Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

FASTUM GEL 1X50GM Gel - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13689
Fastum gel je určen k symptomatické místní léčbě bolestivých onemocnění svalů a kloubů poúrazového původu, jako je zhmoždění, podvrtnutí, natažení svalů.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Fastum gel je určen k symptomatické místní léčbě bolestivých onemocnění svalů a kloubů poúrazového původu, jako je zhmoždění, podvrtnutí, natažení svalů.

Informace o produktu

Výrobce: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Značka: FASTUM GEL
Kód výrobku: 13689
Kód EAN: 4013054001387
Kód SÚKL: 84114
Držitel rozhodnutí: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Kdy se přípravek používá? Fastum gel je určen k symptomatické místní léčbě bolestivých onemocnění svalů a kloubů poúrazového původu, jako je zhmoždění, podvrtnutí, natažení svalů. Po poradě s lékařem se používá také k léčbě bolestivých onemocnění kloubů a svalů revmatického původu, jako je ztuhnutí šíje nebo ústřel. Fastum gel mohou používat dospělí a mladiství starší 15 let.

Příbalový leták

 

sp. zn. sukls30727/2016 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Fastum gel 

25 mg/g , gel 

 

 ketoprofenum 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-      Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této 
příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek Fastum gel a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fastum gel používat  

3. 

Jak se přípravek Fastum gel používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Fastum gel uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je přípravek Fastum gel a k čemu se používá 

 
Fastum gel je určen k místní léčbě bolestivých onemocnění svalů a kloubů poúrazového původu, jako 
je  zhmoždění,  podvrtnutí,  natažení  svalů,  a  k  léčbě  bolestivých  onemocnění  kloubů  a  svalů 
revmatického původu, jako je ztuhnutí šíje nebo ústřel. 
Fastum gel mohou používat dospělí a dospívající starší 15 let. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fastum gel používat  

 
Nepoužívejte přípravek Fastum gel: 

-  jestliže jste již někdy měl(a) reakci z přecitlivělosti jako například astmatický záchvat nebo 

alergickou  rýmu  po  užití  ketoprofenu,  fenofibrátu  (látka  snižující  cholesterol), 

kyseliny 

tiaprofenové,

 acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních antirevmatik. V takových případech 

byly  popsány  těžké,  vzácně  smrtelné,  anafylaktické  reakce  (rychle  se  rozvíjející  alergická 
reakce). 

-  jestliže jste alergický(á) na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)  
-  pokud máte zvýšenou citlivost kůže na sluneční záření 
-  jestliže  jste  již  někdy  měl(a)  kožní  alergické  reakce  na  ketoprofen,  tiaprofenovou  kyselinu, 

fenofibrát, krémy na opalování nebo parfémy 

-  jestliže máte poškozenou kůži, např. mokvající postižení kůže, ekzém, akné, vředy a infekční 

postižení kůže či otevřená poranění 

-  jestliže jste v posledních třech měsících těhotenství (viz dále „Těhotenství a kojení“) 

 
Okamžitě přerušte používání přípravku Fastum gel, jestliže zpozorujete výskyt jakékoli kožní reakce 
včetně reakce po současném podání s přípravky obsahujícími oktokrylen (oktokrylen, přidávaný pro 
oddálení  degradace  způsobené  světelným  zářením  (fotodegradace),  je  jedna  z  pomocných  látek 
různých kosmetických a hygienických produktů, například šampónů, vod po holení, sprchových gelů a 
pěn do koupele, pleťových krémů, rtěnek, krémů proti vráskám, odličovačů a laků na vlasy). 

 

 2 

 
V průběhu  léčby  a  2  týdny  po  ní  se  nesmí  léčená  místa  vystavovat  slunečnímu  záření  (ani  za 
polojasného či mírně podmračeného počasí), ani ultrafialovému záření solária. 
 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku Fastum gel se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Máte-li oslabené funkce srdce, jater nebo ledvin  je třeba přípravek užívat s opatrností: byly hlášeny 
ojedinělé případy systémových (celkových) nežádoucích účinků spočívající v postižení ledvin. 
 
Máte-li průduškové  astma  sdružené  s chronickou  rýmou,  chronickým  zánětem  vedlejších  nosních 
dutin  a/nebo  nosními  polypy  jste  ve  vyšší  míře  ohrožen(a)  vznikem  alergické  reakce  než  zbytek 
populace. 
 
Gel se nesmí překrýt neprodyšným obvazem. 
 
Gel se nesmí nanášet na sliznice, nebo do blízkosti očí. 
 
Vystavení  oblastí  léčených  přípravkem  Fastum  gel  slunečnímu  záření  (i  za  polojasného  či  mírně 
podmračeného  počasí)  nebo  ultrafialovému  záření  může  navodit  potenciálně  závažné  kožní  reakce 
(fotosenzitizace). Je tedy nutné následující: 

-  v průběhu léčby a 2 týdny po ní chránit léčené oblasti volným oděvem, aby se zabránilo riziku 

fotosenzibilizace 

-  po každé aplikaci přípravku Fastum gel je nutné důkladné umytí rukou 

 

 

 
Při vzniku jakékoliv kožní reakce po aplikaci gelu je třeba léčbu ihned přerušit.  
Nedoporučuje  se  lokální  použití  velkého  množství  přípravku,  protože  by  mohlo  vyvolat  systémové 
účinky jako např. přecitlivělost a průduškové astma. 
Doporučená  délka  léčby  nesmí  být  překračována  vzhledem  k riziku  rozvoje  nežádoucích  kožních 
účinků (kontaktní dermatitidy a reakcí ze zvýšené citlivosti kůže na sluneční záření), s délkou léčby se 
toto riziko zvyšuje. 
 
Děti a dospívající 
Fastum gel není určen pro použití u dětí a dospívajících do 15 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Fastum gel 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Vzájemné ovlivnění přípravku Fastum gel a jiných léků není známo.  

Pacienti, kteří užívají kumarinové přípravky (léky snižující krevní srážlivost) se musí před zahájením 
léčby přípravkem Fastum gel poradit s lékařem. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Protože bezpečnost ketoprofenu u těhotných žen nebyla zkoumána, nemá se přípravek používat během 
prvních  6  měsíců  těhotenství.  Přípravek  Fastum  gel  se  nesmí  používat  v posledních  3  měsících 
těhotenství. 

 

 3 

Kojícím  matkám  se  nedoporučuje  přípravek  používat,  vzhledem  k  nedostatku  údajů  o  bezpečnosti 
léčby v období kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Není známo, že by přípravek ovlivňoval schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Fastum gel používá 

 
Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Doporučená  dávka  přípravku  je  5–10  cm  gelu.  Potřebné  množství  léčivého  přípravku  závisí  na 
velikosti ošetřované plochy. Gel naneste v tenké vrstvě na kůži v léčené oblasti. Po rozetření gelu je 
nutné důkladné umytí rukou. 
Upozornění: Bez porady s lékařem nepřekračujte doporučené dávky. 
 
Přípravek se nanáší jednou až třikrát denně. 
Pokud není lékařem předepsáno jinak, léčba obvykle netrvá déle než 10 dnů. 
 
Způsob podání 
Naneste gel a několik minut jej lehce vtírejte do kůže, aby bylo usnadněno jeho vstřebávání. 
Otevření hliníkové tuby: odšroubujte uzávěr a pomocí hrotu na obrácené straně uzávěru propíchněte 
hliníkovou přepážku. 
Válcovitý kontejner s mechanickým dávkovačem: před prvním použitím stlačte několikrát pumpičku 
nebo zatlačte na dno tuby, dokud se neobjeví gel. Tubu s dávkovačem držte ve vodorovné poloze (viz 
obrázky níže).  

 
Použití u dětí a dospívajících 
Použití u dětí a dospívajících do 15 let se nedoporučuje. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Fastum gel, než jste měl(a) 
Lokální použití velkého množství přípravku by mohlo způsobit systémové účinky, např. přecitlivělost 
a průduškové astma. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 

 

Jestliže jste zapomněl/a použít přípravek Fastum gel 
Pokud si zapomenete nanést Fastum gel, použijte jej, až si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující 
dávku, abyste vynechanou dávku nahradil (a). 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Fastum gel  
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Případy závažnějších reakcí, jako je bulózní nebo flyktenulózní ekzém (onemocnění kůže s puchýřky 
nebo  vřídky,  které  se  mohou  rozšířit  i  mimo  místo  nanesení  gelu)  nebo  závažné  kožní  reakce  po 
vystavení místa nanesení přípravku slunečnímu záření se vyskytly vzácně. 

 

 4 

 
Méně časté nežádoucí účinky (postihují až 1 pacienta ze 100): 
-  červené zbarvení kůže, svědění, ekzém, pocit pálení 

 

Vzácné nežádoucí účinky (postihují až 1 pacienta z 1000): 
-  reakce  způsobené  zvýšenou citlivostí  kůže  na  sluneční  záření  (např.svědění,  zarudnutí kůže, výsev 
pupínků až puchýřů), bulózní nebo flyktenulózní ekzém 

(

ekzém s puchýřky nebo vřídky

)

, kopřivka 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují až 1 pacienta z 10000): 
-  anafylaktický šok (šokový stav alergického původu), angioedém (otok vznikající na alergickém 
podkladě, postihující různá místa těla nejčastěji obličej a hrdlo), reakce z přecitlivělosti (např. 
alergická rýma, záchvat průduškového astmatu) 
-  žaludeční nebo duodenální vřed, krvácení do zažívacího traktu, průjem 
-  kontaktní dermatitida (zánět kůže v místě kontaktu s léčivou látkou) 
-  případy zhoršení stávající nedostatečnosti ledvin 
 
Starší pacienti jsou obzvlášť náchylní k nežádoucím účinkům nesteroidních antirevmatik. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na  adresu:  Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv, 
Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky:  http://

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
příravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Fastum gel uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě za „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Doba použitelnosti po prvním otevření: 6 měsíců 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Fastum gel obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je ketoprofenum. Jeden gram gelu obsahuje ketoprofenum 25 mg.. 
-  Pomocnými  látkami  jsou  karbomer  940,  ethanol  96%  (V/V),  silice  květu  citroníku 

pomerančového hořkého, levandulová silice, trolamin, čištěná voda 

 
Jak přípravek Fastum gel vypadá a co obsahuje toto balení 
Fastum gel je bezbarvý, průsvitný gel. 
Fastum  gel  je  dostupný  v  tubě  s  20,  30,  50  nebo  100  g  gelu  nebo  válcovitém  kontejneru  s 
mechanickým dávkovačem s 50 nebo 100 g gelu. 
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 

 

 5 

 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.   
Via Sette Santi, 3 
50131 Florencie, Itálie 
 
Výrobce: 
A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l.  
Via Sette Santi, 3 
50131 Florencie, Itálie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
15. 3. 2017 

Recenze

Recenze produktu FASTUM GEL 1X50GM Gel

Diskuze

Diskuze k produktu FASTUM GEL 1X50GM Gel

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám