Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

ESMERON 10X10ML Injekční roztok - recenze

Kód výrobku: 21415

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - ESMERON 10X10ML Injekční roztok

1

 

 

sp.zn. sukls48958/2015 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Esmeron 

10 mg/ml injekční/infuzní roztok 

rocuronii bromidum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Esmeron a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Esmeron používat 

3. 

Jak se přípravek Esmeron používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Esmeron uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Esmeron a k čemu se používá 

 
Přípravek Esmeron patří do skupiny myorelaxancií. Myorelaxancia se používají během operace jako 
součást obvyklé anestezie. Jste-li operován(a), Vaše svaly musí být naprosto uvolněné. Chirurgovi to 
usnadňuje operaci. Za normálních okolností nervy vysílají impulsy svalům. Přípravek Esmeron 
blokuje tyto impulsy, a tím dochází k relaxaci svalstva u pacientů všech věkových kategorií od 
narození (novorozenci, kojenci, batolata, děti, dospívající, dospělí a starší pacienti). Protože svaly 
potřebné k dýchání budou rovněž uvolněné, budete potřebovat pomoc s dýcháním (umělé dýchání) 
během operace a po ní až do okamžiku, kdy budete schopen(schopna) dýchat sám(sama). Během 
operace je uvolnění svalů stále kontrolováno a je-li to nutné, je podáváno více přípravku. Na konci 
chirurgického zákroku se připouští, aby účinky přípravku Esmeron odeznívaly, a vy můžete začít sami 
dýchat. Někdy je podán jiný léčivý přípravek, aby tento proces urychlil. Přípravek Esmeron se také 
může používat na jednotce intenzivní péče k uvolnění svalů u dospělých. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Esmeron používat 

 
Nepoužívejte přípravek Esmeron 
Jestliže jste alergický(á) na rokuronium-bromid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 
 
Upozornění a opatření
 
Vaše anamnéza může mít vliv na podávání přípravku Esmeron. Sdělte Vašemu lékaři, zda jste někdy 
měl(a) nebo máte některé z následujících problémů: 
● 

alergii na myorelaxancia 

● 

sníženou funkci ledvin nebo onemocnění ledvin 

● 

srdeční onemocnění 

2

 

 

● 

otoky (nahromadění tekutin například kolem kotníků) 

● 

onemocnění jater, žlučníku nebo sníženou funkci jater 

● 

onemocnění postihující nervy nebo svaly. 

 
Určité okolnosti týkající se zdravotního stavu mohou ovlivnit působení přípravku Esmeron. Například: 
● 

snížená hladina draslíku v krvi 

● 

zvýšená hladina hořčíku v krvi 

● 

snížená hladina vápníku v krvi 

● 

snížená hladina bílkovin v krvi 

● 

nedostatek tekutin (dehydratace) 

● 

nadbytek kyselin v krvi 

● 

nadbytek oxidu uhličitého v krvi 

● 

celkový špatný zdravotní stav 

● 

nadváha 

● 

popáleniny. 

 
Pokud trpíte kterýmkoli z uvedených stavů, Váš lékař to vezme v úvahu při stanovení správné dávky 
přípravku Esmeron. 
 
Přípravek Esmeron se obvykle podává s dalšími přípravky, které mohou vyvolat maligní hypertermii, 
která se projevuje náhlou horečkou s rychlým srdečním tepem, rychlým dýcháním a ztuhlostí, bolestí 
a/nebo slabostí svalů. Váš lékař to bude mít na zřeteli před zahájením anestezie. 
 
Děti/starší pacienti 
Přípravek Esmeron může být používán u dětí (od donošených novorozenců po dospívající) a u starších 
pacientů, ale Váš lékař musí nejprve posoudit Vaši anamnézu. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Esmeron
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné době 
užíval(a), a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Pomůžete tím svému lékaři, aby 
určil správnou dávku přípravku Esmeron. 
 
Následující přípravky mohou mít vliv na účinek přípravku Esmeron: 
Přípravky, které zvyšují účinek přípravku Esmeron: 
● 

některé přípravky používané k navození spánku během operace (anestetika) 

● 

dlouhodobé současné podávaní kortikosteroidů a přípravku Esmeron na jednotkách intenzivní 
péče (protizánětlivé léčivé přípravky) 

● 

některé přípravky používané k léčbě bakteriálních infekcí (antibiotika) 

● 

některé přípravky používané při bipolární poruše (lithium) 

● 

některé přípravky používané k léčbě srdečních onemocnění nebo k léčbě vysokého krevního 
tlaku (chinidin, antagonisté kalcia, beta-blokátory) 

● 

některé přípravky používané k léčbě malárie (chinin) 

● 

přípravky, které zvyšují objem moči (diuretika) 

● 

soli hořčíku 

● 

lokální anestetika (lidokain, bupivakain) 

● 

přípravky používané k léčbě epilepsie během operace (fenytoin). 

 
Přípravky, které snižují účinek přípravku Esmeron: 
● 

dlouhodobě podávané přípravky k léčbě epilepsie (fenytoin a karbamazepin) 

● 

přípravky proti zánětu slinivky břišní (pankreatu), poruše krevní srážlivosti nebo akutnímu 
krvácení (inhibitory proteázy; gabexát, ulinastatin). 

 
Přípravky, které mají různé účinky na přípravek Esmeron:  
● 

jiná myorelaxancia. 

3

 

 

 
Esmeron může ovlivňovat účinky následujících léčivých přípravků: 
● 

mohou se zvyšovat účinky lokálních anestetik (lidokainu). 

 
Těhotenství a kojení 
Jestliže jste těhotná nebo kojíte, nebo se domníváte, že můžete být těhotná, poraďte se se svým 
lékařem dříve, než Vám tento přípravek bude podán. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Váš lékař Vás bude informovat, zda je bezpečné řídit a pracovat s potenciálně nebezpečnými stroji 
po podání přípravku Esmeron. 
 
Přípravek Esmeron obsahuje sodík 
Tento přípravek obsahuje 1,64 mg sodíku v jednom ml přípravku. Nutno vzít v

 

úvahu u

 

pacientů na 

dietě s

 

nízkým obsahem sodíku. 

 

 
 
3. 

Jak se přípravek Esmeron používá 

 
Dávkování 
Lékař stanoví dávku. Přípravek Esmeron Vám bude podán před chirurgickým výkonem a/nebo během 
něj. Obvyklá dávka je 0,6 mg rokuronium-bromidu na 1 kg tělesné hmotnosti a její účinek trvá 30 až 
40 minut. Během operace se průběžně kontroluje, zda přípravek Esmeron ještě působí. 
 
V případě potřeby můžete dodatečně dostat další dávky. Dávka, která Vám bude podána, závisí na 
řadě faktorů. Jsou jimi možné interakce s ostatními léky, které jste dostali (jejich vzájemné působení), 
předpokládaná délka operace, Váš věk a zdravotní stav. 
 
Použití u dětí 
U donošených novorozenců, kojenců, batolat, dětí a mladistvých se doporučuje podobná dávka jako u 
dospělých. 
 
Způsob a druh podání 
Přípravek Esmeron není určen k tomu, abyste si ho podávali sami. Přípravek Esmeron je vpravován do 
žíly ve formě roztoku. Je podáván buď jako jednotlivá injekce, nebo v kontinuální infuzi. 
 
Injekce musí podávat lékař nebo zdravotní sestra. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Esmeron, než jste měl(a) 
Zdravotnický personál bude sledovat Váš stav během výkonu, a proto je nepravděpodobné, že by Vám 
bylo podáno příliš velké množství přípravku Esmeron. Stane-li se to však, bude pokračováno 
v umělém dýchání tak dlouho, dokud nebudete schopen(schopna) dýchat sám(sama). Je možné působit 
proti účinku (nadměrné dávky) přípravku Esmeron a urychlit Vaše zotavení podáním léku, který ruší 
účinek přípravku Esmeron. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Esmeron 
Nepřichází v úvahu. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

4

 

 

Pozorované nežádoucí účinky, které se vyskytují méně často nebo vzácně (u 0,01 % - 1 % pacientů), 
jsou: 

 

zrychlená srdeční frekvence (tachykardie) 

 

pokles krevního tlaku (hypotenze) 

 

snížený nebo zvýšený účinek přípravku Esmeron 

 

bolest v místě vpichu 

 

prodloužení myorelaxačního účinku přípravku Esmeron. 

 
Pozorované nežádoucí účinky, které se vyskytují velmi vzácně (u méně než 0,01 % pacientů), jsou: 

 

reakce z přecitlivělosti, jako jsou změny krevního tlaku nebo srdeční frekvence a šok, jako 
důsledek sníženého objemu cirkulující krve 

 

tlak na prsou způsobený křečí svalů dýchacích cest (bronchospazmus) 

 

změny na kůži (např. edém, zčervenání, vyrážka nebo modřiny) 

 

svalová slabost nebo ochrnutí 

 

dlouhodobá svalová porucha, která byla obvykle pozorována při používání přípravku Esmeron 
spolu s kortikosteroidy (protizánětlivé přípravky), které jsou používány na jednotce intenzivní 
péče u kriticky nemocných pacientů (steroidní myopatie). 

 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Esmeron uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Esmeron je uchováván v nemocnici. 
Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C). Přípravek může být uchováván mimo chladničku při teplotě 
8 - 30 °C, nejdéle však po dobu 12 týdnů. Pokud byl přípravek již jednou z chladničky vyndán, nelze 
jej vrátit zpět. Doba uchovávání nesmí překročit dobu použitelnosti. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na štítku injekční 
lahvičky. 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že roztok obsahuje pevné částice, nebo když roztok 
není čirý. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Esmeron obsahuje 
 
Léčivou látkou je rocuronii bromidum. 
Pomocnými látkami jsou octan sodný, chlorid sodný, kyselina octová, voda na injekci. Jeden ml 
přípravku Esmeron obsahuje 1,64 mg sodíku. Přípravek neobsahuje žádné konzervační přísady. 

5

 

 

 
Jak přípravek Esmeron vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Přípravek Esmeron je bezbarvý až slabě žlutohnědý injekční nebo infuzní roztok obsahující 10 mg/ml 
rokuronium-bromidu. Je dodáván v injekčních lahvičkách obsahujících 250 mg (4 injekční lahvičky 
v balení), 50 mg (10 injekčních lahviček nebo ampulí v balení) a 100 mg rokuronium-bromidu 
(10 injekčních lahviček nebo ampulí v balení). 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
N.V. Organon 
Kloosterstraat 6 
5349 AB Oss 
Nizozemsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20.4.2016 

Informace o produktu

Výrobce: N.V.ORGANON, OSS
Kód výrobku: 21415
Kód EAN: 8595145700400
Kód SÚKL: 32039
Držitel rozhodnutí: N.V.ORGANON, OSS

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

K čemu se Esmeron používá? Esmeron se používá jako pomocný lék při celkové narkóze k usnadnění zavedení "rourky" do vaší průdušnice (trachey). To se provádí proto, aby byl dobře zajištěn přístup vzduchu do vašich plic v průběhu chirurgických výkonů. Esmeron vám také může být podán, aby pomohl uvolnit svaly ve Vašem těle. To se často provádí během chirurgických výkonů, aby bylo možno snáze operovat. Esmeron uvolní většinu svalů ve Vašem těle, včetně svalů, které používáte při dýchání. Proto budete dostávat umělé dýchání tak dlouho, než budete moci normálně dýchat sami.

Příbalový leták

ESMERON 10X10ML Injekční roztok – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu ESMERON 10X10ML Injekční roztok zobrazíte nebo stáhnete zde: ESMERON 10X10ML Injekční roztok.pdf

Recenze

Recenze produktu ESMERON 10X10ML Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu ESMERON 10X10ML Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám