Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na krev

EXACYL 20X500MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12206

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SOFARIMEX INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LDA, AV
Kód výrobku: 12206
Kód EAN: 8595116520808
Kód SÚKL: 42613
Držitel rozhodnutí: SOFARIMEX INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LDA, AV
Přípravek se užívá u různých stavů spojených s chorobně vzniklým nebo zvýšeným krvácením. Jde např. o poruchy regulace krevní srážlivosti, místní chorobná krvácení zažívacího traktu, močových cest nebo dělohy, krvácení po malých operačních výkonech v oblasti horních cest dýchacích a podobně. Exacyl je vhodný pro dospělé i děti.

Příbalový leták

 
 

1/4 

 

sp.zn. sukls109790/2011 
a sp.zn. sukls30384/2015 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

EXACYL 

500 mg 

potahované tablety 

 

acidum tranexamicum 

 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.  

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek Exacyl a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Exacyl používat  

3. 

Jak se přípravek Exacyl používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Exacyl uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Exacyl a k čemu se používá 

 
Přípravek Exacyl obsahuje kyselinu tranexamovou, která snižuje chorobně vzniklé nebo zvýšené 
krvácení. Kyselina tranexamová ovlivňuje některé faktory regulace krevní srážlivosti. 
 
Přípravek Exacyl se užívá u různých stavů spojených s chorobně vzniklým nebo zvýšeným krvácením, 
jako např. poruchy regulace krevní srážlivosti, místní chorobná krvácení zažívacího traktu, močových 
cest nebo dělohy, krvácení po malých operačních výkonech v oblasti horních cest dýchacích a 
podobně.  
 
Přípravek Exacyl je určen pro dospělé a děti. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Exacyl používat  

 
Neužívejte přípravek Exacyl 

jestliže jste alergický(á) na kyselinu tranexamovou nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6), 

pokud máte v současnosti onemocnění způsobující vznik krevních sraženin (tzv. venózní nebo 
arteriální trombózu),  

pokud trpíte onemocněním zvaným konzumpční koagulopatie, kdy se začíná srážet krev 
v celém těle, 

pokud máte závažné problémy s ledvinami, 

 
 

2/4 

 

pokud jste někdy měl(a) křeče. 

 
Pokud si myslíte, že se Vás týká cokoli z výše uvedeného nebo si nejste jist(a), řekněte to svému lékaři 
dříve, než začnete přípravek Exacyl používat. 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Exacyl se poraďte se svým lékařem. 
 
Informujte svého lékaře, pokud se Vás týká cokoli dále uvedeného:  

 

pokud jste už někdy trpěl(a) křečemi, protože byly hlášeny případy jejich vzniku v souvislosti 
s užíváním přípravku Exacyl (viz bod „Neužívejte přípravek Exacyl“).  

 

pokud jste dlouhodobě léčen(a) přípravkem Exacyl, je nutné věnovat pozornost možnému 
výskytu poruch barevného vidění a v případě nutnosti léčbu ukončit. Při pokračujícím 
dlouhodobém užívání přípravku Exacyl se provádějí pravidelná oční vyšetření (oční vyšetření 
zahrnující zrakovou ostrost, barevné vidění, oční pozadí, zorné pole, atd.). Při výskytu 
patologických očních změn, zejména změn na sítnici, musí lékař po konzultacích se specialistou 
rozhodnout o nezbytnosti dlouhodobého podávání přípravku Exacyl ve Vašem případě.  

 

pokud jste někdy měl(a) krev v moči, může léčba přípravkem Exacyl způsobit neprůchodnost 
močovodu, 

 

pokud víte, že máte zvýšené riziko vzniku krevních sraženin, může Vám být podán přípravek 
Exacyl v řádně zdůvodněném případě po konzultaci s lékařem se zkušeností se zástavou 
krvácení a pod jeho přísným dohledem (viz bod „Neužívejte přípravek Exacyl“). 

 

pokud trpíte poruchou funkce ledvin, může docházet k hromadění léčivé látky v těle, proto je 
nutná úprava dávky. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Exacyl 
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 
možná budete užívat. 
Lékaře informujte především v případě, že užíváte: 

 

jiné léčivé přípravky, které mají vliv na srážení krve (např. etamsylát, který snižuje aktivitu 
kyseliny tranexamové; vitamin K

1

 a tiemonium methylsulfát, které zvyšují aktivitu kyseliny 

tranexamové; jiná trombolytika, léčivé přípravky užívané k rozpouštění sraženin), 

 

perorální antikoncepci (antikoncepční pilulky). 

 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, 

domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 

poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat

.  

 
Těhotenství 
I když kyselina tranexamová prochází placentární bariérou, není u člověka známé riziko účinku na 
plod. Z toho důvodu je vhodné se vyhnout podávání kyseliny tranexamové v těhotenství. 
 
Kojení 
Kyselina tranexamová přechází do mateřského mléka. Proto se během léčby přípravkem Exacyl 
nedoporučuje kojit.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Kyselina tranexamová může vyvolat pocit slabosti, proto se nedoporučuje během užívání přípravku 
Exacyl řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Exacyl obsahuje pšeničný škrob a sacharosu 
Vhodný pro pacienty s celiakií. Pacienti s alergií na pšenici by neměli tento léčivý přípravek užívat. 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 

 
 

3/4 

 

 
 
3. 

Jak se přípravek Exacyl používá 

 
Dávkování 
Dávkování je individuální a vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře.  
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.  
 
Použití u dospělých 
Dospělí obvykle užívají 4–8 tablet (2–4 g) za 24 hodin rozděleně ve 2–4 denních dávkách.  
 
Použití u dětí 
U dětí je běžná dávka 20 mg/kg tělesné váhy denně. Údaje o účinnosti, dávkování a bezpečnosti 
v těchto indikacích jsou však omezené.  
 
Použití u pacientů s poruchou funkce ledvin 
U pacientů s ledvinovou nedostatečností lehčího a středního stupně je nutno dávku snížit v závislosti 
na výsledcích laboratorního vyšetření.  
 
Způsob podání 
Tablety se užívají nejlépe po jídle, polykají se nerozkousané a zapíjejí sklenicí vody.  
 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Exacyl, než jste měl(a) 

Předávkování kyselinou tranexamovou je velmi nepravděpodobné, nicméně pokud dojde k náhodnému 
požití většího množství tablet, zvláště dítětem, poraďte se se svým lékařem. 
Známky a příznaky předávkování mohou zahrnovat závrať, bolest hlavy, nízký krevní tlak a křeče. 
Křeče se mohou vyskytovat častěji při vyšší dávce. 
 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Exacyl 

Pokud náhodou vynecháte dávku, užijte ji co nejdříve, ale nezdvojnásobujte následující dávku, abyste 
nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Exacyl nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob) 

pocit na zvracení, zvracení, průjem. 

 
Méně časté (mohou postihnout 1 až 10 osob z 1 000)  

zánět kůže alergického původu (tzv. alergická dermatitida). 

 
Není známo (na základě dostupných údajů nelze frekvenci určit) 

malátnost s nízkým krevním tlakem (hypotenzí) se ztrátou vědomí nebo bez ní, 

vznik krevní sraženiny, 

křeče, 

porucha zraku včetně poruchy barevného vidění, 

reakce z přecitlivělosti včetně závažné formy (tzv. anafylaxe). 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

 
 

4/4 

 

 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přospět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Exacyl uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za „EXP“. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Exacyl
 obsahuje 
-  Léčivou látkou je acidum tranexamicum 500 mg v 1 potahované tabletě.  
-  Pomocnými látkami jsou:  

jádro tablety -  pšeničný škrob, magnesium-stearát, sacharosa,  
potahová vrstva - roztok methakrylátového kopolymeru E 12,5%, karnaubský vosk. 

 
Jak přípravek Exacyl
 vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Exacyl jsou bíle potahované tablety. 
Velikost balení: 20 potahovaných tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci 
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce 
Sanofi-Aventis Sp. z o.o., Rzeszów, Polsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16.3.2016. 
 

Recenze

Recenze produktu EXACYL 20X500MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu EXACYL 20X500MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám