Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: TEVA PHARMACEUTICALS
Kód výrobku: 69777
Kód EAN:
Kód SÚKL: 23509
Držitel rozhodnutí: TEVA PHARMACEUTICALS
Přípravek je určen pro dospělé k léčbě hypercholesterolémie a hypertriglyceridémie, která se vyskytuje buď izolovaně nebo v kombinaci, pokud pacient přiměřeně nereaguje na dietní opatření.

Příbalový leták

1
sp.zn.sukls70988/2013, sukls70989/2013


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Fenofix 200 mg
Fenofix 267 mg
tvrdé tobolky
(fenofibratum)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Fenofix a k čemu se používá?
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete užívat přípravek Fenofix
3. Jak se Fenofix užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Fenofix uchovávat
6. Další informace


1. CO JE FENOFIX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Fenofix patří do skupiny léčivých přípravků obecně zvaných fibráty. Tyto léčivé přípravky se užívají ke
snížení hladiny tuků (lipidů) v krvi. Například tuků označovaných jako triglyceridy.
Fenofix se užívá ke snížení hladiny tuků v krvi současně s dietou zaměřenou na nízký příjem tuků a s
další nefarmakologickou léčbou, jako je cvičení a snižování hmotnosti
Fenofix 200 mg se může za určitých okolností používat společně s jinými léky [statiny], a to tehdy,
když nejsou hladiny tuků v krvi samotným statinem kontrolovány.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE FENOFIX UŽÍVAT

Neužívejte Fenofix
Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na fenofibrát nebo na kteroukoli další složku přípravku
(viz bod 6 Další informace).
Jestliže se u Vás vyskytly alergické reakce na světlo během léčby fibráty nebo ketoprofenem
(nesteroidní protizánětlivý přípravek).
Jestliže trpíte závažnou poruchou funkce jater a ledvin, nebo máte onemocnění žlučníku.
Jestliže jste těhotná nebo kojíte.
U dětí.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu a rostlinných přípravcích.

Současné užívání perorálních antikoagulancií (léků, které snižují krevní srážlivost) může prohloubit
jejich účinek, což se projeví zvýšenou krvácivostí. Ošetřující lékař Vám zajistí pravidelné laboratorní
2
sledování příslušných krevních hodnot.

Obecně se nedoporučuje kombinovat toto léčivo se statiny (jiná skupina léků používaná při léčbě
vysokých hladin lipidů). Existuje zde riziko výskytu toxického účinku na svaly, zejména v případě již
existujícího onemocnění svalů. Proto by měla být kombinovaná léčba fenofibrátem a statiny
předepisována jen výjimečně. Možné nežádoucí účinky na svaly musejí být pečlivě sledovány.

Sledovány musí být také ledvinné funkce při současném podávání fenofibrátu a cyklosporinu (přípravku
používaného pro potlačení imunitní (obranné) reakce), protože může dojít k dočasnému poškození
funkce ledvin.

Užívání přípravku Fenofix s jídlem a pitím
Fenofix vždy užívejte během jednoho z hlavních jídel.

Těhotenství a kojení
Během těhotenství a kojení nesmíte přípravek Fenofix užívat..

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Možnost ovlivnění schopnosti řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje je nepravděpodobná.


3. JAK SE FENOFIX UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Fenofix tak, jak Vám předepsal lékař. Nejste-li si jistý(á), poraďte se s lékařem
nebo lékárníkem.

Tento lék představuje spolu s dietním režimem dlouhodobou symptomatickou léčbu, jejíž účinnost musí
být periodicky sledována.

Fenofix 200 mg:
Obvyklá dávka je jedna tobolka (200 mg) denně.

Fenofix 267 mg:
Obvykle se podává 1 tobolka (267 mg) denně. Jakmile je dosaženo stabilizace hladin cholesterolu, je
doporučeno snížit dávku na 1 tobolku Fenofixu 200 mg denně.

Fenofix vždy užívejte během jednoho z hlavních jídel.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Fenofix, než jste měl(a)
Pokud užijete nadměrný počet tablet nebo dojde k náhodnému pozření tablet dítětem, konzultujte to
ihned se svým lékařem nebo kontaktujte pohotovostní oddělení nejbližší nemocnice. Tuto příbalovou
informaci nebo několik tablet vezměte s sebou, aby lékař věděl, jaké tablety jste užili.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Fenofix nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.

Nežádoucí účinky jsou většinou mírné a vyskytují se pouze u malého počtu pacientů (nikdy nepřekročí
2 - 4%):
zažívací obtíže (pocit nucení na zvracení, bolesti v nadbřišku), přechodné zvýšení hladin jaterních
enzymů (transamináz) v krvi, bolesti svalů, kožní alergické reakce (kopřivka), bolesti hlavy a závratě.
Byly také popsány fotosenzitivní reakce (alergická reakce na slunce), sexuální astenie (slabost), výskyt
žlučových kamenů a ve vzácných případech alopecie (vypadávání vlasů).
3

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK FENOFIX UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte přípravek Fenofix po uplynutí doby použitelnosti,
uvedené na blistrech a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu. Blistry uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co Fenofix obsahuje
Léčivou látkou je fenofibratum.
Každá tvrdá tobolka obsahuje 200 nebo 267 mg fenofibrátu.
Pomocnými látkami jsou:
Obsah tobolky: natrium-lauryl-sulfát, povidon 25, předbobtnalý škrob, krospovidon, sodná sůl
kroskarmelosy, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), koloidní bezvodý oxid křemičitý,
natrium - stearyl - fumarát .
Pouzdro tobolky: želatina, červeň allura AC (E 129), oxid titaničitý (E 171), žlutý oxid železitý
(E 172) (pouze u 267 mg), chinolinová žluť (E 104) (pouze u 267 mg).
Inkoust: šelak, černý oxid železitý (E 172), propylenglycol (E 1520), roztok amoniaku 30%,
hydroxid draselný.

Jak Fenofix vypadá a co obsahuje toto balení
Fenofix 200 mg: tobolky s červenooranžovou vrchní i spodní částí s označením FM/200 na obou
částech, obsahující bílý až téměř bílý prášek s malými aglomeráty.
Fenofix 267 mg: tobolky s červenooranžovou vrchní a žlutou spodní částí s označením FM/267 na obou
částech, obsahující bílý až téměř bílý prášek s malými aglomeráty.

Velikost balení:
Fenofix 200 mg: 20, 28, 30, 60, 90 a 98 tvrdých tobolek.
Fenofix 267 mg: 28, 30, 60 a 90 tvrdých tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Ingers Industrial Solutions s.r.o., Brno, Česká republika

Výrobce
Teva UK Ltd., Eastbourne, Velká Británie
Pharmachemie B.V., Haarlem, Nizozemsko
Teva Operations Poland Sp. z o.o., Krakow, Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 7.8.2013

Recenze

Recenze produktu FENOFIX 267 MG 28X267MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu FENOFIX 267 MG 28X267MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze