Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

ERDOMED 10X225MG Prášek pro roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 49984

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO
Kód výrobku: 49984
Kód EAN: 8594044141420
Kód SÚKL: 25263
Držitel rozhodnutí: MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO
Erdomed se užívá ke snížení vazkosti hlenovitého, případně i hnisavého výměšku sliznic dýchacích cest a k usnadnění vykašlávání při: - akutním i chronickém zánětu průdušek, rozšíření průdušek a průduškovém astmatu se zvýšenou sekrecí hlenu; - akutním i chronickém zánětu horních dýchacích cest jako např. rýmě, zánětu vedlejších nosních dutin, zánětech hltanu a hrtanu. Erdomed se také užívá k předcházení zhoršení onemocnění průdušek zejména při: - postižení dýchacího systému provázeném rozedmou a zvýšenou sekrecí; - chronickém zánětu průdušek i u kuřáků; - rozedmě plic. Erdomed se také může užívat k předcházení komplikací po chirurgickém zákroku, jako je: - zápal plic; - nevzdušnost části plic. Přípravek je vhodný pro dospělé, mladistvé a děti od 15 kg tělesné hmotnosti.

Příbalový leták

sp.zn.sukls178680/2016  
a sp.zn.sukls179647/2016, sukls20691/2017 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

ERDOMED 

Tvrdé tobolky 

Prášek pro přípravu perorální suspenze 

Erdosteinum 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
:  
1. 

Co je přípravek ERDOMED a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ERDOMED užívat 

3. 

Jak se přípravek ERDOMED užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek ERDOMED uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek ERDOMED a k čemu se používá 

 
Indikační skupina: Mukolytikum, expektorans, bronchoprotektivum. 
 
ERDOMED je přípravek s ochranným účinkem na průdušky. ERDOMED usnadňuje léčbu příznaků 
onemocnění  průdušek  včetně  jejich  subjektivních  projevů  (obtíže  při  vykašlávání,  dušnost  a  kašel). 
Přípravek ovlivňuje tvorbu hlenu, tvorbu ochranných látek (imunoglobulinů) a pohyblivost řasinek na 
sliznici dýchacích cest. Mírní také zánět sliznice průdušek a tím zlepšuje průvodní obtíže jako pocit 
bolesti a pálení za hrudní kostí. Přípravek odstraňuje ze sliznice volné radikály, jejichž nebezpečí bylo 
prokázáno  zejména  u  těžkých  kuřáků,  a  chrání  před  přechodem  k  rozedmě  plic  u  vleklých  zánětů 
průdušek.  U  pacientů  s CHOPN  (chronická  obstrukční  plicní  nemoc)  vedla  osmiměsíční  léčba 
erdosteinem ke snížení počtu akutních vzplanutí nemoci a ke zlepšení kvality života. 
 
ERDOMED se užívá ke snížení vazkosti hlenovitého, případně i hnisavého výměšku sliznic dýchacích 
cest a k usnadnění vykašlávání při: 
•  akutním  i  chronickém  zánětu  průdušek,  rozšíření  průdušek  a  průduškovém  astmatu  se  zvýšenou 
sekrecí hlenu, 
•  akutním i chronickém zánětu horních dýchacích cest jako např. rýmě, zánětu vedlejších nosních 
dutin, zánětech hltanu a hrtanu. 
 
ERDOMED se také užívá k předcházení zhoršení onemocnění průdušek zejména při: 
•  postižení dýchacího systému provázeném rozedmou a zvýšenou sekrecí, 
•  chronickém zánětu průdušek i u kuřáků, 
•  rozedmě plic.  
 
ERDOMED se také může užívat k předcházení komplikací po chirurgickém zákroku, jako je: 

2/4 

•  zápal plic, 
•  nevzdušnost části plic.  
 
Přípravek je vhodný pro dospělé, mladistvé a děti od 15 kg tělesné hmotnosti.  
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ERDOMED užívat 

 
Neužívejte přípravek ERDOMED 

•  jestliže  jste  alergický/á  na  léčivou  látku  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6), 

•  jestliže trpíte těžkou poruchou jater a ledvin, 
•  jestliže  máte  vrozenou  poruchu  látkové  výměny  jako  je  homocysteinurie  a  fenylketonurie 

(pacienti s fenylketonurií nesmí užívat pouze perorální suspenzi, která obsahuje aspartam). 

 
Děti 
Přípravek nesmí být podáván dětem s tělesnou hmotností nižší než 15 kg. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek ERDOMED 
Účinky  přípravku  ERDOMED  a  účinek  jiných  současně  užívaných  léků  se  mohou  navzájem 
ovlivňovat. 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Nedoporučuje se užívat přípravek ERDOMED současně s léky tlumícími kašel. 
Nebyly pozorovány žádné nežádoucí interakce s léky, včetně přípravků užívaných při onemocněních 
dýchacích cest, jako např. teofylin, erytromycin,  amoxicilin, sulfametoprim, bronchodilatancia (léky 
užívané k rozšíření dýchacích cest).  
Bylo  prokázáno  vzájemné  posílení  účinku  při  kombinaci  erdosteinu  se  salbutamolem  a 
s budesonidem. 
ERDOMED  zvyšuje  koncentraci  některých  antibiotik,  např.  amoxicilinu  a  klarithromycinu,  v hlenu 
dýchacích cest, čehož se využívá k léčebným účelům.  
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Pro užívání 
přípravku  v  těhotenství  (zejména  v  prvních  3  měsících)  a  v  období  kojení  musí  být  zvlášť  závažné 
důvody. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Nebyl pozorován žádný nepříznivý vliv na pozornost. 
 
Přípravek  ERDOMED,  prášek  pro  přípravu  perorální  suspenze  obsahuje  sacharosu  a 
aspartam. 
Sacharosa  je  nevhodná  pro  pacienty  s vrozenou  nesnášenlivostí  fruktosy,  glukoso-galaktosovým 
malabsorpčním  syndromem  (porucha  trávení  glukosy  a  galaktosy)  nebo  nedostatkem  sacharázy-
isomaltázy (enzym štěpící sacharosu a isomaltosu). 
Aspartam je zdroj fenylalaninu a může být škodlivý pro osoby trpící fenylketonurií. 
 
 
3. 

Jak se přípravek ERDOMED užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Pokud lékař neurčí jinak, užívejte přípravek podle dále uvedeného doporučení. 
 

3/4 

Dávkování 
Dospělí: 
Tvrdé tobolky - obvykle se užívá 1 tobolka (300 mg) 2 – 3krát denně. 
Prášek  pro  přípravu  perorální  suspenze  -  tato  léková  forma  je  určena  především  k  podávání  dětem. 
Dávka pro dospělé činí 8,5 ml (300 mg) 2-3krát denně. 
 
 
Děti: 
Prášek pro přípravu perorální suspenze - obvykle podáváme dětem s tělesnou hmotností: 
•  15 - 20 kg (3 - 6 let): 2,5 ml 2krát denně, 
•  21 - 30 kg (7 - 12 let): 5 ml 2krát denně, 
•  nad 30 kg (nad 12 let): 5 ml 3krát denně. 
K odměření dávky je přiložena odměrka se 3 ryskami označenými 2,5 ml, 5 ml a 10 ml. 
 
Způsob přípravy 
Prášek pro přípravu perorální suspenze: 
Do  lahvičky  se  suchým  práškem  doplňte  vodu  až  do  úrovně  značky.  Pečlivě  protřepávejte,  dokud 
nevznikne  úplně  hladká  suspenze.  Znovu  zkontrolujte  výši  hladiny  v lahvičce,  a  je-li  třeba, přidejte 
znovu vodu až ke značce a znovu protřepejte. Hotová suspenze se může používat maximálně 14 dnů, 
je-li uchovávána v ledničce při teplotě 2 - 8 °C. Před každým užíváním je nutno suspenzi vždy znovu 
protřepat. 
 
Jestliže  se  příznaky  onemocnění  nezlepší  po  5  dnech  užívání  přípravku,  nebo  se  dokonce  zhoršují, 
poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku ERDOMED, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ERDOMED 
Jestliže  jste  zapomněl(a)  užít  dávku  přípravku  ERDOMED,  užijte  ji,  jakmile  si  vzpomenete,  nebo 
pokračujte  příští  dávkou  v obvyklou  dobu.  Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a) 
vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
ERDOMED  je  obvykle  velmi  dobře  snášen,  příležitostně  se  však  mohou  objevit  nežádoucí  účinky, 
jako je pálení žáhy, nevolnost, výjimečně průjem. V několika případech se na začátku léčby vyskytly 
poruchy chuti. 
Projevy přecitlivělosti, jako je kožní vyrážka nebo zvýšená teplota, jsou velmi vzácné. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 

4/4 

 
 
5. 

Jak přípravek ERDOMED uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
ERDOMED, tvrdé tobolky: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
ERDOMED, prášek pro přípravu perorální suspenze: tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní 
podmínky  uchovávání,  naředěnou  suspenzi  uchovávejte  v chladničce  při  teplotě  2-8  °C  po  dobu 
maximálně 14 dnů. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek ERDOMED obsahuje 
 
Tvrdé tobolky: 

-  Léčivou látkou je erdosteinum 300 mg v jedné tobolce. 
-  Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, povidon, magnesium-stearát, želatina, oxid 

titaničitý (E 171), žlutý oxid železitý (E 172), indigokarmín (E 132).  

 
Prášek pro přípravu perorální suspenze: 

-  Léčivou látkou je erdosteinum 175 mg v 5 ml suspenze. 
-  Pomocnými  látkami  jsou  sacharosa,  benzoan  sodný  (E  211), sodná sůl karboxymethylškrobu, 

aspartam (E 951), dihydrát sodné soli sacharinu, pomerančové aroma v prášku. 

 
 
Jak přípravek ERDOMED vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Tvrdé tobolky:  
Tvrdé  želatinové  tobolky  se  spodní  částí  žlutou,  horní  částí  tmavě  zelenou;  obsah  tobolky:  prášek 
barvy slonoviny.  
Velikost balení: 10, 20, 30, 60 tobolek 
 
Prášek pro přípravu perorální suspenze:  
Jemný, sypký, bílý prášek s charakteristickou vůní a chutí.  
Velikost balení: 1 lahvička s 50 g prášku pro přípravu 100 ml suspenze 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Páteřní 1216/7, 635 00 Brno, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 24. 8. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu ERDOMED 10X225MG Prášek pro roztok

Diskuze

Diskuze k produktu ERDOMED 10X225MG Prášek pro roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám