Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Hormonální léky

EUTHYROX 50 50X50RG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19674

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Merck spol.s r.o.
Kód výrobku: 19674
Kód EAN:
Kód SÚKL: 69190
Držitel rozhodnutí: Merck spol.s r.o.
Euthyrox 50 se užívá při snížené funkci štítné žlázy (hypothyreóze) v kterémkoli věku, zvětšení štítné žlázy (strumě), zánětu štítné žlázy, k zabránění opakovaného růstu štítné žlázy po jejím částečném odstranění (profylaxe recidivy strumy), po úplném operativním odstranění štítné žlázy (thyreoidektomie) pro nádor nebo zánět. V některých případech se užívá jako doplněk při užívání léků proti zvýšené funkci štítné žlázy (hyperthyreóze). Včasné zahájení léčby nedostatečné funkce štítné žlázy je zvláště důležité u novorozenců a kojenců. Důsledná léčba štítné žlázy je zvlášť důležitá během těhotenství a v době kojení, a proto je nutné v ní pokračovat. Levothyroxin by se však neměl během těhotenství užívat současně s léky proti zvýšené funkci štítné žlázy (např. Carbimazol), protože tato kombinace zvyšuje potřebu jejich dávkování.

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls72076/2014, sukls195540/2015, sukls195541/2015, sukls195544/2015, 
sukls195545/2015

 

 

 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

 

Euthyrox 50 mikrogramů 
Euthyrox 75 mikrogramů 
Euthyrox 88 mikrogramů 

  Euthyrox 100 mikrogramů 

Euthyrox 112 mikrogramů 

  Euthyrox 125 mikrogramů 

Euthyrox 137 mikrogramů 

  Euthyrox 150 mikrogramů 

Euthyrox 200 mikrogramů 

 tablety 

 

levothyroxinum natricum 

 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informace  dříve,  než  začnete  tento  přípravek 
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě.  Mohl 
by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Euthyrox a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Euthyrox používat 

3. 

Jak se přípravek Euthyrox používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Euthyrox uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1.  

Co je přípravek Euthyrox a k čemu se používá 

 
Levothyroxin, léčivá látka v přípravku Euthyrox, je syntetický hormon štítné žlázy určený pro 
léčbu  onemocnění  a  poruch  funkce  štítné  žlázy.  Má  stejný  účinek  jako  přirozeně  se 
vyskytující hormony štítné žlázy. 
Euthyrox se používá pro: 

léčbu benigní strumy (nezhoubné zvětšení štítné žlázy) u pacientů s normální funkcí  

 

            štítné žlázy, 

pro prevenci recidivy strumy po strumektomii, 

jako substituční léčba, když štítná žláza nevytváří dostatek svých hormonů, 

pro potlačení růstu nádoru u pacientů s karcinomem štítné žlázy. 

 
Euthyrox  se  používá  pro  navození  rovnováhy  hladiny  hormonů  štítné  žlázy,  když  je  jejich 
nadměrná produkce léčena pomocí léků brzdících jejich tvorbu. 
Euthyrox 100 mikrogramů, Euthyrox 150 mikrogramů a Euthyrox 200 mikrogramů se může 
používat také pro testování funkce Vaší štítné žlázy. 
 
2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Euthyrox používat  

 
Neužívejte přípravek Euthyrox  
jestliže máte některý z následujících stavů: 
- alergie (přecitlivělost) na léčivou látku nebo na jakoukoli další složku přípravku Euthyrox 
 (viz část 6.), 
- neléčená dysfunkce dřeně nadledvin, hypofýzy nebo nadměrná tvorba hormonů štítné žlázy 
(hypertyreóza), 
- akutní srdeční onemocnění (infarkt myokardu nebo zánět srdce). 
 
Neužívejte  přípravek  Euthyrox  spolu  s léky  brzdícími  tvorbu  hormonů  štítné  žlázy 
(tyreostatika), pokud jste těhotná (viz část Těhotenství a kojení níže). 
 

Upozornění a opatření 
Před použitím Euthyroxu se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže máte některé 
z následujících onemocnění srdce: 
- nedostatečný průtok krve v srdečních cévách (angina pectoris), 
- srdeční selhání, 
- rychlý a nepravidelný srdeční rytmus, 
- vysoký krevní tlak, 
- tuková depozita ve Vašich tepnách (arterioskleróza). 
 
Tato onemocnění musí být před zahájením léčby přípravkem Euthyrox nebo před zahájením 
supresního  testu  štítné  žlázy  pod  lékařskou  kontrolou.  Během  léčby  přípravkem  Euthyrox  
musíte podstupovat pravidelné kontroly hladin hormonů štítné žlázy. Pokud si nejste jistý(á), 
zda se Vás některý z těchto stavů týká nebo zda nejste léčen(a), kontaktujte svého lékaře. 
 

 

Váš lékař vyšetří, zda máte poruchu funkce nadledvin  nebo hypofýzy nebo  poruchu funkce 
štítné  žlázy  s nekontrolovanou  nadměrnou  produkcí  hormonů  štítné  žlázy  (autonomie  štítné 
žlázy),  protože  tento  stav  musí  být  lékařsky  kontrolován  před  zahájením  užívání  přípravku 
Euthyrox  nebo před provedením supresního testu štítné žlázy. 
Informujte svého lékaře, pokud: 
- jste v menopauze nebo po menopauze; Váš lékař bude možná provádět kontrolu funkce Vaší 
štítné žlázy pravidelně vzhledem k riziku osteoporózy, 
-  budete  převeden(a)  z jednoho  léku  obsahujícího  levothyroxin  na  jiný.  Účinek  může  být 
mírně odlišný a může být nutné pečlivější sledování a úprava dávkování. 
- než začnete či přestanete užívat orlistat nebo než změníte léčbu orlistatem (jedná se o lék na 
léčbu obezity; může být nezbytné pozornější sledování a úprava dávky). 
- jestliže se objeví známky psychotických poruch (může být nezbytné pozornější sledování a 
úprava dávky). 

Euthyrox obsahuje laktózu 
Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  se  svým  lékařem,  než 
začnete tento léčivý přípravek užívat. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Euthyrox 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné 
době užíval(a), nebo které možná budete užívat. 
- Antidiabetika (léky snižující hladinu cukru v krvi): 
Euthyrox  může  snížit  účinek  Vašeho  antidiabetika,  a  proto  může  být  nutné  provést  další 
kontroly  hladin  Vašeho  cukru  v  krvi,  zvláště  na  začátku  léčby  přípravkem  Euthyrox.  Při 
užívání přípravku Euthyrox může být nutná úprava dávky Vašeho antidiabetika. 
- Kumarinové deriváty (léky používané pro zabránění srážení krve): 
Euthyrox  může  zesilovat  účinek  těchto  léků,  což  může  zvyšovat  riziko  krvácení,  zvláště  u 
starších  osob.  Mohou  být  nutné  pravidelné  kontroly  parametrů  srážení  krve  na  začátku  a  v 
průběhu léčby přípravkem Euthyrox. Při užívání přípravku Euthyrox může být nutná úprava 
dávky kumarinového léku. 
 
Ujistěte  se,  že  budete  dodržovat  doporučené  intervaly  pro  dávkování,  pokud  bude  nutné 
užívat některé z následujících léků: 
-  léky  používané  pro  vazbu  žlučových  kyselin  a  pro  snížení  vysokého  cholesterolu  (jako  je 
cholestyramin  nebo  kolestipol):  ujistěte  se,  že  budete  užívat  Euthyrox  4  až  5  hodin  před 
užitím těchto léků, protože mohou blokovat vychytávání přípravku Euthyrox z tenkého střeva, 
-  antacida  (pro  úlevu  od  překyselení  žaludku),  sukralfát  (pro  léčbu  vředů  žaludku  nebo 
střeva), soli vápníku a železa, další léky obsahující hliník. 
Ujistěte  se,  že  budete  užívat  Euthyrox  dvě  hodiny  před  užitím  těchto  léků,  protože  mohou 
snižovat účinek přípravku Euthyrox . 

 

 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o jakýchkoli z následujících léků, které užíváte, které 
jste  v nedávné  době  užíval(a),  nebo  které  možná  budete  užívat,  protože  mohou  snižovat 
účinek přípravku Euthyrox: 
- propylthiouracil (lék na léčbu zvýšené funkce štítné žlázy), 
- glukokortikoidy (léky na léčbu alergií a zánětů), 
- betablokátory (léky snižující krevní tlak a užívané pro léčbu onemocnění srdce), 
- sertralin (lék pro léčbu deprese), 
- chlorochin nebo proguanil (lék pro zabránění nebo léčbu malárie), 
- léky aktivující některé jaterní enzymy, jako jsou barbituráty (sedativa, prášek na spaní) nebo 
karbamazepin (lék na léčbu epilepsie, který se také používá pro léčbu některých typů bolesti a 
pro kontrolu poruch nálady), 
- léky obsahující estrogen používané pro hormonální substituční léčbu a po menopauze nebo 
pro prevenci otěhotnění, 
-  sevelamer  (lék  vážící  fosfáty,  který  se  používá  pro  léčbu  pacientů  s chronickým  selháním 
ledvin), 
- inhibitory tyrosinkinázy (protinádorové a protizánětlivé léky), 
- orlistat (lék používaný k léčbě obezity). 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o jakýchkoli z následujících léků, které užíváte, které 
jste  v nedávné  době  užíval(a),  nebo  které  možná  budete  užívat,  protože  mohou  zvyšovat 
účinek přípravku Euthyrox: 
- salicyláty (léky používané pro úlevu od bolesti a snižování horečky), 
- dikumarol (lék pro zabránění srážení krve), 
- furosemid ve vysokých dávkách 250 mg (diuretikum), 
- klofibrát (lék pro snížení hladiny tuků v krvi), 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o jakýchkoli z následujících léků, které užíváte, které 
jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat, protože mohou ovlivnit účinek 
přípravku Euthyrox : 
 
- ritonavir, indinavir, lopinavir (inhibitory proteáz, což jsou léky pro léčbu HIV infekce), 
- fenytoin (lék pro léčbu epilepsie). 
Možná bude nutné provádět pravidelné kontroly hormonů štítné žlázy. Může být nutná úprava 
dávky přípravku Euthyrox. 
 
Informujte svého lékaře, pokud užíváte amiodaron (lék používaný pro léčbu nepravidelného 
srdečního rytmu), protože tento lék může ovlivnit funkce a aktivitu Vaší štítné žlázy. 

 

 
Pokud bude nutné provést diagnostický test nebo snímek pomocí kontrastní látky obsahující 
jod,  informujte  svého  lékaře,  že  užíváte  Euthyrox,  protože  může  být  nutné  podání  injekce, 
která ovlivní funkci Vaší štítné žlázy. 
 
Informujte prosím Vašeho lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo jste začal/a užívat další 
léky, včetně těch, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Hormony štítné žlázy nejsou vhodné pro snižování tělesné hmotnosti. Užívání hormonů štítné 
žlázy  nesníží  Vaší  tělesnou  hmotnost,  pokud  je  hladina  hormonů  štítné  žlázy  v  normálním 
rozmezí. Mohou se vyskytnout závažné nebo dokonce život ohrožující vedlejší účinky, pokud 
zvýšíte dávku bez konzultace se svým lékařem. 
 

Přípravek Euthyrox s jídlem a pitím 
Informujte  svého  lékaře,  pokud  jíte  produkty  ze  sóji,  zvláště  pokud  měníte  množství,  které 
konzumujete.  Sójové  produkty  mohou  snižovat  vychytávání  přípravku  Euthyrox  ze  střeva, 
proto může být nutná úprava dávky přípravku Euthyrox. 

Těhotenství, kojení a plodnost 
Jestliže  jste  těhotná,  pokračujte  v užívání  přípravku  Euthyrox.  Informujte  svého  lékaře, 
protože může být nutné upravit dávku. 
Pokud jste užívala Euthyrox  spolu s tyreostatikem pro léčbu nadměrné tvorby hormonů štítné 
žlázy,  Váš  lékař  Vám  může  doporučit,  abyste  ukončila  léčbu  přípravkem  Euthyrox,  pokud 
otěhotníte. 
Pokud  kojíte,  pokračujte  v užívání  přípravku  Euthyrox  podle  doporučení  lékaře.  Množství 
léku, které se vylučuje do mateřského mléka, je tak malé, že neovlivní dítě. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. 
Přípravek  Euthyrox  neovlivňuje  schopnost  řídit  vozidla  a  obsluhovat  stroje,  protože  je 
identický s přirozeně se vyskytujícím hormonem štítné žlázy. 
 
 
 
3.  

Jak se přípravek Euthyrox používá 

 
Vždy užívejte přípravek Euthyrox přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si 
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Doporučená dávka přípravku 

 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

 

Váš lékař stanoví Vaši individuální dávku na základě vyšetření a rovněž podle laboratorních 
testů. Obecně zahájíte léčbu nízkou dávkou, která se zvýší každé 2 až 4 týdny až do dosažení 
plné individuální dávky. Během úvodních týdnů léčby budete navštěvovat lékaře za účelem 
provedení laboratorních vyšetření, podle kterých se upraví dávka. 
Pokud  se  Vaše  dítě  narodí  s hypotyreózou  (sníženou  hladinou  hormonů  štítné  žlázy),  může 
Váš lékař doporučit zahájení léčby vyšší dávkou, protože je důležitá rychlá substituce. 
Obvyklé  rozmezí  dávek  je  uvedena  v tabulce  níže.  Může  být  dostačující  nižší  individuální 
dávka, pokud: 
- jste ve vyšším věku, 
- máte onemocnění srdce, 
- máte závažnou nebo dlouhodobou sníženou funkci štítné žlázy, 
- máte nízkou tělesnou hmotnost nebo velkou strumu. 
 

Použití přípravku Euthyrox  

Doporučená denní dávka přípravku Euthyrox  

-  pro  léčbu  benigní  strumy  u  pacientů 
s normální funkcí štítné žlázy 

 75 - 200 mikrogramů 

-  pro  prevenci  recidivy  strumy  po       
strumektomii 

 75 - 200 mikrogramů 

-  pro  substituční  léčbu,  když  Vaše  štítná 
žláza neprodukuje dostatek hormonů 
- úvodní dávka 
- udržovací dávka 

 dospělí 
 
 25 - 50 mikrogramů 
 100 - 200 mikrogramů 

 děti 
 
12,5 – 50 mikrogramů 
100 – 150 mikrogramů/m2 
tělesného povrchu 

-  pro  potlačení  růstu  nádoru  u  pacientů  s 
karcinomem štítné žlázy 

 150 - 300 mikrogramů 

-  pro  vyvážení  hladin  hormonů  štítné  žlázy 
v případě 

nadměrné 

tvorby 

hormonů 

léčených tyreostatiky 

 
 50 - 100 mikrogramů 

-  test funkce štítné žlázy 

Euthyrox  100  mikrogramů  –  2  tablety  denně  2 
týdny před testem 
Euthyrox  150  mikrogramů  –  2  týdny  ½  tablety 
denně 4 týdny před testem, potom 2 týdny 1 tabletu 
Euthyrox  200  mikrogramů  –  1  tableta  denně  2 
týdny před testem 
 

 

 

 
 
Způsob a cesta podání 
 
Euthyrox  je  určený  pro  podání  ústy  (perorálně).  Užívejte  jednotlivou  denní  dávku  nalačno 
ráno (minimálně půl hodiny před snídaní), s trochou tekutiny, například s polovinou sklenice 
vody. 
Děti mohou užívat celou denní dávku přípravku Euthyrox minimálně půl hodiny před prvním 
denním jídlem. Těsně před použitím rozdrťte tabletu a rozmíchejte ji v malém množství vody 
a podejte dítěti s trochou tekutiny. Vždy připravujte směs čerstvou. 
 
Délka léčby 
Délka  léčby  závisí  na  stavu,  pro  který  je  přípravek  Euthyrox  doporučen.  Váš  lékař  s Vámi 
proto  prodiskutuje,  jako  dlouho  bude  nutné  přípravek  užívat.  U  většiny  pacientů  je  léčba 
přípravkem Euthyrox celoživotní. 

 

Použití u dětí a dospívajících 

Přípravek Euthyrox mohou užívat děti a dospívající. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Euthyrox, než jste měl(a) 
Pokud  jste  užil(a)  vyšší  dávku,  než  jaká  je  předepsaná,  mohou  se  objevit  příznaky,  jako  je 
rychlý  srdeční  tep,  úzkost,  neklid  nebo  mimovolní  pohyby.  U  pacientů  s neurologickou 
poruchou,  jako  je  epilepsie  se  mohou  v izolovaných  případech  vyskytnout  záchvaty.  U 
pacientů s rizikem psychotických poruch se mohou objevit příznaky akutní psychózy. Pokud 
se jakékoli z těchto příznaků objeví, kontaktujte svého lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Euthyrox 
Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil(a) dávku, kterou jste neužil(a). 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Euthyrox
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře 
nebo lékárníka. 
 
 
4.  

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
objevit u každého. 
Pokud  užijete  větší  než  předepsané  množství  přípravku  Euthyrox  nebo  pokud  nesnášíte 
předepsanou dávku (např. pokud se dávka zvyšuje příliš rychle), může se objevit jeden nebo 
více následujících nežádoucích účinků: 
Nepravidelný  nebo  rychlý  srdeční  tep,  bolest  na  hrudi,  bolest  hlavy,  svalová  slabost  nebo 
křeče,  návaly  horka  (teplo  a  začervenání  obličeje),  horečka,  zvracení,  poruchy  menstruace, 

 

pseudotumor cerebri (zvýšený tlak v hlavě s otokem obličeje), třes, neklid,  poruchy spánku, 
pocení, úbytek tělesné hmotnosti, průjem. 
Pokud  se  některé  z těchto  vedlejších  účinků  objeví,  kontaktujte  svého  lékaře.  Váš  lékař  se 
může  rozhodnout  přerušit  léčbu  na  několik  dnů  nebo  snížit  denní  dávku  až  do  vymizení 
nežádoucích účinků. 
 
Alergické reakce na jakékoli složky přípravku Euthyrox jsou možné (viz část 6 „Co přípravek 
Euthyrox  obsahuje“).  Alergické  reakce  mohou  zahrnovat  otok  obličeje  nebo  krku 
(angioedém). Pokud k tomu dojde, kontaktujte ihned svého lékaře. 
 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5.  

Jak přípravek Euthyrox uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Neužívejte přípravek Euthyrox po uplynutí doby použitelnosti uvedeném na blistru za EXP a 
na  vnějším  obalu  za  „Použitelné  do“:.  Doba  použitelnosti  se  vztahuje  k poslednímu  dni 
uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte blistry v krabičce, aby byl přípravek chráněn 
před světlem. 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého  lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření 
pomáhají chránit životní prostředí. 
 
Údaje na blistru: 
LOT znamená číslo šarže. 
 
6.  

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Euthyrox obsahuje 
 
Léčivá látka je levothyroxinum natricum.  

 

Jedna tableta přípravku Euthyrox  50 mikrogramů obsahuje  
levothyroxinum natricum 50 mikrogramů. 
Jedna tableta přípravku Euthyrox  75 mikrogramů obsahuje  
levothyroxinum natricum 75 mikrogramů. 
Jedna tableta přípravku Euthyrox  88 mikrogramů obsahuje  
levothyroxinum natricum 88 mikrogramů. 
Jedna tableta přípravku Euthyrox  100 mikrogramů obsahuje  
levothyroxinum natricum 100 mikrogramů. 
Jedna tableta přípravku Euthyrox  112 mikrogramů obsahuje  
levothyroxinum natricum 112 mikrogramů.    
Jedna tableta přípravku Euthyrox  125 mikrogramů obsahuje  
levothyroxinum natricum 125 mikrogramů. 
Jedna tableta přípravku Euthyrox  137 mikrogramů obsahuje  
levothyroxinum natricum 137 mikrogramů.     
Jedna tableta přípravku Euthyrox  150 mikrogramů obsahuje  
levothyroxinum natricum 150 mikrogramů. 
Jedna tableta přípravku Euthyrox  200 mikrogramů obsahuje  
levothyroxinum natricum 200 mikrogramů.     
 
Pomocné  látky  přípravku  jsou  kukuřičný  škrob,  sodná  sůl  kroskarmelosy,  želatina, 
monohydrát laktosy a magnesium-stearát. 

 
Jak přípravek Euthyrox vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Tablety  přípravku  Euthyrox  50  mikrogramů  jsou  téměř  bílé,  kulaté,  ploché  tablety  se 
zkosenými  hranami,  s půlicí  rýhou  na  obou  stranách,  na  jedné  straně  s  označením  EM  50. 
Euthyrox 50 mikrogramů je k dispozici v balení obsahujícím 50 nebo 100 tablet.  
Tablety  přípravku  Euthyrox  75  mikrogramů  jsou  téměř  bílé,  kulaté,  ploché  tablety  se 
zkosenými  hranami,  s půlicí  rýhou  na  obou  stranách,  na  jedné  straně  s  označením  EM  75. 
Euthyrox 75 mikrogramů je k dispozici v balení obsahujícím 100 tablet.  
Tablety  přípravku  Euthyrox  88  mikrogramů  jsou  téměř  bílé,  kulaté,  ploché  tablety  se 
zkosenými  hranami,  s půlicí  rýhou  na  obou  stranách,  na  jedné  straně  s  označením  EM  88. 
Euthyrox 88 mikrogramů je k dispozici v balení obsahujícím 100 tablet.  
Tablety  přípravku  Euthyrox  100  mikrogramů  jsou  téměř  bílé,  kulaté,  ploché  tablety  se 
zkosenými hranami, s půlicí rýhou na obou stranách, na jedné straně s označením EM 100. 
Euthyrox 100 mikrogramů je k dispozici v balení obsahujícím 100 tablet.  

10 

 

Tablety  přípravku  Euthyrox  112  mikrogramů  jsou  téměř  bílé,  kulaté,  ploché  tablety  se 
zkosenými hranami, s půlicí rýhou na obou stranách, na jedné straně s označením EM 112. 
Euthyrox 112 mikrogramů je k dispozici v balení obsahujícím 100 tablet. 
Tablety  přípravku  Euthyrox  125  mikrogramů  jsou  téměř  bílé,  kulaté,  ploché  tablety  se 
zkosenými hranami, s půlicí rýhou na obou stranách, na jedné straně s označením EM  125. 
Euthyrox 125 mikrogramů je k dispozici v balení obsahujícím 50 nebo 100 tablet.  
Tablety  přípravku  Euthyrox  137  mikrogramů  jsou  téměř  bílé,  kulaté,  ploché  tablety  se 
zkosenými hranami, s půlicí rýhou na obou stranách, na jedné straně s označením EM 137. 
Euthyrox 137 mikrogramů je k dispozici v balení obsahujícím 100 tablet. 
Tablety  přípravku  Euthyrox  150  mikrogramů  jsou  téměř  bílé,  kulaté,  ploché  tablety  se 
zkosenými hranami, s půlicí rýhou na obou stranách, na jedné straně s označením EM 150. 
Euthyrox 150 mikrogramů je k dispozici v balení obsahujícím 50 nebo 100 tablet.  
Tablety  přípravku  Euthyrox  200  mikrogramů  jsou  téměř  bílé,  kulaté,  ploché  tablety  se 
zkosenými hranami, s půlicí rýhou na obou stranách, na jedné straně s označením EM 200. 
Euthyrox 200 mikrogramů je k dispozici v balení obsahujícím 100 tablet. 
Tabletu lze dělit na stejné dávky. 
Na trhu nemusí být všechny síly či velikosti balení. 
 
Vnitřní obal přípravku Euthyrox je blistr skládající se z propylenového filmu a hliníkové 
krycí fólie nebo z PVC filmu s hliníkovou krycí fólií. 
 
 
Držitel registračního rozhodnutí 
Merck KGaA, Darmstadt, Německo 
 
 
Výrobce 
Merck KGaA, Darmstadt, Německo 
 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22. 3. 2017 

Recenze

Recenze produktu EUTHYROX 50 50X50RG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu EUTHYROX 50 50X50RG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám