Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

FAMOSAN 40 MG 10X40MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16674

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PRO.MED.CS
Kód výrobku: 16674
Kód EAN: 8595026432116
Kód SÚKL: 83206
Držitel rozhodnutí: PRO.MED.CS
- žaludeční a dvanáctníkový vřed; - bulbitida (zánět sliznice dvanácterníku); - refluxní esofagitida (zánět sliznice jícnu na podkladě zpětného toku žaludečního obsahu); - Zollinger - Ellisonův syndrom; - dyspeptický syndrom spojený s žaludeční hypersekrecí a hyperaciditou (zažívací obtíže, projevující se nechutenstvím, nevolností, pálením žáhy, nadýmáním, pocity plnosti, případně bolestmi břicha, spojené se zvýšenou produkcí nadměrně kyselé žaludeční šťávy).

Příbalový leták

1/4 

sp.zn. sukls155560/2010, sukls155561/2010 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

FAMOSAN 20 mg 
FAMOSAN 40 mg 

potahované tablety 

famotidinum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1.  Co je Famosan a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Famosan užívat 
3.  Jak se Famosan užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak Famosan uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je Famosan a k čemu se používá 

 
Famotidin, léčivá látka přípravku Famosan, patří do skupiny inhibitorů histaminových H

2

-receptorů. 

Molárně  je  6–15krát  účinnější  než  ranitidin  a  mnohonásobně  účinnější  než  přípravky  cimetidinu. 
Snižuje sekreci o více než 80 %. Rychle se vstřebává ve střevě. Účinek není ovlivněn náplní žaludku. 
 
Indikace 
-  žaludeční a dvanáctníkový vřed, 
-  bulbitida (zánět sliznice dvanáctníku), 
-  refluxní esofagitida (zánět sliznice jícnu na podkladě zpětného toku žaludečního obsahu), 
-  Zollingerův-Ellisonův syndrom, 
-  dyspeptický  syndrom  spojený  s žaludeční  hypersekrecí  a  hyperaciditou  (zažívací  obtíže, 

projevující  se  nechutenstvím,  nevolností,  pálením  žáhy,  nadýmáním,  pocity  plnosti,  případně 
bolestmi břicha, spojené se zvýšenou produkcí nadměrně kyselé žaludeční šťávy). 

Famosan se používá u dospělých a dospívajících. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Famosan užívat 

 
Neužívejte Famosan 
-  jestliže jste  alergický(á)  na  famotidin,  podobné  inhibitory  H

2

-receptorů  nebo  na kteroukoli další 

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Famosan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže máte problémy 
s ledvinami. 
Pokud budete Famosan užívat ve vysokých dávkách a dlouhodobě, lékař může kontrolovat Váš krevní 
obraz a funkci jater. 

2/4 

Pokud  trpíte  vředovou  chorobou  dlouhou  dobu,  je  důležité,  abyste  bez  porady  s lékařem  náhle 
neukončil(a) léčbu přípravkem Famosan. 
Před zahájením léčby inhibitory H

2

-receptorů je nutné, aby lékař vyloučil nádorový původ choroby. 

 
Děti a dospívající 
Famosan nesmí být podán dětem, protože nejsou údaje o bezpečnosti a účinnosti famotidinu u dětí. 
 
Další léčivé přípravky a Famosan 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Klinicky  významné  interakce  přípravku  Famosan  s jinými  léky  nejsou  známy.  Přesto  je  důležité 
informovat lékaře, jestliže užíváte následující léky: 
-  probenecid používaný na dnu nebo artritidu (kloubní onemocnění vyvolané dnou), 
-  itrakonazol či ketokonazol používané na plísňové infekce, 
-  atazanavir používaný k léčbě HIV infekce, 
-  antacida používaná proti pálení žáhy či překyselení žaludku, 
-  sukralfát používaný k léčbě vředů. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek se nedoporučuje užívat v období těhotenství. 
Neužívejte přípravek, pokud kojíte. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Někteří  pacienti  mohou  při  užívání  přípravku  Famosan  zaznamenat  nežádoucí  účinky  jako  závrať 
a bolest hlavy. Proto neřiďte a neobsluhujte stroje, dokud se neujistíte, jak na Vás Famosan působí, 
a v případě výskytu uvedených příznaků (viz bod 4). 
 
Famosan obsahuje laktosu 
Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  s ním,  než  začnete  tento  léčivý 
přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se Famosan užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
Při léčbě lze s výhodou kombinovat Famosan 20 mg a Famosan 40 mg. 
U vředové choroby žaludku nebo dvanáctníku je obvyklá dávka přípravku Famosan 2krát 1 tableta po 
20 mg  denně  (interval  12  hodin)  nebo  1  tableta  po  40 mg  jednorázově  na  noc  po  dobu  4–8  týdnů. 
Přesnou délku léčby určí lékař podle výsledků endoskopické kontroly. 
Při prevenci opakování vředu se užívá na noc 1 tableta přípravku Famosan 20 mg po dobu několika 
měsíců. 
U Zollingerova-Ellisonova  syndromu  se  podle  závažnosti  onemocnění  užívá  20–40 mg,  tj.  1  až  2 
tablety  přípravku  Famosan  20 mg  (při  dávce  40 mg  1  tableta  přípravku  Famosan  40 mg)  každých  6 
hodin,  po  dobu  nutnou  ke  klinickému  zlepšení.  Maximální  celková  denní  dávka  může  v některých 
případech  dosáhnout  až  480 mg,  tj.  24  tablet  přípravku  Famosan  20 mg  nebo  12  tablet  přípravku 
Famosan 40 mg. 
U ostatních indikací je  obvyklá  dávka  40 mg,  tj.  2 tablety  přípravku  Famosan  20 mg  nebo  1  tableta 
přípravku Famosan 40 mg na noc. 
Při poruše funkce ledvin dochází k významnému prodloužení účinku přípravku Famosan. 
 
Tablety přípravku Famosan se polykají nerozkousané s několika doušky tekutiny. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Famosan, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití dítětem se poraďte s lékařem. 

3/4 

 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Famosan 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
Famosan je obecně velmi dobře snášen. 
 
Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10): 
-  bolest hlavy, závrať, 
-  zácpa, průjem. 
Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100): 
-  změna chuti, 
-  sucho  v ústech,  nevolnost  a/nebo  zvracení,  bolest  žaludku  (břicha),  nadměrná  střevní  plynatost, 

nechutenství, 

-  vyrážka, svědění, kopřivka, 
-  únava. 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000): 
-  pokles počtu krvinek, 
-  alergické reakce jako otok obličeje, rtů, jazyka či hrdla (s obtížemi při dýchání a polykání), 
-  psychické  poruchy  jako  pocit  deprese,  úzkosti,  neklidu,  zmatenosti  či  vidění  nebo  slyšení  věcí, 

které  neexistují  (halucinace),  dezorientace  (tyto  příznaky  obvykle  odezní  po  vysazení  přípravku 
Famosan), nespavost, snížení chuti na sex, 

-  křeče, záchvaty křečí u lidí s ledvinovými problémy, pocit brnění či znecitlivění, obtíže se spaním, 
-  pneumonie (zápal plic, někdy závažný), 
-  nenormální hodnoty jaterních testů, zežloutnutí kůže či očního bělma (žloutenka), 
-  vypadávání  vlasů,  závažné  kožní  reakce  nazývané  Stevensův-Johnsonův  syndrom  nebo  toxická 

epidermální nekrolýza, 

-  bolesti kloubů, svalové křeče, 
-  neschopnost dosáhnout ztopoření penisu (impotence), 
-  svírání na hrudi. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčivŠrobárova 48, 100 41 Praha 10; 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Famosan uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 

4/4 

 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Famosan obsahuje 
Léčivou látkou je famotidinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje famotidinum 20 mg nebo 40 mg. 
Dalšími složkami jsou:  
Famosan 20 mg: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, stearan hořečnatý, 
hypromelosa,  makrogol,  červený  oxid  železitý,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  oxid  titaničitý, 
simetikonová emulze. 
Famosan 40 mg: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, stearan hořečnatý, 
hypromelosa,  makrogol,  žlutý  oxid  železitý,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  oxid  titaničitý, 
simetikonová emulze. 
 
Jak Famosan vypadá a co obsahuje toto balení 
Famosan 20 mg jsou hladké, hnědorůžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru 7 mm. 
Famosan 40 mg jsou hladké, hnědožluté, kulaté, bikonvexní, potahované tablety o průměru 9 mm. 
Famosan 20 mg je dodáván v baleních po 20, 50, 100 nebo 500 potahovaných tabletách. 
Famosan 40 mg je dodáván v baleních po 10, 20, 50, 100 nebo 500 potahovaných tabletách. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
PRO.MED.CS Praha a.s.,Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 8.6.2016. 
 

Recenze

Recenze produktu FAMOSAN 40 MG 10X40MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu FAMOSAN 40 MG 10X40MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám