Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 16009
Kód EAN: 5995327115573
Kód SÚKL: 3273
Přípravek je určen pro nemocné s alergickou rýmou (sezónní i celoroční). Tlumí její příznaky jako jsou kýchání, rýma, pálení a svědění nosu a očí. Používá se k léčbě kopřivky (urtikarie) a dalších alergických kožních onemocnění, u nichž tlumí projevy jako jsou svědění, zarudnutí a zmenšuje počet a rozsah kopřivkových pupenů. Tablety Erolin mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 3 let. Pro děti je přednostně určen sirup.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 4)
Příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls49279/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE
Erolin, 10 mg, tablety
loratadinum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Erolin a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Erolin užívat.
3. Jak se přípravek Erolin používá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5 Jak přípravek Erolin uchovávat.
6. Další informace.
1. CO JE PŘÍPRAVEK EROLIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek je určen pro nemocné s alergickou rýmou (sezónní i celoroční). Tlumí její příznaky, jako
jsou kýchání, rýma, pálení a svědění nosu a očí.
Používá se k léčbě kopřivky (urtikarie) a dalších alergických kožních onemocnění, u nichž tlumí
projevy, jako jsou svědění, zarudnutí a zmenšuje počet a rozsah kopřivkových pupenů.
Tablety Erolin mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 3 let. Pro děti je přednostně určen sirup.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK EROLIN
UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Erolin, tablety
jestliže víte, že jste přecitlivělý/á (alergický/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku
přípravku (viz část 6.);
přípravek nesmí být podáván dětem ve věku do jednoho roku.
Zvláštní opatrnosti při použití tablet Erolin je zapotřebí
u těžkého postižení jater se doporučuje zvláštní opatrnost a obecně nižší úvodní dávky (viz část
3.),
podávání antihistaminik je nutné přerušit alespoň 2 dny před plánovaným kožním testem na
alergeny (např. prick test), abyste se vyvaroval(a) falešně negativním výsledkům.
Strana 2 (celkem 4)
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Některé současně používané léky mohou modifikovat krevní hladiny loratadinu, léčivé látky tablet
Erolin, a proto se doporučuje opatrnost, pokud je tento přípravek podáván současně:
s některými antibiotiky (např. erytromycin);
s některými antimykotiky (ketokonazol, flukonazol);
s přípravky, které snižují tvorbu žaludeční kyseliny (např. cimetidin).
Je velmi důležité, abyste informoval(a) svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které současně
užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to o lécích, které jsou vydávány na lékařský předpis nebo
i bez lékařského předpisu.
Užívání přípravku Erolin s jídlem a pitím
Loratadin nepotencuje snížení psychomotorické výkonnosti působením alkoholu konzumovaného
současně.
Současný příjem potravy snižuje rychlost vstřebávání léčivé látky, ale neovlivňuje účinnost přípravku.
Těhotenství a kojení
Použití přípravku u těhotných a kojících žen se nedoporučuje, protože nejsou zkušenosti v těhotenství
a kojení u lidí. Léčivá látka se vylučuje do mateřského mléka.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat
jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Je-li přípravek používán v doporučených dávkách, neočekávají se žádné účinky, které by ovlivnily
tyto schopnosti. Pokud se během užívání tohoto přípravku cítíte ospalý(á), poraďte se se svým
lékařem; v takovémto případě Váš lékař stanoví případ od případu zákaz nebo omezení týkající se
řízení dopravních prostředků a vykonávání prací se zvýšeným rizikem nehody.
Důležité informace o některých složkách přípravku Erolin
Každá tableta obsahuje 63,8 mg laktosy. Pokud Vás Váš lékař informoval, že nesnášíte některé cukry,
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK EROLIN UŽÍVÁ
Užívejte přípravek výhradně tak, jak Vám byl předepsán, dodržujte přesně doporučenou dávku a
trvání léčby. Pokud si nejste jistý(á) dávkováním nebo pokud máte pocit, že účinek přípravku je příliš
silný nebo slabý, poraďte se se svým lékařem.
Dospělí a děti starší 12 let
1 tableta (tj. 10 mg loratadinu) jedenkrát denně. Užívá se nejlépe před jídlem a zapije se vodou.
Děti ve věku 3-12 let
Děti s tělesnou hmotností nad 30 kg: 1 tableta (tj. 10 mg loratadinu) jedenkrát denně.
Děti s tělesnou hmotností do 30 kg: polovina tablety (tj. 5 mg loratadinu) jedenkrát denně.
U menších dětí je vhodné podávat Erolin, sirup.
Neužívejte nebo nepodávejte dítěti tento lék ve vyšší dávce nebo častěji než Vám doporučil lékař.
U pacientů s těžkou poruchou funkce jater lékař upraví dávkování.
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Erolin, než jste měl(a)
Předávkování tímto přípravkem může být nebezpečné, a proto okamžitě zavolejte svého lékaře,
jestliže jste užil(a)/podal(a) více přípravku Erolin než je předepsaná dávka.
Příznaky mohou být: ospalost, spavost, zrychlená srdeční frekvence a bolest hlavy.
Strana 3 (celkem 4)
Léčba předávkování: okamžitě je třeba zahájit symptomatickou a podpůrnou léčbu. S výjimkou
pacientů v bezvědomí je nezbytné vyvolat zvracení, dokonce i v případě spontánního zvracení, aby se
odstranilo jakékoli množství nevstřebané léčivé látky. Podání aktivního uhlí s vodou může být
přínosné po zvracení. Pokud nelze dosáhnout zvracení nebo je kontraindikováno, je třeba provést
výplach žaludku. Po intenzivní péči by měl být pacient pod lékařským dohledem. Loratadin nelze
z organismu eliminovat dialýzou.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Erolin
V případě, že zapomenete užít dávku v obvyklý čas, učiňte tak co možná nejdříve před další náležitou
dávkou. Pokud je již čas užít další dávku, vynechejte dávku předchozí. Nikdy neužívejte dvě dávky
najednou, protože vynechanou dávku není možné nahradit a riskoval(a) byste předávkování.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Erolin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících příznaků, přestaňte přípravek používat a okamžitě
zavolejte svého lékaře, ohlaste se na pohotovostním oddělení nejbližší nemocnice nebo zavolejte
záchrannou službu:
otoky rukou, nohou, rtů, úst a hrdla, obtíže při polykání nebo dýchání,
mdloby.
Tyto příznaky mohou indikovat závažnou hypersenzitivní (alergickou) reakci, která je život
ohrožující. Potřebujete neodkladnou lékařskou pomoc nebo hospitalizaci. Toto jsou velmi vzácné, ale
mimořádně závažné nežádoucí účinky.
Urtikarie (kopřivka).
Může také být příznakem alergických reakcí. Okamžitě přestaňte tyto tablety používat a poraďte se se
svým lékařem o Vaší další léčbě. Pokud je kožní vyrážka těžká a vyskytuje se na celém těle,
vyhledejte okamžitě svého lékaře, abyste se vyvaroval(a) závažných následků.
Vzácně se také mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky: nespavost, bolest hlavy, únava,
nervozita, sucho v ústech, gastrointestinální problémy (např. nevolnost), zvýšená chuť k jídlu, zánět
žaludeční sliznice, plešatost, změna hodnot parametrů jaterní funkce.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.
5. JAK PŘÍPRAVEK EROLIN UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 C.
Přípravek Erolin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Erolin obsahuje
Léčivou látkou je loratadinum 10 mg v jedné tabletě.
Pomocnými látkami jsou koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, předbobtnalý škrob,
mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy (63,8 mg).
Strana 4 (celkem 4)
Jak přípravek Erolin vypadá a co obsahuje toto balení
Vzhled: kulaté, bílé nebo téměř bílé, ploché tablety se zkosenými hranami se stylizovaným E a 531 na
jedné straně a půlicí rýhou na druhé straně.
Druh obalu a velikost balení: PVC/PVDC/Al blistr, papírová skládačka; 10 nebo 30 tablet.
Držitel rozhodnutí o registraci
EGIS PHARMACEUTICALS PLC
1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.
MAĎARSKO
Výrobce
EGIS Pharmaceuticals PLC
1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120.
Maďarsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
27.2.2012

Recenze

Recenze produktu EROLIN 30X10MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu EROLIN 30X10MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze