Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

EQUORAL 1X50ML/5GM Roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21362

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - EQUORAL 1X50ML/5GM Roztok


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
EQUORAL
Perorální roztok
(Ciclosporinum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je EQUORAL a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek EQUORAL užívat
3. Jak se přípravek EQUORAL užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek EQUORAL uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK EQUORAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Farmakoterapeutická skupina: Imunosupresivum
Léčivou látkou přípravku EQUORAL je cyklosporin. Cyklosporin tlumí přirozenou reakci imunitního systému na cizí, transplantovanou tkáň a umožňuje tak její přežití. Příznivě také působí u onemocnění vyvolaných nadměrnou tvorbou protilátek proti buňkám a tkáním vlastního těla (autoimunitní onemocnění).
Přípravek EQUORAL se užívá k prevenci odmítnutí transplantovaného orgánu (ledviny, játra, srdce, plíce, slinivka břišní a kostní dřeň) a reakce mezi příjemcem a transplantátem po transplantaci kostní dřeně. Dále se užívá k léčbě autoimunitních onemocnění: nitroočního zánětu (endogenní uveitidy), nefrotického syndromu (souboru příznaků na podkladě různých chorob ledvin projevujících se především otoky a přítomností bílkovin v moči), revmatického zánětu kloubů (revmatoidní artritidy), lupénky (psoriázy) a zánětu kůže alergického původu (atopické dermatitidy).
EQUORAL nesmí být podáván dětem mladším 1 roku a nemocným s revmatoidní artritidou do věku 18 let.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK EQUORAL UŽÍVAT
Neužívejte přípravek EQUORAL
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na cyklosporin nebo na kteroukoli další složku přípravku EQUORAL (seznam pomocných látek viz bod 6. Další informace Co přípravek EQUORAL obsahuje.)
- v jiných indikacích než jsou transplantace orgánů (kožní nemoci, revmatoidní artritida) by přípravek neměl být užíván pacienty se závažnými poruchami funkce ledvin (kromě nefrotického syndromu) nebo jater, vysokým krevním tlakem, který nedostatečně odpovídá na příslušnou léčbu, infekcemi (zejména pásovým oparem a planými neštovicemi), nebo se zhoubnými nádory.
- nepodávejte dětem mladším 1 roku a nemocným s revmatoidní artritidou do věku 18 let.
- během těhotenství, (k podávání přípravku EQUORAL během těhotenství musí být zvlášť závažné důvody).
- jestliže kojíte
- jestliže užíváte tacrolimus (přípravek Prograf)
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku EQUORAL je zapotřebí
-
- jestliže máte problémy s játry nebo jste prodělali onemocnění, které může na játra působit
- jestliže máte vysoké krevní hladiny draslíku, užíváte diuretika šetřící draslík (močopudné přípravky), doplňky stravy obsahující draslík anebo je Vaše dieta bohatá na obsah draslíku. EQUORAL může zvyšovat hladiny krevního draslíku.
- jestliže máte dnu
- jestliže se u Vás objevuje zvýšený nitrolebeční tlak. EQUORAL může zvyšovat riziko nárůstu nitrolebečního tlaku. V takovém případě by Váš ošetřující lékař neměl přípravek předepsat.
- při slunění přírodním nebo umělém, zvláště pak pravidelném. Pokožku je zapotřebí chránit ochrannými krémy s UV filtrem.
- jestliže máte jiné kožní onemocnění (obzvláště s nezvyklými projevy), než jsou těžká lupénka, těžký ekzém nebo jestliže se léčíte světlem (PUVA nebo jiná UV léčba)
- jestliže byl přípravek předepsán nemocným mladším 16 let na léčbu ekzému, protože není žádná zkušenost s přípravkem Equoral při léčbě ekzému u dětí.
jestliže máte zhoršenou funkci ledvin
jestliže máte zvýšený krevní tlak
Váš lékař pečlivě přizpůsobí dávkování přípravku, tak aby byla dosažena efektivní koncentrace léku v krvi pacienta. . Přípravek smějí předepisovat pouze lékaři specializují se na orgánové transplantace, dermatologii (kožní choroby), nefrologii ( choroby ledvin) nebo revmatologii. Protože přípravek nepříznivě působí na ledviny a játra , je potřeba pravidelně provádět krevní testy a také pravidelně kontrolovat krevní tlak. Informujte také svého lékaře, pokud trpíte akutní infekcí, která není léčena.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Užíváte další léčivé přípravky dostupné bez lékařského předpisu nebo na lékařský předpis. Účinky některých léčivých přípravků se mohou navzájem ovlivňovat, informujte o všech lécích, které užíváte nebo máte v úmyslu užívat, svého lékaře/lékárníka. Zvláště pak informujte svého lékaře pokud užíváte následující přípravky :
proti infekci včetně antibiotik a antimykotik
proti otěhotnění
na onemocnění srdce nebo na vysoký tlak
proti epilepsii
proti vysokému cholesterolu
pro zlepšení spánku a na uklidnění
léky nebo potravinové doplňky obsahující větší množství draslíku
diuretika nebo močopudné přípravky , které působí na tvorbu a množství moči
protizánětlivé zahrnující přípravky používané na léčbu revmatoidní artritidy, osteoartritidy, zánětu meziobratlových kloubů (ankylozující spondylitida), dny, menstruační bolesti a onemocnění svalů
Léčba světlem (PUVA fotochemoterapie nebo jiné UV -B ozařování)
Danazol (užívaný při menstruačních poruchách, endometriose, při problémech s kojením)
Takrolimus, protože tlumí Váš imunitní systém podobným způsobem jako cyklosporin. Užíváteli takrolimus společně s cyklosporinem, může se Váš imunitní systém oslabit, což se pravděpodobně projeví častějším onemocněním infekčního původu.
Hypericum perforatum: fytofarmakum (rostlinný výtažek třezalky tečkované) by se nemělo současně užívat s přípravkem Equoral. Pokud třezalku již užíváte, její vysazení konzultujte se svým lékařem.
Oktreotid
na léčbu tuberkulózy
na léčbu dny
Metoklopramid (užíván k odstranění nevolnosti, nucení na zvracení)
Melfalan (užíván k léčbě lymfomu nebo nádorů)
Orlistat (používaný k léčbě obezity)
Kortikosteroidy (užívány při léčbě astmatu, alergie, zánětlivých onemocnění včetně zánětlivého onemocnění střev, nedostatečné funkci nadledvinek a revmatickém onemocnění
Tiklopidin (užíván k zabránění vzniku krevních sraženin)
Kyselina ursodeoxycholová (užíváná k rozpouštění cholesterolových žlučových kamenů)
Inhibitory proteázy (užívány k léčbě HIV onemocnění)
- Očkování jestliže jste byl/a v nedávné době očkován/a anebo očkování plánujete, vyhýbejte se očkování, zvláště živými, oslabenými vakcínami, z důvodu zvýšeného vzniku závažných nežádoucích účinků.
Užívání přípravku EQUORAL s jídlem a pitím
Přípravek nezapíjejte grapefruitovým džusem. Nepijte grapefruitový džus ani 1 hodinu před nebo po užití přípravku EQUORAL. Užívejte EQUORAL vždy ve stejném vztahu k přijímané potravě (vždy před jídlem, nebo vždy po jídle, popř. mezi jídlem).

Těhotenství a kojení
Jste těhotná nebo plánujete těhotenství? Kojíte?
Jestliže jste těhotná anebo jste otěhotněla v době užívání přípravku Equoral, anebo kojíte -li, sdělte tyto informace svému lékaři.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U přípravku EQUORAL nebyl pozorován žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Avšak přípravek obsahuje malé množství etanolu, pokud má na Vás vliv, neřiďte ani neobsluhujte stroje (viz .bod 6. Další informace, část Co obsahuje přípravek Equoral)
3. JAK SE PŘÍPRAVEK EQUORAL UŽÍVÁ
Léčba tímto přípravkem vyžaduje pravidelné lékařské kontroly. Při těchto kontrolách se sleduje celkový zdravotní stav, krevní tlak, hladiny cyklosporinu v krvi a funkce orgánů, především jater a ledvin. Během léčby přípravkem EQUORAL se nevystavujte slunci nebo UV záření. V případě předávkování nebo náhodném užití přípravku dítětem, kontaktujte lékaře.
Dávkování
Dávkování určí vždy lékař podle druhu a závažnosti onemocnění. Proto dodržujte přesně jeho pokyny a neměňte doporučené dávkování.
Počáteční dávka je u transplantací orgánů zpravidla 10-15 mg/kg/den. Udržovací dávka je snížena na 2-6 mg/kg/den. U transplantací kostní dřeně bývá počáteční dávka 12,5-15 mg/kg/den a tato se v průběhu léčby postupně snižuje dle hladiny cyklosporinu v krvi a snášenlivosti léku. U autoimunitních onemocnění počáteční dávka obvykle nepřesahuje 5 mg/kg/den. Během léčby je tato dávka upravována dle klinického stavu nemocného a snášenlivosti léku.
Denní dávka doporučená lékařem se užívá vždy ve dvou dílčích dávkách. Odstup mezi jednotlivými dávkami musí být 12 hodin.
Způsob podání
EQUORAL se odměřuje přiloženou dávkovací pipetou a ředí se pomerančovým džusem nebo jiným nealkoholickým nápojem (nedoporučuje se grapefruitový džus) v poměru 1:20. K ředění se doporučují použít skleněné nebo porcelánové nádobky, nikoli nádobky z plastických hmot. Takto připravený nápoj je třeba vypít najednou celý, případný zbytek v nádobě vypláchnout menším množstvím ředícího nápoje a vypít. Vnější části dávkovací pipety se po použití osuší papírovým kapesníčkem a dávkovací pipeta se vloží do ochranného pouzdra. Dávkovací pipeta se neomývá vodou, alkoholem nebo jinou tekutinou a používá se vždy jen zcela suchá.
Návod k použití dávkovací soupravy je uveden na konci této příbalové informace.

Jestliže jste užil(a) více přípravku EQUORAL, než jste měl(a)
Pokud jste užil(a) více přípravku než jste měl(a), informujte ihned svého lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek EQUORAL
Pokud náhodně vynecháte dávku přípravku, užijte ji ihned, jakmile si vzpomenete. V žádném případě však neužívejte dvojnásobek dávky. V případě, že se blíží doba podání následující dávky, vynechanou dávku již neužívejte a po poradě s lékařem pokračujte dále dle 12-ti hodinového rozvrhu léčby.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek EQUORAL nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud pocítíte bolest v krku, infekci nebo se celkově necítíte dobře, okamžitě navštivte svého lékaře.
Nejčastější nežádoucí účinky (vyskytující se ve více než 1 z 10 případů): třes, zhoršení funkce ledvin, zvýšený krevní tlak, bolest hlavy, zvýšení hladiny krevních tuků (např. cholesterol).
Časté nežádoucí účinky (vyskytující se v 1 z 100 případů až v 1 ze 10 případů): znecitlivění, brnění, nechutenství, nucení na zvracení, průjem, bolesti žaludku, otoky dásní, poruchy jaterních funkcí, zvyšené hladiny kyseliny močové nebo draslíku v krvi, snížené hladiny hořčíku v krvi, svalová bolest nebo křeče , zvýšené ochlupení a únava
Méně časté nežádoucí přípravky (vyskytující se v 1 z 1000 případů až v 1 z 100 případů): záchvaty, zmatení, dezorientace, snížená citlivost, agitovanost, nespavost, poruchy vidění, slepota, koma, částečné ochrnutí, ztráta koordinace, změny v krvi (např. chudokrevnost), alergická vyrážka, zadržování tekutin, které může vést k otokům a zvýšení tělesné hmotnosti.
V vzácných případech (vyskytující se v 1 z 10000 případů až v 1 z 1000 případů): poruchy hybnosti (problémy inervací svalů), zánět slinivky břišní (pankreatitis), vysoké hladiny cukru v krvi, svalová slabost, ochabnutí svalů, rozpad červených krvinek, který může být spojen se selháním ledvin, poruchy menstruace a mírné zduření prsní žlázy u žen a mužů.
Ve velmi vzácných případech (vyskytujících se v méně než 1 z 10 000 případů): otok retrobulbárních tkání, který může být spojen se zvýšeným nitrolebečním tlakem (nezhoubné zvýšení nitrolebečního tlaku) a zrakové poruchy.
Podobně jako jiné léčivé přípravky tlumící imunitní systém, přípravek EQUORAL může způsobit nádory nebo jiné zhoubné novotvary, zvláště kůže.

Výskyt těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, hlaste ošetřujícímu lékaři, ale bez jeho vědomí léčbu nepřerušujte.
5. JAK PŘÍPRAVEK EQUORAL UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě od 20°C do 25°C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Chraňte před chladem a mrazem.
Při teplotě nižší než 20°C může dojít k tvorbě zákalu. V tomto případě se doporučuje přípravek zahřát na pokojovou teplotu (25°C), aby došlo k návratu do původního stavu.
Případný zákal neovlivňuje účinnost ani dávkování přípravku.
Varování
Přípravek EQUORAL nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek EQUORAL obsahuje
Léčivá látka:
Ciclosporinum 100 mg v 1 ml roztoku
Pomocné látky:
Bezvodý ethanol, polyglycerol(3)-monooleát, polyglycerol(10)-monooleát, glyceromakrogol-hydroxystearát
Jak přípravek EQUORAL vypadá a co obsahuje toto balení
Nažloutlá až žlutohnědá olejovitá tekutina
Velikost balení: 50 ml
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
TEVA Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70 Opava-Komárov, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
7.1.2010
NÁVOD K POUŽITÍ DÁVKOVACÍ SOUPRAVY
1. Odstraňte kovový těsnící kryt z pryžové zátky.
2. Vyjměte pryžovou zátku z hrdla lahvičky. Nebudete ji již dále používat.
3. Zatlačte vložku s trubičkou do hrdla lahvičky, kde zůstane po celou dobu užívání léku.
4. Zasuňte odměrnou (dávkovací) pipetu do otvoru vložky s trubičkou a nasajte pístem předepsané množství léku. V případě, že budou v pipetě velké bubliny vzduchu, odstraňte je opakovaným nasáváním a vytlačováním kapaliny a potom znovu nasajte předepsané množství léku.
5. Vytlačte odměřené množství léku do sklenice a nařeďte před použitím podle návodu v příbalové informaci.
6. Po odměření léku uzavřete ihned lahvičku šroubovým? uzávěrem.
7. Po použití odměrné pipety otřete špičku suchým ubrouskem a vložte pipetu zpět do pouzdra. Odměrnou pipetu neomývejte vodou.

Informace o produktu

Výrobce: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Kód výrobku: 21362
Kód EAN: 8594737011719
Kód SÚKL: 06408
Držitel rozhodnutí: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek Equoral se užívá k prevenci a léčbě odvržení transplantovaného orgánu (ledviny, játra, srdce, plíce, slinivka břišní a kostní dřeň) a reakce mezi příjemcem a transplantátem po transplantaci kostní dřeně. Dále se užívá u autoimunitních onemocněních: nitroočního zánětu (endogenní uveitidy), nefrotického syndromu (souboru příznaků na podkladě různých chorob ledvin projevujících se především otoky a přítomností bílkovin v moči), revmatického zánětu kloubů (revmatoidní artritidy), lupénky (psoriázy) a zánětu kůže alergického původu (atopické dermatitidy). Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší 1 roku.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Recenze

Recenze produktu EQUORAL 1X50ML/5GM Roztok

Diskuze

Diskuze k produktu EQUORAL 1X50ML/5GM Roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám