Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

ENAPRIL 10 30X10MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 18435

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 18435
Kód EAN: 4030855107018
Kód SÚKL: 59880
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA
Přípravek Enapril 10 se užívá u dospělých pacientů k léčbě: - hypertenze (vysokého krevního tlaku); - srdeční nedostatečnosti (oslabení činnosti srdečního svalu) obvykle zároveň s močopudnými přípravky (diuretiky), popř. s dioxinem.

Příbalový leták

 

1/6 

sp.zn. sukls157289/2017 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

ENAPRIL 10 mg tablety 

enalaprili maleas 

 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, 
má-li stejné známky onemocnění jako vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Viz bod 4.  

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
  
1. 

Co je Enapril a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Enapril užívat  

3. 

Jak se Enapril užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Enapril uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

CO JE ENAPRIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Přípravek  Enapril  jsou  tablety  s  obsahem  antihypertenziva,  tzv.  inhibitoru  enzymu  konvertujícího 
angiotenzin (inhibitor ACE). ENAPRIL působí tak, že rozšiřuje cévy. To napomáhá snižovat vysoký 
krevní tlak. U mnoha pacientů se srdečním selháváním ENAPRIL zlepšuje práci srdce. 

Přípravek Enapril se užívá u dospělých pacientů k léčbě: 

- hypertenze (vysokého krevního tlaku) 

- srdeční nedostatečnosti (oslabení činnosti srdečního svalu) obvykle zároveň s močopudnými přípravky 
(diuretiky), popř. s digoxinem. 

 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ENAPRIL UŽÍVAT  

Neužívejte Enapril 

-  jestliže jste alergický(á) na enalapril nebo na kteroukoliv další složku přípravku Enapril  

-  jestliže jste v minulosti byl(a) léčen(a) léčivými přípravky ze stejné skupiny jako je přípravek 

Enapril (ACE inhibitory) a projevily se u Vás alergické reakce, spojené s otoky obličeje, rtů, 
jazyka a/nebo hrdla, s potížemi při polykání či dýchání (angioedém). Enapril nesmíte užívat, 
pokud se u Vás vyskytly tyto typy reakcí bez známé příčiny, nebo pokud u Vás byla stanovena 
diagnóza dědičného nebo idiopatického angioedému. 

-  pokud  máte  cukrovku  (diabetes)  nebo  poruchu  funkce  ledvin  a  jste  léčen(a)  přípravkem  ke 

snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. 

-  pokud jste těhotná (viz bod „Těhotenství a kojení“). 

 
Pokud si nejste jistý(á), zda máte přípravek Enapril začít užívat, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem. 
Lékař by měl být informován o všech zdravotních problémech, které máte nebo jste v minulosti měl(a), 
a o všech alergiích. 

 

2/6 

 
Upozornění a opatření 

P

řed užitím přípravku Enapril se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou: 

-  pokud užíváte některý z následujících léků, hrozí zvýšené riziko angioedému (rychlého 

podkožního otoku, např. v krku): 

o

  sirolimus, everolimus a další léky ze třídy inhibitorů mTOR (užívají se k zamezení 

odmítnutí transplantovaných orgánů) 

-  pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:  

o

  blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB) (také známé jako sartany - například valsartan, 

telmisartan,  irbesartan),  a  to  zejména  pokud  máte  problémy  s  ledvinami  související  s 
diabetem.  

o

  aliskiren  

 
Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů 
(např. draslíku) v krvi. 

 

Viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek Enapril“. 
 

Jen ze zvlášť závažných důvodů a za častějších lékařských kontrol se přípravek Enapril může užívat za 
těchto okolností: 
 
 
-  Svého lékaře informujte  v případě, držíte-li dietu se sníženým množstvím soli, užíváte-li náhražky 

draslíku, užíváte-li draslík šetřící látky nebo náhražky soli obsahující draslík, trpěl(a)-li jste nedávno 
silným  zvracením  nebo  průjmem.  V těchto  případech  Váš  lékař  může  být  nucen  přizpůsobit 
dávkování léku Enapril. 

 
-  Máte-li  potíže  se  srdcem,  poruchy  krvetvorby,  diabetes, jaterní  onemocnění,  onemocnění  ledvin 

(včetně  transplantace  ledvin),  podstupujete-li  dialýzu  nebo  léčíte-li  se  diuretiky  (močopudnými 
léky), informujte o těchto skutečnostech svého lékaře. 

 
-  Oznamte  svému  lékaři,  pokud  se  u Vás  někdy  vyskytla  alergická  reakce  s otokem  obličeje,  rtů, 

jazyka  a/nebo  krku  s obtížným  polykáním  nebo  dýcháním.  Také  svému  lékaři  sdělte,  zda 
v současnosti absolvujete léčbu zvanou aferéza LDL anebo budete léčen(a) léčbou snižující citlivost 
na včelí anebo vosí bodnutí. 

 
-  Sdělte svému lékaři, pokud máte nízký krevní tlak (projevující se stavy na omdlení nebo závratěmi, 

zvláště pokud stojíte). 

 
-  Před provedením chirurgického výkonu nebo před anestézií (a to i u zubaře) oznamte lékaři, že  

užíváte Enapril, jelikož v souvislosti s anestézií může dojít k náhlému poklesu krevního  
tlaku. 

 

-  Svého lékaře informujte, pokud trpíte poruchou imunity anebo některou chorobou ze skupiny tzv.    

      kolagenóz (např. lupus erythematosus, sklerodermie). 

 

-  Při současné celkové léčbě látkami, potlačujícími imunitní reakce (např. glukokortikoidy,  

      cytostatiky, antimetabolity),  alopurinolem, prokainamidem anebo solí lithia. 
 

 

3/6 

-  Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Během 

těhotenství se  Enapril nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu – viz bod 
„Těhotenství a kojení“.  

 
Další léčivé přípravky a přípravek Enapril 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
To platí zejména, pokud užíváte: 

-

  jiné léky na snížení krevního tlaku,  

-

  lithium (lék používaný k léčbě určitého typu deprese),  

-

  léčiva s obsahem zlata,  

-

  tricyklická antidepresiva,  

-

  antipsychotika,  

-

  sympatomimetika,  

-

  antidiabetika,  

-

  přípravky k léčbě bolesti a zánětu kloubů, 

-

  léky, které se velmi často užívají se k zamezení odmítnutí transplantovaných orgánů (sirolimus, 

everolimus a další léky ze třídy inhibitorů mTOR). Viz bod „Upozornění a opatření”. 

-

  potravinové doplňky obsahující draslík nebo náhrada soli obsahující draslík, diuretika (tablety 

podporující močení, zejména tzv. draslík šetřící diuretika), další léky, které mohou zvyšovat 
hladinu  draslíku  v  těle  (např.  heparin  nebo  kotrimoxazol,  označovaný  též  jako 
trimethoprim/sulfamethoxazol),  

-

  pokud užíváte blokátor receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace 

v bodě „Neužívejte přípravek Enapril“ a „Upozornění a opatření“. 

 

Užívání přípravku Enapril s jídlem a pitím 

Tablety se mohou užívat nezávisle na jídle, mohou se zapít libovolným množstvím tekutiny. 

Alkohol prohlubuje snížení schopnosti rychlé a účelné reakce. 

Kuchyňská sůl (chlorid sodný) snižuje léčebnou účinnost přípravku při vysokém krevním tlaku a při 
srdeční nedostatečnosti. 

 

Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

 
Těhotenství 

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař Vám 
doporučí vysazení přípravku Enapril ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a 
převede  Vás  na  jinou  léčbu.  Během  těhotenství  se  Enapril  nesmí  užívat,  protože  by  mohl  způsobit 
závažné poškození plodu. 
 
Kojení 
Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Při kojení novorozence (v prvních týdnech po porodu) a 
obzvláště nedonošeného dítěte není léčba přípravkem Enalapril vhodná. Pokud kojíte starší dítě, musí 
Váš lékař zvážit přínos léčby a její možná rizika ve srovnání s léčbou jinými přípravky. 
 
Děti a dospívající 
Enapril byl zkoumán u dětí. Bližší informace si vyžádejte od svého ošetřujícího lékaře. 
 

 

4/6 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek může především na začátku léčby, při zvyšování dávky a při užívání vyšších dávek ovlivnit 
činnosti  vyžadující  zvýšenou  pozornost,  koordinaci  pohybů  a  rychlé  rozhodování  (např.  řízení 
motorového vozidla, obsluha strojů a práce ve výškách). Tyto činnosti byste měl/a vykonávat pouze na 
základě výslovného souhlasu lékaře. Uvědomte si, prosím, že požití i malého množství alkoholu může 
nepříznivý účinek přípravku na schopnost přiměřené reakce zřetelně prohloubit. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Enapril 
Tento přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se 
svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
3. 

JAK SE ENAPRIL UŽÍVÁ 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Vysoký krevní tlak 
U většiny pacientů je obvyklá počáteční dávka přípravku 5 až 20 mg enalaprilu  jednou denně. Někteří 
pacienti mohou potřebovat nižší počáteční dávku. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Obvyklá dlouhodobá dávka přípravku je 20 mg enalaprilu  ( t.j. 2 tablety  přípravku Enapril) užívaná 
jednou denně.  Nejvyšší povolená dávka enalaprilu je 40 mg denně (t.j. 2x denně  2 tablety přípravku 
Enapril). 
 
Selhání srdce 
Obvyklá doporučovaná počáteční dávka přípravku je 2,5 mg enalaprilu užívaná jednou denně. Váš lékař 
bude postupně zvyšovat toto množství, až bude dosažena dávka, která je pro Vás přiměřená. Obvyklá 
dlouhodobě  podávaná  dávka  je  20 mg  enalaprilu  denně  a užívá  se  v jedné  anebo  ve dvou  dávkách. 
Maximální  dávka    je  40  mg  enalaprilu  denně  podávaná  ve  dvou  dávkách  (t.j.  2x  denně  2    tablety 
přípravku Enapril). 
 
Buďte mimořádně opatrní při požití první dávky anebo po zvýšení Vaší dávky. Okamžitě svého lékaře 
informujte, když se u Vás vyskytnou jakékoli závratě anebo točení hlavy. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Enapril 
Měl(a)  byste  užívat  Enapril  podle  předpisu.  Nezdvojujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a) 
vynechanou dávku. Obnovte jen původní rozvrh užívání. 
 

Jak dlouho máte přípravek Enapril užívat? 

Léčba bývá dlouhodobá, přesnou délku léčby určí lékař. 
Jestliže  máte  pocit,  že  účinek  Enapril je  příliš  silný  nebo  příliš  slabý,  řekněte to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Enapril, než jste měl(a)
 

V závislosti na užité dávce může předávkování vyvolat tyto příznaky: slabost, závratě, pocení, poruchy 
vidění, spavost až bezvědomí, zvracení, křeče, selhání činnosti ledvin. 

Jestliže  jste  omylem  užil(a)  větší  dávku  než  lékař  předepsal  anebo  jestliže  lék  omylem  požilo  dítě, 
informujte, prosím, lékaře, který pak zařídí další potřebné kroky. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat Enapril 

Kdybyste léčbu předčasně přerušil(a), mohou se opět projevit příznaky choroby, která je přípravkem 
léčena - zvýšený krevní tlak, případně srdeční nedostatečnost. Léčbu nepřerušujte bez souhlasu lékaře. 

 

5/6 

 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů):

 

 závratě, rozmazané vidění, kašel, nevolnost, slabost.  

Časté (postihují až 1 z 10 pacientů):í bolest hlavy, deprese, závratě v důsledku poklesu krevního tlaku 
(včetně poklesu krevního tlaku při rychlém postavení se), mdloby, bolest na hrudi, změna v srdečním 
rytmu,    bolest  u srdce,  zrychlený  puls,  dýchavičnost,  průjem,  bolesti  břicha,    změny  chutě,  vyrážka 
alergické  reakce  s otoky  obličeje,  rtů,  jazyka  a/nebo  hrdla  s problémy  při  polykání  anebo  dýchání, 
únava, vysoké hladiny draslíku v krvi a zvýšené hladiny kreatininu v krvi. 
Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů): zvýšení hladiny močoviny v krvi, zvýšená koncentrace 
sodíku  v krvi,  svalové  křeče,  návaly  horka,  malátnost,  horečka,  impotence,  porucha  funkce  ledvin, 
selhání  ledvin,  bílkoviny  v moči,  pocení,  svědění,  kopřivka,  ztráta  vlasů,  neprůchodnost střev,  zánět 
slinivky  břišní,  zvracení,  dyspepsie,  zácpa,  anorexie,  podrážděný  žaludek,  sucho  v ústech,  peptický 
vřed, silný výtok z nosu, bolest v krku a chrapot, zúžení průdušek/astma, ortostatická hypotenze, bušení 
srdce, infarkt myokardu nebo mozková mrtvice, zmatenost, ospalost, nespavost, nervozita, mravenčení, 
závrať, hypoglykémie, chudokrevnost.  
 
Mezi další nežádoucí účinky, které se objevují vzácně (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů) nebo 
velmi vzácně (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů), patří i nežádoucí účinky, které  mohou být 
závažné. Více informací o těchto nežádoucích účincích si vyžádejte od svého ošetřujícího lékaře nebo 
lékárníka.  
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci,  prosím,  sdělte  to  svému 
ošetřujícímu lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Přestaňte užívat Enapril a spojte se okamžitě se svým lékařem: 
-  pokud  u Vás  dojde  k otokům  obličeje,  rtů,  jazyka  a/nebo  hrdla,  které  mohou  působit  obtíže 

při dýchání nebo polykání, 

-  pokud se u Vás objevují otoky rukou, nohou nebo kotníků, 
-  pokud se u Vás objevuje kopřivka. 
 
Pacienti černé rasy mají zvýšené riziko těchto reakcí na ACE inhibitory. 
 
Počáteční dávka může způsobit větší pokles krevního tlaku než při pokračující léčbě. Podobný pokles 
krevního tlaku se může vyskytnout také při zvýšení dávky léku. Tento pokles se může projevit v podobě 
pocitů na omdlení nebo závratí, v takovém případě je vhodné si lehnout. Pokud se tyto stavy objevují 
častěji, obraťte se na svého lékaře. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. 

JAK ENAPRIL UCHOVÁVAT 

 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za 
„EXP“/„Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

6/6 

 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 
Co přípravek obsahuje 

Léčivá látka je enalaprili maleas. Jedna tableta obsahuje enalaprili maleas 10 mg. 

Pomocné  látky  jsou  hydrogenuhličitan  sodný,  monohydrát  laktosy,  kukuřičný  škrob,  mastek, 
magnesium-stearát, červený oxid železitý. 

 
Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení 

Červeno-hnědé,  oválné,  bikonvexní  tablety  s  půlicí  rýhou  a  vyrytým  označením  „EN  10“  na  jedné 
straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 

Enapril je dostupný v baleních 30, 50 a 100 tablet 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 

Držitel rozhodnutí o registraci 

Hexal AG, Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Německo 

Výrobce 
SALUTAS PHARMA GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 391 79 Barleben, Německo nebo 

LEK S.A. , Ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Varšava, Polsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Sandoz 
s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com. 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 12. 9. 2017. 

 

  

Recenze

Recenze produktu ENAPRIL 10 30X10MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ENAPRIL 10 30X10MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám