Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Kód výrobku: 17975
Kód EAN: 4030096838528
Kód SÚKL: 20316
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Přípravek Felodipin-ratiopharm se používá k léčbě hypertenze (vysokého krevního tlaku). Může být užíván samostatně nebo v kombinaci s jinými léky na snížení krevního tlaku. Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

Příbalový leták

1/5
Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. :sukls23466/2008, sukls23467/2008
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Felodipin-ratiopharm 5 mg
Felodipin-ratiopharm 10 mg
(Felodipinum)
Tablety s prodlouženým uvolňováním
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Felodipin-ratiopharm a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Felodipin-ratiopharm užívat
3. Jak se Felodipin-ratiopharm užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Felodipin-ratiopharm uchovávat
6. Další informace
1. CO JE Felodipin-ratiopharm A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Felodipin-ratiopharm je přípravek ze skupiny léků nazývaných blokátory kalciového kanálu. Snižuje
propustnost vápníkových kanálů v membránách hladkých svalových buněk, čímž uvolňuje napětí hladké
svaloviny cévní stěny a způsobuje rozšíření malých cév (arteriol). Následkem toho dochází ke snížení
krevního tlaku. Léková forma - potahované tablety s prodlouženým uvolňováním- způsobuje
rovnoměrné uvolňování léčivé látky kontrolovanou rychlostí po dobu 24 hodin.
Přípravek Felodipin-ratiopharm se používá k léčbě hypertenze (vysokého krevního tlaku). Může být
užíván samostatně nebo v kombinaci s jinými léky na snížení krevního tlaku.
Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE Felodipin-ratiopharm
UŽÍVAT
Neužívejte Felodipin-ratiopharm
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku;
- při kardiogenním šoku;
- při pokročilé srdeční nedostatečnosti;
- při výrazném zúžení chlopní v srdci a aortě (srdečnici);
- u obstrukční hypertrofické kardiomyopatie (onemocnění srdeční svaloviny);
- při infarktu myokardu (do 4-8 týdnů po příhodě);
- při nestabilní angině pectoris (bolesti na hrudi trvající déle než 15 minut nebo silnější než
obvykle);
- jestliže trpíte závažným onemocněním jater;
- v těhotenství.
2/5
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Felodipin-ratiopharm je zapotřebí
- jestliže trpíte mírnějšími formami poruch převodního systému srdce;
- jestliže trpíte kompenzovaným srdečním selháváním;
- jestliže trpíte tachykardií (zrychleným tepem);
- jestliže trpíte zúžením chlopní v srdci a aortě (srdečnici);
- jestliže trpíte mírnou nebo středně závažnou jaterní poruchou (lékař upraví dávku podle stavu);
- jestliže trpíte vážnou poruchou ledvin;
- když je léčba felodipinem přerušena náhle, může se jednotlivých případech objevit hypertenzní
krize (náhlý vzestup krevního tlaku);
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
S přípravkem Felodipin-ratiopharm se mohou ovlivňovat následující léky:
- antihypertenziva (léky, které snižují krevní tlak), tricyklická antidepresíva (léky používané k léčbě
duševních poruch) a diuretika (močopudné léky) mohou zvyšovat účinek felodipinu;
- přípravky používané k léčbě žaludečních a dvanácterníkových vředů (jako cimetidin), léky
používané k léčbě plísňových onemocnění (azolová antimykotika jako itraconazol, ketokonazol)
nebo antibiotika (erythromycin) zvyšují hladinu felodipinu v krvi a tím i jeho účinek;
- šťáva z grapefruitu zvyšuje hladinu felodipinu v krvi a tím i jeho účinek (současný příjem
grapefruitové šťávy s felodipinem není vhodný);
- léky proti epilepsii (karbamazepin, fenytoin), barbituráty (např.fenobarbital) a rifampicin
(antibiotikum) ovlivňují plazmatickou hladinu felodipinu, proto může být nezbytné zvýšení
dávky felodipinu;
- cyklosporin (lék potlačující imunitu např. po transplantaci) metabolismus felodipinu a
cyklosporinu se může vzájemně ovlivňovat;
- digoxin (lék používaný k léčbě srdeční nedostatečnosti) felodipin může zvyšovat hladinu
digoxinu v krvi, proto by dávka digoxinu měla být odpovídajícím způsobem snížena.
Užívání přípravku Felodipin-ratiopharm s jídlem a pitím
Tablety s prodlouženým uvolňováním se užívají obvykle ráno, nalačno, případně s lehkým jídlem.
Nedoporučuje se užívat je s tučnými jídly. Zapijí se dostatečným množstvím tekutiny (např. sklenice
vody), ale nesmí být užívány s grapefruitovou šťávou.
Tablety se polykají celé, nesmí se rozkousat či rozdrtit.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek je v těhotenství kontraindikován. Pokud otěhotníte v průběhu léčby přípravkem, oznamte to
svému lékaři.
Pokud je nezbytné užívat přípravek v době kojení, je z opatrnosti vhodné přerušit kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může, zejména na začátku léčby, způsobit zvýšenou únavu nebo závratě a tím ovlivnit
pozornost při řízení motorových vozidel nebo obsluze strojů. Tyto činnosti byste měl(a) vykonávat jen
po poradě s lékařem.
Důležité informace o některých složkách přípravku Felodipin-ratiopharm
Přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud je vám známo, že trpíte nesnášenlivostí některých
cukrů, poraďte se s lékařem předtím, než začnete přípravek užívat.
3/5
3. JAK SE Felodipin-ratiopharm UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.
Nepředepíše-li lékař jinak, užívá se Felodipin-ratiopharm obvykle následujícím způsobem:
Doporučená počáteční dávka je 5 mg felodipinu jednou denně. Pokud je nezbytné, lékař může dávku
dále zvýšit na 10 mg felodipinu jednou denně, nebo může být přidán další lék s podobným účinkem
(antihypertenzivum). Obvyklá udržovací dávka je 5-10 mg felodipinu jednou denně. Maximální denní
dávka je 10 mg felodipinu.
U starších pacientů by měla být doporučená denní dávka lékařem upravená s ohledem na věk. Následné
zvyšování dávky by mělo být prováděno se zvláštní opatrností.
Opatrnosti je třeba u pacientů s vážným poškozením ledvin.
U pacientů s mírnou a středně závažnou poruchou jaterních funkcí by měla být doporučená počáteční
dávka felodipinu snížena na minimální účinnou dávku. Tato může být zvýšena jen na základě
rozhodnutí lékaře. U pacientů s vážnou jaterní poruchou je felodipin kontraindikován.
Felodipin-ratiopharm by neměl být podáván dětem.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Felodipin-ratiopharm, než jste měl(a) nebo při náhodném požití
přípravku dítětem, informujte ihned svého lékaře nebo navštivte nejbližší zdravotnické zařízení. Vezměte
si s sebou tuto příbalovou informaci a zbytek tablet, aby lékař věděl, co bylo užito.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Felodipin-ratiopharm, užijte jej hned, jakmile si vzpomenete.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) užívat Felodipin-ratiopharm
Nepřerušujte užívání přípravku bez vědomí lékaře. Léčba přípravkem bývá dlouhodobá.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Felodipin-ratiopharm nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Velmi časté (> 10%)
Velmi časté nežádoucí účinky jako návaly horka, bolesti hlavy nebo hučení v uších (tinnitus) se mohou
objevit zejména na začátku léčby, při zvýšení dávky nebo při podávání vysokých dávek. Tyto nežádoucí
účinky obvykle vymizí při přerušení léčby.
Časté (> 1% < 10%)
- otoky kotníků (stupeň otoku kotníků je závislý na dávce);
- zejména na začátku léčby se mohou objevit záchvaty anginy pectoris (bolesti na hrudníku), nebo u
pacientů s již přítomnou anginou pectoris může dojít ke zvýšení četnosti, trvání a závažnosti záchvatů.
Méně časté (> 0,1% < 1%)
- závratě;
- únavnost;
4/5
- nízký krevní tlak;
- mdloby;
- bušení srdce;
- zrychlený srdeční tep (tachykardie) a dušnost;
- neklid;
- pocit mravenčení (parestézie);
- třes;
- bolesti svalů;
- bolesti kloubů;
- potíže s trávením (např. nevolnost, zvracení, průjem, zácpa);
- přírůstek na váze;
- pocení;
- časté močení;
- kožní a alergické reakce jako svědění, kopřivka, vyrážka, zvýšená citlivost kůže na sluneční záření;
- zduření nebo zánět dásní.
Vzácné (> 0,01% < 0,1%)
- zánět cév (leukocytoklastická vaskulitída);
Velmi vzácné, včetně jednotlivých hlášených případů (< 0,01%)
- poruchy jaterních funkcí (zvýšení hladin jaterních testů - transamináz);
- kožní zánět (exfoliativní dermatitída);
- otok podkoží (angioedém);
- horečka;
- poruchy erekce;
- zvětšení prsů u mužů;
- infarkt myokardu;
- silné menstruační krvácení.
5. JAK Felodipin-ratiopharm UCHOVÁVAT
5/5
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Felodipin-ratiopharm obsahuje
- Léčivou látkou je felodipinum 5 mg nebo 10 mg.
- Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, hypromelosa 2910/50 a
2910/6, povidon 25, propyl-gallát, granulovaná mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid
křemičitý, magnesium-stearát, mastek, propylenglykol, červený oxid železitý, žlutý oxid železitý,
oxid titaničitý.
Jak Felodipin-ratiopharm vypadá a co obsahuje toto balení
Felodipin-ratiopharm 5 mg jsou kulaté, bikonvexní, světle růžové potahované tablety s vyraženým
číslem 5 na jedné straně.
Felodipin-ratiopharm 10 mg jsou kulaté, bikonvexní, červenohnědé potahované tablety s vyraženým
číslem 10 na jedné straně.
Velikosti balení: 20, 28, 30, 50, 98, 100, 250, 30x1, 50x1, a 100x1 tablet. Na trhu nemusí být všechny
velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo.
Výrobce
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
26.1. 2011

Recenze

Recenze produktu FELODIPIN-RATIOPHARM 10 MG 28X10MG Tabl. s prodl. uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu FELODIPIN-RATIOPHARM 10 MG 28X10MG Tabl. s prodl. uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze