Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: N.V.ORGANON, OSS
Kód výrobku: 21415
Kód EAN: 8595145700400
Kód SÚKL: 32039
Držitel rozhodnutí: N.V.ORGANON, OSS
K čemu se Esmeron používá? Esmeron se používá jako pomocný lék při celkové narkóze k usnadnění zavedení "rourky" do vaší průdušnice (trachey). To se provádí proto, aby byl dobře zajištěn přístup vzduchu do vašich plic v průběhu chirurgických výkonů. Esmeron vám také může být podán, aby pomohl uvolnit svaly ve Vašem těle. To se často provádí během chirurgických výkonů, aby bylo možno snáze operovat. Esmeron uvolní většinu svalů ve Vašem těle, včetně svalů, které používáte při dýchání. Proto budete dostávat umělé dýchání tak dlouho, než budete moci normálně dýchat sami.

Příbalový leták

1/4
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls46288/2012


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Esmeron
injekční roztok
rocuronii bromidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Esmeron a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Esmeron používat
3. Jak se Esmeron používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Esmeron uchovávat
6. Další informace


1. CO JE ESMERON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Esmeron patří do skupiny myorelaxancií. Myorelaxancia se používají během operace jako součást
obvyklé anestézie. Jste-li operován(a), Vaše svaly musí být naprosto uvolněné. Chirurgovi to
usnadňuje operaci. Za normálních okolností nervy vysílají impulsy svalům. Esmeron blokuje tyto
impulsy, a tím dochází k relaxaci svalstva u pacientů všech věkových kategorií od narození
(novorozenci, kojenci, batolata, děti, dospívající, dospělí a starší pacienti). Protože svaly jsou potřebné
i k dýchání a dochází rovněž k jejich uvolnění, budete potřebovat pomoc s Vaším dýcháním (umělé
dýchání) během a po Vaší operaci až do okamžiku, kdy budete schopen(a) dýchat sám(a). Během
operace je uvolnění svalů stále kontrolováno a je-li to nutné, je podáváno více přípravku. Na konci
chirurgického zákroku se připouští, aby účinky přípravku Esmeron odeznívaly, a vy můžete začít sami
dýchat. Někdy je podán jiný léčivý přípravek, aby tento proces urychlil. Esmeron se také může
používat na jednotce intenzivní péče k uvolnění svalů u dospělých.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ESMERON
POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Esmeron
Jestliže jste přecitlivělí (alergičtí) na rokuronium, bromidový iont nebo na kteroukoli další složku
obsaženou v přípravku Esmeron.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Esmeron je zapotřebí
Vaše anamnéza může mít vliv na podávání přípravku Esmeron. Sdělte Vašemu lékaři, zda jste někdy
měl(a) nebo máte některé z následujících problémů:
alergii na myorelaxancia
sníženou funkci ledvin nebo onemocnění ledvin
2/4
srdeční onemocnění
otoky (nahromadění tekutin například kolem kotníků)
onemocnění jater, žlučníku nebo sníženou funkci jater
onemocnění postihující nervy nebo svaly
Určité okolnosti týkající se zdravotního stavu, mohou ovlivnit působení přípravku Esmeron.
Například:
snížená hladina draslíku v krvi
zvýšená hladina hořčíku v krvi
snížená hladina vápníku v krvi
snížená hladina bílkovin v krvi
nedostatek tekutin (dehydratace)
nadbytek kyselin v krvi
nadbytek oxidu uhličitého v krvi
celkový špatný zdravotní stav
nadváha
popáleniny

Pokud trpíte kteroukoli z uvedených změn, vezme je Váš lékař v úvahu při stanovení správné dávky
přípravku Esmeron.

Děti/starší pacienti
Esmeron může být používán u dětí (od donošených novorozenců až po mladistvé) a u starších
pacientů, ale Váš lékař musí nejprve posoudit Vaši anamnézu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Pomůžete tím svému
lékaři, aby určil správnou dávku přípravku Esmeron.

Následující přípravky mohou mít vliv na účinek přípravku Esmeron:
Přípravky, které zvyšují účinek přípravku Esmeron:
některé přípravky používané k navození spánku během operace (anestetika)
dlouhodobé současné podávaní kortikosteroidů a přípravku Esmeron na jednotkách
intenzivní péče (protizánětlivé léčivé přípravky)
některé přípravky používané k léčbě bakteriálních infekcí (antibiotika)
některé přípravky používané při bipolární poruše (lithium)
některé přípravky používané k léčbě srdečních onemocnění nebo k léčbě vysokého
krevního tlaku (chinidin, antagonisté kalcia, beta-blokátory)
některé přípravky používané k léčbě malárie (chinin)
přípravky, které zvyšují objem moči (diuretika)
soli hořčíku
lokální anestetika (lidokain, bupivakain)
přípravky používané k léčbě epilepsie během operace (fenytoin)

Přípravky, které snižují účinek přípravku Esmeron:
dlouhodobě podávané přípravky k léčbě epilepsie (fenytoin a karbamazepin)
přípravky proti zánětu pankreatu, poruše krevní srážlivosti nebo akutnímu krvácení
(inhibitory proteázy; gabexát, ulinastatin)

Přípravky, které mají různé účinky na přípravek Esmeron:
jiná myorelaxancia

Esmeron může ovlivňovat účinky následujících léčivých přípravků:
mohou se zvyšovat účinky lokálních anestetik (lidokainu)

3/4
Těhotenství a kojení
Jestliže jste těhotná či se domníváte, že můžete být těhotná nebo jestliže kojíte, musíte toto sdělit
svému lékaři ještě před tím, než Vám Esmeron bude podán.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Váš lékař Vás bude informovat, zda je bezpečné řídit a pracovat s potenciálně nebezpečnými stroji
po podání přípravku Esmeron.


3. JAK SE ESMERON POUŽÍVÁ

Dávkování
Lékař stanoví dávku. Esmeron Vám bude podán před a/nebo během chirurgického výkonu. Obvyklá
dávka je 0,6 mg bromidu rokuronia na 1 kg tělesné hmotnosti a její účinek trvá 30 až 40 minut. Během
operace se průběžně kontroluje, zda Esmeron ještě působí.

V případě potřeby můžete dodatečně dostat další dávky. Dávka, která Vám bude podána, závisí na
řadě faktorů. Jsou jimi možné interakce s ostatními léky, které jste dostali (jejich vzájemné působení),
předpokládaná délka operace, Váš věk a zdravotní stav.

Pediatričtí pacienti
U donošených novorozenců, kojenců, batolat dětí a mladistvých se doporučuje podobná dávka jako u
dospělých.

Způsob a druh podání
Esmeron není určen k tomu, abyste si ho podávali sami. Esmeron je vpravován do žíly ve formě
roztoku. Je podáván, buď jako jednotlivá injekce, nebo v kontinuální infuzi.

Injekce by měl podávat lékař nebo zdravotní sestra.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Esmeron, než jste měl(a)
Zdravotnický personál bude sledovat Váš stav během výkonu, a proto je nepravděpodobné, že by Vám
bylo podáno příliš velké množství přípravku Esmeron. Stane-li se to však, bude pokračováno
v umělém dýchání tak dlouho, dokud nebudete schopen(a) dýchat sám(a). Je možné působit proti
účinku (nadměrné dávce) přípravku Esmeron a urychlit Vaše zotavení podáním léku, který ruší účinek
přípravku Esmeron.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Esmeron
Nepřichází v úvahu


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Esmeron nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Pozorované nežádoucí účinky, které se vyskytují méně často nebo vzácně (u 0,01 % - 1 % pacientů)
jsou:
zrychlená srdeční činnost (tachykardie)
pokles krevního tlaku (hypotenze)
snížený nebo zvýšený účinek přípravku Esmeron
bolest v místě vpichu
prodloužení myorelaxačního účinku přípravku Esmeron

4/4
Pozorované nežádoucí účinky, které se vyskytují velmi vzácně (u méně než 0,01 % pacientů) jsou:
reakce z přecitlivělosti, jsou to změny krevního tlaku nebo srdeční činnosti a šok, jako
důsledek sníženého objemu cirkulující krve
tlak na prsou způsobený křečí svalů dýchacích cest (bronchospazmus)
změny na kůži (např. edém, zčervenání, vyrážka nebo modřiny)
svalová slabost nebo ochrnutí
dlouhodobá svalová porucha, která byla obvykle pozorována při používání přípravku
Esmeron spolu s kortikosteroidy (protizánětlivé přípravky), které jsou používány na
jednotce intenzivní péče u kriticky nemocných pacientů (steroidní myopatie)

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK ESMERON UCHOVÁVAT

Uchovávejte přípravek Esmeron mimo dosah a dohled dětí.
Esmeron je uchováván v nemocnici.

Uchovávejte v chladničce při teplotě 2-8 °C. Přípravek může být uchováván i mimo chladničku při
teplotě 8-30 °C nejdéle však 12 týdnů. Pokud byl již jednou z chladničky vyndán, nelze jej vrátit zpět.
Doba uchovávání nesmí překročit dobu použitelnosti.

Nepoužívejte přípravek Esmeron po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Nepoužívejte přípravek Esmeron, když zjistíte, že roztok obsahuje pevné částice, nebo když roztok
není čirý.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co Esmeron obsahuje
Léčivou látkou je: rocuronii bromidum.
Pomocnými látkami jsou: octan sodný, chlorid sodný, kyselina octová, voda na injekci. Jeden ml
přípravku Esmeron obsahuje 1,72 mg sodíku. Přípravek neobsahuje žádné konzervační přísady.

Jak přípravek Esmeron vypadá a co obsahuje toto balení
Esmeron je bezbarvý až slabě žlutohnědý injekční nebo infuzní roztok obsahující 10 mg/ml bromidu
rokuronia. Je dodáván v injekčních lahvičkách obsahujících 250 mg (4 injekční lahvičky v balení),
50 mg (10 injekčních lahviček nebo ampulí v balení) a 100 mg bromidu rokuronia (10 injekčních
lahviček nebo ampulí v balení).
Ne všechny velikosti balení jsou vždy na trhu.

Držitel rozhodnutí o registraci:
N.V. Organon, Oss, Nizozemsko

Výrobce:
N.V. Organon, Oss, Nizozemsko,
Schering-Plough, Eragny sur Epte, Francie
Organon (Ireland) Ltd., Swords, Irsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 5.12.2012

Recenze

Recenze produktu ESMERON 10X10ML Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu ESMERON 10X10ML Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze