Oblíbené položky

Úvodní strana » Trápí mě » Svaly, klouby a kosti » Svalové křeče

EMOXEN GEL 100GM Gel - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 299796
Působí protizánětlivě. Je vhodný k léčbě bolestivých revmatických i nerevmatických onemocnění pohybového ústrojí.

Více informací

152

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 20. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 21. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Působí protizánětlivě. Je vhodný k léčbě bolestivých revmatických i nerevmatických onemocnění pohybového ústrojí.

Informace o produktu

Výrobce: EMO-FARM SP. Z O.O., KSAWERÓW
Značka: EMOXEN
Kód výrobku: 299796
Kód EAN: 3830044942908
Kód SÚKL: 201702
Držitel rozhodnutí: EMO-FARM SP. Z O.O., KSAWERÓW

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/4 

sp.zn. sukls195031/2009 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

EMOXEN GEL 

100 mg/g 

gel 

naproxenum 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Vždy používajte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.  

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

-  Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  

 

 Co naleznete v této příbalové informaci:  

1. 

Co je přípravek Emoxen Gel a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Emoxen Gel používat  

3. 

Jak se přípravek Emoxen Gel používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Emoxen Gel uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 

1. 

Co je přípravek  Emoxen Gel a k čemu se používá 

Přípravek  Emoxen  Gel  obsahuje  léčivou  látku  naproxen,  který  patří  do  skupiny  nesteroidních 
protizánětlivých léčiv a působí protizánětlivě a proti bolesti. Přípravek Emoxen Gel se používá k léčbě 
poúrazových  bolestivých  stavů,  jako  jsou  pohmoždění,  podvrtnutí  kloubu  a  poranění  měkkých  částí 
kloubů  včetně  poúrazového  zánětu  výstelky  kloubního  pouzdra,  zánětu  kloubního  váčku  a  zánětu 
šlach.  

Přípravek se dále používá k léčbě bolestivých stavů při degenerativních onemocněních kloubů kolene 
a ruky (artróza). V tomto případě lze Emoxen Gel používat pouze na doporučení lékaře.  

Přípravek mohou používat dospělí a dospívající od 12 let. 

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Emoxen Gel používat 

Nepoužívejte přípravek Emoxen gel 

-  jestliže  jste  alergický(á)  na  léčivou  látku  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6); 

-  jestliže jste někdy měl(a) po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných přípravků proti zánětu a 

bolesti  alergickou  reakci,  projevující  se  jako  kožní  vyrážka  (kopřivka),  rýma  nebo  obtíže 
s dýcháním; 

2/4 

-  jestliže jste v posledních třech měsících těhotenství. 

Upozornění a opatření 

Před použitím přípravku Emoxen Gel se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

-  jestliže máte onemocnění jater, ledvin nebo vředové onemocnění žaludku či dvanáctníku. 

Přípravek neaplikujte na poraněnou kůži, na rány nebo na místa postižená kožní infekcí. 

Během léčby a ještě 2 týdny po jejím ukončení nesmíte vystavovat léčená místa přímému slunečnímu 
záření  ani  ultrafialovému  záření  v soláriích.  Během  používání  tohoto  přípravku  se  může  objevit 
přecitlivělost na světlo. 

Přípravek nesmí přijít do styku se sliznicí a očima. Pokud by se tak stalo, sliznici důkladně omyjte a 
oči vypláchněte větším množstvím vody. 

Přípravek se nemá aplikovat dlouhodobě a stejně tak je třeba se vyhnout aplikaci na rozsáhlé plochy. 
V případě  vzniku  reakce  z přecitlivělosti  (alergické  reakce)  projevující  se  jako  otok  v obličeji  a 
dušnost přerušte léčbu a okamžitě vyhledejte lékaře. 

Děti a dospívající 

Přípravek není určen pro děti do 12 let. 

Další léčivé přípravky a přípravek Emoxen Gel 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) dříve, než začnete tento přípravek používat. Bez porady s lékařem nenanášejte jiné přípravky 
na stejná místa jako Emoxen Gel. 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 

V prvních  šesti  měsících  těhotenství  můžete  přípravek  používat  pouze  v závažných  případech.  
Neaplikujte jej ale dlouhodobě nebo na rozsáhlou oblast kůže. V posledních třech měsících těhotenství 
nesmíte tento léčivý přípravek používat. 

Léčivá  látka  tohoto  přípravku  se  může  v malém  množství  vylučovat  do  mateřského  mléka.  Pokud 
kojíte,  obraťte  se  na  svého  lékaře,  který  Vám  poradí,  zda  přerušit  kojení  nebo  léčbu  přípravkem 
Emoxen Gel. 

Používání přípravku nemá vliv na plodnost. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Tento léčivý přípravek neovlivňuje Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. 

 

3. 

Jak se přípravek Emoxen Gel používá 

Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Emoxen Gel je určen ke kožnímu podání.  

Při  poúrazových  stavech  jako  je  pohmoždění  kloubu,  podvrtnutí  kloubu,  poranění  měkkých  částí 
kloubů včetně následných zánětlivých reakcí aplikujte přiměřené množství gelu (na plochu 10 x 10 cm 
se použije přibližně 4 cm dlouhý proužek gelu) na postižené místo 2-6x denně po dobu 7 až 14 dnů. 
Pokud se obtíže do 7 dnů nezlepší, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem. Bez porady 
s lékařem nepoužívejte tento přípravek déle než 14 dnů. 

Při osteoartróze kolenního kloubu a kloubů ruky používejte přípravek pouze na doporučení lékaře. Na 
bolestivé místo aplikujte přiměřené množství gelu  (na plochu 10 x 10 cm se použije přibližně 4 cm 
dlouhý proužek gelu) 3-4x denně.  

Gel jemně vetřete do kůže.  

3/4 

Ošetřená  místa  nesmíte  zakrývat  neprodyšnou  náplastí,  obvazem  nebo  bandáží.  Přípravek  nesmíte 
nanášet na velké plochy, poraněnou kůži, rány nebo místa postižená kožní infekcí.  

Po aplikaci gelu si umyjte ruce, pokud nejsou ošetřovaným místem. 

Použití u dětí a dopívajících 

Přípravek není určen dětem do 12 let. 

Jestliže jste  použil(a) více přípravku Emoxen Gel, než jste měl(a) 

Předávkování  přípravkem  Emoxen  Gel  je  velmi  nepravděpodobné.  Při  náhodném  požití  přípravku 
vyhledejte lékaře. 

Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  používání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: 

Vzácné  (vyskytují  se  u  1  až  10  osob  z  10  000):  podráždění  kůže  projevující  se  kožní  vyrážkou, 
zčervenáním, podrážděním a svěděním. 

Velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 osoby z 10 000, včetně jednotlivých případů): reakce 
z přecitlivělosti, projevující se jako otoky v obličeji nebo dušností, přecitlivělost na světlo. 

Při dlouhodobém používání na velké plochy kůže se může vyskytnout bolest hlavy, ospalost, průjem, 
nucení na zvracení (četnost výskytu těchto nežádoucích účinků není známa). 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 

5. 

Jak přípravek Emoxen gel uchovávat  

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Chraňte před chladem a  mrazem.

 

Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn 

před vlhkostí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na  krabičce. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 

 

6. 

Obsah balení a další informace 

Co přípravek Emoxen Gel obsahuje 

-  Léčivou látkou je naproxenum. 1 g gelu obsahuje naproxenum 100 mg. 

-  Pomocnými  látkami  jsou  chloralhydrát,  levomenthol,  ethanol  96%,  ethylparaben,  karbomer, 

hydroxid sodný a čištěná voda 

Jak přípravek Emoxen gel vypadá a co obsahuje toto balení 

4/4 

Přípravek Emoxen Gel je homogenní bílý gel s vůní mentholu. 

Krabička obsahuje zaslepenou aluminiovou tubu s  plastovým uzávěrem. 

Velikost balení: 1 tuba s 50 nebo 100 g gelu 

 

Držitel rozhodnutí o registraci  

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. 

Jankovcova 1569/2c 

170 00 Praha 7 

Česká republika 

 

Výrobce 

EMO-FARM Sp. z o.o. 

Ksawerów, Polsko 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 10. 5. 2017 

Recenze

Recenze produktu EMOXEN GEL 100GM Gel

Diskuze

Diskuze k produktu EMOXEN GEL 100GM Gel

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám