Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

FEMARA 30X2.5MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 26148

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - FEMARA 30X2.5MG Potahované tablety

1/6

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls144862/2012
Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls28526//2009


Příbalová informace: informace pro uživatele

Femara
2,5 mg potahované tablety
Letrozolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.

Obsah příbalové informace
1. Co je Femara a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Femaru užívat
3. Jak se Femara užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Femaru uchovávat
6. Další informace


1. Co je Femara a k čemu se používá

Co je Femara a jak působí
Femara obsahuje léčivou látku letrozol. Patří do skupiny látek nazývaných inhibitory aromatázy. Jedná
se o hormonální (nebo také endokrinní) léčivý přípravek na léčbu rakoviny prsu. Růst rakoviny prsu
je často podněcován estrogeny, což jsou ženské pohlavní hormony. Femara snižuje množství
estrogenu blokádou enzymu (aromatázy), který se podílí na produkci estrogenu, a proto může
blokovat růst karcinomu prsu, k jejichž růstu je nezbytný estrogen. Následkem toho se zpomalí nebo
zastaví růst nádorových buněk a/nebo jejich šíření do dalších částí těla.

K čemu se Femara používá
Femara se používá k léčbě rakoviny prsu u žen po menopauze, tj. ukončení menstruace.

Přípravek je užíván k prevenci návratu onemocnění. Může být použit jako první linie léčby před
operací rakoviny prsu v případě, kdy není okamžitá operace vhodná nebo jako první linie léčby po
operaci rakoviny prsu nebo jako následná léčba po předchozí pětileté léčbě tamixofenem. Femara se
také používá k prevenci rozšíření nádoru prsu do ostatních částí těla u pacientek s pokročilým
karcinomem prsu.

Jestliže máte nějaké otázky, jak Femara účinkuje nebo proč Vám byl tento lék předepsán, zeptejte se
svého lékaře.


2/6

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Femaru užívat

Pečlivě dodržujte všechna doporučení lékaře. Mohou se lišit od obecných informací uvedených v této
příbalové informaci.

Neužívejte Femaru
- Jestliže jste alergická na letrozol nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6 této informace),
- jestliže doposud máte menstruaci, tj. ještě u Vás nenastala menopauza,
- jestliže jste těhotná.
- jestliže kojíte.
Jestliže se Vás některý z výše uvedených stavů týká, neužívejte tento lék a sdělte to svému lékaři.

Upozornění a opatření
Před užitím Femary se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
- jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin,
- jestliže trpíte závažným onemocněním jater
- jestliže jste měla osteoporózu nebo zlomeniny kostí (viz také Sledování během léčby Femarou
v bodě 3).
Pokud se na Vás jakákoli z těchto podmínek vztahuje, sdělte to svému lékaři. Váš lékař to během
Vaší léčby vezme do úvahy Femaru.

Děti a dospívající (do 18 let)
Děti a dospívající nesmí užívat tento přípravek.

Starší pacientky (ve věku 65 let a více)
Pacientky ve věku 65 let a více mohou užívat tento přípravek ve stejných dávkách jako ostatní dospělé
pacientky.

Další léčivé přípravky a Femara
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně léků, které nejsou na předpis.

Těhotenství, kojení a fertilita
- Femaru můžete používat, jen pokud jste v menopauze. Nicméně se poraďte s Vaším lékařem o
použití vhodné antikoncepce, protože stále ještě můžete během léčby Femarou otěhotnět.
- Nesmíte užívat Femaru, pokud jste těhotná nebo kojíte, protože by to mohlo poškodit Vaše dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pokud máte závratě, jste unavená nebo se necítíte dobře, neřiďte ani neobsluhujte stroje do doby, kdy
se opět budete cítit normálně.

Femara obsahuje laktózu
Femara obsahuje laktózu (mléčný cukr). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,
poraďte se se svým lékařem, než začnete tento lék užívat.


3. Jak se Femara užívá

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem
nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka je 1 tableta Femary užívaná jednou denně. Užívejte Femaru každý den ve stejnou
dobu, pomůže Vám to zapamatovat si, kdy si tabletu máte vzít.

Tableta může být užívána s jídlem nebo bez jídla a polyká se celá a zapíjí se sklenicí vody nebo jiné
3/6

tekutiny.

Jak dlouho užívat Femaru
Pokračujte v užívání Femary každý den tak dlouho, jak Vám lékař doporučí. Je možné, že ji budete
užívat měsíce nebo dokonce roky. Pokud máte nějaké otázky k době trvání Vaší léčby Femarou,
zeptejte se svého lékaře.

Sledování během léčby Femarou
Tento lék máte užívat pouze pod přísným lékařským dohledem. Váš lékař bude pravidelně sledovat
Vás zdravotní stav, aby zjistil, zda léčba správně účinkuje.

Femara může způsobit řídnutí nebo slábnutí Vašich kostí (osteoporózu) snížením hladin estrogenů ve
Vašem těle. Váš lékař se může rozhodnout pro měření denzity Vašich kostí (způsob sledování
osteoporózy) před, během a po léčbě.

Jestliže jste užil(a)více Femary, než jste měla
Jestliže jste užila více Femary nebo někdo jiný omylem užil Vaše tablety, okamžitě se poraďte se
svým lékařem nebo vyhledejte nemocnici. Vezměte si s sebou Vaše balení tablet. Může být třeba
lékařské ošetření.

Jestliže jste zapomněla užít Femaru
- Pokud je již téměř čas na užití Vaší příští dávky (např. za 2 nebo 3 hodiny), vynechanou dávku
neužijte a vezměte si další dávku podle doby Vašeho pravidelného užívání.
- Jinak užijte dávku, jakmile si vzpomenete a pak další dávku již v obvyklém čase.
- Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku.

Jestliže jste přestala užívat Femaru
Nepřestávejte užívat Femaru dokud Vám lékař neřekne. Viz také bod výše Jak dlouho se Femara
užívá.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každé.

Většina nežádoucích účinků je obvykle mírná nebo středně závažná a obvykle vymizí během několika
dnů nebo týdnů léčby.

Některé z těchto nežádoucích účinků, např. návaly horka, vypadávání vlasů nebo krvácení z pochvy,
mohou být způsobeny nedostatkem estrogenů ve Vašem těle.

Nebuďte znepokojena následujícím výčtem nežádoucích účinků. Je možné, že se u Vás žádný z nich
neprojeví.

Některé nežádoucí účinky by mohly být závažné:
Vzácné nebo méně časté nežádoucí účinky (tj. mohou postihnout 1 až 100 z každých
10 000 pacientek):
- Slabost, ochrnutí nebo ztráta citlivosti nějaké části těla (především rukou nebo nohou), ztráta
koordinace, nevolnost nebo potíže s mluvením nebo dýcháním (příznak mozkové poruchy, např.
mrtvice).
- Náhlá svíravá bolest na hrudi (příznak onemocnění srdce).
- Potíže s dýcháním, bolest na hrudi, omdlévání, rychlý srdeční tep, modravé zabarvení kůže nebo
náhlá bolest paže, nohy nebo chodidla (příznaky vzniku krevní sraženiny).
- Otoky a zarudnutí podél žíly, která je mimořádně citlivá a případně bolestivá na dotek.
- Vysoká horečka, zimnice nebo vředy na sliznici úst způsobené infekcemi (nedostatek bílých
4/6

krvinek).
- Závažné přetrvávající neostré vidění.
Pokud se objeví některý z nich, ihned informujte svého lékaře.

Informujte okamžitě svého lékaře, pokud se u Vás během léčby Femarou objeví některý z
následujících příznaků:
- Otoky, zejména na obličeji a krku (příznaky alergické reakce).
- Žlutá barva kůže a očí, nevolnost, ztráta chuti k jídlu, tmavě zbarvená moč (příznaky zánětu
jater).
- Vyrážka, zrudnutí kůže, puchýře na rtech, očních víčcích nebo ústech, olupování kůže, horečka
(příznaky kožního onemocnění).

Některé nežádoucí účinky jsou velmi časté. Tyto účinky mohou postihnout více než 10 z každého
100 pacientek.
- Návaly horka
- Zvýšená hladina cholesterolu (hypercholesterolemie)
- Únava
- Zvýšené pocení
- Bolest kostí a kloubů (artralgie)
Pokud je některý z těchto nežádoucích účinků závažný, sdělte to svému lékaři.

Některé nežádoucí účinky jsou časté. Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až 10 z každého
100 pacientek.
- kožní vyrážka
- bolest hlavy
- závratě
- malátnost (pocit celkové nevolnosti)
- poruchy trávicího ústrojí jako nevolnost, zvracení, porucha trávení, zácpa, průjem
- zvýšení nebo ztráta chuti k jídlu
- bolest svalů
- řídnutí nebo slábnutí kostí (osteoporóza) vedoucí v některých případech ke zlomeninám (viz
také Sledování během Vaší léčby Femarou v bodě 3)
- otok paží, rukou, chodidel, kotníků (edém)
- deprese
- zvýšení tělesné hmotnosti
- vypadávání vlasů
- Zvýšený krevní tlak (hypertenze)
- Bolesti břicha
- Suchost kůže
- Vaginální krvácení
Pokud je některý z těchto nežádoucích účinků závažný, sdělte to svému lékaři.

Další nežádoucí účinky jsou méně časté. Tyto nežádoucí účinky mohou postihnout 1 až
10 z každého 1000 pacientek.
- nervové poruchy, např. úzkost, nervozita, podrážděnost, ospalost, poruchy paměti, chorobná
spavost, nespavost
- zhoršené vnímání, zvláště hmatové citlivosti
- Oční poruchy, např. rozmazané vidění, podráždění očí
- Bušení srdce, rychlý tep srdce
- Kožní onemocnění, např. svědění (kopřivka),
- Poševní výtok nebo suchost pochvy
- Ztuhnutí kloubů (artritida)
- Bolest na hrudi
- Horečka
- Žízeň, porucha chuti, sucho v ústech
- Suché sliznice
5/6

- Pokles tělesné hmotnosti
- Infekce močových cest, zvýšená frekvence močení
- Kašel
- Zvýšené hladiny enzymů
Pokud je některý z těchto nežádoucích účinků závažný, sdělte to svému lékaři.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.


5. Jak Femaru uchovávat
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Femara neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za Použitelné do:.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 30°C v původním vnitřním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před
vlhkostí.
Nepoužívejte žádné balení, které je poškozené nebo jeví viditelné známky porušení.

6. Obsah balení a další informace

Co Femara obsahuje
- Léčivou látkou je letrozolum. Jedna potahovaná tableta obsahuje 2,5 mg letrozolu.
- Dalšími složkami jsou monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, kukuřičný škrob, sodná
sůl karboxymethylškrobu, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý. Potahová
vrstva tablety obsahuje: hydroxypropylmethylcelulózu, mastek, makrogol 8000, oxid titaničitý
(E 171), žlutý oxid železitý (E 172).

Jak Femara vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Femara je dodávaná ve formě potahovaných tablet. Potahované tablety jsou tmavožluté,
kulaté, mírně bikonvexní potahované tablety, na jedné straně je vyraženo "FV", na druhé straně
"CG".
Jedno balení obsahuje 30 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika.

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

AT : Femara 2,5 mg Filmtabletten
BE : Femara 2,5 mg filmomhulde tabletten
BG : Femara 2,5 mg film coated tablets
CY : Femara Film-Coated Tablet 2.5mg
CZ : Femara
DK : Femar
EE : Femara, 2,5 mg hukese polümeerikattega tablett
FI : Femar 2,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen
FR : Fémara 2,5mg comprimé pelliculé
DE : Femara 2,5mg
EL: FEMARA
HU : Femara 2,5mg filmtabletta
IS : Femar 2,5 mg filmuhúu tafla
6/6

IE: Femara 2.5mg Film-coated Tablets
IT: FEMARA 2,5 mg compresse rivestite con film
LV: Femara 2,5 mg apvalkots tabletes
LT: Femara 2,5 mg plevele dengtos tabletes
LU : Femara 2,5 mg
MT : Femara
NL : Femara, filmomhulde tabletten 2,5 mg
NO: FEMAR 2,5 mg tabletter, filmdrasjerte
PL : Femara, 2,5mg, tabletki powlekane
PT : Femara 2,5 mg comprimidos revestidos por película
RO: Femara 2.5mg comprimate filmate
SK : Femara 2,5 mg
SI : Femara 2,5 mg filmsko oblozene tablete
ES: FEMARA 2.5 mg comprimidos recubiertos con película
SE : Femar 2,5 mg filmdragerad tablet
UK : Femara 2.5mg Tablets


Tato příbalová informace byla naposledy revidována
19.12.2012

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 26148
Kód EAN: 8594050584273
Kód SÚKL: 56509
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Femara se užívá k léčbě rakoviny prsu u žen, které prodělaly menopauzu.

Recenze

Recenze produktu FEMARA 30X2.5MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu FEMARA 30X2.5MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám