Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léky na bolest svalů a kloubů

ETRIXENAL100 mg/g gel 100 g

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 441851

Lokální léčba bolesti při akutním poranění měkkých tkání.

Více informací

184
Ušetříte: 8 % (15 Kč)
Běžná cena: 199 Kč

Skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 18. 12. 2018, předpokládaný termín doručení 19. 12. 2018.

Zboží odešleme 18. 12. 2018, předpokládaný termín doručení 19. 12. 2018.

Doprava jen za 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám
 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - ETRIXENAL100 mg/g gel 100 g

Lokální léčba bolesti při akutním poranění měkkých tkání.

Sp.zn.sukls163665/2015
Příbalová informace: informace pro pacienta

Etrixenal 100 mg/g gel
naproxenum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Etrixenal gel a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Etrixenal gel používat
3. Jak se přípravek Etrixenal gel používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Etrixenal gel uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Etrixenal gel a k čemu se používá
Etrixenal gel je lék ve formě gelu. Tento lék obsahuje léčivou látku – naproxen – v množství
100 mg/g; ta patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID).
Tento lék působí proti bolesti a zánětu, aplikuje se místně na kůži.
V důsledku aplikace se zmenší bolest a otok a překonají se fyzické obtíže.
Přípravek Etrixenal gel se používá k místní léčbě akutní bolesti při poranění šlach a vazů. Přípravek je
určen ke krátkodobému použití.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Etrixenal gel používat
Nepoužívejte přípravek Etrixenal gel
- jestliže jste alergický(á) na naproxen nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6),
- jestliže jste alergický(á) na jiné nesteroidní protizánětlivé léky a na kyselinu acetylsalicylovou,
- během posledních tří měsíců těhotenství.
Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Etrixenal gel se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
- pokud jste měl(a) v minulosti alergickou reakci (vyrážku, zčervenání, svědění) při léčbě jinými
přípravky ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léků;
- při dlouhodobém používání přípravku na velké plochy kůže, protože existuje možnost výskytu
celkových nežádoucích účinků.
Pokud u Vás nastane některá z výše uvedených reakcí, přestaňte tento léčivý přípravek používat.

Tento lék se nemá aplikovat:
- do očí a na sliznice; pokud se gel dostane do očí nebo na sliznici, opláchněte je velkým
množstvím vody, aby se gel odstranil;
- pod krytí (bandáže, náplasti);
- na poraněnou kůži, do otevřených ran a na zanícenou kůži;
- ústy.
Během léčby a 2 týdny po jejím ukončení je nutné se vyhnout přímému slunečnímu záření včetně
solárií.

Vzhledem k možnosti vstřebání naproxenu do oběhového systému musí tento přípravek používat
s opatrností pacienti se selháním jater a ledvin, s vředy v trávicím traktu a s hemoragickou diatézou
(zvýšený sklon ke krvácení).

Děti a dospívající
Přípravek Etrixenal gel se nemá používat u dětí a dospívajících ve věku 18 let a mladších.
Další léčivé přípravky a přípravek Etrixenal gel
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které
možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Tento lék se nemá používat, pokud není doporučen a léčba sledována lékařem. Tento přípravek se
nesmí používat v poslední třetině těhotenství.
Tento lék se nemá používat v období kojení, pokud není doporučen a léčba sledována lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nejsou k dispozici žádné údaje o nežádoucích účincích na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje po
místním podání naproxenu na kůži.
Přípravek Etrixenal gel obsahuje ethylparaben
Tento přípravek obsahuje ethylparaben (E214), který může způsobit alergické reakce (pravděpodobně
zpožděné).

3. Jak se přípravek Etrixenal gel používá
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud lékař nedoporučí jinak, lék se má podávat následujícím způsobem: naneste lék na kůži
v množství podle velikosti postižené oblasti (obvykle 4 cm dlouhý proužek gelu), rozetřete gel na
postiženou oblast a jemně vmasírujte až do uplného vstřebání. Lék se aplikuje 2 - 6krát denně, vždy
po několika hodinách.

Po nanesení gelu je třeba si umýt ruce, pokud nejsou místem léčby.
Nepoužívejte Etrixenal gel déle než jeden týden. Pokud po týdnu léčby tímto přípravkem bolest a otok
přetrvává nebo se zhoršuje, musíte kontaktovat lékaře.
V případě zčervenání a podráždění kůže přerušte aplikaci léku do té doby, než reakce zmizí. Pokud se
tak nestane, sdělte to lékaři.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Etrixenal gel, než jste měl(a)
Vzhledem k nízkému vstřebávání naproxenu do oběhového systému, v důsledku místní aplikace léku,
nehrozí riziko předávkování nebo otravy.
Nicméně nesprávné podání nebo náhodné požití může zůsobit celkové nežádoucí účinky. V takovém
případě má lékař použít obecná léčebná opatření, která se obvykle používají při léčbě otravy
nesteroidními protizánětlivými léky.
V případě náhodného požití tohoto léku dítětem informujte lékaře.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Četnost výskytu není známa (z dostupných údajů nelze určit): může se objevit místní podráždění kůže
(zčervenání, vyrážka, svědění, puchýře), které zmizí po přerušení léčby.
V případě dlouhodobé léčby velkých ploch kůže se mohou objevit celkové nežádoucí účinky, např.
ospalost, průjem, pocit na zvracení, bolest hlavy, reakce z přecitlivělosti (alergie). Pokud se objeví
některý z nežádoucích účinků, sdělte to lékaři. V případě dýchacích potíží nebo změn na kůži ihned
přestaňte lék používat a kontaktujte lékaře nebo navštivte nejbližší nemocnici.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak přípravek Etrixenal gel uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Chraňte před chladem nebo mrazem.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete změn vzhledu nebo vůně.
Po prvním otevření: spotřebujte do 6 měsíců.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Etrixenal gel obsahuje
- Léčivou látkou je naproxen.
- Dalšími složkami jsou chloralhydrát, levomenthol, ethanol (96 %v/v), ethylparaben (E214),
hydroxid sodný, karbomer, čištěná voda.
Jak přípravek Etrixenal gel vypadá a co obsahuje toto balení

Etrixenal gel je lék ve formě homogenní bílé gelovité hmoty bez jakýchkoliv pevných nečistot, s
charakteristickou vůní po mentolu.
Balení: hliníková tuba obsahující 55g nebo 100g, krabička
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Proenzi s.r.o.
Oldřichovice 44
739 61 Třinec
Česká republika
Výrobce
EMO-FARM Sp. z o.o.
ul. Łódzka 52
95-054 Ksawerów
Polsko
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:>
Bulharsko Etrixenal 100 mg/g gel
Estonsko Trebexen
Maďarsko Etrixenal 100 mg/g gél
Litva Trebexen 100 mg/g gelis
Lotyšsko Trebexen100 mg/g gels
Polsko Etrixenal
Rumunsko Etrixenal 100 mg/g gel
Slovensko Etrixenal 100 mg/g gél
Pro další informace o tomto léčivém přípravku kontaktujte místního zástupce držitele
rozhodnutí o registraci:
Proenzi s.r.o.
Oldřichovice 44
739 61 Třinec
Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 8. 2. 2017

Informace o produktu

Výrobce: WALMARK A.S.
Značka: WALMARK
Kód výrobku: 441851
Kód EAN: 8596024009973
Kód SÚKL: 0132072
Držitel rozhodnutí: WALMARK A.S.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Etrixenal gel je lék ve formě gelu. Tento lék obsahuje léčivou látku – naproxen – v množství
100 mg/g; ta patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID).
Tento lék působí proti bolesti a zánětu, aplikuje se místně na kůži.
V důsledku aplikace se zmenší bolest a otok a překonají se fyzické obtíže.
Přípravek Etrixenal gel se používá k místní léčbě akutní bolesti při poranění šlach a vazů. Přípravek je
určen ke krátkodobému použití.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze

Recenze produktu ETRIXENAL100 mg/g gel 100 g

Diskuze

Diskuze k produktu ETRIXENAL100 mg/g gel 100 g

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám