Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 19461
Kód EAN: 8715554000230
Kód SÚKL: 01746
Hormonální substituční terapie (HST) pro léčbu příznaků nedostatku estrogenu u postmenopauzálních žen. Pro preventivní léčbu osteoporózy (řídnutí kostí) u postmenopauzálních žen s vysokým rizikem budoucích zlomenin, které netolerují, nebo nesmějí užívat jinou preventivní léčbu osteoporózy. Zkušenosti s léčbou žen starších než 65 let jsou omezené.

Příbalový leták

1/8
Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls161377/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE
Femoston 2/10, potahované tablety
2 mg estradiolum, 2 mg estradiolum + 10 mg dydrogesteronum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Femoston 2/10 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Femoston 2/10 užívat
3. Jak se přípravek Femoston 2/10 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Femoston 2/10 uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK FEMOSTON 2/10 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Farmakoterapeutická skupina: sekvenční hormonální substituční terapie (kombinace estradiolu a
dydrogesteronu).
Terapeutické indikace
Hormonální substituční terapie (HST) pro léčbu příznaků nedostatku estrogenu u postmenopauzálních
žen.
Pro preventivní léčbu osteoporózy (řídnutí kostí) u postmenopauzálních žen s vysokým rizikem
budoucích zlomenin, které netolerují, nebo nesmějí užívat jiné přípravky schválené pro preventivní léčbu
osteoporózy.
Zkušenosti s léčbou žen starších než 65 let jsou omezené.
Jak přípravek Femoston 2/10 působí?
Estradiol - aktivní složka přípravku - je chemicky i biologicky identický s přirozeným lidským
hormonem. Je proto označován jako lidský estrogen. Estradiol je základní estrogen a je nejaktivnější z
hormonů vaječníků. Přirozené estrogeny hrají určitou roli v ovlivnění dělohy a přídatných orgánů,
včetně vlivu na děložní sliznici (výstelka děložní dutiny) a cyklické změny na děložním hrdle a v pochvě.
Estrogeny mají důležitou roli v metabolismu kostí a tuků. Estrogeny ovlivňují také autonomní nervový
systém a mohou mít nepřímé pozitivní účinky na psychiku.
Dydrogesteron je látka, která má při podání ústy účinek srovnatelný s injekčně podaným přirozeným
hormonem progesteronem, který patří do skupiny ženských pohlavních hormonů gestagenů.
Při hormonální substituční terapii působí dydrogesteron především na děložní sliznici. Zajišťuje její
ochranu před nadměrným zvětšením nebo nádorovými procesy, které mohou být vyvolány estrogeny.
Dydrogesteron nemá nežádoucí androgenní účinky (účinky vyvolané mužskými pohlavními hormony).
2/8
Protože estrogeny podporují růst děložní sliznice, zvyšují samotné estrogeny riziko zvětšení děložní
sliznice a rakoviny. Přidání gestagenu značně snižuje estrogeny zvýšené riziko zvětšení děložní sliznice
u žen s dělohou.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
FEMOSTON 2/10 UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Femoston 2/10
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na estradiol nebo dydrogesteron nebo na kteroukoli další
složku přípravku Femoston 2/10
- jestliže se Vás týká některá z následujících podmínek:
měla jste v minulosti nebo existuje podezření na rakovinu prsu
zjištěný hormonálně aktivní nádor závislý na působení estrogenu (např. děložní sliznice) nebo je
podezření na něj
zjištěný hormonálně aktivní nádor závislý na působení gestagenu nebo podezření na něj
krvácení z rodidel z nezjištěné příčiny
neléčené zvětšení děložní sliznice
předchozí žilní tromboembolismus (tvorba krevních sraženin v žilách) bez známé příčiny nebo
současný žilní tromboembolismus (hluboká žilní trombóza, plicní embolismus)
aktivní nebo nedávné tromboembolické onemocnění tepen (např. angina, infarkt myokardu)
akutní poruchy funkce jater nebo jaterní onemocnění v minulosti, pokud se jaterní funkce nevrátily
k normálním hodnotám
porfyrie (porucha metabolismu porfyrinů).
Pouze pokud nejsou indikace omezeny na postmenopauzální ženy:
zjištěné těhotenství nebo podezření na něj.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Femoston 2/10 je zapotřebí
Hormonální substituční terapie postmenopauzálních příznaků by měla být započata pouze pro léčbu
těch příznaků, které negativně ovlivňují kvalitu života. V každém případě by měla být nejméně jednou
ročně pečlivě přehodnocena rizika a přínos léčby. V hormonální substituční terapii by se mělo
pokračovat pouze tehdy, převažují-li výhody léčby před jejími riziky.
Lékařská vyšetření/sledování
Před započetím nebo opakovaným nasazením hormonální substituční léčby byste se měla podrobit
celkovému osobnímu vyšetření, které zahrnuje i zjišťování rodinných údajů. To je základem dalšího
vyšetření včetně gynekologického vyšetření a vyšetření prsou s přihlédnutím ke kontraindikacím a
upozornění pro použití. Během léčby Vás lékař bude pravidelně kontrolovat podle Vašich individuálních
potřeb. Měla byste být lékařem upozorněna, o kterých změnách Vašich prsou máte informovat Vašeho
lékaře nebo sestru. Vyšetření včetně mamografie mají být prováděna v souladu s běžnou vyhledávací
praxí a upravena podle Vašich klinických potřeb.
Stavy, které vyžadují dohled
Jsou-li přítomny, případně se dříve vyskytly nebo se v průběhu těhotenství nebo při předchozí
hormonální léčbě zhoršily některé z následujících stavů, má být pacientka pečlivě sledována. Je třeba
uvážit, že tyto stavy se mohou během léčby přípravkem Femoston 2/10 znovu vyskytnout nebo se
zhoršit. Jedná se o tyto stavy:
- leiomyom (nezhoubný nádor dělohy) nebo endometrióza (výskyt ložisek sliznice dělohy v podobě cyst i
v jiných částech pohlavního ústrojí, popř. i v jiných orgánech)
3/8
- dřívější tromboembolická onemocnění nebo rizikové faktory pro tato onemocnění (viz níže)
- rizikové faktory pro hormonálně aktivní tumory, např. rakovina prsu v 1. stupni dědičnosti
- hypertenze (vysoký krevní tlak)
- jaterní onemocnění (např. nezhoubný nádor jater)
- diabetes mellitus (cukrovka) s postižením cév nebo bez něj
- cholelithiasis (tvorba a přítomnost žlučových kaménků v žlučových cestách a žlučníku)
- migréna nebo (těžká) bolest hlavy
- systémový lupus erythematodes (závažné celkové onemocnění autoimunitního charakteru)
- dřívější zvětšení děložní sliznice (viz níže)
- epilepsie
- astma
- otoskleróza (onemocnění vnitřního ucha projevující se šelesty a nedoslýchavostí).
Důvody pro okamžité přerušení léčby
Léčba má být přerušena, objeví-li se kontraindikace pro její podávání nebo za následujících okolností:
- žloutenka nebo zhoršení jaterních funkcí
- významný vzestup krevního tlaku
- nový výskyt migrenózní bolesti hlavy
- těhotenství.
Hyperplasie endometria (zvětšení děložní sliznice)
Riziko zvětšení děložní sliznice a rakoviny je zvýšeno, pokud jsou estrogeny podávány samostatně po
delší období (viz bod 4. Nežádoucí účinky). Přidání gestagenů po dobu nejméně 12 dní cyklu u žen
s dělohou značně snižuje toto riziko.
Krvácení
Během prvních měsíců léčby se může občas objevit krvácení z průniku a špinění. Pokud se krvácení
z průniku nebo špinění vyskytne po určité době léčby, případně pokračuje po jejím přerušení, měla by
být příčina krvácení vyšetřena.
Rakovina prsu
Pro všechny přípravky hormonální substituční terapie je nadměrné riziko rakoviny prsu při užívání po
dobu několika let zřejmé a zvyšuje se s délkou užívání, ale po skončení léčby se během několika let
(nanejvýše pěti) vrací na původní hodnotu. U žen neužívajících hormonální substituční terapii se
očekává, že asi u 32 z 1000 bude diagnostikována rakovina prsu ve věku 50 až 64 let. U uživatelek
pouze estrogenové substituční léčby je počet případů navíc za 5 a 10 let 1,5 a 5. U uživatelek
kombinované estrogen-progestagenové léčby je počet případů navíc po 5 a 10 letech 6 a 19. Viz také
bod 4. Nežádoucí účinky.
Žilní tromboembolismus (tvorba krevních sraženin v žilách)
Hormonální substituční terapie je spojována s vyšším relativním rizikem rozvoje žilního
tromboembolismu, např. hluboké žilní trombózy nebo plicního embolismu. Riziko tromboembolické
nemoci u uživatelek hormonální substituční terapie ve srovnání s ženami neužívajícími tuto léčbu se
zvyšuje 2 až 3krát. U žen neužívajících hormonální substituční terapii se odhaduje, že počet případů
žilního tromboembolismu, které se vyskytnou během 5letého období, je asi 3 na 1000 žen ve věku 50-59
let a 8 na 1000 žen ve věku 60-69 let. Odhaduje se, že u zdravých žen, které užívají přípravky pro
hormonální substituční terapii pět let, bude počet dodatečných případů žilního tromboembolismu během
5letého období 2 až 6 (nejlepší odhad = 4) na 1000 žen ve věku 50-59 let a 5 až 15 (nejlepší odhad = 9)
4/8
na 1000 žen ve věku 60-69 let. Výskyt takové příhody je pravděpodobnější v prvním roce hormonální
substituční terapie než později. Obecně uznávanými rizikovými faktory pro žilní tromboembolismus
jsou osobní nebo rodinná anamnéza, závažná obezita (Body Mass Index > 30 kg/m) a systémový lupus
erythematosus. Ohledně role křečových žil u žilního tromboembolismu nedošlo ke shodě. Pokud se po
zahájení léčby žilní tromboembolismus rozvine, lék by měl být vysazen.
V případě výskytu tromboembolických příznaků (např. bolestivý otok nohou, náhlá bolest na hrudi,
poruchy dýchání) se obraťte na svého lékaře.
Riziko vzniku žilního tromboembolismu může být dočasně zvýšeno delší nehybností (zejména dolních
končetin), závažnějšími úrazy nebo většími chirurgickými zákroky. Před plánovaným chirurgickým
zákrokem (zvláště břišní operace a zákroky na dolních končetinách) se poraďte se svým lékařem o
případném dočasném přerušení léčby. Toto přerušení je vhodné provést čtyři až šest týdnů před
plánovaným chirurgickým výkonem.
Mozková mrtvice
U některých přípravků pro hormonální substituční léčbu, které obsahovaly kombinaci konjugovaných
estrogenů s medroxyprogesteronacetátem, bylo pozorováno zvýšené riziko mozkové mrtvice. Není
známo, zda se zvýšené riziko vztahuje i na ostatní přípravky hormonální substituční terapie.
Rakovina vaječníků
Dlouhodobé užívání (nejméně 5-10 let) samotných estrogenů v hormonální substituční terapii u žen bez
dělohy je v některých epidemiologických studiích spojováno se zvýšeným rizikem rakoviny vaječníků.
Není jisté, zda dlouhodobé užívání kombinované hormonální substituční terapie má jiné riziko než
hormonální substituční léčba samotnými estrogeny.
Ostatní stavy
Estrogeny mohou způsobit zadržování tekutin v těle. Proto by pacientky se srdečním nebo ledvinovým
onemocněním měly být pečlivě sledovány. Pacientky s terminálním renálním selháním by měly být
pozorně sledovány, protože lze očekávat zvýšené hladiny účinných látek Femostonu 2/10 v krvi.
Ženy s hypertriglyceridemií (zvýšená koncentrace tuků v krvi) by měly být při substituční estrogenové
terapii nebo při hormonální substituční terapii pečlivě sledovány, protože byly hlášeny řídké případy
podstatného zvýšení hladiny triglyceridů v plasmě při estrogenové terapii, které vedlo u těchto žen
k zánětu slinivky břišní.
Estrogeny zvyšují množství bílkoviny, která váže hormon štítné žlázy, čímž zvyšují hladinu
cirkulujícího hormonu štítné žlázy. Ostatní vazebné bílkoviny mohou být v séru zvýšeny, např. ty, které
váží kortikoidy nebo pohlavní hormony, což se projevuje zvýšenými hladinami cirkulujících
kortikosteroidů a pohlavních hormonů. Koncentrace volných nebo biologicky aktivních hormonů se
nemění. Ostatní plasmatické bílkoviny mohou být zvýšeny.
Vliv hormonální substituční terapie na poznávací schopnosti (myšlení, paměť, orientace, atd.) není
jasný.
Pokud Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, neměly byste tento lék užívat.
Pouze pokud nejsou indikace omezeny na postmenopauzální ženy:
Tato kombinace estrogenu s gestagenem není antikoncepční. Pacientky v perimenopauzálním období
by měly být poučeny, aby používaly nehormonální antikoncepční metody.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Studie interakcí nebyly provedeny.
Některé léky, jako léky proti křečím (např. fenobarbital, karbamazepin, fenytoin) a léky proti infekcím
(např. rifampicin, rifabutin, nevirapine, efavirenz) mohou zvyšovat odbourávání estrogenů.
Podobně se projevuje i kombinace s látkami ritonavir a nelfinavir.
5/8
Rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou mohou také zvýšit odbourávání estrogenů.
Klinický význam: zvýšené odbourávání estrogenů a gestagenů může snižovat jejich účinek a způsobovat
změny děložního krvácení.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Užívání přípravku Femoston 2/10 s jídlem a pitím
Femoston 2/10 může být podáván bez ohledu na příjem potravy.
Těhotenství a kojení
Femoston 2/10 není v těhotenství indikován. Pokud se těhotenství během léčby přípravkem Femoston
2/10 objeví, má být léčba ihned přerušena.
Výsledky většiny dosavadních epidemiologických studií, které sledovaly nechtěné expozice plodu
kombinacím estrogenů s gestageny, neprokázaly teratogenní účinek (vznik vrozených vývojových vad)
ani negativní vliv na plod.
Přípravek se nepodává při kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Femoston 2/10 nemá žádný nebo zanedbatelný vliv na řízení a obsluhu motorových vozidel a strojů.
Důležité informace o některých složkách přípravku Femoston 2/10
Monohydrát laktózy: jestliže Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se
před použitím tohoto přípravku s Vaším lékařem.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK FEMOSTON 2/10 UŽÍVÁ
Přípravek Femoston 2/10 se neužívá u dětí a dospívajících.
V prvních 14 po sobě jdoucích dnech 28denního cyklu se užívá 1 cihlově červená tableta s 2 mg
estradiolu denně; ve zbývajících 14 dnech se užívá denně 1žlutá tableta s 2 mg estradiolu a s 10 mg
dydrogesteronu.
Okamžitě po 28denním cyklu začíná nový léčebný cyklus. Pacientky užívají jednu tabletu denně
(perorálně) podle pořadí označeném na balení. Léčba má pokračovat bez přerušení.
Při zahajování i pokračování léčby postmenopauzálních příznaků má být použita co nejmenší účinná
dávka a trvání léčby má být co nejkratší (viz také bod 2.).
1.Léčba příznaků menopauzy
Obecně má léčba začít Femostonem 1/10. Podle klinické odpovědi pacientky může být léčba dále
individuálně upravena. Pokud se potíže spojené s nedostatkem estrogenu nezlepší, dávkování může být
zvýšeno použitím přípravku Femoston 2/10.
2. Prevence osteoporózy
Při výběru vhodného dávkování pro prevenci postmenopauzální osteoporózy je třeba zvážit očekávaný
účinek na kostní hmotu, který závisí na dávce (viz bod 1.) a dále individuální snášenlivost léčby.
Jestliže jste užila více přípravku Femoston 2/10, než jste měla
Žádné případy předávkování přípravkem Femoston 2/10 nebyly hlášeny.
6/8
Jak estradiol, tak dydrogesteron jsou látky s nízkou toxicitou. Teoreticky by se při předávkování mohla
objevit nauzea, zvracení, ospalost a poruchy rovnováhy. Je nepravděpodobné, že by bylo třeba nějaké
specifické léčby příznaků předávkování. Toto platí i pro předávkování u dětí.
Jestliže jste zapomněla užít přípravek Femoston 2/10
Nezdvojujte následující dávku (2 tablety), abyste nahradila vynechanou tabletu.
Jestliže jste přestala užívat přípravek Femoston 2/10
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Femoston 2/10 nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Časté (frekvence 1-10%):
Bolest hlavy, migréna, pocit na zvracení, bolest břicha, plynatost, křeče nohou, bolest/napětí prsů,
krvácení z pohlavních orgánů a špinění, bolest v pánvi, slabost, změny hmotnosti.
Méně časté (frekvence < 1%):
Kvasinková infekce pochvy, vzrůst velikosti nezhoubných nádorů dělohy, deprese, ovlivnění libida,
nervozita, poruchy rovnováhy, žilní tromboembolismus (další informace viz níže), choroby žlučníku,
alergické kožní reakce, vyrážka, kopřivka, svědění, bolest zad, eroze děložního hrdla, výtok z děložního
hrdla, bolestivá menstruace, periferní edém (otok).
Vzácné (frekvence < 0,1%):
Nesnášenlivost kontaktních čoček, změny zakřivení (strmost) rohovky, změny jaterních funkcí, někdy se
žloutenkou, slabostí nebo nevolností a bolestí břicha, zvětšení prsů, premenstruační syndrom (příznaky
před menstruací).
Velmi vzácné (frekvence < 0,01%), včetně jednotlivých hlášení:
Chudokrevnost vyvolaná předčasným a nadměrným zánikem červených krvinek, přecitlivělost, chorea
(nervová porucha spočívající v mimovolních rychlých pohybech), srdeční infarkt, mrtvice, zvracení,
angioedém (otok vznikající na různých místech těla obličej, dýchací a trávicí ústrojí), erythema
multiforme (kožní onemocnění), erythema nodosum (onemocnění charakterizované výskytem
červenofialových bolestivých uzlů, zejména na kůži bérců), cévní purpura (drobné tečkovité krvácení),
poruchy pigmentace (žlutohnědá kožní skvrna), které mohou přetrvávat i po přerušení léčby, zhoršená
porfyrie (porucha metabolismu porfyrinů).
Rakovina prsu
Viz část Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Femoston 2/10 je zapotřebí v bodě 2.
Rakovina děložní sliznice
U žen s dělohou roste s délkou užívání samotných estrogenů (bez přidání gestagenu) riziko zvětšení
děložní sliznice a její rakoviny. Podle údajů z epidemiologických studií je nejlepší odhad rizika
diagnostikované rakoviny děložní sliznice u žen ve věku mezi 50 a 65 lety, neužívajících hormonální
substituční terapii, asi 5 na 1000. V závislosti na dávce estrogenu a délce léčby je hlášený vzrůst rizika
rakoviny děložní sliznice u pacientek užívajících samotné estrogeny 2x až 12x vyšší ve srovnání
s ženami, které neužívaly tuto léčbu. Přidání gestagenu k samotné estrogenové léčbě značně snižuje toto
zvýšené riziko.
7/8
Žilní tromboembolismus, např. hluboká žilní trombóza nohou nebo pánve a plicní embolismus, jsou
častější u žen užívajících hormonální substituční léčbu než u žen, které ji neužívají. Další informace jsou
uvedeny v bodě 2.
Ostatní nežádoucí reakce, hlášené v souvislosti s léčbou kombinací estrogenu s gestagenem:
Hormonálně aktivní nádory, jak nezhoubné, tak zhoubné, např. rakovina děložní sliznice, rakovina
vaječníků.
Zvětšení velikosti nádorů závislých na gestagenu (např. nádor vycházející z obalu mozku a míchy), viz
bod 2.
Systémový lupus erythematodes (celkové autoimunitní onemocnění).
Pravděpodobná demence nebo nové vzplanutí epilepsie (viz bod 2.).
Tromboembolismus tepen, další informace viz bod 2.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK FEMOSTON 2/10 UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte přípravek Femoston 2/10 po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Femoston 2/10 obsahuje
Léčivými látkami jsou estradiolum (estradiolum hemihydricum) a dydrogesteronum.
Femoston 2/10 obsahuje 2 mg estradiolum v jedné tabletě pro prvních 14 dní cyklu (cihlově červené
tablety). Pro zbývajících 14 dní 28denního cyklu obsahuje jedna tableta 2 mg estradiolum a 10 mg
dydrogesteronum (žluté tablety).
Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: monohydrát laktózy, hypromelóza, kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý,
magnesium stearát.
Potahová vrstva:
cihlově červené tablety: potahová soustava Opadry OY-6957 růžová: oxid titaničitý (E171), červený
oxid železitý (E172), černý oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172), hypromelóza, makrogol
400, mastek.
žluté tablety: potahová soustava Opadry OY-02B-22764 žlutá: oxid titaničitý (E171), žlutý oxid
železitý (E172), hypromelóza, makrogol 400, mastek.
8/8
Jak přípravek Femoston 2/10 vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety s 2 mg estradiolu: cihlově červené, kulaté, bikonvexní potahované tablety, na jedné straně je
vyraženo 379.
Tablety s 2 mg estradiolu a 10 mg dydrogesteronu: žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety, na
jedné straně je vyraženo 379.
Tablety jsou baleny do blistrů po 28 nebo 84 tabletách. Všechny velikosti balení nemusí být na trhu.
Blistry jsou z PVC s hliníkovou vrstvou (PVC/Al), v krabičce.
Držitel rozhodnutí o registraci
Abbott Healthcare Products B.V.
Weesp, Nizozemsko
Výrobce
Abbott Biologicals B.V.
Olst, Nizozemsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
12.9.2011

Recenze

Recenze produktu FEMOSTON 2/10 1X28 Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu FEMOSTON 2/10 1X28 Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze