Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

FASTUM GEL 1X100GM Gel

Kód výrobku: 24066
100 % Recenze
Určen k místní léčbě bolestivých onemocnění svalů a kloubů poúrazového původu, jako je zhmoždění, podvrtnutí, natažení svalů.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace FASTUM GEL 1X100GM Gel

Určen k místní léčbě bolestivých onemocnění svalů a kloubů poúrazového původu, jako je zhmoždění, podvrtnutí, natažení svalů.

sp. zn. sukls139924/2019

Příbalová informace: informace pro pacienta

Fastum 25 mg/g gel

ketoprofenum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Fastum a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fastum používat
 3. Jak se přípravek Fastum používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Fastum uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Fastum a k čemu se používá

Fastum je určen k místní léčbě bolestivých onemocnění svalů a kloubů poúrazového původu, jako je zhmoždění, podvrtnutí, natažení svalů, a k léčbě bolestivých onemocnění kloubů a svalů revmatického původu, jako je ztuhnutí šíje nebo ústřel. Fastum mohou používat dospělí a dospívající starší 15 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fastum používat

Nepoužívejte přípravek Fastum:

 • jestliže jste již někdy měl(a) reakci z přecitlivělosti jako například astmatický záchvat nebo alergickou rýmu po užití ketoprofenu, fenofibrátu (látka snižující cholesterol), kyseliny tiaprofenové, acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních antirevmatik. V takových případech byly popsány těžké, vzácně smrtelné, anafylaktické reakce (rychle se rozvíjející alergická reakce).
 • jestliže jste alergický(á) na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • pokud máte zvýšenou citlivost kůže na sluneční záření
 • jestliže jste již někdy měl(a) kožní alergické reakce na ketoprofen, tiaprofenovou kyselinu, fenofibrát, krémy na opalování nebo parfémy
 • jestliže máte poškozenou kůži, např. mokvající postižení kůže, ekzém, akné, vředy a infekční postižení kůže či otevřená poranění
 • jestliže jste v posledních třech měsících těhotenství (viz dále „Těhotenství a kojení“)

Okamžitě přerušte používání přípravku Fastum, jestliže zpozorujete výskyt jakékoli kožní reakce včetně reakce po současném podání s přípravky obsahujícími oktokrylen (oktokrylen, přidávaný pro oddálení degradace způsobené světelným zářením (fotodegradace), je jedna z pomocných látek různých kosmetických a hygienických produktů, například šampónů, vod po holení, sprchových gelů a pěn do koupele, pleťových krémů, rtěnek, krémů proti vráskám, odličovačů a laků na vlasy).

V průběhu léčby a 2 týdny po ní se nesmí léčená místa vystavovat slunečnímu záření (ani za polojasného či mírně podmračeného počasí), ani ultrafialovému záření solária.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Fastum se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Máte-li oslabené funkce srdce, jater nebo ledvin je třeba přípravek užívat s opatrností: byly hlášeny ojedinělé případy systémových (celkových) nežádoucích účinků spočívající v postižení ledvin.

Máte-li průduškové astma sdružené s chronickou rýmou, chronickým zánětem vedlejších nosních dutin a/nebo nosními polypy jste ve vyšší míře ohrožen(a) vznikem alergické reakce než zbytek populace.

Gel se nesmí překrýt neprodyšným obvazem.

Gel se nesmí nanášet na sliznice, nebo do blízkosti očí.

Vystavení oblastí léčených přípravkem Fastum slunečnímu záření (i za polojasného či mírně podmračeného počasí) nebo ultrafialovému záření může navodit potenciálně závažné kožní reakce (fotosenzitizace). Je tedy nutné následující:

 • v průběhu léčby a 2 týdny po ní chránit léčené oblasti volným oděvem, aby se zabránilo riziku fotosenzibilizace
 • po každé aplikaci přípravku Fastum je nutné důkladné umytí rukou

Při vzniku jakékoliv kožní reakce po aplikaci gelu je třeba léčbu ihned přerušit. Nedoporučuje se lokální použití velkého množství přípravku, protože by mohlo vyvolat systémové účinky jako např. přecitlivělost a průduškové astma. Doporučená délka léčby nesmí být překračována vzhledem k riziku rozvoje nežádoucích kožních účinků (kontaktní dermatitidy a reakcí ze zvýšené citlivosti kůže na sluneční záření), s délkou léčby se toto riziko zvyšuje.

Děti a dospívající

Fastum není určen pro použití u dětí a dospívajících do 15 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Fastum

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Vzájemné ovlivnění přípravku Fastum a jiných léků není známo. Pacienti, kteří užívají kumarinové přípravky (léky snižující krevní srážlivost) se musí před zahájením léčby přípravkem Fastum poradit s lékařem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Protože bezpečnost ketoprofenu u těhotných žen nebyla zkoumána, nemá se přípravek používat během prvních 6 měsíců těhotenství. Přípravek Fastum se nesmí používat v posledních 3 měsících těhotenství.

Kojícím matkám se nedoporučuje přípravek používat, vzhledem k nedostatku údajů o bezpečnosti léčby v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není známo, že by přípravek ovlivňoval schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek Fastum používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je 5-10 cm gelu. Potřebné množství léčivého přípravku závisí na velikosti ošetřované plochy. Gel naneste v tenké vrstvě na kůži v léčené oblasti. Po rozetření gelu je nutné důkladné umytí rukou. Upozornění: Bez porady s lékařem nepřekračujte doporučené dávky.

Přípravek se nanáší jednou až třikrát denně. Pokud není lékařem předepsáno jinak, léčba obvykle netrvá déle než 10 dnů.

Způsob podání

Naneste gel a několik minut jej lehce vtírejte do kůže, aby bylo usnadněno jeho vstřebávání. Otevření hliníkové tuby: odšroubujte uzávěr a pomocí hrotu na obrácené straně uzávěru propíchněte hliníkovou přepážku. Válcovitý kontejner s mechanickým dávkovačem: před prvním použitím stlačte několikrát pumpičku nebo zatlačte na dno tuby, dokud se neobjeví gel. Tubu s dávkovačem držte ve vodorovné poloze (viz obrázky níže).

Použití u dětí a dospívajících

Použití u dětí a dospívajících do 15 let se nedoporučuje.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Fastum, než jste měl(a)

Lokální použití velkého množství přípravku by mohlo způsobit systémové účinky, např. přecitlivělost a průduškové astma. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Fastum

Pokud si zapomenete nanést Fastum, použijte jej, až si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste vynechanou dávku nahradil (a).

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Fastum

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Případy závažnějších reakcí, jako je bulózní nebo flyktenulózní ekzém (onemocnění kůže s puchýřky nebo vřídky, které se mohou rozšířit i mimo místo nanesení gelu) nebo závažné kožní reakce po vystavení místa nanesení přípravku slunečnímu záření se vyskytly vzácně.

Méně časté nežádoucí účinky (postihují až 1 pacienta ze 100):

 • červené zbarvení kůže, svědění, ekzém, pocit pálení Vzácné nežádoucí účinky (postihují až 1 pacienta z 1000):
 • reakce způsobené zvýšenou citlivostí kůže na sluneční záření (např. svědění, zarudnutí kůže, výsev pupínků až puchýřů), bulózní nebo flyktenulózní ekzém (ekzém s puchýřky nebo vřídky), kopřivka

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují až 1 pacienta z 10000):

 • anafylaktický šok (šokový stav alergického původu), angioedém (otok vznikající na alergickém podkladě, postihující různá místa těla nejčastěji obličej a hrdlo), reakce z přecitlivělosti (např. alergická rýma, záchvat průduškového astmatu)
 • žaludeční nebo duodenální vřed, krvácení do zažívacího traktu, průjem
 • kontaktní dermatitida (zánět kůže v místě kontaktu s léčivou látkou)
 • případy zhoršení stávající nedostatečnosti ledvin

Starší pacienti jsou obzvlášť náchylní k nežádoucím účinkům nesteroidních antirevmatik.

Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Fastum uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Doba použitelnosti po prvním otevření: 6 měsíců

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Fastum obsahuje

 • Léčivou látkou je ketoprofenum. Jeden gram gelu obsahuje ketoprofenum 25 mg.
 • Pomocnými látkami jsou karbomer 940, ethanol 96% (V/V), silice květu citroníku pomerančového hořkého, levandulová silice, trolamin, čištěná voda

Jak přípravek Fastum vypadá a co obsahuje toto balení

Fastum je bezbarvý, průsvitný gel. Fastum je dostupný v tubě s 20, 30, 50 nebo 100 g gelu nebo válcovitém kontejneru s mechanickým dávkovačem s 50 nebo 100 g gelu. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. Via Sette Santi, 3 50131 Florencie, Itálie

Výrobce: A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l. Via Sette Santi, 3 50131 Florencie, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

  1. 2019

Informace o produktu

Výrobce: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Značka: FASTUM GEL
Kód výrobku: 24066
Kód EAN: 4013054009383
Kód SÚKL: 16287
Držitel rozhodnutí: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Kdy se přípravek používá? Fastum gel je určen k symptomatické místní léčbě bolestivých onemocnění svalů a kloubů poúrazového původu, jako je zhmoždění, podvrtnutí, natažení svalů. Po poradě s lékařem se používá také k léčbě bolestivých onemocnění kloubů a svalů revmatického původu, jako je ztuhnutí šíje nebo ústřel. Fastum gel mohou používat dospělí a mladiství starší 15 let.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Recenze (1)

Recenze FASTUM GEL 1X100GM Gel

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Diskuze

Diskuze FASTUM GEL 1X100GM Gel

Příbalový leták

Příbalový leták FASTUM GEL 1X100GM Gel

Příbalovou informaci k produktu FASTUM GEL 1X100GM Gel zobrazíte nebo stáhnete zde: FASTUM GEL 1X100GM Gel.pdf

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám