Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

Allnature

Vybíráme z naší nabídky

ENGERIX-B 20 MCG 10X1ML/20RG Injekční suspenze

ENGERIX-B 20 MCG  10X1ML/20RG Injekční suspenze

Informace pouze pro odborníky ve zdravotnictví. Zásilkový prodej léků na předpis nepovoluje legislativa ČR i EU.
Cena doplatků přípravků se může v jednotlivých lékárnách lišit, proto ji zde neuvádíme.

Příbalová informace výrobku ENGERIX-B 20 MCG 10X1ML/20RG Injekční suspenze

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls129010/2011 a sukls129016/2011 a příloha
ke sp. zn. sukls94534/2011 a sp. zn. sukls94592/2011


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Engerix-B 10 g
Engerix-B 20 g
antigenum tegiminis hepatitidis B
injekční suspenze


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tato vakcína byla předepsána Vám. Nedávejte ji žádné další osobě. Mohla by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Engerix a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Engerix-B dostávat
3. Jak se přípravek Engerix-B podává
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Engerix-B uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK ENGERIX-B A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Engerix-B je očkovací látka (vakcína), která se používá k prevenci infekce hepatitidou B (žloutenkou
typu B). Může rovněž pomoci v prevenci infekce hepatitidou D (žloutenkou typu D).

Tuto očkovací látku lze podávat dospělým i dětem. V této příbalové informaci může Vy znamenat
rovněž Vaše dítě.

Hepatitida B je infekční onemocnění jater, které je virového původu. Někteří lidé mají virus hepatitidy
B ve svém těle, ale nemohou se ho zbavit. Mohou však stále nakazit další osoby a říká se jim proto
přenašeči (bacilonosiči). Toto onemocnění se šíří tak, že virus vstupuje do těla kontaktem s tělesnými
tekutinami nakažených osob (nejčastěji krví).
Pokud je matka přenašečka viru, může při porodu virus přenést na svoje dítě.
Od přenašeče se lze virem nakazit rovněž při např. nechráněném pohlavním styku, sdílení injekčních
jehel nebo při použití lékařského vybavení, které nebylo řádně vysterilizováno.

Hlavní příznaky onemocnění jsou bolest hlavy, horečka, nevolnost a žloutenka (žlutavé zbarvení kůže
a očního bělma), u přibližně 3 osob z 10 se však nemusí objevit žádné příznaky. Z osob infikovaných
hepatitidou B se 1 dospělý z 10 a až 9 dětí z 10 stane přenašečem viru a je pravděpodobné, že u nich
dojde k rozvoji závažného poškození jater a v některých případech i rakovině jater.

Jak Engerix-B účinkuje
Engerix-B obsahuje malé množství zevního obalu viru hepatitidy B. Tento zevní obal není
infekční a nemůže vyvolat onemocnění.
2

Podání této očkovací látky spustí imunitní systém a ten se do budoucna připraví k ochraně proti
těmto virům.
Engerix-B Vás neochrání, pokud jste se již virem hepatitidy B nakazil(a).
Engerix-B může pomoci pouze v prevenci proti infekci virem hepatitidy B.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ENGERIX-
B DOSTÁVAT

Engerix-B se nemá podávat:
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na Engerix-B nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (viz bod 6).
jestliže máte vysokou teplotu (horečku).
Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká, neměl(a) byste Engerix-B dostat. Pokud si nejste jistý(a),
promluvte si se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než Vám bude podána očkovací látka Engerix-
B. Prosím, sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud máte jakoukoli alergii nebo pokud jste někdy
dříve měl(a) jakékoli zdravotní problémy po podaní jakékoli očkovací látky.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Engerix-B je zapotřebí
Promluvte si se svým lékařem dříve, než Vám podá tuto očkovací látku:
jestliže kvůli onemocnění ledvin podstupujete dialýzu nebo máte onemocnění, které může
ovlivnit Váš imunitní systém.
Lékař může rozhodnout o podání očkovací látky Engerix-B i dialyzovaným pacientům,
pacientům s dlouhodobými problémy s játry, přenašečům hepatitidy C nebo HIV pozitivním
pacientům, protože infekce hepatitidou B může mít u těchto pacientů závažný průběh. Více
informací o problémech s ledvinami a dialýze naleznete v bodě 3.
Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás cokoli z výše zmíněného týká, promluvte si se svým lékařem dříve,
než bude vakcínou Engerix-B očkováni.
Při každém injekčním podávání léčiva nebo i před ním může dojít k mdlobám (zvláště u
dospívajících). Informujte proto lékaře nebo zdravotní sestru, pokud jste Vy nebo Vaše dítě již někdy
při injekci omdleli.


Stejně jako ostatní očkovací látky, ani Engerix-B nemusí být zcela účinný v ochraně proti hepatitidě
B. Imunitní odpověď na očkovací látku může snižovat mnoho faktorů, jako např. vyšší věk, pohlaví,
nadváha, kouření a některá vleklá onemocnění. Pokud se Vás cokoli z tohoto týká, může Váš lékař
rozhodnout o provedení krevních testů nebo podání další dávky očkovací látky Engerix-B k zajištění
ochrany proti hepatitidě B.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky a očkovacími látkami
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, hodláte užívat nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Engerix-B lze podávat ve stejnou dobu s většinou dalších běžných očkovacích látek. Lékař zajistí, že
Vám budou očkovací látky podány odděleně a do různých částí těla.

Těhotenství a kojení
Těhotné ženy lze v některých případech očkovat.
Sdělte svému lékaři, pokud si myslíte, že jste těhotná, nebo pokud můžete otěhotnět.
Sdělte svému lékaři, pokud kojíte.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.


3Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Engerix-B může ovlivnit schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. Neřiďte dopravní
prostředky ani neobsluhujte stroje, pokud se necítíte dobře.

Důležité informace o některých složkách očkovací látky Engerix-B
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce, tzn. je v podstatě
prostý sodíku.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK ENGERIX-B PODÁVÁ

Jak se očkovací látka podává
Lékař Vám podá doporučenou dávku očkovací látky Engerix-B.

Engerix-B se bude podávat:
injekcí do svalu horní části paže u dětí a dospělých
injekcí do stehenního svalu u kojenců a malých dětí
injekcí pod kůži, pokud se Vám snadno tvoří modřiny nebo máte problémy s krvácením.

Jaké množsví se podává
Dostanete sérii injekcí očkovací látky Engerix-B. Po dokončení očkovacího cyklu budete dlouhodobě
chráněn(a) proti hepatitidě B.
Dospělí a děti starší 16 let dostanou 20 mikrogramů/1 ml očkovací látky (Engerix-B 20 g).
Novorozenci a děti do věku 15 let dostanou obvykle 10 mikrogramů/0,5 ml očkovací látky
(Engerix-B 10 g) .
Existuje několik schémat, jak lze očkovací látku Engerix-B podávat. Lékař vybere takové, které Vám
bude nejvíce vyhovovat:

Schéma 1 - dospělí nebo děti
První injekce - nyní
Druhá injekce - 1 měsíc po první injekci
Třetí injekce - 6 měsíců po první injekci

Schéma 2 - dospělí nebo děti
První injekce - nyní
Druhá injekce - 1 měsíc po první injekci
Třetí injekci - 2 měsíce po první injekci
Čtvrtá injekce - 12 měsíců po první injekci
Schéma 2 umožnuje u kojenců podávat očkovací látku Engerix-B ve stejnou dobu, jako další běžné
vakcíny v dětském věku.
Toto schéma lze rovněž použít, pokud se očkování provádí z důvodu nedávného kontaktu s
hepatitidou B, protože toto schéma umožní rychlejší nástup ochrany.

Schéma 3 - pouze dospělí (18 let a starší)
Toto schéma se podává pouze za výjimečných okolností, např. pokud máte cestovat do oblastí
s vysokým rizikem během jednoho měsíce od očkování.
První injekce - nyní
Druhá injekce - 1 týden po první injekci
Třetí injekce - 3 týdny po první injekci
Čtvrtá injekce - 12 měsíců po první injekci


4Schéma 4 - pouze děti ve věku 11 až 15 let
Toto schéma se užívá pouze v případě, kdy jsou pochybnosti, zda dítě dostane třetí injekci. Během
tohoto schématu se používá vakcína 20 mikrogramů/1 ml. Ta poskytuje vyšší stupeň ochrany než 2
dávky 10 mikrogramů/0,5 ml očkovací látky.
První injekce - nyní
Druhá injekce - 6 měsíců po první injekci
Pokud se použije toto schéma, nemusí být vždy zajištěna ochrana, dokud není podána druhá dávka.
Toto dvoudávkové schéma se používá pouze v případě relativně nízkého rizika infekce hepatitidou
B během očkovacího cyklu a tam, kde lze zajistit ukončení tohoto cyklu.

Je velmi důležité, abyste se dostavil(a) pro další injekce v doporučené době. Pokud máte jakékoli
otázky týkající se množství očkovací látky, která Vám byla podána, promluvte si se svým lékařem.

Očkování a porod
Pokud máte hepatitidu B a právě jste porodila, lze k očkování Vašeho dítěte použít schéma 1 nebo 2.
Lékař může rovněž rozhodnout o podání imunoglobulinů proti hepatitidě B (lidských protilátek)
Vašemu dítěti spolu s první injekci očkování. To pomůže chránit dítě proti hepatitidě B.
Imunoglobuliny budou injekčně podány do jiného místa na těle.

Problémy s ledvinami a dialýza
Děti ve věku 15 let a mladší
Pokud má Vaše dítě problémy s ledvinami, nebo pokud je dialyzované, může lékař rozhodnout o
provedení krevních testů nebo podání další dávky očkovací látky k zajištění ochrany dítěte.
Osoby ve věku 16 let a starší
Pokud máte problémy s ledvinami, nebo pokud docházíte na dialýzu, může lékař rozhodnout o
očkování čtyřmi dvojitými dávkami očkovací látky (2 x 20 mikrogramů/1 ml) podle schématu 0, 1,
2 a 6 měsíců. Lékař rovněž může rozhodnout o provedení krevních testů, aby se ujistil, že jste
chráněn(a) proti hepatitidě B.


V případě rozvinutí anafylaktického šoku musí být k dispozici prostředky k jeho zvládnutí. Z tohoto
důvodu musí pacient zůstat 30 minut po očkování pod lékařským dohledem.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny očkovací látky, může mít i přípravek Engerix-B nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého. Následující nežádoucí účinky se mohou objevit v souvislosti s touto
očkovací látkou:

Alergické reakce (mohou se objevit až u 1 z 10 000 dávek očkovácí látky)
Pokud máte alergickou reakci, ihned vyhledejte svého lékaře. Příznaky mohou zahrnovat:
otok obličeje
nízký krevní tlak
obtíže s dýcháním
modravé zbarvení kůže
ztráta vědomí
Tyto příznaky se obvykle objevují velmi brzy po podání injekce. Z tohoto důvodu musí pacient zůstat
30 minut po očkování pod lékařským dohledem.
Pokud se objevily až po odchodu ze zdravotnického zařízení, navštivte ihned lékaře.


5


Další nežádoucí účinky zahrnují:
Velmi časté (mohou se objevit u 1 z 10 nebo více dávek očkovací látky)
bolest hlavy (10 g vakcína)
bolest a zarudnutí v místě vpichu injekce
únava
podrážděnost

Časté (mohou se objevit až u 1 z 10 dávek očkovací látky)
bolest hlavy (20 g vakcína)
ospalost
nevolnost (pocit na zvracení) nebo zvracení
průjem a bolest břicha
ztráta chuti k jídlu
vysoká tělesná teplota (horečka)
celkový pocit nevole
otok v místě vpichu injekce
reakce v místě vpichu injekce (např. tvrdé zduření)

Méně časté (mohou se objevit až u 1 ze 100 dávek očkovací látky)
závrať
bolest svalů
příznaky podobné chřipkovým

Vzácné (mohou se objevit až u 1 z 1000 dávek očkovací látky)
otok lymfatických uzlin
kopřivka, vyrážka, svědění
bolest kloubů
mravenčení

Velmi vzácné (mohou se objevit až u 1 z 10 000 dávek očkovací látky)
snadná tvorba modřin a neschopnost zastavit krvácení po říznutí
nízký krevní tlak
zánět krevních cév
náhlý otok obličeje kolem úst a hrdla (angioneurotický edém)
nechopnost pohybovat svaly (ochrnutí)
zánět nervů (neuritida), který může vést k pocitům necitlivosti, včetně dočasného zánětu nervů,
který způsobuje bolest, slabost a ochrnutí končetin a často postupuje na hrudník a obličej
(syndrom Guillain-Barré), onemocnění očních nervů (optická neuritida) a roztroušená skleróza
problémy s pohybem rukou a nohou (neuropatie)
zánět mozku (encefalitida)
degenerativní onemocnění mozku (encefalopatie)
zánět mozku (meningitida)
křeče (záchvaty)
ztráta citlivosti pro bolest a dotyk (hypestézie)
růžové nebo červenavé bulky na kůži (lichen planus)
červené nebo růžové skvrny na kůži
bolestivé a ztuhlé klouby (artritida)
svalová slabost

U velmi předčasně narozených dětí (před 28. týdnem těhotenství) se mohou 2-3 dny po očkování
objevit delší pauzy mezi vdechy, než je obvyklé.

6

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK ENGERIX-B UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Uchovávejte v chladničce při teplotě 2 °C až 8 °C.
Chraňte před mrazem.
Přípravek Engerix-B nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku a krabičce.
Uchovávejte v krabičce spolu s touto příbalovou informací.
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Engerix-B obsahuje
Léčivou látkou je antigenum tegiminis hepatitidis B
Jedna dávka obsahuje buď 20 g/1 ml (Engerix-B 20 g) nebo 10 g/0,5 ml (Engerix-B 10 g).
Pomocnými látkami jsou hydroxid hlinitý, chlorid sodný, dihydrát dihydrogenfosforečnanu
sodného, dihydrát fosforečnanu sodného, voda na injekci.

Jak přípravek Engerix-B vypadá a co obsahuje toto balení
Engerix-B je dodáván v injekčních lahvičkách nebo předplněných injekčních stříkačkách.
Engerix-B je sterilní kalná suspenze.

Přípravek Engerix-B 20 g je dostupný v balení po 1,10, 25 nebo 100 jednodávkových injekčních
lahvičkách ( 1 ml) nebo jednodávkových předplněných injekčních stříkačkách ( 1 ml).

Přípravek Engerix-B 10 g je dostupný v balení po 1, 25 nebo 100 jednodávkových injekčních
lahvičkách ( 0,5 ml) nebo jednodávkových předplněných injekčních stříkačkách ( 0,5ml).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

GlaxoSmithKline Biologicals s.a., Rue de l' Institut 89, B-1330 Rixensart, Belgie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
23.5.2012


Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky

Při uchovávání vakcíny se může oddělit jemný bílý sediment a čirý bezbarvý supernatant. Po
protřepání vakcíny vznikne opalescentní bílá suspenze.

Vakcína musí být před použitím vizuálně zkontrolována na přítomnost cizorodých částic a/nebo na
změnu barvy. Pokud vzhledově nevyhovuje, musí být vyřazena.

U jednodávkového balení je nutné nasát veškerý obsah a okamžitě ho aplikovat.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.
Vybíráme z naší nabídky

Potřebujete odbornou radu?
Zeptejte se lékárníka

Mgr. Pavla Horáková
466 444 233

Po - Pá 8 - 17 h
lekarnik@lekarna.cz

Potřebujete poradit
s objednávkou?

infolinka
466 444 233
Po - Pá 7 - 17 h
obchod@lekarna.cz

Asociace pro elektronickou komerci
Česká kvalita
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Lékárna.cz