Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 101063
Kód EAN: 8595116521867
Kód SÚKL: 107955
Terapeutický potrat při patologickém těhotenství: časné úmrtí plodu v 1. nebo 2. trimestru, závažné fetální malformace (anencefalie, hydrocefalus, amelie) diagnostikované RTG, ultrazvukem nebo jinou metodou. Indukce porodu v následujících případech: intrauterinní úmrtí plodu (pozdní úmrtí plodu, ukončení těhotenství pro vývojovou vadu plodu, předčasná ruptura blan a primárně slabá děložní aktivita, porod placenty). Programovaná indukce porodu: při splnění následujících podmínek: správný termín porodu, hmotnost plodu nad 3000 g, poloha hlavičkou, přiměřená dilatace cervixu (tzv. zralý krček), dostatečně citlivá svalovina dělohy.

Příbalový leták


Příbalová informace pro lékaře
Informace pro použití, čtěte pozorně!
Enzaprost F
Dinoprostum
injekční roztok
Držitel rozhodnutí o registraci
sanofi-aventis, s.r.o.
Praha
Česká republika
Výrobce
CHINOIN Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd.
Csanyikvölgy, Miskolc, Maďarsko
Složení
Léčivá látka: Dinoprostum 5,0 mg v ampuli o objemu 1 ml
Pomocné látky: Trihydrát octanu sodného, voda na injekci.

Indikační skupina
Gynekologikum, uterotonikum.
Oxytocikum, G02AD01
Charakteristika
Mechanismus působení:
Prostaglandiny představují skupinu přirozených biologicky aktivních látek. Látky patřící do rodiny prostaglandinů se navzájem jen velmi málo odlišují strukturou, ale vykazují široké spektrum význačných farmakologických účinků v různých orgánech a systémech orgánů v těle.
Enzaprost F je prostaglandin (prostaglandin F2 alfa), který vyvolává děložní stahy pro ukončení těhotenství po 15 týdnu gestace. Po aplikaci do amniotického vaku způsobuje během 15 30 minut hypertonus, který se postupně (v průběhu 1 hod.) mění na synchronní pravidelné kontrakce (větší než 100 mm Hg), zahrnující stěnu hladkého svalstva dělohy. Studie týkající se jeho vlivu na hladinu hormonů ukazují, že způsobuje snížení hladin progesteronu a estradiolu, pravděpodobně díky přímému vlivu na placentární tvorbu steroidů. Tyto změny progesteronu a estradiolu jsou malé a mohou se vztahovat k počátku porodu.
Intraamniotická injekce byla účinná v léčbě těžkého poporodního krvácení.
Enzaprost F vyvolával po přechodné depresi mírné zvýšení krevního tlaku. Příčinou vzestupu tlaku krve je vasokonstrikce, zatímco jeho přechodné snížení lze nejpravděpodobněji vysvětlit vasodilatačním účinkem látky samotné.
Farmakokinetické údaje
Enzaprost vstupuje do krevního oběhu z amniotického vaku je téměř úplně metabolizován (90%) při jediném průchodu játry a plícemi. Aktivní metabolity jsou katalyzovány enzymem prostaglandin dehydrogenázou a vyloučeny jako 16-C-dikarboxylové kyseliny. Poločas v amniální tekutině je 3 6 hodin (určeno imunoesejí) na rozdíl od periferní plazmy po IV podání, kde trvá méně než 1 minutu. Průměrná doba mezi podáním Enzaprostu F v dávce 40 mg do ukončení těhotenství je přibližně 22 hodin.
Indikace
Terapeutický potrat při patologickém těhotenství: časné úmrtí plodu v 1. nebo 2. trimestru, závažné fetální malformace (anencefalie, hydrocefalus, amelie) diagnostikované RTG, ultrazvukem nebo jinou metodou.
Indukce porodu v následujících případech: intrauterinní úmrtí plodu (pozdní úmrtí plodu, ukončení těhotenství pro vývojovou vadu plodu, předčasná ruptura blan a primárně slabá děložní aktivita, porod placenty).
Programovaná indukce porodu: při splnění následujících podmínek: správný termín porodu, hmotnost plodu nad 3000 g, poloha hlavičkou, přiměřená dilatace cervixu (tzv. zralý krček), dostatečně citlivá svalovina dělohy.
Kontraindikace
Absolutní kontraindikace
Bronchiální astma, aktivní stadium ulcerózní colitis, srpkovitá anémie, glaukom, hypertenze (160/100 mm Hg a více), epilepsie, předcházející zákrok na děloze (císařský řez, enukleace myomu).
Relativní kontraindikace
Srdeční nedostatečnost, spastická bronchitis, aktivní plicní tuberkulóza, klidové stadium ulcerózní colitis, těžké poškození jaterních funkcí, vývojové vady dělohy, myom. V těchto případech je třeba pečlivě zvážit, zda představuje menší riziko podání Enzaprostu F nebo použití jiné metody (nitroděložní instilace Rivanolu nebo sectio parva).
Nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout gastrointestinální potíže (nauzea, zvracení, průjem, střevní kolika), bolest v podbřišku v důsledku kontrakcí dělohy, tachykardie, vzestup nebo pokles krevního tlaku, bronchospasmus vedoucí k přechodné dušnosti, pocení, slabost, alergické reakce.
Nežádoucí účinky jsou častější a vážnější v případě systémového podávání než při lokální aplikaci (extra- nebo intraamniotické).
Interakce
Současné užití oxytocinu a ergometrinu zvyšuje účinek Enzaprostu F a zvyšuje riziko nežádoucích účinků.
Dávkování
I. Vyvolání potratu a ukončení patologického těhotenství
Premedikace:
K potlačení výskytu nežádoucích účinků a bolesti lze použít následující kombinace:
1.
[mg]
2.
[mg]
3.
[mg]
4.
[mg]
Pethidine
100.00
100.00
100.00
50.00
Promethazine HCL
-
50.00
50.00
-
Atropine
0.05
0.50
0.25
Diazepam
10.00
-
-
Doporučuje se použití pethidinu a atropinu. Zvolená kombinace se podává intravenózně, těsně před aplikací Enzaprostu F.
Aplikace může být lokální(extraamniální nebo intraamniální) nebo systémová (intravenózní).
Extraamniální aplikace:
Provede se dezinfekce vaginální část cervixu, fixace krčku a do dělohy se za použití zrcadel intracervikálně zavede katetr naplněný fyziologickým roztokem.
Lze použít následující typy katetrů: vyživovací trubice K-72, vyživovací trubice K-31, vyživovací trubice K-32, Foleyův katétr č. 12, polotuhý plastikový katétr s průměrem 2 mm. (Tyto katétry jsou buď jednorázové nabo sterilizované plynem.).
Katétr se zavede mezi děložní stěnou a amniovým vakem do fundu dělohy. Po zavedení je třeba provést odsátí a ujistit se tak, že trubice nepronikla do cévy. Následně se aplikuje do dělohy katétrem Enzaprost F, pokud možno až na její dno.
Dávkování:
Vyvolání potratu do 6. týdně těhotenství: 3 - 4 mg Enzaprostu F. Ihned po odstranění plodu následuje instrumentální vyšetření. V této fázi těhotenství může být uvedený zákrok proveden ve všech typech nemocnic.
Vyvolání potratu v 7. - 14. týdnu těhotenství: 5 mg Enzaprostu F. Ve většině případů dochází po této jednorázové dávce do 24 hodin k úplnému nebo částečnému odstranění plodu a rozšíření kanálu krčku dělohy (Hegar 10 nebo více). Ve pozdějších fázích těhotenství klesá úspěšnost úplného odstranění plodu. Pět hodin po podání Enzaprostu F je třeba provést vyšetření pochvy. Po částečném odstranění plodu nebo dilataci kanálu děložního krčku se musí provést instrumentální zákrok. Pokud není první instilace účinná, může se podání Enzaprostu F opakovat po 5 - 6 hodinách. V této fázi těhotenství může být tento zákrok proveden ve všech typech nemocnic.
Vyvolání potratu v 15. - 28. týdnem těhotenství: doporučuje se intraamniální podání Enzaprostu F, protože tento způsob podání je nejúčinnější, ale je možné i nitrožilní podání. Injekce se aplikuje transabdominálně nebo přes poševní klenbu.
Transabdominální aplikace:
Před zákrokem musí být vyprázdněný močový měchýř. Po dezinfekci kůže v místě vpichu se provede amniocentéza v lokálním umrtvení, ve středové čáře břicha, 3 - 4 prsty nad pubickým obloukem. Aspirací amniální tekutiny do injekční stříkačky je třeba se přesvědčit, že jehla je skutečně v amniální dutině. Následně se injekčně aplikuje 25 mg Enzaprostu F do amniální dutiny. V nezbytném případě lze injekci po 8 - 12 hodinách zopakovat, a to pomocí plastické kanyly ponechané ve vpichu po amniocentéze. (Pokud se při aspiraci objeví krev nebo amniální tekutina s krví, injekce se nepodá). Před zákrokem je třeba sonograficky lokalizovat placentu.
Aplikace přes poševní klenbu:
Močový měchýř musí být vyprázdněn,
vagina a vaginální sliznice musí být dezinfikovány,
vaginální část děložního krčku se fixuje pomocí svorek
Do amniální dutiny se pronikne obvykle přes zadní, v některých případech přes přední poševní klenbu. Natažením několika ml amniální tekutiny lze zkontrolovat správnou polohu jehly. Je-li amniální tekutina čirá, aplikuje se 25 mg Enzaprostu F. Tato procedura se může opakovat.
Děložní činnost je třeba neustále kontrolovat palpací, tokograficky a občasným vyšetřením děložního krčku. V případě neúspěchu lze podat druhou injekci Enzaprostu F po 8 - 12 hodinách a v případě potřeby ji doplnit infúzí oxytocinu. Pokud nedojde do 12 hodin k potratu, je nutné přísnější sledování těhotné (puls, teplota, počet leukocytů). V tomto stádiu těhotenství lze obě metody použít jen na specializovaných odděleních.
Intravenózní aplikace: 10 - 20 mg Enzaprostu F se přidá do 500 ml 5% roztoku glukózy nebo 0,45 % roztoku NaCl. Výsledný roztok obsahuje 20 - 40 g Enzaprostu F v 1 ml. Počáteční rychlost infúze je 0,5 - 1 ml/min, později se může podle kontrakcí zvýšit asi na 2 ml/min. Infúze může být zavedena po dobu nejvýše 12 hodin. Vpřípadě neúspěchu se může infúze znovu zavést po 12ti hodinové přestávce, a to buď samostatně nebo v kombinaci s oxytocinem. Tuto metodu lze provádět v běžných nemocnicích.
Vzhledem k nižšímu výsledku nežádoucích účinků se doporučuje spíše lokální podání.
II. Programované vyvolání porodu
Úspěšné vyvolání porodu je do značné míry závislé na porodním stavu (fáze porodu, zralost děložního krčku a myometria, Bishopovo skóre). Základní princip spočívá ve vyvolání porodu co nejnižší dávkou přípravku. V případě Enzaprostu F to znamená celkovou dávku 1 - 5 mg při rychlosti infúze 9 - 15 g /min.
Způsob podání:
Dávka by se měla zvyšovat v přesně určených intervalech a účinná hladina by měla přetrvávat až do konce placentární fáze. Počáteční dávku 2 - 3 g/min, podávanou intravenózní infúzí, lze za průběžné kontroly děložní činnosti zvýšit každých 20 - 30 minut, případně ji zdvojnásobit. Nesmí se překročit maximální dávka 35 - 40 g/min. Tato tzv. metoda titrace dávky se musí aplikovat opatrně, protože kromě hyperstimulace (viz dále) mohou vyšší dávky vést ke stimulaci nižších částí dělohy, klesá dominance děložního fundu a efekt vyvolávající progresívní aktivitu dělohy se ztrácí. Nitrožilní podávání je ve většině případů účinné a zablokování činnosti dělohy se pozoruje jen ojediněle. Při podávání intravenózní infúzí se smísí 5 mg Enzaprostu F s 500 ml fyziologického roztoku a zavádí se rychlostí 2 - 3 g/min. Rychlost se může zvýšit ekvivalentně k děložní činnosti. Během podávání je třeba brát v úvahu, že v některých případech následuje podelší latentní fázi fáze aktivní. Proto je třeba věnovat velkou pozornost zvyšování dávky.
Podmínky aplikace:
Vzhledem k možnosti hyperstimulace je nutné porod vyvolaný prostaglandinem monitorovat. Činnost dělohy se sleduje vnější tokografií, srdeční činnost plodu vnější ultrazvukovou metodou nebo přímým umístěním EKG elektrod. Za účelem zabezpečení stálé rychlosti podávání přípravku je vhodné, při komplikovaném těhotenství dokonce nutné, použít infúzní pumpu. Podle názoru některých odborníků je k tomuto účelu vhodný Cardiffův infúzní systém.
A. Vyvolání porodu prostaglandiny
Na rozdíl od výše uvedených indikací, nelze Enzaprost F doporučit pro ukončení těhotenství v rizikových případech. V případě opožděného porodu nebo těžké preeklampsie či eklampsie se objevilo několik pochybností o vhodnosti aplikace prostaglandinů.
Pokud mají porucha metabolismu a výměny plynů původ v placentě a adekvátní rezervní kapacita je nedostatečná, zvyšuje se riziko hyperstimulace a může dojít k úmrtí plodu. V těchto případech se doporučuje vyvolání porodu, protože potenciální riziko je nižší.
Metoda indukce porodu: Před vyvoláním porodu je třeba provést vyšetření pochvy a nižší části blan, které jsou v dosahu, je nutno je koncentricky oddělit. Pak následuje umělé protržení blan, pokud možno pod amnioskopickou kontrolou. Amnioskop se pak zavede do amniového vaku a dlouhou jehlou se odebere malé množství tekutiny. Kontrakce je vhodné vyvolat podáním přípravku až 1/2 - 1 hodinu poté.
B. Vyvolání programovaného porodu
V případě vyvolání programovaného porodu - za podmínek vhodného stavu děložního krčku, adekvátní citlivosti myometria a uspokojujícího Bishopova skóre se může podat oxytocin i prostaglandin. Metoda vyvolání porodu v případě programovaného porodu je podobná té popsané pod bodem A. Instrumentální kontrola je rovněž nutná.
Při každém vyvolávání porodu prostaglandinem může být problémem hyperstimulace dělohy. Je třeba zdůraznit, že kromě předávkování mohou hyperstimulaci způsobit i malé dávky (2 - 10 g/min). Zvýšení bazálního tonu, polysystolická činnost dělohy (6-7 kontrakcí/10 min) může způsobit poruchu nitroděložní výměny plynů u plodu. Hyperstimulace se objevuje mnohem častěji při podání prostaglandinů než při podání oxytocinu. Tato komplikace je důvodem, proč je třeba průběh porodu vyvolaného prostaglandinem monitorovat kardiotokografem. Při akutních potížích je nutno podávání prostaglandinu přerušit a případně podat betastimulancia.
Patologická činnost dělohy se může ukončit podáním infúze Partusistenu, s poklesem bazálního tonu a intenzity kontrakcí se stav plodu upraví. Pokud se předchozí metoda ukáže jako neefektivní, je nutno provést císařský řez.
Upozornění
Na rozdíl od indukce porodu, nelze Enzaprost F doporučit pro ukončení vysoce rizikových těhotenství. Ohledně podání prostaglandinů v případě porodů po termínu a u těžké toxémie (EPH gestóza) existují zatím pochybnosti. Pokud je již ohrožena transplacentární výměna plynů a metabolismus, placenta nemá odpovídající zásobní kapacitu, zvyšuje se riziko hyperstimulace a může být dokonce pro plod i letální.
Dinoprost by měl být podáván s opatrností v následujících  případech: městnavá srdeční nedostatečnost, spastická bronchitis, aktivní plicní tuberkulóza, klidové stadium ulcerózní colitis, těžké poškození jaterních funkcí, vývojové vady dělohy, děložní fibroid. V těchto případech je třeba pečlivě zvážit možnost ukončení těhotenství jinou metodou.
Po ukončení těhotenství je nutné vhodné monitorování ke zjištění úplné evakuace, protože jakákoli retence může vést až k nutnosti chirurgického zákroku. Pokud je ukončení těhotenství vyvoláno dinoprostonem, musí být dokončeno, protože jeho vliv na plod není dosud objasněn.
Před vyvoláním porodu by měla být pečlivě vyhodnocena případná cefalopelvická disproporce. Během infúze by měla být pečlivě sledována děložní aktivita, stav plodu, vývoj cervikální dilatace, aby bylo možno zjistit nežádoucí reakce, např. hypertonus dělohy, přetrvávající děložní stahy, tíseň plodu.
U pacientek, které mají v anamnéze hypertonické nebo tetanické kontrakce dělohy, by měla být po celou dobu porodu sledována aktivita dělohy a stav plodu. Při hypertonických kontrakcích děložních svalů je nutné mít na paměti možnost ruptury dělohy.
Poškození plodu bylo pozorováno v případech neúplného ukončení porodu. Je proto třeba ve všech případech neúplné evakuace dělohy zajistit příslušná opatření.
Těhotenství a kojení:
Viz odst. 4.1 Indikace.
Kojení není relevantní.
Předávkování: Je důležité se ujistit, že technika aplikace byla správná.
Při vypuzení hydatiformní moly může dojít k průniku prostaglandinu do systémového oběhu, jehož následkem jsou tyto reakce: svalová ztuhlost a hypotenze, zvracení a suprapubické bolesti, horečka a zrudnutí kůže, může se vyvinout hluboká hypotenze a výrazná bradykardie. V takovém případě je nutné ukončit podávání přípravku a zahájit symptomatickou léčbu.
Varování
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávání
Uchovávejte při teplotě 5 15°C, ampule uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Balení
OPC odlamovací skleněná ampulka, plastikový přířez, krabička.
Velikost balení: 5 x 1 ml
Datum poslední revize textu
30.1. 2008

Recenze

Recenze produktu ENZAPROST F 5X1ML/5MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu ENZAPROST F 5X1ML/5MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze