Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

ENBREL 50 MG 2X1ML/50MG-PS Injekční roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 72942

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: WYETH EUROPA LTD., BERKSHIRE
Kód výrobku: 72942
Kód EAN:
Kód SÚKL: 27906
Držitel rozhodnutí: WYETH EUROPA LTD., BERKSHIRE
U dospělých (věk 18 let a více) se může Enbrel použít k léčení středně těžkého až těžkého revmatoidního zánětu kloubů (revmatoidní artritida), lupénkového revmatického zánětu kloubů (psoriatická artritida), závažné ankylozující spondylitidy (Bechtěrevova nemoc) a středně těžké až těžké lupénky (psoriáza) - ve všech případech obvykle pokud běžně používané léčebné postupy nebyly dostatečně účinné nebo nejsou pro Vás vhodné. U revmatoidní artritidy se Enbrel obvykle používá v kombinaci s methotrexátem, i když se může použít také samotný, jestliže léčení methotrexátem pro Vás není vhodné. Enbrel použitý samostatně nebo v kombinaci s methotrexátem může zpomalit poškození kloubů, způsobené revmatoidní artritidou, a zlepšit Vaši schopnost provádět normální denní činnosti. Enbrel není účinný v léčení Wegenerovy granulomatózy, vzácného zánětlivého onemocnění. Informujte lékaře, máte-li Wegenerovu granulomatózu.

Příbalový leták

1

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

2

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

ENBREL 25 mg prášek pro injekční roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna lahvička obsahuje etanerceptum 25 mg.

Etanercept je fúzní protein lidského receptoru p 75 tumor nekrotizujícího faktoru a Fc proteinu, 
vyráběný technologií rekombinace DNA v expresním systému ovárií čínského křečíka (CHO). 
Etanercept je dimer chimerického proteinu, vzniklého genetickým inženýrstvím, který vzniká 
spojením extracelulární vazebné domény lidského receptoru 2 tumor nekrotizujícího faktoru 
(TNFR2/p75) s Fc oblastí lidského IgG1. Tato Fc složka obsahuje pantovou oblast, CH

a CH

3  

regiony 

ale nemá CH

region IgG1. Etanercept obsahuje 934 aminokyselin a má molekulovou hmotnost 

přibližně 150 kilodaltonů. Specifická aktivita etanerceptu je 1,7x10

6

jednotek/mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro injekční roztok (prášek pro injekci).

Prášek je bílý.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Revmatoidní artritida
Enbrel v kombinaci s methotrexátem je indikován k léčbě středně těžké až těžké aktivní revmatoidní 
artritidy u dospělých v případech, kdy po podání jiných chorobu modifikujících léků včetně 
methotrexátu (pokud není kontraindikován), nebylo dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi.

Enbrel může být podáván jako monoterapie v případě intolerance methotrexátu nebo pokud je 
pokračující léčba methotrexátem nevhodná.

Enbrel je také indikován k léčbě závažné aktivní a progresivní revmatoidní artritidy u dospělých, kteří 
nebyli předtím léčeni methotrexátem.

Enbrel použitý samostatně nebo v kombinaci s methotrexátem prokázal rentgenologicky měřitelné 
snížení míry progrese poškození kloubů a fyzické funkční zlepšení.

Juvenilní idiopatická artritida
Léčba  polyartritidy  (positivní  či  negativní revmatoidní faktor)  a  rozvinuté oligoartritidy u  dětí  a 
dospívajících ve věku od 2 let, u nichž nebylo dosaženo adekvátní odpovědi na léčbu methotrexátem, 
nebo u nichž methotrexát nebyl tolerován. 
Léčba  psoriatické  artritidy  u  dospívajících  ve  věku  od  12  let,  u nichž  nebylo  dosaženo  adekvátní 
odpovědi na léčbu methotrexátem, nebo u nichž methotrexát nebyl tolerován.

Léčba artritidy spojené s entesitidou u dospívajících ve věku od 12 let, u nichž nebylo dosaženo 
adekvátní odpovědi na konvenční léčbu nebo u nichž konvenční léčba nebyla tolerována.

Přípravek Enbrel nebyl studován u dětí mladších než 2 roky.

3

Psoriatická artritida
Léčení aktivní a progresivní psoriatické artritidy u dospělých v případech, kdy po předchozím podání 
jiných chorobu modifikujících léků nebylo dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi. Enbrel prokázal 
fyzické funkční zlepšení u pacientů s psoriatickou artritidou a rentgenologicky měřitelné snížení míry 
progrese poškození periferních kloubů u pacientů se symetrickými polyartikulárními podtypy choroby.

Axiální spondylartritidy

Ankylozující spondylitida (AS)
Léčení dospělých se závažnou aktivní ankylozující spondylitidou, jestliže nebylo dosaženo adekvátní 
odpovědi konvenční léčbou.

Radiograficky neprokazatelná axiální spondylartritida
Léčba dospělých se závažnou radiograficky neprokazatelnou axiální spondylartritidou s objektivními 
známkami zánětu indikovanými zvýšenou hladinou C-reaktivního proteinu (CRP) a/nebo prokázanými 
při zobrazení magnetickou rezonancí (MR), kteří měli nedostatečnou odpověď na nesteroidní 
antirevmatika (NSAID-nonsteroidal anti-inflammatory drugs).

Ložisková psoriáza
Léčení dospělých se středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázou, kteří neodpovídají na jinou 
celkovou terapii zahrnující cyklosporin, methotrexát nebo psoralen a ultrafialové světlo A (PUVA) 
(viz bod 5.1), nebo tato terapie je pro ně kontraindikována, nebo ji netolerují.

Ložisková psoriáza u dětí
Léčení chronické těžké ložiskové psoriázy u dětí a dospívajících ve věku od 6 let, kteří neodpovídají 
dostatečně na léčbu nebo netolerují jinou celkovou terapii nebo fototerapii.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčení přípravkem Enbrel má být zahájeno a prováděno pod dohledem lékaře specializovaného na 
diagnostikování a léčbu revmatoidní artritidy, juvenilní idiopatické artritidy, psoriatické artritidy, 
ankylozující spondylitidy, radiograficky neprokazatelné axiální spondylartritidy, ložiskové psoriázy 
nebo ložiskové psoriázy u dětí. Pacienti léčení přípravkem Enbrel mají dostat pohotovostní kartu 
pacienta.

Přípravek Enbrel je k dispozici v silách 10, 25 a 50 mg.

Dávkování

Revmatoidní artritida
Doporučenou dávku představuje 25 mg přípravku Enbrel podaného 2x týdně. Alternativně 50 mg 
podaných jednou týdně bylo stanoveno jako bezpečné a účinné (viz bod 5.1).

Psoriatická artritida, ankylozující spondylitida a radiograficky neprokazatelná axiální 
spondylartritida
Doporučená dávka je 25 mg přípravku Enbrel podaná 2x týdně, nebo 50 mg podaných jednou týdně. 

Dostupné údaje naznačují, že u všech výše uvedených indikací je klinické odpovědi obvykle dosaženo 
v průběhu 12 týdnů léčby. Je třeba pečlivě zvážit pokračování léčby u pacienta, který na ni během této 
doby nevykazuje odpověď.  

Ložisková psoriáza
Doporučená dávka je 25 mg přípravku Enbrel podaná 2x týdně nebo 50 mg podaná jednou týdně. 
Alternativně může být podáváno 50 mg 2x týdně až 12 týdnů a dále, je-li to nezbytné, dávka 25 mg 2x 
týdně nebo 50 mg jednou týdně. Léčení přípravkem Enbrel má pokračovat až do dosažení remise, až 
po dobu 24 týdnů. U některých dospělých pacientů může být vhodné pokračování v terapii po 24 
týdnech (viz bod 5.1). U pacientů, kteří nevykazují odpověď po 12 týdnech, má být léčení ukončeno.

4

Je-li indikována opakovaná léčba, má se dodržet výše uvedená délka léčení. Dávka má být 25 mg 2x 
týdně nebo 50 mg jednou týdně. 

Zvláštní populace

Porucha funkce ledvin a jater
Nevyžaduje se úprava dávek.

Starší osoby
Nevyžaduje se žádná úprava dávek. Dávkování a způsob podávání jsou stejné jako u dospělých ve 
věku od 18 do 64 let.

Pediatrická populace

Juvenilní idiopatická artritida 
Doporučená dávka je 0,4 mg/kg (až do maximální dávky 25 mg) ve formě subkutánní injekce 
podávaná 2x týdně v intervalu 3–4 dny mezi dávkami nebo 0,8 mg/kg (až do maximální dávky 50 mg) 
podávaná 1x týdně. U pacientů, kteří nevykazují žádnou odpověď po 4 měsících, má být terapie 
ukončena.

Pro  podávání  dětem  s JIA  s hmotností  nižší  než  25  kg  může  být  vhodnější  síla  10  mg  v  injekční 
lahvičce.

Nebyly provedeny žádné formální klinické studie u dětí ve věku 2 až 3 let. Limitované bezpečnostní 
údaje z registru pacientů však naznačují, že bezpečnostní profil u dětí ve věku 2 až 3 let je podobný 
jako u dospělých a dětí ve věku 4 let a starších, pokud je podávána jednou týdně subkutánně dávka 0,8 
mg/kg (viz bod 5.1).

U  dětí  mladších  2  let v indikaci  juvenilní  idiopatická  artritida  není  zpravidla  užití  přípravku  Enbrel 
aplikovatelné.

Ložisková psoriáza u dětí (věk 6 let a starší)
Doporučená dávka je 0,8 mg/kg (až do maximální dávky 50 mg) jednou týdně až po dobu 24 týdnů.
U pacientů, kteří nevykazují žádnou odpověď po 12 týdnech, by měla být terapie ukončena.

Pokud je indikováno opakované léčení přípravkem Enbrel, má se postupovat podle výše uvedených 
pokynů o délce terapie. Podává se dávka 0,8 mg/kg (až do maximální dávky 50 mg) jednou týdně.

U dětí mladších 6 let v indikaci ložiskové psoriázy není zpravidla užití přípravku Enbrel aplikovatelné.

Způsob podání

Přípravek Enbrel je podáván subkutánní injekcí. Enbrel prášek pro přípravu injekčního roztoku musí 
být před použitím rozpuštěn v 1 ml rozpouštědla (viz bod 6.6).

Úplný návod na přípravu a podání rozpuštěného přípravku Enbrel je k dispozici v příbalové informaci, 
bod 7 „Návod k přípravě a podání injekce přípravku Enbrel“.

4.3

Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku obsaženou v přípravku uvedenou 
v bodě 6.1.

Sepse nebo riziko sepse.

Léčba přípravkem Enbrel nesmí být zahájena u pacientů s aktivní infekcí včetně chronických a
lokálních infekcí.

5

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

K lepší dohledatelnosti biologických léčivých přípravků je nutné přehledně zaznamenat (nebo uvést) 
do pacientovy dokumentace název podávaného přípravku a číslo šarže..

Infekce
Pacienti mají být vyšetřeni na infekce před zahájením, v průběhu a po ukončení léčení přípravkem 
Enbrel, přičemž je třeba brát v úvahu, že průměrný poločas vylučování etanerceptu je přibližně 70 
hodin (rozmezí 7-300 hodin).

Při používání přípravku Enbrel byly pozorovány závažné infekce, sepse, tuberkulóza a oportunní 
infekce, včetně invazivních plísňových infekcí, listerióza a legionelóza (viz bod 4.8). Příčinou těchto 
infekcí byly bakterie, mykobakterie, plísně, viry a parazité (včetně protozoí). V některých případech, 
obzvláště u plísňových a dalších oportunních infekcí, nebyly tyto infekce rozpoznány, což vedlo 
k opožděnému nasazení příslušné léčby a někdy k úmrtí. Při vyšetření pacientů na přítomnost infekce 
je třeba brát v úvahu riziko pacienta vzhledem k významným oportunním infekcím (např. expozice 
endemickým mykózám).

Pacienty, u kterých se v průběhu podávání přípravku Enbrel rozvine infekce, je třeba přísně 
monitorovat. Jestliže se u pacienta rozvíjí závažná infekce, má být přípravek Enbrel vysazen.
Bezpečnost a účinnost přípravku Enbrel nebyla u pacientů s chronickými infekcemi hodnocena. Lékaři 
mají pečlivě zvažovat podání přípravku Enbrel pacientům, kteří mají v anamnéze opakované nebo 
chronické infekce nebo trpí stavy, které mohou vytvářet dispozici k infekcím, např. pokročilý nebo 
špatně kompenzovaný diabetes.

Tuberkulóza
U pacientů léčených přípravkem Enbrel byly hlášeny případy aktivní tuberkulózy včetně miliární a 
extrapulmonální tuberkulózy.

Před zahájením léčení musí být všichni pacienti vyšetřeni na aktivní a inaktivní (latentní) tuberkulózu. 
Toto vyšetření by mělo obsahovat podrobnou lékařskou anamnézu a osobní anamnézu tuberkulózy, 
možný předchozí kontakt s tuberkulózou a předchozí a/nebo současnou imunosupresivní terapii. U 
všech pacientů musí být (v souladu s lokálními doporučeními) provedeny vhodné screeningové testy, 
tj. tuberkulinový kožní test a rentgen hrudníku. Doporučuje se zaznamenat výsledky těchto vyšetření 
do pohotovostní karty pacienta. Předepisující lékařům se připomíná riziko falešně negativních 
výsledků tuberkulinových testů, zvláště u pacientů těžce nemocných nebo se sníženou imunitou.

Při pozitivní diagnóze aktivní tuberkulózy se nesmí terapie přípravkem Enbrel zahájit. Pokud je 
diagnostikována inaktivní (latentní) tuberkulóza, antituberkulózní léčba latentní tuberkulózy musí být 
zahájena před začátkem terapie přípravkem Enbrel a v souladu s místními doporučeními. V takovém 
případě je třeba velmi pečlivě zhodnotit poměr přínosu/rizika terapie přípravkem Enbrel.

Všechny pacienty je třeba informovat, že pokud se během nebo po ukončení léčby přípravkem Enbrel 
objeví známky/příznaky naznačující tuberkulózu (např. přetrvávající kašel, chřadnutí/ztráta hmotnosti, 
zvýšená teplota), mají vyhledat lékařskou pomoc.

Reaktivace hepatitidy B
U pacientů, kteří byli v minulosti infikováni virem hepatitidy B (HBV) a léčeni souběžně antagonisty 
TNF včetně přípravku Enbrel, byla hlášena reaktivace hepatitidy B. Patří sem i zprávy o reaktivaci 
hepatitidy B u pacientů, kteří byli anti-HBc pozitivní, avšak HBsAg negativní.Před zahájením léčby 
přípravkem Enbrel se musí u pacientů provést test na infekci HBV. U pacientů s pozitivním 
výsledkem testu na infekci HBV se doporučuje konzultace s lékařem, který je odborníkem v léčbě
hepatitidy B. Při podávání přípravku Enbrel pacientům, kteří byli v minulosti infikováni HBV, je třeba 
opatrnosti. Tito pacienti musí být po celou dobu léčby a několik týdnů po jejím ukončení sledováni na 
známky a příznaky aktivní infekce HBV. Nejsou k dispozici dostatečné údaje o léčbě HBV 
infikovaných pacientů antivirovou terapií společně s terapií antagonisty TNF. U pacientů, u nichž 

6

dojde k rozvoji infekce HBV, by se měla léčba přípravkem Enbrel ukončit a zahájit léčba účinnou 
antivirovou terapií spolu s vhodnou podpůrnou léčbou.

Zhoršení hepatitidy C
U pacientů léčených přípravkem Enbrel bylo hlášeno zhoršení hepatitidy C. Enbrel má být podáván 
s opatrností u pacientů s hepatitidou C v anamnéze.

Současná léčba s anakinrou
Současné podávání přípravku Enbrel s anakinrou bylo spojeno se zvýšeným rizikem závažných infekcí 
a s neutropenií ve srovnání s podáváním samotného přípravku Enbrel. Tato kombinace neprokázala 
zvýšení klinického prospěchu. Proto se současné podávání přípravku Enbrel s anakinrou nedoporučuje 
(viz bod 4.5 a 4.8).

Současná léčba s abataceptem
V klinických studiích vedlo současné podávání abataceptu a přípravku Enbrel ke zvýšené incidenci 
závažných nežádoucích příhod. Tato kombinace neprokázala lepší klinický benefit; takové použití se 
nedoporučuje (viz bod 4.5).

Alergické reakce
Běžně byly pozorovány alergické reakce spojené s podáváním přípravku Enbrel. Při používání 
přípravku Enbrel alergické reakce zahrnovaly angioedém a kopřivku, jakož i závažné reakce. 
Vyskytne-li se závažná alergická nebo anafylaktická reakce, léčení přípravkem Enbrel má být 
okamžitě přerušeno a má být zahájena adekvátní terapie.

Imunosuprese
Protože TNF ovlivňuje protizánětlivý proces a moduluje buněčnou imunitní odpověď, je možné, že
antagonisté TNF, včetně přípravku Enbrel, ovlivní přirozenou ochranu proti infekcím a malignitám. 
Ve studii se 49 dospělými pacienty s revmatoidní artritidou léčenou přípravkem Enbrel nebylo 
pozorováno žádné potlačení opožděné přecitlivělosti nebo hladiny imunoglobulinů nebo změny počtu 
efektorových buněčných populací.

U dvou pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou se rozvinula infekce varicely se známkami a 
příznaky aseptické meningitidy, která byla vyléčena bez následků. Pacienti s výraznou expozicí viru
varicely musí dočasně přerušit léčení přípravkem Enbrel a je třeba u nich zvážit profylaktickou léčbu
imunoglobulinem proti varicella zoster.

Bezpečnost a účinnost přípravku Enbrel u pacientů se sníženou imunitou nebyla hodnocena.

Maligní nádory a lymfoproliferativní onemocnění

Solidní a hematopoetické maligní nádory (s vyloučením karcinomů kůže)
V postmarketingovém období se vyskytla hlášení o různých nádorových onemocněních (včetně 
karcinomu prsu, plic a lymfomu) (viz bod 4.8). 

V kontrolovaných částech klinických studií s antagonisty TNF bylo u pacientů léčených antagonisty 
TNF pozorováno více případů lymfomů než u kontrolních pacientů. Jejich výskyt však byl vzácný a 
období sledování pacientů léčených placebem bylo kratší než u pacientů, léčených antagonisty TNF. 

Po uvedení přípravku na trh byly u pacientů léčených antagonisty TNF hlášeny případy leukémie. 
Zvýšené riziko vzniku lymfomu a leukémie je u pacientů s revmatoidní artritidou při dlouhotrvajícím 
průběhu a vysoké aktivitě zánětlivého onemocnění předpokládané, což komplikuje odhad rizika.

Na základě současného stavu znalostí nelze u pacientů léčených antagonisty TNF vyloučit možné 
riziko rozvoje lymfomů, leukémie či jiných hematopoetických nebo solidních malignit Při zvažování 
terapie antagonisty TNF u pacientů s maligním nádorovým onemocněním v anamnéze nebo při 
zvažování pokračování léčby u pacientů, u kterých se rozvine maligní nádor, je třeba zvýšené 
opatrnosti. 

7

Zhoubná nádorová onemocnění, některá končící úmrtím, byla po uvedení přípravku na trh hlášena u 
dětí, dospívajících a mladých dospělých (do 22 let) léčených antagonisty TNF (zahájení terapie ≤ 18 
let), včetně přípravku Enbrel. Lymfomy tvořily přibližně polovinu případů. Ostatní případy 
představovaly různé typy malignit a zahrnovaly vzácné, s imunosupresí typicky spojené malignity. 
Riziko rozvoje malignit u dětí a dospívajících léčených antagonisty TNF nelze vyloučit.

Karcinomy kůže 
U pacientů léčených antagonisty TNF, včetně přípravku Enbrel, byly hlášeny případy melanomu a 
nemelanomového karcinomu kůže (NMSC). U pacientů léčených přípravkem Enbrel byly
v postmarketingovém období velmi zřídka hlášeny případy Merkelova buněčného karcinomu. U všech 
pacientů, zejména u těch s rizikovými faktory pro vznik karcinomu kůže, se doporučuje pravidelné 
vyšetření kůže.

Ze společných výsledků kontrolovaných klinických studií bylo pozorováno více případů NMSC 
u pacientů léčených přípravkem Enbrel v porovnání s kontrolními pacienty, obzvláště u pacientů 
s psoriázou. 

Očkování 
Současně s přípravkem Enbrel nesmí být podávány živé vakcíny. Údaje o sekundárním přenosu 
infekce živými vakcínami u pacientů léčených přípravkem Enbrel nejsou k dispozici.
Ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované randomizované klinické studii na dospělých pacientech s 
psoriatickou artritidou 184 pacientů dostalo ve 4. týdnu také multivalentní pneumokokovou 
polysacharidovou vakcínu. V této studii většina pacientů s psoriatickou artritidou, kteří dostávali  
Enbrel, byla schopna vykázat účinnou imunitní odpověď B 

 lymfocytů na pneumokokovou 

polysacharidovou vakcínu, ale titry byly v úhrnu mírně nižší, přičemž několik pacientů mělo 
dvojnásobně vyšší titry v porovnání s pacienty, kteří nedostávali Enbrel. Klinický význam tohoto jevu
není známý.

Tvorba autoprotilátek
Léčení přípravkem Enbrel může vést k tvorbě autoprotilátek (viz bod 4.8).

Hematologické reakce
U pacientů léčených přípravkem Enbrel byly vzácně zjištěny případy pancytopenie a velmi vzácně 
případy aplastické anemie, některé s fatálním koncem. Pozornost musí být věnována pacientům 
léčeným přípravkem Enbrel, kteří mají v anamnéze krevní dyskrazii. Všichni pacienti léčení 
přípravkem Enbrel a rodiče/pečovatelé musí být upozorněni, aby neprodleně vyhledali lékařskou 
pomoc v případě rozvoje známek a příznaků připomínajících krevní dyskrazii nebo infekci (např. 
přetrvávání horečky, bolest v krku, podlitiny, krvácení, bledost). Tito pacienti musí být bezodkladně 
vyšetřeni, včetně vyšetření úplného krevního obrazu; při potvrzení krevní dyskrazie musí být Enbrel 
vysazen.

Neurologické poruchy 
Vzácně byly u pacientů léčených přípravkem Enbrel zaznamenány demyelinizační poruchy CNS (viz 
bod 4.8). Dodatečně byly vzácně hlášeny případy periferní demyelinizační polyneuropatie (včetně 
syndromu Guillain-Barré, chronické zánětlivé demyelinizační polyneuropatie, demyelinizační 
polyneuropatie a multifokální neuropathie motoneuronů). Přestože nebyly provedeny klinické studie 
podávání přípravku Enbrel pacientům s roztroušenou sklerózou, klinické studie jiných antagonistů 
TNF u pacientů s roztroušenou sklerózou prokázaly zvýšení aktivity onemocnění. Při zvažování 
podávání přípravku Enbrel pacientům se stávající nebo nově objevenou demyelinizační poruchou,
nebo pacientům, u nichž je možno uvažovat o zvýšeném riziku rozvoje demyelinizační poruchy, je 
třeba pečlivě vyhodnotit možná rizika a výhody terapie, včetně neurologického posouzení. 

Kombinovaná terapie
Ve dvouleté kontrolované klinické studii u pacientů s revmatoidní artritidou nevedla kombinace 
přípravku Enbrel a methotrexátu k neočekávaným bezpečnostním nálezům, a bezpečnostní profil 
přípravku Enbrel byl při podávání v kombinaci s methotrexátem podobný profilům zaznamenaným ve 

8

studiích, kde byl podáván samotný Enbrel nebo samotný methotrexát. Dlouhodobé klinické studie na 
stanovení bezpečnosti podání této kombinace stále probíhají. Dlouhodobá bezpečnost podávání 
přípravku Enbrel v kombinaci s jinými chorobu modifikujícími léky (DMARD) nebyla sledována.
Použití přípravku Enbrel při terapii psoriázy v kombinaci s jinými způsoby celkové léčby nebo 
s fototerapií nebylo studováno.

Renální a jaterní nedostatečnost
Na základě farmakokinetických údajů (viz bod 5. 2.) není potřeba upravovat dávku u pacientů s 
renální nebo hepatální nedostatečností. Klinické zkušenosti s těmito pacienty jsou omezené.

Městnavé srdeční selhání
Lékaři musí být opatrní při používání přípravku Enbrel u pacientů s městnavým srdečním selháním. 
Existují postmarketingové zprávy o zhoršení městnavého srdečního selhání s identifikovatelnými 
vyvolávajícími faktory i bez nich u pacientů užívajících přípravek Enbrel. Vzácně (< 0,1 %) byly také 
hlášeny případy nového nástupu městnavého srdečního selhání, a to včetně městnavého srdečního 
selhání u pacientů bez známého preexistujícího kardiovaskulárního onemocnění. Někteří z těchto 
pacientů byli mladší 50 let. Dvě rozsáhlé klinické studie hodnotící podávání přípravku Enbrel při 
léčení městnavého srdečního selhání byly předčasně ukončeny z důvodu nedostatečné účinnosti. Údaje
z jedné z těchto studií, i když nepřesvědčivé, naznačují možnou tendenci ke zhoršení městnavého 
srdečního selhání u pacientů léčených přípravkem Enbrel.   

Alkoholická hepatitida
V randomizované placebem kontrolované studii fáze II bylo 48 hospitalizovaných pacientů léčeno 
přípravkem Enbrel nebo placebem pro středně těžkou až těžkou alkoholickou hepatitidu. Enbrel nebyl 
účinný a míra mortality po 6 měsících byla u pacientů léčených přípravkem Enbrel signifikantně vyšší. 
Proto se Enbrel nesmí podávat pacientům k léčbě alkoholické hepatitidy. Lékaři musí být opatrní při 
podávání přípravku Enbrel pacientům, kteří mají také středně těžkou až těžkou alkoholickou 
hepatitidu.

Wegenerova granulomatóza
Placebem kontrolovaná studie, v níž bylo 89 dospělých pacientů léčeno přípravkem Enbrel a 
standardní terapií (zahrnující cyklofosfamid nebo methotrexát a glukokortikoidy) v průměru po dobu
25 měsíců, neprokázala účinnost přípravku Enbrel při léčení Wegenerovy granulomatózy. U pacientů 
léčených přípravkem Enbrel byl signifikantně vyšší výskyt různých typů malignit (jiných než kožních) 
než v kontrolní skupině. Enbrel se nedoporučuje k léčení Wegenerovy granulomatózy.

Hypoglykémie u pacientů s léčbou diabetu
U pacientů léčených antidiabetiky byly po zahájení léčby přípravkem Enbrel hlášeny případy 
hypoglykémie. U některých z těchto pacientů bylo nutné snížit dávky antidiabetik.

Zvláštní populace

Starší osoby
U pacientů ve věku 65 let a starších, kterým byl podáván přípravek Enbrel, ve srovnání s mladšími 
pacienty, ve studiích fáze 3 u revmatoidní artritidy, psoriatické artritidy a ankylozující spondylitidy, 
nebyly pozorovány žádné celkové rozdíly v nežádoucích účincích, závažných nežádoucích účincích a 
závažných infekcích. Léčbě starších pacientů musí být však věnována zvýšená pozornost, zvláště pak 
s důrazem na výskyt infekcí.

Pediatrická populace

Očkování
Doporučuje se, aby pediatričtí pacienti absolvovali všechna očkování podle platných očkovacích 
schémat pokud možno před zahájením terapie přípravkem Enbrel (viz Očkování uvedené výše).

Zánětlivé onemocnění střev (IBD) a uveitida u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou (JIA)
U pacientů s JIA léčených přípravkem Enbrel byly hlášeny případy IBD a uveitidy (viz bod 4.8).  

9

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Současná léčba s anakinrou
U dospělých pacientů léčených současně přípravkem Enbrel a anakinrou, byla pozorována vyšší 
četnost závažných infekcí ve srovnání s pacienty léčenými samotným přípravkem Enbrel nebo 
samotnou anakinrou (starší data).

Navíc ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii dospělých pacientů na základní léčbě
methotrexátem, byla u pacientů léčených současně přípravkem Enbrel a anakinrou pozorována vyšší 
četnost závažných infekcí (7 %) a neutropenie než u pacientů, léčených samotným přípravkem Enbrel 
(viz bod 4.4 a 4.8). Enbrel v kombinaci s anakinrou neprokázal zvýšení klinického prospěchu, a proto 
se nedoporučuje.

Současná léčba s abataceptem
V klinických studiích vedlo současné podávání abataceptu a přípravku Enbrel ke zvýšené incidenci 
závažných nežádoucích příhod. Tato kombinace neprokázala lepší klinický benefit; takové použití se 
nedoporučuje (viz bod 4.4).

Současná léčba se sulfasalazinem
V klinické studii na dospělých pacientech, kteří dostávali pevně stanovené dávky sulfasalazinu, ke 
kterým byl přidán Enbrel, zaznamenali statisticky významný pokles průměrného počtu bílých krvinek 
ve srovnání se skupinou, léčenou buď samotným přípravkem Enbrel nebo samotným sulfasalazinem. 
Klinický význam této interakce není známý. Při zvažování kombinované terapie se sulfasalazinem 
musí být lékaři opatrní.

Žádné interakce
V klinických studiích při podávání přípravku Enbrel s glukokortikoidy, salicyláty (kromě 
sulfasalazinu), nesteroidními antirevmatiky (NSAID), analgetiky nebo methotrexátem nebyly 
pozorovány žádné interakce. Pokyny ohledně vakcinace viz bod 4.4 Očkování.

Žádné klinicky významné farmakokinetické interakce nebyly pozorovány ve studiích 
s methotrexátem, digoxinem ani s warfarinem.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku
Ženy ve fertilním věku musí být upozorněny, aby v průběhu léčby a 3 týdny po ukončení léčby 
přípravkem Enbrel používaly vhodnou antikoncepci k zabránění otěhotnění.

Těhotenství
Toxikologické studie na potkanech a králících neodhalily žádné poškození plodu nebo narozených 
mláďat etanerceptem. Vyšší frekvence závažných vrozených vad byla pozorována v observační studii 
porovnávající těhotenství vystavená etanerceptu během prvního trimestru s těhotenstvími 
nevystavenými etanerceptu či jiným antagonistům TNF (adjustovaný poměr šancí [odds ratio] 2,4, 
95% CI: 1,0–5,5). Nejčastěji hlášené typy závažných vrozených vad se shodovaly s těmi nejčastěji 
hlášenými u běžné populace a nebyl identifikován žádný zvláštní obraz abnormalit. Studie nezjistila 
vyšší míru spontánního potratu, porodu mrtvého plodu nebo menších malformací. Podávání přípravku 
Enbrel během těhotenství se nedoporučuje. 

Etanercept prostupuje placentou a byl zjištěn v séru novorozenců narozených pacientkám léčeným 
během těhotenství přípravkem Enbrel. Klinický dopad této skutečnosti není znám, u novorozenců však 
může existovat zvýšené riziko infekce. Podávání živé vakcíny novorozencům po dobu 16 týdnů od 
poslední dávky přípravku Enbrel matce se obecně nedoporučuje.

10

Kojení
Bylo hlášeno, že se etanercept po subkutánním podání vylučuje do mateřského mléka. U kojících 
potkanů se etanercept po subkutánním podání vylučoval do mléka a objevil se v séru mláďat. Protože 
imunoglobuliny mohou být společně s mnoha dalšími léčivy vylučovány do mateřského mléka, musí
lékař rozhodnout na základě posouzení prospěchu kojení pro dítě a prospěchu léčby pro matku, zda 
přerušit kojení nebo přerušit podávání přípravku Enbrel. 

Fertilita
Preklinické údaje o perinatální a postnatální toxicitě etanerceptu a o jeho účincích na plodnost a 
celkovou reprodukční schopnost nejsou k dispozici.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8

Nežádoucí účinky 

Souhrn bezpečnostního profilu
Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou reakce v místě aplikace (jako jsou bolest, otoky, 
svědění, zarudnutí a krvácení v místě vpichu), infekce (např. infekce horních cest dýchacích, zánět 
průdušek, infekce močového měchýře a kožní infekce), alergické reakce, tvorba autoprotilátek, 
svědění a horečka.

U pacientů léčených přípravkem Enbrel byly také hlášeny závažné nežádoucí účinky. Antagonisté 
TNF, jako je přípravek Enbrel, působí na imunitní systém a jejich podávání může ovlivnit přirozenou 
ochranu organismu proti infekcím a vzniku malignit. Závažné infekce postihují méně než 1 ze 100 
pacientů léčených přípravkem Enbrel. Hlášení zahrnovala fatální a život ohrožující infekce a sepsi.

U pacientů léčených přípravkem Enbrel se také vyskytla hlášení o různých typech malignit včetně 
karcinomu prsu, plic a lymfatických uzlin (lymfom). 

Byly také hlášeny případy závažných hematologických, neurologických a autoimunitních reakcí. Mezi 
ně také patří vzácná hlášení pancytopenie a velmi vzácného výskytu aplastické anemie. Při podávání 
přípravku Enbrel se objevily vzácně, respektive velmi vzácně, případy centrální a periferní 
demyelinizace. Vzácně byly hlášeny případy lupusu, s lupusem souvisejících onemocnění
a vaskulitidy.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků
Následující seznam nežádoucích účinků je založen na zkušenostech z klinických studií a 
postmarketingových zkušenostech u dospělých.

Ve skupinách tříděných podle orgánových systémů jsou nežádoucí účinky uvedeny vedle označení 
jejich frekvence (počtu pacientů, u nichž se tato reakce očekává) na základě těchto kategorií: 
Velmi časté (

1/10); časté (1/100 až 1/10); méně časté (1/1 000 až 1/100); vzácné 

(

1/10 000 až 1/1 000); velmi vzácné (1/10 000); četnost neznámá (z dostupných údajů nelze určit).

11

Třída 
orgánových 
systémů

Velmi časté
≥ 1/10

Časté
≥ 1/100
až < 1/10

Méně časté
≥ 1/1 000 až 
< 1/100

Vzácné
≥ 1/10 000 až 
< 1/1 000

Velmi vzácné
< 1/10 000

Četnost 
neznámá 
(z dostupných 
údajů nelze 
určit)

Infekce a 
infestace

Infekce 
(včetně 
infekce 
horních cest 
dýchacích, 
bronchitidy, 
cystitidy, 
infekce 
kůže)*

Závažné infekce 
(včetně pneumonie, 
celulitidy,
bakteriální 
artritidy, sepse a 
parazitárních 
infekcí)*

Tuberkulóza, 
oportunní 
infekce (včetně 
invazivních 
plísňových, 
protozoálních, 
bakteriálních, 
atypických 
mykobakteriálníc
h, virových 
infekcí a 
legionelózy)*

Reaktivace 
hepatitidy B, 
listerióza

Novotvary 
benigní, maligní 
a blíže neurčené 
(včetně cyst a 
polypů)

Nemelanomový 
karcinom kůže* 
(viz bod 4.4)

Maligní

melanom (viz 
bod 4.4), 
lymfom, 
leukémie

Merkelův 
buněčný 
karcinom (viz 
bod 4.4)

Poruchy krve a 
lymfatického 
systému

Trombocytopenie, 
anemie, 
leukopenie, 
neutropenie

pPancytopenia*

Aplastická 
anemie*

Hemofagocytuj
ící histiocytóza 
(syndrom 
aktivace 
makrofágů)*

Poruchy 
imunitního 
systému

Alergické reakce 
(viz poruchy 
kůže a podkožní 
tkáně), tvorba 
autoprotilátek*

Vaskulitida (včetně 
vaskulitidy s 
pozitivními anti-
neutrofilními 
cytoplazmatickými 
protilátkami)

Závažné 
alergické/anafyla
ktické reakce 
(včetně 
angioedému, 
bronchospasmu), 
sarkoidóza

Zhoršení 
příznaků 
dermatomyositi
dy

Poruchy 
nervového 
systému 

Demyelinizace 
CNS 
připomínající 
roztroušenou 
sklerózu nebo 
lokalizované 
demyelinizační 
stavy, jako např. 
zánět n. opticus 
nebo 
transverzální 
myelitida (viz 
bod 4.4), 
periferní 
demyelinizační 
stavy včetně 
syndromu 
Guillain-Barré, 
chronické
zánětlivé
demyelinizační 
polyneuropatie, 
demyelinizační 
polyneuropatie 
a multifokální 
neuropathie 
motoneuronů 
(viz bod 4.4), 
záchvat

12

Třída 
orgánových 
systémů

Velmi časté
≥ 1/10

Časté
≥ 1/100
až < 1/10

Méně časté
≥ 1/1 000 až 
< 1/100

Vzácné
≥ 1/10 000 až 
< 1/1 000

Velmi vzácné
< 1/10 000

Četnost 
neznámá 
(z dostupných 
údajů nelze 
určit)

Poruchy oka

Uveitida, skleritida

Srdeční poruchy

Zhoršení 
městnavého 
srdečního selhání 
(viz bod 4.4)

Nový nástup 
městnavého 
srdečního selhání 
(viz bod 4.4)

Respirační, 
hrudní a 
mediastinální 
poruchy 

Intersticiální 
plicní
onemocnění 
(včetně 
pneumonitidy a 
plicní fibrózy)*

Poruchy jater a 
žlučových cest 

Zvýšené hladiny 
jaterních enzymů*

Autoimunitní 
hepatitida*

Poruchy kůže a 
podkožní tkáně 

Pruritus, vyrážka

Angioedém, 
psoriáza (včetně 
nově začínající 
nebo zhoršující se a 
pustulózní, 
zejména dlaní a 
chodidel), 
kopřivka, 
psoriatiformní 
vyrážka

Stevensonův-
Johnsonův 
syndrom, kožní 
vaskulitida 
(včetně 
hypersenzitivní 
vaskulitidy), 
erythema 
multiforme

Toxická 
epidermální 
nekrolýza

Poruchy svalové 
a kosterní 
soustavy a 
pojivové tkáně

Kožní lupus 
erythematodes, 
subakutní kožní 
lupus 
erythematodes, 
lupus-like 
syndrom

Celkové poruchy 
a reakce v místě 
aplikace

Reakce v 
místě 
injekce 
(včetně 
krvácení, 
podlitin, 
erytému, 
svědění, 
bolesti, 
otoku)*

Pyrexie

 Viz Popis vybraných nežádoucích účinků níže

.

13

Popis vybraných nežádoucích účinků

Maligní nádory a lymfoproliferativní onemocnění 
V klinických studiích zahrnujících 4114 pacientů s revmatoidní artritidou léčených přípravkem Enbrel 
přibližně až 6 let, včetně 231 pacientů léčených přípravkem Enbrel v kombinaci s methotrexátem 
ve dvouroční aktivním komparátorem kontrolované studii, bylo zjištěno sto dvacet devět (129) nových 
maligních nádorů různých typů. Zjištěná míra incidence v těchto studiích byla podobná očekávané 
incidenci v obdobném vzorku běžné populace. V klinických studiích zahrnujících 240 pacientů s 
psoriatickou artritidou, léčených přípravkem Enbrel přibližně 2 roky byly hlášeny celkem 2 malignity. 
V klinických studiích zahrnujících 351 pacientů s ankylozující spondylitidou trvající déle než 2 roky 
bylo u pacientů léčených přípravkem Enbrel hlášeno 6 malignit. Ve skupině 2 711 pacientů 
s ložiskovou psoriázou léčených přípravkem Enbrel bylo ve dvojitě zaslepených a otevřených 
klinických studiích v trvání až 2,5 roku hlášeno 30 maligních nádorů a 43 nemelanomových 
karcinomů kůže.

V klinických studiích zahrnujících 7 416 pacientů s revmatoidní artiritidou, psoriatickou artritidou, 
ankylozující spondylitidou a psoriázou, léčených přípravkem Enbrel bylo celkem hlášeno 18 
lymfomů.

Zprávy o různých maligních nádorech (včetně karcinomu prsu, plic a lymfomu) byly rovněž získány v 
postmarketingovém období (viz bod 4.4). 

Reakce v místě aplikace injekce
Ve srovnání s placebem měli pacienti s revmatickými chorobami léčení přípravkem Enbrel 
signifikantně vyšší incidenci reakcí v místě aplikace injekce (36 % versus 9 %). Lokální reakce byly 
pozorovány obvykle během prvního měsíce podávání. Přetrvávaly v průměru přibližně 3–5 dnů. 
Většina lokálních reakcí po injekci přípravku Enbrel nevyžadovala léčbu. Pacienti, kteří byli léčeni, 
dostali převážně lokální léčbu, například kortikosteroidy, nebo perorálně antihistaminika. Dodatečně 
se u některých pacientů rozvinula opožděná reakce v posledním místě aplikace se současným 
projevem reakce v předchozím místě aplikace. Tyto reakce byly všeobecně přechodného rázu a po 
odléčení se neopakovaly.

V kontrolovaných studiích u pacientů s ložiskovou psoriázou se rozvinula v průběhu prvních 12 týdnů 
lokální reakce v místě injekce u 13,6 % pacientů léčených přípravkem Enbrel v porovnání s 3,4% 
pacientů léčených placebem.

Závažné infekce
V placebem kontrolovaných studiích nebyla pozorována zvýšená incidence vážných infekcí (fatálních, 
život ohrožujících nebo vyžadujících hospitalizaci nebo podání intravenózních antibiotik). Závažné 
infekce se vyskytly u 6,3% pacientů s revmatoidní artritidou, léčených přípravkem Enbrel až po dobu 
48 měsíců. Tyto zahrnovaly absces (různě lokalizovaný), bakteriémii, bronchitidu, bursitidu, 
celulitidu, cholecystitidu, průjem, divertikulitidu, endokarditidu (suspektní), gastroenteritidu, 
hepatitidu B, herpes zoster, bércové vředy, infekce dutiny ústní, osteomyelitidu, otitidu, peritonitidu, 
pneumonii, pyelonefritidu, sepsi, septickou artritidu, sinusitidu, infekce kůže, vředy na kůži, infekce 
močových cest, vaskulitidu a infekce ran. Ve dvouleté aktivním komparátorem kontrolované studii, 
kde byli pacienti léčeni buď jenom přípravkem Enbrel, nebo jenom methotrexátem, nebo přípravkem 
Enbrel v kombinaci s methotrexátem, byl podíl vážných infekcí v léčených skupinách podobný. Nelze 
však vyloučit, že by kombinace přípravku Enbrel s methotrexátem mohla být spojena se zvýšením 
podílu infekcí. 

V placebem kontrolovaných studiích trvajících až 24 týdnů nebyl u pacientů s ložiskovou psoriázou 
léčených přípravkem Enbrel a pacientů léčených placebem pozorován rozdíl v četnosti infekcí.
Závažné infekce u pacientů léčených přípravkem Enbrel zahrnovaly celulitidu, gastroenteritidu, 
pneumonii, cholecystitidu, osteomyelitidu, gastritidu, apendicitidu, streptokokovou fasciitidu, 
myositidu, septický šok, divertikulitidu a absces. Ve dvojitě zaslepených i otevřených studiích u 
pacientů s psoriatickou artritidou byla u jednoho pacienta hlášena závažná infekce (pneumonie).

14

Během používání přípravku Enbrel byly hlášeny závažné a fatální infekce; zjištěné patogeny 
zahrnovaly bakterie, mykobaktérie (včetně tuberkulózy), viry a plísně. Některé z nich se objevily v 
průběhu několika týdnů po zahájení terapie u pacientů s revmatoidní artritidou, kteří současně měli 
takové choroby jako např. diabetes, městnavé srdeční selhání, aktivní nebo chronickou infekci v 
anamnéze (viz bod 4.4). Terapie přípravkem Enbrel může zvýšit mortalitu u pacientů se sepsí.

V souvislosti s podáváním přípravku Enbrel byly hlášeny oportunní infekce, včetně invazivních 
plísňových, parazitálních (zahrnující protozoální), virových (zahrnující herpes zoster), bakteriálních 
(zahrnující Listerie Legionelly) a atypických mykobakteriálních infekcí. V souhrnných údajích 
získaných z klinických studií byla celková incidence oportunních infekcí u 15 402 subjektů léčených 
přípravkem Enbrel 0,09%. Míra četnosti vzhledem k expozici byla 0,06 příhod na 100 pacient-roků. 
V postmarketingovém používání tvořily invazivní plísňové infekce přibližně polovinu všech hlášených 
případů oportunních infekcí v celosvětovém měřítku. Nejčastěji hlášené invazivní plísňové infekce 
zahrnovaly CandiduPneumocystis, Aspergillus Histoplasmu. U pacientů, kteří prodělali oportunní 
infekce, činily invazivní plísňové infekce více než polovinu fatálních případů. Většinu případů
s fatálním zakončením tvořili pacienti s pneumonií vyvolanou Pneumocystis, nespecifickými 
systémovými plísňovými infekcemi a aspergilózou (viz bod 4.4).

Autoprotilátky
Vzorky séra léčených dospělých pacientů byly v několika časových obdobích testovány na 
autoprotilátky. U pacientů s revmatoidní artritidou bylo z hlediska hodnocení antinukleárních 
protilátek (ANA) zjištěno, že ve skupině pacientů léčených přípravkem Enbrel bylo vyšší procento 
pacientů (11 %) s nově vyvinutými pozitivními protilátkami (

1:40) než ve skupině léčené placebem 

(5 %). Vyšší procento pacientů s nově vyvinutými protilátkami proti anti-dvouvláknové DNA bylo 
také stanoveno radioimunoesejí (15 % pacientů léčených přípravkem Enbrel versus 4 % v placebové 
skupině) a stanovením Crithidia luciliae esejí (3 % pacientů léčených přípravkem Enbrel ve srovnání s 
0 % ve skupině placeba). Podobně se v porovnání s pacienty léčenými placebem zvýšil ve skupině 
pacientů léčených přípravkem Enbrel počet nemocných s nově vyvinutými antikardiolipinovými 
protilátkami. Vliv dlouhodobé terapie přípravkem Enbrel na rozvoj autoimunních onemocnění není 
znám.

Vzácně se u některých pacientů, včetně pacientů s pozitivním revmatoidním faktorem, vyskytly 
případy vzniku autoprotilátek ve spojení s lupus-like syndromem nebo exantémem, které klinicky a 
biopticky odpovídají subakutnímu kožnímu lupusu nebo diskoidnímu lupusu.

Pancytopenie a aplastická anemie
V postmarketingových hlášeních existují případy pancytopenie a aplastické anemie, některé z nich s 
fatálním koncem (viz bod 4.4).

Intersticiální plicní onemocnění
V kontrolovaných klinických studiích etanerceptu byla u všech indikací frekvence (procento případů) 
intersticiálního plicního onemocnění u pacientů léčených etanerceptem bez souběžné léčby 
methotrexátem 0,06 % (četnost „vzácné“). V kontrolovaných klinických studiích, které povolovaly 
souběžnou léčbu etanerceptem a methotrexátem, byla frekvence (procento případů) intersticiálního 
plicního onemocnění 0,47 % (četnost „méně časté“). V postmarketingových hlášeních bylo 
zaznamenáno intersticiální onemocnění plic (včetně pneumonitidy a plicní fibrózy), některá z nich 
byla fatální.

Současná léčba s anakinrou
Ve studiích byla u dospělých pacientů léčených současně přípravkem Enbrel a anakinrou pozorována 
vyšší četnost závažných infekcí než u pacientů léčených samotným přípravkem Enbrel, a u 2 % 
pacientů (3 ze 139) došlo k neutropenii (absolutní počet neutrofilů pod 1000/mm

3

). U jednoho 

pacienta s neutropenií se rozvinula celulitida, která byla zvládnuta hospitalizací (viz bod 4.4 a 4.5).

Zvýšené hladiny jaterních enzymů
V dvojitě zaslepených obdobích kontrolovaných klinických studií etanerceptu byla u všech indikací 
frekvence (procento případů) nežádoucích účinků v podobě zvýšené hladiny jaterních enzymů u 

15

pacientů léčených etanerceptem bez souběžné léčby methotrexátem 0,54 % (četnost „méně časté“). V 
dvojitě zaslepených obdobích kontrolovaných klinických studií, které povolovaly souběžnou léčbu 
etanerceptem a methotrexátem byla frekvence (procento případů) nežádoucích účinků v podobě 
zvýšené hladiny jaterních enzymů 4,18 % (četnost „časté“).

Autoimunitní hepatitida
V kontrolovaných klinických studiích etanerceptu byla u všech indikací frekvence (procento případů) 
autoimunitní hepatitidy u pacientů léčených etanerceptem bez souběžné léčby methotrexátem 0,02 % 
(četnost „vzácné“). V kontrolovaných klinických studiích, které povolovaly souběžnou léčbu 
etanerceptem a methotrexátem, byla frekvence (procento případů) autoimunitní hepatitidy 0,24 % 
(četnost „méně časté“).

Pediatrická populace

Nežádoucí účinky u dětských pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou
Nežádoucí účinky u dětských pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou byly obdobné, co do typu a 
frekvence, jako u dospělých pacientů. Rozdíly a další speciální úvahy jsou diskutovány v následujících 
odstavcích.

Infekce pozorované v klinických studiích u pacientů ve věku 2 – 18 let s juvenilní idiopatickou 
artritidou byly obecně lehkého až středně těžkého typu a odpovídaly infekcím běžně pozorovaným u 
ambulantních pacientů dětské populace. Hlášené závažné nežádoucí účinky zahrnovaly plané 
neštovice se známkami a příznaky aseptické meningitidy, vyléčené bez následků (viz také bod 4.4), 
apendicitidu, gastroenteritidu, deprese/poruchy osobnosti, kožní vředy, ezofagitidu/gastritidu, septický 
šok vyvolaný streptokokem skupiny A, diabetes mellitus 1. typu, infekce měkkých tkání a pooperační 
infekce ran. 

V jedné studii 43 z 69 dětí (tj. 62%) s juvenilní idiopatickou artritidou ve věku 4 – 17 let prodělalo
infekci v průběhu tříměsíčního léčení přípravkem Enbrel (část I otevřené fáze), frekvence a závažnost 
infekcí byla podobná jako u 58 pacientů, kteří dokončili 12 měsíční otevřené pokračovací terapie. 
Druhy a poměr nežádoucích účinků (NÚ) u pacientů s idiopatickou juvenilní artritidou byly podobné 
těm, které byly pozorovány ve studiích podávání přípravku Enbrel u dospělých pacientů s revmatoidní 
artritidou a většinou byly mírné. Závažné nežádoucí účinky byly hlášeny častěji u 69 pacientů s 
juvenilní idiopatickou artritidou léčenou po 3 měsíce přípravkem Enbrel než u 349 dospělých pacientů 
s revmatoidní artritidou. Zahrnovaly bolesti hlavy (19 % pacientů, tj. 1,7 NÚ/pac./rok), nevolnost (9 
%, tj. 1,0 NÚ/pac./rok), bolest břicha (19 %, 0,74 NÚ/pac./rok) a zvracení (13 %, 0,74 NÚ/pac./rok).

V klinických studiích s juvenilní idiopatickou artritidou byla 4 hlášení syndromu aktivace makrofágů.

Z postmarketingových zdrojů byly hlášeny případy zánětlivého onemocnění střev a uveitidy u 
pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou léčených přípravkem Enbrel včetně velmi malého počtu 
případů indikujících vyprovokování nemoci positivní stimulací (viz bod 4.4).

Nežádoucí účinky u dětských pacientů s ložiskovou psoriázou
Ve studii trvající 48 týdnů s 211 dětmi ve věku od 4 do 17 let s ložiskovou psoriázou u dětí byly 
hlášeny podobné nežádoucí účinky jako v předchozích studiích u dospělých s ložiskovou psoriázou.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

V průběhu klinického hodnocení léčení revmatoidní artritidy nebyla pozorována toxicita limitující 
dávku. Nejvyšší hodnocená dávka byla zátěžová intravenózní dávka 32 mg/m

2

, po níž následovala 

16

subkutánní dávka 16 mg/ m

2

podávaná 2x týdně. Jeden pacient s revmatoidní artritidou si omylem 

aplikoval subkutánně 62 mg přípravku Enbrel 2x týdně po dobu 3 týdnů bez nežádoucích účinků. Není 
známo žádné antidotum přípravku Enbrel.

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Imunosupresiva, inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α)
ATC kód: L04AB01

Tumor nekrotizující faktor (TNF) je dominantním cytokinem v zánětlivém procesu revmatoidní 
artritidy. Zvýšené hladiny TNF byly také nalezeny v synovii a psoriatických placích u pacientů s 
psoriatickou artritidou a v séru i synoviální tkáni u pacientů s ankylozující spondylitidou. U ložiskové 
psoriázy vede infiltrace zánětlivými buňkami, včetně T-lymfocytů, ke zvýšení hladin TNF 
v psoriatických lézích v porovnání s jeho hladinami v nezasažené kůži. Etanercept je kompetitivním 
inhibitorem vazby TNF na jeho buněčné povrchové receptory, čímž inhibuje biologickou aktivitu 
TNF. TNF a lymfotoxin jsou pro-zánětlivé cytokiny, které se vážou ke dvěma odlišným povrchovým 
buněčným receptorům: TNF receptor p55 (55 kilodaltonů) a p75 (75 kilodaltonů). Oba TNF receptory 
se přirozeně vyskytují buď jako membránově vázané nebo ve volné formě. Volné TNF receptory jsou 
považovány za regulátory biologické aktivity TNF. 

TNF a lymfotoxin existují převážně jako homotrimery, jejichž biologická aktivita je závislá na 
zkříženém navázání (cross-linking) na TNF receptory vázané na povrchu buněk. Dimery volných 
receptorů jako je etanercept mají vyšší afinitu k TNF než monomerní receptory a jsou zjevně 
silnějšími kompetitivními inhibitory vazby TNF na jeho buněčné receptory. Navíc použití Fc regionu 
imunoglobulinu jako spojujícího elementu v konstrukci dimerického receptoru mu dodává delší 
poločas v séru.

Mechanismus účinku
Většina patologických procesů v kloubu s revmatoidní artritidou a ankylozující spondylitidou anebo 
v kůži u ložiskové psoriázy je ovlivňována prozánětlivými molekulami, které jsou součástí procesů 
řízených TNF. Má se za to, že mechanismus účinku etanerceptu je kompetitivní inhibice vazby TNF 
na jeho povrchové buněčné receptory, vytvoření biologicky neaktivního TNF a tím zabránění buněčné 
odpovědi. Etanercept může také ovlivňovat buněčné odpovědi řízené dalšími molekulami, které jsou 
indukovány prostřednictvím TNF (např. cytokiny, adhezivní molekuly nebo proteinázy).

Klinická účinnost a bezpečnost
Tato část popisuje údaje ze čtyř randomizovaných kontrolovaných studií u dospělých s revmatoidní 
artritidou, z jedné studie u dospělých s psoriatickou artritidou, z jedné studie u dospělých s 
ankylozující spondylitidou, z jedné studie u dospělých s radiograficky neprokazatelnou axiální 
spondylartritidou, ze čtyř studií u dospělých s ložiskovou psoriázou, ze tří studií u pacientů s juvenilní 
idiopatickou artritidou a z jedné studie u dětských pacientů s ložiskovou psoriázou.

Dospělí pacienti s revmatoidní artritidou
Účinnost přípravku Enbrel byla hodnocena v randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované 
klinické studii. Studie hodnotila 234 dospělých pacientů s aktivní revmatoidní artritidou, u nichž 
selhala předchozí terapie minimálně jedním, ale ne více než čtyřmi chorobu modifikujícími léky 
(DMARD). Přípravek Enbrel v dávkách 10 mg nebo 25 mg nebo placebo byly 2x týdně subkutánně
podávány po dobu 6 po sobě jdoucích měsíců. Výsledky této kontrolované studie byly vyjádřeny v 
procentech zlepšení revmatoidní artritidy s použitím kritérií odpovědi podle ACR (American College 
of Rheumatology). 

Odpověď ACR 20 a 50 byly vyšší u pacientů léčených přípravkem Enbrel po dobu 3 a 6 měsíců než u 
pacientů léčených placebem (ACR 20: Enbrel 62 % a 59 %, placebo 23 % a 11 % po 3 a 6 měsících; 

17

ACR 50: Enbrel 41 % a 40 %, placebo 8 % a 5 % po 3 a 6 měsících; p

0,01Enbrel vs. placebo ve 

všech časových úsecích pro obě odpovědi ARC 20 a ACR 50). 

Přibližně u 15 % pacientů léčených přípravkem Enbrel bylo dosaženo odpovědi ACR 70 ve 3. a 6.
měsíci ve srovnání s méně než 5 % pacientů ve skupině léčené placebem. Ve skupině léčené 
přípravkem Enbrel se klinická odpověď obyčejně dostavila během 1-2 týdnů od zahájení a téměř vždy 
k ní došlo do 3 měsíců. Byla pozorována závislost na dávce: výsledky léčení 10 mg přípravku Enbrel 
byly uprostřed mezi placebem a dávkou 25 mg. Výsledky léčby přípravkem Enbrel byly signifikantně 
lepší než podávání placeba ve všech ukazatelích kritérií ACR, jakož i v dalších ukazatelích aktivity 
revmatoidní artritidy, které nebyly součástí hodnocení odpovědi na léčbu dle ACR, jako např. ranní 
ztuhlost. V průběhu klinického hodnocení pacienti každé 3 měsíce vyplňovali dotazník zdravotního 
hodnocení (HAQ), který zahrnoval otázky na invaliditu, vitalitu, duševní zdraví, celkový zdravotní 
stav a oblasti zdravotního stavu, které mají spojitost s artritidou. U pacientů léčených přípravkem 
Enbrel došlo po 3 a 6 měsících ke zlepšení ve všech oblastech hodnocených v dotazníku ve srovnání s 
kontrolní skupinou.  

Po ukončení podávání přípravku Enbrel se příznaky artritidy objevily znovu všeobecně do jednoho 
měsíce. Výsledky otevřené studie prokázaly, že opětovné zahájení podávání terapie po přerušení, 
trvajícím až 24 měsíců, vedlo ke stejné výsledné odpovědi, jaké bylo dosaženo u pacientů, kterým byl 
přípravek Enbrel podáván bez přerušení. V otevřené studii dlouhodobého podávání přípravku Enbrel 
bez přerušení byla pozorována přetrvávající odpověď po dobu až  10 let.

Účinnost přípravku Enbrel byla porovnávána s methotrexátem v randomizované, aktivním 
komparátorem kontrolované studii, mající jako primární kritérium hodnocení zaslepené radiografické 
hodnocení u 632 dospělých pacientů s aktivní revmatoidní artritidou (trvání kratší než 3 roky), kteří 
předtím nebyli nikdy léčeni methotrexátem. Enbrel byl podáván subkutánně v dávkách 10 nebo 25 mg 
2

 týdně po dobu až 24 měsíců. Dávky methotrexátu byly zvyšovány od 7,5 mg/týden až maximálně 

na 20 mg/týden po dobu prvních 8 týdnů studie a pokračovaly až 24 měsíců. Klinické zlepšení, včetně
nástupu účinku do 2 týdnů při dávkách přípravku Enbrel 25 mg, bylo podobné tomu, jež bylo 
pozorováno u předchozích studií, a přetrvávalo až 24 měsíců. Při zahájení měli pacienti střední stupeň 
neschopnosti s průměrným skóre HAQ 1,4–1,5. Léčba přípravkem Enbrel 25 mg vedla po 12 měsících 
k podstatnému zlepšení a k dosažení normálního skóre HAQ (méně než 0,5) u 44 % pacientů. Tento 
přínos přetrvával ve 2. roce studie. 

V této studii byly radiograficky vyhodnoceny strukturální změny kloubů a byly vyjádřeny jako změna 
TSS (Total Sharp Score) a jeho komponent, tj. skóre erozí a Joint Space Narrowing (JSN) Score. 
Radiogramy rukou/zápěstí a nohou byly hodnoceny při zahájení, po 6, 12 a 24 měsících. Enbrel v 
dávce 10 mg měl konzistentně nižší účinek na strukturální poškození než dávka 25 mg. Ve skóre erozí 
byl po 12 a 24 měsících Enbrel v dávce 25 mg  signifikantně lepší než methotrexát. Rozdíly mezi 
přípravkem Enbrel v dávce 25 mg a methotrexátem v TSS a JSN nebyly statisticky významné.
Výsledky jsou znázorněny na následujícím grafu. 

18

RADIOGRAFICKÁ PROGRESE: POROVNÁNÍ PŘÍPRAVKU ENBREL vs. 
METHOTREXÁT U PACIENTŮ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU V TRVÁNÍ DO 3 LET 

C

ha

ng

fr

om

 B

as

e

lin

e

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

MTX

Enbrel 25 mg

12 Months

24 Months

TSS

Erosions

JSN

TSS

Erosions

JSN

1.3

0.8

0.9

0.4*

0.4 0.4

2.2

1.2

1.3

0.6*

0.9

0.6

*p < 0.05

V jiné dvojitě zaslepené randomizované studii kontrolované aktivním komparátorem na 682 dospělých 
pacientech s aktivní revmatoidní artritidou, v trvání od 6 měsíců do 20 let (průměrně 5 let), kteří měli 
méně než uspokojivou odpověď nejméně na jedno chorobu modifikující antirevmatikum (DMARD), 
jiné než methotrexát, byla porovnávána klinická účinnost, bezpečnost a radiografický vývoj u pacientů 
léčených buď samotným přípravkem Enbrel (2x týdně 25 mg), nebo samotným methotrexátem (7,5 –
20 mg za týden, střední dávka 20 mg) nebo kombinací Enbrel a methotrexát. 

Pacienti léčení kombinací Enbrel a methotrexát měli signifikantně vyšší odpovědi ACR 20, ACR 50 a 
ACR 70 a zlepšení ve skóre DAS a HAQ po 24 i po 52 týdnech než pacienti ve skupinách léčených 
monoterapií jedné z látek (výsledky jsou uvedeny v tabulce níže). Signifikantní výhody pro přípravek 
Enbrel v kombinaci s methotrexátem v porovnání s monoterapií přípravkem Enbrel a monoterapií 
methotrexátem byly pozorovány také po 24 měsících.

12 měsíců

24 měsíců

Z

m

ěn

od

 p

át

ho

 s

ta

vu

eroze

eroze

19

VÝSLEDKY KLINICKÉ ÚČINNOSTI PO 12 MĚSÍCÍCH:  POROVNÁNÍ LÉČENÍ 
PŘÍPRAVKEM ENBREL vs. METHOTREXÁT vs. ENBREL V KOMBINACI S
METHOTREXÁTEM U PACIENTŮ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU V TRVÁNÍ 
OD 6 MĚSÍCŮ DO 20 LET

Hodnocený ukazatel

Methotrexát

(n = 228)

Enbrel

(n = 223)

Enbrel +

Methotrexát

(n = 231)

Odpovědi ACR

a

ACR 20

58,8%

65,5%

74,5% 

†,

ACR 50

36,4%

43,0%

63,2% 

†,

ACR 70

16,7%

22,0%

39,8% 

†,

DAS

Základní skóre

b

5,5

5,7

5,5

Skóre v 52. týdnu

b

3,0

3,0

2,3

†,

Remise

c

14%

18%

37%

†,

HAQ

Základní

1,7

1,7

1,8

52. týden

1,1

1,0

0,8

†,

a: Pacienti, kteří nedokončili 12 měsíců ve studii, byli považováni za na léčbu neodpovídající.
b: Hodnoty DAS představují střední hodnoty.
c: Remise je definována jako DAS <1,6
Párové porovnání p-hodnot: † = p < 0,05 k porovnání  Enbrel + methotrexát vs. methotrexát a 

 = p < 0,05 k porovnání Enbrel + methotrexát vs. Enbrel

Radiografický vývoj po 12 měsících byl ve skupině léčené přípravkem Enbrel signifikantně nižší než 
ve  skupině  léčené  methotrexátem,  zatímco  kombinovaná  terapie  byla  ve  zpomalení  radiografického 
vývoje signifikantně lepší než obě monoterapie (viz obrázek níže).

20

RADIOGRAFICKÁ PROGRESE: POROVNÁNÍ ENBREL vs. METHOTREXÁT vs.  
ENBREL V KOMBINACI S METHOTREXÁTEM U PACIENTŮ S REVMATOIDNÍ 
ARTRITIDOU V TRVÁNÍ OD 6 MĚSÍCŮ DO 20 LET (12 MĚSÍČNÍ VÝSLEDKY)

C h
an
ge 
fro
m  
B a
seli
ne

- 1.0

- 0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

M eth o trex ate

E nbrel 

E n b re l +  M ethotrexate

2.8 0

0.5 2*

- 0.5 4

† , 

1.6 8

0.2 1*

- 0.3 0

1.1 2

0.3 2

- 0.2 3

† , 

T S S

 E ro ze

J S N

Párové  porovnání  p-hodnot:  *  =  p  <  0,05  k  porovnání  Enbrel  vs. 
methotrexát,  †  =  p  <  0,05  k  porovnání  Enbrel  +  methotrexát  vs.
methotrexát  a 

 =  p  <  0,05  k  porovnání  Enbrel  +  methotrexát  vs. 

Enbrel.

Signifikantní výhody pro přípravek Enbrel v kombinaci s methotrexátem v porovnání s monoterapií 
přípravkem Enbrel a monoterapií methotrexátem byly pozorovány také po 24 měsících. Obdobně 
signifikantní výhody pro monoterapii přípravkem Enbrel v porovnání s monoterapií methotrexátem 
byly pozorovány také po 24 měsících. 

V analýze, v níž všichni pacienti, kteří z jakéhokoli důvodu ze studie odešli, byli považováni za 
pacienty s progresí, bylo ve skupině pacientů léčených přípravkem Enbrel v kombinaci s 
methotrexátem po dobu 24 měsíců vyšší procento pacientů bez progrese (změna TSS = 0,5) v 
porovnání se skupinou léčenou samotným přípravkem Enbrel a samotným methotrexátem (62%, 50% 
a 36%, p

0,05). Rozdíl mezi monoterapií přípravkem Enbrel a monoterapií methotrexátem byl také 

signifikantní (p

0,05). Mezi pacienty, kteří dokončili celých 24 měsíců léčení ve studii, byly podíly 

pacientů bez progrese v jednotlivých skupinách 78%, 70% a 61%.

Bezpečnost a účinnost 50 mg přípravku Enbrel (2 subkutánní injekce po 25 mg) podaných jednou 
týdně byly vyhodnoceny ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii na 420 pacientech s 
aktivní revmatoidní artritidou. V této studii 53 pacientů dostávalo placebo, 214 pacientů dostávalo 50 
mg přípravku Enbrel jednou týdně a 153 pacientů dostávalo 25 mg přípravku Enbrel 2x týdně. Profil 
bezpečnosti a účinnosti těchto dvou léčebných režimů přípravku Enbrel byly porovnatelné v 8. týdnu v 
ovlivnění známek a příznaků revmatoidní artritidy; údaje z 16. týdne ukázaly komparabilitu (non-
inferiorita) těchto dvou režimů.

Dospělí pacienti s psoriatickou artritidou
Účinnost přípravku Enbrel byla hodnocena v randomizované, dvojitě zaslepené, placebem 
kontrolované studii na 205 pacientech s psoriatickou artritidou. Pacienti byli ve věku mezi 18 a 70 lety 
a měli aktivní psoriatickou artritidu (minimálně 3 oteklé klouby a minimálně 3 bolestivé klouby) 
nejméně v některé z následujících forem: (1) Distální interfalangeální postižení (DIP);
(2) Polyartikulární artritida (absence revmatoidních uzlíků a přítomnost psoriázy);
(3) Arthritis mutilans; (4) Asymetrická psoriatická artritida; (5) Ankylóza podobná spondylitidě.

Z

m

ěn

od

 p

át

ho

 s

ta

vu

methotrexát

methotrexát

21

Pacienti také měli psoriatická ložiska o minimálním průměru 2 cm a větším. Pacienti byli předtím 
léčeni nesteroidními antirevmatiky (86 %), DMARD (80 %) a kortikosteroidy (24 %). Pacienti, kteří 
byli současně léčeni methotrexátem (alespoň 2 měsíce), mohli pokračovat při stabilním dávkování 

25 mg/týden. Dávky 25 mg přípravku Enbrel (podloženo studiemi na stanovení dávek na pacientech s 
revmatoidní artritidou) nebo placebo byly podávány subkutánně 2x týdně po dobu 6 měsíců. Na konci 
dvojitě zaslepené studie mohli pacienti vstoupit do rozšířené dlouhodobé otevřené studie v celkové 
délce až 2 roky.

Klinické odpovědi byly vyjádřeny jako % pacientů, u nichž bylo dosaženo odpovědi ACR 20, 50 a 70 
a % pacientů se zlepšením podle kritérií odpovědi u psoriatické artritidy (PsARC). Souhrn výsledků 
ukazuje následující tabulka:

ODPOVĚDI PACIENTŮ S PSORIATICKOU ARTRITIDOU V PLACEBEM 

KONTROLOVANÉ STUDII

Procento pacientů
Placebo

Enbrel

a

Odpověď psoriatické artritidy 

n = 104

n = 101

ACR 20
     3. měsíc

15

59

b

     6. měsíc

13

50

b

ACR 50
     3. měsíc

4

38

b

     6. měsíc

4

37

b

ACR 70
     3. měsíc

0

11

b

     6. měsíc

1

9

c

PsARC
     3. měsíc

31

72

b

     6. měsíc

23

70

b

a:  25 mg přípravku Enbrel 2x týdně s.c.
b:  p < 0,001, Enbrel versus placebo
c:  p < 0,01, Enbrel versus placebo

U pacientů s psoriatickou artritidou léčených přípravkem Enbrel, byla klinická odpověď zřejmá od 
první návštěvy (po 4 týdnech) a přetrvávala po 6 měsíců léčení. Enbrel byl signifikantně lepší než 
placebo ve všech charakteristikách aktivity onemocnění (p

0,001) a odpovědi na samotnou léčbu 

přípravkem Enbrel a na společné podávání přípravku Enbrel s methotrexátem byly podobné. Kvalita 
života pacientů s psoriatickou artritidou byla vždy hodnocena za použití HAQ indexu invalidity. Skóre 
indexu invalidity se signifikantně zlepšilo ve všech hodnocených obdobích u pacientů s psoriatickou 
artritidou léčených přípravkem Enbrel ve srovnání s pacienty léčenými placebem (p

0,001). 

Ve studii u pacientů s psoriatickou artritidou byly hodnoceny radiografické změny. Radiogramy rukou 
a zápěstí byly pořízeny při zahájení a po 6, 12 a 24 měsících. Hodnoty upraveného TSS po 12 
měsících jsou uvedeny v následující tabulce. V analýze, ve které všichni pacienti, z jakéhokoli důvodu 
vyřazení ze studie, byli považováni za pacienty s progresí, bylo po 12 měsících ve skupině léčené 
přípravkem Enbrel vyšší procento pacientů bez progrese (změna TSS 

 0,5), než ve srovnávací 

skupině léčené placebem (73% vs. 47%, p 

 0,001). Účinek přípravku Enbrel na radiografickou 

progresi přetrvával u pacientů, kteří pokračovali v léčení během druhého roku. Zpomalení poškození 
periferních kloubů bylo pozorováno u pacientů se symetrickým polyartikulárním kloubním 
postižením.

22

STŘEDNÍ HODNOTA (SE) ROČNÍ ZMĚNY VÝCHOZÍCH HODNOT V CELKOVÉM
SHARPOVĚ SKÓRE

Placebo

Etanercept

Doba

(n = 104)

(n = 101)

12 měsíců

1.00 (0.29)

-0.03 (0.09)

a

SE = standardní chyba  
a. p = 0,0001.  

Léčení přípravkem Enbrel vedlo k fyzickému funkčnímu zlepšení ve dvojitě zaslepené etapě studie a 
tento přínos přetrvával po dobu dlouhodobější expozice až po 2 roky.

Pro nízký počet pacientů ve studii není dostatečný průkaz účinnosti přípravku Enbrel u pacientů 
s chorobou podobnou ankylozující spondylitidě a s mutilující artritidou doprovázející psoriatické 
artropatie.

U pacientů s psoriatickou artritidou nebyla provedena žádná studie pro použití dávkovacího režimu 50 
mg jednou týdně. Průkaz účinnosti pro dávkovací režim jedenkrát týdně byl u této populace pacientů 
založen na údajích ze studie u pacientů s ankylozující spondylitidou.

Dospělí pacienti s ankylozující spondylitidou
Účinnost přípravku Enbrel u ankylozující spondylitidy byla hodnocena ve 3 randomizovaných, dvojitě 
zaslepených studiích, porovnávajících podávání přípravku Enbrel 25 mg dvakrát týdně s placebem. 
Celkem bylo zařazeno 401 pacientů s ankylozující spondylitidou, z nichž 203 bylo léčeno přípravkem 
Enbrel. Nejrozsáhlejší z těchto studií (n=277) zahrnovala pacienty ve věku od 18 do 70 let, kteří měli 
aktivní ankylozující spondylitidu definovanou na základě stupnice „visual analog scale“ (VAS) se 
skóre 

 30 u průměrné délky trvání a intenzity ranní ztuhlosti a VAS skóre  30 u nejméně dvou ze tří 

následujících parametrů: pacientovo celkové hodnocení; průměr VAS hodnot pro noční bolest zad a 
celkovou bolest zad; průměr 10 u otázek ze stupnice „Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index“ 
(BASFI). Pacienti léčení DMARD, NSAID nebo kortikosteroidy mohli pokračovat v jejich podávání 
ve stabilních dávkách. Do studie nebyli zařazeni pacienti s úplnou ankylózou páteře. 138 pacientům 
byla podávána dávka 25 mg přípravku Enbrel (na základě studií pro stanovení dávky u pacientů s 
revmatoidní artritidou) nebo placeba subkutánně 2x týdně po dobu 6 měsíců. 

Primárním měřítkem účinnosti (ASAS 20) bylo zlepšení o 20 a více % v alespoň 3 ze 4 domén 
(pacientovo celkové hodnocení, bolest zad, BASFI a zánět) „Assessment in Ankylosing Spondylitis 
(ASAS) a žádné zhoršení ve zbývající doméně. U ASAS 50 a 70 odpovědí byla pro 50 procentní, resp. 
70 procentní zlepšení použita stejná kritéria. 

Léčba přípravkem Enbrel ve srovnání s placebem vedla k signifikantnímu zlepšení v ASAS 20, ASAS 
50 a ASAS 70 již 2 týdny po zahájení terapie.

23

ODPOVĚDI PACIENTŮ S ANKYLOZUJÍCÍ 
SPONDYLITIDOU V PLACEBEM KONTROLOVANÉ 
STUDII

Procento pacientů

Odpověď ankylozující 
spondylitidy  

Placebo

N = 139

Enbrel

N = 138

ASAS 20 

2 týdny

22

46

a

3 měsíce

27

60

a

6 měsíců 

23

58

a

ASAS 50 

2 týdny

7

24

a

3 měsíce

13

45

a

6 měsíců 

10

42

a

ASAS 70 

2 týdny

2

12

b

3 měsíce

7

29

b

6 měsíců 

5

28

b

a: p<0,001, Enbrel versus placebo
b: p = 0,002, Enbrel versus placebo

U pacientů s ankylozující spondylitidou léčenými přípravkem Enbrel byla zřetelná klinická odpověď v 
době první návštěvy (2 týdny) a přetrvávala po dobu 6 měsíců terapie. Klinická odpověď byla 
podobná jak u pacientů léčených při zahájení dalšími léčivy, tak u těch, kteří žádnou další terapii 
nedostávali.

Obdobné výsledky byly zjištěny i ve dvou menších studiích u pacientů s ankylozující spondylitidou.

Ve čtvrté studii, která byla dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná, byly hodnoceny bezpečnost a 
účinnost 50 mg přípravku Enbrel (dvě s.c. injekce po 25 mg) podaných jednou týdně a 25 mg 
přípravku Enbrel podaných dvakrát týdně 356 pacientům s aktivní ankylozující spondylitidou. Profily 
bezpečnosti a účinnosti dávkovacích režimů 50 mg jednou týdně a 25 mg dvakrát týdně byly podobné.

Dospělí pacienti s radiograficky neprokazatelnou axiální spondylartritidou
Účinnost přípravku Enbrel u pacientů s radiograficky neprokazatelnou axiální spondylartritidou (nr-
AxSpa) byla hodnocena v randomizované, 12 týdenní, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované 
studii. Studie hodnotila 215 dospělých pacientů (modifikovaná populace určená k léčbě „intent-to-
treat“) s aktivním onemocněním nr-AxSpa (ve věku 18 až 49 let), definovaných jako pacienti, kteří 
splňovali kritéria klasifikace ASAS pro axiální spondylartritidu, avšak nesplňovali modifikovaná New 
York kritéria pro AS. Dále se vyžadovalo, aby měli pacienti nedostatečnou odpověď nebo intoleranci 
na dvě či více NSAID. V dvojitě zaslepeném období dostávali pacienti přípravek Enbrel v dávce 
50 mg týdně nebo placebo po dobu 12 týdnů. Primárním měřítkem účinnosti (ASAS 40) bylo 40% 
zlepšení v alespoň třech ze čtyř domén ASAS a žádné zhoršení ve zbývající doméně. Po dvojitě
zaslepeném období následovalo nezaslepené období, během něhož všichni pacienti dostávali přípravek 
Enbrel v dávce 50 mg týdně až po dalších 92 týdnů. Při zahájení a ve 12. a 104. týdnu se provedlo 
zobrazení sakroiliakálního kloubu a páteře pomocí MR ke zhodnocení zánětu.

V porovnání s placebem vedla léčba přípravkem Enbrel k statisticky významnému zlepšení v ASAS 
40, ASAS 20 a ASAS 5/6. Významné zlepšení bylo pozorováno také u ASAS částečná remise a 
BASDAI 50. Výsledky z 12. týdne jsou uvedeny v tabulce níže.

24

Odpověď z hlediska účinnosti v placebem kontrolované studii nr-AxSpa: Procento pacientů, 

kteří dosáhli cílových parametrů

Dvojitě zaslepené klinické odpovědi 
v 12. týdnu 

Placebo

N=106 až 109*

Enbrel

N=103 až 105*

ASAS** 40

15,7

32,4

b

ASAS 20

36,1

52,4

c

ASAS 5/6

10,4

33,0

a

ASAS částečná remise

11,9

24,8

c

BASDAI***50

23,9

43,8

b

*Někteří pacienti neposkytli úplné údaje pro každý cílový parametr
**ASAS=Assessments in Spondyloarthritis International Society
***Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index
a: p<0,001, b:<0,01 a c:<0,05, v daném pořadí, mezi přípravkem Enbrel a placebem

V 12. týdnu došlo u pacientů užívajících přípravek Enbrel k statisticky významnému zlepšení skóre 
SPARCC (Spondyloarthritis Research Consortium of Canada) u sakroiliakálního kloubu (SIJ), na 
základě měření pomocí zobrazení MR. Upravená průměrná změna od výchozí hodnoty činila 3,8 u 
pacientů léčených přípravkem Enbrel (n=95) oproti 0,8 u pacientů léčených placebem (n=105) 
(p<0,001). V týdnu 104 byla průměrná změna od výchozí hodnoty ve skóre SPARCC na základě 
měření pomocí zobrazení MR u všech pacientů užívajících přípravek Enbrel 4,64 u SIJ (n=153) a 1,40 
u páteře (n= 154). 

Přípravek Enbrel vykazoval statisticky významně větší zlepšení oproti placebu za období od zahájení 
studie do 12. týdne u většiny hodnocení kvality života souvisejících se zdravím a tělesnými funkcemi, 
včetně BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index), EuroQol 5D Overall Health State 
Score a SF-36 Physical Component Score.

Klinická odpověď u pacientů s onemocněním nr-AxSpa, kterým byl podáván přípravek Enbrel, byla
zjevná při první návštěvě (2 týdny) a přetrvala po celou dobu 2leté léčby. Zlepšení kvality života 
související se zdravím a tělesnými funkcemi rovněž přetrvala po celou dobu 2leté léčby. Údaje 
z těchto 2 let neukázaly žádná nová bezpečnostní zjištění. V týdnu 104 progredovalo 8 pacientů do 
stupně 2 bilaterálního skóre RTG páteře podle modifikovaných Newyorských kritérií, svědčící pro 
axiální formu spondyloartropatie.

Dospělí pacienti s ložiskovou psoriázou
Enbrel se doporučuje podávat pacientům definovaným v bodu 4.1. Pacienti „bez léčebné odpovědi“ 
jsou v cílové populaci definováni nedostatečnou odpovědí (PASI 

 50 nebo PGA méně než dobrý), 

nebo zhoršením nemoci v průběhu léčení, pokud byli léčení minimálně třemi nejvýznamnějšími 
dostupnými způsoby celkové terapie, a dostávali přiměřené dávky po dostatečnou dobu k vyhodnocení 
odpovědi.

Účinnost přípravku Enbrel v porovnání s jinými způsoby celkové terapie u pacientů se středně těžkou 
až těžkou psoriázou (reagující na jiné způsoby celkové terapie) nebyla ve studiích vyhodnocována 
přímo porovnáním přípravku Enbrel s jinými způsoby celkovými terapiemi. Místo toho byly 
vyhodnoceny bezpečnost a účinnost ve čtyřech randomizovaných dvojitě zaslepených, placebem 
kontrolovaných studiích. Primárním kritériem účinnosti ve všech čtyřech studiích byl podíl pacientů 
v každé léčebné skupině, kteří dosáhli po 12 týdnech PASI 75 (tj. minimálně 75% zlepšení ve skóre 
Psoriasis Area and Severity Index oproti výchozí hodnotě).

Studie 1 byla studií 2. fáze klinického hodnocení u pacientů ve věku 

 18 let s aktivní, ale klinicky 

stabilní, ložiskovou psoriázou na ploše 

 10 % povrchu těla (BSA). 112 pacientů bylo randomizováno 

do skupiny, která dostávala dávku 25 mg přípravku Enbrel (n = 57) nebo placebo (n = 55) 2x týdně po 
dobu 24 týdnů. 

Studie 2 hodnotila 652 pacientů s chronickou ložiskovou psoriázou při použití stejných zařazovacích 
kritérií jako studie 1 spolu s minimální psoriatickou plochou a indexem závažnosti (PASI) 10 při 
screeningu. Enbrel byl podáván po dobu 6 po sobě jdoucích měsíců v dávkách 25 mg 1 x týdně, 25 mg 

25

2x týdně nebo 50 mg 2x týdně. V období prvních 12 týdnů dvojitě zaslepené terapie dostávali pacienti 
placebo nebo jednu z výše uvedených dávek přípravku Enbrel. Po 12 týdnech léčení začali dostávat 
pacienti v placebové skupině zaslepený přípravek Enbrel (25 mg 2x týdně); pacienti v aktivně 
léčených skupinách pokračovali až do 24. týdne v dávkách podle skupin, do nichž byli původně 
randomizováni.

Studie 3 hodnotila 583 pacientů a měla stejná zařazovací kritéria jako studie 2. Pacienti v této studii 
dostávali po dobu 12 týdnů 2x týdně přípravek Enbrel v dávkách 25 mg, nebo 50 mg, nebo placebo. 
Potom po dobu následujících 24 týdnů dostávali všichni pacienti nezaslepený přípravek Enbrel 
v dávkách 25 mg 2x týdně.

Studie 4 hodnotila 142 pacientů a měla podobná zařazovací kritéria jako studie 2 a 3. Pacienti v této 
studii dostávali po dobu 12 týdnů jednou týdně dávku 50 mg přípravku Enbrel nebo placebo, a potom 
po dobu následujících 12 týdnů dostávali všichni pacienti nezaslepený přípravek Enbrel v dávce 50 mg 
jednou týdně.

Ve studii 1 měla skupina léčená přípravkem Enbrel signifikantně vyšší podíl pacientů s klinickou 
odpovědí PASI 75 ve 12. týdnu (30 %) v porovnání se skupinou léčenou placebem (2 %) (p 

 0,0001). 

Po 24 týdnech dosáhlo PASI 75 56 % pacientů ve skupině léčené přípravkem Enbrel, v porovnání s 5 
% pacientů, léčených placebem. Klíčové výsledky studií 2,3 a 4 jsou uvedeny níže.

ODPOVĚDI PACIENTŮ S PSORIÁZOU VE STUDIÍCH 2, 3 A 4

Odpově

ď (%)

------------------Studie 2-----------------

---------------Studie 3---------

----

---------------Studie 4-------

------

Placeb

o

------------Enbrel-----------

Placeb

o

--------Enbrel-----

--

Placeb

o

-------Enbrel----

--

25 mg 

2xtýdně

50 mg 

2xtýdně

25 mg

2xtýdn

ě

50 mg

2xtýdn

ě

50 mg 

1xtýdn

ě

50 

mg 

1xtýd

n = 166

týden 

12

n = 162

týden 

12

n = 162

týden 

24

a

n = 164

týden 

12

n = 164

týden 

24

a

n = 193

týden 

12

n = 196

týden 

12

n = 196

týden 

12

n = 46

týden 

12

n = 96

týden 

12

n = 

90

týden 

24

a

PASI 
50, %

14

58*

70

74*

77

9

64*

77*

9

69*

83

PASI 
75, %

4

34*

44

49*

59

3

34*

49*

2

38*

71

DSGA

b

čistá, 
nebo 
téměř 
čistá, %

5

34*

39

49*

55

4

39*

57*

4

39*

64

*p 

 0,0001 porovnáváno s placebem 

a.  Ve studii 2 a 4 nebylo ve 24. týdnu provedeno statistické porovnání s placebem, protože skupina původně 
léčená placebem začala dostávat od 13. do 24. týdne Enbrel v dávce 25 mg 2x týdně nebo 50 mg jednou týdně.
b.  Dermatologist Static Global Assessment. Čistá nebo téměř čistá je definována jako 0 nebo 1 
na stupnici 0 až 5.

U pacientů s ložiskovou psoriázou, kteří dostávali Enbrel, byly zjevné signifikantní odpovědi 
v porovnání s placebem v době první kontroly (2 týdny) a přetrvávaly po 24 týdnů léčení.

Studie 2 měla také období po vysazení terapie, kdy bylo léčení ukončeno ve 24. týdnu u pacientů, kteří 
dosáhli zlepšení PASI minimálně o 50 %. U pacientů byl sledován výskyt rebound fenoménu (PASI 

150 % od úvodní hodnoty) a doba do relapsu (definován jako ztráta nejméně poloviny zlepšení 
dosaženého ve 24. týdnu v porovnání s úvodní hodnotou). V období po ukončení léčení se symptomy 

26

psoriázy postupně vrátily s průměrnou dobou 3 měsíce do relapsu onemocnění. Nebyl pozorován 
rebound fenomén ani závažné nežádoucí příhody spojené s psoriázou. Existují některé důkazy 
podporující prospěšnost opakované terapie přípravkem Enbrel u pacientů, kteří od počátku odpovídají 
na léčení.

Ve studii 3 si většina pacientů (77 %), kteří byli původně randomizováni do skupiny léčené 50 mg 
přípravku Enbrel 2x týdně a měli od 12. týdne snížené dávky na 25 mg 2x týdně, udržela odpověď 
PASI 75 do 36. týdne. U pacientů léčených po celou dobu studie dávkami 25 mg 2x týdně, se mezi 12. 
a 36. týdnem odpověď PASI 75 postupně zlepšovala.

Ve studii 4 měla přípravkem Enbrel léčená skupina pacientů vyšší podíl pacientů s PASI 75 ve 12. 
týdnu (38 %), v porovnání s placebem léčenou skupinou (2%) (p<0,0001). U pacientů léčených po 
celou dobu studie dávkami 50 mg jednou týdně, se odpověď i nadále zlepšovala a ve 24. týdnu dosáhla 
u 71% PASI 75.

V dlouhodobých otevřených studiích (až 34 měsíců), v nichž byl Enbrel podáván nepřetržitě, byly 
udrženy klinické odpovědi a bezpečnost byla srovnatelná s krátkodobými studiemi.

Analýza údajů z klinických studií neprokázala žádné charakteristiky základního onemocnění, které by 
napomohly klinikům ve výběru nejvhodnější možnosti dávkování (přerušované nebo kontinuální). 
Proto musí být výběr přerušované nebo kontinuální terapie založen na lékařském posouzení a na 
individuálních potřebách pacienta.

Protilátky proti přípravku Enbrel
V séru některých osob léčených etanerceptem byly zjištěny protilátky proti etanerceptu. Všechny tyto 
protilátky byly non-neutralizační a jejich výskyt byl zpravidla dočasný. Zdá se, že mezi vznikem 
protilátek, klinickou odpovědí ani nežádoucími účinky není žádná souvislost.

U pacientů léčených schválenými dávkami etanerceptu v klinických studiích po dobu až 12 měsíců byl 
kumulativní výskyt protilátek proti etanerceptu přibližně následující: 6% pacientů s revmatoidní 
artritidou, 7,5%  pacientů s psoriatickou artritidou, 2% pacientů s ankylozující spondylitidou, 7% 
pacientů s psoriázou, 9,7 % dětských pacientů s ložiskovou psoriázou a 4,8 % pacientů s juvenilní 
idiopatickou artritidou. 

Podíl osob, u kterých se vyvinuly protilátky proti etanerceptu v dlouhodobých klinických studiích 
(trvajících až 3,5 roku), se s časem podle očekávání zvyšoval. Přesto však vzhledem k jejich 
přechodnému charakteru byla u pacientů s revmatoidní artritidou a psoriázou incidence protilátek 
zjištěných v každém hodnoceném okamžiku typicky méně než 7%. 

V dlouhodobé studii u pacientů s psoriázou, ve které pacienti dostávali 50 mg etanerceptu dvakrát 
týdně po dobu 96 týdnů, byl v každém hodnoceném okamžiku pozorován výskyt protilátek do 
přibližně 9%.

Pediatrická populace

Dětští pacienti s juvenilní idiopatickou artritidou
Bezpečnost a účinnost přípravku Enbrel byla hodnocena ve studii sestávající ze dvou částí u 69 dětí 
s polyartikulárním průběhem juvenilní idiopatické artritidy, které měly různé typy nástupu juvenilní 
idiopatické artritidy (polyartritida, oligoartritida, systémová artritida). Do studie byli zařazeni pacienti 
od 4 do 17 let se středně těžkou až těžkou aktivní juvenilní idiopatickou artritidou s polyartikulárním 
průběhem, refrakterní na nebo netolerující léčbu methotrexátem, kteří nadále dostávali stabilní dávku 
jednoho nesteroidního antirevmatika a/nebo  prednisonu (

0,2 mg/kg/den nebo maximálně 10 mg). V 

části I dostávali všichni pacienti přípravek Enbrel v dávce 0,4 mg/kg (max. 25 mg v dávce) s.c. 2x 
týdně. V části II byli pacienti s klinickou odpovědí v devadesátém dni randomizováni, a buď zůstali na 
přípravku Enbrel nebo dostávali placebo po dobu 4 měsíců a byli hodnoceni pro znovuvzplanutí 
nemoci. Odpovědi byly posuzovány podle měřítka ACR Pedi 30, charakterizované jako zlepšení o 

30 % ve třech a více ze šesti základních kriterií JRA a zhoršení o 

 30 % maximálně u jednoho ze šesti 

27

základních kriterií JRA, zahrnujících počet aktivních kloubů, omezení pohybu, celkové hodnocení 
lékařem a pacientem/rodičem, funkční vyšetření a rychlost sedimentace erytrocytů. Vzplanutí nemoci 
bylo definováno jako zhoršení o 

 30 % ve třech ze šesti základních kriterií JRA a zlepšení o  30 % u 

nejvýše jednoho ze šesti základních kriterií JRA a přítomnost nejméně 2 aktivních kloubů.

V části I této studie vykázalo 51 z 69 pacientů (74 %) klinickou odpověď a vstoupilo do části II. 
V části II bylo pozorováno vzplanutí nemoci u 6 z 25 pacientů (24 %) pokračujících v léčbě 
přípravkem Enbrel ve srovnání s 20 z 26 pacientů (77 %), kteří dostávali placebo (p=0,007). Od 
zahájení části II uplynulo ve skupině léčené přípravkem Enbrel průměrně 

116 dnů do znovuvzplanutí 

nemoci a u pacientů v placebové skupině průměrně 28 dnů. Z pacientů, u kterých byla zaznamenána 
klinická odpověď v 90. dni a kteří vstoupili do pokračovací fáze II, se část z těch zůstávajících na 
terapii přípravkem Enbrel od 3. do 7. měsíce dále zlepšovala, zatímco ti, kteří dostávali placebo, 
nezaznamenali zlepšení. 

V otevřené pokračovací studii zaměřené na bezpečnost bylo léčeno přípravkem Enbrel 58 dětských 
pacientů z výše uvedené studie (ve věku od 4 let v době zařazení) po dobu 10 let. Míra závažných 
nežádoucích příhod a závažných infekcí se dlouhodobou expozicí nezvýšila.

Dlouhodobá bezpečnost přípravku Enbrel v monoterapii (n=103), přípravku Enbrel s methotrexátem 
(n=294) nebo methotrexátu v monoterapii (n=197) byla hodnocena po dobu až 3 let v registru 594 dětí 
s juvenilní idiopatickou artritidou ve věku 2 až 18 let, z nichž 39 bylo ve věku 2 až 3 let. Celkově byly 
častěji hlášeny infekce u pacientů léčených etanerceptem ve srovnání se samotným methotrexátem 
(3,8% vs. 2%) a infekce související s použitím etanerceptu byly závažnějšího charakteru. 

V jiné otevřené jednoramenné studii bylo léčeno přípravkem Enbrel v dávce 0,8 mg/kg (až do 
maximální dávky 50 mg) podávané jednou týdně po dobu 12 týdnů, 60 pacientů s rozšířenou 
oligoartritidou (15 pacientů ve věku od 2 do 4 let, 23 pacientů ve věku od 5 do 11 let a 22 pacientů ve 
věku od 12 do 17 let)), 38 pacientů s artritidou spojenou s entesitidou (ve věku od 12 do 17 let) a 29 
pacientů s psoriatickou artritidou (ve věku od 12 do 17 let). V každé z těchto subtypů JIA většina 
pacientů vyhověla ACR Pedi 30 kriteriím a prokázala zlepšení klinického stavu splněním 
sekundárních cílů studie - jako je počet citlivých kloubů a celkové hodnocení stavu lékařem. 
Bezpečnostní profil byl konzistentní s výsledky předchozích JIA studií.

Nebyly provedeny studie hodnotící účinek pokračování léčby přípravkem Enbrel u pacientů s juvenilní 
idiopatickou artritidou, u nichž nedošlo ke klinické odpovědi do 3 měsíců od zahájení léčení 
přípravkem Enbrel. Navíc nebyly provedeny studie hodnotící účinek ukončení nebo snížení 
doporučené dávky přípravku Enbrel po jeho dlouhodobém používání u pacientů s juvenilní 
idiopatickou artritidou.

Dětští pacienti s ložiskovou psoriázou
Účinnost přípravku Enbrel byla hodnocena v randomizované dvojitě zaslepené, placebem 
kontrolované studii u 211 dětských pacientů ve věku od 4 do 17 let se středně těžkou až těžkou 
ložiskovou psoriázou (definovanou sPGA skórem ≥ 3, zahrnujících ≥10% BSA a PASI ≥ 12). Vybraní 
pacienti měli v anamnéze fototerapii nebo celkovou terapii, nebo neodpovídali dostatečně na topickou 
terapii.

Pacienti dostávali Enbrel 0,8 mg/kg (až do 50 mg) nebo placebo jednou týdně po 12 týdnů. Ve 12. 
týdnu mělo pozitivní odpověď účinnosti (tj. PASI 75) více pacientů randomizovaných do skupiny 
léčené přípravkem Enbrel než randomizovaných do skupiny léčené placebem.

28

Výsledky studie u ložiskové psoriázy dětí po 12 týdnech 

Enbrel

0,8 mg/kg jednou 

týdně

(N = 106)

Placebo

(N = 105)

PASI 75, n (%)

60 (57%)

a

12 (11%)

PASI 50, n (%)

79 (75%)

a

24 (23%)

sPGA “čistý” nebo “minimální”, n (%)

56 (53%)

a

14 (13%)

Zkratky: sPGA-statické celkové lékařské hodnocení
a. p < 0,0001 v porovnání s placebem

Po 12týdenní dvojitě zaslepené léčebné periodě dostávali všichni pacienti přípravek Enbrel 0,8 mg/kg 
(až do 50 mg) jednou týdně po dobu dalších 24 týdnů. V průběhu otevřené periody byly pozorovány 
podobné odpovědi jako ve dvojitě zaslepené periodě.

V průběhu randomizované periody vysazení léku signifikantně více pacientů přerandomizovaných do 
skupiny léčené placebem zaznamenalo relaps choroby (ztráta odpovědi PASI 75) v porovnání 
s pacienty přerandomizovanými do skupiny léčené přípravkem Enbrel. Při pokračujícím léčením 
odpovědi přetrvávaly až po 48 týdnů.

Dlouhodobá  bezpečnost  a účinnost  přípravku  Enbrel v  dávce  0,8  mg/kg  (až  do  50  mg)  podávaného 
jednou týdně byla hodnocena v otevřené rozšířené studii na 181 pediatrických subjektech s ložiskovou 
psoriázou  v celkové  délce  až  2  roky  následující  po  výše  uvedené  48  týdenní  studii.  Dlouhodobé 
zkušenosti  s  užíváním  přípravku  Enbrel  byly  obecně  srovnatelné  s  původní  48  týdenní  studií  a 
neukázaly žádná nová bezpečnostní zjištění. 

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Hodnoty etanerceptu v séru byly určovány metodou enzymatické imunoanalýzy (ELISA), která může 
detekovat ELISA-reaktivní degradační produkty, jakož i původní látku. 

Absorpce
Etanercept je pomalu absorbován z místa subkutánní injekce a po jednotlivé dávce dosahuje 
maximální koncentrace přibližně po 48 hodinách. Absolutní biologická dostupnost je 76 %. Při 
dávkování 2x týdně se očekávají ustálené koncentrace, které jsou přibližně dvakrát tak vysoké než 
koncentrace zjištěné po jednotlivé dávce. Průměrná maximální sérová koncentrace po podání 
jednotlivé subkutánní dávky 25 mg přípravku Enbrel zdravým dobrovolníkům dosahovala 1,65 

 0,66 

g/ml a plocha pod křivkou byla 235  96,6 g . hod/ml. 

Profily středních hodnot koncentrací v ustáleném stavu u pacientů s revmatoidní artritidou, léčených 
50 mg přípravku Enbrel jednou týdně (n=21) vs. 25 mg Enbrel 2x týdně (n=16) byly C 

max

2,4 mg/l vs. 

2,6 mg/l, C

min

byly 1,2 mg/l vs. 1,4 mg/l a parciální AUC byla 297 mgh/l vs. 316 mgh/l. V otevřené 

jednodávkové dvourežimové zkřížené studii na zdravých dobrovolnících byl shledán etanercept 
podávaný v jednotlivé injekci 50 mg/ml bioekvivalentním se dvěma jednotlivými injekcemi po 25 
mg/ml podanými současně.  
   
V populační farmakokinetické analýze pacientů s ankylozující spondylitidou byly ustálené stavy AUC

etanerceptu 466 

g*h/ml pro 50 mg Enbrel jednou týdně (N=154) a 474 g*h/ml pro 25 mg Enbrel 

dvakrát týdně (N=148). 

Distribuce
Závislost koncentrace etanerceptu na čase zobrazuje biexponenciální křivka. Celkový distribuční 
objem etanerceptu je 7,6 l, zatímco distribuční objem v ustáleném stavu je 10,4 l. 

29

Eliminace
Etanercept je pomalu vylučován z organismu. Poločas vylučování je dlouhý, přibližně 70 hodin. 
Clearance je u pacientů s revmatoidní artritidou přibližně 0,066 l/hod., tj. o něco nižší než hodnota 
0,11 l/hod. pozorovaná u zdravých dobrovolníků. Navíc farmakokinetika přípravku Enbrel u pacientů 
s revmatoidní artritidou, u pacientů s ankylozující spondylitidou a u pacientů s ložiskovou psoriázou je 
podobná.

Není zjevný rozdíl ve farmakokinetice u žen a mužů.

Linearita
Závislost na dávce nebyla formálně hodnocena, ale v dávkovém rozmezí není zřejmé nasycení 
clearance.

Zvláštní populace

Porucha funkce ledvin
I když po podání radioaktivně značeného etanerceptu zdravým dobrovolníkům i pacientům byla 
radioaktivita vylučována močí, u pacientů s akutním renálním selháním nebyla pozorována zvýšená 
koncentrace etanerceptu. Renální porucha by tedy neměla vyžadovat změnu dávkování. 

Porucha funkce jater
U pacientů s akutním jaterním selháním nebyla pozorována zvýšená koncentrace etanerceptu. Jaterní 
porucha by tedy neměla vyžadovat změnu dávkování. 

Starší osoby
Vliv pokročilého věku na koncentrace etanerceptu v séru byl zkoumán populační farmakokinetickou 
analýzou. Clearance a objem zjištěné u pacientů ve věku od 65 do 87 let byly podobné hodnotám 
stanoveným u pacientů, kteří byli mladší než 65 let.

Pediatrická populace

Dětští pacienti s juvenilní idiopatickou artritidou
V klinické studii byl Enbrel podáván 69 pacientům (ve věku od 4 do 17 let) s polyartikulárním 
průběhem juvenilní idiopatické artritidy v dávce 0,4 mg/kg 2x týdně po dobu 3 měsíců. Profily sérové 
koncentrace byly podobné těm, které byly zjištěny u dospělých pacientů s revmatoidní artritidou. 
Nejmladší děti (4 roky) měly sníženou clearance (zvýšily clearance, když normalizovaly svoji 
hmotnost) ve srovnání se staršími dětmi (12 let) a s dospělými. Simulace dávkování naznačuje, že 
zatímco starší děti (od 10 do 17 let) mají hladiny v séru bližší hladinám, které byly stanoveny u 
dospělých, mladší děti mají hladiny zřetelně nižší.

Dětští pacienti s ložiskovou psoriázou
Dětským pacientům s ložiskovou psoriázou (věk od 4 do 17 let) byl podáván etanercept 0,8 mg/kg (až 
do maximální dávky 50 mg za týden) jednou týdně až po dobu 48 týdnů. Střední hodnoty sérových
koncentrací v ustáleném stavu byly od 1,6 do 2,1 μg/ml v týdnech 12, 24 a 48. Tyto střední hodnoty 
koncentrací u dětských pacientů s ložiskovou psoriázou byly podobné koncentracím pozorovaným u 
pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou (léčených 0,4 mg/kg etanerceptu dvakrát týdně až do 
maximální dávky 50 mg za týden). Tyto střední koncentrace byly podobné jako u dospělých pacientů 
s ložiskovou psoriázou léčenou 25 mg etanerceptu dvakrát týdně.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

V toxikologických studiích s přípravkem Enbrel nebyla zjevná žádná dávku limitující toxicita ani 
toxicita v cílových orgánech. Podle výsledků celé řady studií in vitro in vivo je přípravek Enbrel 
považován za negenotoxický. Studie karcinogenity a standardní hodnocení fertility a postnatální 
toxicity nebyly s přípravkem Enbrel provedeny v důsledku zjištění vzniku neutralizujících protilátek u 
hlodavců.

30

Přípravek Enbrel nevyvolal úmrtí ani zjevné příznaky toxicity u myší nebo potkanů po podání 
jednotlivé dávky 2000 mg/kg subkutánně nebo jednotlivé dávky 1000 mg/kg intravenózně.

Přípravek Enbrel nevykazoval toxicitu limitující velikost dávky nebo orgánovou toxicitu u opic druhu 
cynomolgus po podávání 2x týdně subkutánně po 4 nebo 26 po sobě jdoucích týdnů v dávce 15 mg/kg, 
což vedlo k sérovým koncentracím podle velikosti plochy pod křivkou více než 27x vyšším než 
zjištěným u lidí po doporučené dávce 25 mg.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Prášek
Mannitol (E421) 
Sacharosa 
Trometamol

6.2  Inkompatibility

Vzhledem k absenci studií kompatibility nesmí být tento přípravek mísen s jinými léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

4 roky

Chemická a fyzikální stabilita po naředění byla prokázána na dobu 6 hodin při teplotě do 25 ºC.
Z mikrobiologického hlediska má být rozpuštěný přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, 
doba uchovávání přípravku a podmínky před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by 
neměla být delší než 6 hodin při teplotě do 25 ºC, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a 
validovaných aseptických podmínek.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 ºC – 8 ºC). Chraňte před mrazem.

Přípravek Enbrel lze jednorázově po dobu až čtyř týdnů uchovávat při teplotě maximálně do 25 ºC; 
po této době nesmí být znovu uchováván v chladu (v chladničce). Přípravek Enbrel musí být 
zlikvidován, pokud není použit do čtyř týdnů po vyjmutí z chladničky. 

Podmínky uchovávání rozpuštěného léčivého přípravku viz bod 6.3.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Injekční lahvička z bezbarvého skla (typ I, 4 ml) s pryžovou zátkou, hliníkovým uzávěrem a krytkou z 
plastické hmoty. Krabička obsahuje 4 injekční lahvičky přípravku Enbrel a 8 alkoholových tamponů. 

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

Návod k použití a zacházení
Enbrel se před použitím rozpustí v l ml vody pro přípravu injekcí a podá se subkutánní injekcí. Enbrel 
neobsahuje žádnou antibakteriální látku, a proto má být připravený roztok podán co nejdříve, 
nejpozději však do 6 hodin po rozpuštění. Roztok má být čirý a bezbarvý až světle žlutý nebo světle 
hnědý, bez kousků, vloček nebo mechanických částic. V lahvičce může zůstat bílá pěna – to je 
normální. Enbrel by se neměl použít, pokud se veškerý bílý prášek nerozpustí do 10 min. Pokud se to 
stane, použijte jinou lahvičku.

31

Úplný návod na přípravu, podání a opakované použití rozpuštěného přípravku Enbrel je k dispozici 
v příbalové informaci, bod 7 „Návod k přípravě a podávání injekcí přípravku Enbrel“.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky.

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited  
Ramsgate Road  
Sandwich   
Kent CT13 9NJ 
Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/99/126/002

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 3. února 2000
Datum posledního prodloužení registrace: 3. února 2010

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

32

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

ENBREL 25 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna lahvička obsahuje etanerceptum 25 mg.

Etanercept je fúzní protein lidského receptoru p 75 tumor nekrotizujícího faktoru a Fc proteinu, 
vyráběný technologií rekombinace DNA v expresním systému ovárií čínského křečíka (CHO). 
Etanercept je dimer chimerického proteinu, vzniklého genetickým inženýrstvím, který vzniká 
spojením extracelulární vazebné domény lidského receptoru 2 tumor nekrotizujícího faktoru 
(TNFR2/p75) s Fc oblastí lidského IgG1. Tato Fc složka obsahuje pantovou oblast, CH

a CH

3  

regiony 

ale nemá CH

region IgG1. Etanercept obsahuje 934 aminokyselin a má molekulovou hmotnost 

přibližně 150 kilodaltonů. Specifická aktivita etanerceptu je 1,7x10

6

jednotek/mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok (prášek pro injekci).

Prášek je bílý. Rozpouštědlo je čirá bezbarvá tekutina.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Revmatoidní artritida
Enbrel v kombinaci s methotrexátem je indikován k léčbě středně těžké až těžké aktivní revmatoidní 
artritidy u dospělých v případech, kdy po podání jiných chorobu modifikujících léků včetně 
methotrexátu (pokud není kontraindikován), nebylo dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi.

Enbrel může být podáván jako monoterapie v případě intolerance methotrexátu nebo pokud je 
pokračující léčba methotrexátem nevhodná.

Enbrel je také indikován k léčbě závažné aktivní a progresivní revmatoidní artritidy u dospělých, kteří 
nebyli předtím léčeni methotrexátem.

Enbrel použitý samostatně nebo v kombinaci s methotrexátem prokázal rentgenologicky měřitelné 
snížení míry progrese poškození kloubů a fyzické funkční zlepšení.

Juvenilní idiopatická artritida
Léčba polyartritidy (positivní či negativní revmatoidní faktor) a rozvinuté oligoartritidy u dětí a 
dospívajících ve věku od 2 let, u nichž nebylo dosaženo adekvátní odpovědi na léčbu methotrexátem, 
nebo u nichž methotrexát nebyl tolerován. 

Léčba psoriatické artritidy u dospívajících ve věku od 12 let, u nichž nebylo dosaženo adekvátní 
odpovědi na léčbu methotrexátem, nebo u nichž methotrexát nebyl tolerován.

Léčba artritidy spojené s entesitidou u dospívajících ve věku od 12 let, u nichž nebylo dosaženo 
adekvátní odpovědi na konvenční léčbu nebo u nichž konvenční léčba nebyla tolerována.

Přípravek Enbrel nebyl studován u dětí mladších než 2 roky.

33

Psoriatická artritida
Léčení aktivní a progresivní psoriatické artritidy u dospělých v případech, kdy po předchozím podání 
jiných chorobu modifikujících léků nebylo dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi. Enbrel prokázal 
fyzické funkční zlepšení u pacientů s psoriatickou artritidou a rentgenologicky měřitelné snížení míry 
progrese poškození periferních kloubů u pacientů se symetrickými polyartikulárními podtypy choroby.

Axiální spondylartritidy

Ankylozující spondylitida (AS)
Léčení dospělých se závažnou aktivní ankylozující spondylitidou, jestliže nebylo dosaženo adekvátní 
odpovědi konvenční léčbou.

Radiograficky neprokazatelná axiální spondylartritida
Léčba dospělých se závažnou radiograficky neprokazatelnou axiální spondylartritidou s objektivními 
známkami zánětu indikovanými zvýšenou hladinou C-reaktivního proteinu (CRP) a/nebo prokázanými 
při zobrazení magnetickou rezonancí (MR), kteří měli nedostatečnou odpověď na nesteroidní 
antirevmatika (NSAID-nonsteroidal anti-inflammatory drugs).

Ložisková psoriáza
Léčení dospělých se středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázou, kteří neodpovídají na jinou 
celkovou terapii zahrnující cyklosporin, methotrexát nebo psoralen a ultrafialové světlo A (PUVA) 
(viz bod 5.1), nebo tato terapie je pro ně kontraindikována, nebo ji netolerují.

Ložisková psoriáza u dětí
Léčení chronické těžké ložiskové psoriázy u dětí a dospívajících ve věku od 6 let, kteří neodpovídají 
dostatečně na léčbu nebo netolerují jinou celkovou terapii nebo fototerapii.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčení přípravkem Enbrel má být zahájeno a prováděno pod dohledem lékaře specializovaného na 
diagnostikování a léčbu revmatoidní artritidy, juvenilní idiopatické artritidy, psoriatické artritidy, 
ankylozující spondylitidy, radiograficky neprokazatelné axiální spondylartritidy, ložiskové psoriázy 
nebo ložiskové psoriázy u dětí. Pacienti léčení přípravkem Enbrel mají dostat pohotovostní kartu 
pacienta.

Přípravek Enbrel je k dispozici v silách 10, 25 a 50 mg.

Dávkování

Revmatoidní artritida
Doporučenou dávku představuje 25 mg přípravku Enbrel podaného 2x týdně. Alternativně 50 mg 
podaných jednou týdně bylo stanoveno jako bezpečné a účinné (viz bod 5.1).

Psoriatická artritida, ankylozující spondylitida a radiograficky neprokazatelná axiální 
spondylartritida
Doporučená dávka je 25 mg přípravku Enbrel podaná 2x týdně nebo 50 mg podaných jednou týdně. 

Dostupné údaje naznačují, že u všech výše uvedených indikací je klinické odpovědi obvykle dosaženo 
v průběhu 12 týdnů léčby. Je třeba pečlivě zvážit pokračování léčby u pacienta, který na ni během této 
doby nevykazuje odpověď.  

Ložisková psoriáza
Doporučená dávka je 25 mg přípravku Enbrel podaná 2x týdně nebo 50 mg podaná jednou týdně. 
Alternativně může být podáváno 50 mg 2x týdně až 12 týdnů a dále, je-li to nezbytné, dávka 25 mg 2x 
týdně nebo 50 mg jednou týdně. Léčení přípravkem Enbrel má pokračovat až do dosažení remise, až 

34

po dobu 24 týdnů. U některých dospělých pacientů může být vhodné pokračování v terapii po 24 
týdnech (viz bod 5.1). U pacientů, kteří nevykazují odpověď po 12 týdnech, má být léčení ukončeno.
Je-li indikována opakovaná léčba, má se dodržet výše uvedená délka léčení. Dávka má být 25 mg 2x 
týdně nebo 50 mg jednou týdně. 

Zvláštní populace

Porucha funkce ledvin a jater
Nevyžaduje se úprava dávek.

Starší osoby
Nevyžaduje se žádná úprava dávek. Dávkování a způsob podávání jsou stejné jako u dospělých ve 
věku od 18 do 64 let.

Pediatrická populace

Juvenilní idiopatická artritida 
Doporučená dávka je 0,4 mg/kg (až do maximální dávky 25 mg) ve formě subkutánní injekce 
podávaná 2x týdně v intervalu 3–4 dny mezi dávkami nebo 0,8 mg/kg (až do maximální dávky 50 mg) 
podávaná 1x týdně. U pacientů, kteří nevykazují žádnou odpověď po 4 měsících, má být terapie 
ukončena.

Pro podávání dětem s JIA s hmotností nižší než 25 kg může být vhodnější síla 10 mg v injekční 
lahvičce.

Nebyly provedeny žádné formální klinické studie u dětí ve věku 2 až 3 let. Limitované bezpečnostní 
údaje z registru pacientů však naznačují, že bezpečnostní profil u dětí ve věku 2 až 3 let je podobný 
jako u dospělých a dětí ve věku 4 let a starších, pokud je podávána jednou týdně subkutánně dávka 0,8 
mg/kg (viz bod 5.1).

U  dětí  mladších  než  2  roky v indikaci  juvenilní  idiopatická  artritida  není  zpravidla  užití  přípravku 
Enbrel aplikovatelné.

Ložisková psoriáza u dětí (věk 6 let a starší)
Doporučená dávka je 0,8 mg/kg (až do maximální dávky 50 mg) jednou týdně až po dobu 24 týdnů. U 
pacientů, kteří nevykazují žádnou odpověď po 12 týdnech, má být terapie ukončena.

Pokud je indikováno opakované léčení přípravkem Enbrel, má se postupovat podle výše uvedených 
pokynů o délce terapie. Podává se dávka 0,8 mg/kg (až do maximální dávky 50 mg) jednou týdně.

U dětí mladších 6 let v indikaci ložiskové psoriázy není zpravidla užití přípravku Enbrel aplikovatelné.

Způsob podání
Přípravek Enbrel je podáván subkutánní injekcí. Enbrel prášek pro přípravu injekčního roztoku musí 
být před použitím rozpuštěn v 1 ml rozpouštědla (viz bod 6.6).

Úplný návod na přípravu a podání rozpuštěného přípravku Enbrel je k dispozici v příbalové informaci, 
bod 7 „Návod k přípravě a podání injekce přípravku Enbrel“.

4.3

Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku obsaženou v přípravku uvedenou 
v bodě 6.1.

35

Sepse nebo riziko sepse.

Léčba přípravkem Enbrel nesmí být zahájena u pacientů s aktivní infekcí včetně chronických a
lokálních infekcí.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

K lepší dohledatelnosti biologických léčivých přípravků je nutné přehledně zaznamenat (nebo uvést) 
do pacientovy dokumentace název podávaného přípravku a číslo šarže.

Infekce
Pacienti mají být vyšetřeni na infekce před zahájením, v průběhu a po ukončení léčení přípravkem 
Enbrel, přičemž je třeba brát v úvahu, že průměrný poločas vylučování etanerceptu je přibližně 70 
hodin (rozmezí 7-300 hodin).

Při používání přípravku Enbrel byly pozorovány závažné infekce, sepse, tuberkulóza a oportunní 
infekce, včetně invazivních plísňových infekcí, listerióza a legionelóza (viz bod 4.8). Příčinou těchto 
infekcí byly bakterie, mykobakterie, plísně,viry a parazité (včetně protozoí). V některých případech, 
obzvláště u plísňových a dalších oportunních infekcí, nebyly tyto infekce rozpoznány, což vedlo 
k opožděnému nasazení příslušné léčby a někdy k úmrtí. Při vyšetření pacientů na přítomnost infekce 
je třeba brát v úvahu riziko pacienta vzhledem k významným oportunním infekcím (např. expozice 
endemickým mykózám).

Pacienty, u kterých se v průběhu podávání přípravku Enbrel rozvine infekce, je třeba přísně 
monitorovat. Jestliže se u pacienta rozvíjí závažná infekce, musí být přípravek Enbrel vysazen. 
Bezpečnost a účinnost přípravku Enbrel nebyla u pacientů s chronickými infekcemi hodnocena. Lékaři 
mají pečlivě zvažovat podání přípravku Enbrel pacientům, kteří mají v anamnéze opakované nebo 
chronické infekce nebo trpí stavy, které mohou vytvářet dispozici k infekcím, např. pokročilý nebo 
špatně kompenzovaný diabetes.

Tuberkulóza
U pacientů léčených přípravkem Enbrel byly hlášeny případy aktivní tuberkulózy včetně miliární a 
extrapulmonální tuberkulózy.

Před zahájením léčení musí být všichni pacienti vyšetřeni na aktivní a inaktivní (latentní) tuberkulózu. 
Toto vyšetření by mělo obsahovat podrobnou lékařskou anamnézu a osobní anamnézu tuberkulózy, 
možný předchozí kontakt s tuberkulózou a předchozí a/nebo současnou imunosupresivní terapii. U 
všech pacientů musí být (v souladu s lokálními doporučeními) provedeny vhodné screeningové testy -
tj. tuberkulinový kožní test a rentgen hrudníku. Doporučuje se zaznamenat výsledky těchto vyšetření 
do pohotovostní karty pacienta. Předepisující lékařům se připomíná riziko falešně negativních 
výsledků tuberkulinových testů, zvláště u pacientů těžce nemocných nebo se sníženou imunitou.

Při pozitivní diagnóze aktivní tuberkulózy se nesmí terapie přípravkem Enbrel zahájit. Pokud je 
diagnostikována inaktivní (latentní) tuberkulóza, antituberkulózní léčba latentní tuberkulózy musí být 
zahájena před začátkem terapie přípravkem Enbrel a v souladu s místními doporučeními. V takovém 
případě je třeba velmi pečlivě zhodnotit poměr přínosu/rizika terapie přípravkem Enbrel.

Všechny pacienty je třeba informovat, že pokud se během nebo po ukončení léčby přípravkem Enbrel 
objeví známky/příznaky naznačující tuberkulózu (např. přetrvávající kašel, chřadnutí/ztráta hmotnosti, 
zvýšená teplota), mají vyhledat lékařskou pomoc.

Reaktivace hepatitidy B
U pacientů, kteří byli v minulosti infikováni virem hepatitidy B (HBV) a léčeni souběžně antagonisty 
TNF včetně přípravku Enbrel, byla hlášena reaktivace hepatitidy B. Patří sem i zprávy o reaktivaci 
hepatitidy B u pacientů, kteří byli anti-HBc pozitivní, avšak HBsAg negativní. Před zahájením léčby 
přípravkem Enbrel se musí u pacientů provést test na infekci HBV. U pacientů s pozitivním 
výsledkem testu na infekci HBV se doporučuje konzultace s lékařem, který je odborníkem v léčbě 

36

hepatitidy B. Při podávání přípravku Enbrel pacientům, kteří byli v minulosti infikováni HBV, je třeba 
opatrnosti. Tito pacienti musí být po celou dobu léčby a několik týdnů po jejím ukončení sledováni na 
známky a příznaky aktivní infekce HBV. Nejsou k dispozici dostatečné údaje o léčbě HBV 
infikovaných pacientů antivirovou terapií společně s terapií antagonisty TNF. U pacientů, u nichž 
dojde k rozvoji infekce HBV, by se měla léčba přípravkem Enbrel ukončit a zahájit léčba účinnou 
antivirovou terapií spolu s vhodnou podpůrnou léčbou.

Zhoršení hepatitidy C
U pacientů léčených přípravkem Enbrel bylo hlášeno zhoršení hepatitidy C. Enbrel má být podáván 
s opatrností u pacientů s hepatitidou C v anamnéze.

Současná léčba s anakinrou
Současné podávání přípravku Enbrel s anakinrou bylo spojeno se zvýšeným rizikem závažných infekcí 
a s neutropenií ve srovnání s podáváním samotného přípravku Enbrel. Tato kombinace neprokázala 
zvýšení klinického prospěchu. Proto se současné podávání přípravku Enbrel s anakinrou nedoporučuje 
(viz bod 4.5 a 4.8).

Současná léčba s abataceptem
V klinických studiích vedlo současné podávání abataceptu a přípravku Enbrel ke zvýšené incidenci 
závažných nežádoucích příhod. Tato kombinace neprokázala lepší klinický benefit; takové použití se 
nedoporučuje (viz bod 4.5).

Alergické reakce
Běžně byly pozorovány alergické reakce spojené s podáváním přípravku Enbrel. Při používání 
přípravku Enbrel alergické reakce zahrnovaly angioedém a kopřivku, jakož i závažné reakce. 
Vyskytne-li se závažná alergická nebo anafylaktická reakce, léčení přípravkem Enbrel musí být 
okamžitě přerušeno a má být zahájena adekvátní terapie.

Imunosuprese
Protože TNF ovlivňuje protizánětlivý proces a moduluje buněčnou imunitní odpověď, je možné, že 
antagonisté TNF, včetně přípravku Enbrel, ovlivní přirozenou ochranu proti infekcím a malignitám. 
Ve studii se 49 dospělými pacienty s revmatoidní artritidou léčenou přípravkem Enbrel nebylo 
pozorováno žádné potlačení opožděné přecitlivělosti nebo hladiny imunoglobulinů nebo změny počtu 
efektorových buněčných populací.

U dvou pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou se rozvinula infekce varicely se známkami a 
příznaky aseptické meningitidy, která byla vyléčena bez následků. Pacienti s výraznou expozicí viru
varicely musí dočasně přerušit léčení přípravkem Enbrel a je třeba u nich zvážit profylaktickou léčbu
imunoglobulinem proti varicella zoster.

Bezpečnost a účinnost přípravku Enbrel u pacientů se sníženou nebyla hodnocena.

Maligní nádory a lymfoproliferativní onemocnění

Solidní a hematopoetické maligní nádory (s vyloučením karcinomů kůže)
V postmarketingovém období se vyskytla hlášení o různých nádorových onemocněních (včetně 
karcinomu prsu, plic a lymfomu) (viz bod 4.8).

V kontrolovaných částech klinických studií s antagonisty TNF bylo u pacientů léčených antagonisty 
TNF pozorováno více případů lymfomů než u kontrolních pacientů. Jejich výskyt však byl vzácný a 
období sledování pacientů léčených placebem bylo kratší než u pacientů, léčených antagonisty TNF. 
Po uvedení přípravku na trh byly u pacientů léčených antagonisty TNF hlášeny případy leukémie. 
Zvýšené riziko vzniku lymfomu a leukémie je u pacientů s revmatoidní artritidou při dlouhotrvajícím 
průběhu a vysoké aktivitě zánětlivého onemocnění předpokládané, což komplikuje odhad rizika.

Na základě současného stavu znalostí nelze u pacientů léčených antagonisty TNF vyloučit možné 
riziko rozvoje lymfomů, leukémie či jiných hematopoetických nebo solidních malignit. Při zvažování 

37

terapie antagonisty TNF u pacientů s maligním nádorovým onemocněním v anamnéze nebo při 
zvažování pokračování léčby u pacientů, u kterých se rozvine maligní nádor, je třeba zvýšené 
opatrnosti.  

Zhoubná nádorová onemocnění, některá končící úmrtím, byla po uvedení přípravku na trh hlášena u 
dětí, dospívajících a mladých dospělých (do 22 let) léčených antagonisty TNF (zahájení terapie ≤ 18 
let), včetně přípravku Enbrel. Lymfomy tvořily přibližně polovinu případů. Ostatní případy 
představovaly různé typy malignit a zahrnovaly vzácné, s imunosupresí typicky spojené malignity. 
Riziko rozvoje malignit u dětí a dospívajících léčených antagonisty TNF nelze vyloučit.

Karcinomy kůže 
U pacientů léčených antagonisty TNF, včetně přípravku Enbrel, byly hlášeny případy melanomu a 
nemelanomového karcinomu kůže (NMSC). U pacientů léčených přípravkem Enbrel byly
v postmarketingovém období velmi zřídka hlášeny případy Merkelova buněčného karcinomu. U všech 
pacientů, zejména u těch s rizikovými faktory pro vznik karcinomu kůže, se doporučuje pravidelné 
vyšetření kůže.

Ze společných výsledků kontrolovaných klinických studií bylo pozorováno více případů NMSC u 
pacientů léčených přípravkem Enbrel v porovnání s kontrolními pacienty, obzvláště u pacientů 
s psoriázou. 

Očkování 
Současně s přípravkem Enbrel nesmí být podávány živé vakcíny. Údaje o sekundárním přenosu 
infekce živými vakcínami u pacientů léčených přípravkem Enbrel nejsou k dispozici.
Ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované randomizované klinické studii 184 pacientů s 
psoriatickou artritidou dostalo ve 4. týdnu také multivalentní pneumokokovou polysacharidovou 
vakcínu. V této studii většina pacientů s psoriatickou artritidou, kteří dostávali  Enbrel, byla schopna 
vykázat účinnou imunitní odpověď B 

 lymfocytů na pneumokokovou polysacharidovou vakcínu, ale 

titry byly v úhrnu mírně nižší, přičemž několik pacientů mělo dvojnásobně vyšší titry v porovnání s 
pacienty, kteří nedostávali Enbrel. Klinický význam tohoto jevu není známý.

Tvorba autoprotilátek
Léčení přípravkem Enbrel může vést k tvorbě autoprotilátek (viz bod 4.8).

Hematologické reakce
U pacientů léčených přípravkem Enbrel byly vzácně zjištěny případy pancytopenie a velmi vzácně 
případy aplastické anemie, některé s fatálním koncem. Pozornost musí být věnována pacientům
léčeným přípravkem Enbrel, kteří mají v anamnéze krevní dyskrazii. Všichni pacienti léčení 
přípravkem Enbrel a rodiče/pečovatelé musí být upozorněni, aby neprodleně vyhledali lékařskou 
pomoc v případě rozvoje známek a příznaků připomínajících krevní dyskrazii nebo infekci (např. 
přetrvávání horečky, bolest v krku, podlitiny, krvácení, bledost). Tito pacienti musí být bezodkladně 
vyšetřeni, včetně vyšetření úplného krevního obrazu; při potvrzení krevní dyskrazie musí být Enbrel 
vysazen.

Neurologické poruchy 
Vzácně byly u pacientů léčených přípravkem Enbrel zaznamenány demyelinizační poruchy CNS (viz 
bod 4.8). Dodatečně byly vzácně hlášeny případy periferní demyelinizační polyneuropatie (včetně 
syndromu Guillain-Barré, chronické zánětlivé demyelinizační polyneuropatie, demyelinizační 
polyneuropatie a multifokální neuropatie motoneuronů). Přestože nebyly provedeny klinické studie 
podávání přípravku Enbrel pacientům s roztroušenou sklerózou, klinické studie jiných antagonistů 
TNF u pacientů s roztroušenou sklerózou prokázaly zvýšení aktivity onemocnění. Při zvažování 
podávání přípravku Enbrel pacientům se stávající nebo nově objevenou demyelinizační poruchou nebo 
pacientům, u nichž je možno uvažovat o zvýšeném riziku rozvoje demyelinizační poruchy, je třeba 
pečlivě vyhodnotit možná rizika a výhody terapie, včetně neurologického posouzení. 

38

Kombinovaná terapie
Ve dvouleté kontrolované klinické studii u pacientů s revmatoidní artritidou nevedla kombinace 
přípravku Enbrel a methotrexátu k neočekávaným bezpečnostním nálezům, a bezpečnostní profil 
přípravku Enbrel byl při podávání v kombinaci s methotrexátem podobný profilům zaznamenaným ve 
studiích, kde byl podáván samotný Enbrel nebo samotný methotrexát. Dlouhodobé klinické studie na 
stanovení bezpečnosti podání této kombinace stále pokračují. Dlouhodobá bezpečnost podávání
přípravku Enbrel v kombinaci s jinými chorobu modifikujícími léky (DMARD) nebyla sledována.
Použití přípravku Enbrel při terapii psoriázy v kombinaci s jinými způsoby celkové léčby nebo 
s fototerapií nebylo studováno.

Renální a jaterní nedostatečnost
Na základě farmakokinetických údajů (viz bod 5.2) není potřeba upravovat dávku u pacientů s renální 
nebo hepatální nedostatečností. Klinické zkušenosti s těmito pacienty jsou omezené.

Městnavé srdeční selhání
Lékaři musí být opatrní při používání přípravku Enbrel u pacientů s městnavým srdečním selháním. 
Existují postmarketingové zprávy o zhoršení městnavého srdečního selhání s identifikovatelnými 
vyvolávajícími faktory i bez nich u pacientů užívajících přípravek Enbrel. Vzácně (< 0,1 %) byly také 
hlášeny případy nového nástupu městnavého srdečního selhání, a to včetně městnavého srdečního 
selhání u pacientů bez známého preexistujícího kardiovaskulárního onemocnění. Někteří z těchto 
pacientů byli mladší 50 let. Dvě rozsáhlé klinické studie hodnotící podávání přípravku Enbrel při 
léčení městnavého srdečního selhání byly předčasně ukončeny z důvodu nedostatečné účinnosti. Údaje
z jedné z těchto studií, i když nepřesvědčivé, naznačují možnou tendenci ke zhoršení městnavého 
srdečního selhání u pacientů léčených přípravkem Enbrel.   

Alkoholická hepatitida
V randomizované placebem kontrolované studii fáze II bylo 48 hospitalizovaných pacientů léčeno 
přípravkem Enbrel nebo placebem pro středně těžkou až těžkou alkoholickou hepatitidu. Enbrel nebyl 
účinný a míra mortality po 6 měsících byla u pacientů léčených přípravkem Enbrel signifikantně vyšší. 
Proto se Enbrel nesmí podávat pacientům k léčbě alkoholické hepatitidy. Lékaři musí být opatrní při 
podávání přípravku Enbrel pacientům, kteří mají také středně těžkou až těžkou alkoholickou 
hepatitidu.

Wegenerova granulomatóza
Placebem kontrolovaná studie, v níž bylo 89 dospělých pacientů léčeno přípravkem Enbrel a 
standardní terapií (zahrnující cyklofosfamid nebo methotrexát a glukokortikoidy) v průměru po dobu
25 měsíců, neprokázala účinnost přípravku Enbrel při léčení Wegenerovy granulomatózy. U pacientů 
léčených přípravkem Enbrel byl signifikantně vyšší výskyt různých typů malignit (jiných než kožních) 
než v kontrolní skupině. Enbrel se nedoporučuje k léčení Wegenerovy granulomatózy.

Hypoglykémie u pacientů s léčbou diabetu
U pacientů léčených antidiabetiky byly po zahájení léčby přípravkem Enbrel hlášeny případy 
hypoglykémie. U některých z těchto pacientů bylo nutné snížit dávky antidiabetik.

Zvláštní populace

Starší osoby
U  pacientů  ve  věku  65 let  a  starších,  kterým  byl  podáván  přípravek  Enbrel,  ve  srovnání s mladšími 
pacienty, ve studiích fáze 3 u revmatoidní artritidy, psoriatické artritidy a ankylozující spondylitidy, 
nebyly pozorovány žádné celkové rozdíly v nežádoucích účincích, závažných nežádoucích účincích a 
závažných infekcích. Léčbě starších pacientů musí být však věnována zvýšená pozornost, zvláště pak 
s důrazem na výskyt infekcí.

39

Pediatrická populace

Očkování
Doporučuje se, aby pediatričtí pacienti absolvovali všechna očkování podle platných očkovacích 
schémat pokud možno před zahájením terapie přípravkem Enbrel (viz Očkování uvedené výše).

Zánětlivé onemocnění střev (IBD) a uveitidy u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou (JIA)
U pacientů s JIA léčených přípravkem Enbrel byly hlášeny případy IBD a uveitidy (viz bod 4.8).  

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Současná léčba s anakinrou
U dospělých pacientů léčených současně přípravkem Enbrel a anakinrou, byla pozorována vyšší 
četnost závažných infekcí ve srovnání s pacienty léčenými samotným přípravkem Enbrel nebo 
samotnou anakinrou (starší data).

Navíc ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii dospělých pacientů na základní léčbě
methotrexátem, byla u pacientů léčených současně přípravkem Enbrel a anakinrou pozorována vyšší 
četnost závažných infekcí (7 %) a neutropenie než u pacientů, léčených samotným přípravkem Enbrel 
(viz bod 4.4 a 4.8). Enbrel v kombinaci s anakinrou neprokázal zvýšení klinického prospěchu, a proto 
se nedoporučuje.

Současná léčba s abataceptem
V klinických studiích vedlo současné podávání abataceptu a přípravku Enbrel ke zvýšené incidenci 
závažných nežádoucích příhod. Tato kombinace neprokázala lepší klinický benefit; takové použití se 
nedoporučuje (viz bod 4.4).

Současná léčba se sulfasalazinem
V klinické studii na dospělých pacientech, kteří dostávali pevně stanovené dávky sulfasalazinu, ke 
kterým byl přidán Enbrel, zaznamenali statisticky významný pokles průměrného počtu bílých krvinek 
ve srovnání se skupinou, léčenou buď samotným přípravkem Enbrel nebo samotným sulfasalazinem. 
Klinický význam této interakce není známý. Při zvažování kombinované terapie se sulfasalazinem 
musí být lékaři opatrní.

Žádné interakce
V klinických studiích při podávání přípravku Enbrel s glukokortikoidy, salicyláty (kromě 
sulfasalazinu), nesteroidními antirevmatiky (NSAID), analgetiky nebo methotrexátem nebyly 
pozorovány žádné interakce. Pokyny ohledně vakcinace viz bod 4.4 Očkování.

Žádné klinicky významné farmakokinetické interakce nebyly pozorovány ve studiích 
s methotrexátem, digoxinem ani s warfarinem.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku
Ženy ve fertilním věku musí být upozorněny, aby v průběhu léčby a 3 týdny po ukončení léčby 
přípravkem Enbrel používaly vhodnou antikoncepci k zabránění  otěhotnění.

Těhotenství
Toxikologické studie na potkanech a králících neodhalily žádné poškození plodu nebo narozených 
mláďat etanerceptem. Vyšší frekvence závažných vrozených vad byla pozorována v observační studii 
porovnávající těhotenství vystavená etanerceptu během prvního trimestru s těhotenstvími 
nevystavenými etanerceptu či jiným antagonistům TNF (adjustovaný poměr šancí [odds ratio] 2,4, 
95% CI: 1,0–5,5). Nejčastěji hlášené typy závažných vrozených vad se shodovaly s těmi nejčastěji 
hlášenými u běžné populace a nebyl identifikován žádný zvláštní obraz abnormalit. Studie nezjistila 
vyšší míru spontánního potratu, porodu mrtvého plodu nebo menších malformací. Podávání přípravku 
Enbrel během těhotenství se nedoporučuje. 

40

Etanercept prostupuje placentou a byl zjištěn v séru novorozenců narozených pacientkám léčeným 
během těhotenství přípravkem Enbrel. Klinický dopad této skutečnosti není znám, u novorozenců však 
může existovat zvýšené riziko infekce. Podávání živé vakcíny novorozencům po dobu 16 týdnů od 
poslední dávky přípravku Enbrel matce se obecně nedoporučuje.

Kojení
Bylo hlášeno, že se etanercept po subkutánním podání vylučuje do mateřského mléka. U kojících 
potkanů se etanercept po subkutánním podání vylučoval do mléka a objevil se v séru mláďat. Protože 
imunoglobuliny mohou být společně s mnoha dalšími léčivy vylučovány do mateřského mléka, musí
lékař rozhodnout na základě posouzení prospěchu kojení pro dítě a prospěchu léčby pro matku, zda
přerušit kojení nebo přerušit podávání přípravku Enbrel. 

Fertilita
Preklinické údaje o perinatální a postnatální toxicitě etanerceptu a o jeho účincích na plodnost a 
celkovou reprodukční schopnost nejsou k dispozici.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8

Nežádoucí účinky 

Souhrn bezpečnostního profilu
Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou reakce v místě aplikace (jako jsou bolest, otoky, 
svědění, zarudnutí a krvácení v místě vpichu), infekce (např. infekce horních cest dýchacích, zánět 
průdušek, infekce močového měchýře a kožní infekce), alergické reakce, tvorba autoprotilátek, 
svědění a horečka.

U pacientů léčených přípravkem Enbrel byly také hlášeny závažné nežádoucí účinky. Antagonisté 
TNF, jako je přípravek Enbrel, působí na imunitní systém a jejich podávání může ovlivnit přirozenou 
ochranu organismu proti infekcím a vzniku malignit. Závažné infekce postihují méně než 1 ze 100 
pacientů léčených přípravkem Enbrel. Hlášení zahrnovala fatální a život ohrožující infekce a sepsi. 
U pacientů léčených přípravkem Enbrel se také vyskytla hlášení o různých typech malignit včetně 
karcinomu prsu, plic a lymfatických uzlin (lymfom). 

Byly také hlášeny případy závažných hematologických, neurologických a autoimunitních reakcí. Mezi 
ně také patří vzácná hlášení pancytopenie a velmi vzácného výskytu aplastické anemie. Při podávání 
přípravku Enbrel se objevily vzácně, respektive velmi vzácně, případy centrální a periferní 
demyelinizace. Vzácně byly hlášeny případy lupusu, s lupusem souvisejících onemocnění 
a vaskulitidy.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků
Následující seznam nežádoucích účinků je založen na zkušenostech z klinických studií u dospělých a 
postmarketingových zkušenostech u dospělých.

Ve skupinách tříděných podle orgánových systémů jsou nežádoucí účinky uvedeny vedle označení 
jejich frekvence (počtu pacientů, u nichž se tato reakce očekává) na základě těchto kategorií: 
Velmi časté (

1/10); časté (1/100 až 1/10); méně časté (1/1 000 až 1/100); vzácné 

(

1/10 000 až 1/1 000); velmi vzácné (1/10 000); četnost neznámá (z dostupných údajů nelze určit).  

41

Třída 
orgánových 
systémů

Velmi časté
≥ 1/10

Časté
≥ 1/100
až < 1/10

Méně časté
≥ 1/1 000 až 
< 1/100

Vzácné
≥ 1/10 000 až 
< 1/1 000

Velmi vzácné
< 1/10 000

Četnost 
neznámá 
(z dostupných 
údajů nelze 
určit)

Infekce a 
infestace

Infekce 
(včetně 
infekce 
horních cest 
dýchacích, 
bronchitidy, 
cystitidy, 
infekce 
kůže)*

Závažné infekce 
(včetně pneumonie, 
celulitidy,
bakteriální 
artritidy, sepse a 
parazitárních 
infekcí)*

Tuberkulóza, 
oportunní 
infekce (včetně 
invazivních 
plísňových, 
protozoálních, 
bakteriálních, 
atypických 
mykobakteriálníc
h, virových 
infekcí a 
legionelózy)*

Reaktivace 
hepatitidy B, 
listerióza

Novotvary 
benigní, maligní 
a blíže neurčené 
(včetně cyst a 
polypů)

Nemelanomový 
karcinom kůže* 
(viz bod 4.4)

Maligní

melanom (viz 
bod 4.4), 
lymfom, 
leukémie

Merkelův 
buněčný 
karcinom (viz 
bod 4.4)

Poruchy krve a 
lymfatického 
systému

Trombocytopenie, 
anemie, 
leukopenie, 
neutropenie

pPancytopenia*

Aplastická 
anemie*

Hemofagocytuj
ící histiocytóza 
(syndrom 
aktivace 
makrofágů)*

Poruchy 
imunitního 
systému

Alergické reakce 
(viz poruchy 
kůže a podkožní 
tkáně), tvorba 
autoprotilátek*

Vaskulitida (včetně 
vaskulitidy s 
pozitivními anti-
neutrofilními 
cytoplazmatickými 
protilátkami)

Závažné 
alergické/anafyla
ktické reakce 
(včetně 
angioedému, 
bronchospasmu), 
sarkoidóza

Zhoršení 
příznaků 
dermatomyositi
dy

Poruchy 
nervového 
systému 

Demyelinizace 
CNS 
připomínající 
roztroušenou 
sklerózu nebo 
lokalizované 
demyelinizační 
stavy, jako např. 
zánět n. opticus 
nebo 
transverzální 
myelitida (viz 
bod 4.4), 
periferní 
demyelinizační 
stavy včetně 
syndromu 
Guillain-Barré, 
chronické
zánětlivé
demyelinizační 
polyneuropatie, 
demyelinizační 
polyneuropatie 
a multifokální 
neuropathie 
motoneuronů 
(viz bod 4.4), 
záchvat

42

Třída 
orgánových 
systémů

Velmi časté
≥ 1/10

Časté
≥ 1/100
až < 1/10

Méně časté
≥ 1/1 000 až 
< 1/100

Vzácné
≥ 1/10 000 až 
< 1/1 000

Velmi vzácné
< 1/10 000

Četnost 
neznámá 
(z dostupných 
údajů nelze 
určit)

Poruchy oka

Uveitida, skleritida

Srdeční poruchy

Zhoršení 
městnavého 
srdečního selhání 
(viz bod 4.4)

Nový nástup 
městnavého 
srdečního selhání 
(viz bod 4.4)

Respirační, 
hrudní a 
mediastinální 
poruchy 

Intersticiální 
plicní 
onemocnění
(včetně 
pneumonitidy a 
plicní fibrózy)*

Poruchy jater a 
žlučových cest 

Zvýšené hladiny 
jaterních enzymů*

Autoimunitní 
hepatitida*

Poruchy kůže a 
podkožní tkáně 

Pruritus, vyrážka

Angioedém, 
psoriáza (včetně 
nově začínající 
nebo zhoršující se a 
pustulózní, 
zejména dlaní a 
chodidel), 
kopřivka, 
psoriatiformní 
vyrážka

Stevensonův-
Johnsonův 
syndrom, kožní 
vaskulitida 
(včetně 
hypersenzitivní 
vaskulitidy), 
erythema 
multiforme

Toxická 
epidermální 
nekrolýza

Poruchy svalové 
a kosterní 
soustavy a 
pojivové tkáně

Kožní lupus 
erythematodes, 
subakutní kožní 
lupus 
erythematodes, 
lupus-like 
syndrom

Celkové poruchy 
a reakce v místě 
aplikace

Reakce v 
místě 
injekce 
(včetně 
krvácení, 
podlitin, 
erytému, 
svědění, 
bolesti, 
otoku)*

Pyrexie

 Viz Popis vybraných nežádoucích účinků níže.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Maligní nádory a lymfoproliferativní onemocnění 
V klinických studiích zahrnujících 4114 pacientů s revmatoidní artritidou léčených přípravkem Enbrel 
přibližně až 6 let, včetně 231 pacientů léčených přípravkem Enbrel v kombinaci s methotrexátem 
ve dvouroční aktivním komparátorem kontrolované studii, bylo zjištěno sto dvacet devět (129) nových 
maligních nádorů různých typů. Zjištěná míra incidence v těchto studiích byla podobná očekávané 
incidenci v obdobném vzorku běžné populace. V klinických studiích zahrnujících 240 pacientů s 
psoriatickou artritidou léčených přípravkem Enbrel přibližně 2 roky byly hlášeny celkem 2 malignity. 
V klinických studiích zahrnujících 351 pacientů s ankylozující spondylitidou trvající déle než 2 roky 
bylo u pacientů léčených přípravkem Enbrel hlášeno 6 malignit. Ve skupině 2 711 pacientů 
s ložiskovou psoriázou léčených přípravkem Enbrel bylo ve dvojitě zaslepených a otevřených 
klinických studiích v trvání až 2,5 roku hlášeno 30 maligních nádorů a 43 nemelanomových 
karcinomů kůže.

43

V klinických studiích zahrnujících 7 416 pacientů s revmatoidní artiritidou, psoriatickou artritidou, 
ankylozující spondylitidou a psoriázou léčených přípravkem Enbrel bylo celkem hlášeno 18 lymfomů. 

Zprávy o různých maligních nádorech (včetně karcinomu prsu, plic a lymfomu) byly rovněž získány v 
postmarketingovém období (viz bod 4.4). 

Reakce v místě aplikace injekce
Ve srovnání s placebem měli pacienti s revmatickými chorobami léčení přípravkem Enbrel 
signifikantně vyšší incidenci reakcí v místě aplikace injekce (36 % versus 9 %). Lokální reakce byly 
pozorovány obvykle během prvního měsíce podávání. Přetrvávaly v průměru přibližně 3–5 dnů. 
Většina lokálních reakcí po injekci přípravku Enbrel nevyžadovala léčbu. Pacienti, kteří byli léčeni, 
dostali převážně lokální léčbu, například kortikosteroidy, nebo perorálně antihistaminika. Dodatečně 
se u některých pacientů rozvinula opožděná reakce v posledním místě aplikace se současným 
projevem reakce v předchozím místě aplikace. Tyto reakce byly všeobecně přechodného rázu a po 
odléčení se neopakovaly.

V kontrolovaných studiích u pacientů s ložiskovou psoriázou se rozvinula v průběhu prvních 12 týdnů 
lokální reakce v místě injekce u 13,6 % pacientů léčených přípravkem Enbrel v porovnání s 3,4 % 
pacientů léčených placebem.

Závažné infekce
V placebem kontrolovaných studiích nebyla pozorována zvýšená incidence vážných infekcí (fatálních, 
život ohrožujících nebo vyžadujících hospitalizaci nebo podání intravenózních antibiotik). Závažné 
infekce se vyskytly u 6,3% pacientů s revmatoidní artritidou, léčených přípravkem Enbrel až po dobu 
48 měsíců. Tyto zahrnovaly absces (různě lokalizovaný), bakteriémii, bronchitidu, bursitidu, 
celulitidu, cholecystitidu, průjem, divertikulitidu, endokarditidu (suspektní), gastroenteritidu, 
hepatitidu B, herpes zoster, bércové vředy, infekce dutiny ústní, osteomyelitidu, otitidu, peritonitidu, 
pneumonii, pyelonefritidu, sepsi, septickou artritidu, sinusitidu, infekce kůže, vředy na kůži, infekce 
močových cest, vaskulitidu a infekce ran. Ve dvouleté aktivním komparátorem kontrolované studii, 
kde byli pacienti léčeni buď jenom přípravkem Enbrel, nebo jenom methotrexátem, nebo přípravkem 
Enbrel v kombinaci s methotrexátem, byl podíl vážných infekcí v léčených skupinách podobný. Nelze 
však vyloučit, že by kombinace přípravku Enbrel s methotrexátem mohla být spojena se zvýšením 
podílu infekcí. 

V placebem kontrolovaných studiích trvajících až 24 týdnů nebyl u pacientů s ložiskovou psoriázou 
léčených přípravkem Enbrel a pacientů léčených placebem pozorován rozdíl v četnosti infekcí. 
Závažné infekce u pacientů léčených přípravkem Enbrel zahrnovaly celulitidu, gastroenteritidu, 
pneumonii, cholecystitidu, osteomyelitidu, gastritidu, apendicitidu, streptokokovou fasciitidu, 
myositidu, septický šok, divertikulitidu a absces. Ve dvojitě zaslepených i otevřených studiích u 
pacientů s psoriatickou artritidou byla u jednoho pacienta hlášena závažná infekce (pneumonie).

Během používání přípravku Enbrel byly hlášeny závažné a fatální infekce; zjištěné patogeny 
zahrnovaly bakterie, mykobaktérie (včetně tuberkulózy), viry a plísně. Některé z nich se objevily v 
průběhu několika týdnů po zahájení terapie přípravkem Enbrel u pacientů s revmatoidní artritidou, 
kteří současně měli takové choroby jako např. diabetes, městnavé srdeční selhání, aktivní nebo 
chronickou infekci v anamnéze (viz bod 4.4). Terapie přípravkem Enbrel může zvýšit mortalitu u 
pacientů se sepsí.

V souvislosti s podáváním přípravku Enbrel byly hlášeny oportunní infekce, včetně invazivních 
plísňových, parazitálních (zahrnující protozoální), virových (zahrnující herpes zoster), bakteriálních 
(zahrnující Listerie Legionelly) a atypických mykobakteriálních infekcí. V souhrnných údajích 
získaných z klinických studií byla celková incidence oportunních infekcí u 15 402 subjektů léčených 
přípravkem Enbrel 0,09%. Míra četnosti vzhledem k expozici byla 0,06 příhod na 100 pacient-roků. 
V postmarketingovém používání tvořily invazivní plísňové infekce přibližně polovinu všech hlášených 
případů oportunních infekcí v celosvětovém měřítku. Nejčastěji hlášené invazivní plísňové infekce 
zahrnovaly Candidu, Pneumocystis, Aspergillus Histoplasmu. U pacientů, kteří prodělali oportunní 

44

infekce, činily invazivní plísňové infekce více než polovinu fatálních případů. Většinu případů
s fatálním zakončením tvořili pacienti s pneumonií vyvolanou Pneumocystis, nespecifickými 
systémovými plísňovými infekcemi a aspergilózou (viz bod 4.4).

Autoprotilátky
Vzorky séra léčených dospělých pacientů byly v několika časových obdobích testovány na 
autoprotilátky. U pacientů s revmatoidní artritidou bylo z hlediska hodnocení antinukleárních 
protilátek (ANA) zjištěno, že ve skupině pacientů léčených přípravkem Enbrel bylo vyšší procento 
pacientů (11 %) s nově vyvinutými pozitivními protilátkami (

1:40) než ve skupině léčené placebem 

(5 %). Vyšší procento pacientů s nově vyvinutými protilátkami proti anti-dvouvláknové DNA bylo 
také stanoveno radioimunoesejí (15 % pacientů léčených přípravkem Enbrel versus 4 % v placebové 
skupině) a stanovením Crithidia luciliae esejí (3 % pacientů léčených přípravkem Enbrel ve srovnání s 
0 % ve skupině placeba). Podobně se v porovnání s pacienty léčenými placebem zvýšil ve skupině 
pacientů léčených přípravkem Enbrel počet nemocných s nově vyvinutými antikardiolipinovými 
protilátkami. Vliv dlouhodobé terapie přípravkem Enbrel na rozvoj autoimunních onemocnění není 
znám.

Vzácně se u některých pacientů, včetně pacientů s pozitivním revmatoidním faktorem, vyskytly 
případy vzniku autoprotilátek ve spojení s lupus-like syndromem nebo exantémem, které klinicky a 
biopticky odpovídají subakutnímu kožnímu lupusu nebo diskoidnímu lupusu.

Pancytopenie a aplastická anemie
V postmarketingových hlášeních existují případy pancytopenie a aplastické anemie, některé z nich s 
fatálním koncem (viz bod 4.4).

Intersticiální plicní onemocnění
V kontrolovaných klinických studiích etanerceptu byla u všech indikací frekvence (procento případů) 
intersticiálního plicního onemocnění u pacientů léčených etanerceptem bez souběžné léčby 
methotrexátem 0,06 % (četnost „vzácné“). V kontrolovaných klinických studiích, které povolovaly 
souběžnou léčbu etanerceptem a methotrexátem, byla frekvence (procento případů) intersticiálního 
plicního onemocnění 0,47 % (četnost „méně časté“). V postmarketingových hlášeních bylo 
zaznamenáno intersticiální onemocnění plic (včetně pneumonitidy a plicní fibrózy), některá z nich 
byla fatální.

Současná léčba s anakinrou
Ve studiích byla u dospělých pacientů léčených současně přípravkem Enbrel a anakinrou pozorována 
vyšší četnost závažných infekcí než u pacientů léčených samotným přípravkem Enbrel, a u 2 % 
pacientů (3 ze 139) došlo k neutropenii (absolutní počet neutrofilů pod 1000/mm

3

). U jednoho 

pacienta s neutropenií se rozvinula celulitida, která byla zvládnuta hospitalizací (viz bod 4.4 a 4.5).

Zvýšené hladiny jaterních enzymů
V dvojitě zaslepených obdobích kontrolovaných klinických studií etanerceptu byla u všech indikací 
frekvence (procento případů) nežádoucích účinků v podobě zvýšené hladiny jaterních enzymů u 
pacientů léčených etanerceptem bez souběžné léčby methotrexátem 0,54 % (četnost „méně časté“). V 
dvojitě zaslepených obdobích kontrolovaných klinických studií, které povolovaly souběžnou léčbu 
etanerceptem a methotrexátem byla frekvence (procento případů) nežádoucích účinků v podobě 
zvýšené hladiny jaterních enzymů 4,18 % (četnost „časté“).

45

Autoimunitní hepatitida
V kontrolovaných klinických studiích etanerceptu byla u všech indikací frekvence (procento případů) 
autoimunitní hepatitidy u pacientů léčených etanerceptem bez souběžné léčby methotrexátem 0,02 % 
(četnost „vzácné“). V kontrolovaných klinických studiích, které povolovaly souběžnou léčbu 
etanerceptem a methotrexátem, byla frekvence (procento případů) autoimunitní hepatitidy 0,24 % 
(četnost „méně časté“).

Pediatrická populace

Nežádoucí účinky u dětských pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou
Nežádoucí účinky u dětských pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou byly obdobné, co do typu a 
frekvence, jako u dospělých pacientů. Rozdíly a další speciální úvahy jsou diskutovány v následujících 
odstavcích.

Infekce pozorované v klinických studiích u pacientů ve věku 2 – 18 let s juvenilní idiopatickou 
artritidou byly obecně lehkého až středně těžkého typu a odpovídaly infekcím běžně pozorovaným u 
ambulantních pacientů dětské populace. Hlášené závažné nežádoucí účinky zahrnovaly plané 
neštovice se známkami a příznaky aseptické meningitidy, vyléčené bez následků (viz také bod 4.4), 
apendicitidu, gastroenteritidu, deprese/poruchy osobnosti, kožní vředy, ezofagitidu/gastritidu, septický 
šok vyvolaný streptokokem skupiny A, diabetes mellitus 1. typu, infekce měkkých tkání a pooperační 
infekce ran. 

V jedné studii 43 z 69 dětí (tj. 62 %) s juvenilní idiopatickou artritidou ve věku 4 – 17 let prodělalo
infekci v průběhu tříměsíčního léčení přípravkem Enbrel (část I otevřená fáze) a frekvence a závažnost 
infekcí byla podobná jako u 58 pacientů, kteří dokončili 12 měsíční otevřené pokračovací terapie. 
Druhy a poměr nežádoucích účinků (NÚ) u pacientů s idiopatickou juvenilní artritidou byly podobné 
těm, které byly pozorovány ve studiích podávání přípravku Enbrel u dospělých pacientů s revmatoidní 
artritidou a většinou byly mírné. Závažné nežádoucí účinky byly hlášeny častěji u 69 pacientů s 
juvenilní idiopatickou artritidou léčenou po 3 měsíce přípravkem Enbrel než u 349 dospělých pacientů 
s revmatoidní artritidou. Zahrnovaly bolesti hlavy (19 % pacientů, tj. 1,7 NÚ/pac./rok), nevolnost 
(9 %, tj. 1,0 NÚ/pac./rok), bolest břicha (19 %, 0,74 NÚ/pac./rok) a zvracení (13 %, 0,74 
NÚ/pac./rok).

V klinických studiích s juvenilní idiopatickou artritidou byla 4 hlášení syndromu aktivace makrofágů.

Z postmarketingových zdrojů byly hlášeny případy zánětlivého onemocnění střev a uveitidy u 
pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou léčených přípravkem Enbrel včetně velmi malého počtu 
případů indikujících vyprovokování nemoci positivní stimulací (viz bod 4.4).

Nežádoucí účinky u dětských pacientů s ložiskovou psoriázou
Ve studii trvající 48 týdnů s 211 dětmi ve věku od 4 do 17 let s ložiskovou psoriázou byly hlášeny 
podobné nežádoucí účinky jako v předchozích studiích u dospělých s ložiskovou psoriázou.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

V průběhu klinického hodnocení léčení revmatoidní artritidy nebyla pozorována toxicita limitující 
dávku. Nejvyšší hodnocená dávka byla zátěžová intravenózní dávka 32 mg/m

2

, po níž následovala 

subkutánní dávka 16 mg/ m

2

podávaná 2x týdně. Jeden pacient s revmatoidní artritidou si omylem 

aplikoval subkutánně 62 mg přípravku Enbrel 2x týdně po dobu 3 týdnů bez nežádoucích účinků. Není 
známo žádné antidotum přípravku Enbrel.

46

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Imunosupresiva, inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α)
ATC kód: L04AB01

Tumor nekrotizující faktor (TNF) je dominantním cytokinem v zánětlivém procesu revmatoidní 
artritidy. Zvýšené hladiny TNF byly také nalezeny v synovii a psoriatických placích u pacientů s 
psoriatickou artritidou a v séru i synoviální tkáni u pacientů s ankylozující spondylitidou. U ložiskové 
psoriázy vede infiltrace zánětlivými buňkami, včetně T-lymfocytů, ke zvýšení hladin TNF 
v psoriatických lézích v porovnání s jeho hladinami v nezasažené kůži. Etanercept je kompetitivním 
inhibitorem vazby TNF na jeho buněčné povrchové receptory, čímž inhibuje biologickou aktivitu 
TNF. TNF a lymfotoxin jsou pro-zánětlivé cytokiny, které se vážou ke dvěma odlišným povrchovým 
buněčným receptorům: TNF receptor p55 (55 kilodaltonů) a p75 (75 kilodaltonů). Oba TNF receptory 
se přirozeně vyskytují buď jako membránově vázané nebo ve volné formě. Volné TNF receptory jsou 
považovány za regulátory biologické aktivity TNF. 

TNF a lymfotoxin existují převážně jako homotrimery, jejichž biologická aktivita je závislá na 
zkříženém navázání (cross-linking) na TNF receptory vázané na povrchu buněk. Dimery volných 
receptorů jako je etanercept mají vyšší afinitu k TNF než monomerní receptory a jsou zjevně 
silnějšími kompetitivními inhibitory vazby TNF na jeho buněčné receptory. Navíc použití Fc regionu 
imunoglobulinu jako spojujícího elementu v konstrukci dimerického receptoru mu dodává delší 
poločas v séru.

Mechanismus účinku
Většina patologických procesů v kloubu s revmatoidní artritidou a ankylozující spondylitidou anebo 
v kůži u ložiskové psoriázy je ovlivňována prozánětlivými molekulami, které jsou součástí procesů 
řízených TNF. Má se za to, že mechanismus účinku etanerceptu je kompetitivní inhibice vazby TNF 
na jeho povrchové buněčné receptory, vytvoření biologicky neaktivního TNF a tím zabránění buněčné 
odpovědi. Etanercept může také ovlivňovat buněčné odpovědi řízené dalšími molekulami, které jsou 
indukovány prostřednictvím TNF (např. cytokiny, adhezivní molekuly nebo proteinázy).

Klinická účinnost a bezpečnost
Tato část popisuje údaje ze čtyř randomizovaných kontrolovaných studií u dospělých s revmatoidní 
artritidou, z jedné studie u dospělých s psoriatickou artritidou, z jedné studie u dospělých s 
ankylozující spondylitidou, z jedné studie u dospělých s radiograficky neprokazatelnou axiální 
spondylartritidou, ze čtyř studií u dospělých s ložiskovou psoriázou, ze tří studií u pacientů s juvenilní 
idiopatickou artritidou a z jedné studie u dětských pacientů s ložiskovou psoriázou.

Dospělí pacienti s revmatoidní artritidou
Účinnost přípravku Enbrel byla hodnocena v randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované 
klinické studii. Studie hodnotila 234 dospělých pacientů s aktivní revmatoidní artritidou, u nichž 
selhala předchozí terapie minimálně jedním, ale ne více než čtyřmi chorobu modifikujícími léky 
(DMARD). Přípravek Enbrel v dávkách 10 mg nebo 25 mg nebo placebo byly 2x týdně subkutánně 
podávány po dobu 6 po sobě jdoucích měsíců. Výsledky této kontrolované studie byly vyjádřeny v 
procentech zlepšení revmatoidní artritidy s použitím kritérií odpovědi podle ACR (American College 
of Rheumatology). 

Odpověď ACR 20 a 50 byly vyšší u pacientů léčených přípravkem Enbrel po dobu 3 a 6 měsíců než u 
pacientů léčených placebem (ACR 20: Enbrel 62% a 59%, placebo 23% a 11% po 3 a 6 měsících; 
ACR 50: Enbrel 41% a 40%, placebo 8% a 5% po 3 a 6 měsících; p

0,01Enbrel vs. placebo ve všech 

časových úsecích pro obě odpovědi ARC 20 a ACR 50). 

47

Přibližně u 15 % pacientů léčených přípravkem Enbrel bylo dosaženo odpovědi ACR 70 ve 3. a 6.
měsíci ve srovnání s méně než 5 % pacientů ve skupině léčené placebem. Ve skupině léčené 
přípravkem Enbrel se klinická odpověď obyčejně dostavila během 1-2 týdnů od zahájení a téměř vždy 
k ní došlo do 3 měsíců. Byla pozorována závislost na dávce: výsledky léčení 10 mg přípravku Enbrel 
byly uprostřed mezi placebem a dávkou 25 mg. Výsledky léčby přípravkem Enbrel byly signifikantně 
lepší než podávání placeba ve všech ukazatelích kritérií ACR, jakož i v dalších ukazatelích aktivity 
revmatoidní artritidy, které nebyly součástí hodnocení odpovědi na léčbu dle ACR, jako např. ranní 
ztuhlost. V průběhu klinického hodnocení pacienti každé 3 měsíce vyplňovali dotazník zdravotního 
hodnocení (HAQ), který zahrnoval otázky na invaliditu, vitalitu, duševní zdraví, celkový zdravotní 
stav a oblasti zdravotního stavu, které mají spojitost s artritidou. U pacientů léčených přípravkem 
Enbrel došlo po 3 a 6 měsících ke zlepšení ve všech oblastech hodnocených v dotazníku ve srovnání s 
kontrolní skupinou.  

Po ukončení podávání přípravku Enbrel se příznaky artritidy objevily znovu všeobecně do jednoho 
měsíce. Výsledky otevřené studie prokázaly, že opětovné zahájení léčby po přerušení, trvajícím až 24 
měsíců, vedlo ke stejné výsledné odpovědi, jaké bylo dosaženo u pacientů, kterým byl přípravek 
Enbrel podáván bez přerušení. V otevřené studii dlouhodobého podávání přípravku Enbrel bez 
přerušení byla pozorována přetrvávající odpověď po dobu až  10 let.

Účinnost přípravku Enbrel byla porovnávána s methotrexátem v randomizované, aktivním 
komparátorem kontrolované studii, mající jako primární kritérium hodnocení zaslepené radiografické 
hodnocení u 632 dospělých pacientů s aktivní revmatoidní artritidou (trvání kratší než tři roky), kteří 
předtím nebyli nikdy léčeni methotrexátem. Enbrel byl podáván subkutánně v dávkách 10 nebo 25 mg 
2

 týdně po dobu až 24 měsíců. Dávky methotrexátu byly zvyšovány od 7,5 mg/týden až maximálně 

na 20 mg/týden po dobu prvních 8 týdnů studie a pokračovaly až 24 měsíců. Klinické zlepšení, včetně 
nástupu účinku do 2 týdnů při dávkách přípravku Enbrel 25 mg, bylo podobné tomu, jež bylo 
pozorováno u předchozích studií, a přetrvávalo až 24 měsíců. Při zahájení měli pacienti střední stupeň 
neschopnosti s průměrným skóre HAQ 1,4–1,5. Léčba přípravkem Enbrel 25 mg vedla po 12 měsících 
k podstatnému zlepšení a k dosažení normálního skóre HAQ (méně než 0,5) u 44 % pacientů. Tento 
přínos přetrvával ve 2. roce studie.  

V této studii byly radiograficky vyhodnoceny strukturální změny kloubů a byly vyjádřeny jako změna 
TSS (Total Sharp Score) a jeho komponent, tj. skóre erozí a Joint Space Narrowing (JSN) Score. 
Radiogramy rukou/zápěstí a nohou byly hodnoceny při zahájení, po 6, 12 a 24 měsících. Enbrel v 
dávce 10 mg měl konzistentně nižší účinek na strukturální poškození než dávka 25 mg. Ve skóre erozí 
byl po 12 a 24 měsících Enbrel v dávce 25 mg signifikantně lepší než methotrexát. Rozdíly mezi 
přípravkem Enbrel v dávce 25 mg a methotrexátem v TSS a JSN nebyly statisticky významné.
Výsledky jsou znázorněny na následujícím grafu. 

48

RADIOGRAFICKÁ PROGRESE: POROVNÁNÍ PŘÍPRAVKU ENBREL vs. 
METHOTREXÁT U PACIENTŮ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU V TRVÁNÍ DO 3 LET 

C

ha

ng

fr

om

 B

as

e

lin

e

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

MTX

Enbrel 25 mg

12 Months

24 Months

TSS

Erosions

JSN

TSS

Erosions

JSN

1.3

0.8

0.9

0.4*

0.4 0.4

2.2

1.2

1.3

0.6*

0.9

0.6

*p < 0.05

V jiné dvojitě zaslepené randomizované studii kontrolované aktivním komparátorem na 682 dospělých 
pacientech s aktivní revmatoidní artritidou v trvání od 6 měsíců do 20 let (průměrně 5 let), kteří měli 
méně než uspokojivou odpověď nejméně na jedno chorobu modifikující antirevmatikum (DMARD), 
jiné než methotrexát, byla porovnávána klinická účinnost, bezpečnost a radiografický vývoj u pacientů 
léčených buď samotným přípravkem Enbrel (2x týdně 25 mg), nebo samotným methotrexátem (7,5 –
20 mg za týden, střední dávka 20 mg) nebo kombinací Enbrel a methotrexát. 

Pacienti léčení kombinací Enbrel a methotrexát měli signifikantně vyšší odpovědi ACR 20, ACR 50 a
ACR 70 a zlepšení ve skóre DAS a HAQ po 24 i po 52 týdnech než pacienti ve skupinách léčených 
monoterapií jedné z látek (výsledky jsou uvedeny v tabulce níže). Signifikantní výhody pro přípravek 
Enbrel v kombinaci s methotrexátem v porovnání s monoterapií přípravkem Enbrel a monoterapií 
methotrexátem byly pozorovány také po 24 měsících.

12 měsíců

24 měsíců

eroze

eroze

Z

m

ěn

od

 p

át

ho

 s

ta

vu

49

VÝSLEDKY KLINICKÉ ÚČINNOSTI PO 12 MĚSÍCÍCH:  POROVNÁNÍ LÉČENÍ 
PŘÍPRAVKEM ENBREL vs. METHOTREXÁT vs. ENBREL V KOMBINACI S
METHOTREXÁTEM U PACIENTŮ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU V TRVÁNÍ 
OD 6 MĚSÍCŮ DO 20 LET

Hodnocený ukazatel

Methotrexát

(n = 228)

Enbrel

(n = 223)

Enbrel +

Methotrexát

(n = 231)

Odpovědi ACR

a

ACR 20

58,8%

65,5%

74,5% 

†,

ACR 50

36,4%

43,0%

63,2% 

†,

ACR 70

16,7%

22,0%

39,8% 

†,

DAS

Základní skóre

b

5,5

5,7

5,5

Skóre v 52. týdnu

b

3,0

3,0

2,3

†,

Remise

c

14%

18%

37%

†,

HAQ

Základní

1,7

1,7

1,8

52. týden

1,1

1,0

0,8

†,

a: Pacienti, kteří nedokončili 12 měsíců ve studii, byli považováni za na léčbu neodpovídající.
b: Hodnoty DAS představují střední hodnoty.
c: Remise je definována jako DAS <1,6
Párové porovnání p-hodnot: † = p < 0,05 k porovnání  Enbrel + methotrexát vs. methotrexát a 
 = p < 0,05 k porovnání Enbrel + methotrexát vs. Enbrel

Radiografický vývoj po 12 měsících byl ve skupině léčené přípravkem Enbrel signifikantně nižší než 
ve skupině léčené methotrexátem, zatímco kombinovaná terapie byla ve zpomalení radiografického 
vývoje signifikantně lepší než obě monoterapie (viz obrázek níže).

50

RADIOGRAFICKÁ PROGRESE: POROVNÁNÍ ENBREL vs. METHOTREXÁT vs.  
ENBREL V KOMBINACI S METHOTREXÁTEM U PACIENTŮ S REVMATOIDNÍ 
ARTRITIDOU V TRVÁNÍ OD 6 MĚSÍCŮ DO 20 LET (12 MĚSÍČNÍ VÝSLEDKY)

Ch
an
ge 
fro

Ba
seli
ne

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Methotrexate

Enbrel 

Enbrel + Methotrexate

2.80

0.52*

-0.54

,

1.68

0.21*

-0.30

1.12

0.32

-0.23

,

TSS

Eroze

JSN

Párové porovnání p-hodnot: * = p < 0,05 k porovnání Enbrel vs. 
methotrexát, † = p < 0,05 k porovnání Enbrel + methotrexát vs. 
methotrexát a 

 = p < 0,05 k porovnání Enbrel + methotrexát vs. 

Enbrel. 

Signifikantní výhody pro přípravek Enbrel v kombinaci s methotrexátem v porovnání s monoterapií 
přípravkem Enbrel a monoterapií methotrexátem byly pozorovány také po 24 měsících. Obdobně 
signifikantní výhody pro monoterapii přípravkem Enbrel v porovnání s monoterapií methotrexátem 
byly pozorovány také po 24 měsících. 

V analýze, v níž všichni pacienti, kteří z jakéhokoli důvodu ze studie odešli, byli považováni za 
pacienty s progresí, bylo ve skupině pacientů léčených přípravkem Enbrel v kombinaci s 
methotrexátem po dobu 24 měsíců vyšší procento pacientů bez progrese (změna TSS = 0,5) v 
porovnání se skupinou léčenou samotným přípravkem Enbrel a samotným methotrexátem (62 %, 50 % 
a 36 %, p

0,05). Rozdíl mezi monoterapií přípravkem Enbrel a monoterapií methotrexátem byl také 

signifikantní (p

0,05). Mezi pacienty, kteří dokončili celých 24 měsíců léčení ve studii, byly podíly 

pacientů bez progrese v jednotlivých skupinách 78 %, 70 % a 61 %.

Bezpečnost a účinnost 50 mg přípravku Enbrel (2 subkutánní injekce po 25 mg) podaných jednou 
týdně byly vyhodnoceny ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii na 420 pacientech s 
aktivní revmatoidní artritidou. V této studii 53 pacientů dostávalo placebo, 214 pacientů dostávalo 50
mg přípravku Enbrel jednou týdně a 153 pacientů dostávalo 25 mg Enbrel 2x týdně. Profil bezpečnosti 
a účinnosti těchto dvou léčebných režimů přípravku Enbrel byly porovnatelné v 8. týdnu v ovlivnění
známek a příznaků revmatoidní artritidy; údaje z 16. týdne ukázaly komparabilitu (non-inferiorita) 
těchto dvou režimů.

Dospělí pacienti s psoriatickou artritidou
Účinnost přípravku Enbrel byla hodnocena v randomizované, dvojitě zaslepené, placebem 
kontrolované studii na 205 pacientech s psoriatickou artritidou. Pacienti byli ve věku mezi 18 a 70 lety 
a měli aktivní psoriatickou artritidu (minimálně 3 oteklé klouby a minimálně 3 bolestivé klouby) 
nejméně v některé z následujících forem: (1) Distální interfalangeální postižení (DIP);
(2) Polyartikulární artritida (absence revmatoidních uzlíků a přítomnost psoriázy);
(3) Arthritis mutilans; (4) Asymetrická psoriatická artritida; (5) Ankylóza podobná spondylitidě.

Z

m

ěn

od

 p

át

ho

 s

ta

vu

JSN

Methotrexát

Methotrexát

51

Pacienti také měli psoriatická ložiska o minimálním průměru 2 cm a větším. Pacienti byli předtím 
léčeni nesteroidními antirevmatiky (86 %), DMARD (80 %) a kortikosteroidy (24 %). Pacienti, kteří 
byli současně léčeni methotrexátem (alespoň 2 měsíce), mohli pokračovat při stabilním dávkování 
methotrexátu 

 25 mg/týden. Dávky 25 mg přípravku Enbrel (podloženo studiemi na stanovení dávek 

na pacientech s revmatoidní artritidou) nebo placebo byly podávány subkutánně 2x týdně po dobu 6 
měsíců. Na konci dvojitě zaslepené studie mohli pacienti vstoupit do rozšířené dlouhodobé otevřené 
studie v celkové délce až 2 roky.

Klinické odpovědi byly vyjádřeny jako % pacientů, u nichž bylo dosaženo odpovědi ACR 20, 50 a 70 
a % pacientů se zlepšením podle kritérií odpovědi u psoriatické artritidy (PsARC). Souhrn výsledků 
ukazuje následující tabulka:

ODPOVĚDI PACIENTŮ S PSORIATICKOU ARTRITIDOU V PLACEBEM 

KONTROLOVANÉ STUDII

Procento pacientů
Placebo

Enbrel

a

Odpověď psoriatické artritidy 

n = 104

n = 101

ACR 20
     3. měsíc

15

59

b

     6. měsíc

13

50

b

ACR 50
     3. měsíc

4

38

b

     6. měsíc

4

37

b

ACR 70
     3. měsíc

0

11

b

     6. měsíc

1

9

c

PsARC
     3. měsíc

31

72

b

     6. měsíc

23

70

b

a:  25 mg přípravku Enbrel 2x týdně s.c.
b:  p < 0,001, Enbrel versus placebo
c:  p < 0,01, Enbrel versus placebo

U pacientů s psoriatickou artritidou léčených přípravkem Enbrel, byla klinická odpověď zřejmá od 
první návštěvy (po 4 týdnech) a přetrvávala po 6 měsíců léčení. Enbrel byl signifikantně lepší než 
placebo ve všech charakteristikách aktivity onemocnění (p

0,001) a odpovědi na samotnou léčbu 

přípravkem Enbrel a na společné podávání přípravku Enbrel s methotrexátem byly podobné. Kvalita 
života pacientů s psoriatickou artritidou byla vždy hodnocena za použití HAQ indexu invalidity. Skóre 
indexu invalidity se signifikantně zlepšilo ve všech hodnocených obdobích u pacientů s psoriatickou 
artritidou léčených přípravkem Enbrel ve srovnání s pacienty léčenými placebem (p

0,001). 

Ve studii u pacientů s psoriatickou artritidou byly hodnoceny radiografické změny. Radiogramy rukou 
a zápěstí byly pořízeny při zahájení a po 6, 12 a 24 měsících. Hodnoty upraveného TSS po 12 
měsících jsou uvedeny v následující tabulce. V analýze, ve které všichni pacienti, z jakéhokoli důvodu 
vyřazení ze studie, byli považováni za pacienty s progresí, bylo po 12 měsících ve skupině léčené 
přípravkem Enbrel vyšší procento pacientů bez progrese (změna TSS 

 0,5), než ve srovnávací 

skupině léčené placebem (73% vs. 47%, p 

 0,001). Účinek přípravku Enbrel na radiografickou 

progresi přetrvával u pacientů, kteří pokračovali v léčení během druhého roku. Zpomalení poškození 
periferních kloubů bylo pozorováno u pacientů se symetrickým polyartikulárním kloubním 
postižením.

52

STŘEDNÍ HODNOTA (SE) ROČNÍ ZMĚNY VÝCHOZÍCH HODNOT V CELKOVÉM
SHARPOVĚ SKÓRE

Placebo

Etanercept

Doba

(n = 104)

(n = 101)

12 měsíců

1.00 (0.29)

-0.03 (0.09)

a

SE = standardní chyba  
a. p = 0,0001.  

Léčení přípravkem Enbrel vedlo k fyzickému funkčnímu zlepšení ve dvojitě zaslepené etapě studie a 
tento přínos přetrvával po dobu dlouhodobější expozice až po 2 roky.

Pro nízký počet pacientů ve studii není dostatečný průkaz účinnosti přípravku Enbrel u pacientů s 
chorobou podobnou ankylozující spondylitidě a s mutilující artritidou doprovázející psoriatické 
artropatie.

U pacientů s psoriatickou artritidou nebyla provedena žádná studie použití dávkovacího režimu 50 mg 
jednou týdně. Průkaz účinnosti pro dávkovací režim jedenkrát týdně byl u této populace pacientů 
založen na údajích ze studie u pacientů s ankylozující spondylitidou.

Dospělí pacienti s ankylozující spondylitidou
Účinnost přípravku Enbrel byla hodnocena u ankylozující spondylitidy ve 3 randomizovaných, dvojitě 
zaslepených studiích, porovnávajících podávání přípravku Enbrel 25 mg dvakrát týdně s placebem. 
Celkem bylo zařazeno 401 pacientů s ankylozující spondylitidou, z nichž 203 bylo léčeno přípravkem 
Enbrel. Nejrozsáhlejší z těchto studií (n=277) zahrnovala pacienty ve věku od 18 do 70 let, kteří měli 
aktivní ankylozující spondylitidu definovanou na základě stupnice „visual analog scale“ (VAS) se 
skóre 

 30 u průměrné délky trvání a intenzity ranní ztuhlosti a VAS skóre  30 u nejméně dvou ze tří 

následujících parametrů: pacientovo celkové hodnocení; průměr VAS hodnot pro noční bolest zad a 
celkovou bolest zad; průměr 10 u otázek ze stupnice „Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index“ 
(BASFI). Pacienti léčení DMARD, NSAID nebo kortikosteroidy mohli pokračovat v jejich podávání 
ve stabilních dávkách. Do studie nebyli zařazeni pacienti s úplnou ankylózou páteře. 138 pacientům 
byla podávána dávka 25 mg přípravku Enbrel (na základě studií pro stanovení dávky u pacientů s 
revmatoidní artritidou) nebo placeba subkutánně 2x týdně po dobu 6 měsíců. 

Primárním měřítkem účinnosti (ASAS 20) bylo zlepšení o 20 a více % v alespoň 3 ze 4 domén 
(pacientovo celkové hodnocení, bolest zad, BASFI a zánět) „Assessment in Ankylosing Spondylitis 
(ASAS) a žádné zhoršení ve zbývající doméně. U ASAS 50 a 70 odpovědí byla pro 50 procentní, resp. 
70 procentní zlepšení použita stejná kritéria. 

Léčba přípravkem Enbrel ve srovnání s placebem vedla k signifikantnímu zlepšení v ASAS 20, ASAS 
50 a ASAS 70 již 2 týdny po zahájení terapie.

53

ODPOVĚDI PACIENTŮ S ANKYLOZUJÍCÍ 
SPONDYLITIDOU V PLACEBEM KONTROLOVANÉ 
STUDII

Procento pacientů

Odpověď ankylozující 
spondylitidy  

Placebo

N = 139

Enbrel

N = 138

ASAS 20 

2 týdny

22

46

a

3 měsíce

27

60

a

6 měsíců 

23

58

a

ASAS 50 

2 týdny

7

24

a

3 měsíce

13

45

a

6 měsíců 

10

42

a

ASAS 70 

2 týdny

2

12

b

3 měsíce

7

29

b

6 měsíců 

5

28

b

a: p<0,001, Enbrel versus placebo
b: p = 0,002, Enbrel versus placebo

U pacientů s ankylozující spondylitidou léčených přípravkem Enbrel byla zřetelná klinická odpověď v 
době první návštěvy (2 týdny) a přetrvávala po dobu 6 měsíců terapie. Klinická odpověď byla 
podobná jak u pacientů léčených při zahájení dalšími léčivy, tak u těch, kteří žádnou další terapii 
nedostávali.

Obdobné výsledky byly zjištěny i ve dvou menších studiích u pacientů s ankylozující spondylitidou.

Ve čtvrté studii, která byla dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná, byly hodnoceny bezpečnost a 
účinnost 50 mg přípravku Enbrel (dvě s.c. injekce po 25 mg) podaných jednou týdně a 25 mg 
přípravku Enbrel podaných dvakrát týdně 356 pacientům s aktivní ankylozující spondylitidou. Profily 
bezpečnosti a účinnosti dávkovacích režimů 50 mg jednou týdně a 25 mg dvakrát týdně byly podobné.

Dospělí pacienti s radiograficky neprokazatelnou axiální spondylartritidou
Účinnost přípravku Enbrel u pacientů s radiograficky neprokazatelnou axiální spondylartritidou (nr-
AxSpa) byla hodnocena v randomizované, 12 týdenní, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované 
studii. Studie hodnotila 215 dospělých pacientů (modifikovaná populace určená k léčbě „intent-to-
treat“) s aktivním onemocněním nr-AxSpa (ve věku 18 až 49 let), definovaných jako pacienti, kteří 
splňovali kritéria klasifikace ASAS pro axiální spondylartritidu, avšak nesplňovali modifikovaná New 
York kritéria pro AS. Dále se vyžadovalo, aby měli pacienti nedostatečnou odpověď nebo intoleranci 
na dvě či více NSAID. V dvojitě zaslepeném období dostávali pacienti přípravek Enbrel v dávce 
50 mg týdně nebo placebo po dobu 12 týdnů. Primárním měřítkem účinnosti (ASAS 40) bylo 40% 
zlepšení v alespoň třech ze čtyř domén ASAS a žádné zhoršení ve zbývající doméně. Po dvojitě 
zaslepeném období následovalo nezaslepené období, během něhož všichni pacienti dostávali přípravek 
Enbrel v dávce 50 mg týdně až po dalších 92 týdnů. Při zahájení a ve 12. a 104. týdnu se provedlo 
zobrazení sakroiliakálního kloubu a páteře pomocí MR ke zhodnocení zánětu.

V porovnání s placebem vedla léčba přípravkem Enbrel k statisticky významnému zlepšení v ASAS 
40, ASAS 20 a ASAS 5/6. Významné zlepšení bylo pozorováno také u ASAS částečná remise a 
BASDAI 50. Výsledky z 12. týdne jsou uvedeny v tabulce níže.

54

Odpověď z hlediska účinnosti v placebem kontrolované studii nr-AxSpa: Procento pacientů, 

kteří dosáhli cílových parametrů

Dvojitě zaslepené klinické odpovědi 
v 12. týdnu 

Placebo

N=106 až 109*

Enbrel

N=103 až 105*

ASAS** 40

15,7

32,4

b

ASAS 20

36,1

52,4

c

ASAS 5/6

10,4

33,0

a

ASAS částečná remise

11,9

24,8

c

BASDAI***50

23,9

43,8

b

*Někteří pacienti neposkytli úplné údaje pro každý cílový parametr
**ASAS=Assessments in Spondyloarthritis International Society
***Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index
a: p<0,001, b:<0,01 a c:<0,05, v daném pořadí, mezi přípravkem Enbrel a placebem

V 12. týdnu došlo u pacientů užívajících přípravek Enbrel k statisticky významnému zlepšení skóre 
SPARCC (Spondyloarthritis Research Consortium of Canada) u sakroiliakálního kloubu (SIJ), na 
základě měření pomocí zobrazení MR. Upravená průměrná změna od výchozí hodnoty činila 3,8 u 
pacientů léčených přípravkem Enbrel (n=95) oproti 0,8 u pacientů léčených placebem (n=105) 
(p<0,001). V týdnu 104 byla průměrná změna od výchozí hodnoty ve skóre SPARCC na základě 
měření pomocí zobrazení MR u všech pacientů užívajících přípravek Enbrel 4,64 u SIJ (n=153) a 1,40 
u páteře (n= 154). 

Přípravek Enbrel vykazoval statisticky významně větší zlepšení oproti placebu za období od zahájení 
studie do 12. týdne u většiny hodnocení kvality života souvisejících se zdravím a tělesnými funkcemi, 
včetně BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index), EuroQol 5D Overall Health State 
Score a SF-36 Physical Component Score.

Klinická odpověď u pacientů s onemocněním nr-AxSpa, kterým byl podáván přípravek Enbrel, byla
zjevná při první návštěvě (2 týdny) a přetrvala po celou dobu 2leté léčby. Zlepšení kvality života 
související se zdravím a tělesnými funkcemi rovněž přetrvala po celou dobu 2leté léčby. Údaje 
z těchto 2 let neukázaly žádná nová bezpečnostní zjištění. V týdnu 104 progredovalo 8 pacientů do 
stupně 2 bilaterálního skóre RTG páteře podle modifikovaných Newyorských kritérií, svědčící pro 
axiální formu spondyloartropatie.

Dospělí pacienti s ložiskovou psoriázou
Enbrel se doporučuje podávat pacientům definovaným v bodu 4.1. Pacienti „bez léčebné odpovědi“ 
jsou v cílové populaci definováni nedostatečnou odpovědí (PASI 

 50 nebo PGA méně než dobrý), 

nebo zhoršením nemoci v průběhu léčení, pokud byli léčení minimálně třemi nejvýznamnějšími 
dostupnými způsoby celkové terapie, a dostávali přiměřené dávky po dostatečnou dobu k vyhodnocení 
odpovědi.

Účinnost přípravku Enbrel v porovnání s jinými způsoby celkové terapie u pacientů se středně těžkou 
až těžkou psoriázou (reagující na jiné způsoby celkové terapie) nebyla ve studiích vyhodnocována 
přímo porovnáním přípravku Enbrel s jinými způsoby celkovými terapiemi. Místo toho byly 
vyhodnoceny bezpečnost a účinnost ve 4 randomizovaných dvojitě zaslepených, placebem 
kontrolovaných studiích. Primárním kritériem účinnosti ve všech 4 studiích byl podíl pacientů v každé 
léčebné skupině, kteří dosáhli po 12 týdnech PASI 75 (tj. minimálně 75% zlepšení ve skóre Psoriasis 
Area and Severity Index oproti výchozí hodnotě).

Studie 1 byla studií 2. fáze klinického hodnocení u pacientů ve věku 

 18 let s aktivní, ale klinicky 

stabilní, ložiskovou psoriázou na ploše 

 10 % povrchu těla (BSA). 112 pacientů bylo randomizováno 

do skupiny, která dostávala dávku 25 mg přípravku Enbrel (n = 57) nebo placebo (n = 55) 2x týdně po 
dobu 24 týdnů. 

Studie 2 hodnotila 652 pacientů s chronickou ložiskovou psoriázou při použití stejných zařazovacích 
kritérií jako studie 1 spolu s minimální psoriatickou plochou a indexem závažnosti (PASI) 10 při 
screeningu. Enbrel byl podáván po dobu 6 po sobě jdoucích měsíců v dávkách 25 mg 1 x týdně, 25 mg 

55

2x týdně nebo 50 mg 2x týdně. V období prvních 12 týdnů dvojitě zaslepené terapie dostávali pacienti 
placebo nebo jednu z výše uvedených dávek přípravku Enbrel. Po 12 týdnech léčení začali dostávat 
pacienti v placebové skupině zaslepený přípravek Enbrel (25 mg 2x týdně); pacienti v aktivně 
léčených skupinách pokračovali až do 24. týdne v dávkách podle skupin, do nichž byli původně 
randomizováni.

Studie 3 hodnotila 583 pacientů a měla stejná zařazovací kritéria jako studie 2. Pacienti v této studii 
dostávali po dobu 12 týdnů 2x týdně přípravek Enbrel v dávkách 25 mg, nebo 50 mg, nebo placebo. 
Potom po dobu následujících 24 týdnů dostávali všichni pacienti nezaslepený přípravek Enbrel 
v dávkách 25 mg 2x týdně.

Studie 4 hodnotila 142 pacientů a měla podobná zařazovací kritéria jako studie 2 a 3. Pacienti v této 
studii dostávali po dobu 12 týdnů jednou týdně dávku 50 mg přípravku Enbrel nebo placebo, a potom 
po dobu následujících 12 týdnů dostávali všichni pacienti nezaslepený přípravek Enbrel v dávce 50 mg 
jednou týdně.

Ve studii 1 měla skupina léčená přípravkem Enbrel signifikantně vyšší podíl pacientů s klinickou 
odpovědí PASI 75 ve 12. týdnu (30 %) v porovnání se skupinou léčenou placebem (2 %) (p 

 0,0001). 

Po 24 týdnech dosáhlo PASI 75 56 % pacientů ve skupině léčené přípravkem Enbrel, v porovnání s 5 
% pacientů, léčených placebem. Klíčové výsledky studií 2, 3 a 4 jsou uvedeny níže.

ODPOVĚDI PACIENTŮ S PSORIÁZOU VE STUDIÍCH 2, 3 A 4

Odpově

ď (%)

------------------Studie 2-----------------

---------------Studie 3---------

----

---------------Studie 4---------

----

Placeb

o

------------Enbrel-----------

Placeb

o

--------Enbrel-----

--

Placeb

o

-------Enbrel------

25 mg 

2xtýdně

50 mg 

2xtýdně

25 mg

2xtýdn

ě

50 mg

2xtýdn

ě

50 mg 

1xtýdn

ě

50 mg 

1xtýdn

ě

n = 166

týden 

12

n = 162

týden 

12

n = 162

týden 

24

a

n = 164

týden 

12

n = 164

týden 

24

a

n = 193

týden 

12

n = 196

týden 

12

n = 196

týden 

12

n = 46

týden 

12

n = 96

týden 

12

n = 90

týden 

24

a

PASI 
50, %

14

58*

70

74*

77

9

64*

77*

9

69*

83

PASI 
75, %

4

34*

44

49*

59

3

34*

49*

2

38*

71

DSGA

b

čistá, 
nebo 
téměř 
čistá, %

5

34*

39

49*

55

4

39*

57*

4

39*

64

*p 

 0,0001 porovnáváno s placebem 

a.  Ve studii 2 a 4 nebylo ve 24. týdnu provedeno statistické porovnání s placebem, protože skupina původně 
léčená placebem začala dostávat od 13. do 24. týdne Enbrel v dávce 25 mg 2x týdně nebo 50 mg jednou týdně.
b.  Dermatologist Static Global Assessment. Čistá nebo téměř čistá je definována jako 0 nebo 1 na stupnici
0 až 5.

U pacientů s ložiskovou psoriázou, kteří dostávali Enbrel, byly zjevné signifikantní odpovědi 
v porovnání s placebem v době první kontroly (2 týdny) a přetrvávaly po 24 týdnů léčení.

Studie 2 měla také období po vysazení terapie, kdy bylo léčení ukončeno ve 24. týdnu u pacientů, kteří 
dosáhli zlepšení PASI minimálně o 50 %. U pacientů byl sledován výskyt rebound fenoménu (PASI 

150 % od úvodní hodnoty) a doba do relapsu (definován jako ztráta nejméně poloviny zlepšení 
dosaženého ve 24. týdnu v porovnání s úvodní hodnotou). V období po ukončení léčení se symptomy 
psoriázy postupně vrátily s průměrnou dobou 3 měsíce do relapsu onemocnění. Nebyl pozorován 

56

rebound fenomén ani závažné nežádoucí příhody spojené s psoriázou. Existují některé důkazy 
podporující prospěšnost opakované terapie přípravkem Enbrel u pacientů, kteří od počátku odpovídají 
na léčení.

Ve studii 3 si většina pacientů (77 %), kteří byli původně randomizováni do skupiny léčené 50 mg 
přípravku Enbrel 2x týdně a měli od 12. týdne snížené dávky na 25 mg 2x týdně, udržela odpověď 
PASI 75 do 36. týdne. U pacientů léčených po celou dobu studie dávkami 25 mg 2x týdně, se mezi 12. 
a 36. týdnem odpověď PASI 75 postupně zlepšovala.

Ve studii 4 měla přípravkem Enbrel léčená skupina pacientů vyšší podíl pacientů s PASI 75 ve 12. 
týdnu (38 %), v porovnání s placebem léčenou skupinou (2 %) (p<0,0001). U pacientů léčených po 
celou dobu studie dávkami 50 mg jednou týdně, se odpověď i nadále zlepšovala a ve 24. týdnu dosáhla 
u 71% PASI 75.

V dlouhodobých otevřených studiích (až 34 měsíců), v nichž byl Enbrel podáván nepřetržitě, byly 
udrženy klinické odpovědi a bezpečnost byla srovnatelná s krátkodobými studiemi.

Analýza údajů z klinických studií neprokázala žádné charakteristiky základního onemocnění, které by 
napomohly klinikům ve výběru nejvhodnější možnosti dávkování (přerušované nebo kontinuální). 
Proto musí být výběr přerušované nebo kontinuální terapie založen na lékařském posouzení a na 
individuálních potřebách pacienta.

Protilátky proti přípravku Enbrel
V séru některých osob léčených etanerceptem byly zjištěny protilátky proti etanerceptu. Všechny tyto 
protilátky byly non-neutralizační a jejich výskyt byl zpravidla dočasný. Zdá se, že mezi vznikem 
protilátek, klinickou odpovědí ani nežádoucími účinky není žádná souvislost.

U pacientů léčených schválenými dávkami etanerceptu v klinických studiích po dobu až 12 měsíců byl 
kumulativní výskyt protilátek proti etanerceptu přibližně následující: 6% pacientů s revmatoidní 
artritidou, 7,5%  pacientů s psoriatickou artritidou, 2% pacientů s ankylozující spondylitidou, 7% 
pacientů s psoriázou, 9,7 % dětských pacientů s ložiskovou psoriázou a 4,8 % pacientů s juvenilní 
idiopatickou artritidou. 

Podíl osob, u kterých se vyvinuly protilátky proti etanerceptu v dlouhodobých klinických studiích 
(trvajících až 3,5 roku), se s časem podle očekávání zvyšoval. Přesto však vzhledem k jejich 
přechodnému charakteru byla u pacientů s revmatoidní artritidou a psoriázou incidence protilátek 
zjištěných v každém hodnoceném okamžiku typicky méně než 7%. 

V dlouhodobé studii u pacientů s psoriázou, ve které pacienti dostávali 50 mg etanerceptu dvakrát 
týdně po dobu 96 týdnů, byl v každém hodnoceném okamžiku pozorován výskyt protilátek do 
přibližně 9%.

Pediatrická populace

Dětští pacienti s juvenilní idiopatickou artritidou
Bezpečnost a účinnost přípravku Enbrel byla hodnocena ve studii sestávající ze dvou částí u 69 dětí 
s polyartikulárním průběhem juvenilní idiopatické artritidy, které měly různé typy nástupu juvenilní 
idiopatické artritidy (polyartritida, oligoartritida, systémová artritida). Do studie byli zařazeni pacienti 
od 4 do 17 let se středně těžkou až těžkou aktivní juvenilní idiopatickou artritidou s polyartikulárním 
průběhem, refrakterní na nebo netolerující léčbu methotrexátem, kteří nadále dostávali stabilní dávku 
jednoho nesteroidního antirevmatika a/nebo  prednisonu (

0,2 mg/kg/den nebo maximálně 10 mg). V 

části I dostávali všichni pacienti přípravek Enbrel v dávce 0,4 mg/kg (max. 25 mg v dávce) s.c. 2x 
týdně. V části II byli pacienti s klinickou odpovědí v devadesátém dni randomizováni, a buď zůstali na 
přípravku Enbrel nebo dostávali placebo po dobu 4 měsíců a byli hodnoceni pro znovuvzplanutí 
nemoci. Odpovědi byly posuzovány podle měřítka ACR Pedi 30, charakterizované jako zlepšení o 

30 % ve třech a více ze šesti základních kriterií JRA a zhoršení o 

 30 % maximálně u jednoho ze šesti 

základních kriterií JRA, zahrnujících počet aktivních kloubů, omezení pohybu, celkové hodnocení 

57

lékařem a pacientem/rodičem, funkční vyšetření a rychlost sedimentace erytrocytů. Vzplanutí nemoci 
bylo definováno jako zhoršení o 

 30 % ve třech ze šesti základních kriterií JRA a zlepšení o  30 % u 

nejvýše jednoho ze šesti základních kriterií JRA a přítomnost nejméně 2 aktivních kloubů.

V části I této studie vykázalo 51 z 69 pacientů (74 %) klinickou odpověď a vstoupilo do části II. 
V části II bylo pozorováno vzplanutí nemoci u 6 z 25 pacientů (24 %) pokračujících v léčbě 
přípravkem Enbrel ve srovnání s 20 z 26 pacientů (77 %), kteří dostávali placebo (p=0,007). Od 
zahájení části II uplynulo ve skupině léčené přípravkem Enbrel průměrně 

116 dnů do znovuvzplanutí 

nemoci a u pacientů v placebové skupině průměrně 28 dnů. Z pacientů, u kterých byla zaznamenána 
klinická odpověď v 90. dni a kteří vstoupili do pokračovací fáze II, se část z těch zůstávajících na 
terapii přípravkem Enbrel od 3. do 7. měsíce dále zlepšovala, zatímco ti, kteří dostávali placebo, 
nezaznamenali zlepšení. 

V otevřené pokračovací studii zaměřené na bezpečnost bylo léčeno přípravkem Enbrel 58 dětských 
pacientů z výše uvedené studie (ve věku od 4 let v době zařazení) po dobu 10 let. Míra závažných 
nežádoucích příhod a závažných infekcí se dlouhodobou expozicí nezvýšila.

Dlouhodobá bezpečnost přípravku Enbrel v monoterapii (n=103), přípravku Enbrel s methotrexátem 
(n=294) nebo methotrexátu v monoterapii (n=197) byla hodnocena po dobu až 3 let v registru 594 dětí 
s juvenilní idiopatickou artritidou ve věku 2 až 18 let, z nichž 39 bylo ve věku 2 až 3 let. Celkově byly 
častěji hlášeny infekce u pacientů léčených etanerceptem ve srovnání se samotným methotrexátem 
(3,8% vs. 2%) a infekce související s použitím etanerceptu byly závažnějšího charakteru. 

V jiné otevřené jednoramenné studii bylo léčeno přípravkem Enbrel v dávce 0,8 mg/kg (až do 
maximální dávky 50 mg) podávané jednou týdně po dobu 12 týdnů, 60 pacientů s rozšířenou 
oligoartritidou (15 pacientů ve věku od 2 do 4 let, 23 pacientů ve věku od 5 do 11 let a 22 pacientů ve 
věku od 12 do 17 let)), 38 pacientů s artritidou spojenou s entesitidou (ve věku od 12 do 17 let) a 29 
pacientů s psoriatickou artritidou (ve věku od 12 do 17 let). V každé z těchto subtypů JIA většina 
pacientů vyhověla ACR Pedi 30 kriteriím a prokázala zlepšení klinického stavu splněním 
sekundárních cílů studie - jako je počet citlivých kloubů a celkové hodnocení stavu lékařem. 
Bezpečnostní profil byl konzistentní s výsledky předchozích JIA studií.

Nebyly provedeny studie hodnotící účinek pokračování léčby přípravkem Enbrel u pacientů s juvenilní 
idiopatickou artritidou, u nichž nedošlo ke klinické odpovědi do 3 měsíců od zahájení léčení 
přípravkem Enbrel. Navíc nebyly provedeny studie hodnotící účinek ukončení nebo snížení 
doporučené dávky přípravku Enbrel po jeho dlouhodobém používání u pacientů s juvenilní 
idiopatickou artritidou.

Dětští pacienti s ložiskovou psoriázou
Účinnost přípravku Enbrel byla hodnocena v randomizované dvojitě zaslepené, placebem 
kontrolované studii u 211 dětských pacientů ve věku od 4 do 17 let se středně těžkou až těžkou 
ložiskovou psoriázou (definovanou sPGA skórem ≥ 3, zahrnujících ≥10% BSA a PASI ≥ 12). Vybraní 
pacienti měli v anamnéze fototerapii nebo celkovou terapii, nebo neodpovídali dostatečně na topickou 
terapii.

Pacienti dostávali Enbrel 0,8 mg/kg (až do 50 mg) nebo placebo jednou týdně po 12 týdnů. Ve 12.
týdnu mělo pozitivní odpověď účinnosti (tj. PASI 75) více pacientů randomizovaných do skupiny 
léčené přípravkem Enbrel než randomizovaných do skupiny léčené placebem.

58

Výsledky studie u ložiskové psoriázy dětí po 12 týdnech 

Enbrel

0,8 mg/kg jednou 

týdně

(N = 106)

Placebo

(N = 105)

PASI 75, n (%)

60 (57%)

a

12 (11%)

PASI 50, n (%)

79 (75%)

a

24 (23%)

sPGA “čistý” nebo “minimální”, n (%)

56 (53%)

a

14 (13%)

Zkratky: sPGA-statické celkové lékařské hodnocení
a. p < 0,0001 v porovnání s placebem

Po 12 týdenní dvojitě zaslepené léčebné periodě dostávali všichni pacienti přípravek Enbrel 0,8 mg/kg 
(až do 50 mg) jednou týdně po dobu dalších 24 týdnů. V průběhu otevřené periody byly pozorovány 
podobné odpovědi jako ve dvojitě zaslepené periodě.

V průběhu randomizované periody vysazení léku signifikantně více pacientů přerandomizovaných do 
skupiny léčené placebem zaznamenalo relaps choroby (ztráta odpovědi PASI 75) v porovnání
s pacienty přerandomizovanými do skupiny léčené přípravkem Enbrel. Při pokračujícím léčením 
odpovědi přetrvávaly až po 48 týdnů.

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost přípravku Enbrel v dávce 0,8 mg/kg (až do 50 mg) podávaného
jednou týdně byla hodnocena v otevřené rozšířené studii na 181 pediatrických subjektech s ložiskovou 
psoriázou v celkové délce až 2 roky následující po výše uvedené 48 týdenní studii. Dlouhodobé 
zkušenosti s užíváním přípravku Enbrel byly obecně srovnatelné s původní 48 týdenní studií a 
neukázaly žádná nová bezpečnostní zjištění.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Hodnoty etanerceptu v séru byly určovány metodou enzymatické imunoanalýzy (ELISA), která může 
detekovat ELISA-reaktivní degradační produkty, jakož i původní látku. 

Absorpce
Etanercept je pomalu absorbován z místa subkutánní injekce a po jednotlivé dávce dosahuje 
maximální koncentraci přibližně po 48 hodinách. Absolutní biologická dostupnost je 76 %. Při 
dávkování 2x týdně se očekávají ustálené koncentrace, které jsou přibližně dvakrát tak vysoké než 
koncentrace zjištěné po jednotlivé dávce. Průměrná maximální sérová koncentrace po podání 
jednotlivé subkutánní dávky 25 mg přípravku Enbrel zdravým dobrovolníkům dosahovala 1,65 

 0,66 

g/ml a plocha pod křivkou byla 235  96,6 g . hod/ml. 

Profily středních hodnot koncentrací v ustáleném stavu u pacientů s revmatoidní artritidou, léčených 
50 mg přípravku Enbrel jednou týdně (n=21) vs. 25 mg Enbrel 2x týdně (n=16) byly C 

max

2,4 mg/l vs. 

2,6 mg/l, C

min

byly 1,2 mg/l vs. 1,4 mg/l a parciální AUC byla 297 mgh/l vs. 316 mgh/l. V otevřené 

jednodávkové dvourežimové zkřížené studii na zdravých dobrovolnících byl shledán etanercept 
podávaný v jednotlivé injekci 50 mg/ml bioekvivalentním se dvěma jednotlivými injekcemi po 25 
mg/ml podanými současně.     

V populační farmakokinetické analýze pacientů s ankylozující spondylitidou byly ustálené stavy AUC

etanerceptu 466 

g*h/ml pro 50 mg Enbrel jednou týdně (N=154) a 474 g*h/ml pro 25 mg Enbrel 

dvakrát týdně (N=148). 

Distribuce
Závislost koncentrace etanerceptu na čase zobrazuje biexponenciální křivka. Celkový distribuční 
objem etanerceptu je 7,6 l, zatímco distribuční objem v ustáleném stavu je 10,4 l. 

59

Eliminace
Etanercept je pomalu vylučován z organismu. Poločas vylučování je dlouhý, přibližně 70 hodin. 
Clearance je u pacientů s revmatoidní artritidou přibližně 0,066 l/hod., tj. o něco nižší než hodnota 
0,11 l/hod. pozorovaná u zdravých dobrovolníků. Navíc farmakokinetika přípravku Enbrel u pacientů 
s revmatoidní artritidou, u pacientů s ankylozující spondylitidou a u pacientů s ložiskovou psoriázou je 
podobná.

Není zjevný rozdíl ve farmakokinetice u žen a mužů. 

Linearita
Závislost na dávce nebyla formálně hodnocena, ale v dávkovém rozmezí není zřejmé nasycení 
clearance.

Zvláštní populace

Porucha funkce ledvin
I když po podání radioaktivně značeného etanerceptu zdravým dobrovolníkům i pacientům byla 
radioaktivita vylučována močí, u pacientů s akutním renálním selháním nebyla pozorována zvýšená 
koncentrace etanerceptu. Renální porucha by tedy neměla vyžadovat změnu dávkování. 

Porucha funkce jater
U pacientů s akutním jaterním selháním nebyla pozorována zvýšená koncentrace etanerceptu. Jaterní 
porucha by tedy neměla vyžadovat změnu dávkování.

Starší osoby
Vliv pokročilého věku na koncentrace etanerceptu v séru byl zkoumán populační farmakokinetickou 
analýzou. Clearance a objem zjištěné u pacientů ve věku od 65 do 87 let byly podobné hodnotám 
stanoveným u pacientů, kteří byli mladší než 65 let.

Pediatrická populace

Dětští pacienti s juvenilní idiopatickou artritidou
V klinické studii byl Enbrel podáván 69 pacientům (ve věku od 4 do 17 let) s polyartikulárním 
průběhem juvenilní idiopatické artritidy v dávce 0,4 mg/kg 2x týdně po dobu 3 měsíců. Střední 
hodnoty sérových koncentrací byly podobné těm, které byly zjištěny u dospělých pacientů s 
revmatoidní artritidou. Nejmladší děti (4 roky) měly sníženou clearance (zvýšily clearance, když 
normalizovaly svoji hmotnost) ve srovnání se staršími dětmi (12 let) a s dospělými. Simulace 
dávkování naznačuje, že zatímco starší děti (od 10 do 17 let) mají hladiny v séru bližší hladinám, které 
byly stanoveny u dospělých, mladší děti mají hladiny zřetelně nižší.

Dětští pacienti s ložiskovou psoriázou
Dětským pacientům s ložiskovou psoriázou (věk od 4 do 17 let) byl podáván etanercept 0,8 mg/kg (až 
do maximální dávky 50 mg za týden) jednou týdně až po dobu 48 týdnů. Střední hodnoty sérových
koncentrací v ustáleném stavu byly od 1,6 do 2,1 μg/ml v týdnech 12, 24 a 48. Tyto střední hodnoty 
koncentrací u dětských pacientů s ložiskovou psoriázou byly podobné koncentracím pozorovaným 
u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou (léčených 0,4 mg/kg etanerceptu dvakrát týdně až do 
maximální dávky 50 mg za týden). Tyto střední koncentrace byly podobné jako u dospělých pacientů 
s ložiskovou psoriázou léčenou 25 mg etanerceptu dvakrát týdně.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

V toxikologických studiích s přípravkem Enbrel nebyla zjevná žádná dávku limitující toxicita ani 
toxicita v cílových orgánech. Podle výsledků celé řady studií in vitro in vivo je přípravek Enbrel 
považován za negenotoxický. Studie karcinogenity a standardní hodnocení fertility a postnatální 
toxicity nebyly s přípravkem Enbrel provedeny v důsledku zjištění vzniku neutralizujících protilátek u 
hlodavců.

60

Přípravek Enbrel nevyvolal úmrtí ani zjevné příznaky toxicity u myší nebo potkanů po podání 
jednotlivé dávky 2000 mg/kg subkutánně nebo jednotlivé dávky 1000 mg/kg intravenózně.

Přípravek Enbrel nevykazoval toxicitu limitující velikost dávky nebo orgánovou toxicitu u opic druhu 
cynomolgus po podávání 2x týdně subkutánně po 4 nebo 26 po sobě jdoucích týdnů v dávce 15 mg/kg, 
což vedlo k sérovým koncentracím podle velikosti plochy pod křivkou více než 27x vyšším než 
zjištěným u lidí po doporučené dávce 25 mg.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1  Seznam pomocných látek

Prášek
Mannitol (E421) 
Sacharosa 
Trometamol

Rozpouštědlo
Voda pro injekci.

6.2  Inkompatibility

Vzhledem k absenci studií kompatibility nesmí být tento přípravek mísen s jinými léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

4 roky

Chemická a fyzikální stabilita po naředění byla prokázána na dobu 6 hodin při teplotě do 25 ºC. Z 
mikrobiologického hlediska má být rozpuštěný přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě,
doba uchovávání přípravku a podmínky před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by 
neměly být delší než 6 hodin při teplotě do 25 ºC, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a 
validovaných aseptických podmínek.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 ºC – 8 ºC). Chraňte před mrazem.

Přípravek Enbrel lze jednorázově po dobu až čtyř týdnů uchovávat při teplotě maximálně do 25 ºC; po 
této době nesmí být znovu uchováván v chladu (v chladničce). Přípravek Enbrel musí být zlikvidován, 
pokud není použit do čtyř týdnů po vyjmutí z chladničky.  

Podmínky uchovávání rozpuštěného léčivého přípravku viz bod 6.3.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Injekční lahvička z bezbarvého skla (typ I, 4 ml) s pryžovou zátkou, hliníkovým uzávěrem a krytkou z 
plastické hmoty. Enbrel se dodává v předplněných injekčních stříkačkách obsahujících vodu na 
injekci. Stříkačky jsou ze skla typu I. 

Krabička obsahuje 4, 8 nebo 24 injekční lahvičky přípravku Enbrel, 4, 8 nebo 24 předplněné stříkačky 
s rozpouštědlem, 4, 8 nebo 24 jehly, 4, 8 nebo 24 adaptéry lahvičky a 8, 16 nebo 48 alkoholových 
tamponů. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

61

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Návod na použití a zacházení
Enbrel se před použitím rozpustí v l ml vody pro přípravu injekcí a podá se subkutánní injekcí. Enbrel 
neobsahuje žádnou antibakteriální látku, a proto má být připravený roztok podán co nejdříve, 
nejpozději však do 6 hodin po rozpuštění. Roztok má být čirý a bezbarvý až světle žlutý nebo světle 
hnědý, bez kousků, vloček nebo mechanických částic. V lahvičce může zůstat bílá pěna – to je 
normální. Enbrel by se neměl použít, pokud se veškerý bílý prášek nerozpustí do 10 min. Pokud se to 
stane, použijte jinou lahvičku.

Úplný návod na přípravu, podání a opakované použití rozpuštěného přípravku Enbrel je k dispozici 
v příbalové informaci, bod 7 „Návod k přípravě a podávání injekcí přípravku Enbrel“.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky.

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited  
Ramsgate Road  
Sandwich   
Kent CT13 9NJ 
Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/99/126/003
EU/1/99/126/004
EU/1/99/126/005

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 3. února 2000
Datum posledního prodloužení registrace: 3. února 2010

10.  DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

62

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

ENBREL 25 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce
ENBREL 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

ENBREL 25 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce
Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje etanerceptum 25 mg.

ENBREL 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce
Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje etanerceptum 50 mg.

Etanercept je fúzní protein složený z receptoru p 75 tumor nekrotizujícího faktoru a Fc proteinu, 
vyráběný technologií rekombinace DNA v expresním systému ovárií čínského křečíka (CHO).  
Etanercept je dimer chimerického proteinu, vzniklého genetickým inženýrstvím, který vzniká 
spojením extracelulární vazebné domény lidského receptoru 2 tumor nekrotizujícího faktoru 
(TNFR2/p75) s Fc oblastí lidského IgG1. Tato Fc složka obsahuje pantovou oblast, CH

a CH

3  

regiony 

ale nemá CH

region IgG1. Etanercept obsahuje 934 aminokyselin a má molekulovou hmotnost 

přibližně 150 kilodaltonů. Specifická aktivita etanerceptu je 1,7x10

6

jednotek/mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

Roztok je čirý, bezbarvý až světle žlutý nebo světle hnědý.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Revmatoidní artritida
Enbrel v kombinaci s methotrexátem je indikován k léčbě středně těžké až těžké aktivní revmatoidní 
artritidy u dospělých v případech, kdy po podání jiných chorobu modifikujících léků, včetně 
methotrexátu (pokud není kontraindikován), nebylo dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi.

Enbrel může být podáván jako monoterapie v případě intolerance methotrexátu nebo pokud je 
pokračující léčba methotrexátem nevhodná.

Enbrel je také indikován k léčbě závažné aktivní a progresivní revmatoidní artritidy u dospělých, kteří 
nebyli předtím léčeni methotrexátem.

Enbrel použitý samostatně nebo v kombinaci s methotrexátem prokázal rentgenologicky měřitelné 
snížení míry progrese poškození kloubů a fyzické funkční zlepšení.

Juvenilní idiopatická artritida
Léčba polyartritidy (positivní či negativní revmatoidní faktor) a rozvinuté oligoartritidy u dětí a 
dospívajících ve věku od 2 let, u nichž nebylo dosaženo adekvátní odpovědi na léčbu methotrexátem, 
nebo u nichž methotrexát nebyl tolerován. 

Léčba psoriatické artritidy u dospívajících ve věku od 12 let, u nichž nebylo dosaženo adekvátní 
odpovědi na léčbu methotrexátem, nebo u nichž methotrexát nebyl tolerován.

63

Léčba artritidy spojené s entesitidou u dospívajících ve věku od 12 let, u nichž nebylo dosaženo 
adekvátní odpovědi na konvenční léčbu nebo u nichž konvenční léčba nebyla tolerována.

Přípravek Enbrel nebyl studován u dětí mladších než 2 roky.

Psoriatická artritida
Léčení aktivní a progresivní psoriatické artritidy u dospělých v případech, kdy po předchozím podání 
jiných chorobu modifikujících léků nebylo dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi. Enbrel prokázal 
fyzické funkční zlepšení u pacientů s psoriatickou artritidou a rentgenologicky měřitelné snížení míry 
progrese poškození periferních kloubů u pacientů se symetrickými polyartikulárními podtypy choroby.

Axiální spondylartritidy

Ankylozující spondylitida (AS)
Léčení dospělých se závažnou aktivní ankylozující spondylitidou, jestliže nebylo dosaženo adekvátní 
odpovědi konvenční léčbou.

Radiograficky neprokazatelná axiální spondylartritida
Léčba dospělých se závažnou radiograficky neprokazatelnou axiální spondylartritidou s objektivními 
známkami zánětu indikovanými zvýšenou hladinou C-reaktivního proteinu (CRP) a/nebo prokázanými 
při zobrazení magnetickou rezonancí (MR), kteří měli nedostatečnou odpověď na nesteroidní 
antirevmatika (NSAID-nonsteroidal anti-inflammatory drugs).

Ložisková psoriáza
Léčení dospělých se středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázou, kteří neodpovídají na jinou 
celkovou terapii zahrnující cyklosporin, methotrexát nebo psoralen a ultrafialové světlo A (PUVA) 
(viz bod 5.1), nebo tato terapie je pro ně kontraindikována, nebo ji netolerují.

Ložisková psoriáza u dětí
Léčení chronické těžké ložiskové psoriázy u dětí a dospívajících ve věku od 6 let, kteří neodpovídají 
dostatečně na léčbu nebo netolerují jinou celkovou terapii nebo fototerapii.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčení přípravkem Enbrel má být zahájeno a prováděno pod dohledem lékaře specializovaného na 
diagnostikování a léčbu revmatoidní artritidy, juvenilní idiopatické artritidy, psoriatické artritidy, 
ankylozující spondylitidy, radiograficky neprokazatelné axiální spondylartritidy, ložiskové psoriázy 
nebo ložiskové psoriázy u dětí. Pacienti léčení přípravkem Enbrel mají dostat pohotovostní kartu 
pacienta.

Přípravek Enbrel je k dispozici v silách 10, 25 a 50 mg.

Dávkování

Revmatoidní artritida
Doporučenou dávku představuje 25 mg přípravku Enbrel podaného 2x týdně. Alternativně 50 mg 
podaných jednou týdně bylo stanoveno jako bezpečné a účinné (viz bod 5.1).

Psoriatická artritida, ankylozující spondylitida a radiograficky neprokazatelná axiální 
spondylartritida
Doporučená dávka je 25 mg přípravku Enbrel podaná 2x týdně nebo 50 mg podaných jednou týdně. 

Dostupné údaje naznačují, že u všech výše uvedených indikací je klinické odpovědi obvykle dosaženo 
v průběhu 12 týdnů léčby. Je třeba pečlivě zvážit pokračování léčby u pacienta, který na ni během této 
doby nevykazuje odpověď.  

64

Ložisková psoriáza
Doporučená dávka je 25 mg přípravku Enbrel podaná 2x týdně nebo 50 mg podaná jednou týdně. 
Alternativně může být podáváno 50 mg 2x týdně až 12 týdnů a dále, je-li to nezbytné, dávka 25 mg 2x 
týdně nebo 50 mg jednou týdně. Léčení přípravkem Enbrel má pokračovat až do dosažení remise, až 
po dobu 24 týdnů. U některých dospělých pacientů může být vhodné pokračování v terapii po 24 
týdnech (viz bod 5.1). U pacientů, kteří nevykazují odpověď po 12 týdnech, má být léčení ukončeno.
Je-li indikována opakovaná léčba, má se dodržet výše uvedená délka léčení. Dávka má být 25 mg 2x 
týdně nebo 50 mg jednou týdně. 

Zvláštní populace

Porucha funkce ledvin a jater
Nevyžaduje se úprava dávek.

Starší osoby
Nevyžaduje se žádná úprava dávek. Dávkování a způsob podávání jsou stejné jako u dospělých ve 
věku od 18 do 64 let.

Pediatrická populace
Dávkování přípravku Enbrel je u dětských pacientů založeno na jejich tělesné hmotnosti. Pacientům 
o hmotnosti nižší než 62,5 kg by měla být podána přesná dávka na mg/kg za použití prášku a
rozpouštědla pro injekční roztok nebo prášku pro injekční roztok (viz níže uvedené dávkování pro 
konkrétní indikace). Pacientům o hmotnosti 62,5 kg a více může být dávka podávána pomocí fixní 
dávky v předplněné injekční stříkačce nebo předplněném peru. 

Juvenilní idiopatická artritida 
Doporučená dávka je 0,4 mg/kg (až do maximální dávky 25 mg) ve formě subkutánní injekce 
podávaná 2x týdně v intervalu 3–4 dny mezi dávkami nebo 0,8 mg/kg (až do maximální dávky 50 mg) 
podávaná 1x týdně. U pacientů, kteří nevykazují žádnou odpověď po 4 měsících, má být terapie 
ukončena.

Pro podávání dětem s JIA s hmotností nižší než 25 kg může být vhodnější síla 10 mg v injekční 
lahvičce.

Nebyly provedeny žádné formální klinické studie u dětí ve věku 2 až 3 let. Limitované bezpečnostní 
údaje z registru pacientů však naznačují, že bezpečnostní profil u dětí ve věku 2 až 3 let je podobný 
jako u dospělých a dětí ve věku 4 let a starších, pokud je podávána jednou týdně subkutánně dávka 0,8 
mg/kg (viz bod 5.1).

U dětí mladších 2 let v indikaci juvenilní idiopatická artritida není zpravidla užití přípravku Enbrel 
aplikovatelné.

Ložisková psoriáza u dětí (věk 6 let a starší)
Doporučená dávka je 0,8 mg/kg (až do maximální dávky 50 mg) jednou týdně až po dobu 24 týdnů. 
U pacientů, kteří nevykazují žádnou odpověď po 12 týdnech, má být terapie ukončena.

Pokud je indikováno opakované léčení přípravkem Enbrel, má se postupovat podle výše uvedených 
pokynů o délce terapie. Podává se dávka 0,8 mg/kg (až do maximální dávky 50 mg) jednou týdně.

U dětí mladších 6 let v indikaci ložiskové psoriázy není zpravidla užití přípravku Enbrel aplikovatelné.

Způsob podání
Přípravek Enbrel je podáván subkutánní injekcí (viz bod 6.6).

Úplný návod na přípravu a podání rozpuštěného přípravku Enbrel je k dispozici v příbalové informaci, 
bod 7 „Návod k přípravě a podání injekce přípravku Enbrel“.

65

4.3

Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku obsaženou v přípravku uvedenou 
v bodě 6.1.
Sepse nebo riziko sepse.

Léčba přípravkem Enbrel nesmí být zahájena u pacientů s aktivní infekcí včetně chronických a 
lokálních infekcí.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

K lepší dohledatelnosti biologických léčivých přípravků je nutné přehledně zaznamenat (nebo uvést) 
do pacientovy dokumentace název podávaného přípravku a číslo šarže.

Infekce
Pacienti mají být vyšetřeni na infekce před zahájením, v průběhu a po ukončení léčení přípravkem 
Enbrel, přičemž je třeba brát v úvahu, že průměrný poločas vylučování etanerceptu je přibližně 70 
hodin (rozmezí 7-300 hodin).

Při používání přípravku Enbrel byly pozorovány závažné infekce, sepse, tuberkulóza a oportunní 
infekce, včetně invazivních plísňových infekcí, listerióza a legionelóza (viz bod 4.8). Příčinou těchto 
infekcí byly bakterie, mykobakterie, plísně, viry a parazité (včetně protozoí). V některých případech, 
obzvláště u plísňových a dalších oportunních infekcí, nebyly tyto infekce rozpoznány, což vedlo 
k opožděnému nasazení příslušné léčby a někdy k úmrtí. Při vyšetření pacientů na přítomnost infekce 
je třeba brát v úvahu riziko pacienta vzhledem k významným oportunním infekcím (např. expozice 
endemickým mykózám).

Pacienty, u kterých se v průběhu podávání přípravku Enbrel rozvine infekce, je třeba přísně 
monitorovat. Jestliže se u pacienta rozvíjí závažná infekce, musí být přípravek Enbrel vysazen.
Bezpečnost a účinnost přípravku Enbrel nebyla u pacientů s chronickými infekcemi hodnocena. Lékaři 
mají pečlivě zvažovat podání přípravku Enbrel pacientům, kteří mají v anamnéze opakované nebo 
chronické infekce nebo trpí stavy, které mohou vytvářet dispozici k infekcím, např. pokročilý nebo 
špatně kompenzovaný diabetes.

Tuberkulóza
U pacientů léčených přípravkem Enbrel byly hlášeny případy aktivní tuberkulózy včetně miliární a 
extrapulmonální tuberkulózy.

Před zahájením léčení musí být všichni pacienti vyšetřeni na aktivní a inaktivní (latentní) tuberkulózu. 
Toto vyšetření by mělo obsahovat podrobnou lékařskou anamnézu a osobní anamnézu tuberkulózy, 
možný předchozí kontakt s tuberkulózou a předchozí a/nebo současnou imunosupresivní terapii. U 
všech pacientů musí být (v souladu s lokálními doporučeními) provedeny vhodné screeningové testy -
tj. tuberkulinový kožní test a rentgen hrudníku. Doporučuje se zaznamenat výsledky těchto vyšetření 
do pohotovostní karty pacienta. Předepisující lékařům se připomíná riziko falešně negativních 
výsledků tuberkulinových testů, zvláště u pacientů těžce nemocných nebo se sníženou imunitou.

Při pozitivní diagnóze aktivní tuberkulózy se nesmí terapie přípravkem Enbrel zahájit. Pokud je 
diagnostikována inaktivní (latentní) tuberkulóza, antituberkulózní léčba latentní tuberkulózy musí být 
zahájena před začátkem terapie přípravkem Enbrel a v souladu s místními doporučeními. V takovém 
případě je třeba velmi pečlivě zhodnotit poměr přínosu/rizika terapie přípravkem Enbrel.

Všechny pacienty je třeba informovat, že pokud se během nebo po ukončení léčby přípravkem Enbrel 
objeví známky/příznaky naznačující tuberkulózu (např. přetrvávající kašel, chřadnutí/ztráta hmotnosti, 
zvýšená teplota), mají vyhledat lékařskou pomoc.

66

Reaktivace hepatitidy B
U pacientů, kteří byli v minulosti infikováni virem hepatitidy B (HBV) a léčeni souběžně antagonisty 
TNF včetně přípravku Enbrel, byla hlášena reaktivace hepatitidy B. Patří sem i zprávy o reaktivaci 
hepatitidy B u pacientů, kteří byli anti-HBc pozitivní, avšak HBsAg negativní. Před zahájením léčby 
přípravkem Enbrel se musí u pacientů provést test na infekci HBV. U pacientů s pozitivním 
výsledkem testu na infekci HBV se doporučuje konzultace s lékařem, který je odborníkem v léčbě 
hepatitidy B. Při podávání přípravku Enbrel pacientům, kteří byli v minulosti infikováni HBV, je třeba 
opatrnosti. Tito pacienti musí být po celou dobu léčby a několik týdnů po jejím ukončení sledováni na 
známky a příznaky aktivní infekce HBV. Nejsou k dispozici dostatečné údaje o léčbě HBV 
infikovaných pacientů antivirovou terapií společně s terapií antagonisty TNF. U pacientů, u nichž 
dojde k rozvoji infekce HBV, by se měla léčba přípravkem Enbrel ukončit a zahájit léčba účinnou 
antivirovou terapií spolu s vhodnou podpůrnou léčbou.

Zhoršení hepatitidy C
U pacientů léčených přípravkem Enbrel bylo hlášeno zhoršení hepatitidy C. Enbrel má být podáván 
s opatrností u pacientů s hepatitidou C v anamnéze.

Současná léčba s anakinrou
Současné podávání přípravku Enbrel s anakinrou bylo spojeno se zvýšeným rizikem závažných infekcí 
a s neutropenií ve srovnání s podáváním samotného přípravku Enbrel. Tato kombinace neprokázala 
zvýšení klinického prospěchu. Proto se současné podávání přípravku Enbrel s anakinrou nedoporučuje 
(viz bod 4.5 a 4.8).

Současná léčba s abataceptem
V klinických studiích vedlo současné podávání abataceptu a přípravku Enbrel ke zvýšené incidenci 
závažných nežádoucích příhod. Tato kombinace neprokázala lepší klinický benefit; takové použití se 
nedoporučuje (viz bod 4.5).

Alergické reakce
Kryt jehly předplněné injekční stříkačky obsahuje latex (suchá přírodní pryž), který může při 
zacházení s ním nebo při podání přípravku Enbrel vyvolat hypersenzitivní reakce u osob se známou 
nebo možnou přecitlivělostí na latex.

Běžně byly pozorovány alergické reakce spojené s podáváním přípravku Enbrel. Při používání 
přípravku Enbrel alergické reakce zahrnovaly angioedém a kopřivku, jakož i závažné reakce. 
Vyskytne-li se závažná alergická nebo anafylaktická reakce, léčení přípravkem Enbrel musí být 
okamžitě přerušeno a má být zahájena adekvátní terapie.

Imunosuprese
Protože TNF ovlivňuje protizánětlivý proces a moduluje buněčnou imunitní odpověď, je možné, že 
antagonisté TNF včetně přípravku Enbrel, ovlivní přirozenou ochranu proti infekcím a malignitám. Ve 
studii se 49 dospělými pacienty s revmatoidní artritidou léčenou přípravkem Enbrel nebylo 
pozorováno žádné potlačení opožděné přecitlivělosti nebo hladiny imunoglobulinů nebo změny počtu 
efektorových buněčných populací. 

U dvou pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou se rozvinula infekce varicely se známkami a 
příznaky aseptické meningitidy, která byla vyléčena bez následků. Pacienti s výraznou expozicí viru 
varicely musí dočasně přerušit léčení přípravkem Enbrel a je třeba u nich zvážit profylaktickou léčbu
imunoglobulinem proti varicella zoster.

Bezpečnost a účinnost přípravku Enbrel u pacientů se sníženou imunitou nebyla hodnocena.

Maligní nádory a lymfoproliferativní onemocnění

Solidní a hematopoetické maligní nádory (s vyloučením karcinomů kůže)
V postmarketingovém období se vyskytla hlášení o různých nádorových onemocněních (včetně 
karcinomu prsu, plic a lymfomu) (viz bod 4.8).

67

V kontrolovaných částech klinických studií s antagonisty TNF bylo u pacientů léčených antagonisty 
TNF pozorováno více případů lymfomů než u kontrolních pacientů. Jejich výskyt však byl vzácný a 
období sledování pacientů léčených placebem bylo kratší než u pacientů, léčených antagonisty TNF. 
Po uvedení přípravku na trh byly u pacientů léčených antagonisty TNF hlášeny případy leukémie.
Zvýšené riziko vzniku lymfomu a leukémie je u pacientů s revmatoidní artritidou při dlouhotrvajícím 
průběhu a vysoké aktivitě zánětlivého onemocnění předpokládané, což komplikuje odhad rizika.

Na základě současného stavu znalostí nelze u pacientů léčených antagonisty TNF vyloučit možné 
riziko rozvoje lymfomů, leukémie či jiných hematopoetických nebo solidních malignit. Při zvažování 
terapie antagonisty TNF u pacientů s maligním nádorovým onemocněním v anamnéze nebo při 
zvažování pokračování léčby u pacientů, u kterých se rozvine maligní nádor, je třeba zvýšené 
opatrnosti.  

Zhoubná nádorová onemocnění, některá končící smrtí, byla po uvedení přípravku na trh hlášena u dětí, 
dospívajících a mladých dospělých (do 22 let) léčených antagonisty TNF (zahájení terapie ≤ 18 let), 
včetně přípravku Enbrel. Lymfomy tvořily přibližně polovinu případů. Ostatní případy představovaly 
různé typy malignit a zahrnovaly vzácné, s imunosupresí typicky spojené malignity. Riziko rozvoje 
malignit u dětí a dospívajících léčených antagonisty TNF nelze vyloučit.

Karcinomy kůže 
U pacientů léčených antagonisty TNF, včetně přípravku Enbrel, byly hlášeny případy melanomu a 
nemelanomového karcinomu kůže (NMSC). U pacientů léčených přípravkem Enbrel byly 
v postmarketingovém období velmi zřídka hlášeny případy Merkelova buněčného karcinomu. U všech 
pacientů, zejména u těch s rizikovými faktory pro vznik karcinomu kůže, se doporučuje pravidelné 
vyšetření kůže.

Ze společných výsledků kontrolovaných klinických studií bylo pozorováno více případů NMSC u 
pacientů léčených přípravkem Enbrel v porovnání s kontrolními pacienty, obzvláště u pacientů 
s psoriázou. 

Očkování 
Současně s přípravkem Enbrel nesmí být podávány živé vakcíny. Údaje o sekundárním přenosu 
infekce živými vakcínami u pacientů léčených přípravkem Enbrel nejsou k dispozici.
Ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované randomizované klinické studii 184 pacientů s 
psoriatickou artritidou dostalo ve 4. týdnu také multivalentní pneumokokovou polysacharidovou 
vakcínu. V této studii většina pacientů s psoriatickou artritidou, kteří dostávali  Enbrel, byla schopna 
vykázat účinnou imunitní odpověď B 

 lymfocytů na pneumokokovou polysacharidovou vakcínu, ale 

titry byly v úhrnu mírně nižší, přičemž několik pacientů mělo dvojnásobně vyšší titry v porovnání s 
pacienty, kteří nedostávali Enbrel. Klinický význam tohoto jevu není známý.

Tvorba autoprotilátek
Léčení přípravkem Enbrel může vést k tvorbě autoprotilátek (viz bod 4.8).

Hematologické reakce
U pacientů léčených přípravkem Enbrel byly vzácně zjištěny případy pancytopenie a velmi vzácně 
případy aplastické anemie, některé s fatálním koncem. Pozornost musí být věnována pacientům 
léčeným přípravkem Enbrel, kteří mají v anamnéze krevní dyskrazii. Všichni pacienti léčení 
přípravkem Enbrel a rodiče/pečovatelé musí být upozorněni, aby neprodleně vyhledali lékařskou 
pomoc v případě rozvoje známek a příznaků připomínajících krevní dyskrazii nebo infekci (např. 
přetrvávání horečky, bolest v krku, podlitiny, krvácení, bledost). Tito pacienti musí být bezodkladně 
vyšetřeni, včetně vyšetření úplného krevního obrazu; při potvrzení krevní dyskrazie musí být Enbrel 
vysazen.

68

Neurologické poruchy 
Vzácně byly u pacientů léčených přípravkem Enbrel zaznamenány demyelinizační poruchy CNS (viz 
bod 4.8). Dodatečně byly vzácně hlášeny případy periferní demyelinizační polyneuropatie (včetně 
syndromu Guillain-Barré, chronické zánětlivé demyelinizační polyneuropatie, demyelinizační 
polyneuropatie a multifokální neuropatie motoneuronů). Přestože nebyly provedeny klinické studie 
podávání přípravku Enbrel pacientům s roztroušenou sklerózou, klinické studie jiných antagonistů 
TNF u pacientů s roztroušenou sklerózou prokázaly zvýšení aktivity onemocnění. Při zvažování 
podávání přípravku Enbrel pacientům se stávající nebo nově objevenou demyelinizační poruchou nebo 
pacientům, u nichž je možno uvažovat o zvýšeném riziku rozvoje demyelinizační poruchy, je třeba 
pečlivě vyhodnotit možná rizika a výhody terapie, včetně neurologického posouzení. 

Kombinovaná terapie
Ve dvouleté kontrolované klinické studii u pacientů s revmatoidní artritidou nevedla kombinace 
přípravku Enbrel a methotrexátu k neočekávaným bezpečnostním nálezům, a bezpečnostní profil 
přípravku Enbrel byl při podávání v kombinaci s methotrexátem podobný profilům zaznamenaným ve 
studiích, kde byl podáván samotný Enbrel nebo samotný methotrexát. Dlouhodobé klinické studie na 
stanovení bezpečnosti podání této kombinace stále pokračují. Dlouhodobá bezpečnost podávání 
přípravku Enbrel v kombinaci s jinými chorobu modifikujícími léky (DMARD) nebyla sledována.

Použití přípravku Enbrel při terapii psoriázy v kombinaci s jinými způsoby celkové léčby nebo 
s fototerapií nebylo studováno.

Renální a jaterní nedostatečnost
Na základě farmakokinetických údajů (viz bod 5.2) není potřeba upravovat dávku u pacientů s renální 
nebo hepatální nedostatečností. Klinické zkušenosti s těmito pacienty jsou omezené.

Městnavé srdeční selhání
Lékaři musí být opatrní při používání přípravku Enbrel u pacientů s městnavým srdečním selháním. 
Existují postmarketingové zprávy o zhoršení městnavého srdečního selhání s identifikovatelnými 
vyvolávajícími faktory i bez nich u pacientů užívajících přípravek Enbrel. Vzácně (< 0,1 %) byly také 
hlášeny případy nového nástupu městnavého srdečního selhání, a to včetně městnavého srdečního 
selhání u pacientů bez známého preexistujícího kardiovaskulárního onemocnění. Někteří z těchto 
pacientů byli mladší 50 let. Dvě rozsáhlé klinické studie hodnotící podávání přípravku Enbrel při 
léčení městnavého srdečního selhání byly předčasně ukončeny z důvodu nedostatečné účinnosti. Údaje
z jedné z těchto studií, i když nepřesvědčivé, naznačují možnou tendenci ke zhoršení městnavého 
srdečního selhání u pacientů léčených přípravkem Enbrel.   

Alkoholická hepatitida
V randomizované placebem kontrolované studii fáze II bylo 48 hospitalizovaných pacientů léčeno 
přípravkem Enbrel nebo placebem pro středně těžkou až těžkou alkoholickou hepatitidu. Enbrel nebyl 
účinný a míra mortality po 6 měsících byla u pacientů léčených přípravkem Enbrel signifikantně vyšší. 
Proto se Enbrel nesmí podávat pacientům k léčbě alkoholické hepatitidy. Lékaři musí být opatrní při 
podávání přípravku Enbrel pacientům, kteří mají také středně těžkou až těžkou alkoholickou 
hepatitidu.

Wegenerova granulomatóza
Placebem kontrolovaná studie, v níž bylo 89 dospělých pacientů léčeno přípravkem Enbrel a 
standardní terapií (zahrnující cyklofosfamid nebo methotrexát a glukokortikoidy) v průměru po dobu 
25 měsíců, neprokázala účinnost přípravku Enbrel při léčení Wegenerovy granulomatózy. U pacientů 
léčených přípravkem Enbrel byl signifikantně vyšší výskyt různých typů malignit (jiných než kožních) 
než v kontrolní skupině. Enbrel se nedoporučuje k léčení Wegenerovy granulomatózy.

Hypoglykémie u pacientů s léčbou diabetu
U pacientů léčených antidiabetiky byly po zahájení léčby přípravkem Enbrel hlášeny případy 
hypoglykémie. U některých z těchto pacientů bylo nutné snížit dávky antidiabetik.

69

Zvláštní populace

Starší osoby
U pacientů ve věku 65 let a starších, kterým byl podáván přípravek Enbrel, ve srovnání s mladšími 
pacienty, ve studiích fáze 3 u revmatoidní artritidy, psoriatické artritidy a ankylozující spondylitidy, 
nebyly pozorovány žádné celkové rozdíly v nežádoucích účincích, závažných nežádoucích účincích a 
závažných infekcích. Léčbě starších pacientů musí být však věnována zvýšená pozornost, zvláště pak 
s důrazem na výskyt infekcí.

Pediatrická populace

Očkování
Doporučuje se, aby pediatričtí pacienti absolvovali všechna očkování podle platných očkovacích 
schémat pokud možno před zahájením terapie přípravkem Enbrel (viz Očkování uvedené výše).

Zánětlivé onemocnění střev (IBD) a uveitida u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou (JIA)
U pacientů s JIA a s uveitidou léčených přípravkem Enbrel byly hlášeny případy IBD (viz bod 4.8).  

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Současná léčba s anakinrou
U dospělých pacientů léčených současně přípravkem Enbrel a anakinrou, byla pozorována vyšší 
četnost závažných infekcí ve srovnání s pacienty léčenými samotným přípravkem Enbrel nebo 
samotnou anakinrou (starší data).

Navíc ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii dospělých pacientů, léčených na základní 
léčbě methotrexátem, byla u pacientů léčených současně přípravkem Enbrel a anakinrou pozorována 
vyšší četnost závažných infekcí (7 %) a neutropenie než u pacientů, léčených samotným přípravkem 
Enbrel (viz bod 4.4 a 4.8). Enbrel v kombinaci s anakinrou neprokázal zvýšení klinického prospěchu, 
a proto se nedoporučuje.

Současná léčba podávání přípravku Enbrel s abataceptem
V klinických studiích vedlo současné podávání abataceptu  a přípravku Enbrel ke zvýšené incidenci 
závažných nežádoucích příhod. Tato kombinace neprokázala lepší klinický benefit; takové použití se 
nedoporučuje (viz bod 4.4).

Současná léčba se sulfasalazinem
V klinické studii na dospělých pacientech, kteří dostávali pevně stanovené dávky sulfasalazinu, ke 
kterým byl přidán Enbrel, zaznamenali statisticky významný pokles průměrného počtu bílých krvinek 
ve srovnání se skupinou, léčenou buď samotným přípravkem Enbrel nebo samotným sulfasalazinem. 
Klinický význam této interakce není známý. Při zvažování kombinované terapie se sulfasalazinem 
musí být lékaři opatrní.

Žádné interakce
V klinických studiích při podávání přípravku Enbrel s glukokortikoidy, salicyláty (kromě 
sulfasalazinu), nesteroidními antirevmatiky (NSAID), analgetiky nebo methotrexátem nebyly 
pozorovány žádné interakce. Pokyny ohledně vakcinace viz bod 4.4 Očkování.

Žádné klinicky významné farmakokinetické interakce nebyly pozorovány ve studiích 
s methotrexátem, digoxinem ani s warfarinem.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku
Ženy ve fertilním věku musí být upozorněny, aby v průběhu léčby a 3 týdny po ukončení léčby 
přípravkem Enbrel používaly vhodnou antikoncepci k zabránění  otěhotnění.

70

Těhotenství
Toxikologické studie na potkanech a králících neodhalily žádné poškození plodu nebo narozených 
mláďat etanerceptem. Vyšší frekvence závažných vrozených vad byla pozorována v observační studii 
porovnávající těhotenství vystavená etanerceptu během prvního trimestru s těhotenstvími 
nevystavenými etanerceptu či jiným antagonistům TNF (adjustovaný poměr šancí [odds ratio] 2,4, 
95% CI: 1,0–5,5). Nejčastěji hlášené typy závažných vrozených vad se shodovaly s těmi nejčastěji 
hlášenými u běžné populace a nebyl identifikován žádný zvláštní obraz abnormalit. Studie nezjistila 
vyšší míru spontánního potratu, porodu mrtvého plodu nebo menších malformací. Podávání přípravku 
Enbrel během těhotenství se nedoporučuje. 

Etanercept prostupuje placentou a byl zjištěn v séru novorozenců narozených pacientkám léčeným 
během těhotenství přípravkem Enbrel. Klinický dopad této skutečnosti není znám, u novorozenců však 
může existovat zvýšené riziko infekce. Podávání živé vakcíny novorozencům po dobu 16 týdnů od 
poslední dávky přípravku Enbrel matce se obecně nedoporučuje.

Kojení
Bylo hlášeno, že se etanercept po subkutánním podání vylučuje do mateřského mléka. U kojících 
potkanů se etanercept po subkutánním podání vylučoval do mléka a objevil se v séru mláďat. Protože 
imunoglobuliny mohou být společně s mnoha dalšími léčivy vylučovány do mateřského mléka, musí
lékař rozhodnout na základě posouzení prospěchu kojení pro dítě a prospěchu léčby pro matku, zda 
přerušit kojení nebo přerušit podávání přípravku Enbrel. 

Fertilita
Preklinické údaje o perinatální a postnatální toxicitě etanerceptu a o jeho účincích na plodnost a 
celkovou reprodukční schopnost nejsou k dispozici.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8

Nežádoucí účinky 

Souhrn bezpečnostního profilu
Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou reakce v místě aplikace (jako jsou bolest, otoky, 
svědění, zarudnutí a krvácení v místě vpichu), infekce (např. infekce horních cest dýchacích, zánět 
průdušek, infekce močového měchýře a kožní infekce), alergické reakce, tvorba autoprotilátek, 
svědění a horečka.

U pacientů léčených přípravkem Enbrel byly také hlášeny závažné nežádoucí účinky. Antagonisté 
TNF, jako je přípravek Enbrel, působí na imunitní systém a jejich podávání může ovlivnit přirozenou 
ochranu organismu proti infekcím a vzniku malignit. Závažné infekce postihují méně než 1 ze 100 
pacientů léčených přípravkem Enbrel. Hlášení zahrnovala fatální a život ohrožující infekce a sepsi. 
U pacientů léčených přípravkem Enbrel se také vyskytla hlášení o různých typech malignit včetně 
karcinomu prsu, plic a lymfatických uzlin (lymfom). 

Byly také hlášeny případy závažných hematologických, neurologických a autoimunitních reakcí. Mezi 
ně také patří vzácná hlášení pancytopenie a velmi vzácného výskytu aplastické anemie. Při podávání 
přípravku Enbrel se objevily vzácně, respektive velmi vzácně, případy centrální a periferní 
demyelinizace. Vzácně byly hlášeny případy lupusu, s lupusem souvisejících onemocnění
a vaskulitidy.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků
Následující seznam nežádoucích účinků je založen na zkušenostech z klinických studií u dospělých a 
postmarketingových zkušenostech u dospělých.

71

Ve skupinách tříděných podle orgánových systémů jsou nežádoucí účinky uvedeny vedle označení 
jejich frekvence (počtu pacientů, u nichž se tato reakce očekává) na základě těchto kategorií: 
Velmi časté (

1/10); časté (1/100 až 1/10); méně časté (1/1 000  až 1/100); vzácné 

(

1/10 000 až 1/1 000); velmi vzácné (1/10 000); četnost neznámá (z dostupných údajů nelze určit).

Třída 
orgánových 
systémů

Velmi časté
≥ 1/10

Časté
≥ 1/100
až < 1/10

Méně časté
≥ 1/1 000 až 
< 1/100

Vzácné
≥ 1/10 000 až 
< 1/1 000

Velmi vzácné
< 1/10 000

Četnost 
neznámá 
(z dostupných 
údajů nelze 
určit)

Infekce a 
infestace

Infekce 
(včetně 
infekce 
horních cest 
dýchacích, 
bronchitidy, 
cystitidy, 
infekce 
kůže)*

Závažné infekce 
(včetně pneumonie, 
celulitidy,
bakteriální 
artritidy, sepse a 
parazitárních 
infekcí)*

Tuberkulóza, 
oportunní 
infekce (včetně 
invazivních 
plísňových, 
protozoálních, 
bakteriálních, 
atypických 
mykobakteriálníc
h, virových 
infekcí a 
legionelózy)*

Reaktivace 
hepatitidy B, 
listerióza

Novotvary 
benigní, maligní 
a blíže neurčené 
(včetně cyst a 
polypů)

Nemelanomový
karcinom kůže* 
(viz bod 4.4)

Maligní

melanom (viz 
bod 4.4), 
lymfom, 
leukémie

Merkelův 
buněčný 
karcinom (viz 
bod 4.4)

Poruchy krve a 
lymfatického 
systému

Trombocytopenie, 
anemie, 
leukopenie, 
neutropenie

pPancytopenia*

Aplastická 
anemie*

Hemofagocytuj
ící histiocytóza 
(syndrom 
aktivace 
makrofágů)*

Poruchy 
imunitního 
systému

Alergické reakce 
(viz poruchy 
kůže a podkožní 
tkáně), tvorba 
autoprotilátek*

Vaskulitida (včetně 
vaskulitidy s 
pozitivními anti-
neutrofilními 
cytoplazmatickými 
protilátkami)

Závažné 
alergické/anafyla
ktické reakce 
(včetně 
angioedému, 
bronchospasmu), 
sarkoidóza

Zhoršení 
příznaků 
dermatomyositi
dy

Poruchy 
nervového 
systému 

Demyelinizace 
CNS 
připomínající 
roztroušenou 
sklerózu nebo 
lokalizované 
demyelinizační 
stavy, jako např. 
zánět n. opticus 
nebo 
transverzální 
myelitida (viz 
bod 4.4), 
periferní 
demyelinizační 
stavy včetně 
syndromu 
Guillain-Barré, 
chronické
zánětlivé
demyelinizační 
polyneuropatie, 

72

Třída 
orgánových 
systémů

Velmi časté
≥ 1/10

Časté
≥ 1/100
až < 1/10

Méně časté
≥ 1/1 000 až 
< 1/100

Vzácné
≥ 1/10 000 až 
< 1/1 000

Velmi vzácné
< 1/10 000

Četnost 
neznámá 
(z dostupných 
údajů nelze 
určit)

demyelinizační 
polyneuropatie 
a multifokální 
neuropathie 
motoneuronů 
(viz bod 4.4), 
záchvat

Poruchy oka

Uveitida, skleritida

Srdeční poruchy

Zhoršení 
městnavého 
srdečního selhání 
(viz bod 4.4)

Nový nástup 
městnavého 
srdečního selhání 
(viz bod 4.4)

Respirační, 
hrudní a 
mediastinální 
poruchy 

Intersticiální 
plicní 
onemocnění
(včetně 
pneumonitidy a 
plicní fibrózy)*

Poruchy jater a 
žlučových cest 

Zvýšené hladiny 
jaterních enzymů*

Autoimunitní 
hepatitida*

Poruchy kůže a 
podkožní tkáně 

Pruritus, vyrážka

Angioedém, 
psoriáza (včetně 
nově začínající 
nebo zhoršující se a 
pustulózní, 
zejména dlaní a 
chodidel), 
kopřivka, 
psoriatiformní 
vyrážka

Stevensonův-
Johnsonův 
syndrom, kožní 
vaskulitida 
(včetně 
hypersenzitivní 
vaskulitidy), 
erythema 
multiforme

Toxická 
epidermální 
nekrolýza

Poruchy svalové 
a kosterní 
soustavy a 
pojivové tkáně

Kožní lupus 
erythematodes, 
subakutní kožní 
lupus 
erythematodes, 
lupus-like 
syndrom

Celkové poruchy 
a reakce v místě 
aplikace

Reakce v 
místě 
injekce 
(včetně 
krvácení, 
podlitin, 
erytému, 
svědění, 
bolesti, 
otoku)*

Pyrexie

 Viz Popis vybraných nežádoucích účinků níže

.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Maligní nádory a lymfoproliferativní onemocnění
V klinických studiích zahrnujících 4114 pacientů s revmatoidní artritidou léčených přípravkem Enbrel 
přibližně až 6 let, včetně 231 pacientů léčených přípravkem Enbrel v kombinaci s methotrexátem 
ve dvouroční aktivním komparátorem kontrolované studii, bylo zjištěno sto dvacet devět (129) nových 
maligních nádorů různých typů. Zjištěná míra incidence v těchto studiích byla podobná očekávané 

73

incidenci v obdobném vzorku běžné populace. V klinických studiích zahrnujících 240 pacientů s 
psoriatickou artritidou léčených přípravkem Enbrel přibližně 2 roky byly hlášeny celkem 2 malignity. 
V klinických studiích zahrnujících 351 pacientů s ankylozující spondylitidou trvající déle než 2 roky 
bylo u pacientů léčených přípravkem Enbrel hlášeno 6 malignit. Ve skupině 2 711 pacientů 
s ložiskovou psoriázou léčených přípravkem Enbrel bylo ve dvojitě zaslepených a otevřených 
klinických studiích v trvání až 2,5 roku hlášeno 30 maligních nádorů a 43 nemelanomových 
karcinomů kůže.

V klinických studiích zahrnujících 7 416 pacientů s revmatoidní artiritidou, psoriatickou artritidou, 
ankylozující spondylitidou a psoriázou léčených přípravkem Enbrel bylo celkem hlášeno 18 lymfomů. 

Zprávy o různých maligních nádorech (včetně karcinomu prsu, plic a lymfomu) byly rovněž získány v 
postmarketingovém období (viz bod 4.4). 

Reakce v místě aplikace injekce
Ve srovnání s placebem měli pacienti s revmatickými chorobami léčení přípravkem Enbrel 
signifikantně vyšší incidenci reakcí v místě aplikace injekce (36 % versus 9 %). Lokální reakce byly 
pozorovány obvykle během prvního měsíce podávání. Přetrvávaly v průměru přibližně 3–5 dnů. 
Většina lokálních reakcí po injekci přípravku Enbrel nevyžadovala léčbu. Pacienti, kteří byli léčeni, 
dostali převážně lokální léčbu, například kortikosteroidy, nebo perorálně antihistaminika. Dodatečně 
se u některých pacientů rozvinula opožděná reakce v posledním místě aplikace se současným 
projevem reakce v předchozím místě aplikace. Tyto reakce byly všeobecně přechodného rázu a po 
odléčení se neopakovaly.

V kontrolovaných studiích u pacientů s ložiskovou psoriázou se rozvinula v průběhu prvních 12 týdnů 
lokální reakce v místě injekce u 13,6 % pacientů léčených přípravkem Enbrel v porovnání s 3,4 % 
pacientů léčených placebem.

Závažné infekce
V placebem kontrolovaných studiích nebyla pozorována zvýšená incidence vážných infekcí (fatálních, 
život ohrožujících nebo vyžadujících hospitalizaci nebo podání intravenózních antibiotik). Závažné 
infekce se vyskytly u 6,3% pacientů s revmatoidní artritidou, léčených přípravkem Enbrel až po dobu 
48 měsíců. Tyto zahrnovaly absces (různě lokalizovaný), bakteriémii, bronchitidu, bursitidu, 
celulitidu, cholecystitidu, průjem, divertikulitidu, endokarditidu (suspektní), gastroenteritidu, 
hepatitidu B, herpes zoster, bércové vředy, infekce dutiny ústní, osteomyelitidu, otitidu, peritonitidu, 
pneumonii, pyelonefritidu, sepsi, septickou artritidu, sinusitidu, infekce kůže, vředy na kůži, infekce 
močových cest, vaskulitidu a infekce ran. Ve dvouleté aktivním komparátorem kontrolované studii, 
kde byli pacienti léčeni buď jenom přípravkem Enbrel, nebo jenom methotrexátem, nebo přípravkem 
Enbrel v kombinaci s methotrexátem, byl podíl vážných infekcí v léčených skupinách podobný. Nelze 
však vyloučit, že by kombinace přípravku Enbrel s methotrexátem mohla být spojena se zvýšením 
podílu infekcí. 

V placebem kontrolovaných studiích trvajících až 24 týdnů nebyl u pacientů s ložiskovou psoriázou 
léčených přípravkem Enbrel a pacientů léčených placebem pozorován rozdíl v četnosti infekcí. 
Závažné infekce u pacientů léčených přípravkem Enbrel zahrnovaly celulitidu, gastroenteritidu, 
pneumonii, cholecystitidu, osteomyelitidu, gastritidu, apendicitidu, streptokokovou fasciitidu, 
myositidu, septický šok, divertikulitidu a absces. Ve dvojitě zaslepených i otevřených studiích u 
pacientů s psoriatickou artritidou byla u jednoho pacienta hlášena závažná infekce (pneumonie).

Během používání přípravku Enbrel byly hlášeny závažné a fatální infekce; zjištěné patogeny 
zahrnovaly bakterie, mykobaktérie (včetně tuberkulózy), viry a plísně. Některé z nich se objevily v 
průběhu několika týdnů po zahájení terapie přípravkem Enbrel u pacientů s revmatoidní artritidou, 
kteří současně měli takové choroby jako např. diabetes, městnavé srdeční selhání, aktivní nebo 
chronickou infekci v anamnéze (viz bod 4.4). Terapie přípravkem Enbrel může zvýšit mortalitu u 
pacientů se sepsí.

74

V souvislosti s podáváním přípravku Enbrel byly hlášeny oportunní infekce, včetně invazivních 
plísňových, parazitálních (zahrnující protozoální), virových (zahrnující herpes zoster), bakteriálních 
(zahrnující Listerie Legionelly) a atypických mykobakteriálních infekcí. V souhrnných údajích 
získaných z klinických studií byla celková incidence oportunních infekcí u 15 402 subjektů léčených 
přípravkem Enbrel 0,09%. Míra četnosti vzhledem k expozici byla 0,06 příhod na 100 pacient-roků. 
V postmarketingovém používání tvořily invazivní plísňové infekce přibližně polovinu všech hlášených 
případů oportunních infekcí v celosvětovém měřítku. Nejčastěji hlášené invazivní plísňové infekce 
zahrnovaly Candidu, Pneumocystis, Aspergillus Histoplasmu. U pacientů, kteří prodělali oportunní 
infekce, činily invazivní plísňové infekce více než polovinu fatálních případů. Většinu případů
s fatálním zakončením tvořili pacienti s pneumonií vyvolanou Pneumocystis, nespecifickými 
systémovými plísňovými infekcemi a aspergilózou (viz bod 5.2).

Autoprotilátky
Vzorky séra léčených dospělých pacientů byly v několika časových obdobích testovány na 
autoprotilátky. U pacientů s revmatoidní artritidou bylo z hlediska hodnocení antinukleárních 
protilátek (ANA) zjištěno, že ve skupině pacientů léčených přípravkem Enbrel bylo vyšší procento 
pacientů (11 %) s nově vyvinutými pozitivními protilátkami (

1:40) než ve skupině léčené placebem 

(5 %). Vyšší procento pacientů s nově vyvinutými protilátkami proti anti-dvouvláknové DNA bylo 
také stanoveno radioimunoesejí (15 % pacientů léčených přípravkem Enbrel versus 4 % v placebové 
skupině) a stanovením Crithidia luciliae esejí (3 % pacientů léčených přípravkem Enbrel ve srovnání s 
0 % ve skupině placeba). Podobně se v porovnání s pacienty léčenými placebem zvýšil ve skupině 
pacientů léčených přípravkem Enbrel počet nemocných s nově vyvinutými antikardiolipinovými 
protilátkami. Vliv dlouhodobé terapie přípravkem Enbrel na rozvoj autoimunních onemocnění není 
znám.

Vzácně se u některých pacientů, včetně pacientů s pozitivním revmatoidním faktorem, vyskytly 
případy vzniku autoprotilátek ve spojení s lupus-like syndromem nebo exantémem, které klinicky a 
biopticky odpovídají subakutnímu kožnímu lupusu nebo diskoidnímu lupusu.

Pancytopenie a aplastická anemie
V postmarketingových hlášeních existují případy pancytopenie a aplastické anemie, některé z nich s 
fatálním koncem (viz bod 4.4).

Intersticiální plicní onemocnění
V kontrolovaných klinických studiích etanerceptu byla u všech indikací frekvence (procento případů) 
intersticiálního plicního onemocnění u pacientů léčených etanerceptem bez souběžné léčby 
methotrexátem 0,06 % (četnost „vzácné“). V kontrolovaných klinických studiích, které povolovaly 
souběžnou léčbu etanerceptem a methotrexátem, byla frekvence (procento případů) intersticiálního 
plicního onemocnění 0,47 % (četnost „méně časté“). V postmarketingových hlášeních bylo 
zaznamenáno intersticiální onemocnění plic (včetně pneumonitidy a plicní fibrózy), některá z nich 
byla fatální.

Současná léčba s anakinrou
Ve studiích byla u dospělých pacientů léčených současně přípravkem Enbrel a anakinrou pozorována 
vyšší četnost závažných infekcí než u pacientů léčených samotným přípravkem Enbrel, a u 2 % 
pacientů (3 ze 139) došlo k neutropenii (absolutní počet neutrofilů pod 1000/mm

3

). U jednoho 

pacienta s neutropenií se rozvinula celulitida, která byla zvládnuta hospitalizací (viz bod 4.4 a 4.5).

Zvýšené hladiny jaterních enzymů
V dvojitě zaslepených obdobích kontrolovaných klinických studií etanerceptu byla u všech indikací 
frekvence (procento případů) nežádoucích účinků v podobě zvýšené hladiny jaterních enzymů u 
pacientů léčených etanerceptem bez souběžné léčby methotrexátem 0,54 % (četnost „méně časté“). 
V dvojitě zaslepených obdobích kontrolovaných klinických studií, které povolovaly souběžnou léčbu 
etanerceptem a methotrexátem byla frekvence (procento případů) nežádoucích účinků v podobě 
zvýšené hladiny jaterních enzymů 4,18 % (četnost „časté“).

75

Autoimunitní hepatitida
V kontrolovaných klinických studiích etanerceptu byla u všech indikací frekvence (procento případů) 
autoimunitní hepatitidy u pacientů léčených etanerceptem bez souběžné léčby methotrexátem 0,02 % 
(četnost „vzácné“). V kontrolovaných klinických studiích, které povolovaly souběžnou léčbu 
etanerceptem a methotrexátem, byla frekvence (procento případů) autoimunitní hepatitidy 0,24 % 
(četnost „méně časté“).

Pediatrická populace

Nežádoucí účinky u dětských pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou
Nežádoucí účinky u dětských pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou byly obdobné, co do typu a 
frekvence, jako u dospělých pacientů. Rozdíly a další speciální úvahy jsou diskutovány v následujících 
odstavcích.

Infekce pozorované v klinických studiích u pacientů ve věku 2 – 18 let s juvenilní idiopatickou 
artritidou byly obecně lehkého až středně těžkého typu a odpovídaly infekcím běžně pozorovaným u 
ambulantních pacientů dětské populace. Hlášené závažné nežádoucí účinky zahrnovaly plané 
neštovice se známkami a příznaky aseptické meningitidy, vyléčené bez následků (viz také bod 4.4), 
apendicitidu, gastroenteritidu, deprese/poruchy osobnosti, kožní vředy, ezofagitidu/gastritidu, septický 
šok vyvolaný streptokokem skupiny A, diabetes mellitus 1. typu, infekce měkkých tkání a pooperační 
infekce ran. 

V jedné studii 43 z 69 dětí (tj. 62%) s juvenilní idiopatickou artritidou ve věku 4 – 17 let prodělalo
infekci v průběhu tříměsíčního léčení přípravkem Enbrel (část I otevřená fáze), frekvence a závažnost 
infekcí byla podobná jako u 58 pacientů, kteří dokončili 12 měsíční otevřené pokračovací terapie. 
Druhy a poměr nežádoucích účinků (NÚ) u pacientů s idiopatickou juvenilní artritidou byly podobné 
těm, které byly pozorovány ve studiích podávání přípravku Enbrel u dospělých pacientů s revmatoidní 
artritidou a většinou byly mírné. Závažné nežádoucí účinky byly hlášeny častěji u 69 pacientů s 
juvenilní idiopatickou artritidou léčenou po 3 měsíce přípravkem Enbrel než u 349 dospělých pacientů 
s revmatoidní artritidou. Zahrnovaly bolesti hlavy (19 % pacientů, tj. 1,7 NÚ/pac./rok), nevolnost (9 
%, tj. 1,0 NÚ/pac./rok), bolest břicha (19 %, 0,74 NÚ/pac./rok) a zvracení (13 %, 0,74 NÚ/pac./rok).

V klinických studiích s juvenilní idiopatickou artritidou byla 4 hlášení syndromu aktivace makrofágů.

Z postmarketingových zdrojů byly hlášeny případy zánětlivého onemocnění střev a uveitidy u 
pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou léčených přípravkem Enbrel včetně velmi malého počtu 
případů indikujících vyprovokování nemoci positivní stimulací (viz bod 4.4).

Nežádoucí účinky u dětských pacientů s ložiskovou psoriázou
Ve studii trvající 48 týdnů s 211 dětmi ve věku od 4 do 17 let s ložiskovou psoriázou byly hlášeny 
podobné nežádoucí účinky jako v předchozích studiích u dospělých s ložiskovou psoriázou.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

V průběhu klinického hodnocení léčení revmatoidní artritidy nebyla pozorována toxicita limitující 
dávku. Nejvyšší hodnocená dávka byla zátěžová intravenózní dávka 32 mg/m

2

, po níž následovala 

subkutánní dávka 16 mg/ m

2

podávaná 2x týdně. Jeden pacient s revmatoidní artritidou si omylem 

aplikoval subkutánně 62 mg přípravku Enbrel 2x týdně po dobu 3 týdnů bez nežádoucích účinků. Není 
známo žádné antidotum přípravku Enbrel.

76

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Imunosupresiva, inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α)
ATC kód: L04AB01

Tumor nekrotizující faktor (TNF) je dominantním cytokinem v zánětlivém procesu revmatoidní 
artritidy. Zvýšené hladiny TNF byly také nalezeny v synovii a psoriatických placích u pacientů s 
psoriatickou artritidou a v séru i synoviální tkáni u pacientů s ankylozující spondylitidou. U ložiskové 
psoriázy vede infiltrace zánětlivými buňkami, včetně T-lymfocytů, ke zvýšení hladin TNF 
v psoriatických lézích v porovnání s jeho hladinami v nezasažené kůži. Etanercept je kompetitivním 
inhibitorem vazby TNF na jeho buněčné povrchové receptory, čímž inhibuje biologickou aktivitu 
TNF. TNF a lymfotoxin jsou pro-zánětlivé cytokiny, které se vážou ke dvěma odlišným povrchovým 
buněčným receptorům: TNF receptor p55 (55 kilodaltonů) a p75 (75 kilodaltonů). Oba TNF receptory 
se přirozeně vyskytují buď jako membránově vázané nebo ve volné formě. Volné TNF receptory jsou 
považovány za regulátory biologické aktivity TNF. 

TNF a lymfotoxin existují převážně jako homotrimery, jejichž biologická aktivita je závislá na 
zkříženém navázání (cross-linking) na TNF receptory vázané na povrchu buněk. Dimery volných 
receptorů jako je etanercept mají vyšší afinitu k TNF než monomerní receptory a jsou zjevně 
silnějšími kompetitivními inhibitory vazby TNF na jeho buněčné receptory. Navíc použití Fc regionu 
imunoglobulinu jako spojujícího elementu v konstrukci dimerického receptoru mu dodává delší 
poločas v séru.

Mechanismus účinku
Většina patologických procesů v kloubu s revmatoidní artritidou a ankylozující spondylitidou anebo 
v kůži u ložiskové psoriázy je ovlivňována prozánětlivými molekulami, které jsou součástí procesů 
řízených TNF. Má se za to, že mechanismus účinku etanerceptu je kompetitivní inhibice vazby TNF 
na jeho povrchové buněčné receptory, vytvoření biologicky neaktivního TNF a tím zabránění buněčné 
odpovědi. Etanercept může také ovlivňovat buněčné odpovědi řízené dalšími molekulami, které jsou 
indukovány prostřednictvím TNF (např. cytokiny, adhezivní molekuly nebo proteinázy).

Klinická účinnost a bezpečnost
Tato část popisuje údaje ze čtyř randomizovaných kontrolovaných studií u dospělých s revmatoidní 
artritidou, z jedné studie u dospělých s psoriatickou artritidou, z jedné studie u dospělých s 
ankylozující spondylitidou, z jedné studie u dospělých s radiograficky neprokazatelnou axiální 
spondylartritidou, ze čtyř studií u dospělých s ložiskovou psoriázou, ze tří studií u pacientů s juvenilní 
idiopatickou artritidou a z jedné studie u dětských pacientů s ložiskovou psoriázou.

Dospělí pacienti s revmatoidní artritidou
Účinnost přípravku Enbrel byla hodnocena v randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované 
klinické studii. Studie hodnotila 234 dospělých pacientů s aktivní revmatoidní artritidou, u nichž 
selhala předchozí terapie minimálně jedním, ale ne více než čtyřmi chorobu modifikujícími léky 
(DMARD). Přípravek Enbrel v dávkách 10 mg nebo 25 mg nebo placebo byly 2x týdně subkutánně 
podávány po dobu 6 po sobě jdoucích měsíců. Výsledky této kontrolované studie byly vyjádřeny v 
procentech zlepšení revmatoidní artritidy s použitím kritérií odpovědi podle ACR (American College 
of Rheumatology). 

Odpověď ACR 20 a 50 byly vyšší u pacientů léčených přípravkem Enbrel po dobu 3 a 6 měsíců než u 
pacientů léčených placebem (ACR 20: Enbrel 62% a 59%, placebo 23% a 11% po 3 a 6 měsících; 
ACR 50: Enbrel 41% a 40%, placebo 8% a 5% po 3 a 6 měsících; p

0,01Enbrel vs. placebo ve všech 

časových úsecích pro obě odpovědi ARC 20 a ACR 50). 

Přibližně u 15 % pacientů léčených přípravkem Enbrel bylo dosaženo odpovědi ACR 70 ve 3. a 6. 
měsíci ve srovnání s méně než 5 % pacientů ve skupině léčené placebem. Ve skupině léčené 
přípravkem Enbrel se klinická odpověď obyčejně dostavila během 1-2 týdnů od zahájení a téměř vždy 

77

k ní došlo do 3 měsíců. Byla pozorována závislost na dávce: výsledky léčení 10 mg přípravku Enbrel 
byly uprostřed mezi placebem a dávkou 25 mg. Výsledky léčby přípravkem Enbrel byly signifikantně 
lepší než podávání placeba ve všech ukazatelích kritérií ACR, jakož i v dalších ukazatelích aktivity 
revmatoidní artritidy, které nebyly součástí hodnocení odpovědi na léčbu dle ACR, jako např. ranní 
ztuhlost. V průběhu klinického hodnocení pacienti každé 3 měsíce vyplňovali dotazník zdravotního 
hodnocení (HAQ), který zahrnoval otázky na invaliditu, vitalitu, duševní zdraví, celkový zdravotní 
stav a oblasti zdravotního stavu, které mají spojitost s artritidou. U pacientů léčených přípravkem 
Enbrel došlo po 3 a 6 měsících ke zlepšení ve všech oblastech hodnocených v dotazníku ve srovnání s 
kontrolní skupinou.  

Po ukončení podávání přípravku Enbrel se příznaky artritidy objevily znovu všeobecně do jednoho 
měsíce. Výsledky otevřené studie prokázaly, že opětovné zahájení léčby po přerušení, trvajícím až 24 
měsíců, vedlo ke stejné výsledné odpovědi, jaké bylo dosaženo u pacientů, kterým byl přípravek 
Enbrel podáván bez přerušení. V otevřené studii dlouhodobého podávání přípravku Enbrel bez 
přerušení byla pozorována přetrvávající odpověď po dobu až  10 let.

Účinnost přípravku Enbrel byla porovnávána s methotrexátem v randomizované, aktivním 
komparátorem kontrolované studii, mající jako primární kritérium hodnocení zaslepené radiografické 
hodnocení u 632 dospělých pacientů s aktivní revmatoidní artritidou (trvání kratší než 3 roky), kteří 
předtím nebyli nikdy léčeni methotrexátem. Enbrel byl podáván subkutánně v dávkách 10 nebo 25 mg 
2

 týdně po dobu až 24 měsíců. Dávky methotrexátu byly zvyšovány od 7,5 mg/týden až maximálně 

na 20 mg/týden po dobu prvních 8 týdnů studie a pokračovaly až 24 měsíců. Klinické zlepšení, včetně
nástupu účinku do 2 týdnů při dávkách přípravku Enbrel 25 mg, bylo podobné tomu, jež bylo 
pozorováno u předchozích studií, a přetrvávalo až 24 měsíců. Při zahájení měli pacienti střední stupeň 
neschopnosti s průměrným skóre HAQ 1,4–1,5. Léčba přípravkem Enbrel 25 mg vedla po 12 měsících 
k podstatnému zlepšení a k dosažení normálního skóre HAQ (méně než 0,5) u 44 % pacientů. Tento 
přínos přetrvával ve 2. roce studie.  

V této studii byly radiograficky vyhodnoceny strukturální změny kloubů a byly vyjádřeny jako změna 
TSS (Total Sharp Score) a jeho komponent, tj. skóre erozí a Joint Space Narrowing (JSN) Score. 
Radiogramy rukou/zápěstí a nohou byly hodnoceny při zahájení, po 6, 12 a 24 měsících. Enbrel v 
dávce 10 mg měl konzistentně nižší účinek na strukturální poškození než dávka 25 mg. Ve skóre erozí 
byl po 12 a 24 měsících Enbrel v dávce 25 mg signifikantně lepší než methotrexát. Rozdíly mezi 
přípravkem Enbrel v dávce 25 mg a methotrexátem v TSS a JSN nebyly statisticky významné.
Výsledky jsou znázorněny na následujícím grafu. 

78

RADIOGRAFICKÁ PROGRESE: POROVNÁNÍ PŘÍPRAVKU ENBREL vs. 
METHOTREXÁT U PACIENTŮ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU V TRVÁNÍ DO 3 LET 

C

ha

ng

fr

om

 B

as

e

lin

e

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

MTX

Enbrel 25 mg

12 Months

24 Months

TSS

Erosions

JSN

TSS

Erosions

JSN

1.3

0.8

0.9

0.4*

0.4 0.4

2.2

1.2

1.3

0.6*

0.9

0.6

*p < 0.05

V jiné dvojitě zaslepené randomizované studii kontrolované aktivním komparátorem na 682 dospělých 
pacientech s aktivní revmatoidní artritidou, v trvání od 6 měsíců do 20 let (průměrně 5 let), kteří měli 
méně než uspokojivou odpověď nejméně na jedno chorobu modifikující antirevmatikum (DMARD), 
jiné než methotrexát, byla porovnávána klinická účinnost, bezpečnost a radiografický vývoj u pacientů 
léčených buď samotným přípravkem Enbrel (2x týdně 25 mg), nebo samotným methotrexátem (7,5 –
20 mg za týden, střední dávka 20 mg) nebo kombinací Enbrel a methotrexát. 

Pacienti léčení kombinací Enbrel a methotrexát měli signifikantně vyšší odpovědi ACR 20, ACR 50 a 
ACR 70 a zlepšení ve skóre DAS a HAQ po 24 i po 52 týdnech než pacienti ve skupinách léčených 
monoterapií jedné z látek (výsledky jsou uvedeny v tabulce níže). Signifikantní výhody pro přípravek 
Enbrel v kombinaci s methotrexátem v porovnání s monoterapií přípravkem Enbrel a monoterapií 
methotrexátem byly pozorovány také po 24 měsících.

12 měsíců

24 měsíců

eroze

eroze

Z

m

ěn

od

 p

át

ho

 s

ta

vu

79

VÝSLEDKY KLINICKÉ ÚČINNOSTI PO 12 MĚSÍCÍCH:  POROVNÁNÍ LÉČENÍ 
PŘÍPRAVKEM ENBREL vs. METHOTREXÁT vs. ENBREL V KOMBINACI S
METHOTREXÁTEM U PACIENTŮ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU V TRVÁNÍ 
OD 6 MĚSÍCŮ DO 20 LET

Hodnocený ukazatel

Methotrexát

(n = 228)

Enbrel

(n = 223)

Enbrel +

Methotrexát

(n = 231)

Odpovědi ACR

a

ACR 20

58,8%

65,5%

74,5% 

†,

ACR 50

36,4%

43,0%

63,2% 

†,

ACR 70

16,7%

22,0%

39,8% 

†,

DAS

Základní skóre

b

5,5

5,7

5,5

Skóre v 52. týdnu

b

3,0

3,0

2,3

†,

Remise

c

14%

18%

37%

†,

HAQ

Základní

1,7

1,7

1,8

52. týden

1,1

1,0

0,8

†,

a: Pacienti, kteří nedokončili 12 měsíců ve studii, byli považováni za na léčbu neodpovídající.
b: Hodnoty DAS představují střední hodnoty.
c: Remise je definována jako DAS <1,6
Párové porovnání p-hodnot: † = p < 0,05 k porovnání  Enbrel + methotrexát vs. methotrexát a 

 = p < 0,05 k porovnání Enbrel + methotrexát vs. Enbrel

Radiografický vývoj po 12 měsících byl ve skupině léčené přípravkem Enbrel signifikantně nižší než 
ve  skupině  léčené  methotrexátem,  zatímco  kombinovaná  terapie  byla  ve  zpomalení  radiografického 
vývoje signifikantně lepší než obě monoterapie (viz obrázek níže).

80

RADIOGRAFICKÁ PROGRESE: POROVNÁNÍ ENBREL vs. METHOTREXÁT vs.  
ENBREL V KOMBINACI S METHOTREXÁTEM U PACIENTŮ S REVMATOIDNÍ 
ARTRITIDOU V TRVÁNÍ OD 6 MĚSÍCŮ DO 20 LET (12 MĚSÍČNÍ VÝSLEDKY)

Ch
an
ge 
fro

Ba
seli
ne

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Methotrexate

Enbrel 

Enbrel + Methotrexate

2.80

0.52*

-0.54

,

1.68

0.21*

-0.30

1.12

0.32

-0.23

,

TSS

Eroze

JSN

Párové  porovnání  p-hodnot:  *  =  p  <  0,05  k  porovnání  Enbrel  vs. 
methotrexát,  †  =  p  <  0,05  k  porovnání  Enbrel  +  methotrexát  vs. 
methotrexát  a 

 =  p  <  0,05  k  porovnání  Enbrel  +  methotrexát  vs. 

Enbrel. 

Signifikantní výhody pro přípravek Enbrel v kombinaci s methotrexátem v porovnání s monoterapií 
přípravkem Enbrel a monoterapií methotrexátem byly pozorovány také po 24 měsících. Obdobně 
signifikantní výhody pro monoterapii přípravkem Enbrel v porovnání s monoterapií methotrexátem 
byly pozorovány také po 24 měsících. 

V analýze, v níž všichni pacienti, kteří z jakéhokoli důvodu ze studie odešli, byli považováni za 
pacienty s progresí, bylo ve skupině pacientů léčených přípravkem Enbrel v kombinaci s 
methotrexátem po dobu 24 měsíců vyšší procento pacientů bez progrese (změna TSS = 0,5) v 
porovnání se skupinou léčenou samotným přípravkem Enbrel a samotným methotrexátem (62%, 50% 
a 36%, p

0,05). Rozdíl mezi monoterapií přípravkem Enbrel a monoterapií methotrexátem byl také 

signifikantní (p

0,05). Mezi pacienty, kteří dokončili celých 24 měsíců léčení ve studii, byly podíly 

pacientů bez progrese v jednotlivých skupinách 78%, 70% a 61%.

Bezpečnost a účinnost 50 mg přípravku Enbrel (2 subkutánní injekce po 25 mg) podaných jednou 
týdně byly vyhodnoceny ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii na 420 pacientech s 
aktivní revmatoidní artritidou. V této studii 53 pacientů dostávalo placebo, 214 pacientů dostávalo 50 
mg přípravku Enbrel jednou týdně a 153 pacientů dostávalo 25 mg přípravku Enbrel 2x týdně. Profil 
bezpečnosti a účinnosti těchto dvou léčebných režimů přípravku Enbrel byly porovnatelné v 8. týdnu v 
ovlivnění známek a příznaků revmatoidní artritidy; údaje z 16. týdne ukázaly komparabilitu (non-
inferiorita) těchto dvou režimů.

Dospělí pacienti s psoriatickou artritidou
Účinnost přípravku Enbrel byla hodnocena v randomizované, dvojitě zaslepené, placebem 
kontrolované studii na 205 pacientech s psoriatickou artritidou. Pacienti byli ve věku mezi 18 a 70 lety 
a měli aktivní psoriatickou artritidu (minimálně 3 oteklé klouby a minimálně 3 bolestivé klouby) 
nejméně v některé z následujících forem: (1) Distální interfalangeální postižení (DIP);
(2) Polyartikulární artritida (absence revmatoidních uzlíků a přítomnost psoriázy);
(3) Arthritis mutilans; (4) Asymetrická psoriatická artritida; (5) Ankylóza podobná spondylitidě.

Z

m

ěn

od

 p

át

ho

 s

ta

vu

JSN

Methotrexát

Methotrexát

81

Pacienti také měli psoriatická ložiska o minimálním průměru 2 cm a větším. Pacienti byli předtím 
léčeni nesteroidními antirevmatiky (86 %), DMARD (80 %) a kortikosteroidy (24 %). Pacienti, kteří 
byli současně léčeni methotrexátem (alespoň 2 měsíce), mohli pokračovat při stabilním dávkování 
methotrexátu 

 25 mg/týden. Dávky 25 mg přípravku Enbrel (podloženo studiemi na stanovení dávek 

na pacientech s revmatoidní artritidou) nebo placebo byly podávány subkutánně 2x týdně po dobu 6 
měsíců. Na konci dvojitě zaslepené studie mohli pacienti vstoupit do rozšířené dlouhodobé otevřené 
studie v celkové délce až 2 roky.

Klinické odpovědi byly vyjádřeny jako % pacientů, u nichž bylo dosaženo odpovědi ACR 20, 50 a 70 
a % pacientů se zlepšením podle kritérií odpovědi u psoriatické artritidy (PsARC). Souhrn výsledků 
ukazuje následující tabulka:

ODPOVĚDI PACIENTŮ S PSORIATICKOU ARTRITIDOU 
V PLACEBEM KONTROLOVANÉ STUDII

Procento pacientů
Placebo

Enbrel

a

Odpověď psoriatické artritidy 

n = 104

n = 101

ACR 20
     3. měsíc

15

59

b

     6. měsíc

13

50

b

ACR 50
     3. měsíc

4

38

b

     6. měsíc

4

37

b

ACR 70
     3. měsíc

0

11

b

     6. měsíc

1

9

c

PsARC
     3. měsíc

31

72

b

     6. měsíc

23

70

b

a:  25 mg přípravku Enbrel 2x týdně s.c.
b:  p < 0,001, Enbrel versus placebo
c:  p < 0,01, Enbrel versus placebo

U pacientů s psoriatickou artritidou léčených přípravkem Enbrel, byla klinická odpověď zřejmá od 
první návštěvy (po 4 týdnech) a přetrvávala po 6 měsíců léčení. Enbrel byl signifikantně lepší než 
placebo ve všech charakteristikách aktivity onemocnění (p

0,001) a odpovědi na samotnou léčbu 

přípravkem Enbrel a na společné podávání přípravku Enbrel s methotrexátem byly podobné. Kvalita 
života pacientů s psoriatickou artritidou byla vždy hodnocena za použití HAQ indexu invalidity. Skóre 
indexu invalidity se signifikantně zlepšilo ve všech hodnocených obdobích u pacientů s psoriatickou 
artritidou léčených přípravkem Enbrel ve srovnání s pacienty léčenými placebem (p

0,001). 

Ve studii u pacientů s psoriatickou artritidou byly hodnoceny radiografické změny. Radiogramy rukou 
a zápěstí byly pořízeny při zahájení a po 6, 12 a 24 měsících. Hodnoty upraveného TSS po 12 
měsících jsou uvedeny v následující tabulce. V analýze, ve které všichni pacienti, z jakéhokoli důvodu 
vyřazení ze studie, byli považováni za pacienty s progresí, bylo po 12 měsících ve skupině léčené 
přípravkem Enbrel vyšší procento pacientů bez progrese (změna TSS 

 0,5), než ve srovnávací 

skupině léčené placebem (73% vs. 47%, p 

 0,001). Účinek přípravku Enbrel na radiografickou 

progresi u pacientů, kteří pokračovali v léčení během druhého roku, přetrvával. Zpomalení poškození 
periferních kloubů bylo pozorováno u pacientů se symetrickým polyartikulárním kloubním 
postižením.

82

STŘEDNÍ HODNOTA (SE) ROČNÍ ZMĚNY VÝCHOZÍCH HODNOT V CELKOVÉM

SHARPOVĚ SKÓRE

Placebo

Etanercept

Doba

(n = 104)

(n = 101)

12 měsíců

1,00 (0,29)

-0,03 (0,09)

a

SE = standardní chyba  
a. p = 0,0001.  

Léčení přípravkem Enbrel vedlo k fyzickému funkčnímu zlepšení ve dvojitě zaslepené etapě studie a 
tento přínos přetrvával po dobu dlouhodobější expozice až po 2 roky.

Pro nízký počet pacientů ve studii není dostatečný průkaz účinnosti přípravku Enbrel u pacientů 
s chorobou podobnou ankylozující spondylitidě a s mutilující artritidou doprovázející psoriatické 
artropatie.

U pacientů s psoriatickou artritidou nebyla provedena žádná studie použití dávkovacího režimu 50 mg 
jednou týdně. Průkaz účinnosti pro dávkovací režim jedenkrát týdně byl u této populace pacientů 
založen na údajích ze studie u pacientů s ankylozující spondylitidou.

Dospělí pacienti s ankylozující spondylitidou
Účinnost přípravku Enbrel byla hodnocena u ankylozující spondylitidy ve 3 randomizovaných, dvojitě 
zaslepených studiích, porovnávajících podávání přípravku Enbrel 25 mg dvakrát týdně s placebem. 
Celkem bylo zařazeno 401 pacientů s ankylozující spondylitidou, z nichž 203 bylo léčeno přípravkem 
Enbrel. Nejrozsáhlejší z těchto studií (n=277) zahrnovala pacienty ve věku od 18 do 70 let, kteří měli 
aktivní ankylozující spondylitidu definovanou na základě stupnice „visual analog scale“ (VAS) se 
skóre 

 30 u průměrné délky trvání a intenzity ranní ztuhlosti a VAS skóre  30 u nejméně dvou ze tří 

následujících parametrů: pacientovo celkové hodnocení; průměr VAS hodnot pro noční bolest zad a 
celkovou bolest zad; průměr 10 u otázek ze stupnice „Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index“ 
(BASFI). Pacienti léčení DMARD, NSAID nebo kortikosteroidy mohli pokračovat v jejich podávání 
ve stabilních dávkách. Do studie nebyli zařazeni pacienti s úplnou ankylózou páteře. 138 pacientům 
byla podávána dávka 25 mg přípravku Enbrel (na základě studií pro stanovení dávky u pacientů s 
revmatoidní artritidou) nebo placeba subkutánně 2x týdně po dobu 6 měsíců. 

Primárním měřítkem účinnosti (ASAS 20) bylo zlepšení o 20 a více % v alespoň 3 ze 4 domén 
(pacientovo celkové hodnocení, bolest zad, BASFI a zánět) „Assessment in Ankylosing Spondylitis 
(ASAS) a žádné zhoršení ve zbývající doméně. U ASAS 50 a 70 odpovědí byla pro 50 procentní, resp. 
70 procentní zlepšení použita stejná kritéria. 

Léčba přípravkem Enbrel ve srovnání s placebem vedla k signifikantnímu zlepšení v ASAS 20, ASAS 
50 a ASAS 70 již 2 týdny po zahájení terapie.

83

ODPOVĚDI PACIENTŮ S ANKYLOZUJÍCÍ 
SPONDYLITIDOU V PLACEBEM KONTROLOVANÉ 
STUDII

Procento pacientů

Odpověď ankylozující 
spondylitidy  

Placebo

N = 139

Enbrel

N = 138

ASAS 20 

2 týdny

22

46

a

3 měsíce

27

60

a

6 měsíců 

23

58

a

ASAS 50 

2 týdny

7

24

a

3 měsíce

13

45

a

6 měsíců 

10

42

a

ASAS 70 

2 týdny

2

12

b

3 měsíce

7

29

b

6 měsíců 

5

28

b

a: p<0,001, Enbrel versus placebo
b: p = 0,002, Enbrel versus placebo

U pacientů s ankylozující spondylitidou léčenými přípravkem Enbrel byla zřetelná klinická odpověď v 
době první návštěvy (2 týdny) a přetrvávala po dobu 6 měsíců terapie. Klinická odpověď byla 
podobná jak u pacientů léčených při zahájení dalšími léčivy, tak u těch, kteří žádnou další terapii 
nedostávali.

Obdobné výsledky byly zjištěny i ve dvou menších studiích u pacientů s ankylozující spondylitidou.

Ve čtvrté studii, která byla dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná, byly hodnoceny bezpečnost a 
účinnost 50 mg přípravku Enbrel (dvě s.c. injekce po 25 mg) podaných jednou týdně a 25 mg 
přípravku Enbrel podaných dvakrát týdně 356 pacientům s aktivní ankylozující spondylitidou. Profily 
bezpečnosti a účinnosti dávkovacích režimů 50 mg jednou týdně a 25 mg dvakrát týdně byly podobné.

Dospělí pacienti s radiograficky neprokazatelnou axiální spondylartritidou
Účinnost přípravku Enbrel u pacientů s radiograficky neprokazatelnou axiální spondylartritidou (nr-
AxSpa) byla hodnocena v randomizované, 12 týdenní, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované 
studii. Studie hodnotila 215 dospělých pacientů (modifikovaná populace určená k léčbě „intent-to-
treat“) s aktivním onemocněním nr-AxSpa (ve věku 18 až 49 let), definovaných jako pacienti, kteří 
splňovali kritéria klasifikace ASAS pro axiální spondylartritidu, avšak nesplňovali modifikovaná New 
York kritéria pro AS. Dále se vyžadovalo, aby měli pacienti nedostatečnou odpověď nebo intoleranci 
na dvě či více NSAID. V dvojitě zaslepeném období dostávali pacienti přípravek Enbrel v dávce 
50 mg týdně nebo placebo po dobu 12 týdnů. Primárním měřítkem účinnosti (ASAS 40) bylo 40% 
zlepšení v alespoň třech ze čtyř domén ASAS a žádné zhoršení ve zbývající doméně. Po dvojitě 
zaslepeném období následovalo nezaslepené období, během něhož všichni pacienti dostávali přípravek 
Enbrel v dávce 50 mg týdně až po dalších 92 týdnů. Při zahájení a ve 12. a 104. týdnu se provedlo 
zobrazení sakroiliakálního kloubu a páteře pomocí MR ke zhodnocení zánětu.

V porovnání s placebem vedla léčba přípravkem Enbrel k statisticky významnému zlepšení v ASAS 
40, ASAS 20 a ASAS 5/6. Významné zlepšení bylo pozorováno také u ASAS částečná remise a 
BASDAI 50. Výsledky z 12. týdne jsou uvedeny v tabulce níže.

84

Odpověď z hlediska účinnosti v placebem kontrolované studii nr-AxSpa: Procento pacientů, 

kteří dosáhli cílových parametrů

Dvojitě zaslepené klinické odpovědi 
v 12. týdnu 

Placebo

N=106 až 109*

Enbrel

N=103 až 105*

ASAS** 40

15,7

32,4

b

ASAS 20

36,1

52,4

c

ASAS 5/6

10,4

33,0

a

ASAS částečná remise

11,9

24,8

c

BASDAI***50

23,9

43,8

b

*Někteří pacienti neposkytli úplné údaje pro každý cílový parametr
**ASAS=Assessments in Spondyloarthritis International Society
***Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index
a: p<0,001, b:<0,01 a c:<0,05, v daném pořadí, mezi přípravkem Enbrel a placebem

V 12. týdnu došlo u pacientů užívajících přípravek Enbrel k statisticky významnému zlepšení skóre 
SPARCC (Spondyloarthritis Research Consortium of Canada) u sakroiliakálního kloubu (SIJ), na 
základě měření pomocí zobrazení MR. Upravená průměrná změna od výchozí hodnoty činila 3,8 u 
pacientů léčených přípravkem Enbrel (n=95) oproti 0,8 u pacientů léčených placebem (n=105) 
(p<0,001). V týdnu 104 byla průměrná změna od výchozí hodnoty ve skóre SPARCC na základě 
měření pomocí zobrazení MR u všech pacientů užívajících přípravek Enbrel 4,64 u SIJ (n=153) a 1,40 
u páteře (n= 154). 

Přípravek Enbrel vykazoval statisticky významně větší zlepšení oproti placebu za období od zahájení 
studie do 12. týdne u většiny hodnocení kvality života souvisejících se zdravím a tělesnými funkcemi, 
včetně BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index), EuroQol 5D Overall Health State 
Score a SF-36 Physical Component Score.

Klinická odpověď u pacientů s onemocněním nr-AxSpa, kterým byl podáván přípravek Enbrel, byla
zjevná při první návštěvě (2 týdny) a přetrvala po celou dobu 2leté léčby. Zlepšení kvality života 
související se zdravím a tělesnými funkcemi rovněž přetrvala po celou dobu 2leté léčby. Údaje 
z těchto 2 let neukázaly žádná nová bezpečnostní zjištění. V týdnu 104 progredovalo 8 pacientů do 
stupně 2 bilaterálního skóre RTG páteře podle modifikovaných Newyorských kritérií, svědčící pro 
axiální formu spondyloartropatie.

Dospělí pacienti s ložiskovou psoriázou
Enbrel se doporučuje podávat pacientům definovaným v bodu 4.1. Pacienti „bez léčebné odpovědi“ 
jsou v cílové populaci definováni nedostatečnou odpovědí (PASI 

 50 nebo PGA méně než dobrý), 

nebo zhoršením nemoci v průběhu léčení, pokud byli léčení minimálně třemi nejvýznamnějšími 
dostupnými způsoby celkové terapie, a dostávali přiměřené dávky po dostatečnou dobu k vyhodnocení 
odpovědi.

Účinnost přípravku Enbrel v porovnání s jinými způsoby celkové terapie u pacientů se středně těžkou 
až těžkou psoriázou (reagující na jiné způsoby celkové terapie) nebyla ve studiích vyhodnocována 
přímo porovnáním přípravku Enbrel s jinými způsoby celkovými terapiemi. Místo toho byly 
vyhodnoceny bezpečnost a účinnost ve čtyřech randomizovaných dvojitě zaslepených, placebem 
kontrolovaných studiích. Primárním kritériem účinnosti ve všech čtyřech studiích byl podíl pacientů 
v každé léčebné skupině, kteří dosáhli po 12 týdnech PASI 75 (tj. minimálně 75% zlepšení ve skóre 
Psoriasis Area and Severity Index oproti výchozí hodnotě).

Studie 1 byla studií 2. fáze klinického hodnocení u pacientů ve věku 

 18 let s aktivní, ale klinicky 

stabilní, ložiskovou psoriázou na ploše 

 10 % povrchu těla (BSA). 112 pacientů bylo randomizováno 

do skupiny, která dostávala dávku 25 mg přípravku Enbrel (n = 57) nebo placebo (n = 55) 2x týdně po 
dobu 24 týdnů. 

Studie 2 hodnotila 652 pacientů s chronickou ložiskovou psoriázou při použití stejných zařazovacích 
kritérií jako studie 1 spolu s minimální psoriatickou plochou a indexem závažnosti (PASI) 10 při 
screeningu. Enbrel byl podáván po dobu 6 po sobě jdoucích měsíců v dávkách 25 mg 1 x týdně, 25 mg 

85

2x týdně nebo 50 mg 2x týdně. V období prvních 12 týdnů dvojitě zaslepené terapie dostávali pacienti 
placebo nebo jednu z výše uvedených dávek přípravku Enbrel. Po 12 týdnech léčení začali dostávat 
pacienti v placebové skupině zaslepený přípravek Enbrel (25 mg 2x týdně); pacienti v aktivně 
léčených skupinách pokračovali až do 24. týdne v dávkách podle skupin, do nichž byli původně 
randomizováni.

Studie 3 hodnotila 583 pacientů a měla stejná zařazovací kritéria jako studie 2. Pacienti v této studii 
dostávali po dobu 12 týdnů 2x týdně přípravek Enbrel v dávkách 25 mg, nebo 50 mg, nebo placebo. 
Potom po dobu následujících 24 týdnů dostávali všichni pacienti nezaslepený přípravek Enbrel 
v dávkách 25 mg 2x týdně.

Studie 4 hodnotila 142 pacientů a měla podobná zařazovací kritéria jako studie 2 a 3. Pacienti v této 
studii dostávali po dobu 12 týdnů jednou týdně dávku 50 mg přípravku Enbrel nebo placebo, a potom 
po dobu následujících 12 týdnů dostávali všichni pacienti nezaslepený přípravek Enbrel v dávce 50 mg 
jednou týdně.

Ve studii 1 měla skupina léčená přípravkem Enbrel signifikantně vyšší podíl pacientů s klinickou 
odpovědí PASI 75 ve 12. týdnu (30 %) v porovnání se skupinou léčenou placebem (2 %) (p 

 0,0001). 

Po 24 týdnech dosáhlo PASI 75 56 % pacientů ve skupině léčené přípravkem Enbrel, v porovnání s 5 
% pacientů, léčených placebem. Klíčové výsledky studií 2, 3 a 4 jsou uvedeny níže.

ODPOVĚDI PACIENTŮ S PSORIÁZOU VE STUDIÍCH 2, 3 A 4

Odpově

ď (%)

------------------Studie 2-----------------

---------------Studie 3---------

----

---------------Studie 4---------

----

Placeb

o

------------Enbrel-----------

Placeb

o

--------Enbrel-----

--

Placeb

o

-------Enbrel------

25 mg 

2xtýdně

50 mg 

2xtýdně

25 mg

2xtýdn

ě

50 mg

2xtýdn

ě

50 mg 

1xtýdn

ě

50 mg 

1xtýdn

ě

n = 166

týden 

12

n = 162

týden 

12

n = 162

týden 

24

a

n = 164

týden 

12

n = 164

týden 

24

a

n = 193

týden 

12

n = 196

týden 

12

n = 196

týden 

12

n = 46

týden 

12

n = 96

týden 

12

n = 90

týden 

24

a

PASI 
50, %

14

58*

70

74*

77

9

64*

77*

9

69*

83

PASI 
75, %

4

34*

44

49*

59

3

34*

49*

2

38*

71

DSGA

b

čistá, 
nebo 
téměř 
čistá, %

5

34*

39

49*

55

4

39*

57*

4

39*

64

*p 

 0,0001 porovnáváno s placebem 

a.  Ve studii 2 a 4 nebylo ve 24. týdnu provedeno statistické porovnání s placebem, protože skupina původně
léčená placebem začala dostávat od 13. do 24. týdne Enbrel v dávce 25 mg 2x týdně nebo 50 mg jednou týdně.
b.  Dermatologist Static Global Assessment. Čistá nebo téměř čistá je definována jako 0 nebo 1 na stupnici 0 až 5.

U pacientů s ložiskovou psoriázou, kteří dostávali Enbrel, byly zjevné signifikantní odpovědi 
v porovnání s placebem v době první kontroly (2 týdny) a přetrvávaly po 24 týdnů léčení.

Studie 2 měla také období po vysazení terapie, kdy bylo léčení ukončeno ve 24. týdnu u pacientů, kteří 
dosáhli zlepšení PASI minimálně o 50 %. U pacientů byl sledován výskyt rebound fenoménu (PASI 

150 % od úvodní hodnoty) a doba do relapsu (definován jako ztráta nejméně poloviny zlepšení 
dosaženého ve 24. týdnu v porovnání s úvodní hodnotou). V období po ukončení léčení se symptomy 
psoriázy postupně vrátily s průměrnou dobou 3 měsíce do relapsu onemocnění. Nebyl pozorován 
rebound fenomén ani závažné nežádoucí příhody spojené s psoriázou. Existují některé důkazy 

86

podporující prospěšnost opakované terapie přípravkem Enbrel u pacientů, kteří od počátku odpovídají 
na léčení.

Ve studii 3 si většina pacientů (77 %), kteří byli původně randomizováni do skupiny léčené 50 mg 
přípravku Enbrel 2x týdně a měli od 12. týdne snížené dávky na 25 mg 2x týdně, udržela odpověď 
PASI 75 do 36. týdne. U pacientů léčených po celou dobu studie dávkami 25 mg 2x týdně, se mezi 12. 
a 36. týdnem odpověď PASI 75 postupně zlepšovala.

Ve studii 4 měla přípravkem Enbrel léčená skupina pacientů vyšší podíl pacientů s PASI 75 ve 12. 
týdnu (38 %), v porovnání s placebem léčenou skupinou (2 %) (p<0,0001). U pacientů léčených po 
celou dobu studie dávkami 50 mg jednou týdně, se odpověď i nadále zlepšovala a ve 24. týdnu dosáhla 
u 71% PASI 75.

V dlouhodobých otevřených studiích (až 34 měsíců), v nichž byl Enbrel podáván nepřetržitě, byly 
udrženy klinické odpovědi a bezpečnost byla srovnatelná s krátkodobými studiemi.

Analýza údajů z klinických studií neprokázala žádné charakteristiky základního onemocnění, které by 
napomohly  klinikům  ve  výběru  nejvhodnější  možnosti  dávkování  (přerušované  nebo  kontinuální). 
Proto  musí být  výběr  přerušované  nebo  kontinuální  terapie  založen  na  lékařském  posouzení  a  na 
individuálních potřebách pacienta.

Protilátky proti přípravku Enbrel
V séru některých osob léčených etanerceptem byly zjištěny protilátky proti etanerceptu. Všechny tyto 
protilátky byly non-neutralizační a jejich výskyt byl zpravidla dočasný. Zdá se, že mezi vznikem 
protilátek, klinickou odpovědí ani nežádoucími účinky není žádná souvislost.

U pacientů léčených schválenými dávkami etanerceptu v klinických studiích po dobu až 12 měsíců byl 
kumulativní výskyt protilátek proti etanerceptu přibližně následující: 6% pacientů s revmatoidní 
artritidou, 7,5%  pacientů s psoriatickou artritidou, 2% pacientů s ankylozující spondylitidou, 7% 
pacientů s psoriázou, 9,7 % dětských pacientů s ložiskovou psoriázou a 4,8 % pacientů s juvenilní 
idiopatickou artritidou. 

Podíl osob, u kterých se vyvinuly protilátky proti etanerceptu v dlouhodobých klinických studiích 
(trvajících až 3,5 roku), se s časem podle očekávání zvyšoval. Přesto však vzhledem k jejich 
přechodnému charakteru byla u pacientů s revmatoidní artritidou a psoriázou incidence protilátek 
zjištěných v každém hodnoceném okamžiku typicky méně než 7%. 

V dlouhodobé studii u pacientů s psoriázou, ve které pacienti dostávali 50 mg etanerceptu dvakrát 
týdně po dobu 96 týdnů, byl v každém hodnoceném okamžiku pozorován výskyt protilátek do 
přibližně 9%.

Pediatrická populace

Dětští pacienti s juvenilní idiopatickou artritidou
Bezpečnost a účinnost přípravku Enbrel byla hodnocena ve studii sestávající ze dvou částí u 69 dětí 
s polyartikulárním průběhem juvenilní idiopatické artritidy, které měly různé typy nástupu juvenilní 
idiopatické artritidy (polyartritida, oligoartritida, systémová artritida). Do studie byli zařazeni pacienti 
od 4 do 17 let se středně těžkou až těžkou aktivní juvenilní idiopatickou artritidou

s polyartikulárním průběhem, refrakterní na nebo netolerující léčbu methotrexátem, kteří nadále 
dostávali stabilní dávku jednoho nesteroidního antirevmatika a/nebo  prednisonu (

0,2 mg/kg/den 

nebo maximálně 10 mg). V části I dostávali všichni pacienti přípravek Enbrel v dávce 0,4 mg/kg 
(max. 25 mg v dávce) s.c. 2x týdně. V části II byli pacienti s klinickou odpovědí v devadesátém dni 
randomizováni, a buď zůstali na přípravku Enbrel nebo dostávali placebo po dobu 4 měsíců a byli 
hodnoceni pro znovuvzplanutí nemoci. Odpovědi byly posuzovány podle měřítka ACR Pedi 30 
charakterizované jako zlepšení o 

 30 % ve třech a více ze šesti základních kriterií JRA a zhoršení o 

30 % maximálně u jednoho ze šesti základních kriterií JRA, zahrnujících počet aktivních kloubů, 

87

omezení pohybu, celkové hodnocení lékařem a pacientem/rodičem, funkční vyšetření a rychlost 
sedimentace erytrocytů. Vzplanutí nemoci bylo definováno jako zhoršení o 

 30 % ve třech ze šesti 

základních kriterií JRA a zlepšení o 

 30 % u nejvýše jednoho ze šesti základních kriterií JRA a 

přítomnost nejméně 2 aktivních kloubů.

V části I této studie vykázalo 51 z 69 pacientů (74 %) klinickou odpověď a vstoupilo do části II. 
V části II bylo pozorováno vzplanutí nemoci u 6 z 25 pacientů (24 %) pokračujících v léčbě 
přípravkem Enbrel ve srovnání s 20 z 26 pacientů (77 %), kteří dostávali placebo (p=0,007). Od 
zahájení části II uplynulo ve skupině léčené přípravkem Enbrel průměrně 

116 dnů do znovuvzplanutí 

nemoci a u pacientů v placebové skupině průměrně 28 dnů. Z pacientů, u kterých byla zaznamenána 
klinická odpověď v 90. dni a kteří vstoupili do pokračovací fáze II, se část z těch zůstávajících na 
terapii přípravkem Enbrel od 3. do 7. měsíce dále zlepšovala, zatímco ti, kteří dostávali placebo, 
nezaznamenali zlepšení. 

V otevřené pokračovací studii zaměřené na bezpečnost bylo léčeno přípravkem Enbrel 58 dětských 
pacientů z výše uvedené studie (ve věku od 4 let v době zařazení) po dobu 10 let. Míra závažných 
nežádoucích příhod a závažných infekcí se dlouhodobou expozicí nezvýšila.

Dlouhodobá bezpečnost přípravku Enbrel v monoterapii (n=103), přípravku Enbrel s methotrexátem 
(n=294) nebo methotrexátu v monoterapii (n=197) byla hodnocena po dobu až 3 let v registru 594 dětí 
s juvenilní idiopatickou artritidou ve věku 2 až 18 let, z nichž 39 bylo ve věku 2 až 3 let. Celkově byly 
častěji hlášeny infekce u pacientů léčených etanerceptem ve srovnání se samotným methotrexátem 
(3,8% vs. 2%) a infekce související s použitím etanerceptu byly závažnějšího charakteru. 

V jiné otevřené jednoramenné studii bylo léčeno přípravkem Enbrel v dávce 0,8 mg/kg (až do 
maximální dávky 50 mg) podávané jednou týdně po dobu 12 týdnů, 60 pacientů s rozšířenou 
oligoartritidou (15 pacientů ve věku od 2 do 4 let, 23 pacientů ve věku od 5 do 11 let a 22 pacientů ve 
věku od 12 do 17 let)), 38 pacientů s artritidou spojenou s entesitidou (ve věku od 12 do 17 let) a 29 
pacientů s psoriatickou artritidou (ve věku od 12 do 17 let). V každé z těchto subtypů JIA většina 
pacientů vyhověla ACR Pedi 30 kriteriím a prokázala zlepšení klinického stavu splněním 
sekundárních cílů studie - jako je počet citlivých kloubů a celkové hodnocení stavu lékařem.
Bezpečnostní profil byl konzistentní (v souladu) s výsledky předchozích JIA studií.

Nebyly provedeny studie hodnotící účinek pokračování léčby přípravkem Enbrel u pacientů s juvenilní 
idiopatickou artritidou, u nichž nedošlo ke klinické odpovědi do 3 měsíců od zahájení léčení 
přípravkem Enbrel. Navíc nebyly provedeny studie hodnotící účinek ukončení nebo snížení 
doporučené dávky přípravku Enbrel po jeho dlouhodobém používání u pacientů s juvenilní 
idiopatickou artritidou.

Dětští pacienti s ložiskovou psoriázou
Účinnost přípravku Enbrel byla hodnocena v randomizované dvojitě zaslepené, placebem 
kontrolované studii u 211 dětských pacientů ve věku od 4 do 17 let se středně těžkou až těžkou 
ložiskovou psoriázou (definovanou sPGA skórem ≥ 3, zahrnujících ≥10% BSA a PASI ≥ 12). Vybraní 
pacienti měli v anamnéze fototerapii nebo celkovou terapii, nebo neodpovídali dostatečně na topickou 
terapii.

Pacienti dostávali Enbrel 0,8 mg/kg (až do 50 mg) nebo placebo jednou týdně po 12 týdnů. V 12. 
týdnu mělo pozitivní odpověď účinnosti (tj. PASI 75) více pacientů randomizovaných do skupiny 
léčené přípravkem Enbrel než randomizovaných do skupiny léčené placebem.

88

Výsledky studie u ložiskové psoriázy dětí po 12 týdnech 

Enbrel

0,8 mg/kg jednou 

týdně

(N = 106)

Placebo

(N = 105)

PASI 75, n (%)

60 (57%)

a

12 (11%)

PASI 50, n (%)

79 (75%)

a

24 (23%)

sPGA “čistý” nebo “minimální”, n (%)

56 (53%)

a

14 (13%)

Zkratky: sPGA-statické celkové lékařské hodnocení
a. p < 0,0001 v porovnání s placebem

Po 12 týdenní dvojitě zaslepené léčebné periodě dostávali všichni pacienti přípravek Enbrel 0,8 mg/kg 
(až do 50 mg) jednou týdně po dobu dalších 24 týdnů. V průběhu otevřené periody byly pozorovány 
podobné odpovědi jako ve dvojitě zaslepené periodě.

V průběhu randomizované periody vysazení léku signifikantně více pacientů přerandomizovaných do 
skupiny léčené placebem zaznamenalo relaps choroby (ztráta odpovědi PASI 75) v porovnání 
s pacienty přerandomizovanými do skupiny léčené přípravkem Enbrel. Při pokračujícím léčením 
odpovědi přetrvávaly až po 48 týdnů.

Dlouhodobá bezpečnost a účinnost přípravku Enbrel v dávce 0,8 mg/kg (až do 50 mg) podávaného 
jednou týdně byla hodnocena v otevřené rozšířené studii na 181 pediatrických subjektech s ložiskovou 
psoriázou v celkové délce až 2 roky následující po výše uvedené 48 týdenní studii. Dlouhodobé 
zkušenosti s užíváním přípravku Enbrel byly obecně srovnatelné s původní 48 týdenní studií a 
neukázaly žádná nová bezpečnostní zjištění. 

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Hodnoty etanerceptu v séru byly určovány metodou enzymatické imunoanalýzy (ELISA), která může 
detekovat ELISA-reaktivní degradační produkty, jakož i původní látku. 

Absorpce
Etanercept je pomalu absorbován z místa subkutánní injekce a po jednotlivé dávce dosahuje 
maximální koncentraci přibližně po 48 hodinách. Absolutní biologická dostupnost je 76 %. Při 
dávkování 2x týdně se očekávají ustálené koncentrace, které jsou přibližně dvakrát tak vysoké než 
koncentrace zjištěné po jednotlivé dávce. Průměrná maximální sérová koncentrace po podání 
jednotlivé subkutánní dávky 25 mg přípravku Enbrel zdravým dobrovolníkům dosahovala 1,65 

 0,66 

g/ml a plocha pod křivkou byla 235  96,6 g . hod/ml. 

Profily středních hodnot koncentrací v ustáleném stavu u pacientů s revmatoidní artritidou, léčených 
50 mg přípravku Enbrel jednou týdně (n=21) vs. 25 mg Enbrel 2x týdně (n=16) byly C 

max

2,4 mg/l vs. 

2,6 mg/l, C

min

byly 1,2 mg/l vs. 1,4 mg/l a parciální AUC byla 297 mgh/l vs. 316 mgh/l. V otevřené 

jednodávkové dvourežimové zkřížené studii na zdravých dobrovolnících byl shledán etanercept 
podávaný v jednotlivé injekci 50 mg/ml bioekvivalentním se dvěma jednotlivými injekcemi po 25 
mg/ml podanými současně.     

V populační farmakokinetické analýze pacientů s ankylozující spondylitidou byly ustálené stavy AUC

etanerceptu 466 

g*h/ml pro 50 mg Enbrel jednou týdně (N=154) a 474 g*h/ml pro 25 mg Enbrel 

dvakrát týdně (N=148). 

Distribuce
Závislost koncentrace etanerceptu na čase zobrazuje biexponenciální křivka. Celkový distribuční 
objem etanerceptu je 7,6 l, zatímco distribuční objem v ustáleném stavu je 10,4 l. 

89

Eliminace
Etanercept je pomalu vylučován z organismu. Poločas vylučování je dlouhý, přibližně 70 hodin. 
Clearance je u pacientů s revmatoidní artritidou přibližně 0,066 l/hod., tj. o něco nižší než hodnota 
0,11 l/hod. pozorovaná u zdravých dobrovolníků. Navíc farmakokinetika přípravku Enbrel u pacientů 
s revmatoidní artritidou, u pacientů s ankylozující spondylitidou a u pacientů s ložiskovou psoriázou je 
podobná.

Není zjevný rozdíl ve farmakokinetice u žen a mužů. 

Linearita
Závislost na dávce nebyla formálně hodnocena, ale v dávkovém rozmezí není zřejmé nasycení 
clearance.

Zvláštní populace

Porucha funkce ledvin
I když po podání radioaktivně značeného etanerceptu zdravým dobrovolníkům i pacientům byla 
radioaktivita vylučována močí, u pacientů s akutním renálním selháním nebyla pozorována zvýšená 
koncentrace etanerceptu. Renální porucha by tedy neměla vyžadovat změnu dávkování. 

Porucha funkce jater
U pacientů s akutním jaterním selháním nebyla pozorována zvýšená koncentrace etanerceptu. Jaterní 
porucha by tedy neměla vyžadovat změnu dávkování

Starší osoby
Vliv pokročilého věku na koncentrace etanerceptu v séru byl zkoumán populační farmakokinetickou 
analýzou. Clearance a objem zjištěné u pacientů ve věku od 65 do 87 let byly podobné hodnotám 
stanoveným u pacientů, kteří byli mladší než 65 let.

Pediatrická populace

Dětští pacienti s juvenilní idiopatickou artritidou
V klinické studii byl Enbrel podáván 69 pacientům (ve věku od 4 do 17 let) s polyartikulárním 
průběhem juvenilní idiopatické artritidy v dávce 0,4 mg/kg 2x týdně po dobu 3 měsíců. Střední 
hodnoty sérových koncentrací byly podobné těm, které byly zjištěny u dospělých pacientů s 
revmatoidní artritidou. Nejmladší děti (4 roky) měly sníženou clearance (zvýšily clearance, když 
normalizovaly svoji hmotnost) ve srovnání se staršími dětmi (12 let) a s dospělými. Simulace 
dávkování naznačuje, že zatímco starší děti (od 10 do 17 let) mají hladiny v séru bližší hladinám, které 
byly stanoveny u dospělých, mladší děti mají hladiny zřetelně nižší. 

Dětští pacienti s ložiskovou psoriázou
Dětským pacientům s ložiskovou psoriázou (věk od 4 do 17 let) byl podáván etanercept 0,8 mg/kg (až 
do maximální dávky 50 mg za týden) jednou týdně až po dobu 48 týdnů. Střední hodnoty sérových
koncentrací v ustáleném stavu byly od 1,6 do 2,1 μg/ml v týdnech 12, 24 a 48. Tyto střední hodnoty 
koncentrací u dětských pacientů s ložiskovou psoriázou byly podobné koncentracím pozorovaným u 
pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou (léčených 0,4 mg/kg etanerceptu dvakrát týdně až do 
maximální dávky 50 mg za týden). Tyto střední koncentrace byly podobné jako u dospělých pacientů 
s ložiskovou psoriázou léčenou 25 mg etanerceptu dvakrát týdně.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

V toxikologických studiích s přípravkem Enbrel nebyla zjevná žádná dávku limitující toxicita ani 
toxicita v cílových orgánech. Podle výsledků celé řady studií in vitro in vivo je přípravek Enbrel 
považován za negenotoxický. Studie karcinogenity a standardní hodnocení fertility a postnatální 
toxicity nebyly s přípravkem Enbrel provedeny v důsledku zjištění vzniku neutralizujících protilátek u 
hlodavců.

90

Přípravek Enbrel nevyvolal úmrtí ani zjevné příznaky toxicity u myší nebo potkanů po podání 
jednotlivé dávky 2000 mg/kg subkutánně nebo jednotlivé dávky 1000 mg/kg intravenózně.

Přípravek Enbrel nevykazoval toxicitu limitující velikost dávky nebo orgánovou toxicitu u opic druhu 
cynomolgus po podávání 2x týdně subkutánně po 4 nebo 26 po sobě jdoucích týdnů v dávce 15 mg/kg, 
což vedlo k sérovým koncentracím podle velikosti plochy pod křivkou více než 27x vyšším než 
zjištěným u lidí po doporučené dávce 25 mg.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1  Seznam pomocných látek

Sacharosa
Chlorid sodný
Arginin-hydrochlorid
Dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného
Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného
Voda pro injekci

6.2  Inkompatibility

Vzhledem k absenci studií kompatibility nesmí být tento přípravek mísen s jinými léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

30 měsíců

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 ºC - 8 ºC).
Chraňte před mrazem.

Přípravek Enbrel lze jednorázově po dobu až čtyř týdnů uchovávat při teplotě maximálně do 25 ºC; po 
této době nesmí být znovu uchováván v chladu (v chladničce). Přípravek Enbrel musí být zlikvidován, 
pokud není použit do čtyř týdnů po vyjmutí z chladničky.

Uchovávejte předplněné injekční stříkačky ve vnějším obalu, aby byly chráněny před světlem.

6.5

Druh obalu a obsah balení

ENBREL 25 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce
Injekční stříkačka z bezbarvého skla (typ I) s jehlou z nerezové oceli, kryt jehly z pryže a táhlo z 
plastu. 

Krabička obsahuje 4, 8 nebo 24 předplněných injekčních stříkaček a 4, 8 nebo 24 alkoholových 
tamponů. Kryt jehly předplněných injekčních stříkaček obsahuje suchou přírodní pryž (latex) (viz bod 
4.4). Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

ENBREL 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce
Injekční stříkačka z bezbarvého skla (typ I) s jehlou z nerezové oceli, kryt jehly z pryže a táhlo z 
plastu.
Krabička obsahuje 2, 4 nebo 12 předplněných injekčních stříkaček a 2, 4 nebo 12 alkoholových 
tamponů. Kryt jehly předplněných injekčních stříkaček obsahuje suchou přírodní pryž (latex) (viz bod 
4.4). Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

91

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Před použitím počkejte, než Enbrel v předplněné injekční stříkačce pro jedno použití dosáhne 
pokojové teploty (přibližně 15 až 30 minut). Po dobu, než předplněná injekční stříkačka dosáhne 
pokojové teploty, se nemá snímat kryt jehly. Roztok má být čirý až mírně opalescentní, bezbarvý až
světle žlutý nebo světle hnědý a může obsahovat malé průsvitné nebo bílé částice proteinu. 

Úplný návod na podání je k dispozici v příbalové informaci, bod 7 „N

ÁVOD K PŘÍPRAVĚ A PODÁVÁNÍ 

INJEKCÍ PŘÍPRAVKU 

E

NBREL

“.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky.

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited  
Ramsgate Road  
Sandwich   
Kent CT13 9NJ 
Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

ENBREL 25 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce
EU/1/99/126/013
EU/1/99/126/014
EU/1/99/126/015

ENBREL 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce
EU/1/99/126/016
EU/1/99/126/017
EU/1/99/126/018

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 3. února 2000
Datum posledního prodloužení registrace: 3. února 2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

92

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Enbrel 25 mg injekční roztok v předplněném peru
Enbrel 50 mg injekční roztok v předplněném peru

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Enbrel 25 mg injekční roztok v předplněném peru
Jedno předplněné injekční pero obsahuje etanerceptum 25 mg.

Enbrel 50 mg injekční roztok v předplněném peru
Jedno předplněné injekční pero obsahuje etanerceptum 50 mg.

Etanercept je fúzní protein složený z receptoru p 75 tumor nekrotizujícího faktoru a Fc proteinu, 
vyráběný technologií rekombinace DNA v expresním systému ovárií čínského křečíka (CHO). 
Etanercept je dimer chimerického proteinu, vzniklého genetickým inženýrstvím, který vzniká 
spojením extracelulární vazebné domény lidského receptoru 2 tumor nekrotizujícího faktoru 
(TNFR2/p75) s Fc oblastí lidského IgG1. Tato Fc složka obsahuje pantovou oblast, CH

a CH

3  

regiony, ale nemá CH

region IgG1. Etanercept obsahuje 934 aminokyselin a má molekulovou 

hmotnost přibližně 150 kilodaltonů. Specifická aktivita etanerceptu je 1,7x10

6

jednotek/mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

Roztok je čirý, bezbarvý až světle žlutý nebo světle hnědý.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Revmatoidní artritida
Enbrel v kombinaci s methotrexátem je indikován k léčbě středně těžké až těžké aktivní revmatoidní 
artritidy u dospělých v případech, kdy po podání jiných chorobu modifikujících léků, včetně 
methotrexátu (pokud není kontraindikován), nebylo dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi.

Enbrel může být podáván jako monoterapie v případě intolerance methotrexátu nebo pokud je 
pokračující léčba methotrexátem nevhodná.

Enbrel je také indikován k léčbě závažné aktivní a progresivní revmatoidní artritidy u dospělých, kteří 
nebyli předtím léčeni methotrexátem.

Enbrel použitý samostatně nebo v kombinaci s methotrexátem prokázal rentgenologicky měřitelné 
snížení míry progrese poškození kloubů a fyzické funkční zlepšení.

Juvenilní idiopatická artritida
Léčba polyartritidy  (positivní  či  negativní  revmatoidní  faktor)  a  rozvinuté  oligoartritidy u  dětí  a 
dospívajících ve věku od 2 let, u nichž nebylo dosaženo adekvátní odpovědi na léčbu methotrexátem, 
nebo u nichž methotrexát nebyl tolerován. 

Léčba psoriatické artritidy u dospívajících ve věku od 12 let, u nichž nebylo dosaženo adekvátní 
odpovědi na léčbu methotrexátem, nebo u nichž methotrexát nebyl tolerován.

93

Léčba artritidy spojené s entesitidou u dospívajících ve věku od 12 let, u nichž nebylo dosaženo 
adekvátní odpovědi na konvenční léčbu nebo u nichž konvenční léčba nebyla tolerována.

Přípravek Enbrel nebyl studován u dětí mladších než 2 roky.

Psoriatická artritida
Léčení aktivní a progresivní psoriatické artritidy u dospělých v případech, kdy po předchozím podání 
jiných chorobu modifikujících léků nebylo dosaženo adekvátní terapeutické odpovědi. Enbrel prokázal 
fyzické funkční zlepšení u pacientů s psoriatickou artritidou a rentgenologicky měřitelné snížení míry 
progrese poškození periferních kloubů u pacientů se symetrickými polyartikulárními podtypy choroby.

Axiální spondylartritidy

Ankylozující spondylitida (AS)
Léčení dospělých se závažnou aktivní ankylozující spondylitidou, jestliže nebylo dosaženo adekvátní 
odpovědi konvenční léčbou.

Radiograficky neprokazatelná axiální spondylartritida
Léčba dospělých se závažnou radiograficky neprokazatelnou axiální spondylartritidou s objektivními 
známkami zánětu indikovanými zvýšenou hladinou C-reaktivního proteinu (CRP) a/nebo prokázanými 
při zobrazení magnetickou rezonancí (MR), kteří měli nedostatečnou odpověď na nesteroidní 
antirevmatika (NSAID-nonsteroidal anti-inflammatory drugs).

Ložisková psoriáza
Léčení dospělých se středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázou, kteří neodpovídají na jinou 
celkovou terapii zahrnující cyklosporin, methotrexát nebo psoralen a ultrafialové světlo A (PUVA) 
(viz bod 5.1), nebo tato terapie je pro ně kontraindikována, nebo ji netolerují.

Ložisková psoriáza u dětí
Léčení chronické těžké ložiskové psoriázy u dětí a dospívajících ve věku od 6 let, kteří neodpovídají 
dostatečně na léčbu nebo netolerují jinou celkovou terapii nebo fototerapii.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčení přípravkem Enbrel má být zahájeno a prováděno pod dohledem lékaře specializovaného na 
diagnostikování a léčbu revmatoidní artritidy, juvenilní idiopatické artritidy, psoriatické artritidy, 
ankylozující spondylitidy, radiograficky neprokazatelné axiální spondylartritidy, ložiskové psoriázy 
nebo ložiskové psoriázy u dětí. Pacienti léčení přípravkem Enbrel mají dostat pohotovostní kartu 
pacienta.

Enbrel předplněné pero je k dispozici v silách 25 mg a 50 mg. Jiná balení přípravku Enbrel jsou 
k dispozici v silách 10 mg, 25mg a 50 mg.

Dávkování

Revmatoidní artritida
Doporučenou dávku představuje 25 mg přípravku Enbrel podaných 2x týdně. Alternativně 50 mg  
podaných jednou týdně bylo stanoveno jako bezpečné a účinné (viz bod 5.1).

Psoriatická artritida, ankylozující spondylitida a radiograficky neprokazatelná axiální 
spondylartritida
Doporučená dávka je 25 mg přípravku Enbrel podaných 2 x týdně, nebo 50 mg podaných jednou 
týdně. 

Dostupné údaje naznačují, že u všech výše uvedených indikací je klinické odpovědi obvykle dosaženo 
v průběhu 12 týdnů léčby. Je třeba pečlivě zvážit pokračování léčby u pacienta, který na ni během této 
doby nevykazuje odpověď.  

94

Ložisková psoriáza
Doporučená dávka je 25 mg přípravku Enbrel podaná 2 x týdně nebo 50 mg podaná jednou týdně. 
Alternativně může být podáváno 50 mg 2 x týdně až 12 týdnů a dále, je-li to nezbytné, dávka 25 mg 2 
x týdně nebo 50 mg jednou týdně. Léčení přípravkem Enbrel má pokračovat až do dosažení remise, až 
po dobu 24 týdnů. U některých dospělých pacientů může být vhodné pokračování v terapii po 24 
týdnech (viz bod 5.1). U pacientů, kteří nevykazují odpověď po 12 týdnech, má být léčení ukončeno. 
Je-li indikována opakovaná léčba, má se dodržet výše uvedená délka léčení. Dávka má být 25 mg 2 x 
týdně nebo 50 mg jednou týdně. 

Zvláštní populace

Porucha funkce ledvin a jater
Nevyžaduje se úprava dávek.

Starší osoby
Nevyžaduje  se  žádná  úprava  dávek.  Dávkování  a  způsob  podávání  jsou  stejné  jako  u  dospělých  ve 
věku od 18 do 64 let.

Pediatrická populace
Dávkování přípravku Enbrel je u dětských pacientů založeno na jejich tělesné hmotnosti. Pacientům 
o hmotnosti nižší než 62,5 kg by měla být podána přesná dávka na mg/kg za použití prášku a
rozpouštědla pro injekční roztok nebo prášku pro injekční roztok (viz níže uvedené dávkování pro 
konkrétní indikace). Pacientům o hmotnosti 62,5 kg a více může být dávka podávána pomocí fixní 
dávky v předplněné injekční stříkačce nebo předplněném peru. 

Juvenilní idiopatická artritida 
Doporučená dávka je 0,4 mg/kg (až do maximální dávky 25 mg) ve formě subkutánní injekce 
podávaná 2x týdně v intervalu 3–4 dny mezi dávkami nebo 0,8 mg/kg (až do maximální dávky 50 mg) 
podávaná 1x týdně. U pacientů, kteří nevykazují žádnou odpověď po 4 měsících, má být terapie 
ukončena.

Pro podávání dětem s JIA s hmotností nižší než 25 kg může být vhodnější síla 10 mg v injekční 
lahvičce.

Nebyly provedeny žádné formální klinické studie u dětí ve věku 2 až 3 let. Limitované bezpečnostní 
údaje z registru pacientů však naznačují, že bezpečnostní profil u dětí ve věku 2 až 3 let je podobný 
jako u dospělých a dětí ve věku 4 let a starších, pokud je podávána jednou týdně subkutánně dávka 0,8 
mg/kg (viz bod 5.1).

U dětí mladších 2 let v indikaci juvenilní idiopatické artritidy není zpravidla užití přípravku Enbrel 
aplikovatelné.

Ložisková psoriáza u dětí (věk 6 let a starší)
Doporučená dávka je 0,8 mg/kg (až do maximální dávky 50 mg) jednou týdně až po dobu 24 týdnů. U 
pacientů, kteří nevykazují žádnou odpověď po 12 týdnech, by měla být terapie ukončena.

Pokud je indikováno opakované léčení přípravkem Enbrel, má se postupovat podle výše uvedených 
pokynů o délce terapie. Podává se dávka 0,8 mg/kg (až do maximální dávky 50 mg) jednou týdně.

U dětí mladších 6 let v indikaci ložiskové psoriázy není zpravidla užití přípravku Enbrel aplikovatelné.

Způsob podání
Přípravek Enbrel je podáván subkutánní injekcí (viz bod 6.6).

Úplný návod na podání je k dispozici v příbalové informaci, bod 7 „Použití předplněného pera 
MYCLIC k injekci přípravku Enbrel“.

95

4.3

Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku obsaženou v přípravku uvedenou 
v bodě 6.1.

Sepse nebo riziko sepse.

Léčba přípravkem Enbrel nesmí být zahájena u pacientů s aktivní infekcí včetně chronických a 
lokálních infekcí.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

K lepší dohledatelnosti biologických léčivých přípravků je nutné přehledně zaznamenat (nebo uvést) 
do pacientovy dokumentace název podávaného přípravku a číslo šarže.

Infekce
Pacienti mají být vyšetřeni na infekce před zahájením, v průběhu a po ukončení léčení přípravkem 
Enbrel, přičemž je třeba brát v úvahu, že průměrný poločas vylučování etanerceptu je přibližně 70 
hodin (rozmezí 7-300 hodin).

Při používání přípravku Enbrel byly pozorovány závažné infekce, sepse, tuberkulóza a oportunní 
infekce, včetně invazivních plísňových infekcí, listerióza a legionelóza (viz bod 4.8). Příčinou těchto 
infekcí byly bakterie, mykobakterie, plísně, viry a parazité (včetně protozoí). V některých případech, 
obzvláště u plísňových a dalších oportunních infekcí, nebyly tyto infekce rozpoznány, což vedlo 
k opožděnému nasazení příslušné léčby a někdy k úmrtí. Při vyšetření pacientů na přítomnost infekce 
je třeba brát v úvahu riziko pacienta vzhledem k významným oportunním infekcím (např. expozice 
endemickým mykózám).

Pacienty, u kterých se v průběhu podávání přípravku Enbrel rozvine infekce, je třeba přísně 
monitorovat. Jestliže se u pacienta rozvíjí závažná infekce, musí být přípravek Enbrel vysazen
Bezpečnost a účinnost přípravku Enbrel nebyla u pacientů s chronickými infekcemi hodnocena. Lékaři 
mají pečlivě zvažovat podání přípravku Enbrel pacientům, kteří mají v anamnéze opakované nebo 
chronické infekce nebo trpí stavy, které mohou vytvářet dispozici k infekcím, např. pokročilý nebo 
špatně kompenzovaný diabetes.

Tuberkulóza
U  pacientů  léčených  přípravkem  Enbrel  byly  hlášeny  případy  aktivní  tuberkulózy  včetně  miliární  a 
extrapulmonální tuberkulózy.

Před zahájením léčení musí být všichni pacienti vyšetřeni na aktivní a inaktivní (latentní) tuberkulózu. 
Toto vyšetření by mělo obsahovat podrobnou lékařskou anamnézu a osobní anamnézu tuberkulózy, 
možný předchozí kontakt s tuberkulózou a předchozí a/nebo současnou imunosupresivní terapii. U 
všech pacientů musí být (v souladu s lokálními doporučeními) provedeny vhodné screeningové testy -
tj. tuberkulinový kožní test a rentgen hrudníku. Doporučuje se zaznamenat výsledky těchto vyšetření 
do pohotovostní karty pacienta. Předepisujícím lékařům se připomíná riziko falešně negativních 
výsledků tuberkulinových testů, zvláště u pacientů těžce nemocných nebo se sníženou imunitou.

Při pozitivní diagnóze aktivní tuberkulózy se nesmí terapie přípravkem Enbrel zahájit. Pokud je 
diagnostikována inaktivní (latentní) tuberkulóza, antituberkulózní léčba latentní tuberkulózy musí být 
zahájena před začátkem terapie přípravkem Enbrel a v souladu s místními doporučeními.  V takovém 
případě je třeba velmi pečlivě zhodnotit poměr přínosu/rizika terapie přípravkem Enbrel.

Všechny pacienty je třeba informovat, že pokud se během nebo po ukončení léčby přípravkem Enbrel 
objeví známky/příznaky naznačující tuberkulózu (např. přetrvávající kašel, chřadnutí/ztráta hmotnosti, 
zvýšená teplota), mají vyhledat lékařskou pomoc.

96

Reaktivace hepatitidy B
U pacientů, kteří byli v minulosti infikováni virem hepatitidy B (HBV) a léčeni souběžně antagonisty 
TNF včetně přípravku Enbrel, byla hlášena reaktivace hepatitidy B. Patří sem i zprávy o reaktivaci 
hepatitidy B u pacientů, kteří byli anti-HBc pozitivní, avšak HBsAg negativní. Před zahájením léčby 
přípravkem Enbrel se musí u pacientů provést test na infekci HBV. U pacientů s pozitivním 
výsledkem testu na infekci HBV se doporučuje konzultace s lékařem, který je odborníkem v léčbě 
hepatitidy B. Při podávání přípravku Enbrel pacientům, kteří byli v minulosti infikováni HBV, je třeba 
opatrnosti. Tito pacienti musí být po celou dobu léčby a několik týdnů po jejím ukončení sledováni na 
známky a příznaky aktivní infekce HBV. Nejsou k dispozici dostatečné údaje o léčbě HBV 
infikovaných pacientů antivirovou terapií společně s terapií antagonisty TNF. U pacientů, u nichž 
dojde k rozvoji infekce HBV, by se měla léčba přípravkem Enbrel ukončit a zahájit léčba účinnou 
antivirovou terapií spolu s vhodnou podpůrnou léčbou.

Zhoršení hepatitidy C
U pacientů léčených přípravkem Enbrel bylo hlášeno zhoršení hepatitidy C.  Enbrel má být podáván 
s opatrností u pacientů s hepatitidou C v anamnéze.

Současná léčba s anakinrou
Současné podávání přípravku Enbrel s anakinrou bylo spojeno se zvýšeným rizikem závažných infekcí 
a s neutropenií ve srovnání s podáváním samotného přípravku Enbrel. Tato kombinace neprokázala 
zvýšení klinického prospěchu. Proto se současné podávání přípravku Enbrel s anakinrou nedoporučuje 
(viz bod 4.5 a 4.8).

Současná léčba s abataceptem
V klinických studiích vedlo současné podávání abataceptu a přípravku Enbrel ke zvýšené incidenci 
závažných nežádoucích příhod. Tato kombinace neprokázala lepší klinický benefit; takové použití se 
nedoporučuje (viz bod 4.4).

Alergické reakce
Běžně byly pozorovány alergické reakce spojené s podáváním přípravku Enbrel. Při používání 
přípravku Enbrel alergické reakce zahrnovaly angioedém a kopřivku, jakož i závažné reakce. 
Vyskytne-li se závažná alergická nebo anafylaktická reakce, léčení přípravkem Enbrel musí být 
okamžitě přerušeno a má být zahájena adekvátní terapie.

Kryt jehly předplněného pera obsahuje latex (suchá přírodní pryž), který může při zacházení s ním 
nebo při podání přípravku Enbrel vyvolat hypersenzitivní reakce u osob se známou nebo možnou 
přecitlivělostí na latex.

Imunosuprese
Protože TNF ovlivňuje protizánětlivý proces a moduluje buněčnou imunitní odpověď, je možné, že 
antagonisté TNF včetně přípravku Enbrel ovlivní přirozenou ochranu proti infekcím a malignitám. Ve 
studii se 49 dospělými pacienty s revmatoidní artritidou léčenou přípravkem Enbrel nebylo 
pozorováno žádné potlačení opožděné přecitlivělosti nebo hladiny imunoglobulinů nebo změny počtu 
efektorových buněčných populací. 

U dvou pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou se rozvinula infekce varicely se známkami a 
příznaky aseptické meningitidy, která byla vyléčena bez následků. Pacienti s výraznou expozicí viru
varicely musí dočasně přerušit léčení přípravkem Enbrel a je třeba u nich zvážit profylaktickou léčbu
imunoglobulinem proti varicella zoster.

Bezpečnost a účinnost přípravku Enbrel u pacientů se sníženou imunitou nebo s chronickými 
infekcemi nebyla hodnocena.

97

Maligní nádory a lymfoproliferativní onemocnění

Solidní a hematopoetické maligní nádory (s vyloučením karcinomů kůže)
V postmarketingovém období se vyskytla hlášení o různých nádorových onemocněních (včetně 
karcinomu prsu, plic a lymfomu) (viz bod 4.8).

V kontrolovaných částech klinických studií s antagonisty TNF bylo u pacientů léčených antagonisty 
TNF pozorováno více případů lymfomů než u kontrolních pacientů. Jejich výskyt však byl vzácný a 
období sledování pacientů léčených placebem bylo kratší než u pacientů léčených antagonisty TNF. 
Po uvedení přípravku na trh byly u pacientů léčených antagonisty TNF hlášeny případy leukémie. 
Zvýšené riziko vzniku lymfomu a leukémie je u pacientů s revmatoidní artritidou při dlouhotrvajícím 
průběhu a vysoké aktivitě zánětlivého onemocnění předpokládané, což komplikuje odhad rizika.

Na základě současného stavu znalostí nelze u pacientů léčených antagonisty TNF vyloučit možné 
riziko rozvoje lymfomů, leukémie či jiných hematopoetických nebo solidních malignit. Při zvažování
terapie antagonisty TNF u pacientů s maligním nádorovým onemocněním v anamnéze nebo při 
zvažování pokračování léčby u pacientů, u kterých se rozvine maligní nádor, je třeba zvýšené 
opatrnosti.  
  
Zhoubná nádorová onemocnění, některá končící úmrtím, byla po uvedení na trh hlášena u dětí, 
dospívajících a mladých dospělých (do 22 let) léčených antagonisty TNF (zahájení terapie ≤ 18 let), 
včetně přípravku Enbrel. Lymfomy tvořily přibližně polovinu případů. Ostatní případy představovaly 
různé typy malignit a zahrnovaly vzácné, s imunosupresí typicky spojené malignity. Riziko rozvoje 
malignit u dětí a dospívajících léčených antagonisty TNF nelze vyloučit.

Karcinomy kůže 
U pacientů léčených antagonisty TNF, včetně přípravku Enbrel, byly hlášeny případy melanomu a 
nemelanomového karcinomu kůže (NMSC). U pacientů léčených přípravkem Enbrel byly 
v postmarketingovém období velmi zřídka hlášeny případy Merkelova buněčného karcinomu. U všech 
pacientů, zejména u těch s rizikovými faktory pro vznik karcinomu kůže, se doporučuje pravidelné 
vyšetření kůže. 

Ze společných výsledků kontrolovaných klinických studií bylo pozorováno více případů NMSC u 
pacientů léčených přípravkem Enbrel v porovnání s kontrolními pacienty, obzvláště u pacientů 
s psoriázou. 

Očkování 
Současně s přípravkem Enbrel nesmí být podávány živé vakcíny. Údaje o sekundárním přenosu 
infekce živými vakcínami u pacientů léčených přípravkem Enbrel nejsou k dispozici. Ve dvojitě 
zaslepené placebem kontrolované randomizované klinické studii na dospělých pacientech s 
psoriatickou artritidou dostalo 184 pacientů ve 4. týdnu také multivalentní pneumokokovou 
polysacharidovou vakcínu. V této studii většina pacientů s psoriatickou artritidou, kteří dostávali  
Enbrel, byla schopna vykázat účinnou imunitní odpověď B 

 lymfocytů na pneumokokovou 

polysacharidovou vakcínu, ale titry byly v úhrnu mírně nižší, přičemž několik pacientů mělo 
dvojnásobně vyšší titry v porovnání s pacienty, kteří nedostávali Enbrel. Klinický význam toho není 
známý.

Tvorba autoprotilátek
Léčení přípravkem Enbrel může vést k tvorbě autoprotilátek (viz bod 4.8).

Hematologické reakce
U pacientů léčených přípravkem Enbrel byly vzácně zjištěny případy pancytopenie a velmi vzácně 
případy aplastické anemie, některé s fatálním koncem. Pozornost musí být věnována pacientům 
léčeným přípravkem Enbrel, kteří mají v anamnéze krevní dyskrazii. Všichni pacienti léčení 
přípravkem Enbrel a rodiče/pečovatelé musí být upozorněni, aby neprodleně vyhledali lékařskou 
pomoc v případě rozvoje známek a příznaků připomínajících krevní dyskrazii nebo infekci u pacienta 
(např. přetrvávání horečky, bolest v krku, podlitiny, krvácení, bledost). Tito pacienti musí být 

98

bezodkladně vyšetřeni, včetně vyšetření úplného krevního obrazu; při potvrzení krevní dyskrazie musí 
být Enbrel vysazen.

Neurologické poruchy 
Vzácně byly u pacientů léčených přípravkem Enbrel zaznamenány demyelinizační poruchy CNS (viz 
bod 4.8). Dodatečně byly vzácně hlášeny případy periferní demyelinizační polyneuropatie (včetně 
syndromu Guillain-Barré, chronické zánětlivé demyelinizační polyneuropatie, demyelinizační 
polyneuropatie a multifokální neuropatie motoneuronů). Přestože nebyly provedeny klinické studie 
podávání přípravku Enbrel pacientům s roztroušenou sklerózou, klinické studie jiných antagonistů 
TNF u pacientů s roztroušenou sklerózou prokázaly zvýšení aktivity onemocnění. Při zvažování 
podávání přípravku Enbrel pacientům se stávající nebo nově objevenou demyelinizační poruchou nebo 
pacientům, u nichž je možno uvažovat o zvýšeném riziku rozvoje demyelinizační poruchy, je třeba 
pečlivě vyhodnotit možná rizika a výhody terapie, včetně neurologického posouzení. 

Kombinovaná terapie
Ve dvouleté kontrolované klinické studii u pacientů s revmatoidní artritidou nevedla kombinace 
přípravku Enbrel a methotrexátu k neočekávaným bezpečnostním nálezům, a bezpečnostní profil 
přípravku Enbrel byl při podávání v kombinaci s methotrexátem podobný profilům zaznamenaným ve 
studiích, kde byl podáván samotný Enbrel nebo samotný methotrexát. Dlouhodobé klinické studie na 
posouzení bezpečnosti podání této kombinace stále pokračují. Dlouhodobá bezpečnost podávání 
přípravku Enbrel v kombinaci s jinými chorobu modifikujícími léky (DMARD) nebyla sledována.
Použití přípravku Enbrel při terapii psoriázy v kombinaci s jinými způsoby celkové léčby nebo 
s fototerapií nebylo studováno.

Renální a jaterní nedostatečnost
Na základě farmakokinetických údajů (viz bod 5.2) není potřeba upravovat dávku u pacientů s renální 
nebo hepatální nedostatečností. Klinické zkušenosti s těmito pacienty jsou omezené.

Městnavé srdeční selhání
Lékaři musí být opatrní při používání přípravku Enbrel u pacientů s městnavým srdečním selháním. 
Existují postmarketingové zprávy o zhoršení městnavého srdečního selhání s identifikovatelnými 
vyvolávajícími faktory i bez nich u pacientů užívajících přípravek Enbrel. Vzácně (< 0,1 %) byly také 
hlášeny případy nového nástupu městnavého srdečního selhání, a to včetně městnavého srdečního 
selhání u pacientů bez známého preexistujícího kardiovaskulárního onemocnění. Někteří z těchto 
pacientů byli mladší 50 let. Dvě rozsáhlé klinické studie hodnotící podávání přípravku Enbrel při 
léčení městnavého srdečního selhání byly předčasně ukončeny z důvodu nedostatečné účinnosti. Údaje
z jedné z těchto studií, i když nepřesvědčivé, naznačují možnou tendenci ke zhoršení městnavého 
srdečního selhání u pacientů léčených přípravkem Enbrel.   

Alkoholická hepatitida
V randomizované placebem kontrolované studii fáze II bylo 48 hospitalizovaných pacientů léčeno 
přípravkem Enbrel nebo placebem pro středně těžkou až těžkou alkoholickou hepatitidu. Enbrel nebyl 
účinný a míra mortality po 6 měsících byla u pacientů léčených přípravkem Enbrel signifikantně vyšší. 
Proto se Enbrel nesmí podávat pacientům k léčbě alkoholické hepatitidy. Lékaři musí být opatrní při 
podávání přípravku Enbrel pacientům, kteří mají také středně těžkou až těžkou alkoholickou 
hepatitidu.

Wegenerova granulomatóza
Placebem kontrolovaná studie, v níž bylo 89 dospělých pacientů léčeno přípravkem Enbrel a 
standardní terapií (zahrnující cyklofosfamid nebo methotrexát a glukokortikoidy) v průměru po dobu 
25 měsíců, neprokázala účinnost přípravku Enbrel při léčení Wegenerovy granulomatózy. U pacientů 
léčených přípravkem Enbrel byl signifikantně vyšší výskyt různých typů malignit (jiných než kožních) 
než v kontrolní skupině. Enbrel se nedoporučuje k léčení Wegenerovy granulomatózy.

Hypoglykémie u pacientů s léčbou diabetu
U pacientů léčených antidiabetiky byly po zahájení léčby přípravkem Enbrel hlášeny případy 
hypoglykémie. U některých z těchto pacientů bylo nutné snížit dávky antidiabetik.

99

Zvláštní populace

Starší osoby
U pacientů ve věku 65 let a starších, kterým byl podáván přípravek Enbrel, ve srovnání s mladšími 
pacienty, ve studiích fáze 3 u revmatoidní artritidy, psoriatické artritidy a ankylozující spondylitidy, 
nebyly pozorovány žádné celkové rozdíly v nežádoucích účincích, závažných nežádoucích účincích a 
závažných infekcích. Léčbě starších pacientů musí být však věnována zvýšená pozornost, zvláště pak 
s důrazem na výskyt infekcí.

Pediatrická populace

Očkování
Doporučuje se, aby pediatričtí pacienti absolvovali všechna očkování podle platných očkovacích 
schémat pokud možno před zahájením terapie přípravkem Enbrel (viz Očkování uvedené výše).

Zánětlivé onemocnění střev (IBD) a uveitidy u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou (JIA)
U pacientů s JIA a s uveitidou léčených přípravkem Enbrel byly hlášeny případy IBD (viz bod 4.8).  

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Současná léčba s anakinrou
U dospělých pacientů léčených současně přípravkem Enbrel a anakinrou, byla pozorována vyšší 
četnost závažných infekcí ve srovnání s pacienty léčenými samotným přípravkem Enbrel nebo 
samotnou anakinrou (starší data).

Navíc ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii dospělých pacientů na základní léčbě
methotrexátem, byla u pacientů léčených současně přípravkem Enbrel a anakinrou pozorována vyšší 
četnost závažných infekcí (7 %) a neutropenie než u pacientů léčených samotným přípravkem Enbrel 
(viz bod 4.4 a 4.8). Enbrel v kombinaci s anakinrou neprokázal zvýšení klinického prospěchu, a proto 
se nedoporučuje.

Současná léčba s abataceptem
V klinických studiích vedlo současné podávání abataceptu a přípravku Enbrel ke zvýšené incidenci 
závažných nežádoucích příhod. Tato kombinace neprokázala lepší klinický benefit; takové použití se 
nedoporučuje (viz bod 4.4).

Současná léčba se sulfasalazinem
V klinické studii na dospělých pacientech, kteří dostávali pevně stanovené dávky sulfasalazinu, ke 
kterým byl přidán Enbrel, zaznamenali statisticky významný pokles průměrného počtu bílých krvinek 
ve srovnání se skupinou, léčenou buď samotným přípravkem Enbrel nebo samotným sulfasalazinem. 
Klinický význam této interakce není známý. Při zvažování kombinované terapie se sulfasalazinem 
musí být lékaři opatrní.

Žádné interakce
V klinických studiích při podávání přípravku Enbrel s glukokortikoidy, salicyláty (kromě 
sulfasalazinu), nesteroidními antirevmatiky (NSAID), analgetiky nebo methotrexátem nebyly 
pozorovány žádné interakce. Pokyny ohledně vakcinace viz bod 4.4 Očkování.

Žádné klinicky významné farmakokinetické interakce nebyly pozorovány ve studiích 
s methotrexátem, digoxinem ani s warfarinem.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku
Ženy ve fertilním věku musí být upozorněny, aby v průběhu léčby a 3 týdny po ukončení léčby 
přípravkem Enbrel používaly vhodnou antikoncepci k zabránění  otěhotnění.

100

Těhotenství
Toxikologické studie na potkanech a králících neodhalily žádné poškození plodu nebo narozených 
mláďat etanerceptem. Vyšší frekvence závažných vrozených vad byla pozorována v observační studii 
porovnávající těhotenství vystavená etanerceptu během prvního trimestru s těhotenstvími 
nevystavenými etanerceptu či jiným antagonistům TNF (adjustovaný poměr šancí [odds ratio] 2,4, 
95% CI: 1,0–5,5). Nejčastěji hlášené typy závažných vrozených vad se shodovaly s těmi nejčastěji 
hlášenými u běžné populace a nebyl identifikován žádný zvláštní obraz abnormalit. Studie nezjistila 
vyšší míru spontánního potratu, porodu mrtvého plodu nebo menších malformací. Podávání přípravku 
Enbrel během těhotenství se nedoporučuje. 

Etanercept prostupuje placentou a byl zjištěn v séru novorozenců narozených pacientkám léčeným 
během těhotenství přípravkem Enbrel. Klinický dopad této skutečnosti není znám, u novorozenců však 
může existovat zvýšené riziko infekce. Podávání živé vakcíny novorozencům po dobu 16 týdnů od 
poslední dávky přípravku Enbrel matce se obecně nedoporučuje.

Kojení
Bylo hlášeno, že se etanercept po subkutánním podání vylučuje do mateřského mléka. U kojících 
potkanů se etanercept po subkutánním podání vylučoval do mléka a objevil se v séru mláďat. Protože 
imunoglobuliny mohou být společně s mnoha dalšími léčivy vylučovány do mateřského mléka, musí
lékař rozhodnout na základě posouzení prospěchu kojení pro dítě a prospěchu léčby pro matku, zda 
přerušit kojení nebo přerušit podávání přípravku Enbrel.

Fertilita
Preklinické údaje o perinatální a postnatální toxicitě etanerceptu a o jeho účincích na plodnost a 
celkovou reprodukční schopnost nejsou k dispozici.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8

Nežádoucí účinky 

Souhrn bezpečnostního profilu
Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou reakce v místě aplikace (jako jsou bolest, otoky, 
svědění, zarudnutí a krvácení v místě vpichu), infekce (např. infekce horních cest dýchacích, zánět 
průdušek, infekce močového měchýře a kožní infekce), alergické reakce, tvorba autoprotilátek, 
svědění a horečka.

U pacientů léčených přípravkem Enbrel byly také hlášeny závažné nežádoucí účinky. Antagonisté 
TNF, jako je přípravek Enbrel, působí na imunitní systém a jejich podávání může ovlivnit přirozenou 
ochranu organismu proti infekcím a vzniku malignit. Závažné infekce postihují méně než 1 ze 100 
pacientů léčených přípravkem Enbrel. Hlášení zahrnovala fatální a život ohrožující infekce a sepsi. 
U pacientů léčených přípravkem Enbrel se také vyskytla hlášení o různých typech malignit včetně 
karcinomu prsu, plic a lymfatických uzlin (lymfom). 

Byly také hlášeny případy závažných hematologických, neurologických a autoimunitních reakcí. Mezi 
ně také patří vzácná hlášení pancytopenie a velmi vzácného výskytu aplastické anemie. Při podávání 
přípravku Enbrel se objevily vzácně, respektive velmi vzácně, případy centrální a periferní 
demyelinizace. Vzácně byly hlášeny případy lupusu, s lupusem souvisejících onemocnění
a vaskulitidy.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků
Následující seznam nežádoucích účinků je založen na zkušenostech z klinických studií u dospělých a 
postmarketingových zkušenostech u dospělých.

101

Ve skupinách tříděných podle orgánových systémů jsou nežádoucí účinky uvedeny vedle označení 
jejich frekvence (počtu pacientů, u nichž se tato reakce očekává) na základě těchto kategorií: 
Velmi časté (

1/10); časté (1/100 až  1/10); méně časté (1/1 000  až 1/100); vzácné 

(

1/10 000 až 1/1 000); velmi vzácné (1/10 000); četnost neznámá (z dostupných údajů nelze určit).

Třída 
orgánových 
systémů

Velmi časté
≥ 1/10

Časté
≥ 1/100
až < 1/10

Méně časté
≥ 1/1 000 až 
< 1/100

Vzácné
≥ 1/10 000 až 
< 1/1 000

Velmi vzácné
< 1/10 000

Četnost 
neznámá 
(z dostupných 
údajů nelze 
určit)

Infekce a 
infestace

Infekce 
(včetně 
infekce 
horních cest 
dýchacích, 
bronchitidy, 
cystitidy, 
infekce 
kůže)*

Závažné infekce 
(včetně pneumonie, 
celulitidy,
bakteriální 
artritidy, sepse a 
parazitárních 
infekcí)*

Tuberkulóza, 
oportunní 
infekce (včetně 
invazivních 
plísňových, 
protozoálních, 
bakteriálních, 
atypických 
mykobakteriálníc
h, virových 
infekcí a 
legionelózy)*

Reaktivace 
hepatitidy B, 
listerióza

Novotvary 
benigní, maligní 
a blíže neurčené 
(včetně cyst a 
polypů)

Nemelanomový 
karcinom kůže* 
(viz bod 4.4)

Maligní

melanom (viz 
bod 4.4), 
lymfom, 
leukémie

Merkelův 
buněčný 
karcinom (viz 
bod 4.4)

Poruchy krve a 
lymfatického 
systému

Trombocytopenie, 
anemie, 
leukopenie, 
neutropenie

pPancytopenia*

Aplastická 
anemie*

Hemofagocytuj
ící histiocytóza 
(syndrom 
aktivace 
makrofágů)*

Poruchy 
imunitního 
systému

Alergické reakce 
(viz poruchy 
kůže a podkožní 
tkáně), tvorba 
autoprotilátek*

Vaskulitida (včetně 
vaskulitidy s 
pozitivními anti-
neutrofilními 
cytoplazmatickými 
protilátkami)

Závažné 
alergické/anafyla
ktické reakce 
(včetně 
angioedému, 
bronchospasmu), 
sarkoidóza

Zhoršení 
příznaků 
dermatomyositi
dy

Poruchy 
nervového 
systému 

Demyelinizace 
CNS 
připomínající 
roztroušenou 
sklerózu nebo 
lokalizované 
demyelinizační 
stavy, jako např. 
zánět n. opticus 
nebo 
transverzální 
myelitida (viz 
bod 4.4), 
periferní 
demyelinizační 
stavy včetně 
syndromu 
Guillain-Barré, 
chronické
zánětlivé
demyelinizační 
polyneuropatie, 

102

Třída 
orgánových 
systémů

Velmi časté
≥ 1/10

Časté
≥ 1/100
až < 1/10

Méně časté
≥ 1/1 000 až 
< 1/100

Vzácné
≥ 1/10 000 až 
< 1/1 000

Velmi vzácné
< 1/10 000

Četnost 
neznámá 
(z dostupných 
údajů nelze 
určit)

demyelinizační 
polyneuropatie 
a multifokální 
neuropathie 
motoneuronů 
(viz bod 4.4), 
záchvat

Poruchy oka

Uveitida, skleritida

Srdeční poruchy

Zhoršení 
městnavého 
srdečního selhání 
(viz bod 4.4)

Nový nástup 
městnavého 
srdečního selhání 
(viz bod 4.4)

Respirační, 
hrudní a 
mediastinální 
poruchy 

Intersticiální 
plicní 
onemocnění
(včetně 
pneumonitidy a 
plicní fibrózy)*

Poruchy jater a 
žlučových cest 

Zvýšené hladiny 
jaterních enzymů*

Autoimunitní 
hepatitida*

Poruchy kůže a 
podkožní tkáně 

Pruritus, vyrážka

Angioedém, 
psoriáza (včetně 
nově začínající 
nebo zhoršující se a 
pustulózní, 
zejména dlaní a 
chodidel), 
kopřivka, 
psoriatiformní 
vyrážka

Stevensonův-
Johnsonův 
syndrom, kožní 
vaskulitida 
(včetně 
hypersenzitivní 
vaskulitidy), 
erythema 
multiforme

Toxická 
epidermální 
nekrolýza

Poruchy svalové 
a kosterní 
soustavy a 
pojivové tkáně

Kožní lupus 
erythematodes, 
subakutní kožní 
lupus 
erythematodes, 
lupus-like 
syndrom

Celkové poruchy 
a reakce v místě 
aplikace

Reakce v 
místě 
injekce 
(včetně 
krvácení, 
podlitin, 
erytému, 
svědění, 
bolesti, 
otoku)*

Pyrexie

 Viz Popis vybraných nežádoucích účinků níže

.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Maligní nádory a lymfoproliferativní onemocnění
V klinických studiích zahrnujících 4114 pacientů s revmatoidní artritidou léčených přípravkem Enbrel 
přibližně až 6 let, včetně 231 pacientů léčených přípravkem Enbrel v kombinaci s methotrexátem 
ve dvouroční aktivním komparátorem kontrolované studii, bylo zjištěno sto dvacet devět (129) nových 
maligních nádorů různých typů. Zjištěná míra incidence v těchto studiích byla podobná očekávané 

103

incidenci v obdobném vzorku běžné populace. V klinických studiích zahrnujících 240 pacientů s 
psoriatickou artritidou léčených přípravkem Enbrel přibližně 2 roky byly hlášeny celkem 2 malignity. 

V klinických studiích zahrnujících 351 pacientů s ankylozující spondylitidou trvajících déle než 2 roky 
bylo u pacientů léčených přípravkem Enbrel hlášeno 6 malignit. Ve skupině 2 711 pacientů 
s ložiskovou psoriázou léčených přípravkem Enbrel bylo ve dvojitě zaslepených a otevřených 
klinických studiích v trvání až 2,5 roku hlášeno 30 maligních nádorů a 43 nemelanomových 
karcinomů kůže.

V klinických studiích zahrnujících 7 416 pacientů s revmatoidní artiritidou, psoriatickou artritidou, 
ankylozující spondylitidou a psoriázou léčených přípravkem Enbrel bylo celkem hlášeno 18 lymfomů.

Zprávy o různých maligních nádorech (včetně karcinomu prsu, plic a lymfomu) byly rovněž získány v 
postmarketingovém období (viz bod 4.4) 

Reakce v místě aplikace injekce
Ve srovnání s placebem měli pacienti s revmatickými chorobami léčení přípravkem Enbrel 
signifikantně vyšší incidenci reakcí v místě aplikace injekce (36 % versus 9 %). Lokální reakce byly 
pozorovány obvykle během prvního měsíce podávání. Přetrvávaly v průměru přibližně 3–5 dnů. 
Většina lokálních reakcí po injekci přípravkem Enbrel nevyžadovala léčbu. Pacienti, kteří byli léčeni, 
dostali převážně lokální léčbu, například kortikosteroidy, nebo perorálně antihistaminika. Dodatečně 
se u některých pacientů rozvinula opožděná reakce v posledním místě aplikace se současným 
projevem reakce v předchozím místě aplikace. Tyto reakce byly všeobecně přechodného rázu a po 
odléčení se neopakovaly.

V kontrolovaných studiích u pacientů s ložiskovou psoriázou se rozvinula v průběhu prvních 12 týdnů 
lokální reakce v místě injekce u 13,6 % pacientů léčených přípravkem Enbrel v porovnání s 3,4 % 
pacientů léčených placebem.

Závažné infekce
V placebem kontrolovaných studiích nebyla pozorována zvýšená incidence vážných infekcí (fatálních, 
život ohrožujících nebo vyžadujících hospitalizaci nebo podání intravenózních antibiotik). Závažné 
infekce se vyskytly u 6,3% pacientů s revmatoidní artritidou, léčených přípravkem Enbrel až po dobu 
48 měsíců. Tyto zahrnovaly absces (různě lokalizovaný), bakteriémii, bronchitidu, bursitidu, 
celulitidu, cholecystitidu, průjem, divertikulitidu, endokarditidu (suspektní), gastroenteritidu, 
hepatitidu B, herpes zoster, bércové vředy, infekce dutiny ústní, osteomyelitidu, otitidu, peritonitidu, 
pneumonii, pyelonefritidu, sepsi, septickou artritidu, sinusitidu, infekce kůže, vředy na kůži, infekce 
močových cest, vaskulitidu a infekce ran. Ve dvouleté aktivním komparátorem kontrolované studii, 
kde byli pacienti léčeni buď jenom přípravkem Enbrel, nebo jenom methotrexátem, nebo přípravkem 
Enbrel v kombinaci s methotrexátem, byl podíl vážných infekcí v léčených skupinách podobný. Nelze 
však vyloučit, že by kombinace přípravku Enbrel s methotrexátem mohla být spojena se zvýšením 
podílu infekcí. 

V placebem kontrolovaných studiích trvajících až 24 týdnů nebyl u pacientů s ložiskovou psoriázou 
léčených přípravkem Enbrel a pacientů léčených placebem pozorován rozdíl v četnosti infekcí. 
Závažné infekce u pacientů léčených přípravkem Enbrel zahrnovaly celulitidu, gastroenteritidu, 
pneumonii, cholecystitidu, osteomyelitidu, gastritidu, apendicitidu, streptokokovou fasciitidu, 
myositidu, septický šok, divertikulitidu a absces. Ve dvojitě zaslepených i otevřených studiích u 
pacientů s psoriatickou artritidou byla u jednoho pacienta hlášena závažná infekce (pneumonie).

Během používání přípravku Enbrel byly hlášeny závažné a fatální infekce; zjištěné patogeny 
zahrnovaly bakterie, mykobaktérie (včetně tuberkulózy), viry a plísně. Některé z nich se objevily v 
průběhu několika týdnů po zahájení terapie přípravkem Enbrel u pacientů s revmatoidní artritidou, 
kteří současně měli takové choroby jako např. diabetes, městnavé srdeční selhání, aktivní nebo 
chronickou infekci v anamnéze (viz bod 4.4). Terapie přípravkem Enbrel může zvýšit mortalitu u 
pacientů se sepsí.

104

V souvislosti s podáváním přípravkem Enbrel byly hlášeny oportunní infekce, včetně invazivních 
plísňových, parazitálních (zahrnující protozoální), virových (zahrnující herpes zoster), bakteriálních 
(zahrnující Listerie Legionelly) a atypických mykobakteriálních infekcí. V souhrnných údajích 
získaných z klinických studií byla celková incidence oportunních infekcí u 15 402 subjektů, léčených 
přípravkem Enbrel 0,09%. Míra četnosti vzhledem k expozici byla 0,06 příhod na 100 pacient-roků. 
V postmarketingovém používání tvořily invazivní plísňové infekce přibližně polovinu všech hlášených 
případů oportunních infekcí v celosvětovém měřítku. Nejčastěji hlášené invazivní plísňové infekce 
zahrnovaly Candidu, Pneumocystis, Aspergillus Histoplasmu. U pacientů, kteří prodělali oportunní 
infekce, činily invazivní plísňové infekce více než polovinu fatálních případů. Většinu případů
s fatálním zakončením tvořili pacienti s pneumonií vyvolanou Pneumocystis, nespecifickými 
systémovými plísňovými infekcemi a aspergilózou (viz bod 4.4)

Autoprotilátky
Vzorky séra dospělých léčených pacientů byly v několika časových obdobích testovány na 
autoprotilátky. U pacientů s revmatoidní artritidou bylo z hlediska hodnocení antinukleárních 
protilátek (ANA) zjištěno, že ve skupině pacientů léčených přípravkem Enbrel bylo vyšší procento 
pacientů (11 %) s nově vyvinutými pozitivními protilátkami (

1:40) než ve skupině léčené placebem 

(5 %). Vyšší procento pacientů s nově vyvinutými protilátkami proti anti-dvouvláknové DNA bylo 
také stanoveno radioimunoesejí (15 % pacientů léčených přípravkem Enbrel versus 4 % v placebové 
skupině) a stanovením Crithidia luciliae esejí (3 % pacientů léčených přípravkem Enbrel ve srovnání s 
0 % ve skupině placeba). Podobně se v porovnání s pacienty léčenými placebem zvýšil ve skupině 
pacientů léčených přípravkem Enbrel počet nemocných s nově vyvinutými antikardiolipinovými 
protilátkami. Vliv dlouhodobé terapie přípravkem Enbrel na rozvoj autoimunních onemocnění není 
znám.

Vzácně se u některých pacientů, včetně pacientů s pozitivním revmatoidním faktorem, vyskytly 
případy vzniku autoprotilátek ve spojení s lupus-like syndromem nebo exantémem, které klinicky a 
biopticky odpovídají subakutnímu kožnímu lupusu nebo diskoidnímu lupusu.

Pancytopenie a aplastická anemie
V postmarketingových hlášeních existují případy pancytopenie a aplastické anemie, některé z nich s 
fatálním koncem (viz bod 4.4)

Intersticiální plicní onemocnění
V kontrolovaných klinických studiích etanerceptu byla u všech indikací frekvence (procento případů) 
intersticiálního plicního onemocnění u pacientů léčených etanerceptem bez souběžné léčby 
methotrexátem 0,06 % (četnost „vzácné“). V kontrolovaných klinických studiích, které povolovaly 
souběžnou léčbu etanerceptem a methotrexátem, byla frekvence (procento případů) intersticiálního 
plicního onemocnění 0,47 % (četnost „méně časté“). V postmarketingových hlášeních bylo 
zaznamenáno intersticiální onemocnění plic (včetně pneumonitidy a plicní fibrózy), některá z nich 
byla fatální.

Současná léčba s anakinrou
Ve studiích byla u dospělých pacientů léčených současně přípravkem Enbrel a anakinrou pozorována 
vyšší četnost závažných infekcí než u pacientů léčených samotným přípravkem Enbrel, a u 2 % 
pacientů (3 ze 139) došlo k neutropenii (absolutní počet neutrofilů pod 1000/mm

3

). U jednoho 

pacienta s neutropenií se rozvinula celulitida, která byla zvládnuta hospitalizací (viz bod 4.4 a 4.5).

Zvýšené hladiny jaterních enzymů
V dvojitě zaslepených obdobích kontrolovaných klinických studií etanerceptu byla u všech indikací 
frekvence (procento případů) nežádoucích účinků v podobě zvýšené hladiny jaterních enzymů u 
pacientů léčených etanerceptem bez souběžné léčby methotrexátem 0,54 % (četnost „méně časté“). V 
dvojitě zaslepených obdobích kontrolovaných klinických studií, které povolovaly souběžnou léčbu 
etanerceptem a methotrexátem byla frekvence (procento případů) nežádoucích účinků v podobě 
zvýšené hladiny jaterních enzymů 4,18 % (četnost „časté“).

105

Autoimunitní hepatitida
V kontrolovaných klinických studiích etanerceptu byla u všech indikací frekvence (procento případů) 
autoimunitní hepatitidy u pacientů léčených etanerceptem bez souběžné léčby methotrexátem 0,02 % 
(četnost „vzácné“). V kontrolovaných klinických studiích, které povolovaly souběžnou léčbu 
etanerceptem a methotrexátem, byla frekvence (procento případů) autoimunitní hepatitidy 0,24 % 
(četnost „méně časté“).

Pediatrická populace

Nežádoucí účinky u dětských pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou
Nežádoucí účinky u dětských pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou byly obdobné, co do typu a 
frekvence, jako u dospělých pacientů. Rozdíly a další speciální úvahy jsou diskutovány v následujících 
odstavcích.

Infekce pozorované v klinických studiích u pacientů ve věku 2 – 18 let s juvenilní idiopatickou 
artritidou byly obecně lehkého až středně těžkého typu a odpovídaly infekcím běžně pozorovaným u 
ambulantních pacientů dětské populace. Hlášené závažné nežádoucí účinky zahrnovaly plané 
neštovice se známkami a příznaky aseptické meningitidy, vyléčené bez následků (viz také bod 4.4), 
apendicitidu, gastroenteritidu, deprese/poruchy osobnosti, kožní vředy, ezofagitidu/gastritidu, septický 
šok vyvolaný streptokokem skupiny A, diabetes mellitus 1. typu, infekce měkkých tkání a pooperační 
infekce ran. 

V jedné studii 43 z 69 dětí (tj. 62%) s juvenilní idiopatickou artritidou ve věku 4 – 17 let prodělalo 
infekci v průběhu tříměsíčního léčení přípravkem Enbrel (část I otevřené fáze), frekvence a závažnost 
infekcí byla podobná jako u 58 pacientů, kteří dokončili 12ti měsíční otevřené pokračovací terapie. 
Druhy a poměr nežádoucích účinků (NÚ) u pacientů s idiopatickou juvenilní artritidou byly podobné 
těm, které byly pozorovány ve studiích podávání přípravku Enbrel u dospělých pacientů s revmatoidní 
artritidou a většinou byly mírné. Závažné nežádoucí účinky byly hlášeny častěji u 69 pacientů s 
juvenilní idiopatickou artritidou léčenou po 3 měsíce přípravkem Enbrel než u 349 dospělých pacientů 
s revmatoidní artritidou. Zahrnovaly bolesti hlavy (19 % pacientů, tj. 1,7 NÚ/pac./rok), nevolnost (9 
%, tj. 1,0 NÚ/pac./rok), bolest břicha (19 %, 0,74 NÚ/pac./rok) a zvracení (13 %, 0,74 NÚ/pac./rok).

V klinických studiích s juvenilní idiopatickou artritidou byla 4 hlášení syndromu aktivace makrofágů. 

Z postmarketingových  zdrojů  byly  hlášeny  případy  zánětlivého  onemocnění  střev a  uveitidy u 
pacientů  s juvenilní  idiopatickou  artritidou  léčených  přípravkem  Enbrel  včetně  velmi  malého  počtu 
případů indikujících vyprovokování nemoci positivní stimulací (viz bod 4.4).

Nežádoucí účinky u dětských pacientů s ložiskovou psoriázou
Ve studii trvající 48 týdnů s 211 dětmi ve věku od 4 do 17 let s ložiskovou psoriázou byly hlášeny 
podobné nežádoucí účinky jako v předchozích studiích u dospělých s ložiskovou psoriázou.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

V průběhu klinického hodnocení léčení revmatoidní artritidy nebyla pozorována toxicita limitující 
dávku. Nejvyšší hodnocená dávka byla zátěžová intravenózní dávka 32 mg/m

2

, po níž následovala 

subkutánní dávka 16 mg/ m

2

podávaná 2x týdně. Jeden pacient s revmatoidní artritidou si omylem 

aplikoval subkutánně 62 mg přípravku Enbrel 2x týdně po dobu 3 týdnů bez nežádoucích účinků. Není 
známo žádné antidotum přípravku Enbrel.

106

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1  Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Imunosupresiva, inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α)
ATC kód: L04AB01

Tumor nekrotizující faktor (TNF) je dominantním cytokinem v zánětlivém procesu revmatoidní 
artritidy. Zvýšené hladiny TNF byly také nalezeny v synovii a psoriatických placích u pacientů s 
psoriatickou artritidou a v séru i synoviální tkáni u pacientů s ankylozující spondylitidou. U ložiskové 
psoriázy vede infiltrace zánětlivými buňkami, včetně T-lymfocytů, ke zvýšení hladin TNF 
v psoriatických lézích v porovnání s jeho hladinami v nezasažené kůži. Etanercept je kompetitivním 
inhibitorem vazby TNF na jeho buněčné povrchové receptory, čímž inhibuje biologickou aktivitu
TNF. TNF a lymfotoxin jsou pro-zánětlivé cytokiny, které se vážou ke dvěma odlišným povrchovým 
buněčným receptorům: TNF receptor p55 (55 kilodaltonů) a p75 (75 kilodaltonů). Oba TNF receptory 
se přirozeně vyskytují buď jako membránově vázané nebo ve volné formě. Volné TNF receptory jsou 
považovány za regulátory biologické aktivity TNF. 

TNF a lymfotoxin existují převážně jako homotrimery, jejichž biologická aktivita je závislá na 
zkříženém navázání (cross-linking) na TNF receptory vázané na povrchu buněk. Dimery volných 
receptorů jako je etanercept mají vyšší afinitu k TNF než monomerní receptory a jsou zjevně 
silnějšími kompetitivními inhibitory vazby TNF na jeho buněčné receptory. Navíc použití Fc regionu 
imunoglobulinu jako spojujícího elementu v konstrukci dimerického receptoru mu dodává delší 
poločas v séru.

Mechanismus účinku
Většina patologických procesů v kloubu s revmatoidní artritidou a ankylozující spondylitidou a v kůži 
u ložiskové psoriázy je ovlivňována prozánětlivými molekulami, které jsou součástí procesů řízených 
TNF. Má se za to, že mechanismus účinku etanerceptu je kompetitivní inhibice vazby TNF na jeho 
povrchové buněčné receptory, vytvoření biologicky neaktivního TNF a tím zabránění buněčné 
odpovědi. Etanercept může také ovlivňovat buněčné odpovědi řízené dalšími molekulami, které jsou 
indukovány prostřednictvím TNF (např. cytokiny, adhezivní molekuly nebo proteinázy).

Klinická účinnost a bezpečnost 
Tato část popisuje údaje ze čtyř randomizovaných kontrolovaných studií u dospělých s revmatoidní 
artritidou, z jedné studie u dospělých s psoriatickou artritidou, z jedné studie u dospělých s 
ankylozující spondylitidou, z jedné studie u dospělých s radiograficky neprokazatelnou axiální 
spondylartritidou, ze čtyř studií u dospělých s ložiskovou psoriázou, ze tří studií u pacientů s juvenilní 
idiopatickou artritidou a z jedné studie u dětských pacientů s ložiskovou psoriázou.

Dospělí pacienti s revmatoidní artritidou
Účinnost přípravku Enbrel byla hodnocena v randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované 
klinické studii. Studie hodnotila 234 dospělých pacientů s aktivní revmatoidní artritidou, u nichž 
selhala předchozí terapie minimálně jedním, ale ne více než čtyřmi chorobu modifikujícími léky 
(DMARD). Přípravek Enbrel v dávkách 10 mg nebo 25 mg nebo placebo byly 2x týdně subkutánně 
podávány po dobu 6 po sobě jdoucích měsíců. Výsledky této kontrolované studie byly vyjádřeny v 
procentech zlepšení revmatoidní artritidy s použitím kritérií odpovědi podle ACR (American College 
of Rheumatology). 

Odpověď ACR 20 a 50 byly vyšší u pacientů léčených přípravkem Enbrel po dobu 3 a 6 měsíců než u 
pacientů léčených placebem (ACR 20: Enbrel 62% a 59%, placebo 23% a 11% po 3 a 6 měsících; 
ACR 50: Enbrel 41% a 40%, placebo 8% a 5% po 3 a 6 měsících; p

0,01Enbrel vs. placebo ve všech 

časových úsecích pro obě odpovědi ARC 20 a ACR 50). 

Přibližně u 15 % pacientů léčených přípravkem Enbrel bylo dosaženo odpovědi ACR 70 ve 3. a 6. 
měsíci ve srovnání s méně než 5 % pacientů ve skupině léčené placebem. Ve skupině léčené 
přípravkem Enbrel se klinická odpověď obyčejně dostavila během 1-2 týdnů od zahájení a téměř vždy 

107

k ní došlo do 3 měsíců. Byla pozorována závislost na dávce: výsledky léčení 10 mg přípravku Enbrel 
byly uprostřed mezi placebem a dávkou 25 mg. Výsledky léčby přípravkem Enbrel byly signifikantně 
lepší než podávání placeba ve všech ukazatelích kritérií ACR, jakož i v dalších ukazatelích aktivity 
revmatoidní artritidy, které nebyly součástí hodnocení odpovědi na léčbu dle ACR, jako např. ranní 
ztuhlost. V průběhu klinického hodnocení pacienti každé 3 měsíce vyplňovali dotazník zdravotního 
hodnocení (HAQ), který zahrnoval otázky na invaliditu, vitalitu, duševní zdraví, celkový zdravotní 
stav a oblasti zdravotního stavu, které mají spojitost s artritidou. U pacientů léčených přípravkem 
Enbrel došlo po 3 a 6 měsících ke zlepšení ve všech oblastech hodnocených v dotazníku ve srovnání s 
kontrolní skupinou.  

Po ukončení podávání přípravku Enbrel se příznaky artritidy objevily znovu všeobecně do jednoho 
měsíce. Výsledky otevřené studie prokázaly, že opětovné zahájení podávání terapie po přerušení, 
trvajícím až 24 měsíců, vedlo ke stejné výsledné odpovědi, jaké bylo dosaženo u pacientů, kterým byl 
přípravek Enbrel podáván bez přerušení. V otevřené studii dlouhodobého podávání přípravku Enbrel 
bez přerušení byla pozorována přetrvávající odpověď po dobu až 10 let.

Účinnost přípravku Enbrel byla porovnávána s methotrexátem v randomizované, aktivním 
komparátorem kontrolované studii, mající jako primární kritérium hodnocení zaslepené radiografické 
hodnocení u 632 dospělých pacientů s aktivní revmatoidní artritidou (trvání kratší než 3 roky), kteří 
předtím nebyli nikdy léčeni methotrexátem. Enbrel byl podáván subkutánně v dávkách 10 nebo 25 mg 
2

 týdně po dobu až 24 měsíců. Dávky methotrexátu byly zvyšovány od 7,5 mg/týden až maximálně 

na 20 mg/týden po dobu prvních 8 týdnů studie a pokračovaly až 24 měsíců. Klinické zlepšení, včetně 
nástupu účinku do 2 týdnů při dávkách přípravkem Enbrel 25 mg, bylo podobné tomu, jež bylo 
pozorováno u předchozích studií, a přetrvávalo až 24 měsíců. Při zahájení měli pacienti střední stupeň 
neschopnosti s průměrným skóre HAQ 1,4–1,5. Léčba přípravkem Enbrel vedla po 12 měsících k 
podstatnému zlepšení a k dosažení normálního skóre HAQ (méně než 0,5) u 44 % pacientů. Tento 
přínos přetrvával ve 2. roce studie.  

V této studii byly radiograficky vyhodnoceny strukturální změny kloubů a byly vyjádřeny jako změna 
TSS (Total Sharp Score) a jeho komponent, tj. skóre erozí a Joint Space Narrowing (JSN) score). 
Radiogramy rukou/zápěstí a nohou byly hodnoceny při zahájení, po 6, 12 a 24 měsících. Enbrel v 
dávce 10 mg měl konzistentně nižší účinek na strukturální poškození než dávka 25 mg. Ve skóre erozí 
byl po 12 a 24 měsících Enbrel v dávce 25 mg signifikantně lepší než methotrexát. Rozdíly mezi 
přípravkem Enbrel v dávce 25 mg a methotrexátem v TSS a JSN nebyly statisticky významné.
Výsledky jsou znázorněny na následujícím grafu. 

108

RADIOGRAFICKÁ PROGRESE: POROVNÁNÍ PŘÍPRAVKU ENBREL vs. 
METHOTREXÁT U PACIENTŮ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU V TRVÁNÍ DO 3 LET 

C

ha

ng

fr

om

 B

as

e

lin

e

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

MTX

Enbrel 25 mg

12 Months

24 Months

TSS

Erosions

JSN

TSS

Erosions

JSN

1.3

0.8

0.9

0.4*

0.4 0.4

2.2

1.2

1.3

0.6*

0.9

0.6

*p < 0.05

V jiné dvojitě zaslepené randomizované studii kontrolované aktivním komparátorem na 682 dospělých 
pacientech s aktivní revmatoidní artritidou, v trvání od 6 měsíců do 20 let (průměrně 5 let), kteří měli 
méně než uspokojivou odpověď nejméně na jedno chorobu modifikující antirevmatikum (DMARD), 
jiné než methotrexát, byla porovnávána klinická účinnost, bezpečnost a radiografický vývoj u pacientů 
léčených buď samotným přípravkem Enbrel (2 x týdně 25 mg), nebo samotným methotrexátem (7,5 –
20 mg za týden, střední dávka 20 mg) nebo kombinací Enbrel a methotrexát. 

Pacienti léčení kombinací Enbrel a methotrexát měli signifikantně vyšší odpovědi ACR 20, ACR 50 a 
ACR 70 a zlepšení ve skóre DAS a HAQ po 24 i po 52 týdnech než pacienti ve skupinách léčených 
monoterapií jedné z látek (výsledky jsou uvedeny v tabulce níže). Signifikantní výhody pro přípravek 
Enbrel v kombinaci s methotrexátem v porovnání s monoterapií přípravkem Enbrel a monoterapií 
methotrexátem byly pozorovány také po 24 měsících.

12 měsíců

24 měsíců

eroze

eroze

Z

m

ěn

y

od

 p

át

ho

 s

ta

vu

109

VÝSLEDKY KLINICKÉ ÚČINNOSTI PO 12 MĚSÍCÍCH:  POROVNÁNÍ LÉČENÍ 
PŘÍPRAVKEM ENBREL vs. METHOTREXÁT vs. ENBREL V KOMBINACI S
METHOTREXÁTEM U PACIENTŮ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU V TRVÁNÍ 
OD 6 MĚSÍCŮ DO 20 LET

Hodnocený ukazatel

Methotrexát

(n = 228)

Enbrel

(n = 223)

Enbrel +

Methotrexát

(n = 231)

Odpovědi ACR

a

ACR 20

58,8%

65,5%

74,5% 

†,

ACR 50

36,4%

43,0%

63,2% 

†,

ACR 70

16,7%

22,0%

39,8% 

†,

DAS

Základní skóre

b

5,5

5,7

5,5

Skóre v 52. týdnu

b

3,0

3,0

2,3

†,

Remise

c

14%

18%

37%

†,

HAQ

Základní

1,7

1,7

1,8

52. týden

1,1

1,0

0,8

†,

a: Pacienti, kteří nedokončili 12 měsíců ve studii, byli považováni za na léčbu neodpovídající.
b: Hodnoty DAS představují střední hodnoty.
c: Remise je definována jako DAS <1,6
Párové porovnání p-hodnot: † = p < 0,05 k porovnání  Enbrel + methotrexát vs. methotrexát a 
 = p < 0,05 k porovnání Enbrel + methotrexát vs. Enbrel.

Radiografický vývoj po 12 měsících byl ve skupině léčené přípravkem Enbrel signifikantně nižší než 
ve  skupině  léčené  methotrexátem,  zatímco  kombinovaná  terapie  byla  ve  zpomalení  radiografického 
vývoje signifikantně lepší než obě monoterapie (viz obrázek níže).

110

RADIOGRAFICKÁ PROGRESE: POROVNÁNÍ ENBREL vs. METHOTREXÁT vs.  
ENBREL V KOMBINACI S METHOTREXÁTEM U PACIENTŮ S REVMATOIDNÍ 
ARTRITIDOU V TRVÁNÍ OD 6 MĚSÍCŮ DO 20 LET (12 MĚSÍČNÍ VÝSLEDKY)

Ch
an
ge 
fro

Ba
seli
ne

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Methotrexate

Enbrel 

Enbrel + Methotrexate

2.80

0.52*

-0.54

,

1.68

0.21*

-0.30

1.12

0.32

-0.23

,

TSS

   Eroze

JSN

Párové  porovnání  p-hodnot:  *  =  p  <  0,05  k  porovnání  Enbrel  vs. 
methotrexát,  †  =  p  <  0,05  k  porovnání  Enbrel  +  methotrexát  vs. 
methotrexát  a 

 =  p  <  0,05  k  porovnání  Enbrel  +  methotrexát  vs. 

Enbrel 

Signifikantní výhody pro přípravek Enbrel v kombinaci s methotrexátem v porovnání s monoterapií 
přípravkem Enbrel a monoterapií methotrexátem byly pozorovány také po 24 měsících. Obdobně 
signifikantní výhody pro monoterapii přípravkem Enbrel v porovnání s monoterapií methotrexátem 
byly pozorovány také po 24 měsících. 

V analýze, v níž všichni pacienti, kteří z jakéhokoli důvodu ze studie odešli, byli považováni za 
pacienty s progresí, bylo ve skupině pacientů léčených přípravkem Enbrel v kombinaci s 
methotrexátem po dobu 24 měsíců vyšší procento pacientů bez progrese (změna TSS = 0,5) v 
porovnání se skupinou léčenou samotným přípravkem Enbrel a samotným methotrexátem (62%, 50% 
a 36%, p

0,05). Rozdíl mezi monoterapií přípravkem Enbrel a monoterapií methotrexátem byl také 

signifikantní (p

0,05). Mezi pacienty, kteří dokončili celých 24 měsíců léčení ve studii, byly podíly 

pacientů bez progrese v jednotlivých skupinách 78%, 70% a 61%.

Bezpečnost a účinnost 50 mg přípravku Enbrel (2 subkutánní injekce po 25 mg) podaných jednou 
týdně byly vyhodnoceny ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii na 420 pacientech s 
aktivní revmatoidní artritidou. V této studii 53 pacientů dostávalo placebo, 214 pacientů dostávalo 50 
mg přípravku Enbrel jednou týdně a 153 pacientů dostávalo 25 mg Enbrel 2x týdně. Profil bezpečnosti 
a účinnosti těchto dvou léčebných režimů přípravku Enbrel byly porovnatelné v 8. týdnu v ovlivnění
známek a příznaků revmatoidní artritidy; údaje z 16. týdne ukázaly komparabilitu (non-inferiorita) 
těchto dvou režimů. Jednotlivá injekce přípravku Enbrel 50 mg/ml byla shledána bioekvivalentní 
dvěma simultánně podaným injekcím po 25 mg/ml.

Dospělí pacienti s psoriatickou artritidou
Účinnost přípravkem Enbrel byla hodnocena v randomizované, dvojitě zaslepené, placebem 
kontrolované studii na 205 pacientech s psoriatickou artritidou. Pacienti byli ve věku mezi 18 a 70 lety 
a měli aktivní psoriatickou artritidu (minimálně 3 oteklé klouby a minimálně 3 bolestivé klouby) 
nejméně v některé z následujících forem: (1) Distální interfalangeální postižení (DIP);
(2) Polyartikulární artritida (absence revmatoidních uzlíků a přítomnost psoriázy);
(3) Arthritis mutilans; (4) Asymetrická psoriatická artritida; (5) Ankylóza podobná spondylitidě.

Z

m

ěn

od

 p

át

ho

 s

ta

vu

JSN

Methotrexát

Methotrexát

111

Pacienti také měli psoriatická ložiska o minimálním průměru 2 cm a větším. Pacienti byli předtím 
léčeni nesteroidními antirevmatiky (86 %), DMARD (80 %) a kortikosteroidy (24 %). Pacienti, kteří 
byli současně léčeni methotrexátem (alespoň 2 měsíce), mohli pokračovat při stabilním dávkování 
methotrexátu 

 25 mg/týden. Dávky 25 mg přípravkem Enbrel (podloženo studiemi na stanovení 

dávek na pacientech s revmatoidní artritidou) nebo placebo byly podávány subkutánně 2x týdně po 
dobu 6 měsíců. Na konci dvojitě zaslepené studie mohli pacienti vstoupit do rozšířené dlouhodobé 
otevřené studie v celkové délce až 2 roky.

Klinické odpovědi byly vyjádřeny jako % pacientů, u nichž bylo dosaženo odpovědi ACR 20, 50 a 70 
a % pacientů se zlepšením podle kritérií odpovědi u psoriatické artritidy (PsARC). Souhrn výsledků 
ukazuje následující tabulka:

ODPOVĚDI PACIENTŮ S PSORIATICKOU ARTRITIDOU 
V PLACEBEM KONTROLOVANÉ STUDII

Procento pacientů
Placebo

Enbrel

a

Odpověď psoriatické artritidy 

n = 104

n = 101

ACR 20
     3. měsíc

15

59

b

     6. měsíc

13

50

b

ACR 50
     3. měsíc

4

38

b

     6. měsíc

4

37

b

ACR 70
     3. měsíc

0

11

b

     6. měsíc

1

9

c

PsARC
     3. měsíc

31

72

b

     6. měsíc

23

70

b

a:  25 mg přípravkem Enbrel 2x týdně s.c.
b:  p < 0,001, Enbrel versus placebo
c:  p < 0,01, Enbrel versus placebo

U pacientů s psoriatickou artritidou léčených přípravkem Enbrel, byla klinická odpověď zřejmá od 
první návštěvy (po 4 týdnech) a přetrvávala po 6 měsíců léčení. Enbrel byl signifikantně lepší než 
placebo ve všech charakteristikách aktivity onemocnění (p

0,001) a odpovědi na samotnou léčbu 

přípravkem Enbrel a na společné podávání přípravkem Enbrel s methotrexátem byly podobné. Kvalita 
života pacientů s psoriatickou artritidou byla vždy hodnocena za použití HAQ indexu invalidity. Skóre 
indexu invalidity se signifikantně zlepšilo ve všech hodnocených obdobích u pacientů s psoriatickou 
artritidou léčených přípravkem Enbrel ve srovnání s pacienty léčenými placebem (p

0,001). 

Ve studii u pacientů s psoriatickou artritidou byly hodnoceny radiografické změny. Radiogramy rukou 
a zápěstí byly pořízeny při zahájení a po 6, 12 a 24 měsících. Hodnoty upraveného TSS po 12 
měsících jsou uvedeny v následující tabulce. V analýze, ve které všichni pacienti, z jakéhokoli důvodu 
vyřazení ze studie, byli považováni za pacienty s progresí, bylo po 12 měsících ve skupině léčené 
přípravkem Enbrel vyšší procento pacientů bez progrese (změna TSS 

 0,5), než ve srovnávací 

skupině léčené placebem (73% vs. 47%, p 

 0,001). Účinek přípravku Enbrel na radiografickou 

progresi u pacientů, kteří pokračovali v léčení během druhého roku, přetrvával. Zpomalení poškození 
periferních kloubů bylo pozorováno u pacientů se symetrickým polyartikulárním kloubním 
postižením.

112

STŘEDNÍ HODNOTA (SE) ROČNÍ ZMĚNY VÝCHOZÍCH HODNOT V CELKOVÉM

SHARPOVĚ SKÓRE

Placebo

Etanercept

Doba

(n = 104)

(n = 101)

12 měsíců

1,00 (0,29)

-0,03 (0,09)

a

SE = standardní chyba  
a. p = 0,0001.  

Léčení přípravkem Enbrel vedlo k fyzickému funkčnímu zlepšení ve dvojitě zaslepené etapě studie a 
tento přínos přetrvával po dobu dlouhodobější expozice až po 2 roky.

Pro nízký počet pacientů ve studii není dostatečný průkaz účinnosti přípravkem Enbrel u pacientů 
s chorobou podobnou ankylozující spondylitidě a s mutilující artritidou doprovázející psoriatické 
artropatie.

U pacientů s psoriatickou artritidou nebyla provedena žádná studie pro použití dávkovacího režimu 50 
mg jednou týdně. Průkaz účinnosti pro dávkovací režim jedenkrát týdně byl u této populace pacientů 
založen na údajích ze studie u pacientů s ankylozující spondylitidou.

Dospělí pacienti s ankylozující spondylitidou
Účinnost přípravkem Enbrel u ankylozující spondylitidy byla hodnocena ve 3 randomizovaných, 
dvojitě zaslepených studiích, porovnávajících podávání přípravku Enbrel 25 mg dvakrát týdně 
s placebem. Celkem bylo zařazeno 401 pacientů, z nichž 203 bylo léčeno přípravkem Enbrel. 
Nejrozsáhlejší z těchto studií (n=277) zahrnovala pacienty ve věku od 18 do 70 let, kteří měli aktivní 
ankylozující spondylitidu definovanou na základě stupnice „visual analog scale“ (VAS) se skóre 

 30 

u průměrné délky trvání a intenzity ranní ztuhlosti a VAS skóre 

 30 u nejméně dvou ze tří 

následujících parametrů: pacientovo celkové hodnocení; průměr VAS hodnot pro noční bolest zad a 
celkovou bolest zad; průměr 10 u otázek ze stupnice „Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index“ 
(BASFI). Pacienti léčení DMARD, NSAID nebo kortikosteroidy mohli pokračovat v jejich podávání 
ve stabilních dávkách. Do studie nebyli zařazeni pacienti s úplnou ankylózou páteře. 138 pacientům 
byla podávána dávka 25 mg přípravku Enbrel (na základě studií pro stanovení dávky u pacientů s 
revmatoidní artritidou) nebo placeba subkutánně 2x týdně po dobu 6 měsíců. 

Primárním měřítkem účinnosti (ASAS 20) bylo zlepšení o 20 a více % v alespoň 3 ze 4 domén 
(pacientovo celkové hodnocení, bolest zad, BASFI a zánět) „Assessment in Ankylosing Spondylitis 
(ASAS) a žádné zhoršení ve zbývající doméně. U ASAS 50 a 70 odpovědí byla pro 50 procentní, resp. 
70 procentní zlepšení použita stejná kritéria. 

Léčba přípravkem Enbrel ve srovnání s placebem vedla k signifikantnímu zlepšení v ASAS 20, ASAS 
50 a ASAS 70 již 2 týdny po zahájení terapie.

113

ODPOVĚDI PACIENTŮ S ANKYLOZUJÍCÍ 
SPONDYLITIDOU V PLACEBEM KONTROLOVANÉ 
STUDII

Procento pacientů

Odpověď ankylozující 

spondylitidy

Placebo

N = 139

Enbrel

N = 138

ASAS 20 

2 týdny

22

46

a

3 měsíce

27

60

a

6 měsíců 

23

58

a

ASAS 50 

2 týdny

7

24

a

3 měsíce

13

45

a

6 měsíců 

10

42

a

ASAS 70

2 týdny

2

12

b

3 měsíce

7

29

b

6 měsíců 

5

28

b

a: p<0,001, Enbrel versus placebo
b: p = 0,002, Enbrel versus placebo

U pacientů s ankylozující spondylitidou léčenými přípravkem Enbrel byla zřetelná klinická odpověď v 
době první návštěvy (2 týdny) a přetrvávala po dobu 6 měsíců terapie. Klinická odpověď byla 
podobná jak u pacientů léčených při zahájení dalšími léčivy, tak u těch, kteří žádnou další terapii 
nedostávali.

Obdobné výsledky byly zjištěny i ve dvou menších studiích u pacientů s ankylozující spondylitidou.

Ve čtvrté studii, která byla dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná, byly hodnoceny bezpečnost a 
účinnost 50 mg přípravkem Enbrel (dvě s.c. injekce po 25 mg) podaných jednou týdně a 25 mg 
přípravkem Enbrel podaných dvakrát týdně 356 pacientům s aktivní ankylozující spondylitidou. 
Profily bezpečnosti a účinnosti dávkovacích režimů 50 mg jednou týdně a 25 mg dvakrát týdně byly 
podobné.

Dospělí pacienti s radiograficky neprokazatelnou axiální spondylartritidou
Účinnost přípravku Enbrel u pacientů s radiograficky neprokazatelnou axiální spondylartritidou (nr-
AxSpa) byla hodnocena v randomizované, 12 týdenní, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované 
studii. Studie hodnotila 215 dospělých pacientů (modifikovaná populace určená k léčbě „intent-to-
treat“) s aktivním onemocněním nr-AxSpa (ve věku 18 až 49 let), definovaných jako pacienti, kteří 
splňovali kritéria klasifikace ASAS pro axiální spondylartritidu, avšak nesplňovali modifikovaná New 
York kritéria pro AS. Dále se vyžadovalo, aby měli pacienti nedostatečnou odpověď nebo intoleranci 
na dvě či více NSAID. V dvojitě zaslepeném období dostávali pacienti přípravek Enbrel v dávce 
50 mg týdně nebo placebo po dobu 12 týdnů. Primárním měřítkem účinnosti (ASAS 40) bylo 40% 
zlepšení v alespoň třech ze čtyř domén ASAS a žádné zhoršení ve zbývající doméně. Po dvojitě 
zaslepeném období následovalo nezaslepené období, během něhož všichni pacienti dostávali přípravek 
Enbrel v dávce 50 mg týdně až po dalších 92 týdnů. Při zahájení a ve 12. a 104. týdnu se provedlo 
zobrazení sakroiliakálního kloubu a páteře pomocí MR ke zhodnocení zánětu.

V porovnání s placebem vedla léčba přípravkem Enbrel k statisticky významnému zlepšení v ASAS 
40, ASAS 20 a ASAS 5/6. Významné zlepšení bylo pozorováno také u ASAS částečná remise a 
BASDAI 50. Výsledky z 12. týdne jsou uvedeny v tabulce níže.

114

Odpověď z hlediska účinnosti v placebem kontrolované studii nr-AxSpa: Procento pacientů, 

kteří dosáhli cílových parametrů

Dvojitě zaslepené klinické odpovědi 
v 12. týdnu 

Placebo

N=106 až 109*

Enbrel

N=103 až 105*

ASAS** 40

15,7

32,4

b

ASAS 20

36,1

52,4

c

ASAS 5/6

10,4

33,0

a

ASAS částečná remise

11,9

24,8

c

BASDAI***50

23,9

43,8

b

*Někteří pacienti neposkytli úplné údaje pro každý cílový parametr
**ASAS=Assessments in Spondyloarthritis International Society
***Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index
a: p<0,001, b:<0,01 a c:<0,05, v daném pořadí, mezi přípravkem Enbrel a placebem

V 12. týdnu došlo u pacientů užívajících přípravek Enbrel k statisticky významnému zlepšení skóre 
SPARCC (Spondyloarthritis Research Consortium of Canada) u sakroiliakálního kloubu (SIJ), na 
základě měření pomocí zobrazení MR. Upravená průměrná změna od výchozí hodnoty činila 3,8 u 
pacientů léčených přípravkem Enbrel (n=95) oproti 0,8 u pacientů léčených placebem (n=105) 
(p<0,001). V týdnu 104 byla průměrná změna od výchozí hodnoty ve skóre SPARCC na základě 
měření pomocí zobrazení MR u všech pacientů užívajících přípravek Enbrel 4,64 u SIJ (n=153) a 1,40 
u páteře (n= 154). 

Přípravek Enbrel vykazoval statisticky významně větší zlepšení oproti placebu za období od zahájení 
studie do 12. týdne u většiny hodnocení kvality života souvisejících se zdravím a tělesnými funkcemi, 
včetně BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index), EuroQol 5D Overall Health State 
Score a SF-36 Physical Component Score.

Klinická odpověď u pacientů s onemocněním nr-AxSpa, kterým byl podáván přípravek Enbrel, byla
zjevna při první návštěvě (2 týdny) a přetrvala po celou dobu 2leté léčby. Zlepšení kvality života 
související se zdravím a tělesnými funkcemi rovněž přetrvala po celou dobu 2leté léčby. Údaje 
z těchto 2 let neukázaly žádná nová bezpečnostní zjištění. V týdnu 104 progredovalo 8 pacientů do 
stupně 2 bilaterálního skóre RTG páteře podle modifikovaných Newyorských kritérií, svědčící pro 
axiální formu spondyloartropatie.

Dospělí pacienti s ložiskovou psoriázou
Enbrel se doporučuje podávat pacientům definovaným v bodu 4.1. Pacienti „bez léčebné odpovědi“ 
jsou v cílové populaci definováni nedostatečnou odpovědí (PASI 

 50 nebo PGA méně než dobrý), 

nebo zhoršením nemoci v průběhu léčení, pokud byli léčení minimálně třemi nejvýznamnějšími 
dostupnými způsoby celkové terapie, a dostávali přiměřené dávky po dostatečnou dobu k vyhodnocení 
odpovědi.

Účinnost přípravku Enbrel v porovnání s jinými způsoby celkové terapie u pacientů se středně těžkou 
až těžkou psoriázou (reagující na jiné způsoby celkové terapie) nebyla ve studiích vyhodnocována 
přímo porovnáním přípravkem Enbrel s jinými způsoby celkovými terapiemi. Místo toho byly 
vyhodnoceny bezpečnost a účinnost ve čtyřech randomizovaných dvojitě zaslepených, placebem 
kontrolovaných studiích. Primárním kritériem účinnosti ve všech čtyřech studiích byl podíl pacientů 
v každé léčebné skupině, kteří dosáhli po 12 týdnech PASI 75 (tj. minimálně 75% zlepšení ve skóre 
Psoriasis Area and Severity Index oproti výchozí hodnotě).

Studie 1 byla studií 2. fáze klinického hodnocení u pacientů ve věku 

 18 let s aktivní, ale klinicky 

stabilní, ložiskovou psoriázou na ploše 

 10 % povrchu těla (BSA). 112 pacientů bylo randomizováno 

do skupiny, která dostávala dávku 25 mg přípravkem Enbrel (n = 57) nebo placebo (n = 55) 2 x týdně 
po dobu 24 týdnů. 

Studie 2 hodnotila 652 pacientů s chronickou ložiskovou psoriázou při použití stejných zařazovacích 
kritérií jako studie 1 spolu s minimální psoriatickou plochou a indexem závažnosti (PASI) 10 při 
screeningu. Enbrel byl podáván po dobu 6 po sobě jdoucích měsíců v dávkách 25 mg 1 x týdně, 25 mg 

115

2 x týdně nebo 50 mg 2 x týdně. V období prvních 12 týdnů dvojitě zaslepené terapie dostávali 
pacienti placebo nebo jednu z výše uvedených dávek přípravku Enbrel. Po 12 týdnech léčení začali 
dostávat pacienti v placebové skupině zaslepený přípravek Enbrel (25 mg 2 x týdně); pacienti 
v aktivně léčených skupinách pokračovali až do 24. týdne v dávkách podle skupin, do nichž byli 
původně randomizováni.

Studie 3 hodnotila 583 pacientů a měla stejná zařazovací kritéria jako studie 2. Pacienti v této studii 
dostávali po dobu 12 týdnů 2 x týdně přípravek Enbrel v dávkách 25 mg, nebo 50 mg, nebo placebo. 
Potom po dobu následujících 24 týdnů dostávali všichni pacienti nezaslepený přípravek Enbrel 
v dávkách 25 mg 2 x týdně.

Studie 4 hodnotila 142 pacientů a měla podobná zařazovací kritéria jako studie 2 a 3. Pacienti v této 
studii dostávali po dobu 12 týdnů jednou týdně dávku 50 mg přípravku Enbrel nebo placebo, a potom 
po dobu následujících 12 týdnů dostávali všichni pacienti nezaslepený přípravek Enbrel v dávce 50 mg 
jednou týdně.

Ve studii 1 měla skupina léčená přípravkem Enbrel signifikantně vyšší podíl pacientů s klinickou 
odpovědí PASI 75 ve 12. týdnu (30 %) v porovnání se skupinou léčenou placebem (2 %) (p 

 0,0001). 

Po 24 týdnech dosáhlo PASI 75 56 % pacientů ve skupině léčené přípravkem Enbrel, v porovnání s 5 
% pacientů, léčených placebem. Klíčové výsledky studií 2, 3 a 4 jsou uvedeny níže.

U pacientů s ložiskovou psoriázou, kteří dostávali Enbrel, byly zjevné signifikantní odpovědi 
v porovnání s placebem v době první kontroly (2 týdny) a přetrvávaly po 24 týdnů léčení.

Studie 2 měla také období po vysazení terapie, kdy bylo léčení ukončeno ve 24. týdnu u pacientů, kteří 
dosáhli zlepšení PASI minimálně o 50 %. U pacientů byl sledován výskyt rebound fenoménu (PASI 

150 % od úvodní hodnoty) a doba do relapsu (definován jako ztráta nejméně poloviny zlepšení 
dosaženého ve 24. týdnu v porovnání s úvodní hodnotou). V období po ukončení léčení se symptomy 

ODPOVĚDI PACIENTŮ S PSORIÁZOU VE STUDIÍCH 2, 3 A 4

Odpově

ď (%)

------------------Studie 2-----------------

---------------Studie 3---------

----

---------------Studie 4---------

----

Placeb

o

------------Enbrel-----------

Placeb

o

--------Enbrel-----

--

Placeb

o

-------Enbrel------

25 mg 

2xtýdně

50 mg 

2xtýdně

25 mg

2xtýdn

ě

50 mg

2xtýdn

ě

50 mg 

1xtýdn

ě

50 mg 

1xtýdn

ě

n = 166

týden 

12

n = 162

týden 

12

n = 162

týden 

24

a

n = 164

týden 

12

n = 164

týden 

24

a

n = 193

týden 

12

n = 196

týden 

12

n = 196

týden 

12

n = 46

týden 

12

n = 96

týden 

12

n = 90

týden 

24

a

PASI 
50, %

14

58*

70

74*

77

9

64*

77*

9

69*

83

PASI 
75, %

4

34*

44

49*

59

3

34*

49*

2

38*

71

DSGA

b

čistá, 
nebo 
téměř 
čistá, %

5

34*

39

49*

55

4

39*

57*

4

39*

64

*p 

 0,0001 porovnáváno s placebem 

a.  Ve studii 2 a 4 nebylo ve 24. týdnu provedeno statistické porovnání s placebem, protože skupina původně 
léčená placebem začala dostávat od 13. do 24. týdne Enbrel v dávce 25 mg 2x týdně nebo 50 mg 
jednou týdně.
b.  Dermatologist Static Global Assessment. Čistá nebo téměř čistá je definována jako 0 nebo 1 
na stupnici 0 až 5.

116

psoriázy postupně vrátily s průměrnou dobou 3 měsíce do relapsu onemocnění. Nebyl pozorován 
rebound fenomén ani závažné nežádoucí příhody spojené s psoriázou. Existují některé důkazy 
podporující prospěšnost opakované terapie přípravkem Enbrel u pacientů, kteří od počátku odpovídají 
na léčení.

Ve studii 3 si většina pacientů (77 %), kteří byli původně randomizováni do skupiny léčené 50 mg 
přípravku Enbrel 2 x týdně a měli od 12. týdne snížené dávky na 25 mg 2 x týdně, udržela odpověď 
PASI 75 do 36. týdne. U pacientů léčených po celou dobu studie dávkami 25 mg 2 x týdně, se mezi 
12. a 36. týdnem odpověď PASI 75 postupně zlepšovala.

Ve studii 4 měla přípravkem Enbrel léčená skupina pacientů vyšší podíl pacientů s PASI 75 ve 12. 
týdnu (38 %), v porovnání s placebem léčenou skupinou (2 %) (p<0,0001). U pacientů léčených po 
celou dobu studie dávkami 50 mg jednou týdně, se odpověď i nadále zlepšovala a ve 24. týdnu dosáhla 
u 71% PASI 75.

V dlouhodobých otevřených studiích (až 34 měsíců), v nichž byl Enbrel podáván nepřetržitě, byly 
udrženy klinické odpovědi a bezpečnost byla srovnatelná s krátkodobými studiemi.

Analýza údajů z klinických studií neprokázala žádné charakteristiky základního onemocnění, které by 
napomohly klinikům ve výběru nejvhodnější možnosti dávkování (přerušované nebo kontinuální). 
Proto musí být výběr přerušované nebo kontinuální terapie založen na lékařském posouzení a na 
individuálních potřebách pacienta. 

Protilátky proti přípravku Enbrel
V séru některých osob léčených etanerceptem byly zjištěny protilátky proti etanerceptu. Všechny tyto 
protilátky byly non-neutralizační a jejich výskyt byl zpravidla dočasný. Zdá se, že mezi vznikem 
protilátek, klinickou odpovědí ani nežádoucími účinky není žádná souvislost.

U pacientů léčených schválenými dávkami etanerceptu v klinických studiích po dobu až 12 měsíců byl 
kumulativní výskyt protilátek proti etanerceptu přibližně následující: 6% pacientů s revmatoidní 
artritidou, 7,5%  pacientů s psoriatickou artritidou, 2% pacientů s ankylozující spondylitidou, 7% 
pacientů s psoriázou, 9,7 % dětských pacientů s ložiskovou psoriázou a 4,8 % pacientů s juvenilní 
idiopatickou artritidou. 

Podíl osob, u kterých se vyvinuly protilátky proti etanerceptu v dlouhodobých klinických studiích 
(trvajících až 3,5 roku), se s časem podle očekávání zvyšoval. Přesto však vzhledem k jejich 
přechodnému charakteru, byla u pacientů s revmatoidní artritidou a psoriázou incidence protilátek 
zjištěných v každém hodnoceném okamžiku typicky méně než 7%.

V dlouhodobé studii u pacientů s psoriázou, ve které pacienti dostávali 50 mg etanerceptu dvakrát 
týdně po dobu 96 týdnů, byl v každém hodnoceném okamžiku pozorován výskyt protilátek do 
přibližně 9%.

Pediatrická populace

Dětští pacienti s juvenilní idiopatickou artritidou
Bezpečnost a účinnost přípravku Enbrel byla hodnocena ve studii sestávající ze dvou částí u 69 dětí 
s polyartikulárním průběhem juvenilní idiopatické artritidy, které měly různé typy nástupu juvenilní 
idiopatické artritidy (polyartritida, oligoartritida, systémová artritida). Do studie byli zařazeni pacienti 
od 4 do 17 let se středně těžkou až těžkou aktivní juvenilní idiopatickou artritidou s polyartikulárním 
průběhem, refrakterní na nebo netolerující léčbu methotrexátem, kteří nadále dostávali stabilní dávku 
jednoho nesteroidního antirevmatika a/nebo prednisonu (

0,2 mg/kg/den nebo maximálně 10 mg). V 

části I dostávali všichni pacienti přípravek Enbrel v dávce 0,4 mg/kg (max. 25 mg v dávce) s.c. 2x 
týdně. V části II byli pacienti s klinickou odpovědí v devadesátém dni randomizováni, a buď zůstali na 
přípravku Enbrel nebo dostávali placebo po dobu 4 měsíců a byli hodnoceni pro znovuvzplanutí 
nemoci. Odpovědi byly posuzovány podle měřítka ACR Pedi 30), charakterizované jako zlepšení o 

30 % ve třech a více ze šesti základních kriterií JRA a zhoršení o 

 30 % maximálně u jednoho ze šesti 

117

základních kriterií JRA, zahrnujících počet aktivních kloubů, omezení pohybu, celkové hodnocení 
lékařem a pacientem/rodičem, funkční vyšetření a rychlost sedimentace erytrocytů. Vzplanutí nemoci 
bylo definováno jako zhoršení o 

 30 % ve třech ze šesti základních kriterií JRA a zlepšení o  30 % u 

nejvýše jednoho ze šesti základních kriterií JRA a přítomnost nejméně 2 aktivních kloubů.

V části I této studie vykázalo 51 z 69 pacientů (74 %) klinickou odpověď a vstoupilo do části II. 
V části II bylo pozorováno vzplanutí nemoci u 6 z 25 pacientů (24 %) pokračujících v léčbě 
přípravkem Enbrel ve srovnání s 20 z 26 pacientů (77 %), kteří dostávali placebo (p=0,007). Od 
zahájení části II uplynulo ve skupině léčené přípravkem Enbrel průměrně 

116 dnů do znovuvzplanutí 

nemoci a u pacientů v placebové skupině průměrně 28 dnů. Z pacientů, u kterých byla zaznamenána 
klinická odpověď v 90. dni a kteří vstoupili do pokračovací fáze II, se část z těch zůstávajících na 
terapii přípravkem Enbrel od 3. do 7. měsíce dále zlepšovala, zatímco ti, kteří dostávali placebo, 
nezaznamenali zlepšení. 

V otevřené pokračovací studii zaměřené na bezpečnost bylo léčeno přípravkem Enbrel 58 dětských 
pacientů z výše uvedené studie (ve věku od 4 let v době zařazení) po dobu 10 let. Míra závažných 
nežádoucích příhod a závažných infekcí se dlouhodobou expozicí nezvýšila.

Dlouhodobá bezpečnost přípravku Enbrel v monoterapii (n=103), přípravku Enbrel s methotrexátem 
(n=294) nebo methotrexátu v monoterapii (n=197) byla hodnocena po dobu až 3 let v registru 594 dětí 
s juvenilní idiopatickou artritidou ve věku 2 až 18 let, z nichž 39 bylo ve věku 2 až 3 let. Celkově byly 
častěji hlášeny infekce u pacientů léčených etanerceptem ve srovnání se samotným methotrexátem 
(3,8% vs. 2%) a infekce související s použitím etanerceptu byly závažnějšího charakteru. 

V jiné otevřené jednoramenné studii bylo léčeno přípravkem Enbrel v dávce 0,8 mg/kg (až do 
maximální dávky 50 mg) podávané jednou týdně po dobu 12 týdnů, 60 pacientů s rozšířenou 
oligoartritidou (15 pacientů ve věku od 2 do 4 let, 23 pacientů ve věku od 5 do 11 let a 22 pacientů ve 
věku od 12 do 17 let)), 38 pacientů s artritidou spojenou s entesitidou (ve věku od 12 do 17 let) a 29 
pacientů s psoriatickou artritidou (ve věku od 12 do 17 let). V každé z těchto subtypů JIA většina 
pacientů vyhověla ACR Pedi 30 kriteriím a prokázala zlepšení klinického stavu splněním 
sekundárních cílů studie - jako je počet citlivých kloubů a celkové hodnocení stavu lékařem. 
Bezpečnostní profil byl konzistentní s výsledky předchozích JIA studií.

Nebyly provedeny studie hodnotící účinek pokračování léčby přípravkem Enbrel u pacientů s juvenilní 
idiopatickou artritidou, u nichž nedošlo ke klinické odpovědi do 3 měsíců od zahájení léčení 
přípravkem Enbrel. Navíc nebyly provedeny studie hodnotící účinek ukončení nebo snížení 
doporučené dávky přípravku Enbrel po jeho dlouhodobém použití u pacientů s juvenilní idiopatickou 
artritidou.

Dětští pacienti s ložiskovou psoriázou
Účinnost přípravku Enbrel byla hodnocena v randomizované dvojitě zaslepené, placebem 
kontrolované studii s 211 dětskými pacienty ve věku od 4 do 17 let se středně těžkou až těžkou 
ložiskovou psoriázou (definovanou sPGA skóre ≥ 3, zahrnujících ≥10% BSA a PASI ≥ 12). Vybraní 
pacienti měli v anamnéze fototerapii nebo celkovou terapii, nebo neodpovídali dostatečně na lokální 
terapii.

Pacienti dostávali Enbrel 0,8 mg/kg (až do 50 mg) nebo placebo jednou týdně po 12 týdnů. Ve 
12. týdnu mělo pozitivní odpověď účinnosti (tj. PASI 75) více pacientů randomizovaných do skupiny 
léčené přípravkem Enbrel než randomizovaných do skupiny léčené placebem.

118

Výsledky ložiskové psoriázy u dětí po 12 týdnech 

Enbrel

0,8 mg/kg jednou 

týdně

(N = 106)

Placebo

(N = 105)

PASI 75, n (%)

60 (57%)

a

12 (11%)

PASI 50, n (%)

79 (75%)

a

24 (23%)

sPGA “čistý” nebo “minimální”, n (%)

56 (53%)

a

14 (13%)

Zkratky:  sPGA-statické celkové lékařské hodnocení
a. p < 0,0001 v porovnání s placebem

Po 12 týdenní dvojitě zaslepené léčebné periodě dostávali všichni pacienti přípravek Enbrel 0,8 mg/kg 
(až do 50 mg) jednou týdně po dobu dalších 24 týdnů. V průběhu otevřené periody byly pozorovány 
podobné odpovědi jako ve dvojitě zaslepené periodě.

V průběhu randomizované periody vysazení léku zaznamenalo významně více pacientů 
přerandomizovaných do skupiny léčené placebem relaps choroby (ztráta odpovědi PASI 75) 
v porovnání s pacienty přerandomizovanými do skupiny léčené přípravkem Enbrel. Při pokračující 
léčbě odpovědi přetrvávaly až po 48 týdnů.

Dlouhodobá  bezpečnost  a účinnost  přípravku  Enbrel v  dávce  0,8  mg/kg  (až  do  50  mg)  podávaného 
jednou týdně byla hodnocena v otevřené rozšířené studii na 181 pediatrických subjektech s ložiskovou 
psoriázou v délce až 2 roky následující po výše uvedené 48 týdenní studii. Dlouhodobé zkušenosti s 
užíváním  přípravku  Enbrel  byly  obecně  srovnatelné  s  původní  48  týdenní  studií  a  neukázaly  žádná 
nová bezpečnostní zjištění. 

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Hodnoty etanerceptu v séru byly určovány metodou enzymatické imunoanalýzy (ELISA), která může 
detekovat ELISA-reaktivní degradační produkty, jakož i původní látku. 

Absorpce
Etanercept je pomalu absorbován z místa subkutánní injekce a po jednotlivé dávce dosahuje 
maximální koncentraci přibližně po 48 hodinách. Absolutní biologická dostupnost je 76 %. Při 
dávkování 2x týdně se očekávají ustálené koncentrace, které jsou přibližně dvakrát tak vysoké než 
koncentrace zjištěné po jednotlivé dávce. Průměrná maximální sérová koncentrace po podání 
jednotlivé subkutánní dávky 25 mg přípravku Enbrel zdravým dobrovolníkům dosahovala 1,65 

 0,66 

g/ml a plocha pod křivkou byla 235  96,6 g . hod/ml. 

Profily středních hodnot koncentrací v ustáleném stavu u pacientů s revmatoidní artritidou, léčených 
50 mg přípravku Enbrel jednou týdně (n=21) vs. 25 mg Enbrel 2x týdně (n=16) byly C 

max

2,4 mg/l vs. 

2,6 mg/l, C

min

byly 1,2 mg/l vs. 1,4 mg/l a parciální AUC byla 297 mgh/l vs. 316 mgh/l. V otevřené 

jednodávkové dvourežimové zkřížené studii na zdravých dobrovolnících byl shledán etanercept 
podávaný v jednotlivé injekci 50 mg/ml bioekvivalentním se dvěma jednotlivými injekcemi po 25 
mg/ml podanými současně.     

V populační farmakokinetické analýze pacientů s ankylozující spondylitidou byly ustálené stavy AUC

etanerceptu 466 

g*h/ml pro 50 mg Enbrel jednou týdně (N=154) a 474 g*h/ml pro 25 mg Enbrel 

dvakrát týdně (N=148). 

Distribuce
Závislost koncentrace etanerceptu na čase zobrazuje biexponenciální křivka. Celkový distribuční 
objem etanerceptu je 7,6 l, zatímco distribuční objem v ustáleném stavu je 10,4 l. 

119

Eliminace
Etanercept je pomalu vylučován z organismu. Poločas vylučování je dlouhý, přibližně 70 hodin. 
Clearance je u pacientů s revmatoidní artritidou přibližně 0,066 l/hod., tj. o něco nižší než hodnota 
0,11 l/hod. pozorovaná u zdravých dobrovolníků. Navíc farmakokinetika přípravku Enbrel u pacientů 
s revmatoidní artritidou, u pacientů s ankylozující spondylitidou a u pacientů s ložiskovou psoriázou je 
podobná.

Není zjevný rozdíl ve farmakokinetice u žen a mužů. 

Linearita
Závislost na dávce nebyla formálně hodnocena, ale v dávkovém rozmezí není zřejmé nasycení 
clearance.

Zvláštní populace

Porucha funkce ledvin
I když po podání radioaktivně značeného etanerceptu zdravým dobrovolníkům i pacientům byla 
radioaktivita vylučována močí, u pacientů s akutním renálním selháním nebyla pozorována zvýšená 
koncentrace etanerceptu. Renální porucha by tedy neměla vyžadovat změnu dávkování. 

Porucha funkce jater
U pacientů s akutním jaterním selháním nebyla pozorována zvýšená koncentrace etanerceptu. Jaterní 
porucha by tedy neměla vyžadovat změnu dávkování.

Starší osoby
Vliv pokročilého věku na koncentrace etanerceptu v séru byl zkoumán populační farmakokinetickou 
analýzou. Clearance a objem zjištěné u pacientů ve věku od 65 do 87 let byly podobné hodnotám 
stanoveným u pacientů, kteří byli mladší než 65 let. 

Pediatrická populace

Dětští pacienti s juvenilní idiopatickou artritidou
V klinické studii byl Enbrel podáván 69 pacientům (ve věku od 4 do 17 let) s polyartikulárním 
průběhem juvenilní idiopatické artritidy v dávce 0,4 mg/kg 2x týdně po dobu 3 měsíců. Profily sérové 
koncentrace byly podobné těm, které byly zjištěny u dospělých pacientů s revmatoidní artritidou. 
Nejmladší děti (4 roky) měly sníženou clearance (zvýšily clearance, když normalizovaly svoji 
hmotnost) ve srovnání se staršími dětmi (12 let) a s dospělými. Simulace dávkování naznačuje, že 
zatímco starší děti (od 10 do 17 let) mají hladiny v séru bližší hladinám, které byly stanoveny u 
dospělých, mladší děti mají hladiny zřetelně nižší.

Dětští pacienti s ložiskovou psoriázou
Dětským pacientům s ložiskovou psoriázou (věk od 4 do 17 let) byl podáván etanercept 0,8 mg/kg (až 
do maximální dávky 50 mg za týden) jednou týdně až po dobu 48 týdnů. Střední hodnoty sérových
koncentrací v ustáleném stavu byly od 1,6 do 2,1 μg/ml v týdnech 12, 24 a 48. Tyto střední hodnoty 
koncentrací u dětských pacientů s ložiskovou psoriázou byly podobné koncentracím pozorovaným u 
pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou (léčených 0,4 mg/kg etanerceptu dvakrát týdně až do 
maximální dávky 50 mg za týden). Tyto střední koncentrace byly podobné jako u dospělých pacientů 
s ložiskovou psoriázou léčenou 25 mg etanerceptu dvakrát týdně.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

V toxikologických studiích s přípravkem Enbrel nebyla zjevná žádná dávku limitující toxicita ani 
toxicita v cílových orgánech. Podle výsledků celé řady studií in vitro in vivo je přípravek Enbrel 
považován za negenotoxický. Studie karcinogenity a standardní hodnocení fertility a postnatální 
toxicity nebyly s přípravkem Enbrel provedeny v důsledku zjištění vzniku neutralizujících protilátek u 
hlodavců.

120

Přípravek Enbrel nevyvolal úmrtí ani zjevné příznaky toxicity u myší nebo potkanů po podání 
jednotlivé dávky 2000 mg/kg subkutánně nebo jednotlivé dávky 1000 mg/kg intravenózně.

Přípravek Enbrel nevykazoval toxicitu limitující velikost dávky nebo orgánovou toxicitu u opic druhu 
cynomolgus po podávání 2x týdně subkutánně po 4 nebo 26 po sobě jdoucích týdnů v dávce 15 mg/kg, 
což vedlo k sérovým koncentracím podle velikosti plochy pod křivkou více než 27x vyšším než 
zjištěným u lidí po doporučené dávce 25 mg.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1  Seznam pomocných látek

Sacharosa
Chlorid sodný
Arginin-hydrochlorid
Dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného
Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného
Voda pro injekci

6.2

Inkompatibility

Vzhledem k absenci studií kompatibility nesmí být tento přípravek mísen s jinými léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

30 měsíců

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 ºC – 8 ºC). 
Chraňte před mrazem.

Přípravek Enbrel lze jednorázově po dobu až čtyř týdnů uchovávat při teplotě maximálně do 25 ºC; po 
této době nesmí být znovu uchováván v chladu (v chladničce). Přípravek Enbrel musí být zlikvidován, 
pokud není použit do čtyř týdnů po vyjmutí z chladničky.  

Uchovávejte předplněná injekční pera ve vnějším obalu, aby byla chráněna před světlem.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Enbrel 25 mg injekční roztok v předplněném peru
Předplněné pero (MYCLIC) obsahující předplněnou injekční stříkačku Enbrel s 25 mg etanerceptu. 
Stříkačka uvnitř pera je z čirého skla typ I s jehlou z nerezavějící oceli velikost 27, krytkou jehly z 
pryže a táhla z plastické hmoty. Kryt jehly předplněného pera obsahuje suchou přírodní pryž (derivát 
latexu). Viz bod 4.4.

Krabička obsahuje 4, 8 nebo 24 předplněných per Enbrel se 4, 8 nebo 24 alkoholovými tampony. Na 
trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Enbrel 50 mg injekční roztok v předplněném peru
Předplněné pero (MYCLIC) obsahující předplněnou injekční stříkačku Enbrel s 50 mg etanerceptu. 
Stříkačka uvnitř pera je z čirého skla typ I s jehlou z nerezavějící oceli velikost 27, krytkou jehly z 
pryže a táhla z plastické hmoty. Kryt jehly předplněného pera obsahuje suchou přírodní pryž (derivát 
latexu). Viz bod 4.4.

121

Krabička obsahuje 2, 4 nebo 12 předplněných per Enbrel se 2, 4 nebo 12 alkoholovými tampony. Na 
trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Návod k použití a zacházení
Před použitím počkejte, než Enbrel v předplněném peru pro jedno použití dosáhne pokojové teploty 
(přibližně 15 až 30 minut). Po dobu, než předplněné pero dosáhne pokojové teploty, se nemá snímat 
kryt jehly. Při pohledu přes inspekční okno má být roztok čirý až mírně opalescentní, bezbarvý až
světle žlutý nebo světle hnědý a může obsahovat malé průsvitné nebo bílé částice proteinu. 

Úplný návod na podání je k dispozici v příbalové informaci, bod 7 „Použití předplněného pera 
MYCLIC k injekci přípravku Enbrel“.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky.

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited  
Ramsgate Road  
Sandwich   
Kent CT13 9NJ 
Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Enbrel 25 mg injekční roztok v předplněném peru
EU/1/99/126/023
EU/1/99/126/024
EU/1/99/126/025

Enbrel 50 mg injekční roztok v předplněném peru
EU/1/99/126/019
EU/1/99/126/020
EU/1/99/126/021

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 3. února 2000
Datum posledního prodloužení registrace: 3. února 2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou  k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

122

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

ENBREL 10 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok pro pediatrické použití

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička obsahuje etanerceptum 10 mg. Po rozpuštění roztok obsahuje etanerceptum 
10 mg/ml.

Etanercept je fúzní protein složený z receptoru p 75 tumor nekrotizujícího faktoru a Fc proteinu, 
vyráběný technologií rekombinace DNA v expresním systému ovárií čínského křečíka (CHO). 
Etanercept je dimer chimerického proteinu, vzniklého genetickým inženýrstvím, který vzniká 
spojením extracelulární vazebné domény lidského receptoru 2 tumor nekrotizujícího faktoru 
(TNFR2/p75) s Fc oblastí lidského IgG1. Tato Fc složka obsahuje pantovou oblast, CH

a CH

3  

regiony, ale nemá CH

region IgG1. Etanercept obsahuje 934 aminokyselin a má molekulovou 

hmotnost přibližně 150 kilodaltonů. Specifická aktivita etanerceptu je 1,7x10

6

jednotek/mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok (prášek pro injekci).

Prášek je bílý. Rozpouštědlo je čirá bezbarvá tekutina.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Juvenilní idiopatická artritida
Léčba polyartritidy (positivní či negativní revmatoidní faktor) a rozvinuté oligoartritidy u dětí a 
dospívajících ve věku od 2 let, u nichž nebylo dosaženo adekvátní odpovědi na léčbu methotrexátem, 
nebo u nichž methotrexát nebyl tolerován. 

Léčba psoriatické artritidy u dospívajících ve věku od 12 let, u nichž nebylo dosaženo adekvátní 
odpovědi na léčbu methotrexátem, nebo u nichž methotrexát nebyl tolerován.

Léčba artritidy spojené s entesitidou u dospívajících ve věku od 12 let, u nichž nebylo dosaženo 
adekvátní odpovědi na konvenční léčbu nebo u nichž konvenční léčba nebyla tolerována.

Přípravek Enbrel nebyl studován u dětí mladších než 2 roky.

Ložisková psoriáza u dětí
Léčení chronické těžké ložiskové psoriázy u dětí a dospívajících ve věku od 6 let, kteří neodpovídají 
dostatečně na léčbu nebo netolerují jinou celkovou terapii nebo fototerapii.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčení přípravkem Enbrel má být zahájeno a prováděno pod dohledem lékaře specializovaného na 
diagnostikování a léčbu juvenilní idiopatické artritidy nebo ložiskové psoriázy u dětí. Pacienti léčení 
přípravkem Enbrel mají dostat pohotovostní kartu pacienta.

123

Dávkování

Zvláštní populace

Porucha funkce ledvin a jater

Nevyžaduje se úprava dávek.

Pediatrická populace

10 mg balení je určeno pro pediatrické pacienty, kterým se předepisuje dávka 10 mg nebo méně. Jedna 
injekční lahvička přípravku Enbrel 10 mg se musí použít k jednorázovému podání pro jednoho 
pacienta a zbytek injekční lahvičky se musí zlikvidovat.

Juvenilní idiopatická artritida 
Doporučená dávka je 2x týdně 0,4 mg/kg (až do maximální dávky 25 mg) ve formě subkutánní injekce 
podávaná 2x týdně v intervalu 3–4 dny mezi dávkami nebo 0,8 mg/kg (až do maximální dávky 50 mg) 
podávaná 1x týdně. U pacientů, kteří nevykazují žádnou odpověď po 4 měsících, má být terapie 
ukončena.

Nebyly provedeny žádné formální klinické studie u dětí ve věku 2 až 3 let. Limitované bezpečnostní 
údaje z registru pacientů však naznačují, že bezpečnostní profil u dětí ve věku 2 až 3 let je podobný 
jako u dospělých a dětí ve věku 4 let a starších, pokud je podávána jednou týdně subkutánně dávka 0,8 
mg/kg (viz bod 5.1).

U dětí mladších 2 let v indikaci juvenilní idiopatická artritida není zpravidla užití přípravku Enbrel 
aplikovatelné.

Ložisková psoriáza u dětí (věk 6 let a starší)
Doporučená dávka je 0,8 mg/kg (až do maximální dávky 50 mg) jednou týdně až po dobu 24 týdnů.
U pacientů, kteří nevykazují žádnou odpověď po 12 týdnech, by měla být terapie ukončena.

Pokud je indikováno opakované léčení přípravkem Enbrel, má se postupovat podle výše uvedených 
pokynů o délce terapie. Podává se dávka 0,8 mg/kg (až do maximální dávky 50 mg) jednou týdně.

U dětí mladších 6 let v indikaci ložiskové psoriázy není zpravidla užití přípravku Enbrel aplikovatelné.

Způsob podání
Přípravek Enbrel je podáván subkutánní injekcí. Enbrel prášek pro přípravu injekčního roztoku musí 
být před použitím rozpuštěn v 1 ml rozpouštědla (viz bod 6.6).

Úplný návod na přípravu a podání rozpuštěného přípravku Enbrel je k dispozici v příbalové informaci, 
bod 7 „Návod k přípravě a podání injekce přípravku Enbrel“.

4.3

Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku obsaženou v přípravku uvedenou 
v bodě 6.1.

Sepse nebo riziko sepse.

Léčba přípravkem Enbrel nesmí být zahájena u pacientů s aktivní infekcí včetně chronických a 
lokálních infekcí.

124

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

K lepší dohledatelnosti biologických léčivých přípravků je nutné přehledně zaznamenat (nebo uvést) 
do pacientovy dokumentace název podávaného přípravku a číslo šarže.

Infekce
Pacienti mají být vyšetřeni na infekce před zahájením, v průběhu a po ukončení léčení přípravkem 
Enbrel, přičemž je třeba brát v úvahu, že průměrný poločas vylučování etanerceptu je přibližně 70 
hodin (rozmezí 7-300 hodin).

Při používání přípravku Enbrel byly pozorovány závažné infekce, sepse, tuberkulóza a oportunní 
infekce, včetně invazivních plísňových infekcí, listerióza a legionelóza (viz bod 4.8). Příčinou těchto 
infekcí byly bakterie, mykobakterie, plísně,viry a parazité (včetně protozoí). V některých případech, 
obzvláště u plísňových a dalších oportunních infekcí, nebyly tyto infekce rozpoznány, což vedlo 
k opožděnému nasazení příslušné léčby a někdy k úmrtí. Při vyšetření pacientů na přítomnost infekce 
je třeba brát v úvahu riziko pacienta vzhledem k významným oportunním infekcím (např. expozice 
endemickým mykózám).

Pacienty, u kterých se v průběhu podávání přípravku Enbrel rozvine infekce, je třeba přísně 
monitorovat. Jestliže se u pacienta rozvíjí závažná infekce, musí být přípravek Enbrel vysazen. 
Bezpečnost a účinnost přípravku Enbrel nebyla u pacientů s chronickými infekcemi hodnocena. Lékaři 
mají pečlivě zvažovat podání přípravku Enbrel pacientům, kteří mají v anamnéze opakované nebo 
chronické infekce nebo trpí stavy, které mohou vytvářet dispozici k infekcím, např. pokročilý nebo 
špatně kompenzovaný diabetes.

Tuberkulóza
U pacientů léčených přípravkem Enbrel byly hlášeny případy aktivní tuberkulózy včetně miliární a 
extrapulmonální tuberkulózy.

Před zahájením léčení musí být všichni pacienti vyšetřeni na aktivní a inaktivní (latentní) tuberkulózu. 
Toto vyšetření by mělo obsahovat podrobnou lékařskou anamnézu a osobní anamnézu tuberkulózy, 
možný předchozí kontakt s tuberkulózou a předchozí a/nebo současnou imunosupresivní terapii. U 
všech pacientů musí být (v souladu s lokálními doporučeními) provedeny vhodné screeningové testy -
tj. tuberkulinový kožní test a rentgen hrudníku. Doporučuje se zaznamenat výsledky těchto vyšetření 
do pohotovostní karty pacienta. Předepisující lékařům se připomíná riziko falešně negativních 
výsledků tuberkulinových testů, zvláště u pacientů těžce nemocných nebo se sníženou imunitou.

Při pozitivní diagnóze aktivní tuberkulózy se nesmí terapie přípravkem Enbrel zahájit. Pokud je 
diagnostikována inaktivní (latentní) tuberkulóza, antituberkulózní léčba latentní tuberkulózy musí být 
zahájena před začátkem terapie přípravkem Enbrel a v souladu s místními doporučeními.  V takovém 
případě je třeba velmi pečlivě zhodnotit poměr přínosu/rizika terapie přípravkem Enbrel.

Všechny pacienty je třeba informovat, že pokud se během nebo po ukončení léčby přípravkem Enbrel 
objeví známky/příznaky naznačující tuberkulózu (např. přetrvávající kašel, chřadnutí/ztráta hmotnosti, 
zvýšená teplota), mají vyhledat lékařskou pomoc.

Reaktivace hepatitidy B
U pacientů, kteří byli v minulosti infikováni virem hepatitidy B (HBV) a léčeni souběžně antagonisty 
TNF včetně přípravku Enbrel, byla hlášena reaktivace hepatitidy B. Patří sem i zprávy o reaktivaci 
hepatitidy B u pacientů, kteří byli anti-HBc pozitivní, avšak HBsAg negativní. Před zahájením léčby 
přípravkem Enbrel se musí u pacientů provést test na infekci HBV. U pacientů s pozitivním 
výsledkem testu na infekci HBV se doporučuje konzultace s lékařem, který je odborníkem v léčbě 
hepatitidy B. Při podávání přípravku Enbrel pacientům, kteří byli v minulosti infikováni HBV, je třeba 
opatrnosti. Tito pacienti musí být po celou dobu léčby a několik týdnů po jejím ukončení sledováni na 
známky a příznaky aktivní infekce HBV. Nejsou k dispozici dostatečné údaje o léčbě HBV 
infikovaných pacientů antivirovou terapií společně s terapií antagonisty TNF. U pacientů, u nichž 

125

dojde k rozvoji infekce HBV, by se měla léčba přípravkem Enbrel ukončit a zahájit léčba účinnou 
antivirovou terapií spolu s vhodnou podpůrnou léčbou.

Zhoršení hepatitidy C
U pacientů léčených přípravkem Enbrel bylo hlášeno zhoršení hepatitidy C. Enbrel má být podáván 
s opatrností u pacientů s hepatitidou C v anamnéze.

Současná léčba podávání přípravku Enbrel s anakinrou
Současné podávání přípravku Enbrel s anakinrou bylo spojeno se zvýšeným rizikem závažných infekcí 
a s neutropenií ve srovnání s podáváním samotného přípravku Enbrel. Tato kombinace neprokázala 
zvýšení klinického prospěchu. Proto se současné podávání přípravku Enbrel s anakinrou nedoporučuje 
(viz bod 4.5 a 4.8).

Současná léčba podávání přípravku Enbrel s abataceptem
V klinických studiích vedlo současné podávání abataceptu a přípravku Enbrel ke zvýšené incidenci 
závažných nežádoucích příhod. Tato kombinace neprokázala lepší klinický benefit; takové použití se 
nedoporučuje (viz bod 4.5).

Alergické reakce
Běžně byly pozorovány alergické reakce spojené s podáváním přípravku Enbrel. Při používání 
přípravku Enbrel alergické reakce zahrnovaly angioedém a kopřivku, jakož i závažné reakce. 
Vyskytne-li se závažná alergická nebo anafylaktická reakce, léčení přípravkem Enbrel musí být 
okamžitě přerušeno a má být zahájena adekvátní terapie.

Imunosuprese
Protože TNF ovlivňuje protizánětlivý proces a moduluje buněčnou imunitní odpověď, je možné, že 
antagonisté TNF včetně přípravku Enbrel, ovlivní přirozenou ochranu proti infekcím a malignitám. Ve 
studii se 49 dospělými pacienty s revmatoidní artritidou léčenou přípravkem Enbrel nebylo 
pozorováno žádné potlačení opožděné přecitlivělosti nebo hladiny imunoglobulinů nebo změny počtu 
efektorových buněčných populací. 

U dvou pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou se rozvinula infekce varicely se známkami a 
příznaky aseptické meningitidy, která byla vyléčena bez následků. Pacienti s výraznou expozicí viru 
varicely musí dočasně přerušit léčení přípravkem Enbrel a je třeba u nich zvážit profylaktickou léčbu 
imunoglobulinem proti varicella zoster.

Bezpečnost a účinnost přípravku Enbrel u pacientů se sníženou imunitou nebyla hodnocena.

Maligní nádory a lymfoproliferativní onemocnění

Solidní a hematopoetické maligní nádory (s vyloučením karcinomů kůže)

V postmarketingovém období se vyskytla hlášení o různých nádorových onemocněních (včetně 
karcinomu prsu, plic a lymfomu) (viz bod 4.8).

V kontrolovaných částech klinických studií s antagonisty TNF bylo u pacientů léčených antagonisty 
TNF pozorováno více případů lymfomů než u kontrolních pacientů. Jejich výskyt však byl vzácný a 
období sledování pacientů léčených placebem bylo kratší než u pacientů, léčených antagonisty TNF. 
Po uvedení přípravku na trh byly u pacientů léčených antagonisty TNF hlášeny případy leukémie. 
Zvýšené riziko vzniku lymfomu a leukémie je u pacientů s revmatoidní artritidou při dlouhotrvajícím 
průběhu a vysoké aktivitě zánětlivého onemocnění předpokládané, což komplikuje odhad rizika.

Na základě současného stavu znalostí nelze u pacientů léčených antagonisty TNF vyloučit možné 
riziko rozvoje lymfomů, leukémie či jiných hematopoetických nebo solidních malignit. Při zvažování 
terapie antagonisty TNF u pacientů s maligním nádorovým onemocněním v anamnéze nebo při 
zvažování pokračování léčby u pacientů, u kterých se rozvine maligní nádor, je třeba zvýšené 
opatrnosti. 

126

Zhoubná nádorová onemocnění, některá končící smrtí, byla po uvedení přípravku na trh hlášena u dětí, 
dospívajících a mladých dospělých (do 22 let) léčených antagonisty TNF (zahájení terapie ≤ 18 let), 
včetně přípravku Enbrel. Lymfomy tvořily přibližně polovinu případů. Ostatní případy představovaly 
různé typy malignit a zahrnovaly vzácné, s imunosupresí typicky spojené malignity. Riziko rozvoje 
malignit u dětí a dospívajících léčených antagonisty TNF nelze vyloučit.

Karcinomy kůže 
U pacientů léčených antagonisty TNF, včetně přípravku Enbrel, byly hlášeny případy melanomu a 
nemelanomového karcinomu kůže (NMSC). U pacientů léčených přípravkem Enbrel byly v 
postmarketingovém období velmi zřídka hlášeny případy Merkelova buněčného karcinomu. U všech 
pacientů, zejména u těch s rizikovými faktory pro vznik karcinomu kůže, se doporučuje pravidelné 
vyšetření kůže. 

Ze společných výsledků kontrolovaných klinických studií bylo pozorováno více případů NMSC u 
pacientů léčených přípravkem Enbrel v porovnání s kontrolními pacienty, obzvláště u pacientů 
s psoriázou. 

Očkování 
Současně s přípravkem Enbrel nesmí být podávány živé vakcíny. Údaje o sekundárním přenosu 
infekce živými vakcínami u pacientů léčených přípravkem Enbrel nejsou k dispozici.

Ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované randomizované klinické studii na dospělých pacientech s 
psoriatickou artritidou dostalo 184 pacientů ve 4. týdnu také multivalentní pneumokokovou 
polysacharidovou vakcínu. V této studii většina pacientů s psoriatickou artritidou, kteří dostávali  
Enbrel, byla schopna vykázat účinnou imunitní odpověď B 

 lymfocytů na pneumokokovou 

polysacharidovou vakcínu, ale titry byly v úhrnu mírně nižší, přičemž několik pacientů mělo 
dvojnásobně vyšší titry v porovnání s pacienty, kteří nedostávali Enbrel. Klinický význam tohoto jevu 
není známý.

Tvorba autoprotilátek
Léčení přípravkem Enbrel může vést k tvorbě autoprotilátek (viz bod 4.8).

Hematologické reakce
U pacientů léčených přípravkem Enbrel byly vzácně zjištěny případy pancytopenie a velmi vzácně 
případy aplastické anemie, některé s fatálním koncem. Pozornost musí být věnována pacientům 
léčeným přípravkem Enbrel, kteří mají v anamnéze krevní dyskrazii. Všichni pacienti léčení 
přípravkem Enbrel a rodiče/pečovatelé musí být upozorněni, aby neprodleně vyhledali lékařskou 
pomoc v případě rozvoje známek a příznaků připomínajících krevní dyskrazii nebo infekci (např. 
přetrvávání horečky, bolest v krku, podlitiny, krvácení, bledost). Tito pacienti musí být bezodkladně 
vyšetřeni, včetně vyšetření úplného krevního obrazu; při potvrzení krevní dyskrazie musí být Enbrel 
vysazen.

Neurologické poruchy 
Vzácně byly u pacientů léčených přípravkem Enbrel zaznamenány demyelinizační poruchy CNS (viz 
bod 4.8). Dodatečně byly vzácně hlášeny případy periferní demyelinizační polyneuropatie (včetně 
syndromu Guillain-Barré, chronické zánětlivé demyelinizační polyneuropatie, demyelinizační 
polyneuropatie a multifokální neuropatie motoneuronů). Přestože nebyly provedeny klinické studie 
podávání přípravku Enbrel pacientům s roztroušenou sklerózou, klinické studie jiných antagonistů 
TNF u pacientů s roztroušenou sklerózou prokázaly zvýšení aktivity onemocnění. Při zvažování 
podávání přípravku Enbrel pacientům se stávající nebo nově objevenou demyelinizační poruchou nebo 
pacientům, u nichž je možno uvažovat o zvýšeném riziku rozvoje demyelinizační poruchy, je třeba 
pečlivě vyhodnotit možná rizika a výhody terapie, včetně neurologického posouzení. 

127

Kombinovaná terapie
Ve dvouleté kontrolované klinické studii u dospělých pacientů s revmatoidní artritidou nevedla 
kombinace přípravku Enbrel a methotrexátu k neočekávaným bezpečnostním nálezům, a bezpečnostní 
profil přípravku Enbrel byl při podávání v kombinaci s methotrexátem podobný profilům 
zaznamenaným ve studiích, kde byl podáván samotný Enbrel nebo samotný methotrexát. Dlouhodobé 
klinické studie na stanovení bezpečnosti podání této kombinace stále pokračují. Dlouhodobá 
bezpečnost podávání přípravku Enbrel v kombinaci s jinými chorobu modifikujícími léky (DMARD) 
nebyla sledována.

Použití přípravku Enbrel při terapii psoriázy v kombinaci s jinými způsoby celkové léčby nebo 
s fototerapií nebylo studováno.

Renální a jaterní nedostatečnost
Na základě farmakokinetických údajů (viz bod 5.2) není potřeba upravovat dávku u pacientů s renální 
nebo hepatální nedostatečností. Klinické zkušenosti s těmito pacienty jsou omezené.

Městnavé srdeční selhání
Lékaři mají být opatrní při používání přípravku Enbrel u pacientů s městnavým srdečním selháním. 
Existují postmarketingové zprávy o zhoršení městnavého srdečního selhání s identifikovatelnými 
vyvolávajícími faktory i bez nich u pacientů užívajících přípravek Enbrel. Vzácně (< 0,1 %) byly také 
hlášeny případy nového nástupu městnavého srdečního selhání, a to včetně městnavého srdečního 
selhání u pacientů bez známého preexistujícího kardiovaskulárního onemocnění. Někteří z těchto 
pacientů byli mladší 50 let. Dvě rozsáhlé klinické studie hodnotící podávání přípravku Enbrel při 
léčení městnavého srdečního selhání byly předčasně ukončeny z důvodu nedostatečné účinnosti. Údaje 
z jedné z těchto studií, i když nepřesvědčivé, naznačují možnou tendenci ke zhoršení městnavého 
srdečního selhání u pacientů léčených přípravkem Enbrel.  

Alkoholická hepatitida
V randomizované placebem kontrolované studii fáze II bylo 48 hospitalizovaných pacientů léčeno 
přípravkem Enbrel nebo placebem pro středně těžkou až těžkou alkoholickou hepatitidu. Enbrel nebyl 
účinný a míra mortality po 6 měsících byla u pacientů léčených přípravkem Enbrel signifikantně vyšší. 
Proto se Enbrel nesmí podávat pacientům k léčbě alkoholické hepatitidy. Lékaři musí být opatrní při 
podávání přípravku Enbrel pacientům, kteří mají také středně těžkou až těžkou alkoholickou 
hepatitidu.

Wegenerova granulomatóza
Placebem kontrolovaná studie, v níž bylo 89 dospělých pacientů léčeno přípravkem Enbrel a 
standardní terapií (zahrnující cyklofosfamid nebo methotrexát a glukokortikoidy) v průměru po dobu 
25 měsíců, neprokázala účinnost přípravku Enbrel při léčení Wegenerovy granulomatózy. U pacientů 
léčených přípravkem Enbrel byl signifikantně vyšší výskyt různých typů malignit (jiných než kožních) 
než v kontrolní skupině. Enbrel se nedoporučuje k léčení Wegenerovy granulomatózy.

Hypoglykémie u pacientů s léčbou diabetu
U pacientů léčených antidiabetiky byly po zahájení léčby přípravkem Enbrel hlášeny případy 
hypoglykémie. U některých z těchto pacientů bylo nutné snížit dávky antidiabetik.

Zvláštní populace

Starší osoby
U pacientů ve věku 65 let a starších, kterým byl podáván přípravek Enbrel, ve srovnání s mladšími 
pacienty, ve studiích fáze 3 u revmatoidní artritidy, psoriatické artritidy a ankylozující spondylitidy, 
nebyly pozorovány žádné celkové rozdíly v nežádoucích účincích, závažných nežádoucích účincích a 
závažných infekcích. Léčbě starších pacientů musí být však věnována zvýšená pozornost, zvláště pak 
s důrazem na výskyt infekcí.

128

Pediatrická populace

Očkování
Doporučuje se, aby pediatričtí pacienti absolvovali všechna očkování podle platných očkovacích 
schémat pokud možno před zahájením terapie přípravkem Enbrel (viz Očkování uvedené výše).

Zánětlivé onemocnění střev (IBD) a uveitidy u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou (JIA)
U pacientů s JIA a s uveitidou léčených přípravkem Enbrel byly hlášeny případy IBD (viz bod 4.8).  

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Současná léčba s anakinrou
U dospělých pacientů léčených současně přípravkem Enbrel a anakinrou, byla pozorována vyšší 
četnost závažných infekcí ve srovnání s pacienty léčenými samotným přípravkem Enbrel nebo 
samotnou anakinrou (starší data).

Navíc ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii u dospělých pacientů na základní léčbě 
methotrexátem, byla u pacientů léčených současně přípravkem Enbrel a anakinrou pozorována vyšší 
četnost závažných infekcí (7 %) a neutropenie než u pacientů, léčených samotným přípravkem Enbrel 
(viz bod 4.4 a 4.8). Enbrel v kombinaci s anakinrou neprokázal zvýšení klinického prospěchu, a proto 
se nedoporučuje.

Současná léčba s abataceptem
V klinických studiích vedlo současné podávání abataceptu  a přípravku Enbrel ke zvýšené incidenci 
závažných nežádoucích příhod. Tato kombinace neprokázala lepší klinický benefit; takové použití se 
nedoporučuje (viz bod 4.4).

Současná léčba se sulfasalazinem
V klinické studii na dospělých pacientech, kteří dostávali pevně stanovené dávky sulfasalazinu, ke 
kterým byl přidán Enbrel, zaznamenali statisticky významný pokles průměrného počtu bílých krvinek 
ve srovnání se skupinou, léčenou buď samotným přípravkem Enbrel nebo samotným sulfasalazinem. 
Klinický význam této interakce není známý. Při zvažování kombinované terapie se sulfasalazinem 
musí být lékaři opatrní.

Žádné interakce
V klinických studiích při podávání přípravku Enbrel s glukokortikoidy, salicyláty (kromě 
sulfasalazinu), nesteroidními antirevmatiky (NSAID), analgetiky nebo methotrexátem nebyly 
pozorovány žádné interakce. Pokyny ohledně vakcinace viz bod 4.4 Očkování.

Žádné klinicky významné farmakokinetické interakce nebyly pozorovány ve studiích 
s methotrexátem, digoxinem ani s warfarinem.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku
Ženy ve fertilním věku musí být upozorněny, aby v průběhu léčby a 3 týdny po ukončení léčby 
přípravkem Enbrel používaly vhodnou antikoncepci k zabránění  otěhotnění.

Těhotenství
Toxikologické studie na potkanech a králících neodhalily žádné poškození plodu nebo narozených 
mláďat etanerceptem. Vyšší frekvence závažných vrozených vad byla pozorována v observační studii 
porovnávající těhotenství vystavená etanerceptu během prvního trimestru s těhotenstvími 
nevystavenými etanerceptu či jiným antagonistům TNF (adjustovaný poměr šancí [odds ratio] 2,4, 
95% CI: 1,0–5,5). Nejčastěji hlášené typy závažných vrozených vad se shodovaly s těmi nejčastěji 
hlášenými u běžné populace a nebyl identifikován žádný zvláštní obraz abnormalit. Studie nezjistila 
vyšší míru spontánního potratu, porodu mrtvého plodu nebo menších malformací. Podávání přípravku 
Enbrel během těhotenství se nedoporučuje. 

129

Etanercept prostupuje placentou a byl zjištěn v séru novorozenců narozených pacientkám léčeným 
během těhotenství přípravkem Enbrel. Klinický dopad této skutečnosti není znám, u novorozenců však 
může existovat zvýšené riziko infekce. Podávání živé vakcíny novorozencům po dobu 16 týdnů od 
poslední dávky přípravku Enbrel matce se obecně nedoporučuje.

Kojení
Bylo hlášeno, že se etanercept po subkutánním podání vylučuje do mateřského mléka. U kojících 
potkanů se etanercept po subkutánním podání vylučoval do mléka a objevil se v séru mláďat. Protože 
imunoglobuliny mohou být společně s mnoha dalšími léčivy vylučovány do mateřského mléka, musí 
lékař rozhodnout na základě posouzení prospěchu kojení pro dítě a prospěchu léčby pro matku, zda 
přerušit kojení nebo přerušit podávání přípravku Enbrel. 

Fertilita
Preklinické údaje o perinatální a postnatální toxicitě etanerceptu a o jeho účincích na plodnost a 
celkovou reprodukční schopnost nejsou k dispozici.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8

Nežádoucí účinky 

Souhrn bezpečnostního profilu

Pediatrická populace
Nežádoucí účinky u dětských pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou
Nežádoucí příhody u dětských pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou byly celkově obdobné, co 
do typu a frekvence, jako u dospělých pacientů (viz níže Nežádoucí účinky u dospělých). Rozdíly od 
dospělých a další speciální úvahy jsou diskutovány v následujících odstavcích.

Infekce pozorované v klinických studiích u pacientů ve věku 2 – 18 let s juvenilní idiopatickou 
artritidou byly obecně lehkého až středně těžkého typu a odpovídaly infekcím běžně pozorovaným u 
ambulantních pacientů dětské populace. Hlášené závažné nežádoucí příhody zahrnovaly plané 
neštovice se známkami a příznaky aseptické meningitidy, vyléčené bez následků (viz také bod 4.4), 
apendicitidu, gastroenteritidu, depresi/poruchy osobnosti, kožní vředy, ezofagitidu/gastritidu, septický 
šok vyvolaný streptokokem skupiny A, diabetes mellitus 1. typu, infekce měkkých tkání a pooperační 
infekce ran. 

V jedné studii 43 z 69 dětí (tj. 62%) s juvenilní idiopatickou artritidou ve věku 4 – 17 let prodělalo 
infekci v průběhu tříměsíčního léčení přípravkem Enbrel (část I otevřená fáze) a frekvence a závažnost 
infekcí byla podobná jako u 58 pacientů, kteří dokončili 12 měsíční otevřené pokračování terapie. 
Druhy a poměr všech nežádoucích příhod (včetně infekcí) u pacientů s idiopatickou juvenilní 
artritidou byly podobné těm, které byly pozorovány ve studiích podávání přípravku Enbrel u 
dospělých pacientů s revmatoidní artritidou a většinou byly mírné. Závažné nežádoucí účinky byly 
hlášeny častěji u 69 pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou léčenou po 3 měsíce přípravkem 
Enbrel než u 349 dospělých pacientů s revmatoidní artritidou. Zahrnovaly bolesti hlavy (19 % 
pacientů, tj. 1,7 NÚ/pac./rok), nevolnost (9 %, tj. 1,0 NÚ/pac./rok), bolest břicha (19 %, 0,74 
NÚ/pac./rok) a zvracení (13 %, 0,74 NÚ/pac./rok).

V klinických studiích s juvenilní idiopatickou artritidou byla 4 hlášení syndromu aktivace makrofágů.

Z postmarketingových zdrojů byly hlášeny případy zánětlivého onemocnění střev a uveitidy u 
pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou léčených přípravkem Enbrel včetně velmi malého počtu 
případů indikujících vyprovokování nemoci positivní stimulací (viz bod 4.4).

130

Nežádoucí účinky u dětských pacientů s ložiskovou psoriázou.
Ve studii trvající 48 týdnů s 211 dětmi ve věku od 4 do 17 let s ložiskovou psoriázou byly hlášeny 
podobné nežádoucí příhody jako v předchozích studiích u dospělých s ložiskovou psoriázou.

Dospělá populace

Nežádoucí účinky u dospělých 
Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou reakce v místě aplikace (jako jsou bolest, otoky, 
svědění, zarudnutí a krvácení v místě vpichu), infekce (např. infekce horních cest dýchacích, zánět 
průdušek, infekce močového měchýře a kožní infekce), alergické reakce, tvorba autoprotilátek, 
svědění a horečka.

U pacientů léčených přípravkem Enbrel byly také hlášeny závažné nežádoucí účinky. Antagonisté 
TNF, jako je přípravek Enbrel, působí na imunitní systém a jejich podávání může ovlivnit přirozenou 
ochranu organismu proti infekcím a vzniku malignit. Závažné infekce postihují méně než 1 ze 100 
pacientů léčených přípravkem Enbrel. Hlášení zahrnovala fatální a život ohrožující infekce a sepsi. 
U pacientů léčených přípravkem Enbrel se také vyskytla hlášení o různých typech malignit včetně 
karcinomu prsu, plic a lymfatických uzlin (lymfom). 

Byly také hlášeny případy závažných hematologických, neurologických a autoimunitních reakcí. Mezi 
ně také patří vzácná hlášení pancytopenie a velmi vzácného výskytu aplastické anemie. Při podávání 
přípravku Enbrel se objevily vzácně, respektive velmi vzácně, případy centrální a periferní 
demyelinizace. Vzácně byly hlášeny případy lupusu, s lupusem souvisejících onemocnění  
a vaskulitidy.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků
Následující seznam nežádoucích účinků je založen na zkušenostech z klinických studií u dospělých a 
postmarketingových zkušenostech u dospělých.

Ve skupinách tříděných podle orgánových systémů jsou nežádoucí účinky uvedeny vedle označení 
jejich frekvence (počtu pacientů, u nichž se tato reakce očekává) na základě těchto kategorií: 
Velmi časté (

1/10); časté (1/100 až 1/10); méně časté (1/1 000 až 1/100); vzácné 

(

1/10 000 až 1/1 000); velmi vzácné (1/10 000); četnost neznámá (z dostupných údajů nelze určit).

Třída 
orgánových 
systémů

Velmi časté
≥ 1/10

Časté
≥ 1/100
až < 1/10

Méně časté
≥ 1/1 000 až 
< 1/100

Vzácné
≥ 1/10 000 až 
< 1/1 000

Velmi vzácné
< 1/10 000

Četnost 
neznámá 
(z dostupných 
údajů nelze 
určit)

Infekce a 
infestace

Infekce 
(včetně 
infekce 
horních cest 
dýchacích, 
bronchitidy, 
cystitidy, 
infekce 
kůže)*

Závažné infekce 
(včetně pneumonie, 
celulitidy,
bakteriální 
artritidy, sepse a 
parazitárních 
infekcí)*

Tuberkulóza, 
oportunní 
infekce (včetně 
invazivních 
plísňových, 
protozoálních, 
bakteriálních, 
atypických 
mykobakteriálníc
h, virových 
infekcí a 
legionelózy)*

Reaktivace 
hepatitidy B, 
listerióza

Novotvary 
benigní, maligní 
a blíže neurčené 
(včetně cyst a 
polypů)

Nemelanomový 
karcinom kůže* 
(viz bod 4.4)

Maligní

melanom (viz 
bod 4.4), 
lymfom, 
leukémie

Merkelův 
buněčný 
karcinom (viz 
bod 4.4)

131

Třída 
orgánových 
systémů

Velmi časté
≥ 1/10

Časté
≥ 1/100
až < 1/10

Méně časté
≥ 1/1 000 až 
< 1/100

Vzácné
≥ 1/10 000 až 
< 1/1 000

Velmi vzácné
< 1/10 000

Četnost 
neznámá 
(z dostupných 
údajů nelze 
určit)

Poruchy krve a 
lymfatického 
systému

Trombocytopenie, 
anemie, 
leukopenie, 
neutropenie

pPancytopenia*

Aplastická 
anemie*

Hemofagocytuj
ící histiocytóza 
(syndrom 
aktivace 
makrofágů)

Poruchy 
imunitního 
systému

Alergické reakce 
(viz poruchy
kůže a podkožní 
tkáně), tvorba 
autoprotilátek*

Vaskulitida (včetně 
vaskulitidy s 
pozitivními anti-
neutrofilními 
cytoplazmatickými 
protilátkami)

Závažné 
alergické/anafyla
ktické reakce 
(včetně 
angioedému, 
bronchospasmu), 
sarkoidóza

Zhoršení 
příznaků 
dermatomyositi
dy

Poruchy 
nervového 
systému 

Demyelinizace 
CNS 
připomínající 
roztroušenou 
sklerózu nebo 
lokalizované 
demyelinizační 
stavy, jako např. 
zánět n. opticus 
nebo 
transverzální 
myelitida (viz 
bod 4.4), 
periferní 
demyelinizační 
stavy včetně 
syndromu 
Guillain-Barré, 
chronické
zánětlivé
demyelinizační 
polyneuropatie, 
demyelinizační 
polyneuropatie 
a multifokální 
neuropathie 
motoneuronů 
(viz bod 4.4), 
záchvat

Poruchy oka

Uveitida, skleritida

Srdeční poruchy

Zhoršení 
městnavého 
srdečního selhání 
(viz bod 4.4)

Nový nástup 
městnavého 
srdečního selhání 
(viz bod 4.4)

Respirační, 
hrudní a 
mediastinální 
poruchy 

Intersticiální 
plicní 
onemocnění
(včetně 
pneumonitidy a 
plicní fibrózy)*

Poruchy jater a 
žlučových cest 

Zvýšené hladiny 
jaterních enzymů*

Autoimunitní 
hepatitida*

132

Třída 
orgánových 
systémů

Velmi časté
≥ 1/10

Časté
≥ 1/100
až < 1/10

Méně časté
≥ 1/1 000 až 
< 1/100

Vzácné
≥ 1/10 000 až 
< 1/1 000

Velmi vzácné
< 1/10 000

Četnost 
neznámá 
(z dostupných 
údajů nelze 
určit)

Poruchy kůže a 
podkožní tkáně 

Pruritus, vyrážka

Angioedém, 
psoriáza (včetně 
nově začínající 
nebo zhoršující se a 
pustulózní, 
zejména dlaní a 
chodidel), 
kopřivka, 
psoriatiformní 
vyrážka

Stevensonův-
Johnsonův 
syndrom, kožní 
vaskulitida 
(včetně 
hypersenzitivní 
vaskulitidy), 
erythema 
multiforme

Toxická 
epidermální 
nekrolýza

Poruchy svalové 
a kosterní 
soustavy a 
pojivové tkáně

Kožní lupus 
erythematodes, 
subakutní kožní 
lupus 
erythematodes, 
lupus-like 
syndrom

Celkové poruchy 
a reakce v místě 
aplikace

Reakce v 
místě 
injekce 
(včetně 
krvácení, 
podlitin, 
erytému, 
svědění, 
bolesti, 
otoku)*

Pyrexie

 Viz Popis vybraných nežádoucích účinků níže

.

† Viz výše podkapitola “Nežádoucí účinky u dětských pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou”

Popis vybraných nežádoucích účinků

Maligní nádory a lymfoproliferativní onemocnění 
V klinických studiích zahrnujících 4114 pacientů s revmatoidní artritidou léčených přípravkem Enbrel  
přibližně až 6 let, včetně 231 pacientů léčených přípravkem Enbrel v kombinaci s methotrexátem 
ve dvouroční aktivním komparátorem kontrolované studii, bylo zjištěno sto dvacet devět (129) nových 
maligních nádorů různých typů. Zjištěná míra incidence v těchto studiích byla podobná očekávané 
incidenci v obdobném vzorku běžné populace. V klinických studiích zahrnujících 240 pacientů s 
psoriatickou artritidou, léčených přípravkem Enbrel přibližně 2 roky byly hlášeny celkem 2 malignity. 
V klinických studiích zahrnujících 351 pacientů s ankylozující spondylitidou trvajících déle než 2 roky 
bylo u pacientů léčených přípravkem Enbrel hlášeno 6 malignit. Ve skupině 2 711 pacientů 
s ložiskovou psoriázou léčených přípravkem Enbrel bylo ve dvojitě zaslepených a otevřených 
klinických studiích v trvání až 2,5 roku hlášeno 30 maligních nádorů a 43 nemelanomových 
karcinomů kůže.

V klinických studiích zahrnujících 7 416 pacientů s revmatoidní artiritidou, psoriatickou artritidou, 
ankylozující spondylitidou a psoriázou léčených přípravkem Enbrel bylo celkem hlášeno 18 lymfomů.

Zprávy o různých maligních nádorech (včetně karcinomu prsu, plic a lymfomu) byly rovněž získány v 
postmarketingovém období (viz bod 4.4). 

Reakce v místě aplikace injekce
Ve srovnání s placebem měli pacienti s revmatickými chorobami léčení přípravkem Enbrel 
signifikantně vyšší incidenci reakcí v místě aplikace injekce (36 % versus 9 %). Lokální reakce byly 
pozorovány obvykle  během prvního měsíce podávání. Přetrvávaly v průměru přibližně 3–5 dnů. 

133

Většina lokálních reakcí po injekci přípravku Enbrel nevyžadovala léčbu. Pacienti, kteří byli léčeni, 
dostali převážně lokální léčbu, například kortikosteroidy, nebo perorálně antihistaminika. Dodatečně 
se u některých pacientů rozvinula opožděná reakce v posledním místě aplikace se současným 
projevem reakce v předchozím místě aplikace. Tyto reakce byly všeobecně přechodného rázu a po 
odléčení se neopakovaly.

V kontrolovaných studiích u pacientů s ložiskovou psoriázou se rozvinula v průběhu prvních 12 týdnů 
lokální reakce v místě injekce u 13,6 % pacientů léčených přípravkem Enbrel v porovnání s 3,4 % 
pacientů léčených placebem.

Závažné infekce
V placebem kontrolovaných studiích nebyla pozorována zvýšená incidence vážných infekcí (fatálních, 
život ohrožujících nebo vyžadujících hospitalizaci nebo podání intravenózních antibiotik). Závažné 
infekce se vyskytly u 6,3% pacientů s revmatoidní artritidou, léčených přípravkem Enbrel až po dobu 
48 měsíců. Tyto zahrnovaly absces (různě lokalizovaný), bakteriémii, bronchitidu, bursitidu, 
celulitidu, cholecystitidu, průjem, divertikulitidu, endokarditidu (suspektní), gastroenteritidu, 
hepatitidu B, herpes zoster, bércové vředy, infekce dutiny ústní, osteomyelitidu, otitidu, peritonitidu, 
pneumonii, pyelonefritidu, sepsi, septickou artritidu, sinusitidu, infekce kůže, vředy na kůži, infekce 
močových cest, vaskulitidu a infekce ran. Ve dvouleté aktivním komparátorem kontrolované studii, 
kde byli pacienti léčeni buď jenom přípravkem Enbrel, nebo jenom methotrexátem, nebo přípravkem 
Enbrel v kombinaci s methotrexátem, byl podíl vážných infekcí v léčených skupinách podobný. Nelze 
však vyloučit, že by kombinace přípravku Enbrel s methotrexátem mohla být spojena se zvýšením 
podílu infekcí. 

V placebem kontrolovaných studiích trvajících až 24 týdnů nebyl u pacientů s ložiskovou psoriázou 
léčených přípravkem Enbrel a pacientů léčených placebem pozorován rozdíl v četnosti infekcí. 
Závažné infekce u pacientů léčených přípravkem Enbrel zahrnovaly celulitidu, gastroenteritidu, 
pneumonii, cholecystitidu, osteomyelitidu, gastritidu, apendicitidu, streptokokovou fasciitidu, 
myositidu, septický šok, divertikulitidu a absces. Ve dvojitě zaslepených i otevřených studiích u 
pacientů s psoriatickou artritidou byla u jednoho pacienta hlášena závažná infekce (pneumonie).

Během používání přípravku Enbrel byly hlášeny závažné a fatální infekce; zjištěné patogeny 
zahrnovaly bakterie, mykobaktérie (včetně tuberkulózy), viry a plísně. Některé z nich se objevily v 
průběhu několika týdnů po zahájení terapie přípravkem Enbrel u pacientů s revmatoidní artritidou, 
kteří současně měli takové choroby jako např. diabetes, městnavé srdeční selhání, aktivní nebo 
chronickou infekci v anamnéze (viz bod 4.4). Terapie přípravkem Enbrel může zvýšit mortalitu u 
pacientů se sepsí.

V souvislosti s podáváním přípravku Enbrel byly hlášeny oportunní infekce, včetně invazivních 
plísňových, parazitálních (zahrnující protozoální), virových (zahrnující herpes zoster), bakteriálních 
(zahrnující Listerie Legionelly) a atypických mykobakteriálních infekcí. V souhrnných údajích 
získaných z klinických studií byla celková incidence oportunních infekcí u 15 402 subjektů, léčených 
přípravkem Enbrel 0,09%. Míra četnosti vzhledem k expozici byla 0,06 příhod na 100 pacient-roků. 
V postmarketingovém používání tvořily invazivní plísňové infekce přibližně polovinu všech hlášených 
případů oportunních infekcí v celosvětovém měřítku. Nejčastěji hlášené invazivní plísňové infekce 
zahrnovaly Candidu, Pneumocystis, Aspergillus a Histoplasmu. U pacientů, kteří prodělali oportunní 
infekce, činily invazivní plísňové infekce více než polovinu fatálních případů. Většinu případů 
s fatálním zakončením tvořili pacienti s pneumonií vyvolanou Pneumocystis, nespecifickými 
systémovými plísňovými infekcemi a aspergilózou (viz bod 4.4).

Autoprotilátky
Vzorky séra léčených dospělých pacientů byly v několika časových obdobích testovány na 
autoprotilátky. U pacientů s revmatoidní artritidou bylo z hlediska hodnocení antinukleárních 
protilátek (ANA) zjištěno, že ve skupině pacientů léčených přípravkem Enbrel bylo vyšší procento 
pacientů (11 %) s nově vyvinutými pozitivními protilátkami (

1:40) než ve skupině léčené placebem 

(5 %). Vyšší procento pacientů s nově vyvinutými protilátkami proti anti-dvouvláknové DNA bylo 
také stanoveno radioimunoesejí (15 % pacientů léčených přípravkem Enbrel versus 4 % v placebové 

134

skupině) a stanovením Crithidia luciliae esejí (3 % pacientů léčených přípravkem Enbrel ve srovnání s 
0 % ve skupině placeba). Podobně se v porovnání s pacienty léčenými placebem zvýšil ve skupině 
pacientů léčených přípravkem Enbrel počet nemocných s nově vyvinutými antikardiolipinovými 
protilátkami. Vliv dlouhodobé terapie přípravkem Enbrel na rozvoj autoimunních onemocnění není 
znám.

Vzácně se u některých pacientů, včetně pacientů s pozitivním revmatoidním faktorem, vyskytly 
případy vzniku autoprotilátek ve spojení s lupus-like syndromem nebo exantémem, které klinicky a 
biopticky odpovídají subakutnímu kožnímu lupusu nebo diskoidnímu lupusu.

Pancytopenie a aplastická anemie
V postmarketingových hlášeních existují případy pancytopenie a aplastické anemie, některé z nich s 
fatálním koncem (viz bod 4.4).

Intersticiální plicní onemocnění
V kontrolovaných klinických studiích etanerceptu byla u všech indikací frekvence (procento případů) 
intersticiálního plicního onemocnění u pacientů léčených etanerceptem bez souběžné léčby 
methotrexátem 0,06 % (četnost „vzácné“). V kontrolovaných klinických studiích, které povolovaly 
souběžnou léčbu etanerceptem a methotrexátem, byla frekvence (procento případů) intersticiálního 
plicního onemocnění 0,47 % (četnost „méně časté“). V postmarketingových hlášeních bylo 
zaznamenáno intersticiální onemocnění plic (včetně pneumonitidy a plicní fibrózy), některá z nich 
byla fatální.

Současná léčba s anakinrou
Ve studiích byla u dospělých pacientů léčených současně přípravkem Enbrel a anakinrou pozorována 
vyšší  četnost  závažných  infekcí  než  u  pacientů  léčených  samotným  přípravkem  Enbrel,  a  u  2 % 
pacientů  (3  ze  139)  došlo  k  neutropenii  (absolutní  počet  neutrofilů  pod  1000/mm

3

).  U  jednoho 

pacienta s neutropenií se rozvinula celulitida, která byla zvládnuta hospitalizací (viz bod 4.4 a 4.5).

Zvýšené hladiny jaterních enzymů
V dvojitě zaslepených obdobích kontrolovaných klinických studií etanerceptu byla u všech indikací 
frekvence (procento případů) nežádoucích účinků v podobě zvýšené hladiny jaterních enzymů u 
pacientů léčenýchetanerceptem bez souběžné léčby methotrexátem 0,54 % (četnost „méně časté“). 
V dvojitě zaslepených obdobích kontrolovaných klinických studií, které povolovaly souběžnou léčbu 
etanerceptem a methotrexátem byla frekvence (procento případů) nežádoucích účinků v podobě 
zvýšené hladiny jaterních enzymů 4,18 % (četnost „časté“).

Autoimunitní hepatitida
V kontrolovaných klinických studiích etanerceptu byla u všech indikací frekvence (procento případů) 
autoimunitní hepatitidy u pacientů léčených etanerceptem bez souběžné léčby methotrexátem 0,02 % 
(četnost  „vzácné“).  V  kontrolovaných  klinických  studiích,  které  povolovaly  souběžnou  léčbu 
etanerceptem  a  methotrexátem, byla  frekvence  (procento  případů)  autoimunitní  hepatitidy  0,24 % 
(četnost „méně časté“).

Pediatrická populace 
Souhrn bezpečnostního profilu, viz výše

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v Dodatku V.

135

4.9

Předávkování

V průběhu klinického hodnocení léčení revmatoidní artritidy nebyla pozorována toxicita limitující 
dávku. Nejvyšší hodnocená dávka byla zátěžová intravenózní dávka 32 mg/m

2

, po níž následovala 

subkutánní dávka 16 mg/ m

2

podávaná 2x týdně. Jeden pacient s revmatoidní artritidou si omylem 

aplikoval subkutánně 62 mg přípravku Enbrel 2x týdně po dobu 3 týdnů bez nežádoucích účinků. Není 
známo žádné antidotum přípravku Enbrel.

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Imunosupresiva, inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α)
ATC kód: L04AB01

Tumor nekrotizující faktor (TNF) je dominantním cytokinem v zánětlivém procesu revmatoidní 
artritidy. Zvýšené hladiny TNF byly také nalezeny v synovii a psoriatických placích u pacientů s 
psoriatickou artritidou a v séru i synoviální tkáni u pacientů s ankylozující spondylitidou. U ložiskové 
psoriázy vede infiltrace zánětlivými buňkami, včetně T-lymfocytů, ke zvýšení hladin TNF 
v psoriatických lézích v porovnání s jeho hladinami v nezasažené kůži. Etanercept je kompetitivním 
inhibitorem vazby TNF na jeho buněčné povrchové receptory, čímž inhibuje biologickou aktivitu 
TNF. TNF a lymfotoxin jsou pro-zánětlivé cytokiny, které se vážou ke dvěma odlišným povrchovým 
buněčným receptorům: TNF receptor p55 (55 kilodaltonů) a p75 (75 kilodaltonů). Oba TNF receptory 
se přirozeně vyskytují buď jako membránově vázané nebo ve volné formě. Volné TNF receptory jsou 
považovány za regulátory biologické aktivity TNF. 

TNF a lymfotoxin existují převážně jako homotrimery, jejichž biologická aktivita je závislá na 
zkříženém navázání (cross-linking) na TNF receptory vázané na povrchu buněk. Dimery volných 
receptorů jako je etanercept mají vyšší afinitu k TNF než monomerní receptory a jsou zjevně 
silnějšími kompetitivními inhibitory vazby TNF na jeho buněčné receptory. Navíc použití Fc regionu 
imunoglobulinu jako spojujícího elementu v konstrukci dimerického receptoru mu dodává delší 
poločas v séru.

Mechanismus účinku
Většina patologických procesů v kloubu s revmatoidní artritidou a ankylozující spondylitidou anebo 
v kůži u ložiskové psoriázy je ovlivňována prozánětlivými molekulami, které jsou součástí procesů 
řízených TNF. Má se za to, že mechanismus účinku etanerceptu je kompetitivní inhibice vazby TNF 
na jeho povrchové buněčné receptory, vytvoření biologicky neaktivního TNF a tím zabránění buněčné 
odpovědi. Etanercept může také ovlivňovat buněčné odpovědi řízené dalšími molekulami, které jsou 
indukovány prostřednictvím TNF (např. cytokiny, adhezivní molekuly nebo proteinázy).

Klinická účinnost a bezpečnost
Tato část popisuje údaje ze tří studií u juvenilní idiopatické artritidy, z jedné studie na dětských 
pacientech s ložiskovou psoriázou, ze čtyř studií na dospělých s revmatoidní artritidou a ze čtyř studií 
na dospělých s ložiskovou psoriázou.

Pediatrická populace

Dětští pacienti s juvenilní idiopatickou artritidou
Bezpečnost a účinnost přípravku Enbrel byla hodnocena ve studii sestávající ze 2 částí u 69 dětí s 
polyartikulárním průběhem juvenilní idiopatické artritidy, které měly rozličné typy počátku juvenilní 
idiopatické artritidy (polyartritida, oligoartritida, systémová artritida). Do studie byli zařazeni pacienti 
od 4 do 17 let se střední až závažnou aktivní juvenilní idiopatickou artritidou s polyartikulárním 
průběhem, refrakterní na léčbu nebo s intolerancí terapie methotrexátem; pacienti zůstali na stabilní 
dávce jednoho nesteroidního antirevmatika a/nebo na prednisonu (

0,2 mg/kg/den, maximálně však 

10 mg). V části I všichni pacienti dostali Enbrel v dávce 0,4 mg/kg (max. 25 mg v dávce) s.c. 2x 

136

týdně. V části II pacienti s klinickou odpovědí byli v devadesátém dni randomizováni a zůstali buď na 
přípravku Enbrel nebo dostávali placebo po 4 měsíce a posuzovalo se u nich znovuvzplanutí nemoci. 
Odpovědi byly posuzovány podle měřítek ACR Pedi 30 definovaného jako zlepšení o minimálně 30 % 
ve třech a více ze šesti základních kriterií JRA a zhoršení o 30 a více procent maximálně u jednoho ze 
šesti základních kriterií JRA, zahrnujících počet aktivních kloubů, omezení pohybu, celkové 
hodnocení lékařem a pacientem/rodičem, funkční vyhodnocení a hodnota sedimentace erytrocytů. 
Vzplanutí nemoci bylo definováno jako zhoršení o nejméně 30 % ve třech ze šesti základních kriterií 
JRA a zlepšení nejméně o 30 % maximálně u jednoho ze šesti základních kriterií JRA a minimálně 2 
aktivní klouby.

V části I studie vykázalo 51 z 69 pacientů (74 %) klinickou odpověď a pokračovalo do části II. V této 
části studie bylo u 6 z 25 pacientů (24 %), kteří pokračovali v léčbě přípravkem Enbrel, pozorováno 
vzplanutí nemoci ve srovnání s 20 z 26 pacientů (77 %), kteří dostávali placebo (p=0,007). 
Od zahájení části II studie byl střední čas vzplanutí nemoci 

116 dnů ve skupině léčené přípravkem 

Enbrel a 28 dnů ve skupině, které bylo podáváno placebo. Z pacientů, u kterých byla zaznamenána 
klinická odpověď 90. den a vstoupili do části II, se někteří pacienti z těch, kteří zůstali na přípravku 
Enbrel, nadále zlepšovali od 3. do 7. měsíce, zatímco ti, kteří dostávali placebo, nezaznamenali 
zlepšení. 

V otevřené pokračovací studii zaměřené na bezpečnost bylo léčeno přípravkem Enbrel 58 dětských 
pacientů z výše uvedené studie (ve věku od 4 let v době zařazení) po dobu 10 let. Míra závažných 
nežádoucích příhod a závažných infekcí se dlouhodobou expozicí nezvýšila.

Dlouhodobá bezpečnost přípravku Enbrel v monoterapii (n=103), přípravku Enbrel s methotrexátem 
(n=294) nebo methotrexátu v monoterapii (n=197) byla hodnocena po dobu až 3 let v registru 594 dětí 
s juvenilní idiopatickou artritidou ve věku 2 až 18 let, z nichž 39 bylo ve věku 2 až 3 let. Celkově byly 
častěji hlášeny infekce u pacientů léčených etanerceptem ve srovnání se samotným methotrexátem 
(3,8% vs. 2%) a infekce související s použitím etanerceptu byly závažnějšího charakteru. 

V jiné otevřené jednoramenné studii bylo léčeno přípravkem Enbrel v dávce 0,8 mg/kg (až do 
maximální dávky 50 mg) podávané jednou týdně po dobu 12 týdnů, 60 pacientů s rozšířenou 
oligoartritidou (15 pacientů ve věku od 2 do 4 let, 23 pacientů ve věku od 5 do 11 let a 22 pacientů ve 
věku od 12 do 17 let)), 38 pacientů s artritidou spojenou s entesitidou (ve věku od 12 do 17 let) a 29 
pacientů s psoriatickou artritidou (ve věku od 12 do 17 let). V každé z těchto subtypů JIA většina 
pacientů vyhověla ACR Pedi 30 kriteriím a prokázala zlepšení klinického stavu splněním 
sekundárních cílů studie - jako je počet citlivých kloubů a celkové hodnocení stavu lékařem. 
Bezpečnostní profil byl konzistentní s výsledky předchozích JIA studií.

Nebyly provedeny studie hodnotící účinek pokračování léčby přípravkem Enbrel u pacientů s juvenilní 
idiopatickou artritidou, u nichž nedošlo ke klinické odpovědi do 3 měsíců od zahájení léčení 
přípravkem Enbrel. Navíc nebyly provedeny studie hodnotící účinek ukončení nebo snížení 
doporučené dávky přípravku Enbrel po jeho dlouhodobém používání u pacientů s juvenilní 
idiopatickou artritidou.

Dětští pacienti s ložiskovou psoriázou
Účinnost přípravku Enbrel byla hodnocena v randomizované dvojitě zaslepené, placebem 
kontrolované studii s 211 dětskými pacienty ve věku od 4 do 17 let se středně těžkou až těžkou 
ložiskovou psoriázou (definovanou sPGA skóre ≥ 3, zahrnujících ≥10% BSA a PASI ≥ 12). Vybraní 
pacienti měli v anamnéze fototerapii nebo celkovou terapii, nebo neodpovídali dostatečně na lokální 
terapii.

Pacienti dostávali Enbrel 0,8 mg/kg (až do 50 mg) nebo placebo jednou týdně po 12 týdnů. Ve 
12. týdnu mělo pozitivní odpověď účinnosti (tj. PASI 75) více pacientů randomizovaných do skupiny 
léčené přípravkem Enbrel než randomizovaných do skupiny léčené placebem.

137

Výsledky ložiskové psoriázy u dětí po 12 týdnech 

Enbrel

0,8 mg/kg jednou 

týdně

(N = 106)

Placebo

(N = 105)

PASI 75, n (%)

60 (57%)

a

12 (11%)

PASI 50, n (%)

79 (75%)

a

24 (23%)

sPGA “čistý” nebo “minimální”, n (%)

56 (53%)

a

14 (13%)

Zkratky: sPGA-statické celkové lékařské hodnocení
a. p < 0,0001 v porovnání s placebem

Po 12týdenní dvojitě zaslepené léčebné periodě dostávali všichni pacienti přípravek Enbrel 0,8 mg/kg 
(až do 50 mg) jednou týdně po dobu dalších 24 týdnů. V průběhu otevřené periody byly pozorovány 
podobné odpovědi jako ve dvojitě zaslepené periodě.

V průběhu randomizované periody vysazení léku zaznamenalo významně více pacientů 
přerandomizovaných do skupiny léčené placebem relaps choroby (ztráta odpovědi PASI 75) 
v porovnání s pacienty přerandomizovanými do skupiny léčené přípravkem Enbrel. Při pokračující 
léčbě odpovědi přetrvávaly až po 48 týdnů.

Dlouhodobá  bezpečnost  a účinnost  přípravku  Enbrel v  dávce  0,8  mg/kg  (až  do  50  mg)  podávaného 
jednou týdně byla hodnocena v otevřené rozšířené studii na 181 pediatrických subjektech s ložiskovou 
psoriázou v délce až 2 roky následující po výše uvedené 48 týdenní studii. Dlouhodobé zkušenosti s 
užíváním  přípravku  Enbrel  byly  obecně  srovnatelné  s  původní  48  týdenní  studií  a  neukázaly  žádná 
nová bezpečnostní zjištění. 

Dospělí pacienti s revmatoidní artritidou
Účinnost přípravku Enbrel byla hodnocena v randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované 
klinické studii. Studie hodnotila 234 dospělých pacientů s aktivní revmatoidní artritidou, u nichž 
selhala předchozí terapie minimálně jedním, ale ne více než čtyřmi chorobu modifikujícími léky 
(DMARD). Přípravek Enbrel v dávkách 10 mg nebo 25 mg nebo placebo byly 2x týdně subkutánně 
podávány po dobu 6 po sobě jdoucích měsíců. Výsledky této kontrolované studie byly vyjádřeny v 
procentech zlepšení revmatoidní artritidy s použitím kritérií odpovědi podle ACR (American College 
of Rheumatology). 

Odpověď ACR 20 a 50 byly vyšší u pacientů léčených přípravkem Enbrel po dobu 3 a 6 měsíců než u 
pacientů léčených placebem (ACR 20: Enbrel 62% a 59%, placebo 23% a 11% po 3 a 6 měsících; 
ACR 50: Enbrel 41% a 40%, placebo 8% a 5% po 3 a 6 měsících; p

0,01Enbrel vs. placebo ve všech 

časových úsecích pro obě odpovědi ARC 20 a ACR 50).

Přibližně u 15 % pacientů léčených přípravkem Enbrel bylo dosaženo odpovědi ACR 70 ve 3. a 6. 
měsíci ve srovnání s méně než 5 % pacientů ve skupině léčené placebem. Ve skupině léčené 
přípravkem Enbrel se klinická odpověď obyčejně dostavila během 1-2 týdnů od zahájení a téměř vždy 
k ní došlo do 3 měsíců. Byla pozorována závislost na dávce: výsledky léčení 10 mg přípravku Enbrel 
byly uprostřed mezi placebem a dávkou 25 mg. Výsledky léčby přípravkem Enbrel byly signifikantně 
lepší než podávání placeba ve všech ukazatelích kritérií ACR, jakož i v dalších ukazatelích aktivity 
revmatoidní artritidy, které nebyly součástí hodnocení odpovědi na léčbu dle ACR, jako např. ranní 
ztuhlost. V průběhu klinického hodnocení pacienti každé 3 měsíce vyplňovali dotazník zdravotního 
hodnocení (HAQ), který zahrnoval otázky na invaliditu, vitalitu, duševní zdraví, celkový zdravotní 
stav a oblasti zdravotního stavu, které mají spojitost s artritidou. U pacientů léčených přípravkem 
Enbrel došlo po 3 a 6 měsících ke zlepšení ve všech oblastech hodnocených v dotazníku ve srovnání 
s kontrolní skupinou.  

Po ukončení podávání přípravku Enbrel se příznaky artritidy objevily znovu všeobecně do jednoho 
měsíce. Výsledky otevřené studie prokázaly, že opětovné zahájení léčby po přerušení, trvajícím až 24 
měsíců, vedlo ke stejné výsledné odpovědi, jaké bylo dosaženo u pacientů, kterým byl přípravek 

138

Enbrel podáván bez přerušení. V otevřené studii dlouhodobého podávání přípravku Enbrel bez 
přerušení byla pozorována přetrvávající odpověď po dobu až 10 let.

Účinnost přípravku Enbrel byla porovnávána s methotrexátem v randomizované, aktivním 
komparátorem kontrolované studii, mající jako primární kritérium hodnocení zaslepené radiografické 
hodnocení u 632 dospělých pacientů s aktivní revmatoidní artritidou (trvání kratší než 3 roky), kteří 
předtím nebyli nikdy léčeni methotrexátem. Enbrel byl podáván subkutánně v dávkách 10 nebo 25 mg 
2

 týdně po dobu až 24 měsíců. Dávky methotrexátu byly zvyšovány od 7,5 mg/týden až maximálně 

na 20 mg/týden po dobu prvních 8 týdnů studie a pokračovaly až 24 měsíců. Klinické zlepšení, včetně 
nástupu účinku do 2 týdnů při dávkách přípravku Enbrel 25 mg, bylo podobné tomu, jež bylo 
pozorováno u předchozích studií, a přetrvávalo až 24 měsíců. Při zahájení měli pacienti střední stupeň 
neschopnosti s průměrným skóre HAQ 1,4–1,5. Léčba přípravkem Enbrel 25 mg vedla po 12 měsících 
k podstatnému zlepšení a k dosažení normálního skóre HAQ (méně než 0,5) u 44 % pacientů. Tento 
přínos přetrvával ve 2. roce studie.  

V této studii byly radiograficky vyhodnoceny strukturální změny kloubů a byly vyjádřeny jako změna 
TSS (Total Sharp Score) a jeho komponent, tj. skóre erozí a JSN (Joint Space Narrowing Score). 
Radiogramy rukou/zápěstí a nohou byly hodnoceny při zahájení, po 6, 12 a 24 měsících. Enbrel v 
dávce 10 mg měl konzistentně nižší účinek na strukturální poškození než dávka 25 mg. Ve skóre erozí 
byl po 12 a 24 měsících Enbrel v dávce 25 mg signifikantně lepší než methotrexát. Rozdíly mezi 
přípravkem Enbrel v dávce 25 mg a methotrexátem v TSS a JSN nebyly statisticky významné.
Výsledky jsou znázorněny na následujícím grafu. 

RADIOGRAFICKÁ PROGRESE: POROVNÁNÍ PŘÍPRAVKU ENBREL vs. 
METHOTREXÁT U PACIENTŮ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU V TRVÁNÍ DO 3 LET

C

ha

ng

fr

om

 B

as

e

lin

e

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

MTX

Enbrel 25 m g

12 Months

24 Months

TSS

Erosions

JSN

TSS

Erosions

JSN

1.3

0.8

0.9

0.4*

0.4 0.4

2.2

1.2

1.3

0.6*

0.9

0.6

*p < 0.05

V jiné dvojitě zaslepené randomizované studii kontrolované aktivním komparátorem na 682 dospělých 
pacientech s aktivní revmatoidní artritidou, v trvání od 6 měsíců do 20 let (průměrně 5 let), kteří měli 
méně než uspokojivou odpověď nejméně na jedno chorobu modifikující antirevmatikum (DMARD), 
jiné než methotrexát, byla porovnávána klinická účinnost, bezpečnost a radiografický vývoj u pacientů 
léčených buď samotným přípravkem Enbrel (2x týdně 25 mg), nebo samotným methotrexátem (7,5 –
20 mg za týden, střední dávka 20 mg) nebo kombinací Enbrel a methotrexát. 

Pacienti léčení kombinací Enbrel a methotrexát měli signifikantně vyšší odpovědi ACR 20, ACR 50 a 
ACR 70 a zlepšení ve skóre DAS a HAQ po 24 i po 52 týdnech než pacienti ve skupinách léčených 
monoterapií jedné z látek (výsledky jsou uvedeny v tabulce níže). Signifikantní výhody pro přípravek 
Enbrel v kombinaci s methotrexátem v porovnání s monoterapií přípravkem Enbrel a monoterapií 
methotrexátem byly pozorovány také po 24 měsících. 

Eroze

Eroze

Z

m

ěn

o

d

 p

o

čá

te

čn

íh

o

 s

ta

vu

12 měsíců

24 měsíců

139

VÝSLEDKY KLINICKÉ ÚČINNOSTI PO 12 MĚSÍCÍCH:  POROVNÁNÍ LÉČENÍ 

PŘÍPRAVKEM ENBREL vs. METHOTREXÁT vs. ENBREL V KOMBINACI S

METHOTREXÁTEM U PACIENTŮ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU V TRVÁNÍ 

OD 6 MĚSÍCŮ DO 20 LET

Hodnocený ukazatel

Methotrexát

(n = 228)

Enbrel

(n = 223)

Enbrel +

Methotrexát

(n = 231)

Odpovědi ACR

a

ACR 20

58,8%

65,5%

74,5% 

†,

ACR 50

36,4%

43,0%

63,2% 

†,

ACR 70

16,7%

22,0%

39,8% 

†,

DAS

Základní skóre

b

5,5

5,7

5,5

Skóre v 52. týdnu

b

3,0

3,0

2,3

†,

Remise

c

14%

18%

37%

†,

HAQ

Základní

1,7

1,7

1,8

52. týden

1,1

1,0

0,8

†,

a: Pacienti, kteří nedokončili 12 měsíců ve studii, byli považováni za na léčbu neodpovídající.
b: Hodnoty DAS představují střední hodnoty.
c: Remise je definována jako DAS <1,6
Párové porovnání p-hodnot: † = p < 0,05 k porovnání  Enbrel + methotrexát vs. methotrexát a 
 = p < 0,05 k porovnání Enbrel + methotrexát vs. Enbrel.

Radiografický vývoj po 12 měsících byl ve skupině léčené přípravkem Enbrel signifikantně nižší než 
ve skupině léčené methotrexátem, zatímco kombinovaná terapie byla ve zpomalení radiografického 
vývoje signifikantně lepší než obě monoterapie (viz obrázek níže).

140

RADIOGRAFICKÁ PROGRESE: POROVNÁNÍ ENBREL vs. METHOTREXÁT vs.  

ENBREL V KOMBINACI S METHOTREXÁTEM U PACIENTŮ S REVMATOIDNÍ 

ARTRITIDOU V TRVÁNÍ OD 6 MĚSÍCŮ DO 20 LET (12MĚSÍČNÍ VÝSLEDKY)

Ch
an
ge 
fro

Ba
seli
ne

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Methotrexate

Enbrel 

Enbrel + Methotrexate

2.80

0.52*

-0.54

,

1.68

0.21*

-0.30

1.12

0.32

-0.23

,

TSS

Eroze

JSN

Párové  porovnání  p-hodnot:  *  =  p  <  0,05  k  porovnání  Enbrel  vs. 
methotrexát,  †  =  p  <  0,05  k  porovnání  Enbrel  +  methotrexát  vs. 
methotrexát  a 

 =  p  <  0,05  k  porovnání  Enbrel  +  methotrexát  vs. 

Enbrel. 

Signifikantní výhody pro přípravek Enbrel v kombinaci s methotrexátem v porovnání s monoterapií 
přípravkem Enbrel a monoterapií methotrexátem byly pozorovány také po 24 měsících. Obdobně 
signifikantní výhody pro monoterapii přípravkem Enbrel v porovnání s monoterapií methotrexátem 
byly pozorovány také po 24 měsících. 

V analýze, v níž všichni pacienti, kteří z jakéhokoli důvodu ze studie odešli, byli považováni za 
pacienty s progresí, bylo ve skupině pacientů léčených přípravkem Enbrel v kombinaci s 
methotrexátem po dobu 24 měsíců vyšší procento pacientů bez progrese (změna TSS = 0,5) v 
porovnání se skupinou léčenou samotným přípravkem Enbrel a samotným methotrexátem (62%, 50% 
a 36%, p

0,05). Rozdíl mezi monoterapií přípravkem Enbrel a monoterapií methotrexátem byl také 

signifikantní (p

0,05). Mezi pacienty, kteří dokončili celých 24 měsíců léčení ve studii, byly podíly 

pacientů bez progrese v jednotlivých skupinách 78%, 70% a 61%.

Bezpečnost a účinnost 50 mg přípravku Enbrel (2 subkutánní injekce po 25 mg) podaných jednou 
týdně byly vyhodnoceny ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii na 420 pacientech s 
aktivní revmatoidní artritidou. V této studii 53 pacientů dostávalo placebo, 214 pacientů dostávalo 50 
mg přípravku Enbrel jednou týdně a 153 pacientů dostávalo 25 mg Enbrel 2x týdně. Profil bezpečnosti 
a účinnosti těchto dvou léčebných režimů přípravku Enbrel byly porovnatelné v 8. týdnu v ovlivnění  
známek a příznaků revmatoidní artritidy; údaje z 16. týdne ukázaly komparabilitu (non-inferiorita) 
těchto dvou režimů.

Dospělí pacienti s ložiskovou psoriázou
Enbrel se doporučuje podávat pacientům definovaným v bodu 4.1. Pacienti „bez léčebné odpovědi“ 
jsou v cílové populaci definováni nedostatečnou odpovědí (PASI 

 50 nebo PGA méně než dobrý), 

nebo zhoršením nemoci v průběhu léčení, pokud byli léčení minimálně třemi nejvýznamnějšími 
dostupnými způsoby celkové terapie, a dostávali přiměřené dávky po dostatečnou dobu k vyhodnocení 
odpovědi.

Účinnost přípravku Enbrel v porovnání s jinými způsoby celkové terapie u pacientů se středně těžkou 
až těžkou psoriázou (reagující na jiné způsoby celkové terapie) nebyla ve studiích vyhodnocována 

Z

m

ěn

o

po

čá

te

čn

íh

st

a

vu

JSN

methotrexát

methotrexát

141

přímo porovnáním přípravku Enbrel s jinými způsoby celkovými terapiemi. Místo toho byly 
vyhodnoceny bezpečnost a účinnost ve čtyřech randomizovaných dvojitě zaslepených, placebem 
kontrolovaných studiích. Primárním kritériem účinnosti ve všech čtyřech studiích byl podíl pacientů 
v každé léčebné skupině, kteří dosáhli po 12 týdnech PASI 75 (tj. minimálně 75% zlepšení ve skóre 
Psoriasis Area and Severity Indexu oproti výchozí hodnotě).

Studie 1 byla studií 2. fáze klinického hodnocení u pacientů ve věku 

 18 let s aktivní, ale klinicky 

stabilní, ložiskovou psoriázou na ploše 

 10 % povrchu těla (BSA). 112 pacientů bylo randomizováno 

do skupiny, která dostávala dávku 25 mg přípravku Enbrel (n = 57) nebo placebo (n = 55) 2x týdně po 
dobu 24 týdnů. 

Studie 2 hodnotila 652 pacientů s chronickou ložiskovou psoriázou při použití stejných zařazovacích 
kritérií jako studie 1 spolu s minimální psoriatickou plochou a indexem závažnosti (PASI) 10 při 
screeningu. Enbrel byl podáván po dobu 6 po sobě jdoucích měsíců v dávkách 25 mg 1 x týdně, 25 mg 
2x týdně nebo 50 mg 2x týdně. V období prvních 12 týdnů dvojitě zaslepené terapie dostávali pacienti 
placebo nebo jednu z výše uvedených dávek přípravku Enbrel. Po 12 týdnech léčení začali dostávat 
pacienti v placebové skupině zaslepený přípravek Enbrel (25 mg 2x týdně); pacienti v aktivně 
léčených skupinách pokračovali až do 24. týdne v dávkách podle skupin, do nichž byli původně 
randomizováni.

Studie 3 hodnotila 583 pacientů a měla stejná zařazovací kritéria jako studie 2. Pacienti v této studii 
dostávali po dobu 12 týdnů 2x týdně přípravek Enbrel v dávkách 25 mg, nebo 50 mg, nebo placebo. 
Potom po dobu následujících 24 týdnů dostávali všichni pacienti nezaslepený přípravek Enbrel 
v dávkách 25 mg 2x týdně.

Studie 4 hodnotila 142 pacientů a měla podobná zařazovací kritéria jako studie 2 a 3. Pacienti v této 
studii dostávali po dobu 12 týdnů jednou týdně dávku 50 mg přípravku Enbrel nebo placebo, a potom 
po dobu následujících 12 týdnů dostávali všichni pacienti nezaslepený přípravek Enbrel v dávce 50 mg 
jednou týdně.

Ve studii 1 měla skupina léčená přípravkem Enbrel signifikantně vyšší podíl pacientů s klinickou 
odpovědí PASI 75 ve 12. týdnu (30 %) v porovnání se skupinou léčenou placebem (2 %) (p 

 0,0001). 

Po 24 týdnech dosáhlo PASI 75 56 % pacientů ve skupině léčené přípravkem Enbrel, v porovnání s 5 
% pacientů, léčených placebem. Klíčové výsledky studií 2, 3 a 4 jsou uvedeny níže.

142

ODPOVĚDI PACIENTŮ S PSORIÁZOU VE STUDIÍCH 2, 3 A 4

Odpově

ď (%)

------------------Studie 2-----------------

---------------Studie 3---------

----

---------------Studie 4-----------

--

Placeb

o

------------Enbrel-----------

Placeb

o

--------Enbrel-----

--

Placeb

o

-------Enbrel------

25 mg 

2xtýdně

50 mg 

2xtýdně

25 mg

2xtýdn

ě

50 mg

2xtýdn

ě

50 mg 

1xtýdn

ě

50 mg 

1xtýdně

n = 166

týden 

12

n = 162

týden 

12

n = 162

týden 

24

a

n = 164

týden 

12

n = 164

týden 

24

a

n = 193

týden 

12

n = 196

týden 

12

n = 196

týden 

12

n = 46

týden 

12

n = 96

týden 

12

n = 90

týden 24

a

PASI 
50, %

14

58*

70

74*

77

9

64*

77*

9

69*

83

PASI 
75, %

4

34*

44

49*

59

3

34*

49*

2

38*

71

DSGA

b

čistá, 
nebo 
téměř 
čistá, %

5

34*

39

49*

55

4

39*

57*

4

39*

64

*p 

 0,0001 porovnáváno s placebem

a.  Ve studii 2 a 4 nebylo ve 24. týdnu provedeno statistické porovnání s placebem, protože skupina 
původně léčená placebem začala dostávat od 13. do 24. týdne Enbrel v dávce 25 mg 2x týdně nebo 50 mg jednou 
týdně.
b.  Dermatologist Static Global Assessment. Čistá nebo téměř čistá je definována jako 0 nebo 1 
na stupnici 0 až 5.

U pacientů s ložiskovou psoriázou, kteří dostávali přípravek Enbrel, byly zjevné signifikantní 
odpovědi v porovnání s placebem v době první kontroly (2 týdny) a přetrvávaly po 24 týdnů léčení.

Studie 2 měla také období po vysazení terapie, kdy bylo léčení ukončeno ve 24. týdnu u pacientů, kteří 
dosáhli zlepšení PASI minimálně o 50 %. U pacientů byl sledován výskyt rebound fenoménu (PASI 

150 % od úvodní hodnoty) a doba do relapsu (definován jako ztráta nejméně poloviny zlepšení 
dosaženého ve 24. týdnu v porovnání s úvodní hodnotou). V období po ukončení léčení se symptomy 
psoriázy postupně vrátily s průměrnou dobou 3 měsíce do relapsu onemocnění. Nebyl pozorován 
rebound fenomén ani závažné nežádoucí příhody spojené s psoriázou. Existují některé důkazy 
podporující prospěšnost opakované terapie přípravkem Enbrel u pacientů, kteří od počátku odpovídají 
na léčení.

Ve studii 3 si většina pacientů (77 %), kteří byli původně randomizováni do skupiny léčené 50 mg 
přípravku Enbrel 2x týdně a měli od 12. týdne snížené dávky na 25 mg 2x týdně, udržela odpověď 
PASI 75 do 36. týdne. U pacientů léčených po celou dobu studie dávkami 25 mg 2x týdně, se mezi 12. 
a 36. týdnem odpověď PASI 75 postupně zlepšovala.

Ve studii 4 měla přípravkem Enbrel léčená skupina pacientů vyšší podíl pacientů s PASI 75 ve 12. 
týdnu (38 %), v porovnání s placebem léčenou skupinou (2 %) (p<0,0001). U pacientů léčených 
po celou dobu studie dávkami 50 mg jednou týdně, se odpověď i nadále zlepšovala a ve 24. týdnu 
dosáhla u 71% PASI 75.

V dlouhodobých otevřených studiích (až 34 měsíců), v nichž byl Enbrel podáván nepřetržitě, byly 
udrženy klinické odpovědi a bezpečnost byla srovnatelná s krátkodobými studiemi.

Analýza údajů z klinických studií neprokázala žádné charakteristiky základního onemocnění, které by 
napomohly klinikům ve výběru nejvhodnější možnosti dávkování (přerušované nebo kontinuální). 

143

Proto musí být výběr přerušované nebo kontinuální terapie založen na lékařském posouzení a na 
individuálních potřebách pacienta.

Protilátky proti přípravku Enbrel
V séru některých osob léčených etanerceptem byly zjištěny protilátky proti etanerceptu. Všechny tyto 
protilátky byly non-neutralizační a jejich výskyt byl zpravidla dočasný. Zdá se, že mezi vznikem 
protilátek, klinickou odpovědí ani nežádoucími účinky není žádná souvislost.

U pacientů léčených schválenými dávkami etanerceptu v klinických studiích po dobu až 12 měsíců byl 
kumulativní výskyt protilátek proti etanerceptu přibližně následující: 6% pacientů s revmatoidní 
artritidou, 7,5%  pacientů s psoriatickou artritidou, 2% pacientů s ankylozující spondylitidou, 7% 
pacientů s psoriázou, 9,7 % dětských pacientů s ložiskovou psoriázou a 4,8 % pacientů s juvenilní 
idiopatickou artritidou. 

Podíl osob, u kterých se vyvinuly protilátky proti etanerceptu v dlouhodobých klinických studiích 
(trvajících až 3,5 roku), se s časem podle očekávání zvyšoval. Přesto však vzhledem k jejich 
přechodnému charakteru, byla u pacientů s revmatoidní artritidou a psoriázou incidence protilátek 
zjištěných v každém hodnoceném okamžiku typicky méně než 7%.

V dlouhodobé studii u pacientů s psoriázou, ve které pacienti dostávali 50 mg etanerceptu dvakrát 
týdně po dobu 96 týdnů, byl v každém hodnoceném okamžiku pozorován výskyt protilátek do 
přibližně 9%.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Hodnoty etanerceptu v séru byly určovány metodou enzymatické imunoanalýzy (ELISA), která může 
detekovat ELISA-reaktivní degradační produkty, jakož i původní látku. 

Zvláštní populace

Porucha funkce ledvin
I když po podání radioaktivně značeného etanerceptu zdravým dobrovolníkům i pacientům byla 
radioaktivita vylučována močí, u pacientů s akutním renálním selháním nebyla pozorována zvýšená 
koncentrace etanerceptu. Renální porucha by tedy neměla vyžadovat změnu dávkování.

Porucha funkce jater
U pacientů s akutním jaterním selháním nebyla pozorována zvýšená koncentrace etanerceptu. Jaterní 
porucha by tedy neměla vyžadovat změnu dávkování.

Pediatrická populace

Dětští pacienti s juvenilní idiopatickou artritidou
V klinické studii byl Enbrel podáván 69 pacientům (ve věku od 4 do 17 let) s polyartikulárním 
průběhem juvenilní idiopatické artritidy v dávce 0,4 mg/kg 2x týdně po dobu 3 měsíců. Střední 
hodnoty sérových koncentrací byly podobné těm, které byly zjištěny u dospělých pacientů s 
revmatoidní artritidou. Nejmladší děti (4 roky) měly sníženou clearance (zvýšily clearance, když 
normalizovaly svoji hmotnost) ve srovnání se staršími dětmi (12 let) a s dospělými. Simulace 
dávkování naznačuje, že zatímco starší děti (od 10 do 17 let) mají hladiny v séru bližší hladinám, které 
byly stanoveny u dospělých, mladší děti mají hladiny zřetelně nižší. 

Dětští pacienti s ložiskovou psoriázou
Dětským pacientům s ložiskovou psoriázou (věk od 4 do 17 let) byl podáván etanercept 0,8 mg/kg (až 
do maximální dávky 50 mg za týden) jednou týdně až po dobu 48 týdnů. Střední hodnoty sérových 
koncentrací v ustáleném stavu byly od 1,6 do 2,1 μg/ml v týdnech 12, 24 a 48. Tyto střední hodnoty 
koncentrací u dětských pacientů s ložiskovou psoriázou byly podobné koncentracím pozorovaným u 
pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou (léčených 0,4 mg/kg etanerceptu dvakrát týdně až do 

144

maximální dávky 50 mg za týden). Tyto střední koncentrace byly podobné jako u dospělých pacientů 
s ložiskovou psoriázou léčenou 25 mg etanerceptu dvakrát týdně.

Dospělí

Absorpce
Etanercept je pomalu absorbován z místa subkutánní injekce a po jednotlivé dávce dosahuje 
maximální koncentrace přibližně po 48 hodinách. Absolutní biologická dostupnost je 76 %. Při 
dávkování 2x týdně se očekávají ustálené koncentrace, které jsou přibližně dvakrát tak vysoké než 
koncentrace zjištěné po jednotlivé dávce. Průměrná maximální sérová koncentrace po podání 
jednotlivé subkutánní dávky 25 mg přípravku Enbrel zdravým dobrovolníkům dosahovala 1,65 

 0,66 

g/ml a plocha pod křivkou byla 235  96,6 g . hod/ml. 

Profily středních hodnot koncentrací v ustáleném stavu u pacientů s revmatoidní artritidou, léčených 
50 mg přípravku Enbrel jednou týdně (n=21) vs. 25 mg Enbrel 2x týdně (n=16) byly C 

max

2,4 mg/l vs. 

2,6 mg/l, C

min

byly 1,2 mg/l vs. 1,4 mg/l a parciální AUC byla 297 mgh/l vs. 316 mgh/l. V otevřené 

jednodávkové dvourežimové zkřížené studii na zdravých dobrovolnících byl shledán etanercept 
podávaný v jednotlivé injekci 50 mg/ml bioekvivalentním se dvěma jednotlivými injekcemi po 25 
mg/ml podanými současně.     

V populační farmakokinetické analýze pacientů s ankylozující spondylitidou byly ustálené stavy AUC

etanerceptu 466 

g*h/ml pro 50 mg Enbrel jednou týdně (N=154) a 474 g*h/ml pro 25 mg Enbrel 

dvakrát týdně (N=148). 

Distribuce
Závislost koncentrace etanerceptu na čase zobrazuje biexponenciální křivka. Celkový distribuční 
objem etanerceptu je 7,6 l, zatímco distribuční objem v ustáleném stavu je 10,4 l. 

Eliminace
Etanercept je pomalu vylučován z organismu. Poločas vylučování je dlouhý, přibližně 70 hodin. 
Clearance je u pacientů s revmatoidní artritidou přibližně 0,066 l/hod., tj. o něco nižší než hodnota 
0,11 l/hod. pozorovaná u zdravých dobrovolníků. Navíc farmakokinetika přípravku Enbrel u pacientů 
s revmatoidní artritidou, u pacientů s ankylozující spondylitidou a u pacientů s ložiskovou psoriázou je 
podobná.

Není zjevný rozdíl ve farmakokinetice u žen a mužů. 

Linearita
Závislost na dávce nebyla formálně hodnocena, ale v dávkovém rozmezí není zřejmé nasycení 
clearance.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

V toxikologických studiích s přípravkem Enbrel nebyla zjevná žádná dávku limitující toxicita ani 
toxicita v cílových orgánech. Podle výsledků celé řady studií in vitro in vivo je přípravek Enbrel 
považován za negenotoxický. Studie karcinogenity a standardní hodnocení fertility a postnatální 
toxicity nebyly s přípravkem Enbrel provedeny v důsledku zjištění vzniku neutralizujících protilátek u 
hlodavců.

Přípravek Enbrel nevyvolal úmrtí ani zjevné příznaky toxicity u myší nebo potkanů po podání 
jednotlivé dávky 2000 mg/kg subkutánně nebo jednotlivé dávky 1000 mg/kg intravenózně.

Přípravek Enbrel nevykazoval toxicitu limitující velikost dávky nebo orgánovou toxicitu u opic druhu 
cynomolgus po podávání 2x týdně subkutánně po 4 nebo 26 po sobě jdoucích týdnů v dávce 15 mg/kg, 
což vedlo k sérovým koncentracím podle velikosti plochy pod křivkou více než 27x vyšším než 
zjištěným u lidí po doporučené dávce 25 mg.

145

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Prášek
Mannitol (E421), 
Sacharosa 
Trometamol

Rozpouštědlo
Voda pro injekci

6.2  Inkompatibility

Vzhledem k absenci studií kompatibility nesmí být tento přípravek mísen s jinými léčivými přípravky.

6.3  Doba použitelnosti

3 roky

Z mikrobiologického hlediska musí být jednou rekonstituovaný léčivý přípravek použit okamžitě. 
Chemická a fyzikální stabilita po rekonstituci byla prokázána po dobu 6 hodin při teplotě do 25 ºC.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 ºC – 8 ºC). Chraňte před mrazem.

Přípravek Enbrel lze jednorázově po dobu až čtyř týdnů uchovávat při teplotě maximálně do 25 ºC; po 
této době nesmí být znovu uchováván v chladu (v chladničce). Přípravek Enbrel musí být zlikvidován, 
pokud není použit do čtyř týdnů po vyjmutí z chladničky.

Podmínky uchovávání rozpuštěného léčivého přípravku viz bod 6.3.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Injekční lahvička z bezbarvého skla (typ I, 4 ml) s pryžovou zátkou, hliníkovým uzávěrem a krytkou z 
plastické hmoty. Přípravek Enbrel se dodává v předplněných injekčních stříkačkách obsahujících vodu 
na injekci. Stříkačky jsou ze skla typu I. 

Balení obsahuje 4 injekční lahvičky přípravku Enbrel, 4 předplněné injekční stříkačky obsahující vodu 
na injekci, 4 jehly, 4 adaptéry na lahvičku a 8 alkoholových tamponů.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Návod k použití a zacházení
Enbrel se před použitím rozpustí v l ml vody pro přípravu injekcí a podá se subkutánní injekcí. Roztok 
má být čirý a bezbarvý až světle žlutý nebo světle hnědý, bez kousků, vloček nebo mechanických 
částic. V lahvičce může zůstat bílá pěna – to je normální. Enbrel by se neměl použít, pokud se veškerý 
bílý prášek nerozpustí do 10 min. Pokud se to stane, použijte jinou lahvičku.

Úplný návod na přípravu a podání rekonstituované injekční lahvičky přípravku Enbrel je k dispozici 
v příbalové informaci bod 7 „Návod k přípravě a podávání injekcí přípravku Enbrel“.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky.

146

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited  
Ramsgate Road  
Sandwich   
Kent CT13 9NJ 
Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/99/126/022

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 3. února 2000
Datum posledního prodloužení registrace: 3. února 2010

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

147

PŘÍLOHA II

A.

VÝROBCI BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY A 
VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

B.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA 
BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO 
PŘÍPRAVKU

148

A.

VÝROBCI BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY A VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA 
PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobců biologické léčivé látky
Boehringer Ingelheim Pharma KG
Birkendorfer Strasse 65
D-88397 Biberach an der Riss
Německo

Pfizer Ireland Pharmaceuticals
Grange Castle Business Park
Clondalkin
Dublin 22
Irsko

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží
Wyeth Pharmaceuticals
New Lane
Havant, Hampshire 
PO9 2NG
Velká Británie

B.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz příloha I: Souhrn údajů o 
přípravku, bod 4.2)

C.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti

Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek 
jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 
směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském webovém portálu pro 
léčivé přípravky.

D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A 
ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Plán řízení rizik (RMP)

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 
podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých 
schválených následných aktualizacích RMP. 

Dále je třeba aktualizovaný RMP předložit:

na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 
mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení 
význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik). 

149

Další opatření k minimalizaci rizik

Držitel rozhodnutí o registraci se musí dohodnout s příslušnými národními regulačními orgány ve 
všech členských státech ještě před uvedením přípravku na trh na schválení finálního vzdělávacího
materiálu, který zahrnuje informace poskytované všem lékařům a poskytovatelům zdravotní péče, u 
nichž se očekává předepisování léčivého přípravku, o správném a bezpečném použití předplněného 
pera a Pohotovostní kartu určenou pacientům užívajícím přípravek Enbrel.

Edukační materiál pro lékaře a poskytovatele zdravotní péče musí obsahovat následující klíčové 
prvky:

Výukovou příručku k usnadnění zaškolení pacientů v bezpečném používání předplněného pera

Demonstrační soupravu bez injekční jehly

Instruktážní materiály pro pacienty

Pohotovostní karta pacienta musí obsahovat následující klíčové informace pro pacienty, kteří jsou 
léčeni přípravkem Enbrel:

Riziko oportunních infekcí a tuberkulózy (TB)

Riziko městnavého srdečního selhání (CHF)

150

PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

151

A.

OZNAČENÍ NA OBALU

152

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 

TEXT VNĚJŠÍHO OBALU – EU/1/99/126/002

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Enbrel 25 mg prášek pro injekční roztok
etanerceptum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna lahvička přípravku Enbrel obsahuje etanerceptum 25 mg. 

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocnými látkami v přípravku Enbrel jsou:
Prášek: Mannitol, sacharosa a trometamol.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Prášek pro injekční roztok
4 injekční lahvičky s práškem.
8 alkoholových tamponů

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Subkutánní podání

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH  DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do

153

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce. 
Chraňte před mrazem.
Dodatečné podmínky uchovávání viz příbalová informace.

Doporučuje se použít roztok přípravku Enbrel ihned po připravení (maximálně do 6 hodin). 

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO OBALŮ Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited  
Ramsgate Road  
Sandwich   
Kent CT13 9NJ 
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

EU/1/99/126/002

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

K podání přípravku Enbrel budete potřebovat také 1 ml vody na injekci a injekční stříkačku. 

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Enbrel 25 mg

154

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC: 
SN: 
NN: 

155

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

TEXT NA ŠTÍTKU LAHVIČKY – EU1/99/126/002 

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA (Y) PODÁNÍ

Enbrel 25 mg prášek pro injekční roztok
etanerceptum
Subkutánní podání.

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

6.

JINÉ

156

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

TEXT SPODNÍ STRANY PODNOSU – EU1/99/126/002 

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Enbrel 25 mg prášek pro injekční roztok
etanerceptum

2.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

Pfizer Ltd.

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

JINÉ

157

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 

TEXT VNĚJŠÍHO OBALU – EU/1/99/126/003-005

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Enbrel 25 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 
etanerceptum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna lahvička přípravku Enbrel obsahuje etanerceptum 25 mg. 

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocnými látkami v přípravku Enbrel jsou:
Prášek: Mannitol, sacharosa a trometamol.
Rozpouštědlo: Voda pro injekci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 

4 injekční lahvičky s práškem
4 předplněné injekční stříkačky s 1 ml rozpouštědla
4 injekční jehly z nerez oceli
4 adaptéry na lahvičky
8 alkoholových tamponů

8 injekčních lahviček s práškem
8 předplněných injekčních stříkaček s 1 ml rozpouštědla
8 injekčních jehel z nerez oceli
8 adaptérů na lahvičky
16 alkoholových tamponů

24 injekčních lahviček s práškem
24 předplněných injekčních stříkaček s 1 ml rozpouštědla
24 injekčních jehel z nerez oceli
24 adaptérů na lahvičky
48 alkoholových tamponů

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Subkutánní podání

158

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce. 
Chraňte před mrazem.

Dodatečné podmínky uchovávání viz příbalová informace.

Doporučuje se použít roztok přípravku Enbrel ihned po připravení (maximálně do 6 hodin).

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO OBALŮ Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited  
Ramsgate Road  
Sandwich   
Kent CT13 9NJ 
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

EU/1/99/126/003 4 injekční lahvičky
EU/1/99/126/004 8 injekčních lahviček
EU/1/99/126/005 24 injekčních lahviček

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

159

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Enbrel 25 mg

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC: 
SN:
NN: 

160

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 

TEXT NA ŠTÍTKU LAHVIČKY – EU1/99/126/003 - 005 

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA (Y) PODÁNÍ

Enbrel 25 mg prášek pro injekční roztok
etanerceptum
Subkutánní podání.

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

6.

JINÉ

161

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 

TEXT NA ŠTÍTKU INJEKČNÍ STŘÍKAČKY– EU1/99/126/003 - 005 

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA (Y) PODÁNÍ

Rozpouštědlo pro Enbrel 
Subkutánní podání

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

1 ml vody na injekci

6.

JINÉ

162

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH 

TEXT SPODNÍ STRANY PODNOSU – EU1/99/126/003 - 005 

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Enbrel 25 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 
etanerceptum

2.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

Pfizer Ltd. 

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

JINÉ

163

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

TEXT VNĚJŠÍHO OBALU – EU/1/99/126/013-015 (25 mg předplněná injekční stříkačka)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Enbrel 25 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce
etanerceptum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna předplněná injekční stříkačka Enbrel obsahuje etanerceptum 25 mg. 

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocnými látkami v přípravku Enbrel jsou:
Sacharosa, chlorid sodný, arginin-hydrochlorid, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát 
hydrogenfosforečnanu sodného, voda pro injekci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.

4 předplněné injekční stříkačky
4 alkoholové tampony

8 předplněných injekčních stříkaček 
8 alkoholových tamponů

24 předplněných injekčních stříkaček
24 alkoholových tamponů

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Subkutánní podání

Rada pro podání injekce:
Podejte injekci až potom, co roztok dosáhnul pokojové teploty (15 – 30 minut po vyjmutí přípravku 
z chladničky).
Podávejte injekci pomalu pod úhlem 45

 až 90 k povrchu kůže.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

164

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce. 
Chraňte před mrazem.
Dodatečné podmínky uchovávání viz příbalová informace.

Uchovávejte předplněné injekční stříkačky ve vnějším obalu, aby byly chráněny před světlem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO OBALŮ Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited  
Ramsgate Road  
Sandwich   
Kent CT13 9NJ 
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

EU/1/99/126/013
EU/1/99/126/014
EU/1/99/126/015

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Enbrel 25 mg

165

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC: 
SN:
NN: 

166

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 

TEXT SPODNÍ STRANY PODNOSU – EU/1/99/126/013-015 (25 mg předplněná injekční 
stříkačka)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA (Y) PODÁNÍ

Enbrel 25 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce
etanerceptum

2.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

Pfizer Ltd. 

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

JINÉ

167

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 

TEXT NA ŠTÍTKU PŘEDPLNĚNÉ INJEKČNÍ STŘÍKAČKY – EU/1/99/126/013-015 
(25 mg předplněná injekční stříkačka) 

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA (Y) PODÁNÍ

Enbrel 25 mg injekce
etanerceptum
Subkutánní podání

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

25 mg/0,5 ml

6.

JINÉ

168

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

TEXT VNĚJŠÍHO OBALU – EU/1/99/126/016-018 (50 mg předplněná injekční stříkačka) 

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Enbrel 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce
etanerceptum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna předplněná injekční stříkačka Enbrel obsahuje etanerceptum 50 mg. 

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocnými látkami v přípravku Enbrel jsou:
Sacharosa, chlorid sodný, arginin-hydrochlorid, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát 
hydrogenfosforečnanu sodného, voda pro injekci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

2 předplněné injekční stříkačky 
2 alkoholové tampony

4 předplněné injekční stříkačky 
4 alkoholové tampony

12 předplněných injekčních stříkaček
12 alkoholových tamponů

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Subkutánní podání

Rada pro podání injekce:
Podejte injekci až potom, co roztok dosáhnul pokojové teploty (15 – 30 minut po vyjmutí přípravku 
z chladničky).
Podávejte injekci pomalu pod úhlem 45

 až 90 k povrchu kůže.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

169

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce. 
Chraňte před mrazem.
Dodatečné podmínky uchovávání viz příbalová informace.

Uchovávejte předplněné injekční stříkačky ve vnějším obalu, aby byly chráněny před světlem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO OBALŮ Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited  
Ramsgate Road  
Sandwich   
Kent CT13 9NJ 
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

EU/1/99/126/016
EU/1/99/126/017 
EU/1/99/126/018 

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Enbrel 50 mg

170

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC: 
SN:
NN: 

171

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

TEXT SPODNÍ STRANY PODNOSU –  EU/1/99/126/016-018 (50 mg předplněná injekční 
stříkačka)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Enbrel 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce
etanerceptum

2.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

Pfizer Ltd.

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

JINÉ

172

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 

TEXT NA  PŘEDPLNĚNÉ INJEKČNÍ STŘÍKAČCE – EU/1/99/126/016-018 (50 mg předplněná 
injekční stříkačka) 

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA (Y) PODÁNÍ

Enbrel 50 mg injekce
etanerceptum
Subkutánní podání

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

50 mg/1ml

6.

JINÉ

173

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

TEXT VNĚJŠÍHO OBALU – EU/1/99/126/019-021 (50 mg předplněné pero) 

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Enbrel 50 mg injekční roztok v předplněném peru
etanerceptum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedno předplněné pero Enbrel obsahuje etanerceptum 50 mg. 

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocnými látkami v přípravku Enbrel jsou:
Sacharosa, chlorid sodný, arginin-hydrochlorid, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát 
hydrogenfosforečnanu sodného, voda pro injekci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Injekční roztok v předplněném peru (MYCLIC)

2 předplněná pera (MYCLIC) 
2 alkoholové tampony

4 předplněná pera (MYCLIC)
4 alkoholové tampony

12 předplněných per (MYCLIC)
12 alkoholových tamponů

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Subkutánní podání 

Rada pro podání injekce:
Podejte injekci až potom, co roztok dosáhnul pokojové teploty (15 – 30 minut po vyjmutí přípravku 
z chladničky).

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A  DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

174

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce. 
Chraňte před mrazem.
Dodatečné podmínky uchovávání viz příbalová informace.

Uchovávejte předplněná pera ve vnějším obalu, aby byla chráněna před světlem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO OBALŮ Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited  
Ramsgate Road  
Sandwich   
Kent CT13 9NJ 
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

EU/1/99/126/019
EU/1/99/126/020 
EU/1/99/126/021 

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Enbrel 50 mg

175

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC: 
SN:
NN: 

176

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

TEXT SPODNÍ STRANY PODNOSU –  EU/1/99/126/019-021 (50 mg předplněné pero)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Enbrel 50 mg injekční roztok v předplněném peru
etanerceptum

2.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

Pfizer Ltd.

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

JINÉ

Předplněné pero MYCLIC

177

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 

TEXT NA  PŘEDPLNĚNÉM PERU – EU/1/99/126/019-021 (50 mg předplněné pero) 

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA (Y) PODÁNÍ

Enbrel 50 mg injekční roztok v předplněném peru
etanerceptum
Subkutánní podání

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

50 mg/1 ml

6.

JINÉ

MYCLIC Předplněné pero

178

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 

TEXT VNĚJŠÍHO OBALU – EU/1/99/126/022 (pro pediatrické použití)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Enbrel 10 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok pro pediatrické použití
etanerceptum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna lahvička přípravku Enbrel obsahuje etanerceptum 10 mg. 

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocnými látkami v přípravku Enbrel jsou:
Prášek: Mannitol, sacharosa a trometamol.
Rozpouštědlo: Voda pro injekci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

4 injekční lahvičky s práškem
4 předplněné injekční stříkačky s 1 ml rozpouštědla
4 injekční jehly z nerez oceli
4 adaptéry na lahvičky
8 alkoholových tamponů

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Subkutánní podání.

10 mg injekční lahvička je určena pro děti, kterým se předepisuje dávka 10 mg nebo méně. Postupujte 
podle pokynů lékaře.

Jedna injekční lahvička musí být použita jen na jednu dávku pro jednoho pacienta a zbývající roztok 
musí být zlikvidován. 

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

179

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce. 
Chraňte před mrazem.

Dodatečné podmínky uchovávání viz příbalová informace.

Doporučuje se použít roztok přípravku Enbrel ihned po připravení (maximálně do 6 hodin).

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO OBALŮ Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited  
Ramsgate Road  
Sandwich   
Kent CT13 9NJ 
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

EU/1/99/126/022 4 injekční lahvičky

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Enbrel 10 mg

180

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC: 
SN:
NN: 

181

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 

TEXT NA ŠTÍTKU LAHVIČKY – EU1/99/126/022 (pro pediatrické použití)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA (Y) PODÁNÍ

Enbrel 10 mg prášek pro injekční roztok
etanerceptum
Subkutánní podání.

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

6.

JINÉ

182

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 

TEXT NA ŠTÍTKU INJEKČNÍ STŘÍKAČKY – EU1/99/126/022 (pro pediatrické použití)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA (Y) PODÁNÍ

Rozpouštědlo pro Enbrel 
Subkutánní podání

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

1 ml vody na injekci

6.

JINÉ

183

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH 

TEXT SPODNÍ STRANY PODNOSU – EU1/99/126/022 (pro pediatrické použití)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Enbrel 10 mg 

2.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

Pfizer Ltd. 

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

JINÉ

184

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

TEXT VNĚJŠÍHO OBALU – EU/1/99/126/023-025 (25 mg předplněné pero) 

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Enbrel 25 mg injekční roztok v předplněném peru
etanerceptum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedno předplněné pero Enbrel obsahuje etanerceptum 25 mg. 

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocnými látkami v přípravku Enbrel jsou:
Sacharosa, chlorid sodný, arginin-hydrochlorid, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát 
hydrogenfosforečnanu sodného, voda pro injekci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Injekční roztok v předplněném peru (MYCLIC)

4 předplněná pera (MYCLIC) 
4 alkoholové tampony

8 předplněných per (MYCLIC)
8 alkoholových tamponů

24 předplněných per (MYCLIC)
24 alkoholových tamponů

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Subkutánní podání 

Rada pro podání injekce:
Aplikujte injekci až roztok dosáhne pokojové teploty (15 – 30 minut po vyjmutí přípravku 
z chladničky).

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A  DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

185

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce. 
Chraňte před mrazem.
Dodatečné podmínky uchovávání viz příbalová informace.

Uchovávejte předplněná pera ve vnějším obalu, aby byla chráněna před světlem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO OBALŮ Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited  
Ramsgate Road  
Sandwich   
Kent CT13 9NJ 
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

EU/1/99/126/023
EU/1/99/126/024
EU/1/99/126/025

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Enbrel 25 mg

186

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC: 
SN:
NN: 

187

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU 

TEXT NA  PŘEDPLNĚNÉM PERU – EU/1/99/126/023-025 (25 mg předplněné pero) 

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA (Y) PODÁNÍ

Enbrel 25 mg injekční roztok v předplněném peru
etanerceptum
Subkutánní podání

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

25 mg/0,5 ml

6.

JINÉ

MYCLIC Předplněné pero

188

B.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

189

Příbalová informace: informace pro uživatele

ENBREL  25 mg prášek pro injekční roztok

Etanerceptum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci (obě strany) dříve, než začnete tento přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Váš lékař Vám dá také pohotovostní kartu pacienta, která obsahuje důležité bezpečnostní 
údaje, kterých si musíte být vědom(a) před zahájením a v průběhu celého léčení přípravkem 
Enbrel.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán Vám nebo dítěti ve Vaší péči.  Nedávejte jej žádné další osobě. 
Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy, nebo dítě, o které 
pečujete.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Informace v této příbalové informaci jsou seřazeny do následujících 7 bodů:

1.

Co je přípravek Enbrel a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Enbrel používat

3.

Jak se přípravek Enbrel používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Enbrel uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

7.

Návod k přípravě a podávání injekce přípravku Enbrel (viz druhá strana)

1.

Co je přípravek Enbrel a k čemu se používá

Přípravek Enbrel je biologické léčivo, které se vyrábí ze dvou lidských bílkovin. Blokuje aktivitu jiné 
bílkoviny v těle, která způsobuje zánět. Přípravek Enbrel snižuje zánět spojený s určitými 
onemocněními.

U dospělých (věk 18 let a více) se může přípravek Enbrel použít k léčení středně těžkého až těžkého 
revmatoidního zánětu kloubů (revmatoidní artritida), revmatoidního zánětu kloubů s lupénkou 
(psoriatická artritida), 
závažných axiálních spondylartritid (záněty kloubů v oblasti páteře) 
včetně ankylozující spondylitidy (Bechtěrevova nemoc) a středně těžké až těžké lupénky 
(psoriáza) 
– ve všech případech obvykle pokud běžně používané léčebné postupy nebyly dostatečně 
účinné nebo nejsou pro Vás vhodné.

U revmatoidní artritidy se přípravek Enbrel obvykle používá v kombinaci s methotrexátem, i když se 
může použít také samotný, jestliže léčení methotrexátem pro Vás není vhodné. Přípravek  Enbrel 
použitý samostatně nebo v kombinaci s methotrexátem může zpomalit poškození kloubů, způsobené 
revmatoidní artritidou, a zlepšit Vaši schopnost provádět normální denní činnosti.

U pacientů s psoriatickou artritidou postihující více kloubů může přípravek Enbrel zlepšit schopnost 
provádět normální denní činnosti. U pacientů se symetrickým bolestivým nebo otokovým postižením 
více kloubů (např. ruce, zápěstí a nohy) může přípravek Enbrel zpomalit strukturální poškození těchto 
kloubů, způsobená chorobou.

190

Přípravek Enbrel je také určen k léčení následujících onemocnění u dětí a dospívajících:

U následujících typů juvenilní idiopatické artritidy, pokud léčba methotrexátem nebyla 
dostatečně účinná nebo pro ně nebyla vhodná:

Polyartritida (s positivním či negativním revmatoidním faktorem) a rozšířená
oligoartritida u pacientů ve věku od 2 let

Psoriatická artritida u pacientů ve věku od 12 let

U artritidy spojené s entesitidou u pacientů ve věku od 12 let, u nichž nebylo dosaženo 
adekvátní odpovědi při aplikaci široce používané léčby nebo pro ně tato léčba není vhodná.  

Těžká psoriáza u pacientů ve věku od 6 let, u nichž nebyla dostatečně účinná fototerapie ani jiná 
celková léčení (nebo je nebyli schopni podstoupit).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Enbrel používat

Nepoužívejte přípravek Enbrel 

jestliže jste Vy nebo dítě, o které pečujete, alergičtí na etanercept nebo kteroukoli další složku 
léku (uvedenou v bodě 6). Jestliže pocítíte Vy nebo dítě příznaky alergické reakce, jako svírání 
na prsou, sípání, závratě nebo vyrážku, nepokračujte v podávání přípravku Enbrel a ihned 
vyhledejte lékaře.

jestliže Vám nebo dítěti hrozí rozvoj závažné krevní infekce zvané sepse (otrava krve). Jestliže 
si nejste jist(a), poraďte se s lékařem.

jestliže Vy nebo dítě máte infekci jakéhokoli druhu. Jestliže si nejste jist(a), poraďte se s 
lékařem.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Enbrel se poraďte se svým lékařem.

Alergické reakce: Jestliže se u Vás nebo dítěte objeví alergická reakce, jako je tíha na hrudi, 
sípání, závratě nebo vyrážka, nepodávejte více přípravku Enbrel a kontaktujte ihned lékaře. 
Infekce/operace: Jestliže se u Vás nebo dítěte rozvíjí nová infekce nebo jste před velkou 
chirurgickou operací, lékař může chtít sledovat léčbu přípravkem Enbrel. 

Infekce/cukrovka: Poraďte se s lékařem, jestliže jste Vy nebo dítě měli opakující se infekce
nebo trpíte cukrovkou nebo jinými stavy, při nichž se zvyšuje riziko infekce. 

Infekce/sledování: Informujte svého lékaře o každé cestě mimo Evropu, kterou jste 
absolvoval(a) v poslední době. Pokud se u Vás nebo u Vašeho dítěte rozvinou příznaky infekce, 
jako je horečka, zimnice nebo kašel, neprodleně informujte svého lékaře. Lékař může 
rozhodnout, že Vás nebo dítě bude nadále sledovat na přítomnost infekcí i poté, co přestanete 
používat přípravek Enbrel.

Tuberkulóza: U pacientů léčených přípravkem Enbrel byly hlášeny případy tuberkulózy. Lékař 
vyšetří známky a příznaky tuberkulózy předtím, než zahájí léčení přípravkem Enbrel. To může 
zahrnovat podrobnou lékařskou anamnézu, rentgen hrudníku a tuberkulinový test. Výsledky 
těchto vyšetření musí být zaznamenány do pohotovostní karty pacienta. Je velmi důležité, 
abyste informoval(a) lékaře, pokud dítě mělo tuberkulózu, nebo pokud bylo v kontaktu 
s někým, kdo ji měl. Pokud by se vyskytly příznaky tuberkulózy (jako přetrvávající kašel, ztráta 
hmotnosti, netečnost, mírná horečka), nebo jiná infekce v průběhu léčení nebo po jeho 
ukončení, informujte neprodleně lékaře.

Hepatitida B: Informujte lékaře, pokud Vy nebo dítě máte nebo jste měli v minulosti hepatitidu 
B. Lékař by měl provést vyšetření na přítomnost infekce hepatitidy B předtím, než se Vy nebo 
dítě začnete léčit přípravkem Enbrel. Léčba přípravkem Enbrel může vést k reaktivaci 

191

hepatitidy B u pacientů, kteří byli v minulosti nakaženi virem hepatitidy B. Pokud k tomu dojde, 
musíte přestat přípravek Enbrel používat.

Hepatitida C: Informujte lékaře, pokud dítě mělo hepatitidu C. Lékař bude sledovat léčení 
přípravkem Enbrel, pokud se infekce zhorší.

Choroby krve: Jestliže se u Vás nebo u dítěte objeví jakékoli známky či příznaky jako
přetrvávající horečka, bolest v krku, podlitiny, krvácení nebo bledost, vyhledejte neodkladně 
lékařskou pomoc. Takové příznaky mohou svědčit o možném život ohrožujícím onemocnění 
krve, které si může vyžádat přerušení podávání přípravku Enbrel.

Poruchy nervového systému a oční poruchy: Informujte lékaře, jestliže máte Vy nebo dítě 
roztroušenou sklerózu, optickou neuritidu (zánět zrakových nervů) nebo transverzální myelitidu 
(typ zánětu míchy). Lékař určí, zda je přípravek Enbrel vhodnou léčbou.

Městnavé srdeční selhání:  Informujte lékaře, jestliže jste Vy nebo dítě měli v minulosti 
městnavé srdeční selhání, neboť za těchto okolností je třeba opatrnosti při podávání přípravku 
Enbrel. 

Zhoubná nádorová onemocnění: Než Vám bude předepsán přípravek Enbrel, informujte 
lékaře, pokud máte nebo Vám byl někdy diagnostikován lymfom (typ zhoubného onemocnění 
krve) či jiný typ zhoubného nádorového onemocnění/rakoviny. 
U pacientů s těžkou revmatoidní artritidou, kteří trpí tímto onemocněním delší dobu, je riziko 
vzniku lymfomu vyšší než průměrné.
Děti a dospělí, kterým je přípravek Enbrel podáván, mají zvýšené riziko vzniku lymfomu nebo
zhoubného nádorového onemocnění/rakoviny.
U některých dětí a dospívajících pacientů, kterým byl podáván přípravek Enbrel nebo jiné léčivé 
přípravky působící stejně jako přípravek Enbrel, se rozvinula zhoubná nádorová 
onemocnění/rakovina  včetně neobvyklých typů, což někdy vedlo k úmrtí. 
Někteří pacienti užívající přípravek Enbrel onemocněli rakovinou kůže. Informujte lékaře, 
pokud u Vás nebo u dítěte dojde k rozvoji jakékoli změny vzhledu kůže nebo výrůstků na kůži.

Plané neštovice: Upozorněte lékaře, jestliže jste Vy nebo dítě byli v kontaktu s planými 
neštovicemi v průběhu podávání přípravku Enbrel. Lékař stanoví, zda je vhodné preventivní 
opatření proti planým neštovicím.

Zneužívání alkoholu: Přípravek Enbrel by se neměl použít  u pacientů, kteří se léčí s
hepatitidou spojenou se zneužíváním alkoholu. Informujte, prosím, lékaře, pokud Vy nebo dítě 
ve Vaší péči máte zneužívání alkoholu v anamnéze.

Wegenerova granulomatóza: Přípravek Enbrel se nedoporučuje k léčbě Wegenerovy 
granulomatózy, vzácného zánětlivého onemocnění. Informujte lékaře, máte-li Vy nebo dítě ve 
Vaší péči Wegenerovu granulomatózu. 

Antidiabetické přípravky: Informujte svého lékaře, trpíte-li Vy nebo dítě cukrovkou či 
užíváte-li léky k léčbě cukrovky. Váš lékař stanoví, zda je u Vás či dítěte nutné během léčby 
přípravkem Enbrel snížit dávku léků k léčbě cukrovky.

Děti a dospívající

Očkování: Je-li to možné, má být dítě aktuálně naočkované všemi vakcínami před zahájením 
podávání přípravku Enbrel. Některá očkování by neměla proběhnout v době podávání přípravku 
Enbrel, např. vakcína proti poliomyelitidě, tj. proti dětské obrně. Prosím, poraďte se s lékařem 
před případným očkováním Vás či dítěte. 

Zánětlivé onemocnění střev: Byly hlášeny případy zánětlivého onemocnění střev u pacientů 
s juvenilní idiopatickou artritidou (JIA) léčených přípravkem Enbrel. Informujte lékaře, pokud 
se u dítěte objeví křeče a bolest břicha, průjem, ztráta hmotnosti nebo krev ve stolici.   

Přípravek Enbrel by neměl být obvykle podáván dětem mladším 2 let s polyartritidou nebo 
s rozšířenou oligoartritidou nebo dětem mladším 12 let s artritidou spojenou s entesitidou či 
psoriatickou artritidou nebo dětem mladším 6 let s psoriázou.

192

Další léčivé přípravky a přípravek Enbrel

Informujte lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vy nebo dítě užíváte, které jste v nedávné době 
užívali nebo které možná budete užívat (včetně anakinry, abataceptu nebo sulfasalazinu), a to i o 
lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Vy nebo Vaše dítě byste neměli používat Enbrel 
s léky, které obsahují léčivou látku anakinru nebo abatacept.

Těhotenství a kojení

Podávání přípravku Enbrel v průběhu těhotenství se nedoporučuje. Pokud jste těhotná, domníváte se, 
že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem. 

Pokud Vám byl podáván během těhotenství přípravek Enbrel, může u Vašeho novorozence existovat 
vyšší riziko infekce. Jedna studie ukázala, že když byl matkám v těhotenství podáván přípravek 
Enbrel, vyskytlo se více vrozených vad v porovnání s těhotenstvími matek, kterým nebyl podáván 
přípravek Enbrel ani jiné podobné léky (antagonisté TNF), avšak nebyl hlášen žádný zvláštní druh
vrozených vad. Je důležité, abyste dětského lékaře a další zdravotnické pracovníky informovala 
o užívání přípravku Enbrel v těhotenství ještě před tím, než novorozenec dostane jakoukoli vakcínu 
(další informace viz bod 2 „Očkování“).

Ženy užívající přípravek Enbrel nesmějí kojit, protože přípravek Enbrel přechází do mateřského 
mléka. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nepředpokládá se, že by přípravek Enbrel ovlivnil schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3.

Jak se přípravek Enbrel používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jist(a), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže budete mít pocit, že účinek přípravku Enbrel je příliš silný, nebo příliš slabý, řekněte to lékaři 
nebo lékárníkovi.

Dávkování u dospělých pacientů (věk 18 let a více)

Revmatoidní artritida, psoriatická artritida a axiální spondylartritidy včetně ankylozující spondylitidy

Obvyklá dávka je 25 mg podaná 2x týdně, nebo 50 mg jednou týdně ve formě injekce pod kůži. Lékař 
však může stanovit odlišnou frekvenci podávání přípravku.

Ložisková lupénka

Obvyklá dávka je 25 mg dvakrát týdně nebo 50 mg jednou týdně.

Alternativně se může podávat 50 mg dvakrát týdně až po dobu 12 týdnů a potom pokračovat dávkami 
25 mg dvakrát týdně nebo 50 mg jednou týdně.

Podle Vaší odpovědi na léčbu lékař rozhodne, jak dlouho máte přípravek Enbrel používat a zda je 
třeba léčení opakovat. Pokud nevykazuje přípravek Enbrel účinek na Váš stav po 12 týdnech, může 
lékař zastavit podávání tohoto léku.

193

Použití u dětí a dospívajících

Vhodná dávka a frekvence dávkování pro dítě nebo dospívajícího bude záviset na tělesné hmotnosti a 
onemocnění. Lékař Vám poskytne detailní návod k přípravě a odměření vhodné dávky.

U pacientů s polyartritidou či rozšířenou oligoartritidou ve věku od 2 let, nebo u pacientů s artritidou 
spojenou s entesitidou nebo u pacientů s psoriatickou artritidou ve věku od 12 let je obvyklá dávka 0,4 
mg přípravku Enbrel na kg tělesné hmotnosti (až do maximální dávky 25 mg) dvakrát týdně nebo 0,8 
mg přípravku Enbrel na kg tělesné hmotnosti (až do maximální dávky 50 mg) jednou týdně. 

U pacientů s lupénkou ve věku od 6 let je obvyklá dávka 0,8 mg přípravku Enbrel na kg tělesné 
hmotnosti (až do maximální dávky 50 mg) jednou týdně. Pokud přípravek Enbrel nevykazuje účinek 
na stav dítěte po 12 týdnech, může lékař ukončit podávání tohoto léku.

Cesta a způsob podání

Přípravek Enbrel se podává injekcí pod kůži (subkutánní injekce). 

Přípravek Enbrel se může používat s tekutinou nebo s jídlem nebo bez nich.

Prášek se musí před použitím rozpustit. Podrobný návod k přípravě a injekci přípravku Enbrel je 
k dispozici v bodu 7 „Návod k přípravě a podání injekce přípravku Enbrel“. 
Roztok přípravku 
Enbrel se nesmí mísit s žádným jiným lékem. 

Pro zapamatování je dobré si zapsat do kalendáře dny v týdnu, kdy má být přípravek Enbrel podán.

Když aplikujete větší dávku přípravku Enbrel, než byste měl(a)

Jestliže jste použil(a) injekcí větší dávku přípravku Enbrel, než byste měl(a) (buď injekcí příliš velké 
dávky, nebo příliš častým podáním), informujte neprodleně lékaře nebo lékárníka. Vždy si vezměte 
vnější obal od léku s sebou, a to i tehdy, je-li prázdný.

Když zapomenete podat přípravek Enbrel

Jestliže zapomenete podat dávku, měl(a) byste ji aplikovat ihned, jakmile si vzpomenete, ledaže by 
následující pravidelná dávka měla být podána následující den. V tom případě zapomenutou dávku 
vynechejte. Potom pokračujte s injekcemi léku v obvyklé dny. Pokud si nevzpomenete až do dne, kdy 
má být podána následující injekce, nedávejte dvojitou dávku (dvě dávky ve stejný den), abyste 
nahradil(a) zapomenutou dávku.

Když přestanete podávat přípravek Enbrel

Po přerušení se mohou vrátit příznaky onemocnění.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se použití tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.

Alergické reakce

Jestliže se vyskytne některý z následujících stavů, nepoužívejte dále přípravek Enbrel. Informujte 
neprodleně lékaře, nebo navštivte nejbližší zdravotnické zařízení.

194

Potíže s polykáním nebo dýcháním

Otok obličeje, krku, rukou nebo nohou

Pocit nervozity nebo úzkosti, pocit bušení srdce, náhlé zrudnutí kůže a/nebo pocit horka

Těžká vyrážka, svědění, nebo kopřivka (vyvýšené červené nebo bledé skvrny na kůži, které 
často svědí)

Závažné alergické reakce jsou vzácné, avšak kterýkoliv z příznaků uvedených výše může znamenat 
alergickou reakci na přípravek Enbrel, proto byste měl(a) neprodleně vyhledat lékařskou pomoc.

Závažné nežádoucí účinky

Jestliže pozorujete některý z následujících stavů, můžete Vy nebo dítě potřebovat urgentní lékařskou
pomoc.

Známky závažné infekce, jako vysoká horečka, která může být spojená s kašlem, dušností, 
zimnicí, slabostí, nebo vznikem horkých červených citlivých bolestivých oblastí na kůži nebo v 
kloubech

Známky krevních chorob, jako krvácení, podlitiny nebo bledost

Známky nervových poruch, jako necitlivost nebo mravenčení, změny vidění, bolest očí, nebo 
nástup slabosti v horní nebo dolní končetině

Známky srdečního selhání nebo zhoršení srdečního selhání, jako únava nebo dušnost při 
aktivitě, otok kotníků, pocit plnosti v krku nebo v břiše, noční dušnost nebo kašel, zmodrání 
nehtových lůžek nebo okolí rtů

Známky zhoubného nádorového onemocnění: zhoubné nádorové onemocnění může 
postihnout všechny části těla včetně kůže a krve a onemocnění se může projevovat v závislosti 
na typu a místě zhoubného nádorového onemocnění. Tyto známky onemocnění mohou 
zahrnovat úbytek hmotnosti, horečku, otoky (bolestivé či nebolestivé), přetrvávající kašel, 
přítomnost boule na těle nebo výrůstky na kůži.    

Známky autoimunitní reakce (nově vytvořené protilátky mohou poškodit normální tkáně 
v těle) jako jsou bolest, svědění, slabost a poruchy dýchání, myšlení, vnímání nebo zraku. 

Známky lupusu nebo syndromu podobnému lupusu, jako jsou změny hmotnosti, 
přetrvávající vyrážka, horečka, bolest kloubů nebo svalů, únava.

Známky zánětu cévní stěny, jako jsou bolest, horečka, zarudnutí nebo horkost kůže, svědění. 

Tyto nežádoucí účinky jsou vzácné nebo méně časté, ale představují závažné stavy (některé z nich 
mohou vzácně skončit i smrtí). Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, neprodleně 
informujte lékaře nebo navštivte nejbližší zdravotnické zařízení. 

Známé nežádoucí účinky přípravku Enbrel zahrnující níže uvedené ve skupinách s klesající 
četností: 

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů): 
Infekce (včetně nachlazení, zánětu vedlejších nosních dutin, zánětu průdušek, infekce 
močových cest, zánětu kůže); reakce v místě injekce (včetně krvácení, podlitin, zčervenání, 
svědění, bolesti a otoku). Reakce v místě injekce (nedostavují se tak často po prvním měsíci 
léčení). U některých pacientů se rozvinula reakce v předchozím místě injekce.  

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): 
alergické reakce; horečka; vyrážka; svědění; protilátky proti normální tkáni (tvorba 

autoprotilátek).

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): 
závažné infekce (včetně zápalu plic, hlubokých infekcí kůže, infekcí kloubů, infekcí krve a 
infekce v různých místech); zhoršení městnavého srdečního selhání; nízký počet červených 
krvinek; nízký počet bílých krvinek; nízký počet neutrofilů (typ bílých krvinek); nízký počet 

195

krevních destiček; rakovina kůže (s výjimkou melanomu); lokalizované otoky kůže 
(angioedém); kopřivka (vyvýšené červené nebo bledé skvrny na kůži, které často svědí); oční 
zánět; lupénka (nová nebo zhoršující se); zánět cévní stěny postihující více orgánů; zvýšené 
hodnoty jaterních testů v krvi (u pacientů léčenýchsoučasně methotrexátem se frekvence 
výskytu zvýšených hodnot jaterních testů v krvi udává jako četnost „častá“). 

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů): 
závažné alergické reakce (včetně závažných lokalizovaných otoků kůže a sípání); lymfom (typ 
nádorového onemocnění krve); melanom (typ rakoviny kůže); leukemie (nádorové onemocnění 
postihující krev a kostní dřeň); kombinace nízkého počtu krevních destiček, červených a bílých 
krvinek; poruchy nervového systému (se závažnou svalovou slabostí a známkami a příznaky 
podobnými roztroušené skleróze nebo zánětu očních nervů nebo míchy); tuberkulóza; nový 
nástup městnavého srdečního selhání; křeče; lupus erythematodes, nebo onemocnění, které jej 
klinicky připomíná (příznaky mohou zahrnovat přetrvávající vyrážku, horečku, bolest kloubů a 
únavu); kožní vyrážka, která může vést k závažným puchýřům a k olupování kůže; zánětlivé 
onemocnění jater vyvolané poruchou imunitního systému (autoimunitní hepatitida; u pacientů 
léčených současně methotrexátem se frekvence výskytu udává jako četnost „méně častá“); 
porucha imunity, která může postihnout plíce, kůži a lymfatické uzliny (sarkoidóza); zánět nebo 
zjizvení plic (u pacientů léčených současně methotrexátem se frekvence výskytu udává jako 
četnost „méně častá“).

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):
porucha tvorby krevních buněk v kostní dřeni.

Četnost neznámá (z dostupných údajů nelze určit):
Merkelův buněčný karcinom (typ rakoviny kůže); nadměrná aktivace bílých krvinek spojená se 
zánětem (syndrom aktivace makrofágů); recidiva (opakování) hepatitidy B (jaterní infekce); 
zhoršení stavu dermatomyositidy (zánět svalů a svalová slabost spojená s kožní vyrážkou).

Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

Nežádoucí  účinky  a  jejich  četnost  pozorované  u  dětí  a  dospívajících  jsou  podobné  těm,  které  jsou 
uvedeny výše.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 
nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 
k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Enbrel uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a štítku za 
„Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 ºC – 8 ºC). 
Chraňte před mrazem.

Před přípravou roztoku přípravku Enbrel lze přípravek Enbrel uchovávat mimo chladničku při teplotě 
maximálně do 25 ºC jednorázově po dobu až čtyř týdnů; po uplynutí této doby nesmí být znovu 
uchováván v chladu (v chladničce). Přípravek Enbrel musí být zlikvidován, pokud není použit do čtyř 
týdnů po vyjmutí z chladničky. Doporučuje se zaznamenat si datum, kdy byl přípravek Enbrel vyjmut 

196

z chladničky, a datum, po kterém musí být přípravek Enbrel zlikvidován (ne déle než 4 týdny po 
vyjmutí z chladničky). 

Doporučuje se připravený roztok přípravku Enbrel ihned spotřebovat. Pokud je však roztok uchováván 
při teplotě do 25 ºC, je možno jej použít po dobu až 6 hodin. 

Nepoužívejte tento přípravek, pokud zjistíte, že roztok není čirý, nebo že obsahuje částice. Roztok má 
být čirý, bezbarvý až světle žlutý nebo světle hnědý, bez hrudek, vloček nebo částic.

Pečlivě znehodnoťte připravený roztok, který nebyl použit do 6 hodin po otevření.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Enbrel obsahuje

Léčivou látkou je etanerceptum. Jedna injekční lahvička přípravku Enbrel 25 mg obsahuje
etanerceptum 25 mg.

Pomocnými látkami jsou:
Prášek: Mannitol (E421), sacharosa a trometamol. 

Jak přípravek Enbrel vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Enbrel 25 mg se dodává jako bílý prášek k přípravě injekčního roztoku (prášek pro přípravu 
injekce). Každé balení obsahuje 4 injekční lahvičky s jednou dávkou prášku a 8 alkoholových 
tamponů. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Výrobce:

Pfizer Limited  

Wyeth Pharmaceuticals

Ramsgate Road

New Lane

Sandwich

Havant

Kent CT13 9NJ 

Hampshire, PO9 2NG

Velká Británie

Velká Británie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

België/Belgique/Belgien
Luxembourg/Luxemburg
Pfizer S.A. / N.V.
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Kύπρος
PFIZER EΛΛAΣ A.E. (CYPRUS BRANCH)
T

: +357 22 817690

Česká republika
Pfizer PFE, spol. s r.o. 
Tel: +420-283-004-111

Magyarország
Pfizer Kft.
Tel: +36 1 488 3700

Danmark
Pfizer ApS
Tlf: +45 44 201 100

Malta
Vivian Corporation Ltd.
Tel: +35621 344610

197

Deutschland
Pfizer Pharma GmbH
Tel: +49 (0)30 550055-51000

Nederland
Pfizer bv
Tel: +31 (0)10 406 43 01

България
Пфайзер Люксембург САРЛ, 
Клон България
Teл: +359 2 970 4333

Norge
Pfizer Norge AS
Tlf: +47 67 52 61 00

Eesti
Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal
Tel: +372 666 7500

Österreich
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0)1 521 15-0

Ελλάδα
PFIZER EΛΛAΣ A.E.
Τηλ.: +30 210 67 85 800

Polska
Pfizer Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 335 61 00

España
Pfizer, S.L.
Télf: +34 91 490 99 00

Portugal
Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda
Tel: (+351) 21 423 55 00

France
Pfizer
Tél +33 (0)1 58 07 34 40

România
Pfizer Romania S.R.L
Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Hrvatska
Pfizer Croatia d.o.o.
Tel: +385 1 3908 777

Slovenija
Pfizer Luxembourg SARLPfizer, podružnica 
za svetovanje s področja farmacevtske 
dejavnosti, Ljubljana
Tel: +386 (0)1 52 11 400

Ireland
Pfizer Healthcare Ireland
Tel: +1800 633 363 (toll free)
Tel: +44 (0)1304 616161

Slovenská republika
Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka 
Tel: +421 2 3355 5500

Ísland
Icepharma hf.
Tel: +354 540 8000

Suomi/Finland
Pfizer Oy
Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Italia 
Pfizer S.r.l.
Tel: +39 06 33 18 21

Sverige 
Pfizer Innovations AB
Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija
Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā
Tel. +371 67035775

United Kingdom
Pfizer Limited
Tel: +44 (0)1304 616161

Lietuva
Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje
Tel. +3705 2514000

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné  informace  o  tomto  léčivém  přípravku  jsou  k dispozici  na  webových  stránkách  Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

198

7.

Návod k přípravě a podávání injekce přípravku Enbrel 

Tento bod je rozdělen do následujících podbodů:

a.

Úvod

b. 

Příprava před injekcí

c.

Příprava dávky přípravku Enbrel k injekci 

d.

Přidávání vody na injekci  

e.

Odsání roztoku přípravku Enbrel z lahvičky

f.

Výběr místa pro injekci

g.

Příprava místa pro injekci a podání injekčního roztoku přípravku Enbrel

h.

Likvidace zbylého odpadu

a.

Úvod

Tento návod vysvětluje, jak si připravit a aplikovat injekci přípravku Enbrel. Pečlivě si ho přečtěte a 
postupujte podle něho krok za krokem. Lékař a/nebo sestra Vám vysvětlí správnou techniku podání 
injekce sobě nebo dítěti. Nesnažte se podat dávku léku, pokud si nejste jist(a), že rozumíte instrukci a 
umíte si injekci připravit a podat.

Tento lék nesmí být smíchán s žádným jiným lékem.

b.

Příprava před injekcí

Umyjte si pečlivě ruce.

Zvolte si čistou, dobře osvětlenou a rovnou pracovní plochu.

Vyndejte injekční lahvičku s přípravkem Enbrel z chladničky a položte ji na rovnou plochu.

Budete také potřebovat následující předměty:

sterilní injekční stříkačku a jehlu/jehly 25G 

 16 mm nebo podobné;

lahvičku nebo ampuli s vodou na injekci;
2 tampony napuštěné alkoholem.

Zkontrolujte doby použitelnosti na štítku lahvičky s přípravkem Enbrel a na štítku vody na 
injekci. Po uplynutí měsíce a roku na obalu nesmí být použity.

c.

Příprava dávky přípravku Enbrel k injekci

Odstraňte krytku z plastické hmoty z lahvičky s přípravkem Enbrel. NESNÍMEJTE šedou 
zátku ani hliníkový uzávěr horní části lahvičky.

Použijte nový tampon napuštěný alkoholem k očištění šedé zátky lahvičky s přípravkem Enbrel. 
Po očištění se už nedotýkejte rukama zátky. 

Zkontrolujte, zda máte jehlu na injekční stříkačce. Jestliže nevíte, jak nasadit jehlu na stříkačku, 
požádejte o radu lékaře nebo zdravotní sestru.

Odstraňte krytku jehly rovným tahem směrem od injekční stříkačky. Dbejte přitom na to, abyste 
se jehlou ničeho nedotknul(a) (viz obrázek 1). Dejte pozor, abyste nepoškodil(a) injekční jehlu 
ohnutím nebo zkroucením krytu při jeho odstraňování.

199

Obrázek 1

Zkontrolujte, zda injekční stříkačka obsahuje 1 ml vody na injekci. 

Nevíte-li, jak naplnit injekční stříkačku, požádejte o radu lékaře nebo zdravotní sestru.

Přesvědčte se, že injekční stříkačka neobsahuje žádné vzduchové bubliny. 

Lahvičku s přípravkem Enbrel postavte na pracovní plochu, např. na stůl, hrdlem směrem 
nahoru a zasuňte jehlu injekční stříkačky kolmo dolů, skrz středový kruh šedé zátky lahvičky 
(viz obrázek 2). Jestliže má jehla správný směr, měl(a) byste cítit mírný odpor a pak “lupnutí”
při průchodu jehly skrz střed zátky. Zkontrolujte špičku jehly v okénku zátky (viz obrázek 3). 
Jestliže jehla není správně nasměrována, ucítíte stálý odpor při průchodu jehly zátkou a žádné 
lupnutí”. Nezasunujte jehlu šikmo, mohla by se ohnout  a/nebo zamezit správnému doplnění 
rozpouštědla do lahvičky (viz obrázek 4). 

             Obrázek 2

Obrázek 3

Obrázek 4

d.

Přidávání vody na injekci

VELMI POMALU tlačte pístem, až bude všechna voda pro injekci v lahvičce. Tímto 
způsobem se zamezí vzniku pěny (množství vzduchových bublin) v roztoku (viz obrázek 5). 

Obrázek 5

Ponechejte injekční stříkačku na místě. Rozpouštějte prášek několika jemnými krouživými 
pohyby (viz obrázek 6). NETŘEPEJTE. Počkejte, až se rozpustí veškerý prášek (obvykle 
méně než 10 minut). Vzniklý roztok by měl být čirý, bezbarvý až světle žlutý nebo světle 
hnědý, bez hrudek, vloček nebo částic. V lahvičce může zůstat bílá pěna – to je běžné. 

SPRÁVNĚ

NESPRÁVN

Ě

Ě

G

um

ov

á 

tk

a

  J

eh

la

La

hv

ka

S

ík

ka

  

O

nk

  v

 z

át

ce

H

lin

ík

ov

ý 

uz

áv

ěr

200

NEPOUŽÍVEJTE Enbrel, jestliže se prášek do 10 minut nerozpustil. V tom případě začněte 
znovu s novou lahvičkou přípravku Enbrel, vodou pro injekci, stříkačkou, jehlou a tampony.  

Obrázek 6

e.

Odsání roztoku přípravku Enbrel z lahvičky

Držte lahvičku dnem vzhůru ve výši očí, injekční jehla je přitom stále v lahvičce. Pomalu 
táhněte píst zpět a nasávejte roztok do injekční stříkačky (viz obrázek 7). Tím se postupně 
snižuje hladina roztoku v lahvičce. Injekční jehlu potom musíte částečně povytáhnout tak, aby 
hrot jehly byl stále v roztoku v lahvičce. Pro dospělé pacienty se z lahvičky odčerpá celý objem 
roztoku. Pro děti se do injekční stříkačky nasaje pouze část roztoku podle doporučení lékaře.

Obrázek 7

S jehlou stále v lahvičce zkontrolujte případnou přítomnost vzduchových bublin v injekční 
stříkačce. Jemným poklepem na injekční stříkačku vyžeňte bubliny nahoru k ústí jehly (viz 
obrázek 8). Mírným zatlačením pístu vytlačte vzduch z jehly do lahvičky. Jestliže se Vám 
přitom náhodou podařilo vytlačit do lahvičky zpět i část roztoku, natáhněte jej pístem zpět do 
injekční stříkačky.

Obrázek 8

Vytáhněte úplně jehlu z lahvičky. Opět dbejte na to, aby se přitom jehla ničeho nedotknula.

(Poznámka: Po ukončení tohoto kroku se může stát, že v lahvičce zůstane malý zbytek tekutiny. Je to 
běžné.)

201

f.

Výběr místa pro injekci

Doporučují se 3 místa k podání injekce: (1) přední část střední oblasti stehna; (2) břicho, kromě 
oblasti do 5 cm kolem pupku; a (3) vnější oblast horní části paže (viz obrázek 9). Pokud si 
injekci podáváte sám/sama, neměl(a) byste použít vnější oblast horní části paže.

Obrázek 9

Pro každou injekci si vyberte vždy jiné místo. Každá nová injekce má být podána minimálně 3 
cm od místa podání předchozí injekce. Nepodávejte injekci do oblasti, kde je kůže bolestivá, 
pohmožděná, zčervenalá nebo tvrdá. Vyhněte se místům s jizvami nebo s narušenou strukturou 
kůže (strie). (Je vhodné si vždy označit místo předchozích injekcí.) 

Jestliže máte Vy nebo Vaše dítě lupénku, nesmíte podat injekci přímo do jakkoli vyvýšených, 
tlustých, červených nebo šupinatých kožních polí (lupénkou poškozená kůže). 

g.

Příprava místa pro injekci a podání injekčního roztoku přípravku Enbrel

Krouživým pohybem otřete místo zamýšleného podání injekce přípravku Enbrel alkoholovým 
tamponem. NEDOTÝKEJTE se této oblasti až do podání injekce.

Jakmile je očištěná oblast kůže již suchá, jednou rukou ji jemným stiskem nadzvedněte a pevně 
ji držte. Druhou rukou držte injekční stříkačku jako tužku. 

Krátkým rychlým pohybem zatlačte celou jehlu do kůže pod úhlem mezi 45

 až 90 (viz 

obrázek 10). Až získáte zkušenost, najdete si úhel, který bude pro Vás nebo dítě nejpohodlnější. 
Dávejte pozor, abyste netlačil/a jehlu do kůže příliš pomalu nebo velkou silou.

Obrázek 10

Jakmile je celá jehla uvnitř, pusťte kůži, kterou jste držel(a). Volnou rukou stabilizujte injekční 
stříkačku přidržením její dolní části. Pak stlačte píst injekční stříkačky a pomalu a ustálenou 
rychlostí injikujte veškerý roztok (viz obrázek 11). 

202

Obrázek 11

Když je injekční stříkačka prázdná, vytáhněte jehlu z kůže. Postupujte opatrně a držte jehlu stále 
pod stejným úhlem jako při vpichu.

Na místo vpichu přitlačte asi na 10 vteřin vatový tampon. Může dojít k slabému krvácení z 
injekčního místa. NETŘETE toto místo. Podle potřeby je možné místo vpichu přelepit.

h.

Likvidace zbylého odpadu

Injekční stříkačka a jehla nesmí být NIKDY znovu použity. Nikdy znovu nezakrývejte jehlu 
krytem. Použitou jehlu a injekční stříkačku zlikvidujte podle pokynů lékaře, zdravotní sestry 
nebo lékárníka.

Máte-li jakékoli otázky, zeptejte se lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka, kteří znají přípravek 
Enbrel.

203

Příbalová informace: informace pro uživatele

ENBREL  25 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 

Etanerceptum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci (obě strany) dříve, než začnete tento přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Váš lékař Vám dá také pohotovostní kartu pacienta, která obsahuje důležité bezpečnostní 
údaje, kterých si musíte být vědom(a) před zahájením a v průběhu celého léčení přípravkem 
Enbrel.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán pouze Vám nebo dítěti ve Vaší péči. Nedávejte jej žádné další 
osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy nebo dítě, o 
které pečujete.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Informace v této příbalové informaci jsou seřazeny do následujících 7 bodů:

1.

Co je přípravek Enbrel a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Enbrel používat

3.

Jak se přípravek Enbrel používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Enbrel uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

7.

Návod k přípravě a podávání injekce přípravku Enbrel (viz druhá strana)

1.

Co je přípravek Enbrel a k čemu se používá

Přípravek Enbrel je biologické léčivo, které se vyrábí ze dvou lidských bílkovin. Blokuje aktivitu jiné 
bílkoviny v těle, která způsobuje zánět. Přípravek Enbrel snižuje zánět spojený s určitými 
onemocněními.

U dospělých (věk 18 let a více) se může přípravek Enbrel použít k léčení středně těžkého až těžkého 
revmatoidního zánětu kloubů (revmatoidní artritida), revmatoidního zánětu kloubů s lupénkou 
(psoriatická artritida), 
závažných axiálních spondylartritid (záněty kloubů v oblasti páteře) 
včetně ankylozující spondylitidy (Bechtěrevova nemoc) a středně těžké až těžké lupénky 
(psoriáza) 
– ve všech případech obvykle pokud běžně používané léčebné postupy nebyly dostatečně 
účinné nebo nejsou pro Vás vhodné.

U revmatoidní artritidy se přípravek Enbrel obvykle používá v kombinaci s methotrexátem, i když se 
může použít také samotný, jestliže léčení methotrexátem pro Vás není vhodné. Přípravek Enbrel 
použitý samostatně nebo v kombinaci s methotrexátem může zpomalit poškození kloubů, způsobené 
revmatoidní artritidou, a zlepšit Vaši schopnost provádět normální denní činnosti.

U pacientů s psoriatickou artritidou postihující více kloubů může přípravek Enbrel zlepšit schopnost 
provádět normální denní činnosti. U pacientů se symetrickým bolestivým nebo otokovým postižením 
více kloubů (např. ruce, zápěstí a nohy) může přípravek Enbrel zpomalit strukturální poškození těchto 
kloubů, způsobená chorobou.

204

Přípravek Enbrel je také určen k léčení následujících onemocnění u dětí a dospívajících:

U následujících typů juvenilní idiopatické artritidy, pokud léčba methotrexátem nebyla 
dostatečně účinná nebo pro ně nebyla vhodná:

Polyartritida (s positivním či negativním revmatoidním faktorem) a rozšířená
oligoartritida u pacientů ve věku od 2 let

Psoriatická artritida u pacientů ve věku od 12 let

U artritidy spojené s entesitidou u pacientů ve věku od 12 let, u nichž nebylo dosaženo 
adekvátní odpovědi při aplikaci široce používané léčby nebo pro ně tato léčba není vhodná.  

Těžká psoriáza u pacientů ve věku od 6 let, u nichž nebyla dostatečně účinná fototerapie ani jiná 
celková léčení, (nebo je nebyli schopni podstoupit).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Enbrel používat

Nepoužívejte přípravek Enbrel 

jestliže jste Vy nebo dítě, o které pečujete, alergičtí na etanercept nebo kteroukoli další složku 
léku (uvedenou v bodě 6). Jestliže pocítíte Vy nebo dítě příznaky alergické reakce, jako svírání 
na prsou, sípání, závratě nebo vyrážku, nepokračujte v podávání přípravku Enbrel a ihned 
vyhledejte lékaře.

jestliže Vám nebo dítěti hrozí rozvoj závažné krevní infekce zvané sepse (otrava krve). Jestliže 
si nejste jist(a), poraďte se s lékařem.

jestliže Vy nebo dítě máte infekci jakéhokoli druhu. Jestliže si nejste jist(a), poraďte se s 
lékařem.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Enbrel se poraďte se svým lékařem.

Alergické reakce: Jestliže se u Vás nebo dítěte objeví alergická reakce, jako je tíha na hrudi, 
sípání, závratě nebo vyrážka, nepodávejte více přípravku Enbrel a kontaktujte ihned lékaře. 

Infekce/operace: Jestliže se u Vás nebo dítěte rozvíjí nová infekce nebo jste před velkou 
chirurgickou operací, lékař může chtít sledovat léčbu přípravkem Enbrel. 

Infekce/cukrovka:  Poraďte  se  s  lékařem,  jestliže  jste  Vy  nebo  dítě  měli  opakující  se  infekci 
nebo trpíte cukrovkou nebo jinými stavy, při nichž se zvyšuje riziko infekce. 

Infekce/sledování: Informujte svého lékaře o každé cestě mimo Evropu, kterou jste 
absolvoval(a) v poslední době. Pokud se u Vás nebo u Vašeho dítěte rozvinou příznaky infekce, 
jako je horečka, zimnice nebo kašel, neprodleně informujte svého lékaře. Lékař může 
rozhodnout, že Vás nebo dítě bude nadále sledovat na přítomnost infekcí i poté, co přestanete
používat přípravek Enbrel.

Tuberkulóza: U pacientů léčených přípravkem Enbrel byly hlášeny případy tuberkulózy. Lékař 
vyšetří známky a příznaky tuberkulózy předtím, než zahájí léčení přípravkem Enbrel. To může 
zahrnovat podrobnou lékařskou anamnézu, rentgen hrudníku a tuberkulinový test. Výsledky 
těchto vyšetření musí být zaznamenány do pohotovostní karty pacienta. Je velmi důležité, 
abyste informoval(a) lékaře, pokud jste Vy nebo dítě měli tuberkulózu, nebo pokud jste byli 
v kontaktu s někým, kdo ji měl. Pokud by se vyskytly příznaky tuberkulózy (jako přetrvávající 
kašel, ztráta hmotnosti, netečnost, mírná horečka), nebo jiná infekce v průběhu léčení nebo po 
jeho ukončení, informujte neprodleně lékaře.

Hepatitida B: Informujte lékaře, pokud Vy nebo dítě máte nebo jste měli v minulosti hepatitidu 
B. Lékař by měl provést vyšetření na přítomnost infekce hepatitidy B předtím, než se Vy nebo 
dítě začnete léčit přípravkem Enbrel. Léčba přípravkem Enbrel může vést k reaktivaci 

205

hepatitidy B u pacientů, kteří byli v minulosti nakaženi virem hepatitidy B. Pokud k tomu dojde, 
musíte přestat přípravek Enbrel používat.

Hepatitida C: Informujte lékaře, pokud Vy nebo dítě máte hepatitidu C. Lékař bude sledovat 
léčení přípravkem Enbrel, pokud se infekce zhorší.

Choroby krve: Jestliže se u Vás nebo u dítěte objeví jakékoli známky nebo příznaky jako 
přetrvávající horečky, bolest v krku, podlitiny, krvácení nebo bledost, vyhledejte neodkladně 
lékařskou pomoc. Takové příznaky mohou svědčit o možném život ohrožujícím onemocnění 
krve, které si může vyžádat přerušení podávání přípravku Enbrel.

Poruchy nervového systému a oční poruchy: Informujte lékaře, jestliže máte Vy nebo dítě 
roztroušenou sklerózu, optickou neuritidu (zánět zrakových nervů) nebo transverzální myelitidu 
(typ zánětu míchy). Lékař určí, zda je přípravek Enbrel vhodnou léčbou. 

Městnavé srdeční selhání: Informujte lékaře, jestliže jste Vy nebo dítě měli v minulosti 
městnavé srdeční selhání, neboť za těchto okolností je třeba opatrnosti při podávání přípravku 
Enbrel.

   

Zhoubná nádorová onemocnění: Než Vám bude předepsán přípravek Enbrel, informujte 
lékaře, pokud máte nebo Vám byl někdy diagnostikován lymfom (typ zhoubného onemocnění
krve) či jiný typ zhoubného nádorového onemocnění/rakoviny. 
U pacientů s těžkou revmatoidní artritidou, kteří trpí tímto onemocněním delší dobu, je riziko 
vzniku lymfomu vyšší než průměrné.
Děti a dospělí, kterým je přípravek Enbrel podáván, mají zvýšené riziko vzniku lymfomu nebo 
jiného typu zhoubného nádorového onemocnění/rakoviny.
U některých dětí a dospívajících pacientů, kterým byl podáván přípravek Enbrel nebo jiné léčivé 
přípravky působící stejně jako přípravek Enbrel, se rozvinula zhoubná nádorová 
onemocnění/rakovina včetně neobvyklých typů, což někdy vedlo k úmrtí. 
Někteří pacienti užívající přípravek Enbrel onemocněli rakovinou kůže. Informujte lékaře, 
pokud u Vás nebo u dítěte dojde k rozvoji jakékoli změny vzhledu kůže nebo výrůstků na kůži.

Plané neštovice: Upozorněte lékaře, jestliže jste Vy nebo dítě byli v kontaktu s planými 
neštovicemi v průběhu podávání přípravku Enbrel. Lékař stanoví, zda je vhodné preventivní 
opatření proti planým neštovicím. 

Zneužívání alkoholu: Přípravek Enbrel by se neměl použít u pacientů, kteří se léčí
s hepatitidou spojenou se zneužíváním alkoholu. Informujte, prosím, lékaře, pokud Vy nebo dítě 
ve Vaší péči máte zneužívání alkoholu v anamnéze.

Wegenerova granulomatóza: Přípravek Enbrel se nedoporučuje k léčbě Wegenerovy 
granulomatózy, vzácného zánětlivého onemocnění. Informujte lékaře, máte-li Vy nebo dítě ve 
Vaší péči Wegenerovu granulomatózu. 

Antidiabetické přípravky: Informujte svého lékaře, trpíte-li Vy nebo dítě cukrovkou či 
užíváte-li léky k léčbě cukrovky. Váš lékař stanoví, zda je u Vás či dítěte nutné během léčby 
přípravkem Enbrel snížit dávku léků k léčbě cukrovky.

Děti a dospívající

Očkování: Je-li to možné, má být dítě aktuálně naočkované všemi vakcínami před zahájením 
podávání přípravku Enbrel. Některá očkování by neměla proběhnout v době podávání přípravku 
Enbrel, např. vakcína proti poliomyelitidě, tj. proti dětské obrně. Prosím, poraďte se s lékařem 
před případným očkováním Vás či dítěte. 

Zánětlivé onemocnění střev: Byly hlášeny případy zánětlivého onemocnění střev u pacientů 
s juvenilní idiopatickou artritidou (JIA) léčených přípravkem Enbrel. Informujte lékaře, pokud 
se u dítěte objeví křeče a bolest břicha, průjem, ztráta hmotnosti nebo krev ve stolici.   

Přípravek Enbrel by neměl být obvykle podáván dětem mladším 2 let s polyartritidou nebo 
s rozšířenou oligoartritidou nebo dětem mladším 12 let s artritidou spojenou s entesitidou či 
psoriatickou artritidou nebo dětem mladším 6 let s psoriázou.

206

Další léčivé přípravky a přípravek Enbrel

Informujte lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vy nebo dítě užíváte, které jste v nedávné době 
užívali nebo které možná budete užívat (včetně anakinry, abataceptu nebo sulfasalazinu) a to i o 
lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Vy nebo Vaše dítě byste neměli používat 
přípravek Enbrel s léky, které obsahují léčivou látku anakinru nebo abatacept.

Těhotenství a kojení

Podávání přípravku Enbrel v průběhu těhotenství se nedoporučuje. Pokud jste těhotná, domníváte se, 
že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem. 

Pokud Vám byl podáván během těhotenství přípravek Enbrel, může u Vašeho novorozence existovat 
vyšší riziko infekce. Jedna studie ukázala, že když byl matkám v těhotenství podáván přípravek 
Enbrel, vyskytlo se více vrozených vad v porovnání s těhotenstvími matek, kterým nebyl podáván 
přípravek Enbrel ani jiné podobné léky (antagonisté TNF), avšak nebyl hlášen žádný zvláštní druh
vrozených vad. Je důležité, abyste dětského lékaře a další zdravotnické pracovníky informovala 
o užívání přípravku Enbrel v těhotenství ještě před tím, než novorozenec dostane jakoukoli vakcínu 
(další informace viz bod 2 „Očkování“).

Ženy užívající přípravek Enbrel nesmějí kojit, protože přípravek Enbrel přechází do mateřského 
mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nepředpokládá se, že by přípravek Enbrel ovlivnil schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3.

Jak se přípravek Enbrel používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jist(a), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže budete mít pocit, že účinek přípravku je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to lékaři nebo 
lékárníkovi.

Dávkování u dospělých pacientů (věk 18 let a více)

Revmatoidní artritida, psoriatická artritida a axiální spondylartritidy včetně ankylozující spondylitidy

Obvyklá dávka je 25 mg podaná 2x týdně, nebo 50 mg jednou týdně ve formě injekce pod kůži. Lékař 
však může stanovit odlišnou frekvenci podávání přípravku.

Ložisková lupénka

Obvyklá dávka je 25 mg dvakrát týdně nebo 50 mg jednou týdně.

Alternativně se může podávat 50 mg dvakrát týdně až po dobu 12 týdnů a potom pokračovat dávkami 
25 mg dvakrát týdně nebo 50 mg jednou týdně.

Podle Vaší odpovědi na léčbu lékař rozhodne, jak dlouho máte přípravek Enbrel používat a zda je 
třeba léčení opakovat. Pokud nevykazuje přípravek Enbrel účinek na Váš stav po 12 týdnech, může 
lékař zastavit podávání tohoto léku.

207

Použití u dětí a dospívajících

Vhodná dávka a frekvence dávkování pro dítě nebo dospívajícího bude záviset na tělesné hmotnosti a 
onemocnění. Lékař Vám poskytne detailní návod k přípravě a odměření vhodné dávky.

U pacientů s polyartritidou či rozšířenou oligoartritidou ve věku od 2 let, nebo u pacientů s artritidou 
spojenou s entesitidou nebo u pacientů s psoriatickou artritidou ve věku od 12 let je obvyklá dávka 0,4 
mg přípravku Enbrel na kg tělesné hmotnosti (až do maximální dávky 25 mg) dvakrát týdně nebo 0,8 
mg přípravku Enbrel na kg tělesné hmotnosti (až do maximální dávky 50 mg) jednou týdně. 

U pacientů s lupénkou ve věku od 6 let je obvyklá dávka 0,8 mg přípravku Enbrel na kg tělesné 
hmotnosti (až do maximální dávky 50 mg) jednou týdně. Pokud přípravek Enbrel nevykazuje účinek 
na stav dítěte po 12 týdnech, může lékař ukončit podávání tohoto léku.

Cesta a způsob podání

Přípravek Enbrel se podává injekcí pod kůži (subkutánní injekce).

Přípravek Enbrel se může používat s tekutinou nebo s jídlem nebo bez nich.

Prášek se musí před podáním rozpustit. Podrobný návod k přípravě a injekci přípravku Enbrel je 
k dispozici v bodu 7 „Návod k přípravě a podání injekce přípravku Enbrel“. 
Roztok přípravku
Enbrel se nesmí mísit s žádným jiným lékem.

Pro zapamatování je dobré si zapsat do kalendáře dny v týdnu, kdy má být přípravek Enbrel podán.

Když aplikujete větší dávku přípravku Enbrel, než byste měl(a)

Jestliže jste použil(a) větší dávku přípravku Enbrel, než byste měl/a (buď injekcí příliš velké dávky 
nebo příliš častým podáním), informujte neprodleně lékaře nebo lékárníka. Vždy si vezměte vnější 
obal od léku s sebou, a to i tehdy, je-li prázdný.

Když zapomenete podat přípravek Enbrel

Jestliže zapomenete podat dávku, měl/a byste ji aplikovat ihned, jakmile si vzpomenete, ledaže by 
následující pravidelná dávka měla být podána následující den. V tom případě zapomenutou dávku 
vynechejte. Potom pokračujte s injekcemi léku v obvyklé dny. Pokud si nevzpomenete až do dne, kdy 
má být podána následující injekce, nedávejte dvojitou dávku (dvě dávky ve stejný den), abyste 
nahradil(a) zapomenutou dávku.

Když přestanete podávat přípravek Enbrel

Po přerušení se mohou vrátit příznaky onemocnění.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se použití tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se však nemusí 
vyskytnout u každého.

Alergické reakce

Jestliže se vyskytne některý z následujících stavů, nepoužívejte dále přípravek Enbrel. Informujte 
neprodleně lékaře, nebo navštivte nejbližší zdravotnické zařízení.

208

Potíže s polykáním nebo dýcháním

Otok obličeje, krku, rukou nebo nohou

Pocit nervozity nebo úzkosti, pocit bušení srdce, nebo náhlé zrudnutí kůže a/nebo pocit horka

Těžká vyrážka, svědění, nebo kopřivka (vyvýšené červené nebo bledé skvrny na kůži, které 
často svědí)

Závažné alergické reakce jsou vzácné, avšak kterýkoliv z příznaků uvedených výše může znamenat 
alergickou reakci na přípravek Enbrel, proto byste měl/a neprodleně vyhledat lékařskou pomoc.

Závažné nežádoucí účinky

Jestliže pozorujete některý z následujících stavů, můžete Vy nebo dítě potřebovat urgentní lékařskou
pomoc.

Známky závažné infekce, jako vysoká horečka, která může být spojená s kašlem, dušností, 
zimnicí, slabostí, nebo vznikem horkých červených citlivých bolestivých oblastí na kůži nebo v 
kloubech

Známky krevních chorob, jako krvácení, podlitiny nebo bledost

Známky nervových poruch, jako necitlivost nebo mravenčení, změny vidění, bolest očí, nebo 
nástup slabosti v horní nebo dolní končetině

Známky srdečního selhání nebo zhoršení srdečního selhání, jako únava nebo dušnost při 
aktivitě, otok kotníků, pocit plnosti v krku nebo v břiše, noční dušnost nebo kašel, zmodrání 
nehtových lůžek nebo okolí rtů

Známky zhoubného nádorového onemocnění: zhoubné nádorové onemocnění může 
postihnout všechny části těla včetně kůže a krve a onemocnění se může projevovat v závislosti 
na typu a místě zhoubného nádorového onemocnění. Tyto známky onemocnění mohou 
zahrnovat úbytek hmotnosti, horečku, otoky (bolestivé či nebolestivé), přetrvávající kašel, 
přítomnost boule na těle nebo výrůstky na kůži.    

Známky autoimunitní reakce (nově vytvořené protilátky mohou poškodit normální tkáně 
v těle) jako jsou bolest, svědění, slabost a poruchy dýchání, myšlení, vnímání nebo zraku

Známky lupusu nebo syndromu podobnému lupusu, jako jsou změny hmotnosti, 
přetrvávající vyrážka, horečka, bolest kloubů nebo svalů, únava.

Známky zánětu cévní stěny, jako jsou bolest, horečka, zarudnutí nebo horkost kůže, svědění. 

Tyto nežádoucí účinky jsou vzácné nebo méně časté, ale představují závažné stavy (některé z nich 
mohou vzácně skončit i smrtí). Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, neprodleně 
informujte lékaře, nebo navštivte nejbližší zdravotnické zařízení.

Známé nežádoucí účinky přípravku Enbrel zahrnují níže uvedené ve skupinách s klesající 
četností: 

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů): 
Infekce (včetně nachlazení, zánětu vedlejších nosních dutin, zánětu průdušek, infekce 
močových cest, zánětu kůže); reakce v místě injekce (včetně krvácení, podlitin, zčervenání, 
svědění, bolesti a otoku). Reakce v místě injekce (nedostavují se tak často po prvním měsíci 
léčení). U některých pacientů se rozvinula reakce v předchozím místě injekce.  

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): 
alergické reakce; horečka; vyrážka; svědění; protilátky proti normální tkáni (tvorba 

autoprotilátek).

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): 
závažné infekce (včetně zápalu plic, hlubokých infekcí kůže, infekcí kloubů, infekcí krve a 
infekce v různých místech); zhoršení městnavého srdečního selhání; nízký počet červených 
krvinek, nízký počet bílých krvinek, nízký počet neutrofilů (typ bílých krvinek); nízký počet 

209

krevních destiček; rakovina kůže (s výjimkou melanomu); lokalizované otoky kůže 
(angioedém); kopřivka (vyvýšené červené nebo bledé skvrny na kůži, které často svědí); oční 
zánět; lupénka (nová nebo zhoršující se); zánět cévní stěny postihující více orgánů; zvýšené 
hodnoty jaterních testů v krvi (u pacientů léčených současně methotrexátem se frekvence 
výskytu zvýšených hodnot jaterních testů v krvi udává jako četnost „častá“). 

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů): 
závažné alergické reakce (včetně závažných lokalizovaných otoků kůže a sípání); lymfom (typ 
nádorového onemocnění krve); leukemie (nádorové onemocnění postihující krev a kostní dřeň);
melanom (typ rakoviny kůže); kombinace nízkého počtu krevních destiček, červených a bílých
krvinek; poruchy nervového systému (se závažnou svalovou slabostí a známkami a příznaky 
podobnými roztroušené skleróze nebo zánětu očních nervů nebo míchy); tuberkulóza; nový 
nástup městnavého srdečního selhání; křeče; lupus erythematodes, nebo onemocnění, které jej 
klinicky připomíná (příznaky mohou zahrnovat přetrvávající vyrážku, horečku, bolest kloubů a 
únavu); kožní vyrážka, která může vést k závažným puchýřům a k olupování kůže; zánětlivé 
onemocnění jater vyvolané poruchou imunitního systému (autoimunitní hepatitida; u pacientů 
léčených současně methotrexátem se frekvence výskytu udává jako četnost „méně častá“); 
porucha imunity, která může postihnout plíce, kůži a lymfatické uzliny (sarkoidóza); zánět nebo 
zjizvení plic (u pacientů léčených současně methotrexátem se frekvence výskytu udává jako 
četnost „méně častá“).

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):
porucha tvorby krevních buněk v kostní dřeni.

Četnost neznámá (z dostupných údajů nelze určit):
Merkelův buněčný karcinom (typ rakoviny kůže); nadměrná aktivace bílých krvinek spojená se 
zánětem (syndrom aktivace makrofágů); recidiva (opakování) hepatitidy B (jaterní infekce); 
zhoršení stavu dermatomyositidy (zánět svalů a svalová slabost spojená s kožní vyrážkou).

Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

Nežádoucí účinky a jejich četnost pozorované u dětí a dospívajících jsou podobné těm, které jsou 
uvedeny výše.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 
nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 
k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Enbrel uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a štítku za 
„Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 ºC – 8 ºC). 
Chraňte před mrazem.

Před přípravou roztoku přípravku Enbrel lze přípravek Enbrel uchovávat mimo chladničku při teplotě 
maximálně do 25 ºC jednorázově po dobu až čtyř týdnů; po uplynutí této doby nesmí být znovu 
uchováván v chladu (v chladničce). Přípravek Enbrel musí být zlikvidován, pokud není použit do čtyř 
týdnů po vyjmutí z chladničky. Doporučuje se, zaznamenat si datum, kdy byl přípravek Enbrel vyjmut 

210

z chladničky a datum, po kterém musí být přípravek Enbrel zlikvidován (ne déle než 4 týdny po 
vyjmutí z chladničky). 

Doporučuje se připravený roztok přípravku Enbrel ihned spotřebovat. Pokud je však roztok uchováván 
při teplotě do 25 ºC, je možno jej použít po dobu až 6 hodin. 

Nepoužívejte tento přípravek, pokud zjistíte, že roztok není čirý, nebo že obsahuje částice. Roztok má 
být čirý, bezbarvý až světle žlutý nebo světle hnědý, bez hrudek, vloček nebo částic.
Pečlivě znehodnoťte připravený roztok, který nebyl použit do 6 hodin po otevření.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.

6.

Obsah balení a další informace 

Co přípravek Enbrel obsahuje

Léčivou látkou je etanerceptum. Jedna injekční lahvička přípravku Enbrel 25 mg obsahuje
etanerceptum 25 mg.
Pomocnými látkami jsou:
Prášek: Mannitol (E421), sacharosa a trometamol. 
Rozpouštědlo: Voda pro injekci. 

Jak přípravek Enbrel vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Enbrel 25 mg dostáváte jako bílý prášek a rozpouštědlo k přípravě injekčního roztoku
(prášek k přípravě injekce). Každé balení obsahuje 4, 8 nebo 24 injekční lahvičky s jednou dávkou 
prášku, 4, 8 nebo 24 předplněné injekční stříkačky s vodou na injekci, 4, 8 nebo 24 jehly, 4, 8 nebo 24 
adaptéry na lahvičky a 8, 16 nebo 48 alkoholových tamponů. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Výrobce:

Pfizer Limited  

Wyeth Pharmaceuticals

Ramsgate Road

New Lane

Sandwich

Havant

Kent CT13 9NJ

Hampshire, PO9 2NG

Velká Británie

  

Velká Británie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

België/Belgique/Belgien
Luxembourg/Luxemburg
Pfizer S.A. / N.V.
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Kύπρος
PFIZER EΛΛAΣ A.E. (CYPRUS BRANCH)
T

: +357 22 817690

Česká republika
Pfizer PFE, spol. s r.o. 
Tel: +420-283-004-111

Magyarország
Pfizer Kft.
Tel: +36 1 488 3700

211

Danmark
Pfizer ApS
Tlf: +45 44 201 100

Malta
Vivian Corporation Ltd.
Tel: +35621 344610

Deutschland
Pfizer Pharma GmbH
Tel: +49 (0)30 550055-51000

Nederland
Pfizer bv
Tel: +31 (0)10 406 43 01

България
Пфайзер Люксембург САРЛ, 
Клон България
Teл: +359 2 970 4333

Norge
Pfizer Norge AS
Tlf: +47 67 52 61 00

Eesti
Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal
Tel: +372 666 7500

Österreich
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0)1 521 15-0

Ελλάδα
PFIZER EΛΛAΣ A.E.
Τηλ.: +30 210 67 85 800

Polska
Pfizer Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 335 61 00

España
Pfizer, S.L.
Télf: +34 91 490 99 00

Portugal
Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda
Tel: (+351) 21 423 55 00

France
Pfizer
Tél +33 (0)1 58 07 34 40

România
Pfizer Romania S.R.L
Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Hrvatska
Pfizer Croatia d.o.o.
Tel: +385 1 3908 777

Slovenija
Pfizer Luxembourg SARLPfizer, podružnica 
za svetovanje s področja farmacevtske 
dejavnosti, Ljubljana
Tel: +386 (0)1 52 11 400

Ireland
Pfizer Healthcare Ireland
Tel: +1800 633 363 (toll free)
Tel: +44 (0)1304 616161

Slovenská republika
Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka 
Tel: +421 2 3355 5500

Ísland
Icepharma hf.
Tel: +354 540 8000

Suomi/Finland
Pfizer Oy
Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Italia 
Pfizer S.r.l.
Tel: +39 06 33 18 21

Sverige 
Pfizer Innovations AB
Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija
Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā
Tel. +371 67035775

United Kingdom
Pfizer Limited
Tel: +44 (0)1304 616161

Lietuva
Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje
Tel. +3705 2514000

212

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné  informace  o  tomto léčivém přípravku  jsou  k  dispozici na  webových  stránkách  Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

7.

Návod k přípravě a podávání injekce přípravku Enbrel 

Tento bod je rozdělen do následujících podbodů:

a.

Úvod

b. 

Příprava před injekcí

c.

Příprava dávky přípravku Enbrel za použití „Návodu “ (na spodní straně balení)

d.

Přidávání rozpouštědla 

e.

Odsání roztoku přípravku Enbrel z lahvičky

f.

Nasazení jehly na injekční stříkačku

g.

Výběr místa pro injekci

h.

Příprava místa pro injekci a podání injekčního roztoku přípravku Enbrel

i.

Likvidace zbylého odpadu

a.

Úvod

Tento návod vysvětluje, jak si připravit a aplikovat injekci přípravku Enbrel. Pečlivě si ho přečtěte a 
postupujte podle něho krok za krokem. Lékař a/nebo sestra Vám vysvětlí správnou techniku podání 
injekce sobě nebo dítěti.  Nesnažte se podat dávku léku, pokud si nejste jist(a), že rozumíte instrukci a 
umíte si injekci připravit a podat.

Tento lék nesmí být smíchán s žádným jiným lékem.

b.

Příprava před injekcí

Umyjte si pečlivě ruce.

Zvolte si čistou, dobře osvětlenou a rovnou pracovní plochu.

Balení s dávkou má obsahovat níže vyjmenované části (jestliže je nemá, nepoužijte ho a 
poraďte se s lékárníkem). Použijte pouze součásti zde uvedené. NEPOUŽÍVEJTE žádnou 
jinou injekční stříkačku.

1 injekční lahvička s přípravkem Enbrel
1 předplněná injekční stříkačka naplněná čirým bezbarvým rozpouštědlem (voda pro injekci)
1 jehla
1 adaptér na lahvičky
2 tampony napuštěné alkoholem

Zkontrolujte doby použitelnosti na štítcích lahvičky a předplněné injekční stříkačky. Po uplynutí 
měsíce a roku uvedených na obalu nesmí být použity.

c.

Příprava dávky přípravku Enbrel k injekci

Vyndejte obsah z balení.

Odstraňte krytku z plastické hmoty z lahvičky s přípravkem Enbrel (viz obrázek 1). 
NESNÍMEJTE šedou zátku ani hliníkový uzávěr horní části lahvičky.

213

Obrázek 1

Použijte nový tampon napuštěný alkoholem k očištění šedé zátky lahvičky s přípravkem Enbrel. 
Po očištění se už nedotýkejte rukama zátky a nedovolte, aby se zátka něčeho dotkla.

Postavte lahvičku na čistý rovný povrch hrdlem nahoru.

Odstraňte papír ze zadní části balení adaptéru. 

Položte adaptér lahvičky, stále ještě v plastikovém obalu, na horní část lahvičky s přípravkem 
Enbrel tak, aby hrot adaptéru lahvičky směřoval do středu zvýšeného kruhu na horní části zátky 
lahvičky (viz obrázek 2).

Jednou rukou držte lahvičku pevně na pracovní ploše. Druhou rukou SILNĚ TLAČTE DOLŮ
na obal adaptéru, až ucítíte, jak hrot adaptéru proniká zátkou lahvičky, a UCÍTÍTE A 
USLYŠÍTE, JAK DO NÍ ADAPTÉR UDĚLAL DÍRU 
(viz obrázek 4). NETLAČTE adaptér 
dolů pod jakýmkoli úhlem (viz obrázek 4). Je důležité, aby hrot adaptéru úplně proniknul 
zátkou lahvičky. 

Obrázek 2

Obrázek 3

Obrázek 4

SPRÁVNĚ

NESPRÁVNĚ

Jednou rukou držte lahvičku, druhou pak odstraňte plastikový obal z adaptéru lahvičky (viz 
obrázek 5).

Obrázek 5

Odstraňte ochranný kryt ze špičky injekční stříkačky ulomením bílé krytky v místě perforace. 
To se provede držením límce bílé krytky jednou rukou a pevným uchopením konce bílé krytky 
druhou rukou a jejím střídavým ohýbáním dolů a nahoru až do jejího odlomení (viz obrázek 6). 
NEODSTRAŇUJTE bílý límec, který zůstává na injekční stříkačce.

214

Obrázek 6

Nepoužívejte stříkačku, která již měla ulomenou perforaci, začněte znovu s jiným dávkovacím 
balením.

Držte skleněné tělo injekční stříkačky (ne bílý límec) jednou rukou, adaptér lahvičky (ne 
lahvičku) druhou rukou a spojte stříkačku s adaptérem vložením hrotu do otvoru a otáčením ve 
směru hodinových ručiček až do úplného zajištění (viz obrázek 7).

Obrázek 7

d.

Přidávání rozpouštědla

Zatímco držíte lahvičku hrdlem nahoru na pracovní ploše, VELMI POMALU tlačte pístem, až 
bude všechno rozpouštědlo v lahvičce. Tímto způsobem se zamezí vzniku pěny (množství 
vzduchových bublinek) v roztoku (viz obrázek 8).

Jakmile je rozpouštědlo v lahvičce s přípravkem Enbrel, píst se může samovolně zvedat. Je to 
důsledek tlaku vzduchu, což není důvodem ke znepokojení. 

Obrázek 8

Se stříkačkou stále spojenou s lahvičkou rozpouštějte prášek několika jemnými krouživými 
pohyby (viz obrázek 9). NETŘEPEJTE. Počkejte, až se rozpustí veškerý prášek (obvykle 
méně než 10 minut). Vzniklý roztok by měl být čirý, bezbarvý až světle žlutý nebo světle 
hnědý, bez hrudek, vloček nebo částic. V lahvičce může zůstat bílá pěna – to je běžné. 
NEPOUŽÍVEJTE přípravek Enbrel, jestliže se veškerý prášek do 10 minut nerozpustil. 
Začněte znovu s jiným balením.

Obrázek 9

215

e.

Odsání roztoku přípravku Enbrel z lahvičky

Se stříkačkou stále spojenou s lahvičkou a adaptérem držte lahvičku dnem vzhůru ve výši očí. 
Úplně stlačte píst směrem do lahvičky (viz obrázek 10).

Obrázek 10

Pak pomalu táhněte píst zpět a nasávejte roztok do injekční stříkačky (viz obrázek 11). Pro 
dospělé pacienty se z lahvičky odčerpá celý objem roztoku. Pro děti se do injekční stříkačky 
nasaje pouze část roztoku podle doporučení lékaře. Po nasátí roztoku z lahvičky můžete mít ve 
stříkačce nějaký vzduch. Neznepokojujte se tím, odstraníte jej v následujícím kroku.

Obrázek 11

Držte lahvičku ve svislé poloze a odšroubujte stříkačku od adaptéru lahvičky otáčením proti 
směru hodinových ručiček (viz obrázek 12).

Obrázek 12

Položte předplněnou injekční stříkačku na čistou rovnou pracovní plochu. Dávejte pozor, aby se 
špička ničeho nedotknula. Dbejte na to, abyste přitom nestlačil(a) píst.

(Poznámka: Po ukončení tohoto kroku se může stát, že v lahvičce zůstane malý zbytek tekutiny. Je to 
běžné.)

f.

Nasazení jehly na injekční stříkačku

Jehla je balena v plastovém obalu, aby byla sterilní.

Při otevírání plastového obalu uchopte jeho krátký široký konec do jedné ruky. Druhou rukou 
chyťte jeho delší část.

Ohýbáním většího konce nahoru a dolů ulomte pojistku (viz obrázek 13)

216

Obrázek 13

Po odlomení pojistky odstraňte krátký široký konec plastového obalu.

Jehla zůstane v delší části obalu.

Držte obal s jehlou v jedné ruce, druhou rukou uchopte stříkačku a vložte její hrot do otvoru 
jehly.

Spojte stříkačku s jehlou otáčením ve směru hodinových ručiček až do úplného zajištění (viz 

obrázek 14).

Obrázek 14

Opatrně sejměte plastový kryt rovným tahem směrem od  jehly. Dbejte přitom na to, abyste se 
jehlou ničeho nedotknul(a) (viz obrázek 15). Dejte pozor, abyste nepoškodil(a) injekční jehlu 
ohnutím nebo zkroucením krytu při jeho odstraňování.

Obrázek 15

Držte stříkačku jehlou vzhůru. Vyžeňte vzduchové bubliny pomalým stlačením pístu, až je 
veškerý vzduch odstraněn (viz obrázek 16).

Obrázek 16

g.

Výběr místa pro injekci

Doporučují se 3 místa k podání injekce: (1) přední část střední oblasti stehna;  (2) břicho, kromě 
oblasti do 5 cm kolem pupku; a (3) vnější oblast horní části paže (viz obrázek 17). Pokud si 
injekci podáváte sám/sama, neměl/a byste použít vnější oblast horní části paže.

217

Obrázek 17

Pro každou injekci si vyberte vždy jiné místo. Každá nová injekce má být podána minimálně 3 
cm od místa podání předchozí injekce. Nepodávejte injekci do oblasti, kde je kůže bolestivá, 
pohmožděná, zčervenalá nebo tvrdá. Vyhněte se místům s jizvami nebo s narušenou strukturou 
kůže (strie). (Je vhodné si vždy označit místa předchozích injekcí.) 

Jestliže máte Vy nebo Vaše dítě lupénku, nesmíte podat injekci přímo do jakkoli vyvýšených, 
tlustých, červených nebo šupinatých kožních polí (lupénkou poškozená kůže).

h.

Příprava místa pro injekci a podání injekčního roztoku přípravku Enbrel

Krouživým pohybem otřete místo zamýšleného podání injekce přípravku Enbrel alkoholovým 
tamponem. NEDOTÝKEJTE se této oblasti až do podání injekce.

Jakmile je očištěná oblast kůže již suchá, jednou rukou ji jemným stiskem nadzvedněte a pevně 
ji držte. Druhou rukou držte injekční stříkačku jako tužku.

Krátkým rychlým pohybem zatlačte celou jehlu do kůže pod úhlem mezi 45

 až 90 (viz 

obrázek 18). Až získáte zkušenost, najdete si úhel, který bude pro Vás nebo dítě nejpohodlnější. 
Dávejte pozor, abyste netlačil(a) jehlu do kůže příliš pomalu, nebo velkou silou.

Obrázek 18

Jakmile je celá jehla uvnitř, pusťte kůži, kterou jste drželi.Volnou rukou stabilizujte injekční 
stříkačku přidržením její dolní části. Pak stlačte píst a pomalu a ustálenou rychlostí injikujte 
veškerý roztok (viz obrázek 19). 

218

Obrázek 19

Když je injekční stříkačka prázdná, vytáhněte jehlu z kůže. Postupujte opatrně a držte jehlu stále 
pod stejným úhlem jako při vpichu.

Na místo vpichu přitlačte asi na 10 vteřin vatový tampon. Může dojít k slabému krvácení z 
injekčního místa. NETŘETE toto místo. Podle potřeby je možné místo vpichu přelepit.

i.

Likvidace zbylého odpadu

Injekční stříkačka a jehla nesmí být NIKDY znovu použity. Použitou jehlu a injekční stříkačku 
zlikvidujte podle pokynů lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka.

Máte-li jakékoli otázky, zeptejte se lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka, kteří znají přípravek 
Enbrel.

219

Příbalová informace: informace pro uživatele

ENBREL  25 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

ENBREL 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Etanerceptum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci (obě strany) dříve, než začnete tento přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Váš lékař Vám dá také pohotovostní kartu pacienta, která obsahuje důležité bezpečnostní 
údaje, kterých si musíte být vědom(a) před zahájením a v průběhu celého léčení přípravkem 
Enbrel.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán Vám nebo dítěti ve Vaší péči. Nedávejte jej žádné další osobě. 
Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy nebo dítě, o které 
pečujete.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Informace v této příbalové informaci jsou seřazeny do následujících 7 bodů:

1.

Co je přípravek Enbrel a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Enbrel používat

3.

Jak se přípravek Enbrel používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Enbrel uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

7.

Návod k přípravě a podávání injekce přípravku Enbrel (viz druhá strana)

1. 

Co je přípravek Enbrel a k čemu se používá

Přípravek Enbrel je biologické léčivo, které se vyrábí ze dvou lidských bílkovin. Blokuje aktivitu jiné 
bílkoviny v těle, která způsobuje zánět. Přípravek Enbrel snižuje zánět spojený s určitými 
onemocněními. 

U dospělých (věk 18 let a více) se může přípravek Enbrel použít k léčení středně těžkého až těžkého 
revmatoidního zánětu kloubů (revmatoidní artritida), revmatoidního zánětu kloubů s lupénkou 
(psoriatická artritida), 
závažných axiálních spondylartritid (záněty kloubů v oblasti páteře) 
včetně ankylozující spondylitidy (Bechtěrevova nemoc) a středně těžké až těžké lupénky 
(psoriáza) 
– ve všech případech obvykle pokud běžně používané léčebné postupy nebyly dostatečně 
účinné nebo nejsou pro Vás vhodné.

U revmatoidní artritidy se přípravek Enbrel obvykle používá v kombinaci s methotrexátem, i když se 
může použít také samotný, jestliže léčení methotrexátem pro Vás není vhodné. Přípravek Enbrel 
použitý samostatně nebo v kombinaci s methotrexátem může zpomalit poškození kloubů, způsobené 
revmatoidní artritidou, a zlepšit Vaši schopnost provádět normální denní činnosti.

U pacientů s psoriatickou artritidou postihující více kloubů může přípravek Enbrel zlepšit schopnost 
provádět normální denní činnosti. U pacientů se symetrickým bolestivým nebo otokovým postižením 
více kloubů (např. ruce, zápěstí a nohy) může přípravek Enbrel zpomalit strukturální poškození těchto 
kloubů, způsobená chorobou.

220

Přípravek Enbrel je také určen k léčení následujících onemocnění u dětí a dospívajících:

U následujících typů juvenilní idiopatické artritidy, pokud léčba methotrexátem nebyla 
dostatečně účinná nebo pro ně nebyla vhodná:

Polyartritida (s positivním či negativním revmatoidním faktorem) a rozšířená
oligoartritida u pacientů ve věku od 2 let

Psoriatická artritida u pacientů ve věku od 12 let

U artritidy spojené s entesitidou u pacientů ve věku od 12 let, u nichž nebylo dosaženo 
adekvátní odpovědi při aplikaci široce používané léčby nebo pro ně tato léčba není vhodná.  

Těžká psoriáza u pacientů ve věku od 6 let, u nichž nebyla dostatečně účinná fototerapie ani jiná 
celková léčení (nebo je nebyli schopni podstoupit).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Enbrel používat

Nepoužívejte přípravek Enbrel 

jestliže jste Vy nebo dítě, o které pečujete, alergičtí na etanercept nebo kteroukoli další složku 
léku (uvedenou v bodě 6). Jestliže pocítíte Vy nebo dítě příznaky alergické reakce, jako svírání 
na prsou, sípání, závratě nebo vyrážku, nepokračujte v podávání přípravku Enbrel a ihned 
vyhledejte lékaře.

jestliže Vám nebo dítěti hrozí rozvoj závažné krevní infekce zvané sepse (otrava krve). Jestliže 
si nejste jist(a), poraďte se s lékařem.

jestliže Vy nebo dítě máte jakýkoli druh infekce. Jestliže si nejste jist(a), poraďte se s lékařem.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Enbrel se poraďte se svým lékařem.

Alergické reakce: Jestliže se u Vás nebo dítěte objeví alergická reakce, jako je tíha na hrudi, 
sípání, závratě nebo vyrážka, nepodávejte více přípravku Enbrel a kontaktujte ihned lékaře. 

Infekce/operace: Jestliže se u Vás nebo dítěte rozvíjí nová infekce nebo jste před velkou 
chirurgickou operací, může lékař chtít sledovat léčbu přípravkem Enbrel. 

Infekce/cukrovka: Informujte lékaře, jestliže jste Vy nebo dítě měli opakující se infekce nebo 
trpíte cukrovkou nebo jinými stavy, při nichž se zvyšuje riziko infekce. 

Infekce/sledování: Informujte svého lékaře o každé cestě mimo Evropu, kterou jste 
absolvoval(a) v poslední době. Pokud se u Vás nebo u Vašeho dítěte rozvinou příznaky infekce, 
jako je horečka, zimnice nebo kašel, neprodleně informujte svého lékaře. Lékař může 
rozhodnout, že Vás nebo dítě bude nadále sledovat na přítomnost infekcí i poté, co přestanete 
používat přípravek Enbrel.

Tuberkulóza: U pacientů léčených přípravkem Enbrel byly hlášeny případy tuberkulózy. Lékař 
vyšetří známky a příznaky tuberkulózy předtím, než zahájí léčení přípravkem Enbrel. To může 
zahrnovat podrobnou lékařskou anamnézu, rentgen hrudníku a tuberkulinový test. Výsledky 
těchto vyšetření musí být zaznamenány do pohotovostní karty pacienta. Je velmi důležité, 
abyste informoval(a) lékaře, pokud jste Vy nebo dítě měli tuberkulózu, nebo pokud jste byli 
v kontaktu s někým, kdo ji měl. Pokud by se vyskytly příznaky tuberkulózy (jako přetrvávající 
kašel, ztráta hmotnosti, netečnost, mírná horečka), nebo jiná infekce v průběhu léčení nebo po 
jeho ukončení, informujte neprodleně lékaře.

Hepatitida B: Informujte lékaře, pokud Vy nebo dítě máte nebo jste měli v minulosti hepatitidu 
B. Lékař by měl provést vyšetření na přítomnost infekce hepatitidy B předtím, než se Vy nebo 
dítě začnete léčit přípravkem Enbrel. Léčba přípravkem Enbrel může vést k reaktivaci 

221

hepatitidy B u pacientů, kteří byli v minulosti nakaženi virem hepatitidy B. Pokud k tomu dojde, 
musíte přestat přípravek Enbrel používat.

Hepatitida C: Informujte lékaře, pokud máte Vy nebo dítě hepatitidu C. Lékař bude sledovat 
léčení přípravkem Enbrel, pokud se infekce zhorší.

Choroby krve: Jestliže se u Vás nebo dítěte objeví známky nebo příznaky jako přetrvávající 
horečka, bolest v krku, podlitiny, krvácení nebo bledost, vyhledejte neodkladně lékařskou 
pomoc. Takové příznaky mohou svědčit o možném život ohrožujícím onemocnění krve, které si 
může vyžádat přerušení podávání přípravku Enbrel.

Poruchy nervového systému a oční poruchy: Informujte lékaře, jestliže Vy nebo dítě máte 
roztroušenou sklerózu, optickou neuritidu (zánět zrakových nervů) nebo transverzální myelitidu 
(typ zánětu míchy). Lékař určí, zda je přípravek Enbrel vhodnou léčbou.

Městnavé srdeční selhání: Informujte lékaře, jestliže jste Vy nebo dítě měli v minulosti 
městnavé srdeční selhání, neboť za těchto okolností je třeba opatrnosti při podávání přípravku 
Enbrel. 

Zhoubná nádorová onemocnění: Než Vám bude předepsán přípravek Enbrel, informujte 
lékaře, pokud máte nebo Vám byl někdy diagnostikován lymfom (typ zhoubného onemocnění 
krve) či jiný typ zhoubného nádorového onemocnění/rakoviny. 
U pacientů s těžkou revmatoidní artritidou, kteří trpí tímto onemocněním delší dobu, je riziko 
vzniku lymfomu vyšší než průměrné.
Děti a dospělí, kterým je přípravek Enbrel podáván, mají zvýšené riziko vzniku lymfomu nebo 
jiného typu zhoubného nádorového onemocnění/rakoviny.
U některých dětí a dospívajících pacientů, kterým byl podáván přípravek Enbrel nebo jiné léčivé 
přípravky působící stejně jako přípravek Enbrel, se rozvinula zhoubná nádorová 
onemocnění/rakovina včetně neobvyklých typů, což někdy vedlo k úmrtí. 
Někteří pacienti užívající přípravek Enbrel onemocněli rakovinou kůže. Informujte lékaře, 
pokud u Vás nebo u dítěte dojde k rozvoji jakékoli změny vzhledu kůže nebo výrůstků na kůži.

Plané neštovice: Upozorněte lékaře, jestliže dítě bylo v kontaktu s planými neštovicemi
v průběhu podávání přípravku Enbrel. Lékař stanoví, zda je vhodné preventivní opatření proti 
planým neštovicím.

Latex: Kryt jehly je zhotoven z latexu (suchá přírodní pryž). Pokud by s krytkou jehly mohla 
přijít do styku osoba se známou nebo možnou přecitlivělostí (alergií) na latex, informujte před 
podáním přípravku Enbrel lékaře.

Zneužívání alkoholu: Přípravek Enbrel by se neměl použít u pacientů, kteří se léčí s 
hepatitidou spojenou se zneužíváním alkoholu. Informujte, prosím, lékaře, pokud Vy nebo dítě 
ve Vaší péči máte zneužívání alkoholu v anamnéze.

Wegenerova granulomatóza: Přípravek Enbrel se nedoporučuje k léčbě Wegenerovy 
granulomatózy, vzácného zánětlivého onemocnění. Informujte lékaře, máte-li Vy nebo dítě ve 
Vaší péči Wegenerovu granulomatózu. 

Antidiabetické přípravky: Informujte svého lékaře, trpíte-li Vy nebo dítě cukrovkou či 
užíváte-li léky k léčbě cukrovky. Váš lékař stanoví, zda je u Vás či dítěte nutné během léčby 
přípravkem Enbrel snížit dávku léků k léčbě cukrovky.

Děti a dospívající

Očkování: Je-li to možné, má být dítě aktuálně naočkované všemi vakcínami před zahájením 
podávání přípravku Enbrel. Některá očkování by neměla proběhnout v době podávání přípravku 
Enbrel, např. vakcína proti poliomyelitidě, tj. proti dětské obrně. Prosím, poraďte se s lékařem 
před případným očkováním Vás či dítěte. 

Zánětlivé onemocnění střev: Byly hlášeny případy zánětlivého onemocnění střev u pacientů 
s juvenilní idiopatickou artritidou (JIA) léčených přípravkem Enbrel. Informujte lékaře, pokud 
se u dítěte objeví křeče a bolest břicha, průjem, ztráta hmotnosti nebo krev ve stolici.   

Přípravek Enbrel by neměl být obvykle podáván dětem mladším 2 let s polyartritidou nebo 
s rozšířenou oligoartritidou nebo dětem mladším 12 let s artritidou spojenou s entesitidou či 
psoriatickou artritidou nebo dětem mladším 6 let s psoriázou.

222

Další léčivé přípravky a přípravek Enbrel

Informujte lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vy nebo Vaše dítě užíváte, které jste v nedávné 
době užívali nebo které možná budete užívat (včetně anakinry, abataceptu nebo sulfasalazinu), a to i o 
lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Vy nebo Vaše dítě byste neměli používat 
přípravek Enbrel s léky, které obsahují léčivou látku anakinru nebo abatacept. 

Těhotenství a kojení

Podávání přípravku Enbrel v průběhu těhotenství se nedoporučuje. Pokud jste těhotná, domníváte se, 
že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem. 

Pokud Vám byl podáván během těhotenství přípravek Enbrel, může u Vašeho novorozence existovat 
vyšší riziko infekce. Jedna studie ukázala, že když byl matkám v těhotenství podáván přípravek 
Enbrel, vyskytlo se více vrozených vad v porovnání s těhotenstvími matek, kterým nebyl podáván 
přípravek Enbrel ani jiné podobné léky (antagonisté TNF), avšak nebyl hlášen žádný zvláštní druh
vrozených vad. Je důležité, abyste dětského lékaře a další zdravotnické pracovníky informovala 
o užívání přípravku Enbrel v těhotenství ještě před tím, než novorozenec dostane jakoukoli vakcínu 
(další informace viz bod 2 „Očkování“).

Ženy užívající přípravek Enbrel nesmějí kojit, protože přípravek Enbrel přechází do mateřského 
mléka. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nepředpokládá se, že by přípravek Enbrel ovlivnil Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3.

Jak se přípravek Enbrel používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jist(a), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže budete mít pocit, že účinek přípravku je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to lékaři nebo 
lékárníkovi.

Předplněná stříkačka je k dispozici s dávkami o síle 25 mg a 50 mg.

Dávkování u dospělých pacientů (věk 18 let a více)

Revmatoidní artritida, psoriatická artritida a axiální spondylartritidy včetně ankylozující spondylitidy

Obvyklá dávka je 25 mg podaná 2x týdně nebo 50 mg jednou týdně ve formě injekce pod kůži. Lékař 
však může stanovit odlišnou frekvenci podávání přípravku.

Ložisková lupénka

Obvyklá dávka je 25 mg dvakrát týdně nebo 50 mg jednou týdně.

Alternativně se může podávat 50 mg dvakrát týdně až po dobu 12 týdnů a potom pokračovat dávkami 
25 mg dvakrát týdně nebo 50 mg jednou týdně. 

Podle Vaší odpovědi na léčbu lékař rozhodne, jak dlouho máte přípravek Enbrel používat a zda je 
třeba léčení opakovat. Pokud nevykazuje přípravek Enbrel účinek na Váš stav po 12 týdnech, může 
lékař zastavit podávání tohoto léku. 

223

Použití u dětí a dospívajících

Vhodná dávka a frekvence dávkování pro dítě nebo dospívajícího bude záviset na tělesné hmotnosti a 
onemocnění. Váš lékař určí správnou dávku pro dítě a předepíše požadovanou sílu přípravku Enbrel 
(10 mg, 25 mg nebo 50 mg).  

U pacientů s polyartritidou či rozšířenou oligoartritidou ve věku od 2 let, nebo u pacientů s artritidou 
spojenou s entesitidou nebo u pacientů s psoriatickou artritidou ve věku od 12 let je obvyklá dávka 0,4 
mg přípravku Enbrel na kg tělesné hmotnosti (až do maximální dávky 25 mg) dvakrát týdně nebo 0,8 
mg přípravku Enbrel na kg tělesné hmotnosti (až do maximální dávky 50 mg) jednou týdně. 

U pacientů s lupénkou ve věku od 6 let je obvyklá dávka 0,8 mg přípravku Enbrel na kg tělesné 
hmotnosti (až do maximální dávky 50 mg) jednou týdně. Pokud přípravek Enbrel nevykazuje účinek 
na stav dítěte po 12 týdnech, může lékař ukončit podávání tohoto léku.

Lékař Vám poskytne detailní návod k přípravě a odměření příslušné dávky.

Cesta a způsob podání

Přípravek Enbrel se podává injekcí pod kůži (subkutánní injekcí).

Přípravek Enbrel se může používat s tekutinou nebo s jídlem nebo bez nich.

Podrobný návod k injekci přípravku Enbrel je k dispozici v bodu 7 „Návod k přípravě a podání 
injekce přípravku Enbrel“. 
Roztok přípravku Enbrel se nesmí mísit s žádným jiným lékem.

Pro zapamatování je dobré si zapsat do kalendáře, ve které dny v týdnu má být přípravek Enbrel 
podán.

Když aplikujete větší dávku přípravku Enbrel, než byste měl(a)

Jestliže jste použil(a) větší dávku přípravku Enbrel, než byste měl(a) (buď injekcí příliš velké dávky 
nebo příliš častým podáním), informujte neprodleně lékaře nebo lékárníka. Vždy si vezměte vnější 
obal od léku s sebou, a to i tehdy, je-li prázdný.

Když zapomenete podat přípravek Enbrel

Jestliže zapomenete podat dávku, měl(a) byste ji aplikovat ihned, jakmile si vzpomenete, ledaže by 
následující pravidelná dávka měla být podána následující den. V tom případě zapomenutou dávku 
vynechejte. Potom pokračujte v injekcích léku v obvyklé dny. Pokud si nevzpomenete až do dne, kdy 
má být podána následující injekce, nedávejte dvojitou dávku (dvě dávky ve stejný den), abyste 
nahradil(a) zapomenutou dávku.

Když přestanete podávat přípravek Enbrel

Po přerušení se mohou vrátit příznaky onemocnění.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se použití tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.

224

Alergické reakce

Jestliže se vyskytne některý z následujících stavů, nepoužívejte dále přípravek Enbrel. Informujte 
neprodleně lékaře nebo navštivte nejbližší zdravotnické zařízení.

Potíže s polykáním nebo dýcháním.

Otok obličeje, krku, rukou nebo nohou.

Pocit nervozity nebo úzkosti, pocit bušení srdce, náhlé zrudnutí kůže a/nebo pocit horka.

Těžká vyrážka, svědění, nebo kopřivka (vyvýšené červené nebo bledé skvrny na kůži, které 
často svědí).

Závažné alergické reakce jsou vzácné, avšak kterýkoliv z příznaků uvedených výše může znamenat 
alergickou reakci na přípravek Enbrel, proto byste měl/a neprodleně vyhledat lékařskou pomoc.

Závažné nežádoucí účinky

Jestliže pozorujete některý z následujících stavů, můžete Vy nebo dítě potřebovat urgentní lékařskou 
pomoc.

Známky závažné infekce, jako vysoká horečka, která může být spojená s kašlem, dušností, 
zimnicí, slabostí, nebo vznikem horkých červených citlivých bolestivých oblastí na kůži nebo 
kloubech.

Známky krevních chorob, jako krvácení, podlitiny nebo bledost.

Známky nervových poruch, jako necitlivost nebo mravenčení, změny vidění, bolest očí, nebo 
nástup slabosti v horní nebo dolní končetině.

Známky srdečního selhání nebo zhoršení srdečního selhání, jako únava nebo dušnost při 
aktivitě, otok kotníků, pocit plnosti v krku nebo v břiše, noční dušnost nebo kašel, zmodrání 
nehtových lůžek nebo okolí rtů.

Známky zhoubného nádorového onemocnění: zhoubné nádorové onemocnění může 
postihnout všechny části těla včetně kůže a krve a onemocnění se může projevovat v závislosti 
na typu a místě zhoubného nádorového onemocnění. Tyto známky onemocnění mohou 
zahrnovat úbytek hmotnosti, horečku, otoky (bolestivé či nebolestivé), přetrvávající kašel, 
přítomnost boule na těle nebo výrůstky na kůži. 

Známky autoimunitní reakce (nově vytvořené protilátky mohou poškodit normální tkáně 
v těle) jako jsou bolest, svědění, slabost a poruchy dýchání, myšlení, vnímání nebo zraku. 

Známky lupusu nebo syndromu podobnému lupusu, jako jsou změny hmotnosti, 
přetrvávající vyrážka, horečka, bolest kloubů nebo svalů, únava.

Známky zánětu cévní stěny, jako jsou bolest, horečka, zarudnutí nebo horkost kůže, svědění. 

Tyto nežádoucí účinky jsou vzácné, nebo méně časté, ale představují závažné stavy (některé z nich 
mohou vzácně skončit i smrtí). Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, neprodleně 
informujte lékaře nebo navštivte nejbližší zdravotnické zařízení.

Známé nežádoucí účinky přípravku Enbrel zahrnují níže uvedené ve skupinách s klesající 
četností: 

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů): 
Infekce (včetně nachlazení, zánětu vedlejších nosních dutin, zánětu průdušek, infekce 
močových cest, zánětu kůže); reakce v místě injekce (včetně krvácení, podlitin, zčervenání, 
svědění, bolesti a otoku). Reakce v místě injekce (nedostavují se tak často po prvním měsíci 
léčení). U některých pacientů se rozvinula reakce v předchozím místě injekce.  

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): 
alergické reakce; horečka; vyrážka; svědění; protilátky proti normální tkáni (tvorba 

autoprotilátek).

225

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): 
závažné infekce (včetně zápalu plic, hlubokých infekcí kůže, infekcí kloubů, infekcí krve a 
infekce v různých místech); zhoršení městnavého srdečního selhání; nízký počet červených 
krvinek, nízký počet bílých krvinek, nízký počet neutrofilů (typ bílých krvinek); nízký počet 
krevních destiček; rakovina kůže (s výjimkou melanomu); lokalizované otoky kůže 
(angioedém); kopřivka (vyvýšené červené nebo bledé skvrny na kůži, které často svědí); oční 
zánět; lupénka (nová nebo zhoršující se); zánět cévní stěny postihující více orgánů; zvýšené 
hodnoty jaterních testů v krvi (u pacientů léčených současně methotrexátem se frekvence
výskytu  zvýšených hodnot jaterních testů v krvi udává jako četnost „častá“). 

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů): 
závažné alergické reakce (včetně závažných lokalizovaných otoků kůže a sípání); lymfom (typ 
nádorového onemocnění krve); leukemie (nádorové onemocnění postihující krev a kostní 
dřeň);melanom (typ rakoviny kůže); kombinace nízkého počtu krevních destiček, červených a 
bílých krvinek; poruchy nervového systému (se závažnou svalovou slabostí a známkami a 
příznaky podobnými roztroušené skleróze nebo zánětu očních nervů nebo míchy); tuberkulóza;
nový nástup městnavého srdečního selhání; křeče; lupus erythematodes, nebo onemocnění, 
které jej klinicky připomíná (příznaky mohou zahrnovat přetrvávající vyrážku, horečku, bolest 
kloubů a únavu); kožní vyrážka, která může vést k závažným puchýřům a k olupování kůže;
zánětlivé onemocnění jater vyvolané poruchou imunitního systému (autoimunitní hepatitida; u 
pacientů léčených současně methotrexátem se frekvence výskytu udává jako četnost „méně 
častá“); porucha imunity, která může postihnout plíce, kůži a lymfatické uzliny (sarkoidóza); 
zánět nebo zjizvení plic (u pacientů léčených současně methotrexátem se frekvence výskytu 
udává jako četnost „méně častá“).

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):
porucha tvorby krevních buněk v kostní dřeni.

Četnost neznámá (z dostupných údajů nelze určit):
Merkelův buněčný karcinom (typ rakoviny kůže); nadměrná aktivace bílých krvinek spojená se 
zánětem (syndrom aktivace makrofágů); recidiva (opakování) hepatitidy B (jaterní infekce); 
zhoršení stavu dermatomyositidy (zánět svalů a svalová slabost spojená s kožní vyrážkou).

Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

Nežádoucí účinky a jejich četnost pozorované u dětí a dospívajících jsou podobné těm, které jsou 
uvedeny výše.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 
nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 
k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Enbrel uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a předplněné 
injekční stříkačce za „Použitelné do“.  Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného 
měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 ºC – 8 ºC). Chraňte před mrazem.

226

Uchovávejte předplněné injekční stříkačky ve vnějším obalu, aby byly chráněny před světlem.

Po vyjmutí injekční stříkačky z chladničky počkejte přibližně 15 - 30 minut, až dosáhne roztok 
přípravku Enbrel v injekční stříkačce pokojové teploty. 
Neohřívejte žádným jiným způsobem. Pak 
se doporučuje přípravek Enbrel ihned použít. 

Před přípravou roztoku přípravku Enbrel lze přípravek Enbrel uchovávat mimo chladničku při teplotě 
maximálně do 25 ºC jednorázově po dobu až čtyř týdnů; po uplynutí této doby nesmí být znovu 
uchováván v chladu (v chladničce). Přípravek Enbrel musí být zlikvidován, pokud není použit do čtyř 
týdnů po vyjmutí z chladničky. Doporučuje se zaznamenat si datum, kdy byl přípravek Enbrel vyjmut 
z chladničky, a datum, po kterém musí být přípravek Enbrel zlikvidován (ne déle než 4 týdny po 
vyjmutí z chladničky). 

Zkontrolujte roztok v injekční stříkačce. Měl by být čirý nebo mírně opalescentní, bezbarvý až světle 
žlutý nebo světle hnědý a může obsahovat malé průsvitné nebo bílé částice proteinu. Toto je normální 
vzhled přípravku Enbrel. Nepoužívejte roztok, jestliže změnil barvu, je zakalený, nebo jestliže jsou v 
něm přítomny jiné než výše popsané částice. Jestliže si nejste jist(a) vzhledem roztoku, požádejte 
lékárníka o spolupráci. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Enbrel obsahuje

Enbrel 25 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce
Léčivou látkou je etanerceptum. Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 0,5 ml roztoku 
obsahujícího etanerceptum 25 mg.

Enbrel 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce
Léčivou látkou je etanerceptum. Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 1,0 ml roztoku 
obsahujícího etanerceptum 50 mg.

Pomocnými látkami jsou:
Sacharosa,  chlorid  sodný,  arginin-hydrochlorid,  dihydrát  dihydrogenfosforečnanu  sodného,  dihydrát 
hydrogenfosforečnanu sodného, voda pro injekci. 

Jak přípravek Enbrel vypadá a co obsahuje toto balení

Enbrel 25 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce
Přípravek  Enbrel  se  dodává  jako  předplněné  injekční  stříkačky  obsahující  čirý,  bezbarvý  až světle 
žlutý  nebo  světle  hnědý  injekční  roztok (roztok pro  injekce). Jedno  balení  obsahuje  4,  8  nebo  24 
předplněných injekčních stříkaček a 4, 8 nebo 24 alkoholových tamponů. Na trhu nemusí být všechny 
velikosti balení.

Enbrel 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce
Přípravek  Enbrel  se  dodává  jako  předplněné  injekční  stříkačky  obsahující  čirý,  bezbarvý  až světle 
žlutý  nebo  světle  hnědý  injekční  roztok  (roztok  pro  injekce).  Jedno  balení  obsahuje  2,  4  nebo  12 
předplněných injekčních stříkaček a 2, 4 nebo 12 alkoholových tamponů. Na trhu nemusí být všechny 
velikosti balení.

227

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Výrobce:

Pfizer Limited.

Wyeth Pharmaceuticals 

Ramsgate Road

New Lane

Sandwich

Havant

Kent CT13 9NJ

Hampshire, PO9 2NG

Velká Británie 

Velká Británie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

België/Belgique/Belgien
Luxembourg/Luxemburg
Pfizer S.A. / N.V.
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Kύπρος
PFIZER EΛΛAΣ A.E. (CYPRUS BRANCH) 
T

: +357 22 817690

Česká republika
Pfizer PFE, spol. s r.o. 
Tel: +420-283-004-111

Magyarország
Pfizer Kft.
Tel: +36 1 488 3700

Danmark
Pfizer ApS
Tlf: +45 44 201 100

Malta
Vivian Corporation Ltd.
Tel: +35621 344610

Deutschland
Pfizer Pharma GmbH
Tel: +49 (0)30 550055-51000

Nederland
Pfizer bv
Tel: +31 (0)10 406 43 01

България
Пфайзер Люксембург САРЛ, 
Клон България
Teл: +359 2 970 4333

Norge
Pfizer Norge AS
Tlf: +47 67 52 61 00

Eesti
Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal
Tel: +372 666 7500

Österreich
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0)1 521 15-0

Ελλάδα
PFIZER EΛΛAΣ A.E.
Τηλ.: +30 210 67 85 800

Polska
Pfizer Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 335 61 00

España
Pfizer, S.L.
Télf: +34 91 490 99 00

Portugal
Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda
Tel: (+351) 21 423 55 00

France
Pfizer
Tél +33 (0)1 58 07 34 40

România
Pfizer Romania S.R.L
Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Hrvatska
Pfizer Croatia d.o.o.
Tel: +385 1 3908 777

Slovenija
Pfizer Luxembourg SARLPfizer, podružnica 
za svetovanje s področja farmacevtske 
dejavnosti, Ljubljana
Tel: +386 (0)1 52 11 400

228

Ireland
Pfizer Healthcare Ireland
Tel: +1800 633 363 (toll free)
Tel: +44 (0)1304 616161

Slovenská republika
Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka 
Tel: +421 2 3355 5500

Ísland
Icepharma hf.
Tel: +354 540 8000

Suomi/Finland
Pfizer Oy
Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Italia 
Pfizer S.r.l.
Tel: +39 06 33 18 21

Sverige 
Pfizer Innovations AB
Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija
Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā
Tel. +371 67035775

United Kingdom
Pfizer Limited
Tel: +44 (0)1304 616161

Lietuva
Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje
Tel. +3705 2514000

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné  informace  o  tomto  léčivém  přípravku  jsou  k  dispozici na  webových  stránkách  Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

7.

Návod k přípravě a podávání injekce přípravku Enbrel 

Tento bod je rozdělen do následujících podbodů:

Úvod
Krok 1: 

Příprava před injekcí

Krok 2:

Výběr místa pro injekci

Krok 3:

Podání injekčního roztoku přípravku Enbrel

Krok 4:

Likvidace zbylého odpadu

Úvod

Tento návod vysvětluje, jak si připravit a aplikovat injekci přípravku Enbrel. Pečlivě si ho přečtěte a 
postupujte podle něho krok za krokem. Lékař a/nebo sestra Vám vysvětlí správnou techniku podání 
injekce sobě nebo dítěti.  Nesnažte se podat dávku léku, pokud si nejste jist/a, že rozumíte instrukci a 
umíte si injekci připravit a podat.

Roztok přípravku Enbrel nesmí být před použitím smíchán s žádným jiným lékem.

Krok 1:

Příprava před injekcí

1.

Zvolte si čistou, dobře osvětlenou a rovnou pracovní plochu.

2.

Vyjměte z chladničky balení přípravku Enbrel obsahující předplněnou injekční stříkačku a 
položte je na rovnou pracovní plochu. Uchopte jeden z horních rohů a odloupněte papírový kryt 
z horní strany a ze stran podnosu. Vybalte jednu předplněnou injekční stříkačku a jeden 
alkoholový tampon a položte je na rovnou pracovní plochu. Netřepejte s předplněnou injekční 
stříkačkou Enbrel. Přehněte papírový kryt zpět přes podnos a vraťte krabičku se zbývajícími 
předplněnými injekčními stříkačkami zpět do chladničky. Přečtěte si bod 5 příbalové informace,

229

jak přípravek Enbrel uchovávat. Máte-li jakékoli další otázky týkající se uchovávání přípravku, 
zeptejte se lékaře, zdravotní sestry, nebo lékárníka.

3. 

Měl(a) byste počkat 15 až 30 minut, až přípravek Enbrel v injekční stříkačce dosáhne 
pokojové teploty. 
Během čekání na dosažení pokojové teploty NESNÍMEJTE kryt z jehly. 
Tím, že počkáte, až bude mít roztok pokojovou teplotu, bude pro Vás injekce příjemnější. 
Roztok přípravku Enbrel žádným způsobem neohřívejte (např. jej neohřívejte v mikrovlnné 
troubě, ani v horké vodě).

4.

Shromážděte další součásti, které budete potřebovat. Ty zahrnují alkoholové tampony
z krabičky přípravku Enbrel a smotek vaty nebo gázy.

5.

Umyjte si pečlivě ruce teplou vodou a mýdlem.

6.

Zkontrolujte roztok v injekční stříkačce. Měl by být čirý nebo mírně opalescentní, bezbarvý až
světle žlutý nebo světle hnědý a může obsahovat malé průsvitné nebo bílé částice proteinu. Toto 
je normální vzhled přípravku Enbrel. Nepoužívejte roztok, jestliže změnil barvu, je zakalený,
nebo jestliže jsou v něm přítomny jiné než výše popsané částice. Jestliže si nejste jist/a  
vzhledem roztoku, požádejte lékárníka o spolupráci.

Krok 2:

Výběr místa pro injekci

1.

Při použití předplněné injekční stříkačky jsou doporučena tři místa podání injekce, která 

zahrnují: (1) přední střední části stehna; (2) břicho, kromě oblasti do 5 cm kolem pupku; a (3) 
vnější oblast horní části paže (viz obrázek 1). Pokud si injekci podáváte sám/sama, neměl(a)
byste použít vnější oblast horní části paže.

Obrázek 1

2.

Pro každou injekci si vyberte vždy jiné místo. Každá nová injekce má být podána minimálně 3 
cm od místa podání předchozí injekce. Nepodávejte injekci do oblasti, kde je kůže bolestivá, 
pohmožděná, zčervenalá nebo tvrdá. Vyhněte se oblastem s jizvami nebo s narušenou 
strukturou kůže (strie). (Je vhodné si vždy označit místa předchozích injekcí.)   

3.

Jestliže máte Vy nebo Vaše dítě lupénku, nesmíte podat injekci přímo do jakkoli vyvýšených, 
tlustých, červených nebo šupinatých kožních polí (lupénkou poškozená kůže).

Krok 3:

Podání injekčního roztoku přípravku Enbrel

1.

Krouživým pohybem otřete místo zamýšleného podání injekce přípravku Enbrel alkoholovým 
tamponem. NEDOTÝKEJTE se této oblasti až do podání injekce. 

2.

Zvedněte předplněnou injekční stříkačku z rovné pracovní plochy. Odstraňte kryt z jehly 
rovným tahem směrem od injekční stříkačky (viz obrázek 2). Dávejte pozor, abyste 
nepoškodil(a) injekční jehlu ohnutím nebo zkroucením krytu při jeho odstraňování. 

230

Po sejmutí krytu jehly může být na konci jehly kapka tekutiny; to je normální. Dbejte, aby se 
jehla nedotknula žádného jiného povrchu. Nedotýkejte se ani nenarážejte na táhlo. To by mohlo 
způsobit únik tekutiny.

Obrázek 2

3.

Jakmile je očištěná oblast kůže již suchá, jednou rukou ji jemným stiskem nadzvedněte a pevně 
ji držte. Druhou rukou držte injekční stříkačku jako tužku. 

4.

Krátkým rychlým pohybem zatlačte celou jehlu do kůže pod úhlem mezi 45

 až 90 (viz 

obrázek 3). Až získáte zkušenost, najdete si úhel, který bude pro Vás nebo dítě nejpohodlnější. 
Dávejte pozor, abyste netlačil(a) jehlu do kůže příliš pomalu, nebo velkou silou.

Obrázek 3

231

5.

Jakmile je celá jehla uvnitř, pusťte kůži. Uvolněnou rukou stabilizujte injekční stříkačku 
přidržením její dolní části. Pak stlačte píst a pomalu a ustálenou rychlostí injikujte veškerý 
roztok (viz obrázek 4).

Obrázek 4

6.

Když je injekční stříkačka prázdná, vytáhněte jehlu z kůže. Postupujte opatrně a držte jehlu stále 
pod stejným úhlem jako při vpichu. V místě vpichu může dojít ke slabému krvácení. Na místo 
vpichu můžete přitlačit asi na 10 vteřin vatový tampon. NETŘETE toto místo. Podle potřeby je 
možné místo vpichu přelepit.

Krok 4: Likvidace zbylého odpadu

Předplněná injekční stříkačka slouží pouze pro jedno použití. Injekční stříkačka a jehla nesmí 
být NIKDY znovu použity. NIKDY znovu nezakrývejte jehlu krytem. Jehlu a injekční 
stříkačku zlikvidujte podle pokynů lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka.

Máte-li jakékoli otázky, zeptejte se lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka, kteří znají přípravek 
Enbrel.

232

Příbalová informace: informace pro uživatele

Enbrel 25 mg injekční roztok v předplněném peru

Etanerceptum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci (obě strany) dříve, než začnete tento přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Váš lékař Vám dá také pohotovostní kartu pacienta, která obsahuje důležité bezpečnostní 
údaje, kterých si musíte být vědom(a) před zahájením a v průběhu celého léčení přípravkem 
Enbrel.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán pouze Vám nebo dítěti ve Vaší péči. Nedávejte jej žádné další 
osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy nebo dítě, 
o které pečujete.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Informace v této příbalové informaci jsou seřazeny do následujících 7 bodů:

1.

Co je přípravek Enbrel a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Enbrel používat

3

Jak se přípravek Enbrel používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Enbrel uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

7.

Použití předplněného pera MYCLIC k injekci přípravku Enbrel (viz druhá strana)

1. 

Co je přípravek Enbrel a k čemu se používá

Přípravek Enbrel je biologické léčivo, které se vyrábí ze dvou lidských bílkovin. Blokuje aktivitu jiné 
bílkoviny v těle, která způsobuje zánět. Přípravek Enbrel snižuje zánět spojený s určitými 
onemocněními. 

U dospělých (věk 18 let a více) se může Enbrel použít k léčení středně těžkého až těžkého 
revmatoidního zánětu kloubů (revmatoidní artritida), revmatoidního zánětu kloubů s lupénkou 
(psoriatická artritida), 
závažných axiálních spondylartritid (záněty kloubů v oblasti páteře) 
včetně ankylozující spondylitidy (Bechtěrevova nemoc) a středně těžké až těžké lupénky 
(psoriáza) 
– ve všech případech obvykle pokud běžně používané léčebné postupy nebyly dostatečně 
účinné nebo nejsou pro Vás vhodné.

U revmatoidní artritidy se přípravek Enbrel obvykle používá v kombinaci s methotrexátem, i když se 
může použít také samotný, jestliže léčení methotrexátem pro Vás není vhodné. Přípravek Enbrel 
použitý samostatně nebo v kombinaci s methotrexátem může zpomalit poškození kloubů, způsobené 
revmatoidní artritidou, a zlepšit Vaši schopnost provádět normální denní činnosti.

U pacientů s psoriatickou artritidou postihující více kloubů může přípravek Enbrel zlepšit schopnost 
provádět normální denní činnosti. U pacientů se symetrickým bolestivým nebo otokovým postižením 
více kloubů (např. ruce, zápěstí a nohy) může přípravek Enbrel zpomalit strukturální poškození těchto 
kloubů, způsobená chorobou.

233

Přípravek Enbrel je také určen k léčení následujících onemocnění u dětí a dospívajících:

U následujících typů juvenilní idiopatické artritidy, pokud léčba methotrexátem nebyla 
dostatečně účinná nebo pro ně nebyla vhodná:

Polyartritida (s positivním či negativním revmatoidním faktorem) a rozšířená 
oligoartritida u pacientů ve věku od 2 let

Psoriatická artritida u pacientů ve věku od 12 let

U artritidy spojené s entesitidou u pacientů ve věku od 12 let, u nichž nebylo dosaženo 
adekvátní odpovědi při aplikaci široce používané léčby nebo pro ně tato léčba není vhodná.  

Těžká psoriáza u pacientů ve věku od 6 let, u nichž nebyla dostatečně účinná fototerapie ani jiná 
celková léčení (nebo je nebyli schopni podstoupit).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Enbrel používat

Nepoužívejte přípravek Enbrel 

jestliže jste Vy nebo dítě, o které pečujete, alergičtí na etanercept nebo kteroukoli další složku 
léku (uvedenou v bodě 6). Jestliže pocítíte Vy nebo dítě příznaky alergické reakce, jako svírání 
na prsou, sípání, závratě nebo vyrážku, nepokračujte v podávání přípravku Enbrel a ihned 
vyhledejte lékaře.

jestliže Vám nebo dítěti hrozí rozvoj závažné krevní infekce zvané sepse (otrava krve). Jestliže 
si nejste jist(a), poraďte se s lékařem.

jestliže Vy nebo dítě máte jakýkoli druh infekce. Jestliže si nejste jist(a), poraďte se s lékařem.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Enbrel se poraďte se svým lékařem.

Alergické reakce: Jestliže se u Vás nebo dítěte objeví alergická reakce, jako je tíha na hrudi, 
sípání, závratě nebo vyrážka, nepodávejte více přípravku Enbrel a kontaktujte ihned lékaře.

Infekce/operace: Jestliže se u Vás nebo dítěte rozvíjí nová infekce nebo jste před velkou 
chirurgickou operací, může lékař chtít sledovat léčbu přípravkem Enbrel. 

Infekce/cukrovka: Informujte lékaře, jestliže jste Vy nebo dítě měli opakující se infekce nebo 
trpíte cukrovkou nebo jinými stavy, při nichž se zvyšuje riziko infekce. 

Infekce/sledování: Informujte svého lékaře o každé cestě mimo Evropu, kterou jste 
absolvoval(a) v poslední době. Pokud se u Vás nebo u Vašeho dítěte rozvinou příznaky infekce, 
jako je horečka, zimnice nebo kašel, neprodleně informujte svého lékaře. Lékař může 
rozhodnout, že Vás nebo dítě bude nadále sledovat na přítomnost infekcí i poté, co přestanete 
používat přípravek Enbrel.

Tuberkulóza: U pacientů léčených přípravkem Enbrel byly hlášeny případy tuberkulózy. Lékař 
vyšetří známky a příznaky tuberkulózy předtím, než zahájí léčení přípravkem Enbrel. To může 
zahrnovat podrobnou lékařskou anamnézu, rentgen hrudníku a tuberkulinový test. Výsledky 
těchto vyšetření musí být zaznamenány do pohotovostní karty pacienta. Je velmi důležité, 
abyste informoval(a) lékaře, pokud jste Vy nebo dítě měli tuberkulózu, nebo pokud jste byli 
v kontaktu s někým, kdo ji měl. Pokud by se vyskytly příznaky tuberkulózy (jako přetrvávající 
kašel, ztráta hmotnosti, netečnost, mírná horečka), nebo jiná infekce v průběhu léčení nebo po 
jeho ukončení, informujte neprodleně lékaře.

Hepatitida B: Informujte lékaře, pokud Vy nebo dítě máte nebo jste měli v minulosti hepatitidu 
B. Lékař by měl provést vyšetření na přítomnost infekce hepatitidy B předtím, než se Vy nebo 
dítě začnete léčit přípravkem Enbrel. Léčba přípravkem Enbrel může vést k reaktivaci 

234

hepatitidy B u pacientů, kteří byli v minulosti nakaženi virem hepatitidy B. Pokud k tomu dojde, 
musíte přestat přípravek Enbrel používat.

Hepatitida C: Informujte lékaře, pokud máte Vy nebo dítě hepatitidu C. Lékař bude sledovat 
léčení přípravkem Enbrel, pokud se infekce zhorší.

Choroby krve: Jestliže se u Vás nebo dítěte objeví známky nebo příznaky jako přetrvávající 
horečka, bolest v krku, podlitiny, krvácení nebo bledost, vyhledejte neodkladně lékařskou 
pomoc. Takové příznaky mohou svědčit o možném život ohrožujícím onemocnění krve, které si 
může vyžádat přerušení podávání přípravku Enbrel.

Poruchy nervového systému a oční poruchy: Informujte lékaře, jestliže Vy nebo dítě máte 
roztroušenou sklerózu, optickou neuritidu (zánět zrakových nervů) nebo transverzální myelitidu 
(typ zánětu míchy). Lékař určí, zda je přípravek Enbrel vhodnou léčbou.

Městnavé srdeční selhání: Informujte lékaře, jestliže jste Vy nebo dítě měli v minulosti 
městnavé srdeční selhání, neboť za těchto okolností je třeba opatrnosti při podávání přípravku 
Enbrel.

Zhoubná nádorová onemocnění: Než Vám bude předepsán přípravek Enbrel, informujte 
lékaře, pokud máte nebo Vám byl někdy diagnostikován lymfom (typ zhoubného onemocnění 
krve) či jiný typ zhoubného nádorového onemocnění/rakoviny.
U pacientů s těžkou revmatoidní artritidou, kteří trpí tímto onemocněním delší dobu, je riziko 
vzniku lymfomu vyšší než průměrné.
Děti a dospělí, kterým je přípravek Enbrel podáván, mají zvýšené riziko vzniku lymfomu nebo 
jiného typu zhoubného nádorového onemocnění/rakoviny.
U některých dětí a dospívajících pacientů, kterým byl podáván přípravek Enbrel nebo jiné léčivé 
přípravky působící stejně jako přípravek Enbrel, se rozvinula zhoubná nádorová 
onemocnění/rakovina včetně neobvyklých typů, což někdy vedlo k úmrtí. 
Někteří pacienti užívající přípravek Enbrel onemocněli rakovinou kůže. Informujte lékaře, 
pokud u Vás nebo u dítěte dojde k rozvoji jakékoli změny vzhledu kůže nebo výrůstků na kůži.

Plané neštovice: Upozorněte lékaře, jestliže dítě bylo v kontaktu s planými neštovicemi 
v průběhu podávání přípravku Enbrel. Lékař stanoví, zda je vhodné preventivní opatření proti 
planým neštovicím.

Latex: Kryt jehly předplněného pera MYCLIC je zhotoven z latexu (suchá přírodní pryž). 
Pokud by s krytkou jehly mohla přijít do styku osoba se známou nebo možnou přecitlivělostí 
(alergií) na latex, informujte před podáním přípravku Enbrel lékaře.

Zneužívání alkoholu: Přípravek Enbrel by se neměl použít u pacientů, kteří se léčí s 
hepatitidou spojenou se zneužíváním alkoholu. Informujte, prosím, lékaře, pokud Vy nebo dítě 
ve Vaší péči máte zneužívání alkoholu v anamnéze.

Wegenerova granulomatóza: Přípravek Enbrel se nedoporučuje k léčbě Wegenerovy 
granulomatózy, vzácného zánětlivého onemocnění. Informujte lékaře, máte-li Vy nebo dítě ve 
Vaší péči Wegenerovu granulomatózu.

Antidiabetické přípravky: Informujte svého lékaře, trpíte-li Vy nebo dítě cukrovkou či 
užíváte-li léky k léčbě cukrovky. Váš lékař stanoví, zda je u Vás či dítěte nutné během léčby 
přípravkem Enbrel snížit dávku léků k léčbě cukrovky.

Děti a dospívající

Očkování: Je-li to možné, má být dítě aktuálně naočkované všemi vakcínami před zahájením 
podávání přípravku Enbrel. Některá očkování by neměla proběhnout v době podávání přípravku 
Enbrel, např. vakcína proti poliomyelitidě, tj. proti dětské obrně. Prosím, poraďte se s lékařem 
před případným očkováním Vás či dítěte. 

Zánětlivé onemocnění střev: Byly hlášeny případy zánětlivého onemocnění střev u pacientů 
s juvenilní idiopatickou artritidou (JIA) léčených přípravkem Enbrel. Informujte lékaře, pokud 
se u dítěte objeví křeče a bolest břicha, průjem, ztráta hmotnosti nebo krev ve stolici.   

Přípravek Enbrel by neměl být obvykle podáván dětem mladším 2 let s polyartritidou nebo 
s rozšířenou oligoartritidou nebo dětem mladším 12 let s artritidou spojenou s entesitidou či 
psoriatickou artritidou nebo dětem mladším 6 let s psoriázou.

235

Další léčivé přípravky a přípravek Enbrel

Informujte lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vy nebo Vaše dítě užíváte, které jste v nedávné 
době užívali nebo které možná budete užívat (včetně anakinry, abataceptu nebo sulfasalazinu), a to i o 
lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Vy nebo Vaše dítě byste neměli používat 
přípravek Enbrel s léky, které obsahují léčivou látku anakinru nebo abatacept. 

Těhotenství a kojení

Podávání přípravku Enbrel v průběhu těhotenství se nedoporučuje. Pokud jste těhotná, domníváte se, 
že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem. 

Pokud Vám byl podáván během těhotenství přípravek Enbrel, může u Vašeho novorozence existovat 
vyšší riziko infekce. Jedna studie ukázala, že když byl matkám v těhotenství podáván přípravek 
Enbrel, vyskytlo se více vrozených vad v porovnání s těhotenstvími matek, kterým nebyl podáván 
přípravek Enbrel ani jiné podobné léky (antagonisté TNF), avšak nebyl hlášen žádný zvláštní druh 
vrozených vad. Je důležité, abyste dětského lékaře a další zdravotnické pracovníky informovala 
o užívání přípravku Enbrel v těhotenství ještě před tím, než novorozenec dostane jakoukoli vakcínu 
(další informace viz bod 2 „Očkování“).

Ženy užívající přípravek Enbrel nesmějí kojit, protože přípravek Enbrel přechází do mateřského 
mléka. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nepředpokládá se, že by přípravek Enbrel ovlivnil Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3.

Jak se přípravek Enbrel používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jist(a), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže budete mít pocit, že účinek přípravku je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to lékaři nebo 
lékárníkovi. 

Byl Vám předepsán přípravek Enbrel o síle 25 mg. Pro dávky 50 mg je dostupný přípravek Enbrel o 
síle 50 mg.

Dávkování u dospělých pacientů (věk 18 let a více)

Revmatoidní artritida, psoriatická artritida a axiální spondylartritidy včetně ankylozující spondylitidy 

Obvyklá dávka je 25 mg podaných 2x týdně nebo 50 mg jednou týdně ve formě injekce pod kůži. 
Lékař však může stanovit odlišnou frekvenci podávání přípravku.

Ložisková lupénka

Obvyklá dávka je 25 mg dvakrát týdně nebo 50 mg jednou týdně.

Alternativně se může podávat 50 mg dvakrát týdně až po dobu 12 týdnů a potom pokračovat dávkami 
25 mg dvakrát týdně nebo 50 mg jednou týdně. 

Podle Vaší odpovědi na léčbu lékař rozhodne, jak dlouho máte přípravek Enbrel používat, a zda je 
třeba léčení opakovat. Pokud nevykazuje přípravek Enbrel účinek na Váš stav po 12 týdnech, může 
lékař zastavit podávání tohoto léku. 

236

Použití u dětí a dospívajících

Vhodná dávka a frekvence dávkování pro dítě nebo dospívajícího bude záviset na tělesné hmotnosti a 
onemocnění. Váš lékař určí správnou dávku pro dítě a předepíše požadovanou sílu přípravku Enbrel 
(10 mg, 25 mg nebo 50 mg).  

U pacientů s polyartritidou či rozšířenou oligoartritidou ve věku od 2 let, nebo u pacientů s artritidou 
spojenou s entesitidou nebo u pacientů s psoriatickou artritidou ve věku od 12 let je obvyklá dávka 0,4 
mg přípravku Enbrel na kg tělesné hmotnosti (až do maximální dávky 25 mg) dvakrát týdně nebo 0,8 
mg přípravku Enbrel na kg tělesné hmotnosti (až do maximální dávky 50 mg) jednou týdně. 

U pacientů s lupénkou ve věku od 6 let je obvyklá dávka 0,8 mg přípravku Enbrel na kg tělesné 
hmotnosti (až do maximální dávky 50 mg) jednou týdně. Pokud přípravek Enbrel nevykazuje účinek 
na stav dítěte po 12 týdnech, může lékař ukončit podávání tohoto léku.
Lékař Vám poskytne detailní návod k přípravě a odměření příslušné dávky.

Cesta a způsob podání

Přípravek Enbrel se podává injekcí pod kůži (subkutánní injekcí).

Přípravek Enbrel se může používat s tekutinou nebo s jídlem nebo bez nich.

Podrobný návod k injekci přípravku Enbrel je k dispozici v bodu 7 „Použití předplněného pera 
MYCLIC  k  injekci  přípravku  Enbrel“. 
Roztok  přípravku  Enbrel  se  nesmí  mísit  s žádným  jiným 
lékem.

Pro  zapamatování  je  dobré  si  zapsat  do  kalendáře,  ve  které  dny  v  týdnu  má  být  přípravek Enbrel 
podán.

Když aplikujete větší dávku přípravku Enbrel, než byste měl(a)

Jestliže jste použil(a) větší dávku přípravku Enbrel, než byste měl(a) (buď injekcí příliš velké dávky 
nebo příliš častým podáním), informujte neprodleně lékaře nebo lékárníka. Vždy si vezměte vnější 
obal od léku s sebou, a to i tehdy, je li prázdný.

Když zapomenete podat přípravek Enbrel

Jestliže zapomenete podat dávku, měl(a) byste ji aplikovat ihned, jakmile si vzpomenete, ledaže by 
následující pravidelná dávka měla být podána následující den. V tom případě zapomenutou dávku 
vynechejte. Potom pokračujte v injekcích léku v obvyklé dny. Pokud si nevzpomenete až do dne, kdy 
má být podána následující injekce, nedávejte dvojitou dávku (dvě dávky ve stejný den), abyste 
nahradil(a) zapomenutou dávku.

Když přestanete podávat přípravek Enbrel

Po přerušení se mohou vrátit příznaky onemocnění.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se použití tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.

237

Alergické reakce

Jestliže se vyskytne některý z následujících stavů, nepoužívejte dále přípravek Enbrel. Informujte 
neprodleně lékaře, nebo navštivte nejbližší zdravotnické zařízení.

Potíže s polykáním nebo dýcháním.

Otok obličeje, krku, rukou nebo nohou.

Pocit nervozity nebo úzkosti, pocit bušení srdce, náhlé zrudnutí kůže a/nebo pocit horka.

Těžká vyrážka, svědění, nebo kopřivka (vyvýšené červené nebo bledé skvrny na kůži, které 
často svědí).

Závažné alergické reakce jsou vzácné, avšak kterýkoliv z příznaků uvedených výše může znamenat 
alergickou reakci na přípravek Enbrel, proto byste měl(a) neprodleně vyhledat lékařskou pomoc.

Závažné nežádoucí účinky

Jestliže pozorujete některý z následujících stavů, můžete Vy nebo dítě potřebovat urgentní lékařskou 
pomoc.

Známky závažné infekce, jako vysoká horečka, která může být spojená s kašlem, dušností, 
zimnicí, slabostí, nebo vznikem horkých červených citlivých bolestivých oblastí na kůži nebo 
kloubech.

Známky krevních chorob, jako krvácení, podlitiny nebo bledost.

Známky nervových poruch, jako necitlivost nebo mravenčení, změny vidění, bolest očí, nebo 
nástup slabosti v horní nebo dolní končetině.

Známky srdečního selhání nebo zhoršení srdečního selhání, jako únava nebo dušnost při 
aktivitě, otok kotníků, pocit plnosti v krku nebo v břiše, noční dušnost nebo kašel, zmodrání 
nehtových lůžek nebo okolí rtů.

Známky zhoubného nádorového onemocnění: zhoubné nádorové onemocnění může 
postihnout všechny části těla včetně kůže a krve a onemocnění se může projevovat v závislosti 
na typu a místě zhoubného nádorového onemocnění. Tyto známky onemocnění mohou 
zahrnovat úbytek hmotnosti, horečku, otoky (bolestivé či nebolestivé), přetrvávající kašel, 
přítomnost boulí na těle nebo výrůstky na kůži.    

Známky autoimunitní reakce (nově vytvořené protilátky mohou poškodit normální tkáně 
v těle) jako jsou bolest, svědění, slabost a poruchy dýchání, myšlení, vnímání nebo zraku. 

Známky lupusu nebo syndromu podobnému lupusu, jako jsou změny hmotnosti, 
přetrvávající vyrážka, horečka, bolest kloubů nebo svalů, únava.

Známky zánětu cévní stěny, jako jsou bolest, horečka, zarudnutí nebo horkost kůže, svědění. 

Tyto nežádoucí účinky jsou vzácné nebo méně časté, ale představují závažné stavy (některé z nich 
mohou vzácně skončit i smrtí). Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, neprodleně 
informujte lékaře nebo navštivte nejbližší zdravotnické zařízení.

Známé nežádoucí účinky přípravku Enbrel zahrnují níže uvedené ve skupinách s klesající 
četností: 

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů): 
Infekce (včetně nachlazení, zánětu vedlejších nosních dutin, zánětu průdušek, infekce 
močových cest, zánětu kůže); reakce v místě injekce (včetně krvácení, podlitin, zčervenání, 
svědění, bolesti a otoku). Reakce v místě injekce (nedostavují se tak často po prvním měsíci 
léčení). U některých pacientů se rozvinula reakce v předchozím místě injekce.  

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): 
alergické reakce; horečka; vyrážka; svědění; protilátky proti normální tkáni (tvorba 

autoprotilátek).

238

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): 
závažné infekce (včetně zápalu plic, hlubokých infekcí kůže, infekcí kloubů, infekcí krve a 
infekce v různých místech); zhoršení městnavého srdečního selhání; nízký počet červených 
krvinek, nízký počet bílých krvinek, nízký počet neutrofilů (typ bílých krvinek); nízký počet 
krevních destiček; rakovina kůže (s výjimkou melanomu); lokalizované otoky kůže 
(angioedém); kopřivka (vyvýšené červené nebo bledé skvrny na kůži, které často svědí); oční 
zánět; lupénka (nová nebo zhoršující se); zánět cévní stěny postihující více orgánů; zvýšené 
hodnoty jaterních testů v krvi (u pacientů léčených současně methotrexátem se frekvence 
výskytu zvýšených hodnot jaterních testů v krvi udává jako četnost „častá“). 

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů): 
závažné alergické reakce (včetně závažných lokalizovaných otoků kůže a sípání); lymfom (typ 
nádorového onemocnění krve); leukemie (nádorové onemocnění postihující krev a kostní dřeň);
melanom (typ rakoviny kůže); kombinace nízkého počtu krevních destiček, červených a bílých 
krvinek; poruchy nervového systému (se závažnou svalovou slabostí a známkami a příznaky 
podobnými roztroušené skleróze nebo zánětu očních nervů nebo míchy); tuberkulóza; nový 
nástup městnavého srdečního selhání; křeče; lupus erythematodes, nebo onemocnění, které jej 
klinicky připomíná (příznaky mohou zahrnovat přetrvávající vyrážku, horečku, bolest kloubů a 
únavu); kožní vyrážka, která může vést k závažným puchýřům a k olupování kůže; zánětlivé 
onemocnění jater vyvolané poruchou imunitního systému (autoimunitní hepatitida; u pacientů 
léčených současně methotrexátem se frekvence výskytu udává jako četnost „méně častá“); 
porucha imunity, která může postihnout plíce, kůži a lymfatické uzliny (sarkoidóza); zánět nebo 
zjizvení plic (u pacientů léčených současně methotrexátem se frekvence výskytu udává jako 
četnost „méně častá“).

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):
porucha tvorby krevních buněk v kostní dřeni.

Četnost neznámá (z dostupných údajů nelze určit):
Merkelův buněčný karcinom (typ rakoviny kůže); nadměrná aktivace bílých krvinek spojená se 
zánětem (syndrom aktivace makrofágů); recidiva (opakování) hepatitidy B (jaterní infekce); 
zhoršení stavu dermatomyositidy (zánět svalů a svalová slabost spojená s kožní vyrážkou).

Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

Nežádoucí  účinky  a  jejich  četnost  pozorované  u  dětí  a  dospívajících  jsou  podobné  těm,  které  jsou 
uvedeny výše.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 
nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 
k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Enbrel uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a na předplněném 
peru MYCLIC za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného 
měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 ºC – 8 ºC). Chraňte před mrazem.

239

Uchovávejte předplněná pera ve vnějším obalu, aby byla chráněna před světlem.

Po vyjmutí předplněného pera z chladničky počkejte přibližně 15 - 30 minut, až dosáhne roztok 
přípravku Enbrel v peru pokojové teploty. 
Neohřívejte žádným jiným způsobem. Pak se 
doporučuje přípravek Enbrel ihned použít. 

Před přípravou roztoku přípravku Enbrel lze přípravek Enbrel uchovávat mimo chladničku při teplotě 
maximálně do 25 ºC jednorázově po dobu až čtyř týdnů; po uplynutí této doby nesmí být znovu 
uchováván v chladu (v chladničce). Přípravek Enbrel musí být zlikvidován, pokud není použit do čtyř 
týdnů po vyjmutí z chladničky. Doporučuje se zaznamenat si datum, kdy byl přípravek Enbrel vyjmut 
z chladničky, a datum, po kterém musí být přípravek Enbrel zlikvidován (ne déle než 4 týdny po 
vyjmutí z chladničky). 

Zkontrolujte roztok v peru prohlédnutím přes průhledné inspekční okénko. Roztok by měl být čirý 
nebo mírně opalescentní, bezbarvý až světle žlutý nebo světle hnědý a může obsahovat malé průsvitné 
nebo bílé částice proteinu. Toto je normální vzhled přípravku Enbrel. Nepoužívejte roztok, jestliže 
změnil barvu, je zakalený, nebo jestliže jsou v něm přítomny jiné než výše popsané částice. Jestliže si 
nejste jist(a) vzhledem roztoku, požádejte lékárníka o spolupráci. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Enbrel obsahuje

Léčivou látkou je etanerceptum. Jedno předplněné pero MYCLIC obsahuje etanerceptum 25 mg.

Pomocnými látkami jsou:
Sacharosa, chlorid sodný, arginin-hydrochlorid, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát 
hydrogenfosforečnanu sodného, voda pro injekci. 

Jak přípravek Enbrel vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Enbrel se dodává jako injekční roztok v předplněném peru (MYCLIC) (roztok pro injekce). 
Pero MYCLIC obsahuje čirý, bezbarvý až světle žlutý nebo světle hnědý injekční roztok. Jedno balení 
obsahuje 4, 8 nebo 24 per a 4, 8 nebo 24 alkoholových tamponů.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Výrobce:

Pfizer Limited

Wyeth Pharmaceuticals 

Ramsgate Road

New Lane

Sandwich

Havant

Kent CT13 9NJ

Hampshire, PO9 2NG

Velká Británie 

Velká Británie

240

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

België/Belgique/Belgien
Luxembourg/Luxemburg
Pfizer S.A. / N.V.
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Kύπρος
PFIZER EΛΛAΣ A.E. (CYPRUS BRANCH) 
T

: +357 22 817690

Česká republika
Pfizer PFE, spol. s r.o. 
Tel: +420-283-004-111

Magyarország
Pfizer Kft.
Tel: +36 1 488 3700

Danmark
Pfizer ApS
Tlf: +45 44 201 100

Malta
Vivian Corporation Ltd.
Tel: +35621 344610

Deutschland
Pfizer Pharma GmbH
Tel: +49 (0)30 550055-51000

Nederland
Pfizer bv
Tel: +31 (0)10 406 43 01

България
Пфайзер Люксембург САРЛ, 
Клон България
Teл: +359 2 970 4333

Norge
Pfizer Norge AS
Tlf: +47 67 52 61 00

Eesti
Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal
Tel: +372 666 7500

Österreich
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0)1 521 15-0

Ελλάδα
PFIZER EΛΛAΣ A.E.
Τηλ.: +30 210 67 85 800

Polska
Pfizer Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 335 61 00

España
Pfizer, S.L.
Télf: +34 91 490 99 00

Portugal
Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda
Tel: (+351) 21 423 55 00

France
Pfizer
Tél +33 (0)1 58 07 34 40

România
Pfizer Romania S.R.L
Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Hrvatska
Pfizer Croatia d.o.o.
Tel: +385 1 3908 777

Slovenija
Pfizer Luxembourg SARLPfizer, podružnica 
za svetovanje s področja farmacevtske 
dejavnosti, Ljubljana
Tel: +386 (0)1 52 11 400

Ireland
Pfizer Healthcare Ireland
Tel: +1800 633 363 (toll free)
Tel: +44 (0)1304 616161

Slovenská republika
Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka 
Tel: +421 2 3355 5500

Ísland
Icepharma hf.
Tel: +354 540 8000

Suomi/Finland
Pfizer Oy
Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

241

Italia
Pfizer S.r.l.
Tel: +39 06 33 18 21

Sverige 
Pfizer Innovations AB
Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija
Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā
Tel. +371 67035775

United Kingdom
Pfizer Limited
Tel: +44 (0)1304 616161

Lietuva
Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje
Tel. +3705 2514000

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 

Podrobné  informace  o  tomto  léčivém  přípravku  jsou  k  dispozici  na  webových  stránkách  Evropské 
agenturypro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

7.

Použití předplněného pera MYCLIC k injekci přípravku Enbrel

Tento bod je rozdělen do následujících podbodů:

Úvod
Krok 1: 

Příprava před injekcí přípravku Enbrel

Krok 2:

Výběr místa pro injekci

Krok 3:

Podání injekčního roztoku přípravku Enbrel

Krok 4:

Likvidace použitého pera MYCLIC

Úvod

Návod níže vysvětluje, jak použít pero MYCLIC k injekci přípravku Enbrel. Pečlivě si ho přečtěte a 
postupujte podle něho krok za krokem. Lékař nebo sestra Vám vysvětlí správnou techniku podání 
injekce Enbrel. Nesnažte se podat injekci, pokud si nejste jist(a), že rozumíte, jak správně použít pero 
MYCLIC. Pokud máte otázky, jak podat injekci, zeptejte se lékaře nebo sestry.

Krok 1:

Příprava před injekcí přípravku Enbrel

1.

Zvolte si čistou, dobře osvětlenou a rovnou pracovní plochu.

2.

Shromážděte všechny součásti, které budete potřebovat k injekci, a položte je na zvolenou 
pracovní plochu:

a.

Jedno předplněné pero MYCLIC a jeden alkoholový tampon (vyjměte je z krabičky s 
pery, kterou uchováváte v chladničce). Netřepejte perem.

MYCLIC předplněné pero

Šedé aktivační tlačítko

Bílý kryt 
jehly

Průhledné inspekční okénko

Doba použitelnosti

Obrázek 1

242

b.

Jeden smotek vaty nebo gázy.

3.

Zkontrolujte dobu použitelnosti (měsíc/rok) na peru. Pokud doba použitelnosti vypršela, 
pero nepoužívejte a obraťte se na svého lékárníka pro pomoc.

4.

Zkontrolujte roztok v peru prohlédnutím přes průhledné inspekční okénko. Roztok by měl být 
čirý nebo mírně opalescentní, bezbarvý až světle žlutý nebo světle hnědý a může obsahovat 
malé průsvitné nebo bílé částice proteinu. Toto je normální vzhled přípravku Enbrel. 
Nepoužívejte roztok, jestliže změnil barvu, je zakalený, nebo jestliže jsou v něm přítomny jiné 
než výše popsané částice. Jestliže si nejste jist(a) vzhledem roztoku, požádejte lékárníka o 
spolupráci.

5. 

Ponechejte bílý kryt jehly na místě a počkejte 15 - 30 minut, až roztok přípravku Enbrel 
v peru dosáhne pokojové teploty. Tím, že počkáte, až bude mít roztok pokojovou teplotu, bude 
pro Vás injekce příjemnější. Neohřívejte ho žádným jiným způsobem. Vždy uchovávejte pero 
mimo dohled a dosah dětí.

Během čekání, než roztok v peru dosáhne pokojové teploty, si přečtěte Krok 2 (dole) a zvolte místo 
injekce. 

Krok 2:

Výběr místa pro injekci (viz obrázek 2)

1.

Doporučeným místem pro podání injekce je střed přední části stehna. Pokud dáváte přednost 
podání do oblasti břicha, můžete alternativně použít tuto oblast, avšak ujistěte se, že vybrané 
místo je minimálně 5 cm od pupku. Pokud podává injekci někdo druhý Vám, může použít také 
vnější oblast horní části paže.

2.

Každá injekce má být podána minimálně 3 cm od místa podání předchozí injekce. Nepodávejte 
injekci do oblasti, kde je kůže bolestivá, pohmožděná nebo hrubá. Vyhněte se místům s jizvami 
nebo s narušenou strukturou kůže. (Je vhodné si vždy označit místa předchozích injekcí.). 

3.

Jestliže máte lupénku, nesmíte podat injekci přímo do jakkoli vyvýšených, tlustých, zarudlých 
nebo šupinatých částí kůže.

Krok 3:

Podání injekčního roztoku přípravku Enbrel

1.

Poté, co počkáte 15 - 30 minut, až se roztok v peru ohřeje na pokojovou teplotu, umyjte si ruce
mýdlem a vodou. 

2.

Očistěte místo injekce potřením alkoholovým tamponem krouživým pohybem a nechejte je 
osušit. Nedotýkejte se této oblasti až do podání injekce. 

Obrázek 2

243

3.

Zvedněte pero a odstraňte bílý kryt jehly rovným tahem směrem od jehly (viz obrázek 3). 
Poškození jehly v peru zabráníte tím, že nebudete ohýbat bílý kryt jehly při jeho odstraňování, 
ani jej po sejmutí nebudete znovu nasazovat. Po odstranění krytu jehly uvidíte fialový 
bezpečnostní štít jehly přesahující mírně konec pera. Jehla zůstane chráněna v peru až do 
aktivace pera. Nepoužívejte pero, pokud jste ho po sejmutí krytu jehly upustil(a).

4.

Podání injekce může být jednodušší a komfortnější, pokud lehce zmáčknete kůži okolo místa 
vpichu mezi palec a ukazováček Vaší volné ruky.

5.

Držte pero v pravém úhlu (90°) k injekčnímu místu. Tlačte otevřený konec pera proti kůži 
pevně dolů 
tak, že bezpečnostní štít jehly je celý zasunutý do vnitřku pera. Uvidíte mírné 
prohloubení kůže (viz obrázek 4). Pero lze aktivovat  pouze, když je bezpečnostní kryt jehly zcela 
zasunutý uvnitř pera. 

6.

Za stálého tlaku pera proti kůži, kterým zajistíte, aby bezpečnostní štít jehly byl celý vtlačený 
dovnitř pera, palcem stlačte střed šedého tlačítka na horní části pera, abyste zahájili injekci 
(viz obrázek 5). Při stlačení středu tlačítka uslyšíte cvaknutí. Stále držte pero pevně proti 
povrchu kůže, až uslyšíte druhé cvaknutí 
nebo po uplynutí 10 sekund po prvním cvaknutí 
(podle toho, co přijde dříve). 

Poznámka – Pokud se Vám nedaří zahájit injekci výše popsaným způsobem, zatlačte pero ještě 
pevněji proti kůži a poté znovu stiskněte šedé tlačítko.

Obrázek 4

90°

Bezpečnostní štít jehly
zmizí uvnitř pera

Obrázek 3

Bílý kryt jehly

Fialový 
bezpečnostní 
štít jehly

244

7.

Až uslyšíte druhé cvaknutí (nebo po uplynutí 10 sekund, pokud neuslyšíte druhé cvaknutí), je 
injekce ukončena (viz obrázek 6). Nyní můžete vytáhnout pero z kůže (viz obrázek 7).  Jakmile
vytáhnete pero z kůže, fialový bezpečnostní štít se automaticky vytáhne a zakryje jehlu.  

8.

Inspekční okénko pera, které je nyní celé fialové, potvrzuje, že dávka byla podána správně (viz 
obrázek 8). Pokud by inspekční okénko nebylo celé fialové, požádejte o spolupráci sestru nebo 
lékárníka, protože pero nemuselo injikovat roztok přípravku Enbrel úplně. Nesnažte se použít 
pero opakovaně, ani nepoužijte jiné pero bez souhlasu sestry nebo lékárníka.

Obrázek 5

„CVAK“

Obrázek 6

Obrázek 7

„CVAK“

Fialový bezpečnostní štít se 
vytáhne, aby zakryl jehlu

Inspekční okénko se 
zbarví fialově

245

9.

Pokud pozorujete krvavou skvrnu v místě injekce, přitiskněte na místo injekce smotek vaty 
nebo gázy na 10 sekund. NETŘETE místo injekce. 

Krok 4: Likvidace použitého pera MYCLIC 

Pero lze použít pouze jednou – nikdy se nesmí použít opakovaně. Zlikvidujte použité pero podle 
pokynů lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka. Nepokoušejte se nasadit kryt zpátky na pero.

Máte-li jakékoli otázky, zeptejte se lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka, kteří znají přípravek 
Enbrel.

Obrázek 8

Inspekční okénko se zbarví 
fialově

246

Příbalová informace: informace pro uživatele

Enbrel 50 mg injekční roztok v předplněném peru

Etanerceptum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci (obě strany) dříve, než začnete tento přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Váš lékař Vám dá také pohotovostní kartu pacienta, která obsahuje důležité bezpečnostní 
údaje, kterých si musíte být vědom(a) před zahájením a v průběhu celého léčení přípravkem 
Enbrel.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán pouze Vám nebo dítěti ve Vaší péči. Nedávejte jej žádné další 
osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy nebo dítě, 
o které pečujete.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Informace v této příbalové informaci jsou seřazeny do následujících 7 bodů:

1.

Co je přípravek Enbrel a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Enbrel používat

3

Jak se přípravek Enbrel používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Enbrel uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

7.

Použití předplněného pera MYCLIC k injekci přípravku Enbrel (viz druhá strana)

1. 

Co je přípravek Enbrel a k čemu se používá

Přípravek Enbrel je biologické léčivo, které se vyrábí ze dvou lidských bílkovin. Blokuje aktivitu jiné 
bílkoviny v těle, která způsobuje zánět. Přípravek Enbrel snižuje zánět spojený s určitými 
onemocněními. 

U dospělých (věk 18 let a více) se může Enbrel použít k léčení středně těžkého až těžkého 
revmatoidního zánětu kloubů (revmatoidní artritida), revmatoidního zánětu kloubů s lupénkou 
(psoriatická artritida), 
závažných axiálních spondylartritid (záněty kloubů v oblasti páteře) 
včetně ankylozující spondylitidy (Bechtěrevova nemoc) a středně těžké až těžké lupénky 
(psoriáza) 
– ve všech případech obvykle pokud běžně používané léčebné postupy nebyly dostatečně 
účinné nebo nejsou pro Vás vhodné.

U revmatoidní artritidy se přípravek Enbrel obvykle používá v kombinaci s methotrexátem, i když se 
může použít také samotný, jestliže léčení methotrexátem pro Vás není vhodné. Přípravek Enbrel 
použitý samostatně nebo v kombinaci s methotrexátem může zpomalit poškození kloubů, způsobené 
revmatoidní artritidou, a zlepšit Vaši schopnost provádět normální denní činnosti.

U pacientů s psoriatickou artritidou postihující více kloubů může přípravek Enbrel zlepšit schopnost 
provádět normální denní činnosti. U pacientů se symetrickým bolestivým nebo otokovým postižením 
více kloubů (např. ruce, zápěstí a nohy) může přípravek Enbrel zpomalit strukturální poškození těchto 
kloubů, způsobená chorobou.

247

Přípravek Enbrel je také určen k léčení následujících onemocnění u dětí a dospívajících:

U následujících typů juvenilní idiopatické artritidy, pokud léčba methotrexátem nebyla 
dostatečně účinná nebo pro ně nebyla vhodná:

Polyartritida (s positivním či negativním revmatoidním faktorem) a rozšířená
oligoartritida u pacientů ve věku od 2 let

Psoriatická artritida u pacientů ve věku od 12 let

U artritidy spojené s entesitidou u pacientů ve věku od 12 let, u nichž nebylo dosaženo 
adekvátní odpovědi při aplikaci široce používané léčby nebo pro ně tato léčba není vhodná.  

Těžká psoriáza u pacientů ve věku od 6 let, u nichž nebyla dostatečně účinná fototerapie ani jiná 
celková léčení (nebo je nebyli schopni podstoupit).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Enbrel používat

Nepoužívejte přípravek Enbrel 

jestliže jste Vy nebo dítě, o které pečujete, alergičtí na etanercept nebo kteroukoli další složku 
léku (uvedenou v bodě 6). Jestliže pocítíte Vy nebo dítě příznaky alergické reakce, jako svírání 
na prsou, sípání, závratě nebo vyrážku, nepokračujte v podávání přípravku Enbrel a ihned 
vyhledejte lékaře.

jestliže Vám nebo dítěti hrozí rozvoj závažné krevní infekce zvané sepse (otrava krve). Jestliže 
si nejste jist(a), poraďte se s lékařem.

jestliže Vy nebo dítě máte jakýkoli druh infekce. Jestliže si nejste jist(a), poraďte se s lékařem.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Enbrel se poraďte se svým lékařem.

Alergické reakce: Jestliže se u Vás nebo dítěte objeví alergická reakce, jako je tíha na hrudi, 
sípání, závratě nebo vyrážka, nepodávejte více přípravku Enbrel a kontaktujte ihned lékaře.

Infekce/operace: Jestliže se u Vás nebo dítěte rozvíjí nová infekce nebo jste před velkou 
chirurgickou operací, může lékař chtít sledovat léčbu přípravkem Enbrel. 

Infekce/cukrovka: Informujte lékaře, jestliže jste Vy nebo dítě měli opakující se infekce nebo 
trpíte cukrovkou nebo jinými stavy, při nichž se zvyšuje riziko infekce. 

Infekce/sledování: Informujte svého lékaře o každé cestě mimo Evropu, kterou jste 
absolvoval(a) v poslední době. Pokud se u Vás nebo u Vašeho dítěte rozvinou příznaky infekce, 
jako je horečka, zimnice nebo kašel, neprodleně informujte svého lékaře. Lékař může 
rozhodnout, že Vás nebo dítě bude nadále sledovat na přítomnost infekcí i poté, co přestanete 
používat přípravek Enbrel.

Tuberkulóza: U pacientů léčených přípravkem Enbrel byly hlášeny případy tuberkulózy. Lékař 
vyšetří známky a příznaky tuberkulózy předtím, než zahájí léčení přípravkem Enbrel. To může 
zahrnovat podrobnou lékařskou anamnézu, rentgen hrudníku a tuberkulinový test. Výsledky 
těchto vyšetření musí být zaznamenány do pohotovostní karty pacienta. Je velmi důležité, 
abyste informoval(a) lékaře, pokud jste Vy nebo dítě měli tuberkulózu, nebo pokud jste byli 
v kontaktu s někým, kdo ji měl. Pokud by se vyskytly příznaky tuberkulózy (jako přetrvávající 
kašel, ztráta hmotnosti, netečnost, mírná horečka), nebo jiná infekce v průběhu léčení nebo po 
jeho ukončení, informujte neprodleně lékaře.

Hepatitida B: Informujte lékaře, pokud Vy nebo dítě máte nebo jste měli v minulosti hepatitidu 
B. Lékař by měl provést vyšetření na přítomnost infekce hepatitidy B předtím, než se Vy nebo 
dítě začnete léčit přípravkem Enbrel. Léčba přípravkem Enbrel může vést k reaktivaci 

248

hepatitidy B u pacientů, kteří byli v minulosti nakaženi virem hepatitidy B. Pokud k tomu dojde, 
musíte přestat přípravek Enbrel používat.

Hepatitida C: Informujte lékaře, pokud máte Vy nebo dítě hepatitidu C. Lékař bude sledovat 
léčení přípravkem Enbrel, pokud se infekce zhorší.

Choroby krve: Jestliže se u Vás nebo dítěte objeví známky nebo příznaky jako přetrvávající 
horečka, bolest v krku, podlitiny, krvácení nebo bledost, vyhledejte neodkladně lékařskou 
pomoc. Takové příznaky mohou svědčit o možném život ohrožujícím onemocnění krve, které si 
může vyžádat přerušení podávání přípravku Enbrel.

Poruchy nervového systému a oční poruchy: Informujte lékaře, jestliže Vy nebo dítě máte 
roztroušenou sklerózu, optickou neuritidu (zánět zrakových nervů) nebo transverzální myelitidu 
(typ zánětu míchy). Lékař určí, zda je přípravek Enbrel vhodnou léčbou.

Městnavé srdeční selhání: Informujte lékaře, jestliže jste Vy nebo dítě měli v minulosti 
městnavé srdeční selhání, neboť za těchto okolností je třeba opatrnosti při podávání přípravku 
Enbrel.

Zhoubná nádorová onemocnění: Než Vám bude předepsán přípravek Enbrel, informujte 
lékaře, pokud máte nebo Vám byl někdy diagnostikován lymfom (typ zhoubného onemocnění
krve) či jiný typ zhoubného nádorového onemocnění/rakoviny. 
U pacientů s těžkou revmatoidní artritidou, kteří trpí tímto onemocněním delší dobu, je riziko 
vzniku lymfomu vyšší než průměrné.
Děti a dospělí, kterým je přípravek Enbrel podáván, mají zvýšené riziko vzniku lymfomu nebo 
jiného typu zhoubného nádorového onemocnění/rakoviny.
U některých dětí a dospívajících pacientů, kterým byl podáván přípravek Enbrel nebo jiné léčivé 
přípravky působící stejně jako přípravek Enbrel, se rozvinula zhoubná nádorová 
onemocnění/rakovina včetně neobvyklých typů, což někdy vedlo k úmrtí. 
Někteří pacienti užívající přípravek Enbrel onemocněli rakovinou kůže. Informujte lékaře, 
pokud u Vás nebo u dítěte dojde k rozvoji jakékoli změny vzhledu kůže nebo výrůstků na kůži.

Plané neštovice: Upozorněte lékaře, jestliže dítě bylo v kontaktu s planými neštovicemi 
v průběhu podávání přípravku Enbrel. Lékař stanoví, zda je vhodné preventivní opatření proti
planým neštovicím.

Latex: Kryt jehly předplněného pera MYCLIC je zhotoven z latexu (suchá přírodní pryž). 
Pokud by s krytkou jehly mohla přijít do styku osoba se známou nebo možnou přecitlivělostí 
(alergií) na latex, informujte před podáním přípravku Enbrel lékaře.

Zneužívání alkoholu: Přípravek Enbrel by se neměl použít u pacientů, kteří se léčí s 
hepatitidou spojenou se zneužíváním alkoholu. Informujte, prosím, lékaře, pokud Vy nebo dítě 
ve Vaší péči máte zneužívání alkoholu v anamnéze.

Wegenerova granulomatóza: Přípravek Enbrel se nedoporučuje k léčbě Wegenerovy 
granulomatózy, vzácného zánětlivého onemocnění. Informujte lékaře, máte-li Vy nebo dítě ve 
Vaší péči Wegenerovu granulomatózu

Antidiabetické přípravky: Informujte svého lékaře, trpíte-li Vy nebo dítě cukrovkou či 
užíváte-li léky k léčbě cukrovky. Váš lékař stanoví, zda je u Vás či dítěte nutné během léčby 
přípravkem Enbrel snížit dávku léků k léčbě cukrovky.

Děti a dospívající

Očkování: Je-li to možné, má být dítě aktuálně naočkované všemi vakcínami před zahájením 
podávání přípravku Enbrel. Některá očkování by neměla proběhnout v době podávání přípravku 
Enbrel, např. vakcína proti poliomyelitidě, tj. proti dětské obrně. Prosím, poraďte se s lékařem 
před případným očkováním Vás či dítěte. 

Zánětlivé onemocnění střev: Byly hlášeny případy zánětlivého onemocnění střev u pacientů 
s juvenilní idiopatickou artritidou (JIA) léčených přípravkem Enbrel. Informujte lékaře, pokud 
se u dítěte objeví křeče a bolest břicha, průjem, ztráta hmotnosti nebo krev ve stolici.   

Přípravek Enbrel by neměl být obvykle podáván dětem mladším 2 let s polyartritidou nebo 
s rozšířenou oligoartritidou nebo dětem mladším 12 let s artritidou spojenou s entesitidou či 
psoriatickou artritidou nebo dětem mladším 6 let s psoriázou.

249

Další léčivé přípravky a přípravek Enbrel

Informujte lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vy nebo Vaše dítě užíváte, které jste v nedávné 
době užívali nebo které možná budete užívat (včetně anakinry, abataceptu nebo sulfasalazinu), a to i o 
lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Vy nebo Vaše dítě byste neměli používat 
přípravek Enbrel s léky, které obsahují léčivou látku anakinru nebo abatacept. 

Těhotenství a kojení

Podávání přípravku Enbrel v průběhu těhotenství se nedoporučuje. Pokud jste těhotná, domníváte se, 
že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem. 

Pokud Vám byl podáván během těhotenství přípravek Enbrel, může u Vašeho novorozence existovat 
vyšší riziko infekce. Jedna studie ukázala, že když byl matkám v těhotenství podáván přípravek 
Enbrel, vyskytlo se více vrozených vad v porovnání s těhotenstvími matek, kterým nebyl podáván 
přípravek Enbrel ani jiné podobné léky (antagonisté TNF), avšak nebyl hlášen žádný zvláštní druh
vrozených vad. Je důležité, abyste dětského lékaře a další zdravotnické pracovníky informovala 
o užívání přípravku Enbrel v těhotenství ještě před tím, než novorozenec dostane jakoukoli vakcínu 
(další informace viz bod 2 „Očkování“).

Ženy užívající přípravek Enbrel nesmějí kojit, protože přípravek Enbrel přechází do mateřského 
mléka. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nepředpokládá se, že by přípravek Enbrel ovlivnil Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3.

Jak se přípravek Enbrel používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jist(a), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže budete mít pocit, že účinek přípravku je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to lékaři nebo 
lékárníkovi. 

Byl Vám předepsán přípravek Enbrel o síle 50 mg. Pro dávky 25 mg je dostupný přípravek Enbrel o 
síle 25 mg.

Dávkování u dospělých pacientů (věk 18 let a více)

Revmatoidní artritida, psoriatická artritida a axiální spondylartritidy včetně ankylozující spondylitidy

Obvyklá dávka je 25 mg podaných 2x týdně nebo 50 mg jednou týdně ve formě injekce pod kůži. 
Lékař však může stanovit odlišnou frekvenci podávání přípravku.

Ložisková lupénka

Obvyklá dávka je 25 mg dvakrát týdně nebo 50 mg jednou týdně.

Alternativně se může podávat 50 mg dvakrát týdně až po dobu 12 týdnů a potom pokračovat dávkami 
25 mg dvakrát týdně nebo 50 mg jednou týdně. 

Podle Vaší odpovědi na léčbu lékař rozhodne, jak dlouho máte přípravek Enbrel používat, a zda je 
třeba léčení opakovat. Pokud nevykazuje přípravek Enbrel účinek na Váš stav po 12 týdnech, může 
lékař zastavit podávání tohoto léku. 

250

Použití u dětí a dospívajících

Vhodná dávka a frekvence dávkování pro dítě nebo dospívajícího bude záviset na tělesné hmotnosti a 
onemocnění. Váš lékař určí správnou dávku pro dítě a předepíše požadovanou sílu přípravku Enbrel 
(10 mg, 25 mg nebo 50 mg).  

U pacientů s polyartritidou či rozšířenou oligoartritidou ve věku od 2 let, nebo u pacientů s artritidou 
spojenou s entesitidou nebo u pacientů s psoriatickou artritidou ve věku od 12 let je obvyklá dávka 0,4 
mg přípravku Enbrel na kg tělesné hmotnosti (až do maximální dávky 25 mg) dvakrát týdně nebo 0,8 
mg přípravku Enbrel na kg tělesné hmotnosti (až do maximální dávky 50 mg) jednou týdně. 

U pacientů s lupénkou ve věku od 6 let je obvyklá dávka 0,8 mg přípravku Enbrel na kg tělesné 
hmotnosti (až do maximální dávky 50 mg) jednou týdně. Pokud přípravek Enbrel nevykazuje účinek 
na stav dítěte po 12 týdnech, může lékař ukončit podávání tohoto léku.
Lékař Vám poskytne detailní návod k přípravě a odměření příslušné dávky.

Cesta a způsob podání

Přípravek Enbrel se podává injekcí pod kůži (subkutánní injekcí).

Přípravek Enbrel se může používat s tekutinou nebo s jídlem nebo bez nich.

Podrobný návod k injekci přípravku Enbrel je k dispozici v bodu 7 „Použití předplněného pera 
MYCLIC  k  injekci  přípravku  Enbrel“. 
Roztok  přípravku  Enbrel  se  nesmí  mísit  s žádným  jiným 
lékem.

Pro  zapamatování  je  dobré  si  zapsat  do  kalendáře,  ve  které  dny  v  týdnu  má  být  přípravek Enbrel 
podán.

Když aplikujete větší dávku přípravku Enbrel, než byste měl(a)

Jestliže jste použil(a) větší dávku přípravku Enbrel, než byste měl(a) (buď injekcí příliš velké dávky
nebo příliš častým podáním), informujte neprodleně lékaře nebo lékárníka. Vždy si vezměte vnější 
obal od léku s sebou, a to i tehdy, je li prázdný.

Když zapomenete podat přípravek Enbrel

Jestliže zapomenete podat dávku, měl(a) byste ji aplikovat ihned, jakmile si vzpomenete, ledaže by 
následující pravidelná dávka měla být podána následující den. V tom případě zapomenutou dávku 
vynechejte. Potom pokračujte v injekcích léku v obvyklé dny. Pokud si nevzpomenete až do dne, kdy 
má být podána následující injekce, nedávejte dvojitou dávku (dvě dávky ve stejný den), abyste 
nahradil(a) zapomenutou dávku.

Když přestanete podávat přípravek Enbrel

Po přerušení se mohou vrátit příznaky onemocnění.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se použití tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.

251

Alergické reakce

Jestliže se vyskytne některý z následujících stavů, nepoužívejte dále přípravek Enbrel. Informujte 
neprodleně lékaře, nebo navštivte nejbližší zdravotnické zařízení.

Potíže s polykáním nebo dýcháním.

Otok obličeje, krku, rukou nebo nohou.

Pocit nervozity nebo úzkosti, pocit bušení srdce, náhlé zrudnutí kůže a/nebo pocit horka.

Těžká vyrážka, svědění, nebo kopřivka (vyvýšené červené nebo bledé skvrny na kůži, které 
často svědí).

Závažné alergické reakce jsou vzácné, avšak kterýkoliv z příznaků uvedených výše může znamenat 
alergickou reakci na přípravek Enbrel, proto byste měl(a) neprodleně vyhledat lékařskou pomoc.

Závažné nežádoucí účinky

Jestliže pozorujete některý z následujících stavů, můžete Vy nebo dítě potřebovat urgentní lékařskou 
pomoc.

Známky závažné infekce, jako vysoká horečka, která může být spojená s kašlem, dušností, 
zimnicí, slabostí, nebo vznikem horkých červených citlivých bolestivých oblastí na kůži nebo 
kloubech.

Známky krevních chorob, jako krvácení, podlitiny nebo bledost.

Známky nervových poruch, jako necitlivost nebo mravenčení, změny vidění, bolest očí, nebo 
nástup slabosti v horní nebo dolní končetině.

Známky srdečního selhání nebo zhoršení srdečního selhání, jako únava nebo dušnost při 
aktivitě, otok kotníků, pocit plnosti v krku nebo v břiše, noční dušnost nebo kašel, zmodrání 
nehtových lůžek nebo okolí rtů.

Známky zhoubného nádorového onemocnění: zhoubné nádorové onemocnění může 
postihnout všechny části těla včetně kůže a krve a onemocnění se může projevovat v závislosti 
na typu a místě zhoubného nádorového onemocnění. Tyto známky onemocnění mohou 
zahrnovat úbytek hmotnosti, horečku, otoky (bolestivé či nebolestivé), přetrvávající kašel, 
přítomnost boule na těle nebo výrůstky na kůži.    

Známky autoimunitní reakce (nově vytvořené protilátky mohou poškodit normální tkáně 
v těle) jako jsou bolest, svědění, slabost a poruchy dýchání, myšlení, vnímání nebo zraku. 

Známky lupusu nebo syndromu podobnému lupusu, jako jsou změny hmotnosti, 
přetrvávající vyrážka, horečka, bolest kloubů nebo svalů, únava.

Známky zánětu cévní stěny, jako jsou bolest, horečka, zarudnutí nebo horkost kůže, svědění. 

Tyto nežádoucí účinky jsou vzácné nebo méně časté, ale představují závažné stavy (některé z nich 
mohou vzácně skončit i smrtí). Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, neprodleně 
informujte lékaře nebo navštivte nejbližší zdravotnické zařízení.

Známé nežádoucí účinky přípravku Enbrel zahrnují níže uvedené ve skupinách s klesající 
četností: 

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů): 
Infekce (včetně nachlazení, zánětu vedlejších nosních dutin, zánětu průdušek, infekce 
močových cest, zánětu kůže); reakce v místě injekce (včetně krvácení, podlitin, zčervenání, 
svědění, bolesti a otoku). Reakce v místě injekce (nedostavují se tak často po prvním měsíci 
léčení). U některých pacientů se rozvinula reakce v předchozím místě injekce.  

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): 
alergické reakce; horečka; vyrážka; svědění; protilátky proti normální tkáni (tvorba 

autoprotilátek).

252

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): 
závažné infekce (včetně zápalu plic, hlubokých infekcí kůže, infekcí kloubů, infekcí krve a 
infekce v různých místech); zhoršení městnavého srdečního selhání; nízký počet červených 
krvinek, nízký počet bílých krvinek, nízký počet neutrofilů (typ bílých krvinek); nízký počet 
krevních destiček; rakovina kůže (s výjimkou melanomu); lokalizované otoky kůže 
(angioedém); kopřivka (vyvýšené červené nebo bledé skvrny na kůži, které často svědí); oční 
zánět; lupénka (nová nebo zhoršující se); zánět cévní stěny postihující více orgánů; zvýšené 
hodnoty jaterních testů v krvi (u pacientů léčených současně methotrexátem se frekvence 
výskytu zvýšených hodnot jaterních testů v krvi udává jako četnost „častá“). 

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů): 
závažné alergické reakce (včetně závažných lokalizovaných otoků kůže a sípání); lymfom (typ 
nádorového onemocnění krve); leukemie (nádorové onemocnění postihující krev a kostní dřeň);
melanom (typ rakoviny kůže); kombinace nízkého počtu krevních destiček, červených a bílých 
krvinek; poruchy nervového systému (se závažnou svalovou slabostí a známkami a příznaky 
podobnými roztroušené skleróze nebo zánětu očních nervů nebo míchy); tuberkulóza; nový 
nástup městnavého srdečního selhání; křeče; lupus erythematodes, nebo onemocnění, které jej 
klinicky připomíná (příznaky mohou zahrnovat přetrvávající vyrážku, horečku, bolest kloubů a 
únavu); kožní vyrážka, která může vést k závažným puchýřům a k olupování kůže; zánětlivé 
onemocnění jater vyvolané poruchou imunitního systému (autoimunitní hepatitida; u pacientů 
léčených současně methotrexátem se frekvence výskytu udává jako četnost „méně častá“); 
porucha imunity, která může postihnout plíce, kůži a lymfatické uzliny (sarkoidóza); zánět nebo 
zjizvení plic (u pacientů léčených současně methotrexátem se frekvence výskytu udává jako 
četnost „méně častá“).

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):
porucha tvorby krevních buněk v kostní dřeni.

Četnost neznámá (z dostupných údajů nelze určit):
Merkelův buněčný karcinom (typ rakoviny kůže); nadměrná aktivace bílých krvinek spojená se 
zánětem (syndrom aktivace makrofágů); recidiva (opakování) hepatitidy B (jaterní infekce); 
zhoršení stavu dermatomyositidy (zánět svalů a svalová slabost spojená s kožní vyrážkou).

Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

Nežádoucí  účinky  a  jejich  četnost  pozorované  u  dětí  a  dospívajících  jsou  podobné  těm,  které  jsou 
uvedeny výše.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 
nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 
k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Enbrel uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a na předplněném 
peru MYCLIC za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného 
měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 ºC – 8 ºC). Chraňte před mrazem.

253

Uchovávejte předplněná pera ve vnějším obalu, aby byla chráněna před světlem.

Po vyjmutí předplněného pera z chladničky počkejte přibližně 15 - 30 minut, až dosáhne roztok 
přípravku Enbrel v peru pokojové teploty. 
Neohřívejte žádným jiným způsobem. Pak se 
doporučuje přípravek Enbrel ihned použít. 

Před přípravou roztoku přípravku Enbrel lze přípravek Enbrel uchovávat mimo chladničku při teplotě 
maximálně do 25 ºC jednorázově po dobu až čtyř týdnů; po uplynutí této doby nesmí být znovu 
uchováván v chladu (v chladničce). Přípravek Enbrel musí být zlikvidován, pokud není použit do čtyř 
týdnů po vyjmutí z chladničky. Doporučuje se zaznamenat si datum, kdy byl přípravek Enbrel vyjmut 
z chladničky, a datum, po kterém musí být přípravek Enbrel zlikvidován (ne déle než 4 týdny po 
vyjmutí z chladničky). 

Zkontrolujte roztok v peru prohlédnutím přes průhledné inspekční okénko. Roztok by měl být čirý
nebo mírně opalescentní, bezbarvý až světle žlutý nebo světle hnědý a může obsahovat malé průsvitné 
nebo bílé částice proteinu. Toto je normální vzhled přípravku Enbrel. Nepoužívejte roztok, jestliže 
změnil barvu, je zakalený, nebo jestliže jsou v něm přítomny jiné než výše popsané částice. Jestliže si 
nejste jist(a) vzhledem roztoku, požádejte lékárníka o spolupráci. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Enbrel obsahuje

Léčivou látkou je etanerceptum. Jedno předplněné pero MYCLIC obsahuje etanerceptum 50 mg.

Pomocnými látkami jsou:
Sacharosa, chlorid sodný, arginin-hydrochlorid, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát 
hydrogenfosforečnanu sodného, voda pro injekci. 

Jak přípravek Enbrel vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Enbrel se dodává jako injekční roztok v předplněném peru (MYCLIC) (roztok pro injekce). 
Pero MYCLIC obsahuje čirý, bezbarvý až světle žlutý nebo světle hnědý injekční roztok. Jedno balení 
obsahuje 2, 4, nebo 12 per a 2, 4 nebo 12 alkoholových tamponů.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Výrobce:

Pfizer Limited

Wyeth Pharmaceuticals 

Ramsgate Road

New Lane

Sandwich

Havant

Kent CT13 9NJ

Hampshire, PO9 2NG

Velká Británie 

Velká Británie

254

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

België/Belgique/Belgien
Luxembourg/Luxemburg
Pfizer S.A. / N.V.
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Kύπρος
PFIZER EΛΛAΣ A.E. (CYPRUS BRANCH) 
T

: +357 22 817690

Česká republika
Pfizer PFE, spol. s r.o. 
Tel: +420-283-004-111

Magyarország
Pfizer Kft.
Tel: +36 1 488 3700

Danmark
Pfizer ApS
Tlf: +45 44 201 100

Malta
Vivian Corporation Ltd.
Tel: +35621 344610

Deutschland
Pfizer Pharma GmbH
Tel: +49 (0)30 550055-51000

Nederland
Pfizer bv
Tel: +31 (0)10 406 43 01

България
Пфайзер Люксембург САРЛ, 
Клон България
Teл: +359 2 970 4333

Norge
Pfizer Norge AS
Tlf: +47 67 52 61 00

Eesti
Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal
Tel: +372 666 7500

Österreich
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0)1 521 15-0

Ελλάδα
PFIZER EΛΛAΣ A.E.
Τηλ.: +30 210 67 85 800

Polska
Pfizer Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 335 61 00

España
Pfizer, S.L.
Télf: +34 91 490 99 00

Portugal
Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda
Tel: (+351) 21 423 55 00

France
Pfizer
Tél +33 (0)1 58 07 34 40

România
Pfizer Romania S.R.L
Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Hrvatska
Pfizer Croatia d.o.o.
Tel: +385 1 3908 777

Slovenija
Pfizer Luxembourg SARLPfizer, podružnica 
za svetovanje s področja farmacevtske 
dejavnosti, Ljubljana
Tel: +386 (0)1 52 11 400

Ireland
Pfizer Healthcare Ireland
Tel: +1800 633 363 (toll free)
Tel: +44 (0)1304 616161

Slovenská republika
Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka 
Tel: +421 2 3355 5500

Ísland
Icepharma hf.
Tel: +354 540 8000

Suomi/Finland
Pfizer Oy
Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

255

Italia
Pfizer S.r.l.
Tel: +39 06 33 18 21

Sverige 
Pfizer Innovations AB
Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija
Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā
Tel. +371 67035775

United Kingdom
Pfizer Limited
Tel: +44 (0)1304 616161

Lietuva
Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje
Tel. +3705 2514000

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné  informace  o  tomto  léčivém  přípravku  jsou  k  dispozici na  webových  stránkách  Evropské 
agenturypro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

7.

Použití předplněného pera MYCLIC k injekci přípravku Enbrel

Tento bod je rozdělen do následujících podbodů:

Úvod
Krok 1: 

Příprava před injekcí přípravku Enbrel

Krok 2:

Výběr místa pro injekci

Krok 3:

Podání injekčního roztoku přípravku Enbrel

Krok 4:

Likvidace použitého pera MYCLIC

Úvod

Tento návod vysvětluje, jak použít pero MYCLIC k injekci přípravku Enbrel. Pečlivě si ho přečtěte a 
postupujte podle něho krok za krokem. Lékař nebo sestra Vám vysvětlí správnou techniku podání 
injekce. Nesnažte se podat injekci, pokud si nejste jist(a), že rozumíte, jak správně použít pero 
MYCLIC. Pokud máte otázky, jak podat injekci, zeptejte se lékaře nebo sestry.

Obrázek 1. 

MYCLIC předplněné pero

Zelené aktivační tlačítko

Doba použitelnosti

Průhledné inspekční okénko

Krok 1:

Příprava před injekcí přípravku Enbrel

1.

Zvolte si čistou, dobře osvětlenou a rovnou pracovní plochu.

2.

Shromážděte všechny součásti, které budete potřebovat k injekci, a položte je na zvolenou 
pracovní plochu:

a.

Jedno  předplněné  pero  MYCLIC  a  jeden  alkoholový  tampon (vyjměte  je 
z krabičky s pery, kterou uchováváte v chladničce). Netřepejte perem.

Bílý kryt jehly

256

b.

Jeden smotek vaty nebo gázy.

3. Zkontrolujte dobu použitelnosti (měsíc/rok) na peru. Pokud doba použitelnosti vypršela, pero 

nepoužívejte a obraťte se na svého lékárníka pro pomoc.

4. Zkontrolujte roztok v peru prohlédnutím přes průhledné inspekční okénko. Roztok by měl být čirý

nebo mírně opalescentní, bezbarvý až světle žlutý nebo světle hnědý a může obsahovat malé 
průsvitné nebo bílé částice proteinu. Toto je normální vzhled přípravku Enbrel. Nepoužívejte 
roztok, jestliže změnil barvu, je zakalený, nebo jestliže jsou v něm přítomny jiné než výše 
popsané částice. Jestliže si nejste jist(a) vzhledem roztoku, požádejte lékárníka o spolupráci.

5. 

Ponechejte bílý kryt jehly na místě a počkejte 15 - 30 minut, až roztok přípravku Enbrel 
v peru dosáhne pokojové teploty. Tím, že počkáte, až bude mít roztok pokojovou teplotu, bude 
pro Vás injekce příjemnější. Neohřívejte ho žádným jiným způsobem. Vždy uchovávejte pero 
mimo dohled a dosah dětí.

Během čekání, než roztok v peru dosáhne pokojové teploty, si přečtěte Krok 2 (dole) a zvolte místo 
injekce. 

Krok 2:

Výběr místa pro injekci (viz obrázek 2)

1.

Doporučeným místem pro podání injekce je střed přední části stehna. Pokud dáváte přednost 
podání do oblasti břicha, můžete alternativně použít tuto oblast, avšak ujistěte se, že vybrané 
místo je minimálně 5 cm od pupku. Pokud podává injekci někdo druhý Vám, může použít také 
vnější oblast horní části paže.

Obrázek 2.

2. Každá injekce má být podána minimálně 3 cm od místa podání předchozí injekce. Nepodávejte 

injekci do oblasti, kde je kůže bolestivá, pohmožděná nebo hrubá. Vyhněte se místům s jizvami 
nebo s narušenou strukturou kůže. (Je vhodné si vždy označit místa předchozích injekcí.). 

3. Jestliže máte lupénku, nesmíte podat injekci přímo do jakkoli vyvýšených, tlustých, zarudlých 

nebo šupinatých částí kůže.

Krok 3:

Podání injekčního roztoku přípravku Enbrel

1.

Poté, co počkáte 15 - 30 minut, až se roztok v peru ohřeje na pokojovou teplotu, umyjte si ruce
mýdlem a vodou. 

2.

Očistěte místo injekce potřením alkoholovým tamponem krouživým pohybem a nechejte je 
osušit. Nedotýkejte se této oblasti až do podání injekce. 

257

3.

Zvedněte pero a odstraňte bílý kryt jehly rovným tahem směrem od jehly (viz obrázek 3). 
Poškození jehly v peru zabráníte tím, že nebudete ohýbat bílý kryt jehly při jeho odstraňování, 
ani jej po sejmutí nebudete znovu nasazovat. Po odstranění krytu jehly uvidíte fialový
bezpečnostní štít jehly přesahující mírně konec pera. Jehla zůstane chráněna v peru až do 
aktivace pera. Nepoužívejte pero, pokud jste ho po sejmutí krytu jehly upustil(a).

Obrázek 3.

Bílý kryt jehly

Fialový bezpečnostní štít jehly 

4. Podání injekce může být jednodušší a komfortnější, pokud lehce zmáčknete kůži okolo místa vpichu 

mezi palec a ukazováček Vaší volné ruky.

5. Držte pero v pravém úhlu (90°) k injekčnímu místu. Tlačte otevřený konec pera proti kůži pevně 

dolů tak, že bezpečnostní štít jehly je celý zasunutý do vnitřku pera. Uvidíte mírné prohloubení
kůže (viz obrázek 4). Pero lze aktivovat pouze, když je bezpečnostní kryt jehly zcela zasunutý 
uvnitř pera.

Obrázek 4.

Bezpečnostní štít jehly 
zmizí uvnitř pera

6. Za stálého tlaku pera proti kůži, kterým zajistíte, aby bezpečnostní štít jehly byl celý vtlačený 

dovnitř pera, palcem stlačte střed zeleného tlačítka na horní části pera, abyste zahájili injekci 
(viz obrázek 5). Při stlačení středu tlačítka uslyšíte cvaknutí. Stále držte pero pevně proti 
povrchu kůže, až uslyšíte druhé cvaknutí 
nebo po uplynutí 10 sekund po prvním cvaknutí 
(podle toho, co přijde dříve). 

Poznámka – Pokud se Vám nedaří zahájit injekci výše popsaným způsobem, zatlačte pero ještě 
pevněji proti kůži a poté znovu stiskněte zelené tlačítko.

258

Obrázek 5.

7. Až uslyšíte druhé cvaknutí (nebo po uplynutí 10 sekund, pokud neuslyšíte druhé cvaknutí), je 

injekce ukončena (viz obrázek 6). Nyní můžete vytáhnout pero z kůže (viz obrázek 7).  Jakmile 
vytáhnete pero z kůže, fialový bezpečnostní štít se automaticky vytáhne a zakryje jehlu.  

                              Obrázek 6.                                                                       Obrázek 7.

Fialový bezpečnostní štít 
se vytáhne, aby zakryl 
jehlu

Inspekční okénko se zbarví 

fialově

8. Inspekční okénko pera, které je nyní celé fialové, potvrzuje, že dávka byla podána správně (viz 

obrázek 8). Pokud by inspekční okénko nebylo celé fialové, požádejte o spolupráci sestru nebo 
lékárníka, protože pero nemuselo injikovat roztok přípravku Enbrel úplně. Nesnažte se použít 
pero opakovaně, ani nepoužijte jiné pero bez souhlasu sestry nebo lékárníka.
Obrázek 8.

259

9. Pokud pozorujete krvavou skvrnu v místě injekce, přitiskněte na místo injekce smotek vaty nebo 

gázy na 10 sekund. NETŘETE místo injekce. 

Krok 4: Likvidace použitého pera MYCLIC 

Pero lze použít pouze jednou – nikdy se nesmí použít opakovaně. Zlikvidujte použité pero podle 
pokynů lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka. Nepokoušejte se nasadit kryt zpátky na pero.

Máte-li jakékoli otázky, zeptejte se lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka, kteří znají přípravek 
Enbrel.

Inspekční okénko 
se zbarví fialově

260

Příbalová informace: informace pro uživatele

ENBREL 10 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok pro pediatrické použití

Etanerceptum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci (obě strany) dříve, než začnete tento přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Váš lékař Vám dá také pohotovostní kartu pacienta, která obsahuje důležité bezpečnostní 
údaje, kterých si musíte být vědom(a) před zahájením a v průběhu celého léčení přípravkem 
Enbrel.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán dítěti ve Vaší péči. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako dítě, o které pečujete.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Informace v této příbalové informaci jsou seřazeny do následujících 7 bodů:

1.

Co je přípravek Enbrel a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Enbrel používat

3.

Jak se přípravek Enbrel používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek Enbrel uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

7.

Návod k přípravě a podávání injekce přípravku Enbrel (viz druhá strana)

1. 

Co je přípravek Enbrel a k čemu se používá

Přípravek Enbrel je biologické léčivo, které se vyrábí ze dvou lidských bílkovin. Blokuje aktivitu jiné 
bílkoviny v těle, která způsobuje zánět. Přípravek Enbrel snižuje zánět spojený s 
určitými onemocněními.

Přípravek Enbrel je určen k léčení následujících onemocnění u dětí a dospívajících:

U následujících typů juvenilní idiopatické artritidy, pokud léčba methotrexátem nebyla 
dostatečně účinná nebo pro ně nebyla vhodná:

Polyartritida (s positivním či negativním revmatoidním faktorem) a rozšířená
oligoartritida u pacientů ve věku od 2 let

Psoriatická artritida u pacientů ve věku od 12 let

U artritidy spojené s entesitidou u pacientů ve věku od 12 let, u nichž nebylo dosaženo 
adekvátní odpovědi při aplikaci široce používané léčby nebo pro ně tato léčba není vhodná.  

Těžká psoriáza u pacientů ve věku od 6 let, u nichž nebyla dostatečně účinná fototerapie ani jiná 
celková léčení (nebo je nebyli schopni podstoupit).

261

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Enbrel používat

Nepoužívejte přípravek Enbrel 

jestliže je dítě, o které pečujete, alergické na etanercept nebo kteroukoli další složku léku 
(uvedenou v bodě 6). Jestliže dítě pocítí příznaky alergické reakce, jako svírání na prsou, sípání, 
závratě nebo vyrážku, nepokračujte v podávání přípravku Enbrel a ihned vyhledejte lékaře.

jestliže dítěti hrozí rozvoj závažné krevní infekce zvané sepse. Jestliže si nejste jist(a), poraďte 
se s lékařem.

jestliže má dítě infekci jakéhokoli druhu. Jestliže si nejste jist(a), poraďte se s lékařem.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Enbrel se poraďte se svým lékařem.

Alergické reakce: Jestliže se u dítěte objeví alergická reakce, jako je tíha na hrudi, sípání, 
závratě nebo vyrážka, nepodávejte více přípravku Enbrel a kontaktujte ihned lékaře. 

Infekce/operace: Jestliže se dítěti rozvíjí nová infekce nebo je před velkou chirurgickou 
operací, lékař může chtít sledovat léčbu přípravkem Enbrel. 

Infekce/cukrovka: Poraďte se s lékařem, jestliže dítě už mělo opakující se infekci nebo trpí 
cukrovkou nebo jinými stavy, při nichž se zvyšuje riziko infekce. 

Infekce/sledování: Informujte svého lékaře o každé cestě mimo Evropu, kterou jste 
absolvoval(a) v poslední době. Pokud se u Vašeho dítěte rozvinou příznaky infekce, jako je 
horečka, zimnice nebo kašel, neprodleně informujte svého lékaře. Lékař může rozhodnout, že 
bude nadále sledovat dítě na přítomnost infekcí i poté, co přestane  používat přípravek Enbrel.

Tuberkulóza: U pacientů léčených přípravkem Enbrel byly hlášeny případy tuberkulózy. Lékař 
vyšetří známky a příznaky tuberkulózy předtím, než zahájí léčení přípravkem Enbrel. To může 
zahrnovat podrobnou lékařskou anamnézu, rentgen hrudníku a tuberkulinový test. Výsledky 
těchto vyšetření musí být zaznamenány do pohotovostní karty pacienta. Je velmi důležité, 
abyste informoval(a) lékaře, pokud dítě mělo tuberkulózu, nebo pokud bylo v kontaktu 
s někým, kdo ji měl. Pokud by se vyskytly příznaky tuberkulózy (jako přetrvávající kašel, ztráta 
hmotnosti, netečnost, mírná horečka), nebo jiná infekce v průběhu léčení nebo po jeho 
ukončení, informujte neprodleně lékaře.

Hepatitida B: Informujte lékaře, pokud dítě má nebo mělo v minulosti hepatitidu B. Lékař by 
měl provést vyšetření na přítomnost infekce hepatitidy B předtím, než se dítě začne léčit 
přípravkem Enbrel. Léčba přípravkem Enbrel může vést k reaktivaci hepatitidy B u pacientů, 
kteří byli v minulosti nakaženi virem hepatitidy B. Pokud k tomu dojde, musíte přestat 
přípravek Enbrel používat.

Hepatitida C: Informujte lékaře, pokud dítě mělo hepatitidu C. Lékař bude sledovat léčení 
přípravkem Enbrel, pokud se infekce zhorší.

Choroby krve: Jestliže se u dítěte objeví jakékoli známky nebo příznaky jako přetrvávající 
horečka, bolest v krku, podlitiny, krvácení nebo bledost, vyhledejte neodkladně lékařskou 
pomoc. Takové příznaky mohou svědčit o možném život ohrožujícím onemocnění krve, které si 
může vyžádat přerušení podávání přípravku Enbrel.

Poruchy nervového systému a oční poruchy: Informujte lékaře, jestliže má dítě roztroušenou 
sklerózu, optickou neuritidu (zánět zrakových nervů) nebo transverzální myelitidu. Lékař určí, 
zda je přípravek Enbrel vhodnou léčbou.

Městnavé srdeční selhání: Informujte lékaře, jestliže dítě mělo v minulosti městnavé srdeční 
selhání, neboť za těchto okolností je třeba opatrnosti při podávání přípravku Enbrel. 

Zhoubná nádorová onemocnění: Než bude dítěti předepsán přípravek Enbrel, informujte 
lékaře, jestliže dítě má nebo mu někdy byl diagnostikován lymfom (typ zhoubného onemocnění 
krve) či jiný typ zhoubného nádorového onemocnění/rakoviny. 
U pacientů s těžkou revmatoidní artritidou, kteří trpí tímto onemocněním delší dobu, je riziko 
vzniku lymfomu vyšší než průměrné.
Děti a dospělí, kterým je přípravek Enbrel podáván, mají zvýšené riziko vzniku lymfomu nebo 
jiného typu zhoubného nádorového onemocnění/rakoviny.

262

U některých dětí a dospívajících pacientů, kterým byl podáván přípravek Enbrel nebo jiné léčivé 
přípravky působící stejně jako přípravek Enbrel, se rozvinula zhoubná nádorová 
onemocnění/rakovina včetně neobvyklých typů, což někdy vedlo k úmrtí. 
Někteří pacienti užívající přípravek Enbrel onemocněli rakovinou kůže. Informujte lékaře, 
pokud u dítěte dojde k rozvoji jakékoli změny vzhledu kůže nebo výrůstků na kůži.

Plané neštovice: Upozorněte lékaře, jestliže se dítě dostalo do kontaktu s planými neštovicemi 
v průběhu podávání přípravku Enbrel. Lékař stanoví, zda je vhodné preventivní opatření proti 
planým neštovicím.

Zneužívání alkoholu: Přípravek Enbrel by se neměl použít u pacientů, kteří se léčí s 
hepatitidou spojenou se zneužíváním alkoholu. Informujte, prosím, lékaře, pokud dítě ve Vaší 
péči má zneužívání alkoholu v anamnéze.

Wegenerova granulomatóza: Přípravek Enbrel se nedoporučuje k léčbě Wegenerovy 
granulomatózy, vzácného zánětlivého onemocnění. Informujte lékaře, má-li dítě ve Vaší péči 
Wegenerovu granulomatózu. 

Antidiabetické přípravky: Informujte svého lékaře, trpí-li dítě cukrovkou nebo užívá-li léky k 
léčbě cukrovky. Váš lékař stanoví, zda je u dítěte během léčby přípravkem Enbrel nutné snížit 
dávku léků k léčbě cukrovky.

Děti a dospívající

Očkování: Je-li to možné, má být dítě aktuálně naočkované všemi vakcínami před zahájením 
podávání přípravku Enbrel. Některá očkování by neměla proběhnout v době podávání přípravku 
Enbrel, např. vakcína proti poliomyelitidě, tj. proti dětské obrně. Prosím, poraďte se s lékařem 
před případným očkováním dítěte. 

Zánětlivé onemocnění střev: Byly hlášeny případy zánětlivého onemocnění střev u pacientů 
s juvenilní idiopatickou artritidou (JIA) léčených přípravkem Enbrel. Informujte lékaře, pokud 
se u dítěte objeví křeče a bolest břicha, průjem, ztráta hmotnosti nebo krev ve stolici.   

Přípravek Enbrel by neměl být obvykle podáván dětem mladším 2 let s polyartritidou nebo 
s rozšířenou oligoartritidou nebo dětem mladším 12 let s artritidou spojenou s entesitidou či 
psoriatickou artritidou nebo dětem mladším 6 let s psoriázou.

Další léčivé přípravky a přípravek Enbrel

Informujte lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které dítě užívá, které v nedávné době užívalo nebo 
které možná bude užívat (včetně anakinry, abataceptu nebo sulfasalazinu), a to i o lécích, které jsou 
dostupné bez lékařského předpisu. Dítě by nemělo používat přípravek Enbrel s léky, které obsahují 
léčivou látku anakinru nebo abatacept.

Těhotenství a kojení

Podávání přípravku Enbrel v průběhu těhotenství se nedoporučuje. Pokud jste těhotná, domníváte se, 
že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem. 

Pokud Vám byl podáván během těhotenství přípravek Enbrel, může u Vašeho novorozence existovat 
vyšší riziko infekce. Jedna studie ukázala, že když byl matkám v těhotenství podáván přípravek 
Enbrel, vyskytlo se více vrozených vad v porovnání s těhotenstvími matek, kterým nebyl podáván 
přípravek Enbrel ani jiné podobné léky (antagonisté TNF), avšak nebyl hlášen žádný zvláštní druh
vrozených vad. Je důležité, abyste dětského lékaře a další zdravotnické pracovníky informoval(a)
o užívání přípravku Enbrel v těhotenství ještě před tím, než novorozenec dostane jakoukoli vakcínu 
(další informace viz bod 2 „Očkování“).

Ženy užívající přípravek Enbrel nesmějí kojit, protože přípravek Enbrel přechází do mateřského 
mléka.

263

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nepředpokládá se, že by přípravek Enbrel ovlivnil schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3.

Jak se přípravek Enbrel používá

Použití u dětí a dospívajících

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jist(a), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže budete mít pocit, že účinek přípravku je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to lékaři nebo 
lékárníkovi.

Vhodná dávka a frekvence dávkování pro dítě nebo dospívajícího bude záviset na tělesné hmotnosti a
onemocnění. Lékař Vám poskytne detailní návod k přípravě a odměření vhodné dávky.

10 mg injekční lahvička je určena pro děti, kterým se předepisuje dávka 10 mg nebo méně. Jedna 
injekční lahvička by měla být použita jen na jednu dávku pro jednoho pacienta a zbývající roztok by 
měl být zlikvidován. 

U pacientů s s polyartritidou či rozšířenou oligoartritidou ve věku od 2 let, nebo u pacientů s artritidou 
spojenou s entesitidou nebo u pacientů s psoriatickou artritidou ve věku od 12 let je obvyklá dávka 0,4 
mg přípravku Enbrel na kg tělesné hmotnosti (až do maximální dávky 25 mg) dvakrát týdně nebo 0,8 
mg přípravku Enbrel na kg tělesné hmotnosti (až do maximální dávky 50 mg) jednou týdně. 

U pacientů s lupénkou ve věku od 6 let je obvyklá dávka 0,8 mg přípravku Enbrel na kg tělesné 
hmotnosti (až do maximální dávky 50 mg) jednou týdně. Pokud přípravek Enbrel nevykazuje účinek 
na stav dítěte po 12 týdnech, může lékař ukončit podávání tohoto léku.

Cesta a způsob podání

Přípravek Enbrel se podává injekcí pod kůži (subkutánní injekce).

Přípravek Enbrel se může používat s tekutinou nebo s jídlem nebo bez nich.

Prášek se musí před použitím rozpustit. Podrobný návod k přípravě a injekci přípravku Enbrel je 
k dispozici v bodu 7 „Návod k přípravě a podání injekce přípravku Enbrel“. 
Roztok přípravku 
Enbrel se nesmí mísit s žádným jiným lékem.

Pro zapamatování je dobré si zapsat do kalendáře, ve které dny v týdnu má být přípravek Enbrel 
podán.

Když aplikujete větší dávku přípravku Enbrel, než byste měl(a)

Jestliže jste použil(a) větší dávku přípravku Enbrel, než byste měl(a) (buď injekcí příliš velké dávky 
nebo příliš častým podáním), informujte neprodleně lékaře nebo lékárníka. Vždy si vezměte vnější 
obal od léku s sebou, a to i tehdy, je-li prázdný.

Když zapomenete podat přípravek Enbrel

Jestliže zapomenete podat dávku, měl(a) byste ji aplikovat ihned, jakmile si vzpomenete, ledaže by 
následující pravidelná dávka měla být podána následující den. V tom případě zapomenutou dávku 
vynechejte. Potom pokračujte s injekcemi léku v obvyklé dny. Jestliže si nevzpomenete podat injekci 
v ten den, kdy ji má dítě dostat, nedávejte mu dvojitou dávku (dvě dávky ve stejný den), abyste 
nahradil(a) zapomenutou dávku.

264

Když přestanete podávat přípravek Enbrel

Po přerušení se mohou vrátit příznaky onemocnění.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se  použití tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.

Alergické reakce

Jestliže se u dítěte vyskytne některý z následujících stavů, nedávejte dítěti dále přípravek Enbrel. 
Informujte neprodleně lékaře nebo běžte do nejbližšího zdravotnického zařízení.

Potíže s polykáním nebo dýcháním.

Otok obličeje, krku, rukou nebo nohou.

Pocit nervozity nebo úzkosti, pocit bušení srdce, nebo náhlé zrudnutí kůže a/nebo pocit horka.

Těžká vyrážka, svědění, nebo kopřivka (vyvýšené červené nebo bledé skvrny na kůži, které 
často svědí).

Závažné alergické reakce jsou vzácné. Jestliže má dítě některý z výše uvedených příznaků, může mít 
alergickou reakci na přípravek Enbrel, proto byste měl(a) neprodleně vyhledat lékařskou pomoc.

Závažné nežádoucí účinky

Jestliže pozorujete některý z následujících stavů, dítě může potřebovat urgentní lékařskou pomoc.

Známky závažné infekce, jako vysoká horečka, která může být spojená s kašlem, dušností, 
zimnicí, slabostí, nebo vznikem horkých červených citlivých bolestivých oblastí na kůži nebo v 
kloubech dítěte.

Známky krevních chorob, jako krvácení, podlitiny nebo bledost.

Známky nervových poruch, jako necitlivost nebo mravenčení, změny vidění, bolest očí, nebo 
nástup slabosti v horní nebo dolní končetině.

Známky srdečního selhání nebo zhoršení srdečního selhání, jako únava nebo dušnost při 
aktivitě, otok kotníků, pocit plnosti v krku nebo v břiše, noční dušnost nebo kašel, zmodrání 
nehtových lůžek nebo okolí rtů dítěte.

Známky zhoubného nádorového onemocnění: zhoubné nádorové onemocnění může 
postihnout všechny části těla včetně kůže a krve a onemocnění se může projevovat v závislosti 
na typu a místě zhoubného nádorového onemocnění. Tyto známky onemocnění mohou 
zahrnovat úbytek hmotnosti, horečku, otoky (bolestivé či nebolestivé), přetrvávající kašel, 
přítomnost boule na těle nebo výrůstky na kůži.    

Známky autoimunitní reakce (nově vytvořené protilátky mohou poškodit normální tkáně 
v těle) jako jsou bolest, svědění, slabost a poruchy dýchání, myšlení, vnímání nebo zraku. 

Známky lupusu nebo syndromu podobnému lupusu, jako jsou změny hmotnosti, 
přetrvávající vyrážka, horečka, bolest kloubů nebo svalů, únava.

Známky zánětu cévní stěny, jako jsou bolest, horečka, zarudnutí nebo horkost kůže, svědění. 

Tyto nežádoucí účinky jsou vzácné nebo méně časté, ale představují závažné stavy (některé z nich 
mohou vzácně skončit i smrtí). Pokud se u dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, neprodleně 
informujte lékaře nebo zavezte dítě do nejbližšího zdravotnického zařízení.

265

Známé nežádoucí účinky přípravku Enbrel zahrnují níže uvedené ve skupinách s klesající 
četností: 

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů): 
Infekce (včetně nachlazení, zánětu vedlejších nosních dutin, zánětu průdušek, infekce 
močových cest, zánětu kůže); reakce v místě injekce (včetně krvácení, podlitin, zčervenání, 
svědění, bolesti a otoku). Reakce v místě injekce (nedostavují se tak často po prvním měsíci 
léčení). U některých pacientů se rozvinula reakce v předchozím místě injekce.  

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): 
alergické reakce; horečka; vyrážka; svědění; protilátky proti normální tkáni (tvorba 

autoprotilátek).

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): 
závažné infekce (včetně zápalu plic, hlubokých infekcí kůže, infekcí kloubů, infekcí krve a 
infekce v různých místech); zhoršení městnavého srdečního selhání; nízký počet červených 
krvinek, nízký počet bílých krvinek, nízký počet neutrofilů (typ bílých krvinek); nízký počet 
krevních destiček; rakovina kůže (s výjimkou melanomu); lokalizované otoky kůže 
(angioedém); kopřivka (vyvýšené červené nebo bledé skvrny na kůži, které často svědí); oční 
zánět; lupénka (nová nebo zhoršující se); zánět cévní stěny postihující více orgánů; zvýšené 
hodnoty jaterních testů v krvi (u pacientů léčených současně methotrexátem se frekvence 
výskytu zvýšených hodnot jaterních testů v krvi udává jako četnost „častá“). 

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů): 
závažné alergické reakce (včetně závažných lokalizovaných otoků kůže a sípání); lymfom (typ 
nádorového onemocnění krve); leukemie (nádorové onemocnění postihující krev a kostní dřeň);
melanom (typ rakoviny kůže); kombinace nízkého počtu krevních destiček, červených a bílých 
krvinek; poruchy nervového systému (se závažnou svalovou slabostí a známkami a příznaky 
podobnými roztroušené skleróze nebo zánětu očních nervů nebo míchy); tuberkulóza; nový 
nástup městnavého srdečního selhání; křeče; lupus erythematodes, nebo onemocnění, které jej 
klinicky připomíná (příznaky mohou zahrnovat přetrvávající vyrážku, horečku, bolest kloubů a 
únavu); kožní vyrážka, která může vést k závažným puchýřům a k olupování kůže; zánětlivé 
onemocnění jater vyvolané poruchou imunitního systému (autoimunitní hepatitida; u pacientů 
léčených současně methotrexátem se frekvence výskytu udává jako četnost „méně častá“); 
porucha imunity, která může postihnout plíce, kůži a lymfatické uzliny (sarkoidóza); zánět nebo 
zjizvení plic (u pacientů léčených současně methotrexátem se frekvence výskytu udává jako 
četnost „méně častá“).

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):
porucha tvorby krevních buněk v kostní dřeni.

Četnost neznámá (z dostupných údajů nelze určit):
Merkelův buněčný karcinom (typ rakoviny kůže); nadměrná aktivace bílých krvinek spojená se 
zánětem (syndrom aktivace makrofágů); recidiva (opakování) hepatitidy B (jaterní infekce); 
zhoršení stavu dermatomyositidy (zánět svalů a svalová slabost spojená s kožní vyrážkou).

Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

Nežádoucí účinky a jejich četnost pozorované u dětí a dospívajících jsou podobné těm, které jsou 
uvedeny výše.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 

266

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 
k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Enbrel uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce za „Použitelné 
do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 ºC – 8 ºC). 
Chraňte před mrazem.

Před přípravou roztoku přípravku Enbrel lze přípravek Enbrel uchovávat mimo chladničku při teplotě 
maximálně do 25 ºC jednorázově po dobu až čtyř týdnů; po uplynutí této doby nesmí být znovu 
uchováván v chladu (v chladničce). Přípravek Enbrel musí být zlikvidován, pokud není použit do čtyř 
týdnů po vyjmutí z chladničky. Doporučuje se zaznamenat si datum, kdy byl přípravek Enbrel vyjmut 
z chladničky, a datum, po kterém musí být přípravek Enbrel zlikvidován (ne déle než 4 týdny po 
vyjmutí z chladničky). Toto nové datum použitelnosti nesmí překročit datum použitelnosti vyznačené
na vnějším obalu.

Po přípravě roztoku přípravku Enbrel se doporučuje jeho okamžité použití. Roztok však lze použit do
6 hodin, je-li uchováván při teplotě do 25 ºC.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud zjistíte, že roztok není čirý nebo že obsahuje částice. Roztok má 
být čirý, bezbarvý až světle žlutý nebo světle hnědý, bez hrudek, vloček nebo částic. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Enbrel obsahuje

Léčivou látkou je etanerceptum. Jedna lahvička přípravku Enbrel 10 mg prášek pro přípravu
injekčního roztoku s rozpouštědlem pro pediatrické použití obsahuje etanerceptum 10 mg. Po 
rozpuštění roztok obsahuje etanerceptum 10 mg/ml.

Pomocnými látkami jsou:
Prášek: Mannitol (E421), sacharosa a trometamol.
Rozpouštědlo: Voda pro injekci.

Jak přípravek Enbrel vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Enbrel 10 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem pro pediatrické 
použití se dodává jako bílý prášek pro přípravu injekčního roztoku (prášek pro přípravu injekce) s 
rozpouštědlem. Jedno balení obsahuje 4 injekční lahvičky, 4 předplněné injekční stříkačky s vodou na
injekci, 4 injekční jehly, 4 adaptéry na lahvičky a 8 alkoholových tamponů.

267

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Výrobce:

Pfizer Limited

Wyeth Pharmaceuticals 

Ramsgate Road 

New Lane

Sandwich

Havant

Kent CT13 9NJ

Hampshire, PO9 2NG

Velká Británie 

Velká Británie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

België/Belgique/Belgien
Luxembourg/Luxemburg
Pfizer S.A. / N.V.
Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Kύπρος
PFIZER EΛΛAΣ A.E. (CYPRUS BRANCH) 
T

: +357 22 817690

Česká republika
Pfizer PFE, spol. s r.o. 
Tel: +420-283-004-111

Magyarország
Pfizer Kft.
Tel: +36 1 488 3700

Danmark
Pfizer ApS
Tlf: +45 44 201 100

Malta
Vivian Corporation Ltd.
Tel: +35621 344610

Deutschland
Pfizer Pharma GmbH
Tel: +49 (0)30 550055-51000

Nederland
Pfizer bv
Tel: +31 (0)10 406 43 01

България
Пфайзер Люксембург САРЛ, 
Клон България
Teл: +359 2 970 4333

Norge
Pfizer Norge AS
Tlf: +47 67 52 61 00

Eesti
Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal
Tel: +372 666 7500

Österreich
Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0)1 521 15-0

Ελλάδα
PFIZER EΛΛAΣ A.E.
Τηλ.: +30 210 67 85 800

Polska
Pfizer Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 335 61 00

España
Pfizer, S.L.
Télf: +34 91 490 99 00

Portugal
Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda
Tel: (+351) 21 423 55 00

France
Pfizer
Tél +33 (0)1 58 07 34 40

România
Pfizer Romania S.R.L
Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Hrvatska
Pfizer Croatia d.o.o.
Tel: +385 1 3908 777

Slovenija
Pfizer Luxembourg SARLPfizer, podružnica 
za svetovanje s področja farmacevtske 
dejavnosti, Ljubljana
Tel: +386 (0)1 52 11 400

268

Ireland
Pfizer Healthcare Ireland
Tel: +1800 633 363 (toll free)
Tel: +44 (0)1304 616161

Slovenská republika
Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka 
Tel: +421 2 3355 5500

Ísland
Icepharma hf.
Tel: +354 540 8000

Suomi/Finland
Pfizer Oy
Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Italia
Pfizer S.r.l.
Tel: +39 06 33 18 21

Sverige 
Pfizer Innovations AB
Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija
Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā
Tel. +371 67035775

United Kingdom
Pfizer Limited
Tel: +44 (0)1304 616161

Lietuva
Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje
Tel. +3705 2514000

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné  informace  o  tomto  léčivém  přípravku  jsou  k  dispozici na  webových  stránkách  Evropské 
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

7.

Návod k přípravě a podávání injekce přípravku Enbrel 

Tento bod je rozdělen do následujících podbodů:

a.

Úvod

b. 

Příprava před injekcí

c.

Příprava dávky přípravku Enbrel k injekci

d.

Přidávání rozpouštědla

e.

Odsání roztoku přípravku Enbrel z injekční lahvičky

f.

Nasazení jehly na injekční stříkačku

g.

Výběr místa pro podání injekce

h.

Příprava místa pro podání injekce a podání roztoku přípravku Enbrel

i.

Likvidace zbylého odpadu

a.

Úvod

Tento návod vysvětluje, jak si připravit a aplikovat injekci přípravku Enbrel. Pečlivě si ho přečtěte a 
postupujte podle něho krok za krokem. Lékař dítěte a/nebo sestra Vám vysvětlí správnou techniku 
podání injekce a množství, které má být dítěti podáno. Nesnažte se podat dítěti dávku léku, dokud si 
nejste jist/a, že rozumíte instrukci a umíte injekci připravit a podat.

Tato injekce se nesmí mísit v jedné injekční stříkačce ani injekční lahvičce s jinými léky. Návod, jak 
přípravek Enbrel uchovávat, viz bod 5. 

b.

Příprava před injekcí

Umyjte si pečlivě ruce.

Najděte si čistou, dobře osvětlenou a rovnou pracovní plochu.

269

Balení s dávkou má obsahovat níže vyjmenované části (jestliže je nemá, nepoužijte ho a 
poraďte se s lékárníkem). Použijte pouze součásti zde uvedené. NEPOUŽÍVEJTE žádnou 
jinou injekční stříkačku.
1 injekční lahvička s přípravkem Enbrel
1 předplněná injekční stříkačka naplněná čirým bezbarvým rozpouštědlem (voda pro injekci)
1 jehla
1 adaptér na lahvičku
2 tampony napuštěné alkoholem

Zkontrolujte dobu použitelnosti přípravku na štítku lahvičky i stříkačky. Po uplynutí měsíce a 
roku uvedených na obalu nesmí být použity.

c.

Příprava dávky přípravku Enbrel k injekci

Vyndejte injekční lahvičku s přípravkem Enbrel z podnosu.

Odstraňte krytku z plastické hmoty z lahvičky s přípravkem Enbrel. NESNÍMEJTE šedou 
zátku ani hliníkový uzávěr horní části lahvičky (viz obrázek 1).

Obrázek 1

Použijte nový tampon napuštěný alkoholem k očištění šedé zátky lahvičky s přípravkem Enbrel. 
Po očištění se už nedotýkejte zátky rukama ani ničím jiným. 

Postavte lahvičku na čistý rovný povrch hrdlem nahoru.

Odstraňte papír ze zadní části balení adaptéru. 

Položte adaptér lahvičky, stále ještě v plastikovém obalu, na horní část lahvičky Enbrel tak, aby 
hrot adaptéru lahvičky směřoval do středu zvýšeného kruhu na horní části zátky lahvičky (viz 
obrázek 2).

Jednou rukou držte lahvičku pevně na pracovní ploše. Druhou rukou SILNĚ TLAČTE DOLŮ
na obal adaptéru, až ucítíte, jak hrot adaptéru proniká zátkou lahvičky, a UCÍTÍTE A 
USLYŠÍTE, JAK DO NÍ ADAPTÉR UDĚLAL DÍRU 
(viz obrázek 3). NETLAČTE adaptér 
dolů pod jakýmkoli úhlem (viz obrázek 4). Je důležité, aby hrot adaptéru úplně proniknul 
zátkou lahvičky. 

Obrázek 2

Obrázek 3

Obrázek 4

SPRÁVNĚ

NESPRÁVNĚ

Jednou rukou držte lahvičku, druhou pak odstraňte plastikový obal z adaptéru lahvičky (viz 
obrázek 5).

270

Obrázek 5

Odstraňte ochranný kryt ze špičky injekční stříkačky ulomením bílé krytky v místě perforace. 
To se provede držením límce bílé krytky jednou rukou a pevným uchopením konce bílé krytky 
druhou rukou a jejím střídavým ohýbáním dolů a nahoru až do jejího odlomení (viz obrázek 6). 
NEODSTRAŇUJTE bílý límec, který zůstává na injekční stříkačce.

Obrázek 6

Nepoužívejte stříkačku, která již měla ulomenou perforaci mezi špičkou injekční stříkačky a 
límcem. Začněte znovu s jiným dávkovacím balením.

Držte skleněné tělo injekční stříkačky (ne bílý límec) jednou rukou, adaptér lahvičky (ne 
lahvičku) druhou rukou a spojte stříkačku s adaptérem vložením hrotu do otvoru a otáčením ve 
směru hodinových ručiček až do úplného zajištění (viz obrázek 7).

Obrázek 7

d.

Přidávání rozpouštědla

Zatímco držíte lahvičku hrdlem nahoru na pracovní ploše, VELMI POMALU tlačte pístem, až 
bude všechno rozpouštědlo v lahvičce. Tímto způsobem se zamezí vzniku pěny (množství 
vzduchových bublinek) v roztoku (viz obrázek 8).

Jakmile je rozpouštědlo v lahvičce s přípravkem Enbrel, píst se může samovolně zvedat. Je to 
důsledek tlaku vzduchu, což není důvodem ke znepokojení. 

Obrázek 8

Se stříkačkou stále spojenou s lahvičkou, rozpouštějte prášek několika jemnými krouživými 
pohyby (viz obrázek 9). NETŘEPEJTE s lahvičkouPočkejte, až se rozpustí veškerý prášek 

271

(obvykle méně než 10 minut). Vzniklý roztok by měl být čirý, bezbarvý až světle žlutý nebo 
světle hnědý, bez hrudek, vloček nebo částic. V lahvičce může zůstat bílá pěna – to je běžné. 
NEPOUŽÍVEJTE přípravek Enbrel, jestliže se veškerý prášek do 10 minut nerozpustil. 
Začněte znovu s jiným balením.

Obrázek 9

e.

Odsání roztoku přípravku Enbrel z injekční lahvičky

Váš lékař nebo zdravotní sestra Vás poučí o správném množství roztoku, které musí být nasáto 
z injekční lahvičky. Pokud Vám lékař nedal tyto instrukce, prosím, kontaktujte ho.  

Se stříkačkou stále spojenou s lahvičkou a adaptérem, držte lahvičku dnem vzhůru ve výši očí. 
Úplně stlačte píst směrem do lahvičky (viz obrázek 10).

Obrázek 10

Pak pomalu táhněte píst zpět a nasávejte roztok do injekční stříkačky (viz obrázek 11). Pro děti 
se do injekční stříkačky nasaje pouze část roztoku podle doporučení lékaře. Po nasátí roztoku z 
lahvičky můžete mít ve stříkačce nějaký vzduch. Neznepokojujte se tím, odstraníte jej v 
následujícím kroku.

Obrázek 11

Držte lahvičku ve svislé poloze a odšroubujte stříkačku od adaptéru lahvičky otáčením proti 
směru hodinových ručiček (viz obrázek 12).

Obrázek 12

272

Položte předplněnou injekční stříkačku na čistou rovnou pracovní plochu. Dávejte pozor, aby se 
špička ničeho nedotknula. Dbejte na to, abyste přitom nestlačil(a) píst.

f.

Nasazení jehly na injekční stříkačku

Jehla je balena v plastovém obalu, aby byla sterilní.

Při otevírání plastového obalu uchopte jeho krátký široký konec do jedné ruky. Druhou rukou 
chyťte jeho delší část.

Ohýbáním většího konce nahoru a dolů ulomte pojistku (viz obrázek 13)

Obrázek 13

Po odlomení pojistky odstraňte krátký široký konec plastového obalu.

Jehla zůstane v delší části obalu.

Držte obal s jehlou v jedné ruce, druhou rukou uchopte stříkačku a vložte její hrot do otvoru 
jehly.

Spojte stříkačku s jehlou otáčením ve směru hodinových ručiček, až do úplného zajištění (viz 

obrázek 14).

Obrázek 14

Opatrně sejměte plastový kryt rovným tahem směrem od jehly. Dbejte přitom na to, abyste se 
jehlou ničeho nedotknul(a) (viz obrázek 15). Dejte pozor, abyste nepoškodil(a) injekční jehlu 
ohnutím nebo zkroucením krytu při jeho odstraňování.

Obrázek 15

Držte stříkačku jehlou vzhůru. Vyžeňte vzduchové bubliny pomalým stlačením pístu, až je 
veškerý vzduch odstraněn (viz obrázek 16).

Obrázek 16

273

g.

Výběr místa pro injekci

Doporučují se 3 místa k podání injekce: (1) přední část střední oblasti stehna;  (2) břicho, kromě 
oblasti do 5 cm kolem pupku; a (3) vnější oblast horní části paže (viz obrázek 17). Pokud si 
injekci podáváte sám/sama, neměl(a) byste použít vnější oblast horní části paže.

Obrázek 17

Pro každou injekci si vyberte vždy jiné místo. Každá nová injekce má být podána minimálně 3 
cm od místa podání předchozí injekce. Nepodávejte injekci do oblasti, kde je kůže bolestivá, 
pohmožděná, zčervenalá nebo tvrdá. Vyhněte se místům s jizvami nebo s narušenou strukturou 
kůže (strie). (Je vhodné si vždy označit místa předchozích injekcí.) 

Jestliže má dítě lupénku, nesmíte podat injekci přímo do jakkoli vyvýšených, tlustých, 
červených nebo šupinatých kožních polí (lupénkou poškozená kůže).

h.

Příprava místa pro injekci a podání injekčního roztoku přípravku Enbrel

Krouživým pohybem otřete místo zamýšleného podání injekce přípravku Enbrel novým 
alkoholovým tamponem. NEDOTÝKEJTE se této oblasti až do podání injekce.

Jakmile je očištěná oblast kůže již suchá, jednou rukou ji jemným stiskem nadzvedněte a pevně 
ji držte. Druhou rukou držte injekční stříkačku jako tužku.

Krátkým rychlým pohybem zatlačte celou jehlu do kůže pod úhlem mezi 45

 až 90 (viz 

obrázek 18). Až získáte zkušenost, najdete si úhel, který bude pro dítě nejpohodlnější. Dávejte 
pozor, abyste netlačil(a) jehlu do kůže příliš pomalu, nebo velkou silou.

Obrázek 18

Jakmile je celá jehla uvnitř, pusťte kůži, kterou jste držel(a).
Volnou rukou stabilizujte injekční stříkačku přidržením její dolní části. Pak stlačte píst a 

274

pomalu a ustálenou rychlostí injikujte veškerý roztok (viz obrázek 19). 

Obrázek 19

Když je injekční stříkačka prázdná, vytáhněte jehlu z kůže. Postupujte opatrně a držte jehlu stále 
pod stejným úhlem jako při vpichu.

Na místo vpichu přitlačte asi na 10 vteřin vatový tampon. Může dojít k slabému krvácení z 
injekčního místa. NETŘETE toto místo. Podle potřeby je možné místo vpichu přelepit.

i.

Likvidace zbylého odpadu

Injekční stříkačka a jehla nesmí být NIKDY znovu použity. Použitou jehlu a injekční stříkačku 
zlikvidujte podle pokynů lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka.

Máte-li jakékoli otázky, zeptejte se lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka, kteří znají přípravek 
Enbrel.

Recenze

Recenze produktu ENBREL 50 MG 2X1ML/50MG-PS Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu ENBREL 50 MG 2X1ML/50MG-PS Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám