Podrobné informace

Přípravek Encephabol se užívá k léčbě některých poruch mozkové činnosti a působí příznivě při poruchách pamětí.

Informace o produktu

Výrobce: VEGUM
Značka: VEGUM
Kód výrobku: 14751
Kód EAN: 4022536645766
Kód SÚKL: 3046
Držitel rozhodnutí: VEGUM

Účinné látky
Pyritinolum

Užití
Pyritinol, účinná látka přípravku Encephabol, patři do skupiny nootropnich léků, které při dlouhodobém užívání působí povzbudivě na činnost mozku. Pyritinol podporuje látkovou výměnu v mozkové tkáni. Zlepšuje psychofyzickou kondici, zvyšuje intelektuální schopnosti, zlepšuje náladu, působí příznivě při poruchách paměti, ale nemá zklidňující účinek.

Dávkování
Dospělí užívají 3krát denně 1-2 čajové lžičky Encephabolu.

Příznaky
Dospělí při poruchách psych, funkcí způsobených organic. postižením centr.nerv. soust, po úrazech, zánět mozku, cévních mozkových příhodách.

Kontraindikace
Encephabol nesmí užívat pacienti s přecitlivělostí na některou z jeho složek. Přípravek nesmí užívat nemocní s chronickým kloubním revmatísmem.

Vedlejší příznaky
Přípravek je obvykle dobře snášen, ale mohou se vyskytnout poruchy spánku, podrážděnost, bolesti hlavy.

Fakta
Účinky přípravku Encephabol a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován ovsech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat. a to na lékařský předpis i bez něj.

Poznámka
Účinek léčby Encephabolem se projeví teprve po několika týdnech užívání. Léčba by měla trvat alespoň 6-8 týdnů, teprve pak lze zhodnotit účinek a posoudit zda léčba bude nadále prospěšná.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/6
Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls143741/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
ENCEPHABOL
pyritinolum
perorální suspenze
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však ENCEPHABOL musíte
užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 6-8 týdnů, musíte se poradit
s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek ENCEPHABOL a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ENCEPHABOL užívat
3. Jak se přípravek ENCEPHABOL užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak se přípravek ENCEPHABOL uchovává
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK ENCEPHABOL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek ENCEPHABOL je suspenze s obsahem psychofarmaka, nootropika.
Přípravek ENCEPHABOL se užívá u dospělých k léčbě některých poruch mozkové činnosti,
ke kterým došlo např. po mozkových příhodách z poruchy prokrvení mozku, po zánětech
mozku, po úrazech hlavy, po otravách; na porušenou mozkovou činnost při dlouhodobém
používání působí přípravek povzbudivě, zlepšuje látkovou výměnu v mozkové tkáni, zlepšuje
duševní kondici, zvyšuje intelektuální schopnosti a působí příznivě při poruchách paměti, ale
nemá zklidňující účinek.
Dětem a kojencům od 3 měsíců se Encephabol podává při poruše vývoje centrální nervové
soustavy pouze na doporučení lékaře.
2/6
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
ENCEPHABOL UŽÍVAT
Neužívejte přípravek ENCEPHABOL a sdělte svému lékaři:
jestliže je Vám známo, že trpíte přecitlivělostí vůči pyritinolu nebo kterékoli jiné
složce přípravku (např. vůči parabenům), při neklidu, úzkosti a nespavosti.
Přípravek nesmí používat pacienti trpící chronickou revmatoidní artritidou
doprovázenou předcházejícím poškozením ledvin, závažnými poruchami jater,
závažnými změnami krevního obrazu a autoimunitními chorobami (např. lupus
erythematodes, myastenie, pemfigus)
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku ENCEPHABOL je zapotřebí
Poraďte se s lékařem nebo s lékárníkem, předtím než začnete užívat svůj lék.
Trpíte-li revmatickým kloubním onemocněním, budete v průběhu léčby přípravkem
ENCEPHABOL muset podstoupit pravidelné kontroly krevního obrazu a činnosti ledvin; při
tomto kloubním onemocnění totiž přípravek může často vyvolat poruchy krvetvorby a ledvin.
Encephabol obsahuje sorbitol, proto se užívání nedoporučuje, pokud trpíte vzácnou dědičnou
poruchou tolerance fruktózy ( ovocný cukr).
Pokud jste přecitlivělí vůči D-penicilaminu, mohou se vzhledem k chemické příbuznosti
s účinnou látkou tohoto přípravku objevit podobné nežádoucí účinky.
Encephabol by se měl užívat se zvýšenou opatrností, pokud máte poškozené ledviny, játra či
trpíte závažnými poruchami krevního obrazu nebo autoimunitními chorobami ( lupus
erythematodes, myastenie, pemfigus).
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku ENCEPHABOL a účinky jiných současně užívaných léků se mohou
vzájemně ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné
době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něho. Než začnete
současně s užíváním přípravku ENCEPHABOL užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se,
prosím, se svým ošetřujícím lékařem.
Zvláště neužívejte tento přípravek a informujte svého lékaře, pokud užíváte některý
z následujících přípravků:
Přípravek ENCEPHABOL by mohl zesílit nežádoucí účinky vyvolávané:
D-penicilaminem,
přípravky s obsahem zlata
sulfasalazinem
levamisolem.
3/6
Uvědomte si, prosím, že se tyto údaje mohou vztahovat i na léky, které jste užíval(a) v
nedávné době anebo které začnete užívat brzy po skončení užívání přípravku
ENCEPHABOL.
Užívání přípravku Encephabol s jídlem a pitím
Přípravek užívejte spolu s jídlem anebo po jídle s trochou tekutiny, v doporučených
odstupech.
Těhotenství a kojení
V těhotenství a v období kojení můžete přípravek ENCEPHABOL užívat pouze po poradě s
lékařem na jeho výslovné doporučení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Řídit motorové vozidlo a obsluhovat stroje můžete pouze po poradě s lékařem, pokud zjistil,
že přípravek ENCEPHABOL nemá nepříznivý účinek na Vaši schopnost vykonávat tyto
činnosti.
Důležité informace o některých složkách přípravku Encephabol
Protože přípravek obsahuje 750 mg 70% krystalizujícího sorbitolu v 5 ml suspenze, není
vhodný ani pro pacienty, kteří trpí vrozenou nesnášenlivostí fruktózy (nesnášejí ovocný cukr).
3. JAK SE PŘÍPRAVEK ENCEPHABOL UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek ENCEPHABOL přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem
Užívání tohoto přípravku
Dospělí: Užívají 3krát denně 1 až 2 čajové lžičky přípravku Encephabol v odstupech 4 - 5
hodin. Maximální denní dávka 600 mg (6 čajových lžiček) by neměla být překročena.
Děti: Pokud lékař nedoporučí jinak, podává se kojencům od 3 měsíců do 1 roku 1/2 - 1 čajová
lžička 2 krát denně (časový odstup mezi jednotlivými dávkami je 8 hodin). Dětem od 1 do 5
let se podává 2krát denně 1 čajová lžička přípravku (časový odstup mezi jednotlivými
dávkami je 6 - 8 hodin). Dětem nad 5 let se podává 2 - 3krát denně 1 čajová lžička přípravku
(časový odstup mezi jednotlivými dávkami je 4 - 5 hodin).
Starší osoby: Pacienti vyššího věku mohou přípravek užívat stejně jako dospělí středního
věku.
4/6
Před použitím uzavřenou láhev dobře protřepejte.
Přípravek užívejte spolu s jídlem anebo po jídle s trochou tekutiny, v doporučených odstupech
tak, aby se poslední denní dávka užila do 17 h odpoledne; aby se předešlo možným poruchám
spánku, např. zhoršenému usínání, nedoporučuje se užívat přípravek ENCEPHABOL pozdě
odpoledne nebo večer.
Příznivý účinek se obvykle nedostavuje dříve než po 2 až 4 týdnech léčení, nejlepšího účinku
bývá dosaženo po 6 až 12 týdnech. Po 3 měsících léčby musí lékař rozhodnout, zda je vhodné
v léčbě pokračovat.
Pouze po poradě s lékařem můžete užívat přípravek ENCEPHABOL v těhotenství a v období
kojení a dále za těchto okolností:
při poruchách činnosti ledvin,
při těžkých poruchách jater, při žloutence,
při výrazných poruchách krvetvorby, např. při nedostatku bílých krvinek,
při tzv. autoimunitních onemocněních - např. při tzv. lupus erythematodes, při myastenii,
při pemfigu,
při známé přecitlivělosti vůči D-penicilaminu,
při revmatoidní artritidě (revmatickém onemocnění kloubů).
Poraďte se, prosím, se svým lékařem i tenkrát, jestliže se některý z těchto stavů u Vás projevil
v minulosti anebo jestliže nastal až v průběhu užívání přípravku ENXEPHABOL.
Jestliže jste užil(a) více přípravku ENCEPHABOLu než jste měl(a)
Vysoké dávky přípravku ENCEPHABOL by mohly vyvolat příznaky podrážděnosti. K
příznakům předávkování patří úzkost, nespavost, psychomotorický neklid a silnější projevy
nežádoucích účinků.
Jestliže jste užil(a) větší než doporučenou dávku anebo jestliže lék omylem požilo dítě,
poraďte se, prosím, o dalším postupu s lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ENCEPHABOL
V takovém případě nezvyšujte další dávku na dvojnásobek ve snaze nahradit vynechání
předchozí dávky. Další dávku užijte jakmile si vzpomenete a dále pokračujte podle
doporučeného dávkování
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek ENCEPHABOL
Účinek ENCEPHABOLu se projeví teprve po několika týdnech užívání. Léčba by měla trvat
alespoň 6 - 8 týdnů, teprve pak lze zhodnotit její účinek.
Pokud příznaky Vašeho onemocnění při léčbě přetrvávají déle než 6 - 8 týdnů anebo pokud se
zhoršují, poraďte se se svým lékařem! Bez porady s lékařem neužívejte ENCEPHABOL déle
než 2 měsíce.
5/6
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i přípravek ENCEPAHBOL nežádoucí účinky, které se
ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Přestaňte užívat ENCEPHABOL a okamžitě vyhledejte lékaře nebo jděte do nemocnice
jestliže se u Vás vyskytly poruchy chuťového vnímání nebo poruchy činnosti jater (
např. žloutenka).
Informujte ihned svého lékaře, jestliže se u Vás vyskytne některý z následujících
nežádoucích účinků:
Velmi časté (vyskytují se u více než 1 z 10 léčených osob)
reakce z přecitlivělosti ( zčervenání kůže, vyrážky, kopřivka, svědění), nevolnost, zvracení,
průjem, zvýšení teploty.
Časté (vyskytují se u méně než 1 z 10 léčených osob)
poruchy spánku
poruchy krvetvorby a ledvin zvláště u pacientů s revmatickým kloubním onemocněním
Méně časté (vyskytují se u méně než 1 ze 100 léčených osob)
zvýšená dráždivost, ztráta chuti k jídlu, bolest hlavy, závrať, únava.
bolesti svalů a kloubů, změny krevního obrazu, puchýřovité onemocnění kůže a jiné kožní
změny, vypadávání vlasů.
5. JAK SE PŘÍPRAVEK ENCEPHABOL UCHOVÁVÁ
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte po datu ukončení doby použitelnosti, které je uvedeno na obalu!
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek ENCEPHABOL obsahuje
6/6
Léčivá látka:
pyritinoli dihydrochloridum monohydricum 100,0 mg což odpovídá pyritinolum 80,5 mg v 5
ml perorální suspenze.
Pomocné látky:
dihydrát sodné soli sacharinu, propylparaben, methylparaben, monohydrát kyseliny citronové,
kalium-sorbát, povidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hyetelosa, glycerol 85%,
krystalizující sorbitol 70%, tekuté contramarum aroma, čištěná voda.
Jak ENCEPAHBOL vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku:
Encephabol je mléčně bílá viskozní suspenze, aromatické vůně a chuti.
Druh obalu: Lahvička z hnědého skla s pojistným šroubovacím uzávěrem (Al) s LDPE
těsněním, krabička.
Balení: 200 ml
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Merck KGaA, Darmstadt, Německo
Výrobce
Merck KGaA & Co., Spittal/Drau, Rakousko
Tato příbalová informace neobsahuje všechny informace o Vašem léku. Máte-li jakékoli
otázky nebo si nejste něčím jisti, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 20.10.2010

Recenze (1)

Recenze produktu ENCEPHABOL 1X200ML Suspenze

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 80 %.

Přidat recenzi produktu

(11) (9)

80 %

Je dobrý

  • Zdá se mi trochu pokrok, zlepšení v řeči
  • Zatím žádná proti nejsou

Diskuze

Diskuze k produktu ENCEPHABOL 1X200ML Suspenze

Přidat nový příspěvek do diskuze