Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

ENAPRIL 10 100X10MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 18437

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 18437
Kód EAN: 4030855107025
Kód SÚKL: 59882
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA
Přípravek Enapril 10 se užívá u dospělých pacientů k léčbě: - hypertenze (vysokého krevního tlaku); - srdeční nedostatečnosti (oslabení činnosti srdečního svalu) obvykle zároveň s močopudnými přípravky (diuretiky), popř. s dioxinem.

Příbalový leták

1/5
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls35389/2011


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ENAPRIL 10
(Enalaprili maleas)
tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je ENAPRIL 10 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ENAPRIL 10 užívat
3. Jak se ENAPRIL 10 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Uchovávání přípravku ENAPRIL 10
6. Další informace

1. CO JE ENAPRIL 10 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek ENAPRIL 10 jsou tablety s obsahem antihypertenzíva, tzv. inhibitoru enzymu
konvertujícího angiotensin (inhibitor ACE). Enapril působí tak, že rozšiřuje cévy. To napomáhá
snižovat vysoký krevní tlak. U mnoha pacientů se srdečním selháváním Enapril zlepšuje práci srdce.
Přípravek ENAPRIL 10 se užívá u dospělých pacientů k léčbě:
- hypertenze (vysokého krevního tlaku)
- srdeční nedostatečnosti (oslabení činnosti srdečního svalu) obvykle zároveň s močopudnými
přípravky (diuretiky), popř. s digoxinem.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ENAPRIL 10 UŽÍVAT
Neužívejte ENAPRIL 10
- jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku
přípravku Enapril 10
- jestliže jste v minulosti byl/a léčen/a léčivými přípravky ze stejné skupiny jako je přípravek
Enapril 10 (ACE inhibitory) a projevily se u Vás alergické reakce, spojené s otoky obličeje,
rtů, jazyka a/nebo hrdla, s potížemi při polykání či dýchání (angioedém). Enapril 10 nesmíte
užívat, pokud se u Vás vyskytly tyto typy reakcí bez známé příčiny, nebo pokud u Vás byla
stanovena diagnóza dědičného nebo idiopatického angioedému.
- pokud jste těhotná (viz bod Těhotenství a kojení).

Pokud si nejste jisti, zda máte přípravek ENAPRIL 10 začít užívat, poraďte se se svým ošetřujícím
lékařem.
2/5
Lékař by měl být informován o všech zdravotních problémech, které máte nebo jste v minulosti měl/a,
a o všech alergiích.

Zvláštní opatrnosti při použití ENAPRIL 10 je zapotřebí
Jen ze zvlášť závažných důvodů a za častějších lékařských kontrol se přípravek ENAPRIL 10 může
užívat za těchto okolností:

- Svého lékaře informujte v případě, držíte-li dietu se sníženým množstvím soli, užíváte-li
náhražky draslíku, užíváte-li draslík šetřící látky nebo náhražky soli obsahující draslík, trpěl/a-li
jste nedávno silným zvracením nebo průjmem. V těchto případech Váš lékař může být nucen
přizpůsobit dávkování léku ENAPRIL 10.

- Máte-li potíže se srdcem, poruchy krvetvorby, diabetes, jaterní onemocnění, onemocnění ledvin
(včetně transplantace ledvin), podstupujete-li dialýzu nebo léčíte-li se diuretiky (močopudnými
léky), informujte o těchto skutečnostech svého lékaře.

- Oznamte svému lékaři, pokud se u Vás někdy vyskytla alergická reakce s otokem obličeje, rtů,
jazyka a/nebo krku s obtížným polykáním nebo dýcháním. Také svému lékaři sdělte, zda
v současnosti absolvujete léčbu zvanou aferéza LDL anebo budete léčen/a léčbou snižující
citlivost na včelí anebo vosí bodnutí.

- Sdělte svému lékaři, pokud máte nízký krevní tlak (projevující se stavy na omdlení nebo
závratěmi, zvláště pokud stojíte).

- Před provedením chirurgického výkonu nebo před anestézií (a to i u zubaře) oznamte lékaři, že
užíváte ENAPRIL 10, jelikož v souvislosti s anestézií může dojít k náhlému poklesu krevního
tlaku

- Svého lékaře informujte pokud trpíte poruchou imunity anebo některou chorobou ze skupiny tzv.
kolagenóz (např. lupus erythematosus, sklerodermie)

- Při současné celkové léčbě látkami, potlačujícími imunitní reakce (např. glukokortikoidy,
cytostatiky, antimetabolity), alopurinolem, prokainamidem anebo solí lithia.

- Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Během
těhotenství se ENAPRIL 10 nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu
viz bod Těhotenství a kojení .

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujete svého ošetřujícího lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době,
a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. K předepsání správné dávky je obzvlášť
důležité, abyste informoval svého lékaře v případě, že užíváte jiné léky na snížení krevního tlaku,
diuretika (močopudné léky), léky obsahující draslík (včetně dietetických náhražek soli), lithium (lék
používaný k léčbě určitého typu deprese), léčiva s obsahem zlata, tricyklická antidepresiva,
antipsychotika, sympatomimetika, antidiabetika, přípravky k léčbě bolesti a zánětu kloubů nebo
alkohol.
Uvědomte si, prosím, že se tyto údaje mohou vztahovat i na léky, které jste užíval(a) v nedávné době
anebo které začnete užívat brzy po skončení užívání přípravku ENAPRIL 10.
3/5
Užívání přípravku ENAPRIL 10 s jídlem a pitím
Tablety se mohou užívat nezávisle na jídle, mohou se zapít libovolným množstvím tekutiny.
Alkohol prohlubuje snížení schopnosti rychlé a účelné reakce.
Kuchyňská sůl (chlorid sodný) snižuje léčebnou účinnost přípravku při vysokém krevním tlaku a při
srdeční nedostatečnosti.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Těhotenství
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař Vám
doporučí vysazení ENAPRILU 10 ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a
převede Vás na jinou léčbu. Během těhotenství se ENAPRIL 10 nesmí užívat, protože by mohl
způsobit závažné poškození plodu.

Kojení
Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Při kojení novorozence (v prvních týdnech po porodu) a
obzvláště nedonošeného dítěte není léčba ENAPRILEM 10 vhodná. Pokud kojíte starší dítě, musí
Váš lékař zvážit přínos léčby a její možná rizika ve srovnání s léčbou jinými přípravky.

Děti a dospívající
ENAPRIL 10 byl zkoumán u dětí. Bližší informace si vyžádejte od svého ošetřujícího lékaře.


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může především na začátku léčby, při zvyšování dávky a při užívání vyšších dávek ovlivnit
činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení
motorového vozidla, obsluha strojů a práce ve výškách). Tyto činnosti byste měl/a vykonávat pouze
na základě výslovného souhlasu lékaře. Uvědomte si, prosím, že požití i malého množství alkoholu
může nepříznivý účinek přípravku na schopnost přiměřené reakce zřetelně prohloubit.

Důležité informace o některých složkách ENAPRIL 10
Tento přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se
se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE ENAPRIL 10 UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Vysoký krevní tlak
U většiny pacientů je obvyklá počáteční dávka přípravku 5 až 20 mg enalaprilu jednou denně. Někteří
pacienti mohou potřebovat nižší počáteční dávku.

Obvyklá dlouhodobá dávka přípravku je 20 mg enalaprilu ( t.j. 2 tablety ENAPRILU 10) užívaná
jednou denně. Nejvyšší povolená dávka enalaprilu je 40 mg denně (t.j. 2x denně 2 tablety
ENAPRILU 10).


Selhání srdce
Obvyklá doporučovaná počáteční dávka přípravku je 2,5 mg enalaprilu užívaná jednou denně. Váš
lékař bude postupně zvyšovat toto množství, až bude dosažena dávka, která je pro Vás přiměřená.
4/5
Obvyklá dlouhodobě podávaná dávka je 20 mg enalaprilu denně a užívá se v jedné anebo ve dvou
dávkách. Maximální dávka je 40 mg enalaprilu denně podávaná ve dvou dávkách (t.j. 2x denně 2
tablety přípravku ENAPRIL 10).

Buďte mimořádně opatrní při požití první dávky anebo po zvýšení Vaší dávky. Okamžitě svého lékaře
informujte, když se u Vás vyskytnou jakékoli závratě anebo točení hlavy.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ENAPRIL 10
Měl(a) byste užívat ENAPRIL 10 podle předpisu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a)
vynechanou dávku. Obnovte jen původní rozvrh užívání.

Jak dlouho máte přípravek ENAPRIL 10 užívat?
Léčba bývá dlouhodobá, přesnou délku léčby určí lékař.
Jestliže máte pocit, že účinek ENAPRIL 10 je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více ENAPRIL 10, než jste měl(a)
V závislosti na užité dávce může předávkování vyvolat tyto příznaky: slabost, závratě, pocení,
poruchy vidění, spavost až bezvědomí, zvracení, křeče, selhání činnosti ledvin.
Jestliže jste omylem užil(a) větší dávku než lékař předepsal anebo jestliže lék omylem požilo dítě,
informujte, prosím, lékaře, který pak zařídí další potřebné kroky.

Jestliže jste přestal(a) užívat ENAPRIL 10
Kdybyste léčbu předčasně přerušil(a), mohou se opět projevit příznaky choroby, která je přípravkem
léčena - zvýšený krevní tlak, případně srdeční nedostatečnost. Léčbu nepřerušujte bez souhlasu lékaře.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i ENAPRIL 10 nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Velmi častými nežádoucími účinky jsou závratě, rozmazané vidění, kašel, nevolnost, slabost.
Mezi časté nežádoucí účinky patří bolest hlavy, deprese, závratě v důsledku poklesu krevního tlaku
(včetně poklesu krevního tlaku při rychlém postavení se) , mdloby, bolest na hrudi, změna v srdečním
rytmu, bolest u srdce, zrychlený puls, dýchavičnost, průjem, bolesti břicha, změny chutě, vyrážka
alergické reakce s otoky obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla s problémy při polykání anebo dýchání,
únava, vysoké hladiny draslíku v krvi a zvýšené hladiny kreatininu v krvi.
Méně časté nežádoucí účinky jsou zvýšení hladiny močoviny v krvi, zvýšená koncentrace sodíku
v krvi, svalové křeče, návaly horka, malátnost, horečka, impotence, porucha funkce ledvin, selhání
ledvin, bílkoviny v moči, pocení, svědění, kopřivka, ztráta vlasů, neprůchodnost střev, zánět slinivky
břišní, zvracení, dyspepsie, zácpa, anorexie, podrážděný žaludek, sucho v ústech, peptický vřed, silný
výtok z nosu, bolest v krku a chrapot, zůžení průdušek/astma, ortostatická hypotenze, bušení srdce,
infarkt myokardu nebo mozková mrtvice, zmatenost, ospalost, nespavost, nervozita, mravenčení,
závrať, hypoglykémie, chudokrevnost.

Mezi další nežádoucí účinky, které se objevují vzácně nebo velmi vzácně, patří i nežádoucí účinky,
které mohou být závažné. Více informací o těchto nežádoucích účincích si vyžádejte od svého
ošetřujícího lékaře nebo lékárníka.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému
ošetřujícímu lékaři nebo lékárníkovi.

Přestaňte užívat ENAPRIL 10 a spojte se okamžitě se svým lékařem:
5/5
- pokud u Vás dojde k otokům obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou působit obtíže
při dýchání nebo polykání,
- pokud se u Vás objevují otoky rukou, nohou nebo kotníků,
- pokud se u Vás objevuje kopřivka.

Pacienti černé rasy mají zvýšené riziko těchto reakcí na ACE inhibitory.

Počáteční dávka může způsobit větší pokles krevního tlaku než při pokračující léčbě. Podobný pokles
krevního tlaku se může vyskytnout také při zvýšení dávky léku. Tento pokles se může projevit
v podobě pocitů na omdlení nebo závratí, v takovém případě je vhodné si lehnout. Pokud se tyto stavy
objevují častěji, obraťte se na svého lékaře.


5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU ENAPRIL 10

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po datu ukončení doby použitelnosti, které je uvedeno na obalu!

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek obsahuje
Léčivá látka je enalaprili maleas 10 mg v jedné tabletě.
Pomocné látky jsou hydrogenuhličitan sodný, monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mastek,
magnesium-stearát, červený oxid železitý.

Jak ENAPRIL 10 vypadá a co obsahuje toto balení
ENAPRIL 10 jsou červeno-hnědé, oválné, bikonvexní snap tab tablety s půlící rýhou a vyrytým
označením EN 10 na jedné straně.
Velikost balení: 30, 50 a 100 tablet
Na trhu nemusí být dostupné všechny velikosti balení.

Držitel registračního rozhodnutí
Hexal AG, Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Německo
Výrobce
SALUTAS PHARMA GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 391 79 Barleben, Německo nebo
LEK S.A. , Ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Varšava, Polsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com.

Datum poslední revize textu
6.6.2012

Recenze

Recenze produktu ENAPRIL 10 100X10MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ENAPRIL 10 100X10MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám