Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Léky na předpis hormonální antikoncepce

ESCAPELLE 1X1.5MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 79971

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEŠŤ
Kód výrobku: 79971
Kód EAN: 5997001312933
Kód SÚKL: 49417
Držitel rozhodnutí: CHEMICAL WORKS OF GEDEON RICHTER LTD, BUDAPEŠŤ
Co je Escapelle? Escapelle je nouzový kontracepční přípravek. Užívá se po nechráněném pohlavním styku nebo po selhání použité metody kontracepce. Tento typ kontracepce se často nazývá "the morning-after pill" neboli "pilulka po".

Příbalový leták

Stránka 1 z 7 

 

Sp.zn.sukls172520/2017 

Příbalová informace: informace pro uživatelku 

 

Escapelle 

1500 mikrogramů, tableta 

Levonorgestrelum 

 

  

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů 
svého lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informaci nebo radu. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci  

1. 

Co je přípravek Escapelle a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Escapelle  užívat  

3. 

Jak se přípravek Escapelle užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Escapelle uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 

1. 

Co je přípravek Escapelle a k čemu se používá 

Přípravek Escapelle je nouzová antikoncepce, kterou lze použít do 72 hodin (3 dnů) po nechráněném 
pohlavním styku nebo po selhání Vaší obvyklé metody antikoncepce.  

Jedná se o tyto případy: 

-  Při pohlavním styku nebyla použita žádná metoda antikoncepce. 

-  Antikoncepční prostředek byl použit nesprávně, jako např. při protržení, sklouznutí či nesprávném 

použití  kondomu,  při  prasknutí,  zlomení,  předčasném  vynětí  nebo  změně  polohy  pesaru  či 
diafragmy,  při  chybně  ukončeném  přerušovaném  pohlavním  styku  (např.  s výronem  semene  do 
pochvy nebo na zevní pohlavní orgány). 

Přípravek  Escapelle  obsahuje  syntetickou  léčivou  látku  podobnou  hormonu,  která  se  jmenuje 
levonorgestrel. Zabraňuje početí asi 85% očekávaných těhotenství, pokud ho použijete do 72 hodin po 
nechráněném pohlavním styku. Nezabrání vzniku těhotenství v každém případě a je účinnější, pokud 
ho použijete co nejdříve po nechráněném pohlavním styku.  Je lepší ho užít do 12 hodin, než čekat do 
třetího dne. 

 

Stránka 2 z 7 

 

 

Přípravek Escapelle působí pravděpodobně tak, že: 

• 

zabraňuje uvolnění vajíčka z vaječníku; 

•  zabraňuje spermiím v oplodnění jakéhokoli vajíčka, které již mohlo být uvolněno. 

 

Přípravek  Escapelle  může  zabránit  otěhotnění  jen  v případě,  pokud  ho  užijete  do  72  hodin  po 
nechráněném pohlavním styku. Nepůsobí, pokud již těhotná jste. Pokud budete mít další nechráněný 
pohlavní  styk  po  užití  přípravku  Escapelle  (i  když  se  tak  stane  během  téhož  menstruačního  cyklu), 
tableta neuplatní svůj antikoncepční účinek a je zde opět riziko otěhotnění.  

 

Přípravek Escapelle není určený pro použití před prvním menstruačním krvácením (první menstruací). 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek  Escapelle užívat 

Neužívejte přípravek Escapelle 

jestliže  jste  alergická  na  levonorgestrel  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
uvedenou v bodě 6. 

 

Upozornění a opatření 

Jestliže se Vás týká kterýkoli z níže uvedených stavů, poraďte se s lékařem dříve, než užijete přípravek 
Escapelle jako nouzový antikoncepční přípravek, protože nouzová antikoncepce pro Vás nemusí být 
vhodná. Váš lékař Vám může předepsat jiný typ nouzové antikoncepce. 

•  jestliže jste těhotná nebo si myslíte, že již můžete být těhotná. Tento léčivý přípravek není účinný, 

pokud již těhotná jste. Jestliže již těhotná jste, přípravek Escapelle nemůže těhotenství přerušit. 
Přípravek Escapelle  není „potratová pilulka“. 

Můžete být již těhotná, jestliže: 

-  se  Vám  menstruace  opozdila  o  více  než  5  dnů  nebo  jste  měla  neobvyklé  krvácení  v době 

očekávané menstruace 

-  jste  měla  nechráněný  pohlavní  styk  před  více  než  72  hodinami,  a  to  v průběhu  téhož 

menstruačního cyklu. 

 

Užití přípravku Escapelle se nedoporučuje, jestliže: 

•  máte onemocnění tenkého střeva (jako je Crohnova choroba), které snižuje vstřebávání léku; 
•  máte závažnou poruchu jater; 
•  jste v minulosti prodělala mimoděložní těhotenství (kdy se dítě vyvíjí mimo dělohu); 
•  máte v anamnéze salpingitidu (zánět vejcovodu). 

 

Předchozí  mimoděložní  těhotenství  nebo  předchozí  zánět  vejcovodu  zvyšují  riziko  dalšího  vzniku 

mimoděložního těhotenství. 

Pokud  se  Vás  některý  z těchto  stavů  týká,  není  pro  Vás  přípravek  Escapelle  vhodný  a  musíte 
kontaktovat svého lékaře, protože pro Vás bude vhodnější jiný typ nouzové antikoncepce. 

 

Stránka 3 z 7 

 

U všech žen by měla být nouzová antikoncepce užita co nejdříve po nechráněném pohlavním styku. 
Existují určité důkazy, že přípravek Escapelle může být méně účinný při vyšší tělesné hmotnosti nebo 
při  vyšším  indexu  tělesné  hmotnosti  (BMI,  body  mass  index),  ale  tyto  údaje  jsou  omezené  a 
neprůkazné. Proto je přípravek Escapelle stále vhodný pro všechny ženy bez ohledu na jejich tělesnou 
hmotnost nebo BMI.  

 

Doporučujeme vám, abyste své dotazy o problémech souvisejících s užíváním nouzové antikoncepce 
probrala s lékařem. 

 

Děti a dospívající 

Přípravek Escapelle není určený pro použití před prvním menstruačním krvácením (první menstruací). 

 

Pokud máte obavy z onemocnění, která jsou přenosná pohlavním stykem  

Pokud jste nepoužili během pohlavního styku kondom (nebo pokud se poškodil nebo sklouzl), může 
se stát, že se nakazíte nemocí přenosnou pohlavním stykem nebo HIV virem. 

Tento léčivý přípravek Vás neochrání před nemocí přenosnou pohlavním stykem, to může jen kondom. 

Pokud  z toho  máte  obavy,  požádejte  svého  lékaře,  zdravotní  sestru,  personál  kliniky  pro  plánování 
rodičovství nebo lékárníka o radu. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Escapelle 

Informujte svého lékárníka nebo lékaře o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné době 
užívala včetně léků, které můžete získat bez lékařského předpisu, a rostlinných přípravků. 

Některé  léčivé  přípravky  mohou  zabránit  správnému  účinku  přípravku  Escapelle.  Pokud  jste  v 
posledních  4  týdnech  užívala  jakýkoli  z níže  uvedených  léčivých  přípravků,  může  být  pro  Vás 
přípravek  Escapelle  méně  vhodný.  Váš  lékař  Vám  může  předepsat  jiný  typ  nouzové  antikoncepce 
(nehormonální),  tj.  nitroděložní  tělísko  s  mědí  (Cu-IUD).  Pokud  to  není  Vaše  volba  nebo  nemůžete 
ihned navštívit svého lékaře, můžete užít dvojnásobnou dávku přípravku Escapelle: 

-  barbituráty a jiné přípravky k léčbě epilepsie (například primidon, fenytoin a karbamazepin); 

-  léčivé přípravky určené k léčbě tuberkulózy (například rifampicin a rifabutin); 

-  léčivý přípravek k léčbě HIV (ritonavir, efavirenz); 

-  léčivý přípravek k léčbě plísňových infekcí (griseofulvin); 

-  rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum). 

Promluvte si se svým lékárníkem nebo lékařem, pokud potřebujete další radu ohledně Vaší správné 
dávky. 

Po  užití  tablet  kontaktujte  co  nejdříve  svého  lékaře,  aby  Vám  poradil  spolehlivou  formu  pravidelné 
antikoncepce  a  aby  vyloučil  těhotenství  (pro  další  radu  viz  také  bod  3  “Jak  se  přípravek  Escapelle 
užívá”). 

 

Přípravek Escapelle může také ovlivnit účinnost jiných léčivých přípravků 

-  léčivý přípravek cyklosporin (potlačuje imunitní systém). 

 

 

 

Stránka 4 z 7 

 

Jak často můžete přípravek Escapelle užít 

Přípravek Escapelle užívejte jen v nouzových případech a ne jako pravidelnou metodu antikoncepce. 
Pokud  přípravek  Escapelle  použijete  častěji  než  jednou  během  menstruačního  cyklu,  je  méně 
spolehlivý a je více pravděpodobné, že naruší menstruační cyklus (periodu).  

Přípravek Escapelle nefunguje jako pravidelné metody antikoncepce. Váš lékař, zdravotní sestra nebo 
personál  kliniky  pro  plánování  rodičovství  Vám  může  podat  informaci  o dlouhodobých  metodách 
antikoncepce, které jsou mnohem účinnější v zabránění otěhotnění. 

 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než tento přípravek užijete. 

Neužívejte tento přípravek, pokud již jste těhotná.  

Pokud  otěhotníte  i  po  užití  tohoto  léčivého  přípravku,

 

je  důležité,  abyste  navštívila  svého  lékaře. 

Nejsou důkazy o tom, že by přípravek Escapelle mohl poškodit dítě, které se vyvíjí v děloze, pokud 
přípravek Escapelle užijete tak, jak je zde popsáno. Nicméně, lékař může chtít překontrolovat, zda se 
nejedná o mimoděložní těhotenství (kdy se dítě vyvíjí mimo dělohu). Toto je zvláště důležité, pokud 
se  u  Vás  po  užití  přípravku  Escapelle  objeví  silná  bolest  břicha  nebo  pokud  se  u  Vás  již  dříve 
mimoděložní těhotenství vyskytlo, prodělala jste operaci vejcovodu nebo zánětlivé onemocnění pánve. 

Léčivá látka tohoto přípravku se vylučuje do mateřského mléka. Proto se doporučuje užít tabletu ihned 
po  kojení  a  vyvarovat  se  kojení  nejméně  po  dobu  8  hodin  po  užití  levonorgestrelu  a  po  tuto  dobu 
odsávat mléko odsávačkou. Tímto způsobem užijete tabletu s dostatečným odstupem od dalšího kojení 
a snížíte množství léčivé látky, které dítě může požít s mateřským mlékem. 

Přípravek  Escapelle  zvyšuje  možnost  poruch  menstruačního  cyklu,  které  mohou  někdy  vést 
k časnějšímu  nebo  pozdějšímu  datu  ovulace  s následným  posunem  plodných  dní.    Ačkoli  nejsou 
dostupné  dlouhodobé  údaje  týkající  se  plodnosti  po  podání  přípravku  Escapelle,  očekává  se  rychlý 
návrat  plodnosti,  a  proto  je  třeba  co  nejdříve  po  užití  přípravku  Escapelle  pokračovat  v užívání 
pravidelné antikoncepce nebo zahájit užívání pravidelné antikoncepce.  
 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Není pravděpodobné, že by přípravek Escapelle ovlivnil schopnost řídit a obsluhovat stroje. Nicméně, 
pokud pociťujete únavu anebo závrať, neřiďte a neobsluhujte stroje. 

 

Přípravek Escapelle obsahuje laktosu 

V případě nesnášenlivosti mléčného cukru (laktosy) je třeba vzít v úvahu, že jedna tableta přípravku 
Escapelle obsahuje 142,5 mg monohydrátu laktosy.  

Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než 
tento léčivý přípravek užijete. 

 

3. 

Jak se přípravek  Escapelle užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci nebo podle 
pokynů lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  

 

•  Tabletu  užijte  co  nejdříve,  nejlépe  do  12  hodin,  ale  ne  později  než  do  72  hodin  (3  dnů)  po 

nechráněném  pohlavním  styku.  Přípravek  Escapelle  můžete  užít  kdykoli  během  menstruačního 
cyklu  za  předpokladu,  že  již  nejste  těhotná  nebo  si  myslíte,  že  nemůžete  být  těhotná.  Tabletu 

Stránka 5 z 7 

 

nežvýkejte, ale polkněte tabletu celou a zapijte ji vodou. S užitím tablety neotálejte. Tableta je tím 
účinnější, čím dříve od nechráněného pohlavního styku ji užijete. 

•  Pokud užíváte jeden z léků, které mohou zabránit správnému účinku přípravku Escapelle (viz bod 

výše  „Další  léčivé  přípravky  a  přípravek  Escapelle)  nebo  pokud  jste  jeden  z  těchto  léků  v 
posledních 4 týdnech užívala, může být přípravek Escapelle méně účinný. Váš lékař Vám může 
předepsat  jiný  typ  nouzové  antikoncepce  (nehormonální),    tj.  nitroděložní  tělísko  s  mědí  (Cu-
IUD). Pokud to není Vaše volba nebo pokud nemůžete ihned navštívit svého lékaře, můžete užít 
dvojnásobnou dávku přípravku Escapelle (tj. užít 2 tablety najednou ve stejnou dobu).  

•  Pokud  již  užíváte  pravidelnou  metodu  antikoncepce,  jako  jsou  antikoncepční  tablety,  můžete 

pokračovat v jejich užívání v obvyklou dobu. 

Pokud  máte  další  nechráněný  pohlavní  styk  po  užití  přípravku  Escapelle  (i  když  to  bude  během 
stejného  menstruačního  cyklu),  tableta  neuplatní

 

svůj  antikoncepční  účinek  a  je  zde  opět  riziko 

otěhotnění. 

 

 

Co dělat v případě zvracení 

V případě, že jste v průběhu tří hodin po požití tablety zvracela, musíte ihned užít další tabletu.  

 

Po užití přípravku Escapelle 

Pokud chcete mít pohlavní styk po užití přípravku Escapelle a neužíváte antikoncepční tablety, musíte 
do  doby  příští  menstruace  užít  kondom  nebo  pesar  a  spermicidní  přípravek.  To  proto,  že  přípravek 
Escapelle nebude do dalšího menstruačního cyklu při dalším nechráněném pohlavním styku fungovat. 

Po užití přípravku Escapelle se doporučuje asi za 3 týdny navštívit ošetřujícího lékaře, aby zjistil, zda 
přípravek Escapelle fungoval. Pokud se Vám menstruace zpozdí o více než 5 dní nebo je slabá nebo 
neobvykle  silná,  kontaktujte  neprodleně  svého  lékaře.  Pokud  i  přes  užití  tohoto  léčivého  přípravku 
otěhotníte, je důležité, abyste navštívila svého lékaře. 

Váš  lékař  Vás  může  také  informovat  o  dlouhodobých  metodách  antikoncepce,  které  jsou  účinnější 

v zabránění otěhotnění. 

Pokud pokračujete  v užívání pravidelné hormonální antikoncepce, jako jsou  antikoncepční tablety, a 
nedostaví  se  v období  bez  tablet  menstruace,  navštivte  svého  lékaře,  abyste  se  ujistila,  že  nejste 
těhotná. 

 

Váš další menstruační cyklus po užití přípravku Escapelle 

Po užití přípravku Escapelle bude Váš menstruační cyklus obvykle normální a začne v obvyklý den; 
nicméně někdy to může být o několik dní později nebo dříve. Pokud se menstruace o více než 5 dní 
opozdí,  nebo  se  v době  očekávané  menstruace  dostaví  “neobvyklé“  krvácení  nebo  pokud  se 
domníváte, že můžete být těhotná, zkontrolujte možnost otěhotnění těhotenským testem. 

 

Jestliže jste užila více přípravku Escapelle, než jste měla  

Ačkoli  nebyly  hlášeny  závažné  škodlivé  účinky  po  užití  více  tablet  najednou,  můžete  pociťovat 
nevolnost,  můžete  zvracet  nebo  mít  poševní  krvácení.  Požádejte  svého  lékárníka,  lékaře,  zdravotní 
sestru  nebo  personál  kliniky  pro  plánování  rodičovství  o  radu,  zvláště  v případě  zvracení,  protože 
v tomto případě tablety nemusí správně působit. 

 

Stránka 6 z 7 

 

Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 

 

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 uživatelku z 10): 
• 

Nevolnost (nauzea); 

• 

Můžete mít do dalšího menstruačního cyklu nepravidelné krvácení; 

• 

Můžete mít bolest v podbřišku; 

• 

Únava; 

• 

Bolest hlavy. 

 

Časté (mohou postihnout až 1 uživatelku z 10): 
• 

Zvracení. Pokud zvracíte, přečtěte si část „Co dělat v případě zvracení“. 

• 

Menstruace může být jiná. Většina žen má normální menstruaci v obvyklém čase, ale některé 
mají menstruaci později nebo dříve než normálně. Můžete mít také nepravidelné krvácení nebo 
špinění během dalšího menstručního cyklu. Pokud se menstruace o více než 5 dní opozdí nebo 
je neobvykle slabá nebo neobvykle silná, kontaktujte neprodleně svého lékaře. 

• 

Po užití tohoto přípravku můžete mít citlivost prsou, průjem, závrať. 

 

Velmi vzácné účinky (mohou postihnout až 1 uživatelku z 10000): 
• 

Vyrážka, kopřivka, svědění, otok obličeje, pánevní bolest, bolestivá menstruace. 

 

Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku.  

 

5. 

Jak přípravek Escapelle uchovávat  

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Přípravek Escapelle nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použit. do“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

Stránka 7 z 7 

 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 

 

6. 

Obsah balení a další informace 

Co přípravek Escapelle obsahuje 

Léčivou látkou je levonorgestrel. Jedna tableta obsahuje levonorgestrelum 1 500 mikrogramů.  

Pomocnými látkami jsou: 

Kukuřičný škrob, 
Bramborový škrob, 
Koloidní bezvodý oxid křemičitý, 
Magnesium-stearát,  
Mastek, 
Monohydrát laktosy.  

 

Jak přípravek Escapelle vypadá a co obsahuje toto balení 

Tableta: téměř bílé, ploché, tablety o průměru 8 mm, na jedné straně vyraženo „G00“. 

Balení: jedna tableta v PVC/Al blistru a papírové krabičce. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Gedeon Richter Plc. 
Gyömrői út 19-21 
1103 Budapešť,  
Maďarsko 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována v březen 2017. 

 

 

Recenze

Recenze produktu ESCAPELLE 1X1.5MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ESCAPELLE 1X1.5MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám