Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Léky na předpis hormonální

ESTRIMAX (3X28)X2MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19382

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 19382
Kód EAN: 5997001312490
Kód SÚKL: 32810
Samotný Estrimax je určen ke zmírnění nebo potlačení menopauzálních (přechodových) příznaků především u žen s odoperovanou dělohou. Menopauza- poslední menstruační cyklus ženy - obvykle nastává mezi 45. a 55. rokem, kdy tělo přestává tvořit dva pohlavní hormony, estrogen a gestagen. Žena po odnětí dělohy již nemá menstruaci. Pokud jsou však vaječníky zachovány, estrogen a gestagen se tvoří do doby, kdy žena dosáhne věkové hranice pro "menopauzu". Snížená hladina estrogenu vede u mnoha žen k nepříjemným pocitům, jako jsou návaly horka, noční pocení, poruchy krvácivosti, nespavost, suchost pochvy, bolest hlavy, kolísání nálady, nedostatek koncentrace nebo ztráta energie. Estrimax nahrazuje estrogen, který již není v ženském těle vytvářen. Estrimax může být použit také k preventivní léčbě osteoporózy, pokud existuje zvýšené riziko zlomenin kvůli osteoporóze (řídnutí kostí), a žena nemůže být léčena jinou formou, nebo jiná léčba se ukázala jako neúčinná. Estrimax se obvykle předepisuje ženám, které mají odoperovanou dělohu. Jestliže však máte dělohu, a užíváte Estrimax, lékař Vám pravděpodobně doporučí užívat zároveň gestagen.

Příbalový leták

1/9 

sp.zn.sukls111656/2016 

 
 

Příbalová informace: informace pro uživatelku 

 

Estrimax  

2 mg potahované tablety 

Estradiolum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
 
1. 

Co je přípravek Estrimax a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Estrimax užívat  

3. 

Jak se přípravek Estrimax užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Estrimax uchovávat 

6.  

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Estrimax a k čemu se používá 

 
Estrimax  je  hormonální  substituční  terapie  (HRT).  Obsahuje  ženský  hormon  estrogen.  Přípravek 
Estrimax  se  používá  u  žen  po  menopauze,  zvláště u  těch, jimž  byla  odstraněna  děloha  (podstoupily 
hysterektomii), a proto nevyžadují kombinovanou estrogen/progestagenovou léčbu.  
 
Přípravek Estrimax se používá jako: 
 

 

Úleva od příznaků vyskytujících se v období po menopauze 
V období menopauzy se snižuje množství estrogenu, které si je schopno tělo samo vytvořit, což 
vyvolává řadu doprovodných příznaků jako pocit horkosti v obličeji, na krku nebo na hrudníku 
(„návaly  horka“).  Přípravek  Estrimax  zmírňuje  tyto  příznaky  po  menopauze.  Terapie 
přípravkem  Estrimax  je  předepisována  pouze  v  případě,  že  příznaky  menopauzy  výrazným 
způsobem snižují kvalitu Vašeho života. 

 

 

Prevence osteoporózy (řídnutí kostí) 
U  některých  žen  po  menopauze  může  docházet  k  tzv.  řídnutí  kostí  (osteoporóza).  S Vaším 
lékařem byste měla probrat všechny dostupné možnosti, jak jí předcházet. 
Pokud  Vám  bude  v  období  po  menopauze  prokázáno  zvýšené  riziko  vzniku  zlomenin 
způsobené rozvojem osteoporózy a není možné indikovat léčbu jinými přípravky schválenými 
pro  prevenci  osteoporózy,  můžete  užívat  přípravek  Estrimax  jako  prevenci  osteoporózy  po 
menopauze. 

 
Jsou pouze omezené zkušenosti s léčbou přípravkem Estrimax u žen starších než 65 let. 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Estrimax užívat  

 
Anamnéza a pravidelné prohlídky: 

2/9 

Užívání HRT s sebou nese rizika, která musíte vzít v úvahu při zvažování, zda HRT začnete užívat, 
eventuálně zda budete v léčbě pokračovat.  
 
Zkušenosti s léčbou žen s předčasnou menopauzou (z důvodu selhání vaječníků nebo po chirurgickém 
zákroku) jsou omezené. Pokud máte předčasnou menopauzu, riziko spojené s užíváním HRT se může 
lišit. Poraďte se o tom se svým lékařem.  
 
Před zahájením nebo znovuzahájením HRT je nutné, aby Váš lékař zhodnotil vaši rodinnou a osobní 
anamnézu,  může  také  požadovat  provedení  některých  fyzikálních  vyšetření,  včetně  vyšetření  prsů  a 
interních vyšetření, pokud to bude považovat za nezbytné. 
 
V průběhu léčby by měla být prováděna pravidelná kontrolní vyšetření (vždy nejméně jednou ročně). 
Během  těchto  kontrolních  vyšetření  byste  měla  s  lékařem  probrat  přínosy  a  rizika  další  léčby 
přípravkem Estrimax. 
 
Nezapomínejte také na pravidelná vyšetření prsů (mamografie) podle doporučení Vašeho lékaře. 
 
Neužívejte přípravek Estrimax
 
jestliže se na Vás vztahuje některý z níže uvedených bodů. Pokud si u některého z bodů nejste jistá, 
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete přípravek Estrimax užívat.  
 
Neužívejte přípravek Estrimax: 

­  pokud máte nebo jste měla rakovinu prsu nebo pokud je podezření, že ji máte; 
­  pokud  máte  nebo  jste  někdy  měla  estrogenně  podmíněné  nádory,  např.  rakovina  děložní 

sliznice (karcinom endometria) nebo pokud je podezření, že je máte; 

­  pokud se u Vás vyskytuje neobjasněné krvácení z genitálií; 
­  pokud u Vás dochází k nadměrnému růstu děložní sliznice (endometriální hyperplazie), který 

není léčen; 

­  pokud  máte  nebo  jste  měla  krevní  sraženinu  v  žilách  (trombózu)  jako  je  trombóza  v  dolních 

končetinách (hluboká žilní trombóza) nebo v plicích (plicní embolie); 

­  pokud  je  u  Vás  známa  trombofilní  porucha  (např.  deficit  proteinu  C,  proteinu  S nebo 

antitrombinu); 

­  pokud  máte  nebo  jste  nedávno  prodělala  onemocnění  způsobené  krevní  sraženinou  v artériích 

(tepnách) jako např. infarkt myokardu, cévní mozková příhoda nebo angina pectoris; 

­  pokud  máte  nebo  jste  někdy  měla  onemocnění  jater  a  jaterní  funkční  testy  se  ještě  nevrátily 

k normálu; 

­  pokud máte vzácné dědičné onemocnění krve zvané porfyrie, které se v rodině dědí (je dědičné); 
­  pokud  jste  alergická  na  estradiol  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku  (uvedenou 

v bodě 6). 

 
Pokud  u  Vás  v příběhu  terapie  přípravkem  Estrimax  nastane  jakýkoli  z výše  uvedených  stavů, 
přestaňte přípravek Estrimax užívat a ihned kontaktujte svého lékaře. 
 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Estrimax se poraďte se svým lékařem.  
 
Pokud  máte nebo jste v minulosti měla některý z následujících stavů, oznamte to svému lékaři, než 
začnete léčbu. Tyto stavy by se totiž v průběhu léčby mohly zhoršit nebo opětovně vyskytnout, a proto 
je třeba častěji provádět kontrolní vyšetření: 

-  děložní myomy (fibroidy); 
-  růst  děložní  sliznice  mimo  dělohu  (endometrióza)  nebo  nadměrný  růst  děložní  sliznice 

(hyperplazie endometria) v anamnéze; 

-  zvýšené riziko rozvoje krevních sraženin (viz odstavec Krevní sraženiny v žilách (trombóza)); 
-  zvýšené  riziko  rozvoje  estrogenně  podmíněných  nádorů  (např.  karcinom  prsu  u  matky,  sestry 

nebo babičky); 

-  vysoký krevní tlak (hypertenze); 
-  porucha činnosti jater, jako je nezhoubný nádor jater; 

3/9 

-  diabetes mellitus (cukrovka); 
-  cholelitiáza (žlučové kameny); 
-  migréna nebo těžké bolesti hlavy; 
-  multiorgánové autoimunitní onemocnění (např. systémový lupus erythematodes - SLE); 
-  epilepsie; 
-  astma; 
-  onemocnění postihující ušní bubínek a sluch (otoskleróza); 
-  vysoká hladina tuku (triglyceridů) v krvi; 
-  retence (zadržování) tekutin způsobená onemocněním srdce či ledvin. 

 
Přestaňte užívat přípravek Estrimax a okamžitě vyhledejte lékaře,  
pokud se u Vás během užívání HRT objeví některý z následujících stavů: 

­  jakýkoli stav zmiňovaný v části „Neužívejte přípravek Estrimax“; 
­  zežloutnutí kůže nebo bělma očí (žloutenka). Mohou to být známky onemocnění jater. 
­  významné zvýšení krevního tlaku (projevem může být bolest hlavy, únava, závrať); 
­  nový výskyt migrenózních bolestí hlavy; 
­  těhotenství; 
­  symptomy trombofilních stavů, jako jsou 

­  bolestivé otoky a zarudnutí dolních končetin, 
­  náhlá bolest na hrudi,  
­  obtížné dýchání.  

 
Další informace viz odstavec „Krevní sraženiny v žilách (trombóza))“. 
 
Pozn. Přípravek Estrimax nepůsobí jako antikoncepce. Pokud je Vám méně než 50 let nebo pokud od 
vaší  poslední  menstruace  uplynulo  méně  než  12  měsíců,  je  vhodné  jako  prevenci  případného 
těhotenství používat některou doplňující formu antikoncepce. Poraďte se se svým lékařem, který Vám 
pomůže zvolit správný typ. 
 
HRT

 a rakovina 

 
Nadměrné zesílení děložní sliznice (hyperplazie endometria) a rakovina děložní sliznice 
(rakovina endometria) 

Při  léčbě  HRT  přípravky  obsahujícími  samotný  estrogen  je  zvýšeno  riziko  nadměrného  zesílení 
děložní sliznice (endometriální hyperplazie) a rakoviny děložní sliznice (karcinom endometria). 
 
Dodatečné užívání progestagenu nejméně 12 dní z každého 28 denního cyklu Vás chrání proti výše 
zmíněnému  nárůstu  rizika.  Pokud jste  nepodstoupila hysterektomii (tj.  odstranění  dělohy),  pak  Vám 
lékař  předepíše  ještě  samostatně  progestagen.  V  případě,  že  Vám  byla  hysterektomie  provedena,  je 
třeba  se  o bezpečnosti léčby  přípravkem  Estrimax  bez  dodatečného  užívání progestagenu  poradit  se 
svým lékařem. 
 
Rakovina endometria je diagnostikována průměrně u 5 žen z 1000 ve věku 50 – 65 let, kterým nebyla 
provedena hysterektomie a neužívají HRT.  
U žen ve věku 50 – 65 let, kterým nebyla provedena hysterektomie a užívají HRT obsahující pouze 
estrogen, je rakovina  endometria  diagnostikována  přibližně  u  10-60  žen  z  1000  (tj.  o  5  -55  případů 
více) v závislosti na velikosti dávky a délce užívání. 
 
Neočekávané krvácení 
Pokud  je  přípravek  Estrimax  kombinovaný  se  sekvenčním  podáváním  progestagenu,  budete  během 
aplikace  přípravku  Estrimax  jednou  měsíčně  krvácet  (takzvané  krácení  z vysazení).  Ale  pokud  se 
dostaví mimo toto měsíční krvácení neočekávané krvácení nebo kapky krve (špinění), které:  

-  bude trvat déle než prvních 6 měsíců léčby 
­  začne až po prvních 6 měsících léčby přípravkem Estrimax 
­  bude pokračovat i po přerušení léčby přípravkem Estrimax 

obraťte se co možná nejdříve na svého lékaře. 
 

4/9 

Karcinom prsu 
Celkové  údaje  ukazují  na  zvýšené  riziko  karcinomu  prsu  u  žen  užívajících  kombinaci 
estrogen/progestagen a možné zvýšení tohoto rizika je i u HRT obsahující pouze samotný estrogen. 
Zvýšení rizika závisí na délce užívání HRT. Projeví se po několika málo letech užívání, ale vrátí se 
zpět na původní úroveň do několika (maximálně pěti) let po ukončení léčby. 
U žen, kterým byla provedena hysterektomie a užívají přípravky obsahující samotný estrogen po dobu 
5 let, bylo zjištěno jen malé nebo neprokazatelné zvýšení rizika karcinomu prsu. 
 
Srovnání 
Karcinom prsu je v průběhu 5letého období diagnostikován v průměru u 9 – 17 žen z 1000 ve věku 50 
– 79 let, které neužívají HRT.  
U žen ve věku 50 -79 let, které užívají kombinovanou estrogen-progestagenovou HRT více než 5 let, 
je karcinom prsu diagnostikován u 13 – 23 žen z 1000 (tj. o 4 – 6 případů více). 
 
Pravidelně provádějte samovyšetření prsu. Navštivte svého lékaře v případě, že dojde k změnám 
jako: 

­  dolíčky na kůži 
­  změny na prsních bradavkách 
­  jakékoli bulky, které nahmatáte nebo ucítíte 

 
Navíc  Vám  doporučujeme,  abyste  se  zapojila  do  programu  mamografického  vyšetření,  pokud  Vám 
bude  nabídnuto.  V případě  mamografického  vyšetření  je  důležité,  abyste  informovala  zdravotní 
sestru/zdravotnický personál, kteří budou provádět rentgenové vyšetření, že užíváte HRT, protože tato 
léčba může zvýšit hustotu prsní tkáně, což může ovlivnit výsledek mamogramu. Pokud je hustota prsní 
tkáně zvýšená, mamografie nemusí odhalit všechny bulky. 

 
Karcinom vaječníků (ovarií) 
Výskyt karcinomu vaječníků je poměrně vzácný – mnohem vzácnější než nádorové onemocnění prsu. 
Užívání HRT obsahující samotný estrogen či kombinaci estrogenu a progesteronu je spojeno s mírně 
zvýšeným rizikem karcinomu vaječníků. 
 
Riziko karcinomu vaječníků se mění s věkem. Například u přibližně  2 žen z 2000 ve věku 50 až  54 
let, které neužívají HRT, bude během 5letého období diagnostikován karcinom vaječníků.  
U žen, které užívaly HRT po dobu 5 let, budou přibližně 3 případy na 2000 uživatelek (tj. přibližně 1 
případ navíc). 
 
Působení HRT na srdce a krevní oběh 
 
Krevní sraženiny v žilách (trombóza) 
Užívání  HRT  je  spojováno  s  1,3-  3násobně  vyšším  rizikem  vzniku  krevních  sraženin  v  žilách,  a  to 
zejména v prvním roce léčby. 
 
Vznik  krevní  sraženiny  může  být  závažným  problémem,  protože  se  sraženina  může  uvolnit  a 
proniknout do plic, což se projeví bolestí na hrudi, dušností, mdlobou a může dojít i k úmrtí. 
 
Riziko vzniku krevní sraženiny v žilách se zvyšuje s přibývajícím věkem a v přítomnosti následujících 
stavů. Pokud se Vás některý z těchto stavů týká, informujete svého lékaře: 
 

­  dlouhodobá  nehybnost  z  důvodu  zranění,  nemoci  nebo  operace  (viz  část  3  „Pokud  Vás  čeká 

operace“) 

­  velká nadváha (BMI > 30 kg/m²) 
­  tromboembolické stavy, vyžadující dlouhodobé užívání přípravků zamezujících srážení krve 
­  pokud  u  některého  z  Vašich  blízkých  příbuzných  došlo  ke  vzniku  krevní  sraženiny  v dolní 

končetině, plicích nebo jiném orgánu 

­  systémový lupus erythematodes (SLE ) 
­  rakovina. 

 

5/9 

Doprovodné  příznaky  vzniku  krevní  sraženiny  jsou  uvedeny  v  části  „Přestaňte  užívat  přípravek 
Estrimax a okamžitě vyhledejte lékaře“. 
 
Srovnání 
U žen mezi 50 a 59 lety věku, které neužívají HRT, je průměrně během 5letého období předpokládán 
vznik krevních sraženin v žilách u 4-7 žen z 1000.  
U 50-59letých žen, které užívají estrogen-progestagenovou HRT po dobu 5 let, je předpokládán vznik 
krevních sraženin u 9-12 žen z 1000 (tj. o 5 případů více). 
U žen ve věku 50-59 let, kterým byla provedena hysterektomie a užívají přípravky obsahující samotný 
estrogen, bylo v průběhu 5 let zjištěno 5-8 případů z 1000 (tj. o 1 případ více). 
 
Onemocnění srdce (infarkt myokardu) 
Nejsou žádné důkazy nasvědčující tomu, že by léčba HRT byla prevencí srdečního infarktu. 
U  žen  starších  60  let,  které  užívají  estrogen-progestagenovou  HRT,  je  prokázána  mírně  zvýšená 
náchylnost ke vzniku srdečních onemocnění než u žen, které neužívají žádnou HRT. 
U žen, kterým byla provedena hysterektomie a užívají přípravky obsahující samotný estrogen, nebylo 
zjištěno zvýšení rizika srdečních onemocnění. 
 
Cévní mozková příhoda 
Riziko  vzniku  cévní  mozkové  příhody  je  u  žen  užívajících  HRT  1,5x  vyšší  než  u  žen,  které  HRT 
neužívají. Počet případů vzniku cévní mozkové příhody z důvodu užívání HRT se s věkem zvyšuje. 
 
Srovnání 
U  žen  ve  věku  mezi  50-59  lety,  které  neužívají  HRT, je během  5letého  období předpokládán  vznik 
cévní  mozkové  příhody  u  8  žen  z  1000.  U  žen,  které  užívají  HRT,  je  během  5letého  období 
předpokládán vznik mrtvice u 11 žen z 1000 (tj. o 3 případy více). 
 
Další stavy 
Užívání HRT není prevencí proti ztrátě paměti. Existují určité údaje týkající se zvýšeného rizika ztráty 
paměti u žen, které začaly užívat HRT ve věku vyšším než 65 let. Poraďte se se svým lékařem. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Estrimax 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala 
nebo které možná budete užívat. 
 
Některé  léčivé  přípravky  mohou  ovlivňovat  účinek  přípravku  Estrimax,  což  může  vést 
k nepravidelnému krvácení. Platí to pro následující přípravky: 

-  léky používané k léčbě epilepsie (např. fenobarbital, fenytoin a karbamazepin); 
-  léky používané k léčbě tuberkulózy (např. rifampicin, rifabutin); 
-  léky používané k léčbě HIV infekcí (např. nevirapin, efavirenz, ritonavir a nelfinavir); 
-  bylinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum). 

 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užívala nebo které možná budete užívat včetně léků, které můžete získat bez lékařského předpisu, 
rostlinných přípravků a jiných přírodních produktů. 
 
Přípravek Estrimax s jídlem a pitím a alkoholem 
Tablety lze užívat jak během jídla a pití, tak i mimo něj. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Přípravek  Estrimax  je  indikován  pouze  pro  ženy  po  přechodu.  V  případě,  že  otěhotníte,  přestaňte 
přípravek Estrimax užívat a obraťte se na svého lékaře.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Estrimax nemá žádný známý vliv na schopnost řídit dopravní prostředky nebo na obsluhovat stroje.  
 
Přípravek Estrimax obsahuje monohydrát laktosy 

6/9 

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat.  
 
Laboratorní testy 
Pokud  půjdete  na  vyšetření  krve,  oznamte  lékaři  nebo  personálu  laboratoře,  že  užíváte  přípravek 
Estrimax, protože tento přípravek může ovlivnit výsledky některých laboratorních testů. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Estrimax užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Pokud  Vám  byla  odebrána  děloha  nebo  pokud  již  nemáte  menstruaci  a  neužíváte  jiné  přípravky 
hormonální terapie, můžete začít léčbu v jakýkoli vhodný den.  
 
Užívejte jednu tabletu denně, a to každý den přibližně ve stejnou dobu.  
Tabletu užijte celou a zapijte sklenicí vody.  
 
Užívejte tabletu každý den bez přerušení
Jakmile vyberete všech 28 tablet kalendářového blistru, pokračujte ihned s užíváním tablet z dalšího 
blistru. 
 
Váš lékař Vám předepíše co možná nejnižší účinnou dávku k léčbě Vašich příznaků, a to po co možná 
nejkratší dobu. Kontaktujte svého lékaře v případě, že se Vám zdá předepsaná dávka příliš silná nebo 
naopak silná. 
Kontaktujte svého lékaře, pokud se Vaše příznaky po 3 měsících nezlepší. 
 
Pokud  Vám  byla  odebrána  děloha,  lékař  Vám  nepředepíše  doplňkové  užívání  progestogenu  (další 
ženský  hormon),  pokud  nebudete  trpět  stavem  zvaným  endometrióza  (růst  děložní  sliznice  mimo 
dělohu).  
 
Jestliže jste doposud užívala jiný přípravek HRT, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, kdy 
byste měla začít přípravek Estrimax užívat. 
 
Pokud se u Vás projeví nepravidelné krvácení či špinění, není to obyčejně důvod k obavám, zvláště 
během několika prvních měsíců užívání HRT (viz  ”Nepravidelné krvácení” v bodu 2). 
 
Jestliže jste užila více přípravku Estrimax, než jste měla
 
Jestliže  jste  užila  více  tablet  přípravku  Estrimax,  než  jste  měla,  poraďte  se  s lékařem  nebo 
s lékárníkem. Předávkujete-li se přípravkem Estrimax, můžete cítit nevolnost nebo zvracet.  
 
Jestliže jste zapomněla užít přípravek Estrimax 
Jestliže jste zapomněla užít tabletu v obvyklou dobu, pokuste se ji užít během následujících dvanácti 
hodin.  Pokud  již  uplynulo  více  než  12 hodin,  pokračujte  s léčbou  druhý  den  jako  normálně. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku. 
Pokud  Vám  nebyla  odstraněna  děloha,  může  opomenutí  dávky  zvýšit  pravděpodobnost  výskytu 
krvácení mimo menstruační cyklus a špinění. 
 
Jestliže chcete léčbu přípravkem Estrimax ukončit  
Jestliže chcete léčbu přípravkem Estrimax ukončit, promluvte si nejprve o svém rozhodnutí se svým 
lékařem. Vysvětlí Vám důsledky ukončení léčby a seznámí Vás s dalšími možnostmi. 
 
Pokud Vás čeká operace 
V případě operačního zákroku je třeba informovat lékaře provádějícího zákrok, že používáte přípravek 
Estrimax. V některých případech je nezbytné přerušit používání přípravku Estrimax asi 4 až 6 týdnů 

7/9 

před operací, aby se snížilo riziko vzniku krevní sraženiny. Poraďte se se svým lékařem o tom, kdy 
můžete přípravek Estrimax znovu začít používat. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Následující onemocnění jsou u žen užívajících HRT hlášena častěji než u žen, které HRT neužívají: 

­  karcinom prsu; 
­  abnormální růst nebo rakovina děložní sliznice (hyperplazie nebo karcinom endometria); 
­  rakovina vaječníku (karcinom ovaria); 
­  krevní sraženiny v žilách dolních končetin nebo v plicích (žilní tromboembolismus); 
­  infarkt myokardu; 
­  cévní mozková příhoda; 
­  onemocnění žlučníku; 
­  vysoký krevní tlak; 
­  problémy s játry; 
­  vysoká hladina cukru v krvi; 
­  možné zhoršení paměti, pokud je HRT zahájena po 65 roce. 

 
Více informací o těchto nežádoucích účincích viz část 2. 
 
Přecitlivělost/alergie (méně častý nežádoucí účinek – může se vyskytnout  až u 1 osoby ze 100). Může 
se  projevit  přecitlivělost/alergie,  ačkoli  se  jedná  o  méně  častý  nežádoucí  účinek.  Příznaky 
přecitlivělosti/alergie  mohou  zahrnovat  jeden  nebo  více  následujících  příznaků:  kopřivka,  svědění, 
otoky, dýchací potíže, nízký krevní tlak (chladná bledá pokožka, rychlý srdeční tep), závratě, pocení, 
které  mohou  být  příznakem  anafylaktické  reakce/šoku.  Pokud  se  nějaký  z  těchto  příznaků  objeví, 
přestaňte užívat přípravek Estrimax a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.  
 
V  klinických  studiích  s  tabletami  obsahujícími  podobné  látky  byly  hlášeny  následující  nežádoucí 
účinky: 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10) 

-  Deprese 
-  Bolest hlavy 
-  Bolesti břicha (žaludku) 
-  Pocity nevolnosti (nauzea) 
-  Křeče v nohou 
-  Citlivost prsů, zvětšení prsů a bolestivost prsů 
-  Edém (zadržování tekutin) 
-  Zvýšení tělesné hmotnosti 

 
Méně časté nežádoucí účinky
 (mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100) 

-  Poruchy vidění 
-  Krevní sraženiny v žilách (venózní tromboembolie) 
-  Pálení žáhy (pyróza) 
-  Zvracení 
-  Nadýmání a plynatost 
-  Žlučové kameny 
-  Vyrážka nebo kopřivka 
-   

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10000) 

-  Nepravidelné vaginální krvácení* 

8/9 

-  Migréna, zhoršení migrény 
-  Cévní mozková příhoda 
-  Nespavost 
-  Epilepsie 
-  Změny libida 
-  Vaginální plísňové infekce 
-  Zhoršení astmatu 
-  Závratě 
-  Průjem 
-  Vypadávání vlasů (alopecie) 
-  Zvýšení krevního tlaku 

* Je-li přípravek Estrimax předepsán ženám s dělohou. 

 
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny při užívání jiné HRT: 

-  onemocnění žlučníku 
-  různé kožní projevy: 

-  změny  barvy  kůže  zejména  v  obličeji  nebo  na  krku  známé  jako  „těhotenské  skvrny“ 

(chloasma) 

-  bolestivé zčervenalé uzly na kůži (erythema nodosum) 
-    vyrážka s ostře ohraničeným zarudnutím nebo vřídky (erythema multiforme) 

 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 

Jak přípravek Estrimax uchovávat  

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte blistr v kartonovém pouzdře, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Estrimax obsahuje 
 
-

  Léčivou  látkou  je  estradiolum  2 mg  (ve  formě  estradiolum  hemihydricum  2,070  mg)  v jedné 

potahované tabletě. 

-

  Pomocnými látkami jsou

9/9 

Jádro tablety: koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, povidon, mastek, bramborový 
škrob, kukuřičný škrob, monohydrát laktosy.  
Potah  tablety:  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  oxid  titaničitý,  makrogol  6000,  hypromelosa, 
makrogol-stearát, černý oxid železitý.  
 

Jak přípravek Estrimax vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Světle šedé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety. 
3 x 28 potahovaných tablet v Al/PVC blistrech, kartonové pouzdro, papírová krabička. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Gedeon Richter Plc., 
Gyömrői út 19-21, 
1103 Budapešť, 
Maďarsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22.6.2016 
 

Recenze

Recenze produktu ESTRIMAX (3X28)X2MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ESTRIMAX (3X28)X2MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám