Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

ENAPRIL 5 30X5MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 18441

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 18441
Kód EAN: 4030855106769
Kód SÚKL: 59877
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA
Přípravek Enapril 5 se užívá u dospělých pacientů k léčbě: - hypertenze (vysokého krevního tlaku); - srdeční nedostatečnosti (oslabení činnosti srdečního svalu) obvykle zároveň s močopudnými přípravky (diuretiky), popř. s dioxinem.

Příbalový leták

 

1/7 

sp.zn. sukls157289/2017 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

ENAPRIL 5 mg tablety 

enalaprili maleas 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 

této příbalové informaci. Viz bod 4.

 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
 
1. 

Co je Enapril a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Enapril užívat  

3. 

Jak se Enapril užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Enapril uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

CO JE ENAPRIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Přípravek  Enapril  jsou  tablety  s  obsahem  antihypertenziva,  tzv.  inhibitoru  enzymu 
konvertujícího angiotenzin (inhibitor ACE). Enapril působí tak, že rozšiřuje cévy. To napomáhá 
snižovat vysoký krevní tlak. U mnoha pacientů se srdečním selháváním Enapril zlepšuje práci 
srdce. 
Přípravek Enapril se užívá u dospělých pacientů k léčbě: 
- hypertenze (vysokého krevního tlaku) 
- srdeční nedostatečnosti (oslabení činnosti srdečního svalu) obvykle zároveň s močopudnými 
přípravky (diuretiky), popř. s digoxinem. 
 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ENAPRIL  UŽÍVAT  

Neužívejte Enapril 

-  jestliže jste alergický(á) na enalapril nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

-  jestliže  jste  v minulosti  byl(a)  léčen(a)  léčivými  přípravky  ze  stejné  skupiny  jako  je 

přípravek  Enapril  (ACE  inhibitory)  a projevily  se  u Vás  alergické  reakce,  spojené 
s otoky  obličeje,  rtů,  jazyka  a/nebo  hrdla,  s potížemi  při  polykání  či  dýchání 
(angioedém).  Enapril  nesmíte  užívat,  pokud  se  u Vás  vyskytly  tyto  typy  reakcí  bez 
známé  příčiny,  nebo  pokud  u Vás  byla  stanovena  diagnóza  dědičného  nebo 
idiopatického angioedému. 

-  pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem 

ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. 

      

 

2/7 

-  pokud jste těhotná (viz bod „Těhotenství a kojení“). 

 
Pokud si nejste jistý(á), zda máte přípravek Enapril začít užívat, poraďte se se svým ošetřujícím 
lékařem. 
Lékař by měl být informován o všech zdravotních problémech, které máte nebo jste v minulosti 
měl(a), a o všech alergiích. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Enapril se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou: 
•          pokud užíváte některý z následujících léků, hrozí zvýšené riziko angioedému (rychlého   
            podkožního otoku, např. v krku): 

-  sirolimus, everolimus a další léky ze třídy inhibitorů mTOR (užívají se k zamezení   

            odmítnutí transplantovaných orgánů) 
• 

pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého 

krevního tlaku:  
       -   blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB) (také známé jako sartany - například 
valsartan, telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související 
s diabetem.  
      -   aliskiren.  
 

 

 
Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství 
elektrolytů (např. draslíku) v krvi. 
 
Viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek Enapril“. 
 

Jen ze zvlášť závažných důvodů a za častějších lékařských kontrol se přípravek ENAPRIL 5 
může užívat za těchto okolností: 
-  Svého lékaře informujte  v případě, držíte-li dietu se sníženým množstvím soli, užíváte-li 

náhražky  draslíku,  užíváte-li  draslík  šetřící  látky  nebo  náhražky  soli  obsahující  draslík, 
trpěl/a-li jste nedávno silným zvracením nebo průjmem. V těchto případech Váš lékař může 
být nucen přizpůsobit dávkování léku Enapril. 

 
-  Máte-li potíže se srdcem, poruchy krvetvorby, diabetes, jaterní onemocnění, onemocnění 

ledvin  (včetně  transplantace  ledvin),  podstupujete-li  dialýzu  nebo  léčíte-li  se  diuretiky 
(močopudnými léky), informujte o těchto skutečnostech svého lékaře. 

 
-  Oznamte svému lékaři, pokud se u Vás někdy vyskytla alergická reakce s otokem obličeje, 

rtů, jazyka a/nebo krku s obtížným polykáním nebo dýcháním. Také svému lékaři sdělte, 
zda  v současnosti  absolvujete  léčbu  zvanou  aferéza  LDL  anebo  budete  léčen(a)  léčbou 
snižující citlivost na včelí anebo vosí bodnutí. 

 
-  Sdělte svému lékaři, pokud máte nízký krevní tlak (projevující se stavy na omdlení nebo 

závratěmi, zvláště pokud stojíte). 

 
-  Před provedením chirurgického výkonu nebo před anestézií (a to i u zubaře) oznamte lékaři, 

že užíváte Enapril, jelikož v souvislosti s anestézií může dojít k náhlému poklesu krevního 
tlaku. 

 

 

3/7 

-  Svého  lékaře  informujte,  pokud  trpíte  poruchou  imunity  anebo  některou  chorobou  ze 

skupiny tzv. kolagenóz (např. lupus erythematosus, sklerodermie). 

 
-  Při současné celkové léčbě látkami, potlačujícími imunitní reakce (např. glukokortikoidy,  
      cytostatiky, antimetabolity),  alopurinolem, prokainamidem anebo solí lithia. 
 
-  Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. 

Během těhotenství se Enapril nesmí  užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození 
plodu – viz bod „Těhotenství a kojení“.  

 
Další léčivé přípravky a přípravek Enapril 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
To platí zejména, pokud užíváte: 

-

  jiné léky na snížení krevního tlaku,  

-

  lithium (lék používaný k léčbě určitého typu deprese),  

-

  léčiva s obsahem zlata,  

-

  tricyklická antidepresiva,  

-

  antipsychotika,  

-

  sympatomimetika,  

-

  antidiabetika,  

-

  přípravky k léčbě bolesti a zánětu kloubů, 

-

  léky, které se velmi často užívají se k zamezení odmítnutí transplantovaných orgánů 

(sirolimus, everolimus a další léky ze třídy inhibitorů mTOR). Viz bod „Upozornění a 
opatření”. 

-

  potravinové doplňky obsahující draslík nebo náhrada soli obsahující draslík, diuretika 

(tablety  podporující  močení,  zejména  tzv.  draslík  šetřící  diuretika),  další  léky,  které 
mohou zvyšovat hladinu draslíku v těle (např. heparin nebo kotrimoxazol, označovaný 
též jako trimethoprim/sulfamethoxazol),  

-

  pokud užíváte blokátor receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz také 

informace v bodě „Neužívejte přípravek Enapril“ a „Upozornění a opatření“. 

 

Užívání přípravku Enapril s jídlem a pitím 
Tablety se mohou užívat nezávisle na jídle, mohou se zapít libovolným množstvím tekutiny. 
Alkohol prohlubuje snížení schopnosti rychlé a účelné reakce. 
Kuchyňská sůl (chlorid sodný) snižuje léčebnou účinnost přípravku při vysokém krevním tlaku 
a při srdeční nedostatečnosti. 

 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 

 

4/7 

Informujte  svého  lékaře,  pokud  se  domníváte,  že  jste  těhotná,  nebo  byste  mohla  otěhotnět. 
Lékař  Vám  doporučí  vysazení  přípravku  Enapril  ještě  dříve,  než  otěhotníte,  nebo  jakmile 
zjistíte,  že  jste  těhotná,  a  převede  Vás  na  jinou  léčbu.  Během  těhotenství  se  Enapril  nesmí 
užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu. 
 
Kojení 
Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Při kojení novorozence (v prvních týdnech po porodu) 
a obzvláště nedonošeného dítěte není léčba přípravkem Enapril vhodná. Pokud kojíte starší 
dítě, musí Váš lékař zvážit přínos léčby a její možná rizika ve srovnání s léčbou jinými 
přípravky. 
 
Děti a dospívající 
Enapril byl zkoumán u dětí. Bližší informace si vyžádejte od svého ošetřujícího lékaře. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek může především na začátku léčby, při zvyšování dávky a při užívání vyšších dávek 
ovlivnit  činnosti  vyžadující  zvýšenou  pozornost,  koordinaci  pohybů  a  rychlé  rozhodování 
(např. řízení motorového vozidla, obsluha strojů a práce ve výškách). Tyto činnosti byste měl(a) 
vykonávat  pouze  na  základě  výslovného  souhlasu  lékaře.  Uvědomte  si,  prosím,  že  požití  i 
malého množství alkoholu může nepříznivý účinek přípravku na schopnost přiměřené reakce 
zřetelně prohloubit. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Enapril 
Tento  přípravek  obsahuje  laktosu.  Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry, 
poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
3. 

JAK SE ENAPRIL UŽÍVÁ 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Vysoký krevní tlak 
U většiny pacientů je obvyklá počáteční dávka přípravku 5 až 20 mg enalaprilu  jednou denně. 
Někteří pacienti mohou potřebovat nižší počáteční dávku. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Obvyklá dlouhodobá dávka přípravku je 20 mg  enalaprilu ( t.j. 4 tablety  přípravku Enapril) 
užívaná jednou denně.  Nejvyšší povolená dávka enalaprilu je 40 mg denně (t.j. 2x denně  4 
tablety přípravku Enapril). 
 
Selhání srdce 
Obvyklá doporučovaná počáteční dávka přípravku je 2,5 mg enalaprilu užívaná jednou denně. 
Váš lékař bude postupně zvyšovat toto množství, až bude dosažena dávka, která je pro Vás 
přiměřená. Obvyklá dlouhodobě podávaná dávka je 20 mg enalaprilu denně a užívá se v jedné 
anebo  ve dvou  dávkách.  Maximální  dávka    je  40  mg  enalaprilu  denně  podávaná  ve  dvou 
dávkách (t.j. 2x denně 4  tablety přípravku Enapril). 
 
Buďte mimořádně opatrní při požití první dávky anebo po zvýšení Vaší dávky. Okamžitě svého 
lékaře informujte, když se u Vás vyskytnou jakékoli závratě anebo točení hlavy. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Enapril 

 

5/7 

Měl(a) byste užívat Enalapril podle předpisu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) 
vynechanou dávku. Obnovte jen původní rozvrh užívání. 
 

Jak dlouho máte přípravek Enapril užívat? 
Léčba bývá dlouhodobá, přesnou délku léčby určí lékař. 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Enapril je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému 
lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Enapril, než jste měl(a)
 
V závislosti na užité dávce může předávkování vyvolat tyto příznaky: slabost, závratě, pocení, 
poruchy vidění, spavost až bezvědomí, zvracení, křeče, selhání činnosti ledvin. 
Jestliže jste omylem užil(a) větší dávku než lékař předepsal anebo jestliže lék omylem požilo 
dítě, informujte, prosím, lékaře, který pak zařídí další potřebné kroky. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Enapril 
Kdybyste  léčbu  předčasně  přerušil(a),  mohou  se  opět  projevit  příznaky  choroby,  která  je 
přípravkem léčena - zvýšený krevní tlak, případně srdeční nedostatečnost. Léčbu nepřerušujte 
bez souhlasu lékaře. 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se 
ale nemusí vyskytnout u každého. 
 
Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů): závratě, rozmazané vidění, kašel, nevolnost, 
slabost.  
Časté 

(postihují až 1 z 10 pacientů):

 bolest hlavy, deprese, závratě v důsledku poklesu krevního 

tlaku (včetně poklesu krevního tlaku při rychlém postavení se), mdloby, bolest na hrudi, změna 
v srdečním rytmu, bolest u srdce, zrychlený puls, dýchavičnost, průjem, bolesti břicha,  změny 
chutě,  vyrážka  alergické  reakce  s otoky  obličeje,  rtů,  jazyka  a/nebo  hrdla  s problémy  při 
polykání anebo dýchání, únava, vysoké hladiny draslíku v krvi a zvýšené hladiny kreatininu 
v krvi. 
Méně  časté 

(postihují  až  1  ze  100  pacientů): 

  zvýšení  hladiny  močoviny  v krvi,  zvýšená 

koncentrace  sodíku  v krvi,  svalové  křeče,  návaly  horka,  malátnost,  horečka,  impotence, 
porucha funkce ledvin, selhání ledvin, bílkoviny v moči, pocení, svědění, kopřivka, ztráta vlasů, 
neprůchodnost střev, zánět slinivky břišní, zvracení, dyspepsie, zácpa, anorexie, podrážděný 
žaludek,  sucho  v ústech,  peptický  vřed,  silný  výtok  z nosu,  bolest  v krku  a  chrapot,  zúžení 
průdušek/astma,  ortostatická  hypotenze,  bušení  srdce,  infarkt  myokardu  nebo  mozková 
mrtvice,  zmatenost,  ospalost,  nespavost,  nervozita,  mravenčení,  závrať,  hypoglykémie, 
chudokrevnost.  
 
Mezi další nežádoucí účinky, které se objevují vzácně (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů) 
nebo velmi vzácně (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů), patří i nežádoucí účinky, které 
mohou  být  závažné.  Více  informací  o těchto  nežádoucích  účincích  si  vyžádejte  od  svého 
ošetřujícího lékaře nebo lékárníka.  
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků  vyskytne v závažné míře, nebo  pokud si  všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému ošetřujícímu lékaři nebo lékárníkovi. 

 

6/7 

 
Přestaňte užívat Enapril a spojte se okamžitě se svým lékařem: 
-  pokud u Vás dojde k otokům obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou působit obtíže 

při dýchání nebo polykání, 

-  pokud se u Vás objevují otoky rukou, nohou nebo kotníků, 
-  pokud se u Vás objevuje kopřivka. 
 
Pacienti černé rasy mají zvýšené riziko těchto reakcí na ACE inhibitory. 
 
Počáteční dávka může způsobit větší pokles krevního tlaku než při pokračující léčbě. Podobný 
pokles krevního tlaku se může vyskytnout také při zvýšení dávky léku. Tento pokles se může 
projevit  v podobě  pocitů  na omdlení  nebo  závratí,  v takovém  případě  je  vhodné  si lehnout. 
Pokud se tyto stavy objevují častěji, obraťte se na svého lékaře. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.

 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

JAK ENAPRIL UCHOVÁVAT 

 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za 
„EXP“/„Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 

 

 

Co přípravek obsahuje 
Léčivou látkou je enalaprili maleas. Jedna tableta obsahuje enalaprili maleas 5 mg. 
Pomocné látky jsou: hyprolosa, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, 
hydrogenuhličitan sodný, mastek. 
 
Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílé, oválné, bikonvexní tablety s půlicí rýhou a vyrytým označením „EN 5“ na jedné straně. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Enapril  je dostupný v baleních 30, 50 a 100 tablet 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

7/7 

 

Držitel rozhodnutí o registraci 
Hexal AG, Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Německo 

 
Výrobce 
SALUTAS PHARMA GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 391 79 Barleben, Německo nebo 
LEK S.A., Ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Varšava, Polsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o 
registraci: Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com. 
 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12. 9. 2017. 

Recenze

Recenze produktu ENAPRIL 5 30X5MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ENAPRIL 5 30X5MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám