Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

EQUORAL 100 MG 50X100MG Tobolky - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21361

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Kód výrobku: 21361
Kód EAN: 8594737011511
Kód SÚKL: 10185
Držitel rozhodnutí: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Přípravek Equoral se užívá k prevenci a léčbě odvržení transplantovaného orgánu (ledviny, játra, srdce, plíce, slinivka břišní a kostní dřeň) a reakce mezi příjemcem a transplantátem po transplantaci kostní dřeně. Dále se užívá u autoimunitních onemocněních: nitroočního zánětu (endogenní uveitidy), nefrotického syndromu (souboru příznaků na podkladě různých chorob ledvin projevujících se především otoky a přítomností bílkovin v moči), revmatického zánětu kloubů (revmatoidní artritidy), lupénky (psoriázy) a zánětu kůže alergického původu (atopické dermatitidy). Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší 3 let.

Příbalový leták


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

EQUORAL 25 mg, měkká tobolka
EQUORAL 50 mg, měkká tobolka
EQUORAL100 mg, měkká tobolka

(Ciclosporinum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je EQUORAL a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek EQUORAL užívat
3. Jak se přípravek EQUORAL užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek EQUORAL uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK EQUORAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Farmakoterapeutická skupina: Imunosupresivum
Léčivou látkou přípravku EQUORAL je cyklosporin. Cyklosporin tlumí přirozenou reakci imunitního systému na cizí, transplantovanou tkáň a umožňuje tak její přežití. Příznivě také působí u onemocnění vyvolaných nadměrnou tvorbou protilátek proti buňkám a tkáním vlastního těla (autoimunitní onemocnění).
Přípravek EQUORAL se užívá k prevenci odmítnutí transplantovaného orgánu (ledviny, játra, srdce, plíce, slinivka břišní a kostní dřeň) a reakce mezi příjemcem a transplantátem po transplantaci kostní dřeně. Dále se užívá k léčbě autoimunitních onemocnění: nitroočního zánětu (endogenní uveitidy), nefrotického syndromu (souboru příznaků na podkladě různých chorob ledvin projevujících se především otoky a přítomností bílkovin v moči), revmatického zánětu kloubů (revmatoidní artritidy), lupénky (psoriázy) a zánětu kůže alergického původu (atopické dermatitidy).
Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší 3 let.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK EQUORAL UŽÍVAT
Neužívejte přípravek EQUORAL
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na cyklosporin nebo na kteroukoli další složku přípravku EQUORAL (seznam pomocných látek viz bod 6. Další informace Co přípravek EQUORAL obsahuje.)
- v jiných indikacích než jsou transplantace orgánů (kožní nemoci, revmatoidní artritida) by přípravek neměl být užíván pacienty se závažnými poruchami funkce ledvin (kromě nefrotického syndromu) nebo jater, vysokým krevním tlakem, který nedostatečně odpovídá na příslušnou léčbu, infekcemi (zejména pásovým oparem a planými neštovicemi), nebo se zhoubnými nádory.
- během těhotenství, (k podávání přípravku EQUORAL během těhotenství musí být zvlášť závažné důvody).
- jestliže kojíte
- jestliže užíváte tacrolimus (přípravek Prograf)
- jestliže užíváte rosuvastatin (přípravek Crestor)
- nepodávejte dětem do 3 let věku a nemocným s revmatoidní artritidou do věku 18 let.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku EQUORAL je zapotřebí
-
- jestliže máte zhoršenou funkci jater nebo jste prodělali jaterní onemocnění
- jestliže máte zhoršenou funkci ledvin
- jestliže máte zvýšený krevní tlak
- jestliže máte vysoké krevní hladiny draslíku, užíváte močopudné přípravky (diuretika) šetřící draslík, doplňky stravy obsahující draslík anebo je Vaše dieta bohatá na obsah draslíku. EQUORAL může zvyšovat hladiny krevního draslíku.
- jestliže máte dnu
- jestliže se u Vás objevuje zvýšený nitrolební tlak. EQUORAL jej může zvyšovat. V takovém případě by Váš ošetřující lékař neměl přípravek předepsat.
- pokud se opalujete / sluníte přírodním nebo umělým světlem, zvláště pak pravidelně. Pokožku je zapotřebí chránit ochranným krémem s UV filtrem.
- jestliže máte jiné kožní onemocnění (obzvláště s nezvyklými projevy), než jsou těžká lupénka, těžký ekzém nebo jestliže se léčíte světlem (PUVA nebo jiná UV léčba)
- při předepisování přípravku pacientům do 16 let věku k léčbě ekzému. S léčbou ekzému u dětí přípravkem Equoral nejsou žádné zkušenosti.
-
Léčba tímto přípravkem vyžaduje pravidelné lékařské kontroly. Při těchto kontrolách se sleduje celkový zdravotní stav, krevní tlak, hladiny cyklosporinu v krvi a funkce orgánů, především jater a ledvin. Během léčby přípravkem EQUORAL se nevystavujte slunci nebo UV záření. V případě předávkování nebo náhodném užití přípravku dítětem, kontaktujte lékaře.
Přípravek smějí předepisovat pouze lékaři specializují se na orgánové transplantace, dermatologii (kožní choroby), nefrologii ( choroby ledvin) nebo revmatologii. Protože přípravek nepříznivě působí na ledviny a játra, je potřeba pravidelně provádět krevní testy a také pravidelně kontrolovat krevní tlak. Informujte svého lékaře, pokud trpíte akutní infekcí, která není nijak léčena.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky některých léčivých přípravků se mohou navzájem ovlivňovat, informujte o všech lécích, které užíváte nebo máte v úmyslu užívat, svého lékaře/lékárníka. Zvláště pak informujte svého lékaře pokud užíváte přípravky:
proti infekci včetně antibiotik a protiplísňových přípravků (antimykotik)
proti otěhotnění (kontraceptiva)
na onemocnění srdce nebo na vysoký tlak
proti epilepsii
proti vysokému cholesterolu
pro zlepšení spánku a na uklidnění
léky nebo potravinové doplňky obsahující větší množství draslíku
diuretika nebo močopudné přípravky , které působí na tvorbu a množství moči
na léčbu tuberkulózy
na léčbu dny
protizánětlivé přípravky používané na léčbu revmatoidní artritidy, osteoartritidy, zánětu meziobratlových kloubů (ankylozující spondylitida), dny, menstruační bolesti a onemocnění svalů
Danazol (užívaný při menstruačních poruchách, endometriose, při problémech s kojením)
Takrolimus, protože tlumí Váš imunitní systém podobným způsobem jako cyklosporin. Užíváteli takrolimus společně s cyklosporinem, může se Váš imunitní systém oslabit, což se pravděpodobně projeví častějším onemocněním infekčního původu.
Hypericum perforatum: fytofarmakum (rostlinný výtažek třezalky tečkované) by se nemělo současně užívat s přípravkem Equoral. Pokud třezalku již užíváte, její vysazení konzultujte se svým lékařem.
Oktreotid (užíván při onemocnění růstu)
Metoklopramid (užíván k odstranění nevolnosti, nucení na zvracení)
Melfalan (užíván k léčbě lymfomu nebo nádorů)
Orlistat (používaný k léčbě obezity)
Kortikosteroidy (užívány při léčbě astmatu, alergie, zánětlivých onemocnění včetně zánětlivého onemocnění střev, nedostatečné funkci nadledvinek a revmatickém onemocnění)
Tiklopidin (užíván k zabránění vzniku krevních sraženin)
Kyselinu ursodeoxycholovou (užíváná k rozpouštění cholesterolových žlučových kamenů)
Inhibitory proteázy (užívány k léčbě HIV onemocnění)
Informujte svého lékaře také pokud podstupujete:
Léčbu světlem (PUVA fotochemoterapie nebo jiné UV- B ozařování)
- Očkování očkování může být méně účinné a je třeba se vyhnout používání živých, oslabených vakcín.
Užívání přípravku EQUORAL s jídlem a pitím
Přípravek nezapíjejte grapefruitovým džusem. Nepijte grapefruitový džus a nejezte grep ani 1 hodinu před nebo po užití přípravku EQUORAL. Užívejte EQUORAL vždy ve stejném vztahu k přijímané potravě (vždy před jídlem, nebo vždy po jídle, popř. mezi jídlem).

Těhotenství a kojení
Jestliže jste těhotná anebo jste otěhotněla v době užívání přípravku Equoral, anebo kojíte-li, sdělte tyto informace svému lékaři.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U přípravku EQUORAL nebyl pozorován žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Avšak přípravek obsahuje malé množství alkoholu, pokud má na Vás vliv, neřiďte ani neobsluhujte stroje. (viz. bod 6. Další informace, část Co obsahuje přípravek Equoral)
Důležité informace o některých složkách přípravku EQUORAL:
Jedna tobolka obsahuje 14,7 hmotnostních % alkoholu, tj. při průměrné dávce 5 mg/kg hmotnosti/ den a dávkování 2 x denně obsahuje jedna dávka (tj. 175 mg cyklosporinu) teoreticky do 280 mg alkoholu. Toto množství je ekvivalentní 7 ml piva (5%) nebo 3 ml vína (12%) . Může být škodlivý pro pacienty trpící alkoholismem. Obsah alkoholu by měl být zohledněn u pacientů s jaterním onemocněním, epilepsií, u těhotných nebo kojících žen a dětí. Alkohol může mít vliv na účinek jiných léků.
Tento léčivý přípravek obsahuje glyceromakrogol-hydroxystearát, který může způsobit způsobit nevolnost, zvracení, koliku, těžké průjmy (při vysokých dávkách). Nesmí být užíván při střevní neprůchodnosti.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK EQUORAL UŽÍVÁ
Váš lékař pečlivě přizpůsobí dávkování přípravku tak aby byla dosažena efektivní koncentrace léku v krvi pacienta.
Dávkování
Dávkování určí vždy lékař podle druhu a závažnosti onemocnění. Proto dodržujte přesně jeho pokyny a neměňte doporučené dávkování.
Počáteční dávka je u transplantací orgánů zpravidla 10-15 mg/kg/den. Udržovací dávka je snížena na 2-6 mg/kg/den. U transplantací kostní dřeně se podává dávka 12,5-15 mg/kg/den a tato se v průběhu léčby postupně snižuje dle hladiny cyklosporinu v krvi a snášenlivosti léku. U autoimunitních onemocnění počáteční dávka obvykle nepřesahuje 5 mg/kg/den. Během léčby je tato dávka upravována dle klinického stavu nemocného a snášenlivosti léku.
Denní dávka doporučená lékařem se užívá vždy ve dvou dílčích dávkách. Odstup mezi jednotlivými dávkami musí být 12 hodin.
Způsob podání
Tobolku zapijte dostatečným množstvím vody, polykejte ji celou, nerozkousanou.

Jestliže jste užil(a) více přípravku EQUORAL, než jste měl(a)
Pokud jste užil(a) více přípravku než jste měl(a), informujte ihned svého lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek EQUORAL
Pokud náhodně vynecháte dávku přípravku, užijte ji ihned, jakmile si vzpomenete. V žádném případě však neužívejte dvojnásobek dávky. V případě, že se blíží doba podání následující dávky, vynechanou dávku již neužívejte a po poradě s lékařem pokračujte dále dle 12-ti hodinového rozvrhu léčby.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek EQUORAL nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud pocítíte bolest v krku, infekci nebo se celkově necítíte dobře, okamžitě navštivte svého lékaře.
Nejčastější nežádoucí účinky (vyskytující se ve více než 1 z 10 případů): třes, zhoršení funkce ledvin, zvýšený krevní tlak, bolest hlavy zvýšení hladiny krevních tuků (např. cholesterol).
Časté nežádoucí účinky (vyskytující se v 1 z 100 případů až v 1 ze 10 případů): znecitlivění, brnění, nechutenství, nucení na zvracení, průjem, bolesti žaludku, otoky dásní, poruchy jaterních funkcí, zvýšené hladiny kyseliny močové nebo draslíku v krvi, snížené hladiny hořčíku v krvi, svalová bolest nebo křeče , zvýšené ochlupení a únava.
Méně časté nežádoucí přípravky (vyskytující se v 1 z 1000 případů až v 1 z 100 případů): záchvaty, zmatení, dezorientace, snížená citlivost, agitovanost, nespavost, poruchy vidění, slepota, koma, částečné ochrnutí, ztráta koordinace, změny v krvi (např. chudokrevnost), alergická vyrážka, zadržování tekutin, které může vést k otokům a zvýšení tělesné hmotnosti.
V vzácných případech (vyskytující se v 1 z 10000 případů až v 1 z 1000 případů): poruchy hybnosti (problémy inervací svalů), zánět slinivky břišní (pankreatitis), vysoké hladiny cukru v krvi, svalová slabost, ochabnutí svalů, rozpad červených krvinek, který může být spojen se selháním  ledvin, poruchy menstruace a mírné zduření prsní žlázy u žen i mužů.
Ve velmi vzácných případech (vyskytujících se v méně než 1 z 10 000 případů): otok tkání očního pozadí, který může být spojen se zvýšeným nitrolebečním tlakem (nezhoubné zvýšení nitrolebečního tlaku) a zrakové poruchy.
Podobně jako jiné léčivé přípravky tlumící imunitní systém, přípravek EQUORAL může způsobit nádory nebo jiné zhoubné novotvary, zvláště kůže.
Výskyt těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, hlaste ošetřujícímu lékaři, ale bez jeho vědomí léčbu nepřerušujte.
5. JAK PŘÍPRAVEK EQUORAL UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30°C v  původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Chraňte před chladem a mrazem.
Varování
Přípravek EQUORAL nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Po otevření blistru je cítit charakterický pach přípravku.
Co přípravek EQUORAL obsahuje
Léčivá látka:
EQUORAL 25 mg
Ciclosporinum 25 mg v 1 tobolce
EQUORAL 50 mg
Ciclosporinum 50 mg v 1 tobolce
EQUORAL 100 mg
Ciclosporinum 100 mg v 1 tobolce
Pomocné látky:
EQUORAL 25 mg, EQUORAL 50 mg
Bezvodý ethanol, polyglycerol(3)-monooleát, polyglycerol(10)-monooleát, glyceromakrogol-hydroxystearát, tokoferol alfa, želatina, glycerol 85%, sorbitol 70% nekrystalizující, glycin, žlutý oxid železitý, oxid titaničitý, modrý inkoust.
EQUORAL 100 mg
Bezvodý ethanol, polyglycerol(3)-monooleát, polyglycerol(10)-monooleát, glyceromakrogol-hydroxystearát, tokoferol alfa, želatina, glycerol 85%, sorbitol 70% nekrystalizující, glycin, hnědý oxid železitý, oxid titaničitý, modrý inkoust.
Jak přípravek EQUORAL vypadá a co obsahuje toto balení
Měkké želatinové tobolky obsahující nažloutlou až hnědožlutou olejovitou tekutinu.
EQUORAL 25 mg: tobolky oválného tvaru, velikosti 12,5 x 8 mm, žluté barvy. Každá tobolka je označena vytištěným logem IVAX Přesýpací hodiny a textem 25 mg
EQUORAL 50 mg: tobolky protáhlého tvaru, velikosti 21 x 8 mm, okrově žluté barvy. Každá tobolka je označena vytištěným logem IVAX Přesýpací hodiny a textem 50 mg
EQUORAL 100 mg: tobolky protáhlého tvaru, velikosti 26 x 10 mm, světle hnědé barvy. Každá tobolka je označena vytištěným logem IVAX Přesýpací hodiny a textem 100 mg
Velikost balení: 30, 50, 60 tobolek
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70 Opava-Komárov, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 10.3.2010

Recenze

Recenze produktu EQUORAL 100 MG 50X100MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu EQUORAL 100 MG 50X100MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám