Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Kód výrobku: 80205
Kód EAN: 8595060940264
Kód SÚKL: 107712
Držitel rozhodnutí: PFIZER
Terapeutické indikace Léčba status epilepticus tonicko-klonického typu (grand mal), prevence a léčba záchvatů vyskytujících se během neurochirurgického výkonu nebo po něm a/nebo těžkého poranění hlavy. Léčba migrény, neuralgie trigeminu a některých psychóz. Léčba srdečních arytmií, intoxikace digitalisem a následná léčba po infarktu myokardu.

Příbalový leták

1

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls136274/2012 a příloha
k sp.zn.sukls136381/2012

Příbalová informace: informace pro pacienta

Epanutin Parenteral
250 mg/5 ml
injekční roztok
(phenytoinum natricum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní
sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci.
- Tento přípravek Vám mohl být podán jako jednorázová dávka ke kontrole záchvatu epilepsie.
V tomto případě pravděpodobně čtete tuto příbalovou informaci až poté, co Vám byl přípravek
podán. Váš lékař zvážil všechna rizika před podáním přípravku, ale okamžité podání léku
mohlo být významější než některá běžná opatření při podání přípravku. Přečtěte si je, prosím,
nyní, zvláště máte-li být tímto přípravkem léčen/a v budoucnu.


Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Epanutin Parenteral a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Epanutin Parenteral používat
3. Jak se přípravek Epanutin Parenteral používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Epanutin Parenteral uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Epanutin Parenteral a k čemu se používá

Epanutin Parenteral je injekční roztok obsahující léčivou látku fenytoin. Patří do skupiny léků
nazývaných antikonvulziva.

Přípravek Epanutin Parenteral se používá k léčbě status epilepticus závažných epileptických
záchvatů. Rovněž se používá k prevenci a léčbě záchvatů vyskytujících se během neurochirurgického
výkonu nebo po něm a/nebo těžkého poranění hlavy.

Přípravek Epanutin Parenteral se dále používá k léčbě migrény, neuralgie trigeminu (bolest
trojklanného nervu) a některých psychóz, k léčbě srdečních arytmií, k léčbě otravy digitalisem
a následné léčbě po infarktu myokardu.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Epanutin Parenteral používat

Nepoužívejte přípravek Epanutin Parenteral:
- jestliže jste alergický/á na fenytoin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6).
2

- jestliže trpíte poruchou srdečního rytmu, např. snížením srdeční frekvence (sinusovou
bradykardií), srdeční blokádou (sinoatriální blok nebo AV blok 2. a 3. stupně) nebo Adams-
Stokesovým syndromem.

Upozornění a opatření
Léčivé přípravky nemusí být vhodné pro každého. Váš lékař si musí být vědom, dříve než Vám
přípravek Epanutin Parenteral podá, že proděláváte, nebo jste prodělal/a v minulosti některý z
následujících stavů:

- nízký krevní tlak nebo srdeční selhání,
- onemocnění jater, protože může být potřeba upravit dávku přípravku,
- cukrovka,
- porfyrie (dědičné onemocnění postihující biosyntézu hemoglobinu),
- poruchy srdečního rytmu (přípravek Epanutin Parenteral pomáhá léčit některé poruchy
srdečního rytmu, ale některé může zhoršovat).

Kostní poruchy
Byly hlášeny případy kostních poruch včetně osteopenie (prořídnutí kostní tkáně), osteoporózy
(řídnutí kostí) a zlomenin. Pokud jste dlouhodobě léčen/a antiepileptiky, nebo pokud Vám v minulosti
byla diagnostikována osteoporóza, nebo pokud užíváte steroidy, poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem.

Závažné účinky na kůži
Po použití přípravku Epanutin Parenteral byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky
(Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza), projevující se zpočátku jako červené
terčovité skvrny nebo kruhovité fleky na kůži trupu často s puchýřem ve svém středu. Další příznaky,
po kterých je třeba pátrat, zahrnují vředy v ústech, v krku, v nose, na genitáliích (zevních pohlavních
orgánech) a zánět spojivek (červené a oteklé oči). Tyto potencionálně život ohrožující kožní vyrážky
jsou často doprovázeny příznaky podobnými chřipkovému onemocnění. Vyrážka může přejít
v rozsáhlé puchýře nebo olupování kůže. Pokud se u Vás po použití přípravku Epanutin Parenteral
vyskytne Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza, nesmí být léčba
přípravkem Epanutin Parenteral nikdy znovu zahájena. Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo tyto
kožní příznaky, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a informujte lékaře, že užíváte tento
léčivý přípravek.

Sebevražedné myšlenky
Někteří z pacientů léčených antiepileptiky jako je Epanutin Parenteral trpělo představami, že si ublíží
či vezmou život. Jestliže kdykoliv pocítíte stejné myšlenky, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Epanutin Parenteral
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval/a nebo které možná budete užívat. Některé léky mohou ovlivňovat účinek přípravku Epanutin
Parenteral, nebo přípravek Epanutin Parenteral může snižovat účinnost jiných, souběžně užívaných
léků. Tyto zahrnují:

- léky k léčbě onemocnění srdce a poruch krevního oběhu (dikumarol, amiodaron, reserpin,
digitoxin, furosemid, chinidin, nikardipin, nimodipin, verapamil a blokátory kalciového kanálu
- např. diltiazem, tiklopidin a nifedipin).
- léky k léčbě epilepsie (karbamazepin, lamotrigin, fenobarbital, valproát sodný, kyselina
valproová, felbamát, sukcinimidy a vigabatrin)
- léky k léčbě plísňových onemocnění (např. amfotericin B, flukonazol, itrakonazol, ketokonazol
a mikonazol)
- léky k léčbě tuberkulózy a dalších infekcí (chloramfenikol, erytromycin, isoniazid, rifampicin,
prazichantel, tetracyklin, sulfonamidy, doxycyklin, ciprofloxacin)
3

- léky k léčbě žaludečních vředů (omeprazol, sukralfát a léky ze skupiny antagonistů H2 - např.
cimetidin, a některá antacida)
- léky k léčbě astmatu a zánětu průdušek (theofylin)
- léky k léčbě bolesti a zánětu (azapropazon, fenylbutazon, salicyláty - např. kyselina
acetylsalicylová a steroidy)
- léky k léčbě nespavosti, deprese a psychotických poruch (chlordiazepoxid, klozapin, diazepam,
disulfiram, fluoxetin, methylfenidát, paroxetin, fenothiaziny, trazodon, tricyklická
antidepresiva, fluvoxamin, sertralin a viloxazin)
- léky k léčbě cukrovky (chlorpropamid, glyburid, tolbutamid)
- léky k léčbě nízké hladiny cukru v krvi (diazoxid)
- některé hormonální substituční terapie (estrogeny) a hormonální antikoncepce
- léky používané při transplantacích (cyklosporin)
- léky k léčbě nádorových onemocnění
- léky proti srážlivosti krve
- léky k uvolnění svalů před operačním zákrokem (neuromuskulární blokátory), některá
anestetika (halotan) a methadon
- některé přípravky dostupné bez lékařského předpisu (kyselina listová, theofylin, vitamín D)

Váš lékář Vám bude provádět krevní testy, aby zjistil, zda další užívané léky ovlivňují účinek
přípravku Epanutin Parenteral.

Během léčby přípravkem Epanutin Parenteral nesmíte užívat bylinný přípravek s obsahem třezalky
tečkované (Hypericum perforatum). Poraďte se se svým lékařem.

Přípravek Epanutin Parenteral může ovlivňovat výsledky krevních testů.

Přípravek Epanutin Parenteral s jídlem a pitím
Během léčby přípravkem Epanutin Parenteral nepožívejte alkohol.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než Vám bude tento přípravek podán.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Epanutin Parenteral může způsobovat závrať nebo ospalost, zvláště na začátku léčby.
Zaznamenáte-li tyto příznaky, neřiďte ani neobsluhujte stroje.

Přípravek Epanutin Parenteral obsahuje ethanol (alkohol), propylenglykol a sodík.


3. Jak se přípravek Epanutin Parenteral používá

Tento přípravek Vám bude podán v nemocnici/ambulanci.

Přípravek Vám bude podán do velké žíly (intravenózně) nebo do svalu (intramuskulárně). Před
podáním do žíly bude přípravek naředěn.

Velikost dávky, která Vám bude podána je stanovena Vaším lékařem.

Dospělí
Status epilepticus (závažný epileptický záchvat)
U dospělých se nárazová dávka 10 15 mg/kg podává pomalu intravenózně rychlostí maximálně 50
mg/minutu. Po nárazové dávce musí následovat udržovací dávka 100 mg perorálně (ústy) nebo
intravenózně každých 6 8 hodin.

4

Pokud tato dávka nezastaví Váš záchvat, bude rozhodnuto o jiné léčbě.

Srdeční arytmie
Dávka 3,5 5 mg/kg tělesné váhy podaná intravenózně, která se v případě potřeby opakuje. Obvykle
postačuje celková denní dávka 700 1000 mg.

Neurochirurgie
Dávka 100 - 200 mg (2 4 ml) intramuskulárně přibližně ve 4hodinových intervalech během operace.
V tomto dávkování se pokračuje 2-3 dny v pooperačním období. Monitorování sérových hladin léku
pomáhá zabránit poklesu hladin pod terapeutické rozmezí. Toto dávkování je možné snížit na
udržovací dávku 300 mg denně, podle krevních hladin.

Použití u starších pacientů
Váš lékař Vám nemusí snižovat dávku, ale u starších pacientů se častěji se mohou vyskytnou
nežádoucí účinky.

Použití u dětí
Není třeba upravovat dávku, ale vzhledem k tomu, že děti odbourávají přípravek rychleji než dospělí,
může být nutný jiný počet dávek nebo čas jejich podání.

Novorozenci a malé děti
Nárazová dávka 15 20 mg/kg. Podání musí probíhat pomalu, intravenózně rychlostí maximálně 1-3
mg/kg/min. Vstřebávání přípravku u novorozenců a dětí je spolehlivější po intravenózním podání než
po perorálním podání.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Epanutin Parenteral, než mělo být
Předávkování přípravkem Epanutin Parenteral může být nebezpečné. Pokud se domníváte, že Vám
bylo podáno více přípravku, ihned kontaktujte svého lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka nebo zdravotní sestry.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Pokud po podání tohoto přípravku zaznamenáte kterýkoli z následujících příznaků, sdělte to
neprodleně svému lékaři.

Náhlá dušnost, obtížné dýchání, otok očních víček, obličeje nebo jazyka, vyrážka nebo
svědění (celého těla).
Pokud zaznamenáte podráždění v místě podání přípravku. Může být mírné ale i závažné.
Pokud se u Vás rozvine závažná kožní vyrážka s puchýři (může postihnout jazyk a ústa). Toto
mohou být příznaky závažných kožních stavů známých jako Stevens-Johnsonův syndrom
nebo toxická epidermální nekrolýzy (TEN). Váš lékař okamžitě ukončí léčbu.
Pokud zaznamenáte tvorbu modřin, máte horečku a jste bledý/á nebo Vás bolí v krku. Toto
mohou být příznaky krevních poruch, včetně snížení počtu červených krvinek, bílých krvinek
a krevních destiček. Váš lékař Vám bude pravidelně vyšetřovat krev.
Kožní vyrážka a horečka s otokem uzlin, zvláště v prvních 2 měsících léčby, protože to
mohou být příznaky reakce z přecitlivělosti. Pokud jsou závažné, a zároveň zaznamenáváte
bolest a zánět kloubů, může jít o onemocnění zvané systémový lupus erythematodes.
Pokud máte stavy zmatenosti nebo těžkou mentální poruchu, protože to může znamenat, že
máte v krvi příliš velké množství léčivé látky. V těchto případech může vzácně dojít i
5

k nevratnému poškození mozku. Váš lékař Vám bude pravidelně vyšetřovat krev, aby zjistil
množství léčivé látky v krvi a může změnit dávku, kterou budete užívat.

Další nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout:

Účinky na nervový systém: neobvyklé pohyby očí, nestabilita, nekontrolovatelné pohyby,
třes, nekoordinované pohyby, nezřetelná řeč, zmatenost, pocity píchání a pálení, snížená
citlivost, ospalost, závrať, porucha rovnováhy, nespavost, nervozita, svalové záškuby, bolest
hlavy a porucha chuti.
Účinky na kůži: kožní vyrážka, zahrnující i formu podobnou mírným spalničkám.
Účinky na žaludek a střeva: pocit na zvracení, zvracení, zácpa.
Účinky na krev a lymfatický systém: otok lymfatických uzlin.
Účinky na játra a ledviny: zánět jater, porucha jater (projevuje se zežloutnutím kůže a bělma
očí).
Účinky na ruce, obličej a tělo: změny na rukách projevující se obtížným protažením prstů,
změny v obličeji, zvětšení rtů nebo dásní, změny v ochlupení těla i obličeje.
Účinky na výsledky testů: zvýšená hladina cukru v krvi, snížená hladina vápníku, kyseliny
listové nebo vitamínu D v krvi.
Účinky na imunitní systém: snížená obranyschopnost organizmu, zánět žil.
Účinky na srdce a krevní oběh: nízký krevní tlak. Pokud Vám byl přípravek podán do žíly
příliš rychle, může vám poklesnout tlak a můžete zaznamenat poruchy srdce.
Účinky v místě vpichu: podráždění, zánět, otok, změna barvy kůže, bolest.

Rovněž byly hlášeny případy kostních poruch včetně osteopenie (prořídnutí kostní tkáně),
osteoporózy (řídnutí kostí) a zlomenin. Pokud jste dlouhodobě léčen/a antiepileptiky, nebo pokud
Vám v minulosti byla diagnostikována osteoporóza, nebo pokud užíváte steroidy, poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.

Velmi vzácně byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens-Johnsonův syndrom a
toxická epidermální nekrolýza) (viz bod 2).

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.


5. Jak přípravek Epanutin Parenteral uchovávat

Uchovávání přípravku Epanutin Parenteral není Váší zodpovědností.

Lékárník zajistí, aby přípravek byl uchováván při teplotě do 25°C a nebyl používán po uplynutí doby
použitelnosti uvedené na štítku nebo krabičce. Lékárník rovněž zajistí, aby byl přípravek uchováván
v původním obalu.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Epanutin Parenteral obsahuje
- Léčivou látkou je phenytoinum natricum 250 mg v 5 ml sterilního roztoku.
- Pomocnými látkami jsou hydroxid sodný, propylenglykol, ethanol 96% a voda na injekci.

Jak přípravek Epanutin Parenteral vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek je dodáván v ampulkách z bezbarvého skla v krabičce.
6

Velikost balení: 5 ampulek po 5 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
Pfizer spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce
Actavis Italy S.p.A.., Viale Pasteur 10, 20014 Nerviano (Mi), Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
19.9.2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Návod k použití
Léčivé přípravky k parenterálnímu použití se musí před podáním vizuálně prohlédnout, zda
neobsahují částice a zda nedošlo ke změně zbarvení, a to kdykoliv to umožňuje roztok a obal.

Nenaředěnou formu léku i infuzní směs je možné použít, pokud nejsou zamlžené nebo neprecipitují.

Zředěná infuzní směs (fenytoin a fyziologický roztok) se nesmí uchovávat v chladu. Pokud se
nezředěný parenterální fenytoin ponechá v chladu nebo zmrzne, může se vytvořit precipitát. K jeho
opětovnému rozpuštění by mělo dojít poté, co se lék ponechá při pokojové teplotě. V tomto případě je
přípravek opět vhodný k používání. Může se vytvořit žlutavé zbarvení, to však nemá žádný účinek na
sílu roztoku.

Dávkování a způsob podání
Pro optimální úpravu dávkování je nezbytné monitorování sérové hladiny fenytoinu.

K optimální kontrole bez klinických známek toxicity dochází nejčastěji při sérových hladinách mezi
10 a 20 g/ml.

Parenterálně se fenytoin může podávat pomalu intravenózně (i.v.) jako bolus nebo jako i.v. infúze.

Kvůli riziku lokální toxicity se fenytoin i.v. podává přímo do velké periferní nebo centrální žíly přes
katetr s velkým průměrem. Před podáním je nutné průchodnost i.v. katetru prověřit výplachem
sterilním fyziologickým roztokem. Po každé injekci fenytoinu je nutné stejný katetr propláchnout
sterilním fyziologickým roztokem, k zabránění lokálního podráždění žíly, vzhledem k zásaditosti
roztoku (viz SPC, bod 4.4 Zvláštní opatření pro použití, Lokální toxicita).

Podání bolusu: parenterální bolus fenytoinu se aplikuje pomalu, u dospělých pacientů rychlostí
maximálně 50 mg/min, do velké žíly, silnou jehlou nebo nitrožilní kanylou. Před a po každé
intravenózní injekcí fenytoinu je třeba propláchnout zavedenou jehlu (kanylu) fyziologickým
roztokem, aby se zabránilo lokálnímu podráždění žíly (roztok fenytoinu je alkalický).

Podání v infúzi: pro infuzní podání se fenytoin naředí v 50-100 ml fyziologického roztoku na
konečnou koncentraci fenytoinu, maximálně 10 mg/ml. Podávání se zahajuje bezprostředně po
přípravě směsi a musí být dokončeno do 1 hodiny (infuzní směs se nesmí nechat v chladu). Použije se
in-line filtr (0,22 0,50 mikronů). Před a po každé intravenózní injekcí fenytoinu je třeba
propláchnout zavedenou jehlu (kanylu) fyziologickým roztokem, aby se zabránilo lokálnímu
podráždění žíly, (roztok fenytoinu je alkalický).

Rychlost podávání u dospělých pacientů nesmí překročit 50 mg/min intravenózně a u
novorozenců a dětí nesmí být vyšší než 1-3/mg/kg/min. Existuje relativně úzké rozmezí mezi
7

plným terapeutickým účinkem a minimálními toxickými dávkami tohoto léku (viz SPC, bod 4.4
Zvláštní upozornění a opatření pro použití Obecné).

V případech, kdy je třeba podat přípravek intramuskulárně (tj. pooperačně u komatózních pacientů),
musí být i.m. podaná dávka dostatečná, aby se udržely sérové hladiny fenytoinu v terapeutickém
rozmezí. Tam, kde se po i.m. podávání pokračuje perorálně, musí se následné perorální dávkování
upravit tak, aby kompenzovalo pomalou a dlouhodobou i.m. absorpci a nevyvolaly se tak toxické
projevy. K zabránění kumulace léku jeho absorpcí ze svalových depot se doporučuje, aby v prvním
týdnu převedení na perorální fenytoin byla perorální dávka snížena na polovinu původní dávky (jednu
třetinu i.m. dávky).

Status epilepticus: u dospělých pacientů se nárazová dávka 10 15 mg/kg podává pomalu
intravenózně rychlostí maximálně 50 mg/minutu (to vyžaduje u 70 kg pacienta dobu přibližně 20
minut). Po nárazové dávce musí následovat udržovací dávka 100 mg per os nebo intravenózně
každých 6 8 hodin.

Absorpce fenytoinu u novorozenců a dětí může být po perorálním podání nespolehlivá. Nárazová
dávka 15 20 mg/kg fenytoinu intravenózně obvykle vede k sérovým koncentracím fenytoinu
v obecně přijatelném terapeutickém rozmezí (10 20 g/ml). Lék se musí podávat pomalu
intravenózně rychlostí maximálně 1-3 mg/kg/min.

Nezbytné je trvalé sledování elektrokardiogramu a krevního tlaku. Pacient musí být sledován
z hlediska výskytu známek dechové deprese. Při použití fenytoinu v léčbě status epilepticus a pro
následné stanovení udržovacích dávek se doporučuje monitorování sérových hladin fenytoinu.

Vzhledem k nutnosti pomalého podávání fenytoinu jsou obvykle potřebná i další terapeutická opatření
k dosažení rychlé úpravy záchvatů, jako je současné podání nitrožilního benzodiazepinu (diazepamu)
nebo nitrožilního krátkodobě účinkujícího barbiturátu. Pokud podání parenterálního fenytoinu nevede
k ukončení záchvatů, je nutné zvážit použití dalších antikonvulziv, intravenózních barbiturátů,
celkové anestézie nebo jiných vhodných opatření.

Pro léčbu status epilepticus se nesmí přípravek podat intramuskulárně, protože dosažení maximálních
sérových hladin může trvat až 24 hodin (viz SPC, bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Obecné).

Neurochirurgie: profylaktické dávkování je 100 až 200 mg (2 4 ml) i.m. přibližně ve 4hodinových
intervalech během operace. V tomto dávkování se pokračuje i v pooperačním období. Pokud je třeba
podávat přípravek intramuskulárně po předchozí stabilizaci pacienta perorální léčbou, je nezbytné
provést kompenzační úpravu dávkování, aby byly udrženy terapeutické sérové hladiny. Při i.m.
podávání se musí lék podat hluboko intramuskulárně. K udržení terapeutických hladin se podává i.m.
dávka o 50% vyšší, než je dávka perorální. Pokud se pacient vrací k perorálnímu podávání léku, dávka
se na 1 týden sníží na 50% původní perorální dávky, aby se zabránilo vzniku nadměrných sérových
hladin při přetrvávajícím uvolňování fenytoinu z místa aplikace injekce.

Pokud je nezbytné podávat i.m. fenytoin déle než 1 týden, měly by být vyzkoušeny alternativní cesty
podávání, např. žaludeční sondou. Při období kratším než 1 týden musí pacient převedený zpět z i.m.
podávání léku dostávat polovinu původní perorální dávky stejně dlouho, jako trvalo i.m. podávání
fenytoinu. Monitorování sérových hladin léku pomáhá zabránit poklesu hladin pod terapeutické
rozmezí. Sledování sérových hladin léku je obzvláště užitečné při podezření na možné lékové
interakce.

Srdeční arytmie: dávka 3,5 5 mg/kg tělesné váhy, která se v případě potřeby opakuje. Obvykle
postačuje celková denní dávka 700 1000 mg. Pokud při plazmatických hladinách 20 g/ml není
dosaženo příznivé reakce, pak není pravděpodobné, že by vyšší hladiny měly ještě nějaký účinek.
Přednost se dává pomalému podávání rychlostí 30 50 mg/min.
8


Recenze

Recenze produktu EPANUTIN PARENTERAL 5X5ML/250MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu EPANUTIN PARENTERAL 5X5ML/250MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze