Moje srdcovky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Srdce a cévy » Cévy

ENELBIN 100 RETARD 100X100MG Tabl. s prodl. uvol.

Kód výrobku: 18764

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace ENELBIN 100 RETARD 100X100MG Tabl. s prodl. uvol.

Enelbin 100 retard užívají dospělí a mladiství při onemocněních vyvolaných poruchami prokrvení končetin a mozku, dále při poruše prokrvení oční sítnice a vnitřního ucha.

sp.zn.sukls192753/2016

Příbalová informace: informace pro pacienta

ENELBIN 100 RETARD

naftidrofuryli oxalas tablety s prodlouženým uvolňováním

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek ENELBIN 100 RETARD a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ENELBIN 100 RETARD užívat
 3. Jak se přípravek ENELBIN 100 RETARD užívá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek ENELBIN 100 RETARD uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek ENELBIN 100 RETARD a k čemu se používá

Přípravek Enelbin 100 retard obsahuje účinnou látku naftidrofuryl-oxolát, který rozšiřuje krevní cévy, a tím zlepšuje prokrvení, okysličení a výživu tkání.

Přípravek Enelbin 100 retard se používá:

 • ke zvýšení prokrvení okrajových částí těla (např. při bolesti při chůzi, chladných končetinách, popáleninách, vředech, poruchách hojení ran, při postižení cév u cukrovky (diabetu mellitu)),
 • ke zvýšení prokrvení mozku (např. u poruch spánku, závratí, bolestí hlavy, snížené schopnosti koncentrace a paměti, po mozkové mrtvici, po poranění hlavy se ztrátou vědomí nebo při presenilních poruchách chování),
 • při porušeném prokrvení oční sítnice a vnitřního ucha.

Přípravek Enelbin 100 retard je určen pro dospělé a dospívající.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ENELBIN 100 RETARD

užívat

Neužívejte přípravek ENELBIN 100 RETARD:

 • jestliže jste alergický(á) na naftidrofuryl-oxolát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • jestliže jste v nedávné době prodělal(a) srdeční infarkt nebo máte závažné onemocnění srdce a krevního oběhu;
 • jestliže u Vás byly diagnostikovány krvácivé stavy;
 • jestliže máte sklon ke kolapsům (mdlobám);
 • jestliže máte výrazně nízký krevní tlak nebo trpíte výraznějším poklesem krevního tlaku při změně z ležící do vzpřímené polohy.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku ENELBIN 100 RETARD se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Během léčby není vhodné kouřit.

Další léčivé přípravky a přípravek ENELBIN 100 RETARD

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Účinky přípravku Enelbin 100 retard a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat. Jde především o léky ovlivňující srdeční činnost a krevní tlak. Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte přípravek Enelbin 100 retard.

Přípravek ENELBIN 100 RETARD s jídlem, pitím a alkoholem

Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Během léčby se nedoporučuje kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek ENELBIN 100 RETARD může výjimečně, zejména na počátku léčby, vyvolat únavu nebo závratě. Pokud se u Vás tyto účinky vyskytnou, vyvarujte se řízení vozidel nebo obsluhy strojů a informujte lékaře.

Přípravek ENELBIN 100 RETARD obsahuje monohydrát laktosy a hlinitý lak ponceau

4R

Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat. Přípravek Enelbin 100 retard obsahuje hlinitý lak ponceau 4R (E124), který může způsobit alergickou reakci.

3. Jak se přípravek ENELBIN 100 RETARD

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Léčba je zpravidla dlouhodobá a dávkování vždy určuje ošetřující lékař dle druhu a závažnosti onemocnění. Doporučená dávka přípravku je 1-2 tablety 2-3krát denně. V případě potřeby a na doporučení lékařem může být denní dávka zvýšena.

Tablety polykejte celé, nerozkousané a zapijte je vodou nebo jiným nealkoholickým nápojem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku ENELBIN 100 RETARD, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití více potahovaných tablet dítětem vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ENELBIN 100 RETARD

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Při ojedinělém vynechání jedné dávky užijte lék, jakmile si vzpomenete a další dávku užijte v obvyklou dobu.

 1. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 léčených):  nespavost, poruchy srdečního rytmu, zažívací potíže (tlak v nadbřišku, nevolnost), vyrážka, onemocnění jater.

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 léčených):  neklid, závrať, bolest hlavy, nízký krevní tlak, pokles krevního tlaku při rychlé změně polohy těla, únava.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak ENELBIN 100 RETARD uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek ENELBIN 100 RETARD obsahuje

 • Léčivou látkou je naftidrofuryli oxalas. Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje naftidrofuryli oxalas 100 mg.
 • Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, upravený montánní vosk, methylovaný oxid křemičitý, magnesium-stearát, mastek.
 • Potah tablety obsahuje hypromelosu 2910/5, makrogol 6000, polysorbát 80, simetikonovou emulzi SE 4 oxid titaničitý, hlinitý lak chinolinové žluti, hlinitý lak Ponceau 4R.

Jak přípravek ENELBIN 100 RETARD vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: světle žluté čočkovité potahované tablety. Druh obalu: Al/PVC blistr nebo bílá PE lahvička se šroubovacím PE uzávěrem, krabička.

Obsah balení:

20 tablet s prodlouženým uvolňováním (blistr) 50 tablet s prodlouženým uvolňováním (blistr) 100 tablet s prodlouženým uvolňováním (blistr, PE lahvička)

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva k. s., U Kabelovny 130, 102 37, Praha 10, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

23.8.2016

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 18764
Kód EAN: 8594739020207
Kód SÚKL: 66015
ATC skupina: Naftidrofuryl
Cesta podání: Perorální podání
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

Příbalový leták ENELBIN 100 RETARD 100X100MG Tabl. s prodl. uvol.

Příbalovou informaci k produktu ENELBIN 100 RETARD 100X100MG Tabl. s prodl. uvol. zobrazíte nebo stáhnete zde: ENELBIN 100 RETARD 100X100MG Tabl. s prodl. uvol..pdf

Souhrn údajů o přípravku (SPC)

Recenze

Recenze ENELBIN 100 RETARD 100X100MG Tabl. s prodl. uvol.

Diskuze

Diskuze ENELBIN 100 RETARD 100X100MG Tabl. s prodl. uvol.

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám