Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na krev

EPREX 1000 IU/0,1ML 6X0.5ML/5KU Injekční roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 23736

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: CENTOCOR B.V.
Kód výrobku: 23736
Kód EAN:
Kód SÚKL: 14974
Držitel rozhodnutí: CENTOCOR B.V.
- Eprex je určen k léčbě anémie (chudokrevnosti) způsobené ledvinovým onemocněním. - u dětí podstupujících hemodialýzu; - u dospělých podstupujících hemodialýzu nebo peritoneální dialýzu (pročištění krve s využitím nálevu do břišní dutiny); - u dospělých trpících závažnou anémií, kteří dosud nepodstupují dialýzu. Jestliže trpíte ledvinovým onemocněním, je možné, že máte nedostatek červených krvinek, protože Vaše ledviny netvoří dostatek erytropoetinu (nutného k tvorbě červených krvinek). Přípravek Eprex je předepisován k povzbuzení kostní dřeně ke zvýšené tvorbě červených krvinek. - Eprex je určen k léčbě anémie v případě, že podstupujete chemoterapii nádorového bujení, maligního lymfomu nebo mnohočetného myelomu (nádoru kostní dřeně) a Váš lékař usoudí, že u Vás může nastat značná potřeba krevní transfúze. Eprex může potřebu krevní transfúze snížit. - Eprex je určen nemocným se středně závažnou formou anémie před plánovanou operací k odběru jejich vlastní krve před operací. Krev pak může být použita během operace nebo po operaci. Eprex povzbudí tvorbu červených krvinek a tím je umožněn odběr většího objemu krve pro transfúzi vlastní krve. - Eprex může být použit u dospělých se středně závažnou formou anémie, kteří podstupují rozsáhlou ortopedickou operaci (např. operaci při náhradě kyčle nebo kolena) ke snížení potřeby případných krevních transfúzí.

Příbalový leták

1/8
Sp.zn.sukls56940/2013; sukls56941/2013; sukls56942/2013


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE


EPREX 200 IU/0,1 ml, EPREX 400 IU/0,1 ml, EPREX 1 000 IU/0,1 ml
Injekční roztok
(epoetinum alfa)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo
lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to
i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři, sestře nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je EPREX a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete EPREX používat
3. Jak se EPREX používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak EPREX uchovávat
6. Další informace


1. CO JE EPREX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

EPREX je injekční roztok, který obsahuje epoetin alfa, bílkovinu, která povzbuzuje kostní dřeň ke
zvýšené tvorbě červených krvinek. Červené krvinky obsahují hemoglobin (látku, která zajišťuje
přenos kyslíku). Epoetin alfa je kopií lidské bílkoviny erytropoetinu a působí stejným způsobem.

EPREX je určen k léčbě příznaků anemie (chudokrevnosti) způsobené ledvinovým
onemocněním.
u dětí podstupujících hemodialýzu
u dospělých podstupujících hemodialýzu nebo peritoneální dialýzu (pročištění krve s
využitím nálevu do břišní dutiny)
u dospělých trpících závažnou anemií, kteří dosud nepodstupují dialýzu.

Jestliže trpíte ledvinovým onemocněním, je možné, že máte nedostatek červených krvinek, protože
Vaše ledviny netvoří dostatek erytropoetinu (nutného k tvorbě červených krvinek). Přípravek EPREX
je předepisován k povzbuzení kostní dřeně ke zvýšené tvorbě červených krvinek.

EPREX je určen k léčbě anemie v případě, že podstupujete chemoterapii nádorového
bujení, maligního lymfomu nebo mnohočetného myelomu (nádoru kostní dřeně) a Váš lékař
usoudí, že u Vás může nastat značná potřeba krevní transfuze. EPREX může potřebu krevní
transfuze snížit.

EPREX je určen nemocným se středně závažnou formou anemie před plánovanou
operací k odběru jejich vlastní krve před operací. Krev pak může být použita během operace
2/8
nebo po operaci. EPREX povzbudí tvorbu červených krvinek a tím je umožněn odběr většího
objemu krve pro transfuzi vlastní krve.

EPREX může být použit u dospělých se středně závažnou formou anemie, kteří
podstupují rozsáhlou ortopedickou operaci (např. operaci při náhradě kyčle nebo kolena)
ke snížení potřeby případných krevních transfuzí.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE EPREX POUŽÍVAT

Nepoužívejte EPREX

pokud u Vás není uspokojivě upravena léčba případného vysokého krevního tlaku.

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na epoetin alfa nebo na kteroukoli další složku
přípravku EPREX (uvedenou v bodu 6. Další informace).

pokud budete podroben/a plánované rozsáhlé ortopedické operaci (např. operaci kyčlí
nebo kolen) a jestliže:
trpíte závažným srdečním onemocněním
trpíte závažnými žilními a tepennými poruchami
jste nedávno prodělal/a srdeční infarkt nebo cévní mozkovou příhodu
nemůžete užívat léky na ředění krve,
nemusí být EPREX pro Vás vhodný. Poraďte se, prosím, s lékařem. Při léčbě přípravkem EPREX
potřebují někteří lidé užívat léky snižující riziko tvorby krevních sraženin. Pokud nemůžete užívat
léky zabraňující tvorbě krevních sraženin, nesmíte používat EPREX.

pokud byla u Vás zjištěna čistá aplazie červené krevní řady (kostní dřeň nevytváří dostatek
červených krvinek) po předchozí léčbě jakýmkoli přípravkem, který povzbuzuje tvorbu
červených krvinek (včetně přípravku EPREX). Viz bod 4. Možné nežádoucí účinky.

ke zvýšení tvorby červených krvinek (získání většího množství krve), pokud nemůžete
podstoupit transfuzi vlastní krve během operace nebo po operaci.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku EPREX je zapotřebí

Pokud se Vás týkají některé z následujících skutečností, je důležité o nich informovat lékaře. Je
možné, že Vaše léčba přípravkem EPREX může nadále pokračovat, ale poraďte se nejdříve se svým
lékařem.

Pokud trpíte nebo jste trpěl/a:
srdečními chorobami, včetně anginy pectoris;
vysokým krevním tlakem;
tvorbou krevních sraženin nebo je u Vás vyšší riziko tvorby krevních sraženin (např.
při nadměrné hmotnosti, cukrovce nebo jste-li dlouho upoután/a na lůžko z důvodu
operace nebo nemoci);
epileptickými záchvaty nebo křečemi;
anemií z jiných příčin;
jaterními chorobami;
porfyrií (vzácná porucha krve).

V případě, že trpíte nádorovým onemocněním, je zapotřebí si být vědom/a, že přípravky,
které povzbuzují tvorbu červených krvinek, jako přípravek EPREX, mohou teoreticky působit
3/8
jako růstový faktor, a proto mohou ovlivnit růst nádoru. V závislosti na Vašem osobním stavu
může být vhodnější krevní transfuze. Poraďte se o tom, prosím, se svým lékařem.

Při užívání jiných přípravků, které povzbuzují tvorbu červených krvinek, je zapotřebí zvýšené
pozornosti: EPREX je jedním ze skupiny přípravků, které povzbuzují tvorbu červených krvinek
stejným způsobem jako lidská bílkovina erytropoetin. Váš lékař vždy přesně zaznamená, jaký
konkrétní přípravek užíváte.

Jestliže dostanete v průběhu léčby přípravek z této skupiny jiný než EPREX, poraďte se před jeho
použitím se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

EPREX obvykle neovlivňuje účinek jiných léků, lékaře však informujte o všech lécích, které užíváte
nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Pokud užíváte léky obsahující léčivou látku cyklosporin (užívaný např. po transplantaci ledvin),
lékař může v průběhu léčby přípravkem EPREX požadovat vyšetření krve ke zjištění hladiny
cyklosporinu v krvi.

Přípravky doplňující železo nebo podporující krvetvorbu mohou zvýšit účinek přípravku EPREX.
O jejich užívání rozhodne lékař.

Pokud se dostanete do nemocnice, na kliniku nebo k obvodnímu lékaři, informujte lékaře, že
užíváte EPREX. Může to ovlivnit jinou léčbu nebo výsledky vyšetření.

Těhotenství a kojení

Pokud se Vás cokoli z níže uvedeného týká, je důležité o tom informovat Vašeho lékaře. Možná
budete moci používat Eprex, ale poraďte se o tom předem se svým lékařem.

Pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná.
Pokud kojíte.


3. JAK SE EPREX POUŽÍVÁ

Váš lékař provedl vyšetření krve a rozhodl, že potřebujete EPREX.

Eprex může být podán injekčně:
buď do žíly, nebo hadičky vedoucí do žíly (intravenózně)
nebo pod kůži (subkutánně).

Váš lékař rozhodne, jak Vám bude EPREX podáván. Obvykle Vám budou injekce podávány lékařem,
zdravotní sestrou nebo příslušným zdravotníkem. Někteří lidé, v závislosti na důvodu proč EPREX
potřebují, se mohou později naučit podávat si podkožní injekci sami: viz Pokyny, jak si podávat
EPREX samostatně.

EPREX by neměl být používán:
po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vnitřním a vnějším obalu
pokud víte, že roztok byl, nebo se domníváte, že mohl být nedopatřením zmražen
při poruše chladničky.

4/8
Dávka přípravku EPREX je odvozena od Vaší tělesné hmotnosti v kilogramech. Příčina anemie je
rovněž faktorem, podle kterého lékař stanoví správnou dávku.

V průběhu léčby přípravkem EPREX Vám bude pravidelně kontrolován krevní tlak.

Osoby s ledvinovým onemocněním
Váš lékař bude udržovat koncentraci hemoglobinu ve Vaší krvi mezi 10 a 12 g/dl (6,2
7,5 mmol/l), protože vysoká koncentrace hemoglobinu může zvýšit riziko tvorby krevních
sraženin a úmrtí.
Obvyklá úvodní dávka přípravku EPREX činí u dospělých i dětí 50 mezinárodních jednotek
(IU) na kilogram (/kg) tělesné hmotnosti podávaných třikrát týdně. U nemocných
podstupujících peritoneální dialýzu (pročištění krve s využitím nálevu do břišní dutiny) se
EPREX podává dvakrát týdně.
Dospělým i dětem se EPREX podává injekcí do žíly nebo hadičkou vedoucí do žíly. Pokud
tento přístup (do žíly nebo hadičkou) není dostupný, lékař může rozhodnout o podání pod kůži
(subkutánně). Toto platí i pro nemocné podstupující peritoneální dialýzu.
Váš lékař zajistí pravidelné vyšetření krve, aby bylo jisté, že lék stále správně působí a může
upravovat dávku, obvykle každý čtvrtý týden.
Jakmile se anemie zlepší, lékař u Vás bude pokračovat v pravidelných kontrolách krve. Může
Vám dále upravit dávku přípravku EPREX a frekvenci podávání pro další léčbu.
Pokud jste léčeni přípravkem EPREX podávaným méně než jednou týdně, je možné, že se
hodnoty Vašeho hemoglobinu neudrží v odpovídajících mezích a to může vyžadovat zvýšení
dávky a frekvence podávání přípravku EPREX.
K zajištění vyšší účinnosti můžete před léčbou a v průběhu léčby přípravkem EPREX dostávat
doplňky železa.
Pokud podstupujete dialýzu v době zahájení léčby přípravkem EPREX, může být zapotřebí
upravit dialyzační režim. O tom rozhodne lékař.

Dospělí podstupující chemoterapii
Váš lékař může u Vás zahájit léčbu přípravkem EPREX, jestliže máte koncentraci
hemoglobinu v krvi 10 g/dl (6,2 mmol/l) nebo nižší.
Váš lékař bude udržovat koncentraci hemoglobinu ve Vaší krvi mezi 10 a 12 g/dl (6,2
7,5 mmol/l), protože vysoká koncentrace hemoglobinu může zvýšit riziko tvorby krevních
sraženin a úmrtí.
Obvyklá úvodní dávka činí buď 150 IU/kg tělesné hmotnosti třikrát týdně, nebo 450 IU/kg
jednou týdně.
EPREX se podává injekcí pod kůži.
Váš lékař zajistí vyšetření krve a může upravovat dávku podle průběhu léčby anemie.
K zajištění vyšší účinnosti léčby můžete před léčbou a v průběhu léčby přípravkem EPREX
dostávat doplňky železa.
Léčba přípravkem EPREX obvykle pokračuje ještě jeden měsíc po ukončení chemoterapie.

Dospělí v programu odběrů a shromažďování vlastní krve
Obvyklá dávka činí 600 IU/kg tělesné hmotnosti podávaných dvakrát týdně.
EPREX se podává injekcí do žíly, po dobu 3 týdnů před operací, po odběru krve.
K zajištění vyšší účinnosti léčby můžete před léčbou a v průběhu léčby přípravkem EPREX
dostávat doplňky železa.

Dospělí s plánovanou rozsáhlou ortopedickou operací
Doporučená dávka činí 600 IU/kg podkožně jednou týdně.
EPREX se podává injekcí pod kůži po dobu tří týdnů před operací a v den operace.
Při potřebě zkrátit z léčebných důvodů předoperační období, činí obvyklá denní dávka 300
IU/kg deset dnů před operací, v den operace a po čtyři dny bezprostředně po operaci.
5/8
Pokud vyšetření krve před operací prokáží příliš vysokou hladinu hemoglobinu (krevního
barviva), bude léčba ukončena.
K zajištění vyšší účinnosti léčby můžete před léčbou a v průběhu léčby přípravkem EPREX
dostávat doplňky železa.


Pokyny, jak samostatně podávat injekci přípravku EPREX

Na počátku léčby Vám bude EPREX podáván zdravotnickými pracovníky. Lékař však může později
rozhodnout, že bude pro Vás výhodné, abyste se naučil/a Vy nebo Váš pečovatel podávat injekci pod
kůži (subkutánně) samostatně.

Bez vyškolení lékařem nebo zdravotní sestrou si nezkoušejte podávat injekci samostatně.
EPREX podávejte vždy přesně dle pokynů lékaře nebo zdravotní sestry.
Ujistěte se, že vždy podáváte pouze množství roztoku odpovídající pokynům lékaře nebo
zdravotní sestry.
EPREX používejte pouze, pokud byl správně uchováván viz bod 5. Jak EPREX uchovávat.
Před použitím nechte stříkačky přípravku EPREX stát do dosažení pokojové teploty. To
obvykle trvá 15 až 30 minut. Přípravek použijte do 3 dnů od vyjmutí z chladničky.

Z každé předplněné injekční stříkačky přípravku EPREX použijte vždy pouze jednu dávku.

Je-li EPREX podáván pod kůži (subkutánně), injikovaný objem pro jednorázovou injekci obvykle
nepřesáhne jeden mililitr (1 ml).

EPREX se podává samostatně, nikoli spolu s dalšími injekčními roztoky.

Injekční stříkačky EPREX neprotřepávejte. Dlouhé silné třepání může přípravek poškodit. Pokud
byl přípravek silně protřepáván, nepoužívejte jej.

Jak si podávat injekci samostatně s použitím předplněné injekční stříkačky:

Předplněné injekční stříkačky jsou opatřeny bezpečnostním nástavcem, který pomáhá předejít
poranění způsobenému použitou jehlou. Viz označení na obalu.

- Vyndejte injekční stříkačku z chladničky. Roztok má získat pokojovou teplotu.
- Zkontrolujte stříkačku, ujistěte se o správnosti dávky, o tom, že neuplynula doba použitelnosti,
stříkačka není poškozená, roztok je čirý a není zmrzlý.
- Zvolte místo podání. Vhodná místa jsou vrchní strana stehna a břicho v okolí žaludku, ale nikoli
v blízkosti pupíku. Místo pokaždé měňte.
- Umyjte si ruce. Použijte tampon s dezinfekčním prostředkem k dezinfekci místa injekce.
- Oddělte kryt stříkačky přidržením stříkačky a opatrným sejmutím krytu bez otáčení. Netlačte na
píst, nedotýkejte se jehly, ani netřepejte stříkačkou.
- Před podáním injekce odstraňte přebytečný roztok zatlačením na píst tak, aby ve stříkačce
zůstalo pouze množství roztoku odpovídající pokynům lékaře nebo zdravotní sestry.
- Vytvořte kožní záhyb přidržením kůže mezi palcem a ukazováčkem. Na kůži netlačte.
- Zaveďte jehlu do vytvořeného záhybu. Lékař nebo zdravotní sestra Vám mohou předvést, jak
to udělat.
- Zkontrolujte, zda jste neporušil/a cévu. Mírně povytáhněte píst zpět. Když uvidíte krev, úplně
vytáhněte jehlu a zkuste injekci na jiném místě.
- Stlačte palcem píst stříkačky, jak nejdále to jde, aby byl podán celý objem roztoku
odpovídající správné dávce. Tlačte pomalu a stejnoměrně, kožní záhyb stále přidržujte.
Bezpečnostní nástavec se neaktivuje, dokud není podána celá dávka.
- Když je píst zasunut, jak nejdále to jde, vytáhněte jehlu a uvolněte kůži.
6/8
- Sejměte palec z pístu a nechte jehlu, aby se celá zasunula do bezpečnostního nástavce.
- Po podání injekce přitlačte na několik vteřin v místě vpichu tampon.
- Použitou stříkačku odložte do bezpečné nádoby - viz bod 5. Jak EPREX uchovávat.


Jestliže jste použil/a více přípravku EPREX, než jste měl/a
Pokud se domníváte, že dávka přípravku EPREX byla příliš vysoká, informujte neprodleně lékaře
nebo zdravotní sestru. Nežádoucí účinky při předávkování jsou nepravděpodobné.

Jestliže jste zapomněl/a použít přípravek EPREX
Podejte příští injekci, co nejdříve si vzpomenete. Pokud zbývá do Vaší příští injekce jeden den,
zapomenutou injekci vynechejte a pokračujte v původním plánu pro dávkování. Dávku nezdvojujte.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, zdravotní
sestry nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i EPREX nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.

Okamžitě informujte lékaře nebo zdravotní sestru, pokud zaznamenáte některý z nežádoucích
účinků uvedených v tomto seznamu.


Velmi časté nežádoucí účinky
Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u více než 1 z 10 osob užívajících EPREX.

Příznaky podobné chřipce jako jsou bolest hlavy, bolesti kloubů, pocity slabosti, únavy a
závratě. Tyto příznaky mohou být častější na počátku léčby. Pokud se tyto příznaky objeví
během podání injekce, je možné jim zamezit pomalejším podáním.
Překrvení dýchacích cest, jako je ucpaný nos a sucho v krku, bylo hlášeno u pacientů
s onemocněním ledvin, kteří dosud nepodstoupili dialýzu.

Časté nežádoucí účinky
Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u méně než 10 ze 100 osob užívajících EPREX.

Zvýšení krevního tlaku u lidí s nádorovým onemocněním a u osob se symptomatickou
anemií způsobenou ledvinovým onemocněním. Příznakem náhlého zvýšení krevního tlaku
může být bolest hlavy, zejména náhlá, bodavá bolest hlavy připomínající migrénu, pocit
zmatenosti nebo výskyt záchvatů. Tento stav vyžaduje okamžitou léčbu. Zvýšení krevního
tlaku může vyžadovat podávání dalších léků (nebo úpravu dávkování léků, které již k léčbě
vysokého tlaku užíváte).

Bolest na hrudi, dušnost, bolestivé otoky nohou, které mohou být příznakem tvorby krevních
sraženin (trombóza).

Vyrážky na kůži a otoky (edémy) kolem očí, které mohou být projevem alergické reakce.

Pokud podstupujete hemodialýzu:
Krevní sraženiny (trombóza) se mohou u Vás tvořit v cévní spojce. Toto je
pravděpodobnější, pokud máte nízký krevní tlak nebo komplikovaný žilní přístup.

7/8
Krevní sraženiny se mohou rovněž tvořit v dialyzačním přístroji. Váš lékař může
rozhodnout o zvýšení dávek heparinu během dialýzy.

Velmi vzácné nežádoucí účinky
Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u méně než 1 z 10 000 osob užívajících EPREX.

Příznaky čisté aplazie červené krevní řady (PRCA).
PRCA znamená neschopnost tvorby dostatku červených krvinek v kostní dřeni. PRCA může způsobit
náhlou a závažnou anemii. Jejími příznaky jsou:
neobvyklá únava,
pocit závratí,
dušnost.

PRCA byla hlášena velmi vzácně po měsících až letech léčby přípravkem EPREX a jinými přípravky,
které povzbuzují tvorbu červených krvinek u nemocných s dlouhodobým ledvinovým selháním.

Pokud podstupujete hemodialýzu, může u Vás, zejména na začátku léčby, dojít ke zvýšení počtu
malých krevních buněk (zvaných krevní destičky), které se normálně účastní tvorby krevních sraženin.
Váš lékař bude tento stav kontrolovat.

Můžete zaznamenat zčervenání, pálení a bolest v místě vpichu.

Neprodleně sdělte svému lékaři nebo zdravotní sestře, pokud jste si vědom/a některého z těchto
účinků nebo pokud zpozorujete jakékoli jiné účinky v průběhu léčby přípravkem EPREX.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři,
zdravotní sestře nebo lékárníkovi.

5. JAK EPREX UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

EPREX nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na předplněné injekční
stříkačce za označením Použitelné do (EXP).
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2-8 °C).
Přípravek EPREX můžete vyjmout z chladničky a uchovávat při pokojové teplotě (do 25 °C) nejdéle 3
dny. Jestliže byl přípravek vyjmut z chladničky a dosáhl pokojové teploty (do 25 °C), musí být buď
použit do 3 dnů, nebo zlikvidován.

Chraňte před mrazem a neprotřepávejte.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte EPREX, jestliže je porušen uzávěr nebo je roztok zabarven nebo obsahuje viditelné
částice.

Injekční stříkačky EPREX nepoužívejte, pokud se přípravku týká cokoli z výše uvedeného. Poraďte
se s lékařem nebo lékárníkem.

8/8
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co EPREX obsahuje

Léčivou látkou je: epoetinum (epoetin) alfa (množství je uvedeno v tabulce níže).

Pomocnými látkami jsou: polysorbát 80, chlorid sodný, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného,
dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, glycin a voda na injekci.

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je bez
sodíku".

Jak EPREX vypadá a co obsahuje toto balení?

EPREX je k dispozici ve formě injekčního roztoku v předplněných injekčních stříkačkách. Předplněné
injekční stříkačky jsou opatřeny bezpečnostním nástavcem (viz tabulka níže). Jedno balení přípravku
obsahuje 6 předplněných injekčních stříkaček. EPREX je čirý bezbarvý roztok bez viditelných
mechanických částic.

Balení přípravku

Odpovídající balení
přípravku pro každou
sílu množství/objem
Množství
epoetinu alfa
Předplněné injekční stříkačky s bezpečnostním
nástavcem


200 IU/0,1 ml
1 000 IU/ 0,5 ml

400 IU/0,1 ml
2 000 IU/ 0,5 ml

1000 IU/0,1 ml
3 000 IU/ 0,3 ml
4 000 IU/ 0,4 ml
5 000 IU/ 0,5 ml
6 000 IU/ 0,6 ml
8 000 IU/ 0,8 ml
10 000 IU/ 1 ml

8,4 mikrogramu


16,8 mikrogramu


25,2 mikrogramu
33,6 mikrogramu
42,0 mikrogramu
50,4 mikrogramu
67,2 mikrogramu
84,0 mikrogramů

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Janssen-Cilag s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
Janssen Biologics B.V., Einsteinweg 101, 2333 CB Leiden, Nizozemsko

Kdy byla tato informace schválena
12.6.2013

Recenze

Recenze produktu EPREX 1000 IU/0,1ML 6X0.5ML/5KU Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu EPREX 1000 IU/0,1ML 6X0.5ML/5KU Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám