Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na trávení » Léky na průjem

ENDIARON 250 mg 20 tablet

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 11612

97 % 71 recenzí

Léčí průjem způsobený různými bakteriálními infekcemi nebo po léčbě antibiotiky. Neovlivňuje přirozenou střevní mikroflóru.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (71)
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - ENDIARON 250 mg 20 tablet

Léčí průjem způsobený různými bakteriálními infekcemi nebo po léčbě antibiotiky. Neovlivňuje přirozenou střevní mikroflóru.

 

1/4 

 

 

sp.zn.sukls136581/2017 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Endiaron 250 mg potahované tablety 

 

cloroxinum 

 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento lék přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo 
lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 2–3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 

Co je přípravek Endiaron a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Endiaron užívat 

3. 

Jak se přípravek Endiaron užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Endiaron uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Endiaron a k čemu se používá 

 
Přípravek Endiaron je střevní dezinficiens, které se používá u některých infekčních průjmů. Je účinný 
nejen proti bakteriím, nýbrž i proti některým prvokům, kvasinkám a plísním. Neovlivňuje 
mikroorganizmy žijící normálně ve střevě. 
Přípravek Endiaron se používá u dospělých, dospívajících a dětí o tělesné hmotnosti vyšší než 40 kg 
při průjmech s pravděpodobným infekčním původem, často provázených zvýšením tělesné teploty, při 
střevních dysmikrobiích (změny biologické rovnováhy střevní flóry), průjmech vzniklých po léčbě 
antibiotiky a chemoterapeutiky se širokým spektrem účinku. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Endiaron užívat 

 
Neužívejte přípravek Endiaron: 

jestliže jste alergický(á) na kloroxin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6); 

při těžších chorobách jater a ledvin; 

v těhotenství ani při kojení. 

 
Přípravek Endiaron není určen pro děti o tělesné hmotnosti 40 kg a nižší. 
 

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Endiaron se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

 

 

2/4 

 

 

pokud trpíte jaterním a ledvinovým onemocněním lehčího rázu, používejte přípravek Endiaron 
pouze na doporučení lékaře. 

 
Během léčby přípravkem Endiaron je nutno dodržovat dietní opatření. První den nejíst, druhý a třetí 
den možno sníst suché pečivo, případně mrkvovou nebo šlemovou polévku. Je nutno hodně pít slazený 
čaj, minerálky, iontové nápoje. Není vhodné pít alkoholické nápoje. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Endiaron 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době  
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Vzájemné ovlivnění přípravku Endiaron a jiných léků není sice známo, ale přesto, jestliže užíváte jiné 
léky, a to na lékařský předpis anebo bez něj, se poraďte o vhodnosti současného užívání přípravku 
Endiaron s lékařem a bez porady s ním ho neužívejte. Bez porady s lékařem neužívejte současně 
s tímto přípravkem žádné jiné volně prodejné léky. 
Při předepisování jiných léků oznamte lékaři, že užíváte přípravek Endiaron. 
 
Přípravek Endiaron s jídlem a pitím 
Potahované tablety se polykají celé, nerozkousané, pokud možno po jídle, zapijí se douškem tekutiny. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Bezpečnost podání v době těhotenství a kojení nebyla ověřena, proto se nedoporučuje podávat 
přípravek Endiaron v těhotenství a při kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Endiaron nemá žádný vliv nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Endiaron obsahuje monohydrát laktosy 
Přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým 
lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Endiaron užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Obvykle dospělí a děti s tělesnou hmotností vyšší než 40 kg užívají 1 potahovanou tabletu přípravku 
Endiaron 3krát denně, pokud možno po jídle. Potahované tablety se polykají celé, nerozkousané, zapijí 
se douškem tekutiny. 
 
Délka léčby je obvykle 2–3 dny (do normalizace stolice), u některých závažnějších stavů je možno po 
poradě s lékařem léčbu prodloužit až na dobu 7–10 dnů. Tuto dobu užívání není vhodné překračovat, 
dlouhodobé užívání může být spojeno se zvýšeným vznikem nežádoucích účinků. V závažnějších 
případech je možno léčbu po poradě s lékařem opakovat až po týdenní přestávce. 
 
V případě, že obtíže neustupují po 2–3 dnech léčby, případně dojde ke zhoršení stavu nebo se objeví 
stopy krve ve stolici, obraťte se na lékaře. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Endiaron, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití více potahovaných tablet malým dítětem vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Endiaron 

 

 

3/4 

 

 

Pokud si zapomenete vzít tabletu, vezměte si ji ihned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojnásobujte 
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Během léčby se mohou vzácně (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) vyskytnout zažívací obtíže (pocit na 
zvracení, zvracení), kožní vyrážky, bolesti hlavy. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 

Jak přípravek Endiaron uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za zkratkou EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Endiaron obsahuje 
 
Léčivou látkou je cloroxinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje cloroxinum 250 mg. 
 
Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, želatina, glycerol 85%, kalcium-
stearát, mastek, sodná sůl kroskarmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, makrogol 6 000, makrogol 
300, hypromelosa, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý. 
 
Jak přípravek Endiaron vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Potahované tablety jsou slabě hnědě zbarvené, čočkovitého tvaru. 
Velikost balení: 
10 potahovaných tablet 

 

 

4/4 

 

 

20 potahovaných tablet 
40 potahovaných tablet 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 15. 6. 2017 
 
 
 

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Značka: ENDIARON
Produktová řada: Co patří do lékárničky
Kód výrobku: 11612
Kód EAN: 8594739019942
Kód SÚKL: 2818
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Endiaron se používá u dospělých a dětí o vyšší váze než 40 kg při průjmech s pravděpodobným infekčním původem, často provázených zvýšením tělesné teploty, při střevních dysmikrobiích (změny biologické rovnováhy střevní flóry), průjmech vzniklých po léčbě antibiotiky a chemoterapeutiky se širokým spektrem účinku.

Lék k vnitřnímu užití, obsahuje cloroxinum.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

ENDIARON 250 mg 20 tablet – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu ENDIARON 250 mg 20 tablet zobrazíte nebo stáhnete zde: ENDIARON 250 mg 20 tablet.pdf

Recenze (71)

Recenze produktu ENDIARON 250 mg 20 tablet

Recenze od 71 uživatelů s celkovým hodnocením 97 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu ENDIARON 250 mg 20 tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

100 % 15/01/2013

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám