Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: MEDAC, GESELLSCHAFT FÜR KLINISCHE SPEZIALPRÄPARATE
Kód výrobku: 137415
Kód EAN:
Kód SÚKL: 113437
Držitel rozhodnutí: MEDAC, GESELLSCHAFT FÜR KLINISCHE SPEZIALPRÄPARATE

Příbalový leták

/71
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls162835/2009
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Epimedac 2 mg/ml injekční roztok
Epirubicini hydrochloridum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám tento přípravek bude podán.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Epimedac a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude Epimedac podán
3. Jak se Epimedac podává
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Epimedac uchovávat
6. Další informace
1. CO JE EPIMEDAC A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Epirubicin hydrochlorid léčivá látka přípravku Epimedac patří do skupiny léčivých látek
nazývaných antracykliny. Tyto cytotoxické léčivé látky se používají k léčbě nádorového onemocnění.
Epimedac se používá k léčbě:
karcinomu prsu.
pokročilého karcinomu vaječníků.
karcinomu žaludku.
malobuněčného karcinomu plic (speciální forma karcinomu plic).
povrchového nebo jasně ohraničeného karcinomu močového měchýře.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ VÁM BUDE EPIMEDAC PODÁN
Epimedac Vám nebude podán:
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na epirubicin hydrochlorid nebo na kteroukoli další
složku přípravku Epimedac nebo na jakýkoli jiný přípravek, který patří do skupiny léků
nazývaných antracykliny (např. doxorubicin a daunorubicin).
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na jakýkoli přípravek, který patří do skupiny léků
známých jako antracendiony (léky, které se též používají pro léčbu karcinomu).
jestliže v současnosti trpíte inhibicí tvorby krvinek v kostní dřeni kvůli předchozí léčbě jinými
cytotoxickými léčivými přípravky nebo kvůli radioterapii.
jestliže jste obdržel/a maximální dávku epirubicinu nebo jiných antracyklinů (např.
doxorubicinu a daunorubicinu) a antracendionů (dalších léčivých přípravků používaných
k léčbě karcinomu).
jestliže máte nebo jste dříve měli problémy se srdcem (např. poruchy srdečního rytmu, snížená
srdeční funkce, infarkt, onemocnění srdečního svalu, akutní zánět srdečního svalu, nestabilní
angina pectoris).
jestliže trpíte těžkým postiženým jater.
jestliže trpíte systémovou infekcí.
jestliže kojíte.
/72
Při použití k léčbě močového měchýře Vám Epimedac nebude podán:
jestliže trpíte infekcí močových cest.
jestliže tumor pronikl stěnou močového měchýře.
jestliže jsou obtíže se zasunutím katétru do močového měchýře.
jestliže trpíte zánětem močového měchýře.
jestliže máte moč v krvi.
jestliže máte kontrahovaný močový měchýř.
jestliže Vám po pokusu vyprázdnit močový měchýř zůstává v měchýři velké množství moči.
Zvláštní péče je zapotřebí (zkontrolujte se svým lékařem):
jestliže vaše játra nebo ledviny řádně nepracují.
jestliže zaznamenáte nepříjemné pocity v blízkosti nebo v místě vpichu během infúze
(pravděpodobně únik do okolní tkáně).
jestliže počty vašich bílých a červených krvinek a krevních destiček jsou snížené.
jestliže trpíte stomatitidou nebo mukositidou (bolavé rty nebo vředy v ústech).
jestliže jste již dříve podstoupili radioterapii prsu nebo užívali léčivé přípravky, které by mohly
mít nežádoucí účinky na vaše srdce.
jestliže jste nedávno byli nebo chcete být jakkoliv očkování.
Bezpečnost a účinnost přípravku Epimedac u dětí nebyla stanovena.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Epirubicin hydrochlorid léčivá látka přípravku Epimedac může způsobovat vrozené vady. Proto je
důležité, abyste oznámila svému lékaři, jestliže se domníváte, že jste těhotná. Během těhotenství
nesmíte Epimedac používat, pokud Vám to lékař jasně nepřikáže. Zabraňte otěhotnění po dobu, kdy
Vy nebo Váš partner užíváte Epimedac. Jestliže dojde během léčby přípravkem Epimedac
k otěhotnění, je nutné zvážit možnost genetického poradenství.
Muži, kteří chtějí v budoucnosti počít dítě, by se měli poradit o možnost nechat si zmrazit sperma před
zahájením léčby přípravkem Epimedac.
Před léčbou přípravkem Epimedac a během ní musíte kojení přerušit.
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Epimedac může způsobovat nevolnost a zvracení, které mohou dočasně ovlivnit Vaši schopnost řídit a
obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Epimedac
Tento přípravek obsahuje 0,154 mmol (nebo-li 3,54 mg) sodíku na 1 ml injekčního roztoku. Různé
velikosti balení Epimedac obsahují následující množství sodíku:
Injekční lahvička 5 ml: 0,77 mmol (nebo 17,7 mg)
Injekční lahvička 10 ml: 1,54 mmol (nebo 35,4 mg)
Injekční lahvička 25 ml: 3,85 mmol (nebo 88,5 mg)
Injekční lahvička 50 ml: 7,70 mmol (nebo 177,0 mg)
Injekční lahvička 100 ml: 15,40 mmol (nebo 354,0 mg)
Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.
/73
3. JAK SE EPIMEDAC PODÁVÁ
Epimedac Vám bude podáván pouze pod dohledem lékaře, který je specialistou na tento typ léčby.
Před a během léčby přípravkem Epimedac lékař zkontroluje různé laboratorní parametry (např. počet
krvinek, hladinu kyseliny močové v krvi, funkci Vašich jater) a bude pečlivě sledovat funkci Vašeho
srdce. Sledování srdeční funkce bude pokračovat po několik týdnů po ukončení léčby přípravkem
Epimedac.
Dávkování Epimedac závisí na onemocnění, kvůli němuž jste léčeni, na Vaší odezvě na léčbu a další
medikaci, která je Vám podávána.
Dávka Epimedac je založena na ploše povrchu Vašeho těla. Ta se vypočítá z Vaší výšky a hmotnosti.
Obvyklá dávka Epimedac je 60 90 mg na čtverečný metr plochy povrchu těla. Podává se jako
intravenózní injekce, tj., do krevní cévy po dobu tří až pěti minut. Injekce se podává každé 3 týdny.
Při léčbě malobuněčného karcinomu plic se injekčně podává do žíly vyšší dávka 120 mg na čtverečný
metr plochy povrchu těla po dobu tří až pěti minut nebo jako pomalá infuze (drip) po dobu 30ti minut
každé tři týdny.
Při léčbě karcinomu prsu o dávkování a režimu rozhodne Váš lékař.
Dávkování se sníží, pokud budete mít nízkou hladinu bílých krvinek a krevních destiček v organismu,
budete-li trpět poruchami jater nebo ledvin nebo bude-li léčivý přípravek použit v kombinaci s jinými
cytotoxickým léčivými přípravky.
Epimedac lze rovněž podávat přímo do močového měchýře k léčbě povrchového karcinomu
močového měchýře nebo zastavení recidivy po chirurgickém výkonu na močovém měchýři s cílem
odstranit karcinom. Dávka bude záviset na typu karcinomu močového měchýře.
Aby se zabránilo nežádoucímu naředění přípravku Epimedac močí, doporučujeme, abyste nepili
12 hodin před léčbou.
Váš celkový zdravotní stav bude pečlivě sledován před, během a po léčbě přípravkem Epimedac.
Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Epimedac než mělo:
V případě, že jste obdrželi vyšší dávku přípravku Epimedac, než se požaduje, zvláště pečlivě bude
sledována funkce Vašeho srdce a počet krvinek. Vzniklé nežádoucí účinky mohou být závažnější.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Epimedac nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Pokud zaznamenáte jakékoliv nežádoucí účinky, oznamte to svému lékaři a projednejte s ním další
kroky.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
Epirubicin může způsobit změnu barvy moči na červenou po dobu jednoho až dvou dnů po podání. To
je normální a není se čeho obávat.
/74
Frekvence:
Velmi časté (více než 1 z 10 pacientů)
Časté (více než 1 pacient ze 100, ale méně než 1 pacient z 10)
Méně časté (více než 1 pacient z 1 000, ale méně než 1 pacient ze 100)
Vzácné (více než 1 pacient z 10 000, ale méně než 1 pacient z 1 000)
Velmi vzácné (méně než 1 z 10 000 pacientů)
Není známo (z dostupných údajů nelze určit)
Velmi časté:
potlačení tvorby krvinek v kostní dřeni (myelosuprese), snížený počet bílých krvinek
(leukopenie), snížený počet zvláštního druhu bílých krvinek (granulocytopenie a neutropenie),
snížený počet červených krvinek (anemie) a nízká hladina některých bílých krvinek
doprovázená horečkou (febrilní neutropenie),
padání vlasů, normálně reverzibilní,
červené zbarvení moči 1 až 2 dny po podání.
Časté:
infekce,
ztráta chuti k jídlu/nedostatečná chuť k jídlu, úbytek vody (dehydratace),
návaly horka,
zánět sliznice (mukositida), zánět jícnu, zánět v dutině ústní (stomatitida), zvracení, vodnatá
stolice (průjem), nevolnost (nausea), která může způsobit ztrátu chuti k jídlu a bolesti břicha,
zarudnutí podél žíly (zarudnutí v místě vpichu),
po podání do močového měchýře byl pozorován zánět močového měchýře (chemická cystitida),
někdy s krví v moči.
Méně časté:
snížený počet krevních destiček (trombocytopenie),
zánět žil (flebitida), zánět žil spojený s tvorbou krevních sraženin (tromboflebitida).
Vzácné:
některé typy rakoviny krve (akutní lymfocytická leukémie, akutní myelogenní leukémie),
těžké alergické reakce (anafylaxe) včetně pseudoalergických reakcí
(anafylaktické/anafylaktoidní reakce) se šokem nebo bez něj, včetně vyrážky, svědění, horečky
a zimnice; alergické reakce po podání léčivého přípravku do močového měchýře,
zvýšená hladina kyseliny močové v krvi,
závratě,
porucha srdeční funkce (městnavé srdeční selhání), která může vést k dušnosti (dyspnoe),
hromadění tekutiny v nohách (edém), zvětšení jater, hromadění tekutiny v dutině břišní
(ascites), hromadění tekutiny v plicích (plicní edém), hromadění tekutiny v prostoru mezi
hrudním košem a plícemi (pleurální výpotky) nebo třetí srdeční ozva (galop),
toxické působení na srdce, jako jsou abnormality EKG, různé formy nepravidelného srdečního
rytmu (arytmie) nebo onemocnění srdečního svalu (kardiomyopatie), život ohrožující
nepravidelný srdeční rytmus (ventrikulární tachykardie), pomalý srdeční rytmus, vada
převodního systému srdečního (AV blokáda, raménková blokáda),
kopřivka,
nepřítomnost menstruace, nedostatek spermatu v semenu,
pocit diskomfortu (malátnost), slabost (astenie), horečka, zimnice,
změny hladiny některých jaterních enzymů (tak zvaných transamináz).
Není známo:
septický šok, systémová infekce (sepse), plicní infekce (pneumonie),
může se projevit krvácení a nedostatečné zásobení tkáně kyslíkem v důsledku inhibice tvorby
krvinek v kostní dřeni (myelosuprese),
zánět spojivek (konjunktivitida), zánět oční rohovky (keratitida),
/75
šok, okluze cév vmetenou krevní sraženinou (tromboembolie) včetně okluze cév krevní
sraženinou vmetenou do plic (plicní embolie),
místní toxicita, vyrážka, svědění, změny kůže, zarudnutí kůže (erytém), návaly, zvýšená
pigmentace pokožky a nehtů, zvýšená citlivost na světlo (fotosenzitivita), zvýšená citlivost kůže
po ozáření (reakce typu radiation-recall),
změny srdeční funkce bez jakýchkoli příznaků (asymptomatický pokles ejekční frakce levé
komory).
5. JAK EPIMEDAC UCHOVÁVAT
Uchovávejte v chladničce (2 °C 8 °C).
Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte Epimedac po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu a na krabičce po EXP.
Toto datum odkazuje na dobu použitelnosti neotevřeného léčiva a vztahuje se k poslednímu dni
daného měsíce.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Epimedac obsahuje
Léčivou látkou je epirubicini hydrochloridum.
Pomocným látkami jsou chlorid sodný, kyselina chlorovodíková a voda na injekci.
1 ml roztoku obsahuje 2 mg epirubicini hydrochloridum.
Jedna 5 ml (10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml) injekční lahvička obsahuje 10 mg (20 mg, 50 mg, 100 mg,
200 mg) epirubicini hydrochloridum.
Jak Epimedac vypadá a co obsahuje toto balení
Epimedac je čirý, červený roztok.
Je dodáván v jednotlivých injekčních lahvičkách.
Držitel rozhodnutí o registraci: Výrobce:
medac medac
Gesellschaft für klinische Gesellschaft für klinische
Spezialpräparate mbH Spezialpräparate mbH
Fehlandtstr. 3 Fehlandtstr. 3
20354 Hamburg 20354 Hamburg
Německo Německo
Tel: +49 4103 8006-0 Tel: +49 4103 8006-0
Fax: +49 4103 8006-100 Fax: +49 4103 8006-100
Místo výroby:
Theaterstr. 6
22880 Wedel
Německo
Tel: +49 4103 8006-0
Fax: +49 4103 8006-100
/76
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Česká republika Epimedac 2 mg/ml injekční roztok
Dánsko Epirubicin medac 2 mg/ml injektionsvske, oplsning
Finsko Epirubicin medac 2 mg/ml injektioneste, liuos
Epirubicin medac 2 mg/ml injektionsvätska, lösning
Maďarsko Epimedac 2 mg/ml oldatos injekció
Německo Epimedac 2 mg/ml Injektionslösung
Norsko Epirubicin medac 2 mg/ml injeksjonsvske, opplsning
Polsko Epimedac 2 mg/ml roztwór do wstrzykiwań
Portugalsko Epirrubicina medac 2 mg/ml soluço injectável
Rakousko Epimedac 2 mg/ml Injektionslösung
Řecko Epimedac 2 mg/ml
Slovenská republika Epimedac 2 mg/ml injekčný roztok
Slovinsko Epimedac 2 mg/ml raztopina za injiciranje
Španělsko Epimedac 2 mg/ml solución inyectable
Velká Británie Epirubicin hydrochloride 2 mg/ml solution for injection
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 7.7.2010
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:
Epimedac lze dále ředit v 5% roztoku glukózy nebo 0,9% roztoku chloridu sodného a podávat jako
intravenózní infuzi. Infuzní roztok by se proto měl připravovat bezprostředně před použitím.
Injekční roztok neobsahuje žádné konzervační látky a jakákoliv nespotřebovaná část injekční lahvičky
by se měla neprodleně zlikvidovat v souladu s místními požadavky.
Inkompatibility
Je zapotřebí zabránit dlouhodobému styku léčivého přípravku s jakýmkoliv roztokem o alkalickém pH
(včetně roztoků hydrogenuhličitanu sodného); způsobilo by to hydrolýzu (degradaci) léčivé látky.
K ředění je nutné používat pouze rozpouštědla podrobně uvedená v dalším textu.
Byla hlášena fyzická neslučitelnost léčivého přípravku s heparinem.
Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou
uvedeny v dalším textu.
Stabilita při použití
Epimedac lze dále ředit za aseptických podmínek v 5 % roztoku glukózy nebo 0,9 % roztoku chloridu
sodného a podávat jako intravenózní infuzi. Chemická a fyzikální stabilita při použití byla prokázána
po dobu 48 hodin při teplotě 25 °C za nepřítomnosti světla.
Ovšem z mikrobiologického hlediska je nutné přípravek použít neprodleně. Pokud nebude okamžitě
použit, uživatel odpovídá za časy uchování při používání a podmínky uchování před použitím a
obvykle by neměly být delší než 24 hodin při 2 °C až 8 °C, pokud nebylo ředění provedeno za
kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.
Pokyny pro bezpečné nakládání s antineoplastickými přípravky a jejich likvidaci
1. Jestliže se má připravit infuzní roztok, měl by to provádět vyškolený personál za aseptických
podmínek.
2. Příprava infúzního roztoku by se měla provádět ve vyhrazeném aseptickém prostoru.
3. Personál musí používat odpovídající ochranné rukavice, brýle, plášť a masku k jednorázovému
použití.
/77
4. Zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, aby léčivý přípravek náhodně nevnikl do očí.
V případě vniknutí do očí vyplachujte velkým množstvím vody a/nebo 0,9% roztokem chloridu
sodného. Poté vyhledejte lékařskou pomoc.
5. V případě styku s kůží důkladně omyjte zasaženou oblast vodou a mýdlem nebo roztokem
hydrogenuhličitanu sodného. Nedrhněte kůži kartáčem. Po odstranění rukavic si vždy omyjte
ruce.
6. Rozlitý přípravek nebo jeho únik ošetřete naředěným roztokem chlornanu sodného (1 %
aktivního chlóru), nejlépe namočením a poté opláchněte vodou. Všechny čisticí materiály je
nutno zlikvidovat dále uvedeným postupem.
7. Těhotné pracovnice by neměly s cytotoxickým přípravkem manipulovat.
8. Při likvidaci předmětů (injekční stříkačky, jehly, atd.) použitých pro rekonstituci a/nebo ředění
cytotoxických léčivých přípravků je zapotřebí postupovat s odpovídající péčí a dodržovat
bezpečnostní opatření. Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován
v souladu s místními požadavky.

Recenze

Recenze produktu EPIMEDAC 2 MG/ML INJEKČNÍ ROZTOK 1X5ML/10MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu EPIMEDAC 2 MG/ML INJEKČNÍ ROZTOK 1X5ML/10MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze