Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 110710
Kód EAN:
Kód SÚKL: 119594
Epirubicin Actavis se používá na léčbu různých nádorových onemocnění. Způsob používání závisí na typu léčeného nádoru. Pro léčbu nádorů prsu a žaludku se Epirubicin Actavis podává do krevního oběhu. Pro léčbu nádorů močového měchýře se Epirubicin Actavis podává cévkou zavedenou do měchýře. Epirubicin Actavis se může rovněž použít po jiné léčbě k zabránění opětovného růstu nádorových buněk.

Příbalový leták

1/8

sp.zn. sukls107270/2013
Příbalová informace: informace pro uživatele

Epirubicin Actavis 2 mg/ml injekční roztok

Epirubicini hydrochloridum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte
v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz
bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Epirubicin Actavis a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Epirubicin Actavis užívat
3. Jak se Epirubicin Actavis užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Epirubicin Actavis uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Epirubicin Actavis a k čemu se používá

Epirubicin Actavis je protinádorový lék. Léčba protinádorovým lékem se někdy nazývá nádorová
chemoterapie. Epirubicin Actavis je součástí skupiny léků nazývaných antracykliny. Tyto léky působí
na aktivně rostoucí buňky, zpomalují nebo zastavují jejich růst a zvyšují šanci na jejich usmrcení.

Epirubicin Actavis se používá na léčbu různých nádorových onemocnění. Způsob používání závisí na
typu léčeného nádoru.

Pro léčbu nádorů prsu, žaludku, plic i pokročilého nádoru vaječníku se Epirubicin Actavis podává do
krevního oběhu.

Pro léčbu nádorů močového měchýře se Epirubicin Actavis podává cévkou zavedenou do měchýře.
Epirubicin Actavis se může rovněž použít po jiné léčbě k zabránění opětovného růstu nádorových
buněk.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Epirubicin Actavis používat

Neužívejte Epirubicin Actavis:
jestliže jste alergický/á na epirubicin hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6), nebo na jiné podobné léky (patřící do skupiny léků, které se
nazývají antracykliny, mezi něž patří např. doxorubicin nebo daunorubicin)
jestliže jste alergický/á na léky patřící do skupiny antracendionů (včetně léků používaných k léčbě
rakoviny)
jestliže kojíte

Epirubicin Actavis se nemá podávat do žíly (intravenózně), jestliže:
je Vám známo, že máte nízké hodnoty krevního obrazu způsobené předchozí léčbou jinými
2/8
protinádorovými léky nebo předchozím ozářením
jste byl/a léčen/a jinou chemoterapií v maximální dávce, jako je epirubicin a/nebo jiné
antracykliny (např. doxorubicin nebo daunorubicin) a antracendiony, které mohou zvyšovat riziko
nežádoucích účinků
máte nebo jste měl/a problémy se srdcem
máte těžkou akutní infekci
máte těžké problémy s játry

Epirubicin Actavis se nemá aplikovat do močového měchýře, jestliže:
máte infekci močových cest (včetně ledvin, močového měchýře a močové trubice)
máte nádor, který proniká močovým měchýřem
jsou problémy s umístěním cévky do močového měchýře
máte zánět močového měchýře
máte krev v moči (hematurii).

Upozornění a opatření:
Před použitím přípravku Epirubicin Actavis se poraďte se se svým lékařem jestliže:
máte potíže s ledvinami nebo játry.
jste byl/a nedávno očkován/a nebo máte podstoupit očkování.

Pokud Váš zdravotní stav vyžaduje zvláštní péči, informujte o tom svého lékaře před začátkem léčby.

Váš lékař bude rovněž provádět pravidelné kontroly
aby Váš počet krvinek nebyl příliš nízký
hladiny kyseliny močové a jiných faktorů v krvi
srdce a jater s cílem zjistit, zda fungují normálně
pokud se léčíte nebo jste se v minulosti léčil/a ozařováním na oblast v okolí srdce.

Jestliže zpozorujete otok a bolest v ústech nebo na sliznicích, informujte o tom Vašeho lékaře.

Je možné, že moč bude mít 1 nebo 2 dny po podání přípravku Epirubicin Actavis červenou barvu.

Další léčivé přípravky a Epirubicin Actavis
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval/a nebo které
možná budete užívat, zejména:
cimetidinn (používá se na snížení kyselosti v žaludku)
trastuzumab (používá se k léčbě rakoviny)
paklitaxel a docetaxel (používá se u některých nádorů)
interferon alfa-2b (používá se u některých nádorů a u lymfomu a u žluté zimnice)
chinin (používá se k léčbě malárie a křečí v nohou)
dexverapamil (používá se k léčbě některých srdečních chorob)
léky, které mohou mít vliv na Vaše srdce, jako je 5-fluoruracil, cyklofosfamid, cisplatina, taxany
(používané k léčbě rakoviny), nebo blokátory vápníkových kanálů (používané k léčbě vysokého
krevního tlaku nebo některých srdečních onemocnění)
jiné léky, které mohou ovlivnit Vaše játra
živé vakcíny
jiné léky, které mohou ovlivnit kostní dřeň (jako jsou jiné léky na léčbu nádorů, sulfonamidy a
chloramfenikol [antibakteriální léky], difenylhydantoin [lék proti epilepsii], deriváty
aminofenazonu [některé léky k léčbě např. bolesti a horečky] a některé protivirové léky)
dexrazoxan (používán k prevenci chronické kumulativní kardiotoxicity způsobené epirubicinem).

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství
3/8
Epirubicin Actavis může při používání v těhotenství způsobit vrozené vady. Je proto důležité, abyste
řekla svému lékaři, že jste těhotná nebo jestliže během léčby otěhotníte. V těhotenství nesmíte
Epirubicin Actavis používat, pokud to není jednoznačně určeno Vaším lékařem.

Jestliže jste léčena Vy nebo Váš partner přípravkem Epirubicin Actavis, doporučuje se používat
účinnou antikoncepci k zabránění otěhotnění během léčby. Jestliže dojde k otěhotnění během léčby,
nebo si po jejím ukončení budete přát mít dítě, doporučuje se genetické vyšetření.

Kojení
Epirubicin Actavis může být škodlivý pro kojené děti. Proto před zahájením léčby přípravkem
Epirubicin Actavis je nutné přestat kojit.

Plodnost
Při léčbě epirubicinem existuje riziko sterility. Před začátkem léčby mají muži zvážit možnost
uchování spermií.
Epirubicin může způsobit vynechání menstruace nebo předčasný přechod (menopauzu) u žen
v předmenopauzálním věku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Epirubicin Actavis může způsobovat epizody nevolnosti a zvracení, které mohou přechodně vést ke
zhoršení schopnosti řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Epirubicin Actavis obsahuje sodík
Tento lék obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) na ml, takže v podstatě neobsahuje sodík.

3. Jak se Epirubicin Actavis užívá
Epirubicin Actavis Vám bude dávat lékař nebo zdravotní sestra, a to buď do žíly nebo přímo do
močového měchýře. Váš lékař rozhodne o správné dávce a počtu dní léčby, což bude záviset na druhu
nádoru, Vašem zdravotním stavu, výšce, váze, funkci Vašich jater a na tom, jaké jiné léky užíváte.

Injekce nebo infuze do žíly
Epirubicin Actavis se může podat jako injekce do žíly během 3 5 minut. Přípravek může být rovněž
naředěn před zavedením pomalé infuze do žíly o obvyklém trvání přes 30 minut.

Aplikace do močového měchýře
Jestliže se injekce podá do močového měchýře, nesmíte pít žádné tekutiny 12 hodin před léčbou, aby
nebyla Vaše moč příliš naředěná. Roztok by měl být ponechán v měchýři 1 2 hodiny po jeho podání.
Je třeba, abyste se čas od času obracel/a, aby byla jistota, že jsou léku vystaveny všechny části
močového měchýře.

Je třeba dbát na to, aby obsah močového měchýře nepřišel po vyprázdnění do kontaktu s pokožkou.
V případě kontaktu s pokožkou důkladně omyjte postiženou oblast mýdlem a vodou, ale oblast
nedřete.

Lékař Vám bude pravidelně kontrolovat krev, zda se nevyskytly nežádoucí účinky. Ke zjištění
možného poškození srdce bude Váš lékař rovněž sledovat Vaše srdce několik týdnů po léčbě.

Použití u dětí
K dispozici je pouze omezené množství údajů o bezpečnosti a účinnosti u dětí.

Jestliže jste užil více přípravku Epirubicin Actavis, než jste měl/a
Přípravek může ovlivňovat na Vaše srdce, snižovat počet krvinek a způsobovat gastrointestinální
toxické reakce (jako je mukositida). Můžete mít bolesti v ústech. Protože se tento lék podává
v nemocnici, je nepravděpodobné, že byste ho dostal/a méně nebo více. Jestliže však máte jakékoliv
obavy, řekněte to Vašemu lékař.
4/8

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Jestliže se u Vás vyskytnou některé z níže uvedených nežádoucích účinků při podávání infuzí do žíly,
řekněte to ihned lékaři, protože se jedná o velmi závažné nežádoucí účinky. Může být zapotřebí akutní
lékařská péče:
- zarudnutí, bolest nebo otok v místě vpichu injekce; může dojít k poškození tkání po náhodné
injekci mimo žílu
- projevy srdečních obtíží nebo přítomnost krevní sraženiny v plicích, jako je bolest na hrudi,
dušnost, otoky kolem kotníků (tyto účinky se mohou vyskytnout až několik týdnů po ukončení
léčby epirubicinem).
- těžká alergická reakce, projevy zahrnují mdloby, kožní vyrážku, otok obličeje a obtíže s dýcháním
nebo sípání. U některých lidí může dojít ke kolapsu.
- horečka s enormně zvýšenou tělesnou teplotou vyšší než 41°C (hyperpyrexie).

Jestliže se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, řekněte to co nejdříve svému
lékaři:

Velmi časté (vyskytují se u více než 1 z 10 pacientů):
Útlum kostní dřeně (který má za následek nízký počet krvinek), padání vlasů (obvykle přechodné),
snížení růstu vousů, červené zbarvení moče po dobu 1 2 dní po podání léku.

Časté (vyskytují se u méně než 1 z 10 pacientů):
Výrazná ztráta chuti k jídlu mající za následek snížení váhy (anorexie), ztráta tělesných tekutin
(dehydratace), nevolnost nebo zvracení, průjem (který může vést k dehydrataci), nechutenství, bolest
břicha, zánět jícnu, vysoké množství pigmentu v ústech, otok a bolest v ústech, vředy na rtech či
jazyku, případně pod jazykem, návaly horka, horečka nebo infekce, zarudnutí, bolest nebo otok
v místě injekčního vpichu, může se objevit poškození tkání po náhodné injekci mimo žílu, alergické
reakce nebo zánět močového měchýře (někdy i s krvácením) po injekci léku do močového měchýře.

Méně časté (vyskytují se u méně než 1 ze 100 pacientů):
Nízký počet krevních destiček (trombocytopenie), které často způsobuje neobvyklou tvorbu modřin
nebo krvácení, bolest hlavy, vysoké množství pigmentu v kůži a nehtech, zarudnutí pokožky, citlivost
pokožky na světlo (v případě ozařování), zánět žil včetně srážení krve (tromboflebitis).

Vzácné (vyskytují se u méně než 1 z 1000 pacientů):
Leukemie (nádorové onemocnění krve), závažné, celková alergická reakce (anafylaxe), kopřivka,
zvýšené hladiny kyseliny močové (hyperurikemie), které mohou vyvolat dnu, horečka, případně
zimnice, závratě, vynechání menstruace (amenorhea), chybění spermií, dna, změny funkce srdce nebo
jater, pocit, že se necítíte dobře, celková slabost.

Není známo (z dostupných údajů ji nelze určit)
Infekce plic (pneumonie), otrava krve (sepse), septický šok (závažná komplikace sepse), krvácení a
nedostatek kyslíku v tělesných tkáních, zarudnutí a otok očí, šok, ucpání cév krevní sraženinou (např.
v plicích), vyrážka, svědění, kožní změny, návaly (zarudnutí pokožky).

Jestliže se epirubicin hydrochlorid podává přímo do močového měchýře, můžete pociťovat bolest
nebo obtíže při močení nebo časté nucení na močení. V moči můžete rovněž vidět krev.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení
5/8
nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět
k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.


5. JAK EPIRUBICIN ACTAVIS UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2 - 8 C)
Lahvičku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za EXP.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakékoli viditelné známky zhoršení kvality.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co Epirubicin Actavis obsahuje:

Léčivouá látkou je epirubicini hydrochloridum. 1 ml injekčního roztoku obsahuje epirubicini
hydrochloridum 2 mg.
Dalšími složkami jsou chlorid sodný, kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH) a voda na injekci.

Jak Epirubicin Actavis vypadá a co obsahuje toto balení

Epirubicin Actavis 2 mg/ml je čirý červený roztok.

Velikosti balení:
Lahvička 1 x 5 ml (10 mg/5 ml)
Lahvička 1 x 10 ml (20 mg/10 ml)
Lahvička 1 x 25 ml (50 mg/25 ml)
Lahvička 1 x 50 ml (100 mg/50 ml)
Lahvička 1 x 100 ml (200 mg/100 ml

Jedna 5 ml lahvička přípravku Epirubicin Actavis 2 mg/ml injekční roztok obsahuje epirubicini
hydrochloridum 10 mg, což odpovídá 9,35 mg epirubicinu.
Jedna 10 ml lahvička přípravku Epirubicin Actavis 2 mg/ml injekční roztok obsahuje epirubicini
hydrochloridum 20 mg, což odpovídá 18,7 mg epirubicinu.
Jedna 25 ml lahvička přípravku Epirubicin Actavis 2 mg/ml injekční roztok obsahuje epirubicini
hydrochloridum 50 mg, což odpovídá 46,75 mg epirubicinu.
Jedna 50 ml lahvička přípravku Epirubicin Actavis 2 mg/ml injekční roztok obsahuje epirubicini
hydrochloridum 100 mg, což odpovídá 93,5 mg epirubicinu.
Jedna 100 ml lahvička přípravku Epirubicin Actavis 2 mg/ml injekční roztok obsahuje epirubicini
hydrochloridum 200 mg, což odpovídá 187 mg epirubicinu.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Actavis Group hf.
Reykjavíkurvegi 76-78
IS-220 Hafnarfjörur
Island

6/8
Výrobce
Actavis Italy S.p.A.
Nerviano Plant
Viale Pasteur 10
20014 Nerviano (Milan)
Itálie

S.C. Sindan S.R.I.
11 Ion Mihalache Blvd.
011171 Bucharest
Rumunsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Dánsko: Epitavis
Maďarsko, Polsko, Slovinsko: Episindan
Slovenská republika: Epirubicin Actavis 2 mg/ml

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19.9.2013

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na: actavis@actavis.com
7/8
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky

Epirubicin Actavis 2 mg/ml injekční roztok
Návod k použití

PROTINÁDOROVÁ LÁTKA

Inkompatibility
Je třeba zabránit delšímu kontaktu přípravku se zásaditými roztoky (včetně roztoků obsahujících
hydrogenuhličitan), protože to může vést k hydrolýze léku. Používat se smí pouze rozpouštědla
uvedená v kapitole Návod k použití přípravku.

Injekce ani rozpuštěný roztok se nesmí mísit s jinými léky. Byla popsána fyzikální inkompatibilita
s heparinem.

Epirubicin se nesmí mísit s jinými léky.

Návod k použití přípravku
Intravenózní podání: Doporučuje se podávat Epirubicin Actavis volně tekoucí intravenózní infuzí
s 0,9% fyziologickým roztokem. K minimalizaci rizika trombózy nebo perivenózní extravazace je
obvyklá doba infuze 3 20 minut podle dávky a objemu infuzního roztoku. Přímá injekce pod tlakem
se nedoporučuje vzhledem k riziku extravazace, ke kterému může dojít i za přítomnosti dostatečného
krevního návratu po aspiraci jehlou.

Intravezikální podání:Epirubicin Actavis se před podáním rozředí ve sterilní vodě na injekci nebo
sterilním fyziologickém roztoku. Epiriubicin se podá cévkou a ponechá se intravezikálně 1 2 hodiny.
Během aplikace se má pacient otáčet, aby bylo zajištěno, že sliznice močového měchýře se dostane do
extenzivního kontaktu s roztokem. Aby se zabránilo nechtěnému naředění močí, je třeba poučit
pacienta, aby nepil žádné tekutiny 12 hodin před aplikací léku. Pacient se má poučit, aby se na konci
léčby vymočil.

Injekční roztok neobsahuje žádné konzervační látky a jakákoli nepoužitá část přípravku v lahvičce
musí být ihned zničena.

Návod k bezpečnému zacházení s protinádorovými léky a k jejich likvidaci
1. Přípravu infuzního roztoku musí provádět vyškolený personál za aseptických podmínek.
2. Příprava infuzního roztoku se musí provádět v určeném aseptickém prostoru.
3. Personál musí nosit ochranné rukavice na jedno použití, ochranné brýle, plášť s dlouhými rukávy
a ochrannou roušku.
4. Je nutné učinit bezpečnostní opatření k zabránění náhodného kontaktu léčivého přípravku s očima.
V případě kontaktu s očima se oči vypláchnou velkým množstvím vody a/nebo 0,9%
fyziologického roztoku. Poté musí být postižená osoba vyšetřena lékařem.
5. Jestliže dojde ke kontaktu s pokožkou, je třeba postižené místo okamžitě a důkladně omýt
mýdlem vodou nebo roztokem hydrogenuhličitanu sodného. Pokožka se však nesmí dřít
kartáčkem. Po sejmutí ochranných rukavic si vždy umyjte ruce.
6. Potřísněná nebo politá místa na pokožce se ošetří zředěným roztokem chlornanu sodného
(obsahující 1% chlór), přednostně namočením a poté vodou. Všechen materiál použitý k čištění
musí být zlikvidován postupem uvedeným níže.
7. S cytotoxickým přípravkem nesmí pracovat těhotné ženy.
8. Je nutné věnovat příslušnou péči a zachovávat bezpečnostní opatření při likvidaci materiálu
(stříkačky, jehly apod.), který se použil k rekonstituci a/nebo ředění cytotoxických léčivých
přípravků. Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními
požadavky.
8/8Uchovávání
Přípravek v balení určeném pro prodej:
Uchovávejte v chladničce (2 8°C). Uchovávejte lahvičku v původním obalu, aby byl přípravek
chráněn před světlem.

Po prvním otevření obalu:
Z mikrobiologického hlediska se má přípravek použít okamžitě po prvním proniknutí pryžovou
zátkou. Jestliže se přípravek nepoužije okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření
před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

Po naředění injekčního roztoku
Přípravek se má po naředění použít okamžitě po prvním proniknutí pryžovou zátkou. Jestliže se
přípravek nepoužije okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou
v odpovědnosti uživatele.

Pro další informace o přípravku Epirubicin Actavis 2 mg/ml injekční roztok odkazujeme na
Souhrn údajů o přípravku (SPC)

Recenze

Recenze produktu EPIRUBICIN ACTAVIS 2 MG/ML INJEKČNÍ ROZTOK 1X100ML OBAL Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu EPIRUBICIN ACTAVIS 2 MG/ML INJEKČNÍ ROZTOK 1X100ML OBAL Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze