin na Parkinsonovu chorobu) nebo pokud jste je užíval/a v předchozích 14 dnech. Pokud jsou tyto léky
užívány současně, může být jejich toxicita zvýšena.
Jestliže současně užíváte přípravky, které mají vliv na funkci mozku, je pravděpodobnější, že se u Vás
vyskytnou nežádoucí účinky, zejména potíže s dýcháním. To se vztahuje například na:
- přípravky k léčbě úzkosti (anxiolytika, trankvilizéry),
- přípravky k léčbě psychických poruch (neuroleptika),
- anestetika, jestliže se domníváte, že máte podstoupit anestézii, oznamte svému lékaři nebo zubaři, že
užíváte přípravek Fentalis,
- přípravky k léčbě poruch spánku (hypnotika, sedativa),
- přípravky k léčbě alergií nebo proti potížím při cestování (antihistaminika/antiemetika),
- jiné silné léky proti bolesti (opioidy),
- některé léky na bolesti v zádech nebo jiné bolestivé svalové problémy (svalová relaxancia),
- alkohol.
Pokud nejste pod pečlivým lékařským dozorem, neměli byste současně s přípravkem Fentalis užívat následující
léky.
Tyto léky mohou zvýšit účinek a nežádoucí účinky přípravku Fentalis. Jsou to například:
- ritonavir (lék proti HIV),
- ketokonazol a itrakonazol (proti houbovým infekcím),
- diltiazem (k léčbě srdečních onemocnění),
- makrolidová antibiotika (k léčbě infekcí),
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Užívání přípravku Fentalis s jídlem a pitím
Současné užívání přípravku Fentalis a alkoholických nápojů zvyšuje riziko závažných nežádoucích účinků a
může způsobit potíže s dýcháním, pokles krevního tlaku, hluboký útlum až koma. Během léčby přípravkem
Fentalis neužívejte alkoholické nápoje.
Těhotenství a kojení
Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék,.
Bezpečnost užívání v průběhu těhotenství nebyla zjišťována. Neužívejte přípravek Fentalis v průběhu
předporodní přípravy a porodu (včetně císařského řezu), protože fentanyl prochází placentou a může působit
dýchací problémy plodu nebo novorozenci.
Jestliže v průběhu léčby transdermální náplastí Fentalis otěhotníte, poraďte se se svým lékařem. Nepoužívejte
přípravek Fentalis, jestliže jste těhotná nebo kojíte, pokud Váš lékař nepovažuje tuto léčbu za zcela nezbytnou
požádejte svého lékaře o radu.
Fentanyl přechází do mateřského mléka a může způsobovat útlum a pokles dýchací činnosti kojence. Proto je
třeba kojení přerušit alespoň na dobu 72 h po odstranění náplasti Fentalis. Dlouhodobé užívání v těhotenství
může u novorozence způsobit abstinenční příznaky.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neměl/a byste řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje, pokud se dříve neporadíte se svým lékařem.
Během léčby přípravkem Fentalis se mohou vyskytnout určité nežádoucí účinky (např. ospalost, netečnost
nebo nevolnost). Tyto účinky lze očekávat zejména na počátku léčby, při jakékoliv změně dávkování a
4/9
v souvislosti s alkoholem nebo uklidňujícími prostředky. Na to je třeba pamatovat při provádění činností, které
vyžadují Vaši plnou pozornost, např. při řízení automobilu. Vzhledem k účinkům či vedlejším reakcím je
užívání Vašich léků jedním z faktorů, které mohou snižovat Vaši schopnost řídit motorové vozidlo nebo
provádět další úkoly, které vyžadují zvýšené soustředění.
Důležité informace o některých složkách přípravku Fentalis
Fentalis obsahuje sojový olej. Pokud jste přecitlivělý/á na arašídy nebo sóju, nepoužívejte tento léčivý
přípravek.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK FENTALIS POUŽÍVÁ
Vždy používejte přípravek Fentalis přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
O tom, která síla přípravku Fentalis je pro Vás nejvhodnější, rozhodne Váš lékař. Toto rozhodnutí je založeno
na zhodnocení intenzity bolesti, Vašem celkového stavu a typu dosavadní léčby bolesti.
Podle potřeby se bude upravovat síla a počet náplastí. Plný účinek se projeví do 24 hodin od aplikace první
náplasti a postupně se snižuje po jejím odstranění. Nepřerušujte léčbu bez předchozí konzultace s lékařem.
Vaše první náplast začne působit pomalu, někdy až za jeden den, takže Vám lékař může přidat navíc léky proti
bolesti do doby, než je fentanylová transdermální náplast plně účinná. Pak bude přípravek Fentalis působit na
bolest trvale a léky navíc budete moci vysadit. Někdy je však ještě možná budete opět potřebovat.
Použití u dětí a dospívajících
Přípravek Fentalis se smí použít pouze u dětí a dospívajících od 2 let, které byly již léčeny jinými opioidy
(např. morfin). Fentalis nesmí být použit u kojenců a batolat do 2 let.
Jak aplikovat (nalepovat) náplast Fentalis
- Vyhledejte plochý povrch horní části těla (trupu) nebo paže, kde je kůže bez chlupů, řezných poranění,
skvrn nebo jiných vad kůže. Je třeba zvolit takovou plochu, která nebyla vystavena ozáření v souvislosti
s léčbou zářením.
- Jestliže je kůže ochlupená, ostříhejte chlupy nůžkami. Nepoužívejte holení, protože se při něm kůže dráždí.
Jestliže kůže potřebuje umýt, omyjte ji vodou. Nepoužívejte mýdlo, olej, pleťové vody, alkohol ani jiné
čistící prostředky, které mohou kůži dráždit. Před nalepením náplasti musí být kůže zcela suchá.
- Náplast musí být nejprve zkontrolována. Náplasti rozříznuté, rozdělené nebo jakkoli poškozené nesmějí
být použity.
- Nalepte náplast ihned po otevření obalu. Odstraňte ochranný film a nalepte náplast na kůži tak, že ji
pevně přitisknete dlaní na dobu zhruba 30 s, abyste zajistil/a dobré přilnutí náplasti ke kůži. Zejména
věnujte pozornost správnému přilnutí náplasti na okrajích. Poté si umyjte ruce čistou vodou.
- Náplast Fentalis se obvykle používá 72 h (3 dny). Na vnější obal si můžete napsat datum a hodinu
aplikace náplasti. To Vám umožní si zapamatovat, kdy je potřeba náplast vyměnit.
- Místo aplikace náplasti nevystavujte vnějším zdrojům tepla (viz bod Zvláštní opatrnosti při použití
přípravku Fentalis je zapotřebí).
- Náplast Fentalis má ochranný film odolný proti vodě, takže ji můžete ponechat na místě během
sprchování.
- U dětí se náplast přednostně umisťuje na horní část zad, aby se zmenšila možnost dítěte náplast odstranit.
Jak vyměňovat náplast Fentalis
- Odstraňte náplast po čase, který Vám předepsal lékař; ve většině případů po 72 h (3 dnech), u některých
pacientů po 48 h (2 dny). Obvykle náplast sama neodpadne. Jestliže po odstranění zbudou stopy
transdermální náplasti na kůži, můžete je odstranit s použitím dostatečného množství mýdla a vody.
- Přeložte použitou náplast v polovině lepivými povrchy k sobě. Dejte náplasti zpět do vnějšího obalu a
bezpečně je vyhoďte nebo předejte svému lékárníkovi.
- Přilepte novou náplast, jak se popisuje výše, avšak na jiné místo kůže. Na stejné místo by se neměla
nalepovat dříve než po 7 dnech.
5/9
Jestliže jste použil/a více přípravku Fentalis, než jste měl/a
Jestliže jste nalepil/a více náplastí než Vám předepsal lékař, odstraňte tyto náplasti a spojte se se svým
lékařem nebo nemocnicí ohledně jejich názoru na riziko.
Nejběžnější známkou předávkování je snížená schopnost dýchání. Projevuje se tak, že osoba dýchá neobvykle
málo často nebo slabě. Jestliže k tomu dojde, odstraňte náplasti a spojte se neprodleně se svým lékařem.
Zatímco budete čekat na lékaře, udržujte léčenou osobu v bdělém stavu tak, že s ní hovoříte nebo občas
zatřesete.
Další známky a příznaky předávkování jsou ospalost, nízká tělesná teplota, pomalá srdeční činnost, snížené
svalové napětí, hluboký útlum, ztráta svalové koordinace, zúžení zornic a křeče.
Jestliže jste zapomněl/a nalepit nebo vyměnit přípravek Fentalis
Svou náplast byste měl/a vyměnit ve stejnou denní dobu každé tři dny (každých 72 h), pokud Váš lékař neurčil
jinak. Jestliže zapomenete svou náplast vyměnit, vyměňte ji, jakmile si vzpomenete. Jestliže jste se značně
opozdil/a s výměnou své náplasti, je třeba se spojit s lékařem, protože je možné, že budete potřebovat nějaké
prostředky proti bolesti navíc. Za žádných okolností nepoužívejte dvojnásobnou dávku.
Jestliže jste přestal/a používat přípravek Fentalis
Jestliže si přejete přerušit nebo zastavit léčbu, měl/a byste se vždy poradit se svým lékařem ohledně důvodů
pro přerušení a pokračování v léčbě.
Dlouhodobé používání přípravku Fentalis může vést k fyzické závislosti. Jestliže zastavíte používání náplastí,
můžete se cítit špatně.
Riziko abstinenčních příznaků (nevolnost, zvracení, průjem, úzkost a třes) je větší při náhlém ukončení léčby,
nikdy byste neměl/a ukončit léčbu přípravkem Fentalis bez dohody s lékařem.
Máte-li jakékoliv další otázky ohledně užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře či lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Fentalis nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Nežádoucí účinky jsou klasifikovány na základě následujících četností:
Velmi časté vyskytují se u více než 1 z 10 pacientů
Časté vyskytují se u 1 až 10 ze 100 pacientů
Méně časté vyskytují se u 1 až 10 z 1000 pacientů
Vzácné vyskytují se u 1 až 10 z 10 000 pacientů
Velmi vzácné vyskytují se u méně než 1 z 10 000 pacientů
Není známo z dostupných údajů nelze určit
Pokud se vyskytnou kterékoliv z následujících závažných a velmi vzácných nežádoucích účinků, měl/a byste
přerušit léčbu a ihned se spojit se svým lékařem nebo navštívit nemocnici:
- závažný pokles dýchací činnosti (závažná dušnost, chrčivé dýchání),
- úplné zablokování trávící trubice (křečovitá bolest, zvracení, nadýmání).
Ostatní nežádoucí účinky
Velmi časté:
ospalost,
bolest hlavy,
závratě,
nevolnost nebo zvracení,
zácpa,
horečka.
6/9
Časté:
alergická reakce,
pocit neobvyklého srdečního tepu (bušení srdce), rychlý srdeční rytmus,
vysoký krevní tlak,
pocit neobvyklé ospalosti nebo únavy,
ztráta chuti k jídlu,
nervozita, špatná nálada nebo deprese, nespavost,
zmatenost, halucinace (vidění, cítění nebo slyšení neskutečných věcí),
mravenčení, brnění, třes, točení hlavy,
svalové křeče,
pocit chladu, pocení,
zčervenání očí,
potíže při dýchání,
otok a podráždění sliznice nosu,
zívání,
průjem,
sucho v ústech,
bolest žaludku, poruchy trávení, potíže při močení,
svědění kůže, vyrážka nebo zčervenání kůže,
celkový pocit nemoci a slabosti,
otok rukou, kotníků nebo nohou.
Méně časté:
ztráta paměti,
neklid, dezorientace, vzrušení nebo neobvyklá bezstarostnost,
pocit sníženého vnímání, zvláště na kůži,
křeče (včetně klonických a grand mal),
poruchy řeči,
ztráta paměti,
pokles krevního tlaku a srdečního rytmu,
namodralé zabarvení kůže,
úplné ucpání střev,
ekzém a/nebo jiné kožní poruchy včetně dermatitidy v místě aplikace náplasti,
dýchací potíže, včetně dušnosti,
svalové záškuby,
poruchy sexuální funkce,
příznaky podobné chřipce,
změny tělesné teploty.
příznaky z vysazení (např. zvracení, nevolnost, průjem, úzkost nebo třes).
Vzácné:
zúžené zornice,
špatné nebo neostré vidění,
nepravidelný srdeční rytmus,
zástava dechu (respirační zástava nebo apnoe),
potíže při dýchání (narušené dýchání, dechová deprese),
neúplné ucpání tenkého nebo tlustého střeva,
rozšíření cév,
škytavka,
kožní reakce v místě aplikace náplasti.
Velmi vzácné:
7/9
bolestivé nadýmání,
bolest močového měchýře,
menší objem moče než obyčejně (snížené vylučování moče).
Není známo:
závažné a rychlé alergické reakce způsobující pokles krevního tlaku a/nebo potíže při dýchání,
abnormálně pomalé dýchání.
Může se vyvinout i fyzická závislost, a jestliže náhle přestanete užívat náplasti, můžete pocítit abstinenční
příznaky. Abstinenčními příznaky mohou být nevolnost, zvracení, průjem, úzkost a třes.
Děti
Nežádoucích účinky u dětí a dospívajících léčených transdermálními fentanylovými náplastmi jsou podobné
nežádoucím účinkům u dospělých.
U dětí a dospívajících nebylo zjištěno žádné zvláštní riziko, pokud je přípravek používán správně.
Velmi častými nežádoucími účinky u dětí uváděnými v klinických studiích byly horečka, zvracení a nevolnost.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK FENTALIS UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí - dokonce i po použití. I po použití zůstává v transdermálních
náplastech značné množství léčivé látky.
Nepoužívejte přípravek Fentalis po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte přípravek v původním obalu.
Z důvodů péče o životní prostředí a bezpečnost je třeba použité i nepoužité a prošlé náplasti bezpečně
likvidovat do odpadu nebo vrátit pro likvidaci do lékárny. Použité náplasti by se měly přeložit v polovině,
lepivými povrchy k sobě, a uložit do vnějšího obalu do doby jejich bezpečné likvidace do odpadu nebo předání
do lékárny.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Fentalis obsahuje
- Léčivou látkou je fentanylum. Jedna transdermální náplast (vstřebávací plocha 5,25; 10,5; 21; 31,5 nebo
42 cm) obsahuje:
2,89 mg, 5,78 mg, 11,56 mg, 17,34 mg nebo 23,12 mg fentanylu (což odpovídá rychlosti uvolňování 12,5;
25; 50; 75 nebo 100 g/h fentanylu)
- Ostatními složkami jsou:
Ochranná fólie (odstraňte před nalepením náplasti na kůži): silikonizovaná pegoterátová fólie
Samolepící vrstva obsahující léčivou látku: hydrogenovaná kalafuna, adhezivní akrylátový kopolymer
387-4098, čištěný sojový olej
Krycí voděodolná fólie: pegoterátová fólie
Jak přípravek Fentalis vypadá a co obsahuje toto balení
Průhledná, kulatá, podlouhlá transdermální náplast tvořená samolepící vrstvou a krytá ochranným filmem
(který se odstraní před aplikací náplasti) tak, aby mohla být nalepena na kůži.
Fentalis se dodává v baleních obsahujících 3, 5, 7, 10, 14, 16 a 20 transdermálních náplastí.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
8/9
Držitel rozhodnutí o registraci
Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce
HEXAL AG, Industriestraße 25, 83607 Holzkirchen, Německo
Tento léčivý přípravek je registrován ve členských státech Evropského hospodářského prostoru pod
následujícími názvy:
Rakousko: Fentanyl "Hexal" 12 g/h - transdermales Matrixpflaster
Fentanyl "Hexal" 25 g/h - transdermales Matrixpflaster
Fentanyl "Hexal" 50 g/h - transdermales Matrixpflaster
Fentanyl "Hexal" 75 g/h - transdermales Matrixpflaster
Fentanyl "Hexal" 100 g/h - transdermales Matrixpflaster
Belgie: Fentanyl Matrix Sandoz 12,5 g/h, pleisters voor transdermaal gebruik
Fentanyl Matrix Sandoz 25 g/h, pleisters voor transdermaal gebruik
Fentanyl Matrix Sandoz 50 g/h, pleisters voor transdermaal gebruik
Fentanyl Matrix Sandoz 75 g/h, pleisters voor transdermaal gebruik
Fentanyl Matrix Sandoz 100 g/h, pleisters voor transdermaal gebruik
Německo: Fentamedica Matrix 12,5 g/h
Fentamedica Matrix 25 g/h
Fentamedica Matrix 50 g/h
Fentamedica Matrix 75 g/h
Fentamedica Matrix 100 g/h
Itálie: Fenticer 25 mcg/ora cerotti transdermici
Fenticer 50 mcg/ora cerotti transdermici
Fenticer 75 mcg/ora cerotti transdermici
Fenticer 100 mcg/ora cerotti transdermici
Lucembursko: Fentamedica Matrix 12,5 g/h
Fentamedica Matrix 25 g/h
Fentamedica Matrix 50 g/h
Fentamedica Matrix 75 g/h
Fentamedica Matrix 100 g/h
Nizozemí: Fentanyl Sandoz Matrix 12 g/UUR
Fentanyl Sandoz Matrix 25 g/UUR
Fentanyl Sandoz Matrix 50 g/UUR
Fentanyl Sandoz Matrix 75 g/UUR
Fentanyl Sandoz Matrix 100 g/UUR
Polsko: Fenta MX 25
Fenta MX 50
Fenta MX 75
Fenta MX 100
Portugalsko: Fentanilo Sandoz 12,5 g/h sistema transdérmico
Fentanilo Sandoz 25 g/h sistema transdérmico
Fentanilo Sandoz 50 g/h sistema transdérmico
Fentanilo Sandoz 75 g/h sistema transdérmico
Fentanilo Sandoz 100 g/h sistema transdérmico
Slovinsko: Epufen 12,5 mikrogramov/uro transdermalni obliži
Epufen 25 mikrogramov/uro transdermalni obliži
Epufen 50 mikrogramov/uro transdermalni obliži
Epufen 75 mikrogramov/uro transdermalni obliži
9/9
Epufen 100 mikrogramov/uro transdermalni obliži
Slovensko: Fentanyl Sandoz 25 g/h matrix transdermálna náplast
Fentanyl Sandoz 50 g/h matrix transdermálna náplast
Fentanyl Sandoz 75 g/h matrix transdermálna náplast
Fentanyl Sandoz 100 g/h matrix transdermálna náplast
Španělsko: Fentanilo matrix Sandoz 12,5 g/h parches transdérmicos EFG
Fentanilo matrix Sandoz 25 g/h parches transdérmicos EFG
Fentanilo matrix Sandoz 50 g/h parches transdérmicos EFG
Fentanilo matrix Sandoz 75 g/h parches transdérmicos EFG
Fentanilo matrix Sandoz 100 g/h parches transdérmicos EFG
Velká Británie: Mezolar Matrix 12 microgram/hour transdermal patch
Mezolar Matrix 25 microgram/hour transdermal patch
Mezolar Matrix 50 microgram/hour transdermal patch
Mezolar Matrix 75 microgram/hour transdermal patch
Mezolar Matrix 100 microgram/hour transdermal patch
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:25.1.2013

Recenze

Recenze produktu FENTALIS 50 MCG/H TRANSDERMÁLNÍ NÁPLAST 3X11.56MG Náplast

Diskuze

Diskuze k produktu FENTALIS 50 MCG/H TRANSDERMÁLNÍ NÁPLAST 3X11.56MG Náplast

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám