Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

EQUORAL 100 MG 50X100MG Tobolky - diskuze

Kód výrobku: 21361

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - EQUORAL 100 MG 50X100MG Tobolky

sp.zn.sukls177531/2015, sukls180912/2015

Příbalová informace: informace pro pacienta

EQUORAL 25 mg

, měkká tobolka EQUORAL 50 mg , měkká tobolka EQUORAL 100 mg

, měkká tobolka

Ciclosporinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je EQUORAL a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete EQUORAL užívat
 3. Jak se EQUORAL užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak EQUORAL uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Equoral a k čemu se používá

Co je Equoral

Název Vašeho léku je Equoral. Obsahuje léčivou látku cyklosporin. Patří do skupiny léků známých jako imunosupresiva. Tyto léky se používají ke snížení imunitní reakce.

K čemu se Equoral používá a jak Equoral účinkuje

 • Přípravek Equoral se užívá ke kontrole reakcí Vašeho imunitního systému v případě transplantace orgánů, transplantace kostní dřeně a transplantace kmenových buněk. Equoral se užívá k prevenci odmítnutí transplantovaného orgánu pomocí zabránění tvorby určitých buněk, které by normálně napadaly transplantovanou tkáň.
  • Jestliže máte autoimunitní onemocnění , kdy imunitní systém Vašeho těla napadá Vaše vlastní buňky, Equoral zastaví tuto imunitní reakci. Tato onemocnění zahrnují oční choroby, které ohrožují Váš zrak (endogenní uveitida, včetně Behçetovy uveitidy), závažné kožní choroby (atopická dermatitida nebo ekzém, psoriáza), závažnou revmatoidní artritidu a onemocnění ledvin nazývané nefrotický syndrom.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete EQUORAL užívat

Pokud užíváte Equoral po transplantaci, musí být přípravek předepsán pouze lékařem, který má zkušenosti s transplantací a/nebo s autoimunitními onemocněními.

Doporučení v této příbalové informaci se mohou lišit v závislosti na tom, zda užíváte léky na transplantaci nebo pro autoimunitní onemocnění.

Pečlivě dodržujte instrukce lékaře. Mohou se lišit od obecných informací uvedených v této příbalové informaci.

Neužívejte Equoral

 • jestliže jste alergický(á) na cyklosporin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • s přípravky obsahujícími Hypericum perforatum (třezalku tečkovanou).
 • s přípravky obsahujícími dabigatran-etexilát (užívaný k prevenci vzniku krevních sraženin po operacích) nebo bosentan a aliskiren (užívány ke snížení vysokého krevního tlaku).

Neužívejte Equoral a informujte svého lékaře, pokud se cokoli z výše uvedeného vztahuje na Vás. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem, než začnete Equoral užívat.

Upozornění a opatření

Před a během léčby přípravkem Equoral informujte svého lékaře:

 • máte-li jakékoli známky infekce, jako je horečka nebo bolesti v krku. Equoral tlumí imunitní systém a může ovlivnit schopnost Vašeho těla bojovat proti infekcím.
 • pokud máte problémy s játry.
 • pokud máte problémy s ledvinami. Lékař bude provádět pravidelně krevní testy a může tak měnit Vaši dávku dle potřeby.
 • pokud se u Vás objeví vysoký krevní tlak. Lékař Vám bude pravidelně kontrolovat krevní tlak a může Vám dát lék na snížení krevního tlaku, je-li potřeba.
 • pokud máte nízkou hladinu hořčíku v těle. Lékař Vám může doporučit užívání doplňků stravy s hořčíkem, zvláště pokud jste po transplantaci.
 • pokud máte vysokou hladinu draslíku v krvi.
 • pokud máte dnu.
 • pokud musíte být očkováni. Pokud se cokoli z výše uvedeného vztahuje na Vás před nebo během léčby přípravkem Equoral, informujte ihned svého lékaře.

Sluneční záření a ochrana před sluncem

Equoral tlumí imunitní systém. To zvyšuje riziko vzniku rakoviny, zejména kůže a lymfatického systému. Omezte vystavování se přímému slunečnímu a UV záření, tím že:

 • budete nosit vhodný ochranný oděv.
 • budete často používat opalovací krémy s vysokým ochranným faktorem.

Poraďte se svým lékařem, než začnete Equoral užívat:

 • pokud máte nebo jste měl(a) problémy s alkoholem.
 • pokud máte epilepsii.
 • pokud máte nějaké problémy s játry.
 • pokud jste těhotná.
 • pokud kojíte.
 • pokud je tento lék předepsán dítěti. Pokud se cokoli z výše uvedeného vztahuje na Vás (nebo pokud si nejste jistý(á)), informujte svého lékaře dříve, než začnete Equoral užívat. To proto, že tento přípravek obsahuje alkohol (viz odstavec níže „Equoral obsahuje ethanol“).

Sledování během léčby přípravkem Equoral

Lékař bude u Vás kontrolovat:

 • hladinu cyklosporinu v krvi, zvláště pacientům po transplantaci,
 • krevní tlak před zahájením léčby a pravidelně během léčby,
 • funkci jater a ledvin,
 • hladinu krevních lipidů (tuků). Pokud máte jakékoli otázky, jak Equoral účinkuje nebo proč tento lék užíváte právě Vy, zeptejte se svého lékaře.

Navíc, pokud užíváte Equoral pro jiné indikace než transplantace (střední nebo zadní uveitida a Behçetova uveitida, atopická dermatitida, těžká revmatoidní artritida nebo nefrotický syndrom), neužívejte Equoral:

 • pokud máte problém s ledvinami (vyjma nefrotického syndromu).
 • pokud máte infekci, která není kontrolována léky.
 • pokud máte jakýkoli typ rakoviny.
 • pokud máte vysoký krevní tlak (hypertenzi), který není pod kontrolou léků. Jestliže dojde ke zvýšení krevního tlaku, který nelze kontrolovat, během léčby, Váš lékař by měl léčbu přípravkem Equoral ukončit. Neužívejte Equoral a informujte svého lékaře, pokud se cokoli z výše uvedeného vztahuje na Vás. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem, než začnete Equoral užívat.

Pokud se léčíte pro Behçetovu uveitidu, Váš lékař bude pečlivě sledovat neurologické příznaky (například: zvýšení zapomnětlivosti, změny osobnosti v průběhu času, psychiatrické poruchy nebo poruchy nálady, pocit pálení v končetinách, snížení citu v končetinách, pocit brnění v končetinách, slabost končetin, poruchy chůze, bolest hlavy s nebo bez nevolnosti a zvracení, poruchy vidění včetně omezeného pohybu oka).

Pacienti s psoriázou, atopickou dermatitidou a starší pacienti budou při léčbě přípravkem Equoral pečlivě sledováni. Při léčbě psoriázy přípravkem Equoral nesmíte být současně léčeni UVB ozařováním nebo fototerapií.

Děti a dospívající

Equoral by neměl být podáván dětem pro netransplantační indikace, kromě léčby nefrotického syndromu.

Starší pacienti (65 let a více)

U starších pacientů jsou zkušenosti s přípravkem Equoral pouze omezené. Váš lékař bude sledovat funkci ledvin. Pokud je Vám více než 65 let a trpíte psoriázou nebo atopickou dermatitidou, budete léčeni přípravkem Equoral pouze v nevyhnutelných těžkých případech.

Další léčivé přípravky a Equoral

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Především upozorněte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některý z následujících léků před nebo během léčby přípravkem Equoral:

 • Léky, které mohou mít vliv na hladinu draslíku. Jsou to léky, které obsahují draslík, přípravky doplňující draslík, odvodňující léky (diuretika) nazývané kalium (draslík) šetřící diuretika a některé léky, které snižují krevní tlak.
 • Methotrexát. Tento lék se užívá k léčbě tumorů, těžké psoriázy a závažné revmatoidní artritidy.
 • Léky, které mohou zvýšit nebo snížit hladinu cyklosporinu v krvi (léčivá látka přípravku Equoral). Lékař může kontrolovat hladinu cyklosporinu v krvi při zahájení nebo ukončení léčby jinými léky.
 • Léky, které mohou zvýšit hladinu cyklosporinu v krvi: antibiotika (jako je erytromycin nebo azitromycin), léčiva s účinkem proti plísním (vorikonazol, itrakonazol), léky užívané k léčbě srdečních potíží nebo vysokého krevního tlaku (diltiazem, nikardipin, verapamil, amiodaron), metoklopramid (k zastavení nevolnosti), perorální antikoncepce, danazol (používá se k léčbě menstruačních potíží), léky používané k léčbě dny (alopurinol), kyselina cholová a její deriváty (používá se k léčbě žlučových kamenů), inhibitory proteázy používané k léčbě HIV, imatinib (používaný k léčbě leukémie a tumorů), kolchicin, telaprevir (k léčbě hepatitidy C).
 • Léky, které mohou snížit hladinu cyklosporinu v krvi: barbituráty (léky napomáhající usnout), některé léky proti křečím (jako je karbamazepin nebo fenytoin), oktreotid (užívaný k léčbě akromegalie nebo neuroendokrinních tumorů ve střevě), antibakteriální léky používané k léčbě tuberkulózy, orlistat (používá se k hubnutí), bylinné léky obsahující třezalku tečkovanou, tiklopidin (užívaný po mrtvici), některé léky snižující krevní tlak (bosentan) a terbinafin (antimykotikum, lék používaný k léčbě infekcí prstů a nehtů).
 • Léky, které mohou ovlivnit Vaše ledviny. Mezi ně patří: antibakteriální léky (gentamicin, tobramycin, ciprofloxacin), léky proti plísním obsahující amfotericin B, léky užívané při infekcích močových cest, které obsahují trimetoprim, léky na rakovinu, které obsahují melfalan, léky snižující tvorbu žaludeční kyseliny (typu antagonisté H2 receptorů), takrolimus, léky proti bolesti (nesteroidní protizánětlivé léky jako diklofenak), fibráty (užívají se ke snížení množství tuků v krvi).
 • Nifedipin. Tento lék se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku a srdeční bolesti. Pokud užíváte nifedipin během léčby cyklosporinem, může se u Vás vyskytnout otok dásní, který by mohl růst přes Vaše zuby.
 • Digoxin (používá se k léčbě srdečních obtíží), léky na snížení cholesterolu (inhibitory HMG-CoA reduktázy nazývané statiny), prednisolon, etoposid (užíván k léčbě rakoviny), repaglinid (antidiabetikum), imunosupresiva (everolimus, sirolimus), ambrisentan a specifické léky proti rakovině tzv. antracykliny (jako je doxorubicin). Pokud se cokoli z výše uvedeného vztahuje na Vás (nebo pokud si nejste jistý(á)), informujte svého lékaře dříve, než začnete Equoral užívat.

Equoral s jídlem a pitím

Nejezte grapefruit ani nepijte grapefruitový džus, protože tím může být ovlivněn účinek přípravku Equoral.

Těhotenství a kojení

Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem než začnete přípravek užívat. Váš lékař s Vámi prodiskutuje potenciální riziko užívání přípravku Equoral během těhotenství.

 • Informujte svého lékaře, pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět. Zkušenosti s přípravkem Equoral během těhotenství jsou omezené. Obecně, Equoral by neměl být užíván v těhotenství. Pokud je třeba lék užívat během těhotenství, Váš lékař s Vámi probere přínosy a možná rizika spojená s užíváním v těhotenství.
 • Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Kojení se nedoporučuje během léčby přípravkem Equoral, protože cyklosporin přechází do mateřského mléka. To může poškodit Vaše dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Equoral obsahuje alkohol, což může ovlivnit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Equoral obsahuje alkohol l

Equoral, měkké tobolky obsahují asi 18,8 % obj. ethanolu. Dávka 500 mg přípravku Equoral, měkké tobolky obsahuje 798 mg ethanolu, což odpovídá téměř 20 ml piva (5%) nebo 8,3 ml vína (12%). To může být škodlivé u alkoholiků, je třeba to vzít v úvahu u těhotných nebo kojících žen, u pacientů s jaterním onemocněním nebo epilepsií nebo u dětí.

Je škodlivý pro alkoholiky. Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním, epilepsií nebo poraněním mozku.

Equoral obsahuje glycero,akrogol-hydroxystearát

Equoral obsahujeglyceromakrogol-hydroxystearát, který může způsobit podráždění žaludku a průjem.

Equoral obsahuje sorbitol

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

3. Jak se Equoral užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem. Neužívejte více než doporučenou dávku.

Dávkování určí vždy lékař podle Vašich individuálních potřeb. Příliš vysoká dávka může ovlivnit Vaše ledviny. Zvláště po transplantaci Vám budou prováděny pravidelné krevní testy a kontroly v nemocnici. To Vám dá možnost se se svým lékařem poradit o léčbě a mluvit o případných problémech, které můžete mít.

Jaké množství přípravku Equoral užívat

Lékař určí přesnou dávku přípravku Equoral v závislosti na Vaší tělesné hmotnosti a charakteru léčby. Váš lékař Vám také řekne, jak často máte lék užívat.

 • U dospělých Po transplantaci orgánů, kostní dřeně nebo po transplantaci kmenových buněk
 • Celková denní dávka je obvykle mezi 2-15 mg/kg tělesné hmotnosti. Užívá se rozdělená do dvou dílčích dávek.
 • Vyšší dávky se obvykle užívají před a těsně po Vaší transplantaci. Nižší dávky se užívají po transplantaci orgánů nebo kostní dřeně při Vaší stabilizaci.
 • Aby Vám Váš lékař mohl upravit dávku ideálně, musí provést krevní testy. Endogenní uveitida
 • Celková denní dávka je obvykle mezi 5-7 mg/kg tělesné hmotnosti. Užívá se rozdělená do dvou dílčích dávek. Nefrotický syndrom
 • Celková denní dávka pro dospělou osobu je obvykle 5 mg/kg tělesné hmotnosti. Užívá se rozdělená do dvou dílčích dávek. U pacientů s onemocněním ledvin by první dávka v každém dni neměla být vyšší než 2,5 mg/kg tělesné hmotnosti. Těžká revmatoidní artritida
 • Celková denní dávka je obvykle 3-5 mg/kg tělesné hmotnosti. Užívá se rozdělená do dvou dílčích dávek. Psoriáza a atopická dermatitida
 • Celková denní dávka je obvykle 2,5-5 mg/kg tělesné hmotnosti. Užívá se rozdělená do dvou dílčích dávek.
 • U dětí Nefrotický syndrom
 • Celková denní dávka u dětí je obvykle 6 mg/kg tělesné hmotnosti. Užívá se rozdělená do dvou dílčích dávek. U pacientů s onemocněním ledvin by první dávka v každém dni neměla být vyšší než 2,5 mg/kg tělesné hmotnosti. Dodržujte přesně pokyny lékaře a nikdy neměňte dávku sami, i když se cítíte dobře.

Přechod z jiného perorálně užívaného cyklosporinu na Equoral

Možná jste již užíval(a) jiný perorální cyklosporin, měkké tobolky nebo perorální roztok. Váš lékař může rozhodnout o změně tohoto léku na Equoral, měkké tobolky.

 • Všechny tyto léčivé přípravky obsahují cyklosporin jako léčivou látku.
 • Equoral je jiná, vylepšená formulace cyklosporinu. Z přípravku Equoral se cyklosporin vstřebává do krve lépe a při současném užívání s jídlem je vstřebávání ovlivněno s menší pravděpodobností. To znamená, že hladiny cyklosporinu v krvi jsou více konstantní při užívání přípravku Equoral než při užívání původní formulace cyklosporinu. Pokud Vám lékař změní jiný perorálně užívaný cyklosporin na Equoral:
 • Nikdy se nevracejte k užívání předchozího přípravku, pokud Vám to Váš lékař neřekne.
 • Krátkou dobu po přechodu Vás bude lékař důkladněji sledovat, protože došlo ke změně vstřebávání cyklosporinu do krve. Váš lékař se tak ujistí, že dostanete správnou dávku podle Vaší individuální potřeby.
 • Mohou se u Vás objevit některé nežádoucí účinky. Pokud k tomu dojde, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Může být potřebné snížení denní dávky. Nikdy neupravujte dávku sami, pokud Vám to lékař sám neřekne.

Pokud Vám lékař změní jednu perorální lékovou formu cyklosporinu na druhou

Po přechodu z jedné perorální lékové formy cyklosporinu na druhou:

 • Krátkou dobu Vás lékař bude důkladněji sledovat.
 • Mohou se u Vás objevit některé nežádoucí účinky. Pokud k tomu dojde, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Může být potřebná úprava dávkování. Nikdy neupravujte dávku sami, pokud Vám to lékař sám neřekne.

Kdy se Equoral užívá

Užívejte Equoral ve stejnou dobu každý den. Je to velmi důležité, pokud jste po transplantaci.

Jak se Equoral užívá

Vaše denní dávka by měla být podána ve dvou dílčích dávkách. Vyjměte tobolku z blistru. Celou tobolku spolkněte a zapijte ji vodou.

Jak dlouho se Equoral užívá

Lékař Vám řekne, jak dlouho budete Equoral užívat, délka závisí to na tom, zda přípravek užíváte po transplantaci nebo při těžkém kožním onemocnění, revmatoidní artritidě, uveitidě nebo nefrotickém syndromu. Léčba těžké vyrážky obvykle trvá 8 týdnů.

Pokračujte v užívání přípravku Equoral tak dlouho, jak Vám řekl Váš lékař.

Pokud máte otázky, jak dlouho se Equoral má užívat, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Equoral, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Equoral, než jste měl(a) užít, jděte se ihned poradit k lékaři nebo na nejbližší lékařskou pohotovost. Můžete potřebovat lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Equoral

 • Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku v obvyklou dobu, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete, pokud to není v době, kdy byste měl(a) užít další dávku. Poté pokračujte jako doposud.
 • Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Equoral

Nepřerušujte léčbu přípravkem Equoral, dokud Vám lékař neřekne.

Pokračujte v užívání přípravku Equoral, i když se cítíte dobře. Přerušení léčby přípravkem Equoral může zvýšit riziko odmítnutí Vašeho transplantovaného orgánu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Některé nežádoucí účinky mohou být vážné

Sdělte svému lékaři, pokud zaznamenáte některý z následujících závažných nežádoucích účinků:

 • Stejně jako jiné léky, které působí na imunitní systém, může cyklosporin ovlivnit schopnost těla bojovat proti infekci a může způsobit tumory nebo jiné karcinomy zejména na kůži. Příznakem infekce může být horečka nebo bolest v krku.
 • Poruchy vidění, ztráta koordinace, nemotornost, ztráta paměti, obtíže s mluvením a porozuměním, svalová slabost. Toto mohou být příznaky infekce mozku nazývané progresivní multifokální leukoencefalopatie.
 • Mozkové problémy s příznaky jako jsou křeče, zmatenost, dezorientace, snížená schopnost reakcí, změna osobnosti, pocit neklidu, nespavost, poruchy zraku, slepota, kóma, částečné nebo úplné ochrnutí, ztuhnutí šíje, ztráta koordinace s nebo bez neobvyklého řečového projevu nebo očního pohybu.
 • Otok zadní části oka, který může být spojen s rozmazaným viděním. Poruchy zraku mohou být také vyvolány zvýšením tlaku v hlavě (benigní intrakraniální hypertenze).
 • Jaterní poruchy a poškození s nebo bez zežloutnutí kůže a očí, nevolnost, ztráta chuti k jídlu a tmavá moč.
 • Problémy s ledvinami, které mohou výrazně snížit množství moči.
 • Nízká hladina červených krvinek a krevních destiček. Příznaky zahrnující bledou kůži, pocit únavy, udýchanost, tmavou moč (způsobeno rozpadem červených krvinek), tvorbu modřin nebo krvácení bez zjevných důvodů, pocit zmatenosti, dezorientovanost, snížená pozornost a problémy s ledvinami.

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů):

 • Problémy s ledvinami.
 • Vysoký krevní tlak.
 • Bolest hlavy.
 • Třes těla, který nelze ovládnout.
 • Nadměrný růst ochlupení a vousů.
 • Vysoké hladiny lipidů v krvi. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, sdělte to svému lékaři.

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 ze 100 pacientů):

 • Záchvaty.
 • Jaterní poruchy.
 • Vysoká hladina cukrů v krvi.
 • Únava.
 • Ztráta chuti k jídlu.
 • Pocit nevolnosti, zvracení, bolest břicha, zácpa, průjem.
 • Nadměrný růst vlasů.
 • Akné, návaly horka.
 • Horečka.
 • Nízká hladina bílých krvinek.
 • Pocit znecitlivění nebo brnění/mravenčení.
 • Bolest nebo slabost svalů, svalové křeče.
 • Žaludeční vřed.
 • Přerůstání dásní přes zuby.
 • Vysoká hladina kyseliny močové a draslíku v krvi, nízká hladina hořčíku v krvi. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, sdělte to svému lékaři.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 z 1 000 pacientů):

 • Příznaky poruchy mozku zahrnující náhlé křeče, zmatenost, nespavost, dezorientaci, poruchy vidění, bezvědomí, pocit slabosti v nohou a rukou, poruchy hybnosti.
 • Vyrážka.
 • Celkové otoky.
 • Nárůst tělesné hmotnosti.
 • Snížení hladiny červených krvinek, snížení hladiny krevních destiček, což může zvýšit riziko krvácení. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, sdělte to svému lékaři.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 z 10 000 pacientů):

 • Nervové problémy s pocitem necitlivosti nebo mravenčení v prstech na rukou a nohou.
 • Zánět slinivky břišní s těžkou bolestí horní části břicha.
 • Svalová slabost, ztráta svalového tonu, bolest svalů na nohou nebo rukou nebo na různých místech těla.
 • Rozpad červených krvinek zahrnující problémy s ledvinami s příznaky jako je otok tváře, žaludku, rukou a/nebo nohou, snížení množství moči, dýchací obtíže, bolest na hrudi, křeče, bezvědomí.
 • Poruchy menstruačního cyklu, zvětšení prsou u mužů. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, sdělte to svému lékaři.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u méně než 1 z 10 000 pacientů):

 • Otok zadní části oka, který může být spojen se zvýšením tlaku uvnitř hlavy a poruchami zraku. Pokud se tento nežádoucí účinek vyskytne v závažné míře, sdělte to svému lékaři.

Další nežádoucí účinky s neznámou frekvencí:

frekvenci nelze z dostupných údajů určit.

 • Jaterní poruchy s nebo bez zežloutnutí očí nebo kůže, nevolnost, ztráta chuti k jídlu, tmavá moč, otok tváře, nohou, rukou a/nebo celého těla.
 • Krvácení pod kůží nebo červené tečky, pupínky na kůži, náhlé krvácení bez zjevné příčiny.
 • Migréna nebo těžká bolest hlavy s častým pocitem nevolnosti (nauzea, zvracení) a citlivostí na světlo. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, sdělte to svému lékaři.

Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

Nejsou žádné další nežádoucí účinky, které lze očekávat u dětí a dospívajících ve srovnání s dospělými.

5. Jak Equoral uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po otevření blistru je cítit charakteristický zápach přípravku. To je normální, neznamená to, že s tobolkami je něco v nepořádku.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Chraňte před chladem a mrazem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Equoral obsahuje

 • Léčivou látkou je cyklosporin. Jedna měkká tobolka obsahuje 25 mg cyklosporinu.
 • Dalšími složkami jsou: Obsah tobolky: bezvodý ethanol, polyglycerol(3)-monooleát, polyglycerol(10)-monooleát, glyceromakrogol-hydroxystearát, tokoferol alfa. Obal tobolky: želatina, glycerol 85%, nekrystalizující sorbitol 70%, glycin, žlutý oxid železitý, oxid titaničitý.
 • Léčivou látkou je cyklosporin. Jedna měkká tobolka obsahuje 50 mg cyklosporinu.
 • Dalšími složkami jsou: Obsah tobolky: bezvodý ethanol, polyglycerol(3)-monooleát, polyglycerol(10)-monooleát, glyceromakrogol-hydroxystearát, tokoferol alfa. Obal tobolky: želatina, glycerol 85%, nekrystalizující sorbitol 70%, glycin, žlutý oxid železitý, oxid titaničitý.
 • Léčivou látkou je cyklosporin. Jedna měkká tobolka obsahuje 100 mg cyklosporinu.
 • Dalšími složkami jsou: Obsah tobolky: bezvodý ethanol, polyglycerol(3)-monooleát, polyglycerol(10)-monooleát, glyceromakrogol-hydroxystearát, tokoferol alfa. Obal tobolky: želatina, glycerol 85%, nekrystalizující sorbitol 70%, glycin, hnědý oxid železitý, oxid titaničitý.

Jak Equoral vypadá a co obsahuje toto balení

Equoral 25 mg: měkké želatinové tobolky oválného tvaru, velikosti 12,5 x 8 mm, žluté barvy, obsahující nažloutlou až hnědožlutou olejovitou tekutinu. Každá tobolka je označena laserovým potiskem: logem „přesýpací hodiny“ a textem „25 mg“. Equoral 50 mg: měkké želatinové tobolky protáhlého tvaru, velikosti 21 x 8 mm, okrově žluté barvy, obsahující nažloutlou až hnědožlutou olejovitou tekutinu. Každá tobolka je označena laserovým potiskem: logem „přesýpací hodiny“ a textem „50 mg“. Equoral 100 mg: měkké želatinové tobolky protáhlého tvaru, velikosti 26 x 10 mm, světle hnědé barvy, obsahující nažloutlou až hnědožlutou olejovitou tekutinu. Každá tobolka je označena laserovým potiskem: logem „přesýpací hodiny“ a textem „100 mg“.

Velikost balení: 30, 50, 60 tobolek v Al/Al perforovaném jednodávkovém blistru.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, 747 70 Opava-Komárov, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

23.10.2015

Informace o produktu

Výrobce: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Kód výrobku: 21361
Kód EAN: 8594737011511
Kód SÚKL: 10185
Držitel rozhodnutí: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek Equoral se užívá k prevenci a léčbě odvržení transplantovaného orgánu (ledviny, játra, srdce, plíce, slinivka břišní a kostní dřeň) a reakce mezi příjemcem a transplantátem po transplantaci kostní dřeně. Dále se užívá u autoimunitních onemocněních: nitroočního zánětu (endogenní uveitidy), nefrotického syndromu (souboru příznaků na podkladě různých chorob ledvin projevujících se především otoky a přítomností bílkovin v moči), revmatického zánětu kloubů (revmatoidní artritidy), lupénky (psoriázy) a zánětu kůže alergického původu (atopické dermatitidy). Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší 3 let.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

EQUORAL 100 MG 50X100MG Tobolky – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu EQUORAL 100 MG 50X100MG Tobolky zobrazíte nebo stáhnete zde: EQUORAL 100 MG 50X100MG Tobolky.pdf

Recenze

Recenze produktu EQUORAL 100 MG 50X100MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu EQUORAL 100 MG 50X100MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám