Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

EMEND 80 MG 5X1X80MG Tobolky - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 23452

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Merck spol.s r.o.
Kód výrobku: 23452
Kód EAN: 3837000090758
Kód SÚKL: 26634
Držitel rozhodnutí: Merck spol.s r.o.
Co je Emend a k čemu se používá Přípravek Emend se používá spolu s dalšími léky k předcházení nevolnosti a zvracení vyvolané chemoterapií. Emend je antagonista receptorů neurokininu 1 (NK1).

Příbalový leták

1

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

 

2

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

EMEND 40 mg tvrdé tobolky

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tobolka obsahuje aprepitantum 40 mg.

Pomocná látka se známým účinkem 
Jedna tobolka obsahuje 40 mg sacharózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka.

Tobolky jsou matné s bílým tělem a hořčicově žlutým víčkem; na těle je cirkulárně černým inkoustem 
vytištěno „464“ a „40 mg“.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

EMEND 40 mg je indikován k prevenci pooperační nevolnosti a zvracení (postoperative nauzea and 
vomiting, PONV) u dospělých.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování
Pokud se týče potřeby profylaktické léčby pooperační nevolnosti a zvracení (PONV), je nutno vzít 
v úvahu doporučení pro léčbu v klinické praxi.

Doporučená perorální dávka přípravku EMEND je jedna 40mg dávka podaná během 3 hodin před 
indukcí anestézie.

Zvláštní populace
Starší osoby (≥ 65 let)
U starších osob není nutno dávku nijak upravovat (viz bod 5.2).

Pohlaví
S ohledem na pohlaví není nutno dávku nijak upravovat (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin
U pacientů s poruchou funkce ledvin ani u pacientů v terminálním stádiu renálního onemocnění 
podstupujících hemodialýzu není nutno dávku nijak upravovat (viz bod 5.2).

Porucha funkce jater
U pacientů s mírnou poruchou funkce jater není nutno dávku nijak upravovat. Pokud se týče pacientů 
se středně těžkou poruchou funkce jater, je k dispozici pouze omezené množství dat, přičemž 
u pacientů s těžkou poruchou funkce jater nejsou k dispozici žádné údaje. Těmto pacientům se 
aprepitant musí podávat opatrně (viz body 4.4 a 5.2).

 

3

Pediatrická populace
Bezpečnost a účinnost přípravku EMEND 40 mg u dětí a dospívajících mladších 18 let nebyla dosud
stanovena. V současnosti dostupné údaje jsou popsány v bodech 5.1 a 5.2, nicméně žádná doporučení 
ohledně dávkování nemohou být dána. 

Způsob podání
Tvrdou tobolku je nutno polknout vcelku.
Přípravek EMEND lze užívat bez ohledu na jídlo.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pacienti se středně těžkou až těžkou poruchou funkce jater
Pro pacienty se středně těžkou poruchou funkce jater existuje pouze omezené množství dat a žádné 
údaje nejsou k dispozici pro pacienty s těžkou poruchou funkce jater. U těchto pacientů je nutno 
přípravek EMEND používat s maximální opatrností (viz bod 5.2).

Interakce na CYP3A4
EMEND (40 mg) je nutno podávat s opatrností pacientům současně užívajícím pimozid, terfenadin, 
astemizol, cisaprid nebo deriváty námelových alkaloidů. Inhibice izoenzymu 3A4 cytochromu P450 
(CYP3A4) aprepitantem může vyvolat zvýšení plazmatických koncentrací těchto léčivých látek, 
případně způsobit závažné nežádoucí reakce (viz bod 4.5).

Současné podávání s hormonální antikoncepcí
Účinnost hormonální antikoncepce může být během podávání přípravku EMEND a 28 dní poté
snížena. Během léčby přípravkem EMEND a ještě 2 měsíce po poslední dávce přípravku EMEND je 
třeba používat alternativní nehormonální záložní antikoncepční metody (viz bod 4.5).

Ohledně dalších informací o možných interakcích aprepitantu ve vyšších a násobných dávkách viz 
prosím souhrn údajů o přípravku pro EMEND 80 mg tvrdé tobolky a pro EMEND 125 mg tvrdé 
tobolky.

Pomocné látky
Přípravek EMEND tobolky obsahuje sacharózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy 
s intolerancí fruktózy, malabsorpcí glukózy-galaktózy nebo deficitem sacharáza-izomaltázy nemají 
tento přípravek užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Aprepitant je substrát a na dávce závislý inhibitor a induktor CYP3A4. Aprepitant je rovněž 
induktorem CYP2C9. Během léčby působí jedna 40mg dávka aprepitantu doporučená pro PONV 
slabou inhibici CYP3A4. Po léčbě způsobuje přípravek EMEND dočasnou mírnou indukci CYP2C9, 
CYP3A4 a glukuronidace. Aprepitant byl zkoušen při vyšších dávkách. Během léčby nevolnosti 
a zvracení vyvolaných chemoterapií (CINV) představoval 3denní režim s dávkami 125 mg/80 mg 
aprepitantu středně silný inhibitor CYP3A4. Nezdá se, že by aprepitant interagoval 
s P-glykoproteinovým transportérem, jak naznačuje nepřítomnost interakce aprepitantu s digoxinem.

Účinek aprepitantu na farmakokinetiku dalších léčivých látek
Inhibice CYP3A4
Jako slabý inhibitor CYP3A4 může aprepitant (40 mg) zvýšit plazmatické koncentrace současně 
perorálně podávaných léčivých látek, které se metabolizují cestou CYP3A4. Celková expozice 
perorálně podávaným substrátům CYP3A4 se může zvýšit přibližně 1,5krát po jedné 40 mg dávce 

 

4

aprepitantu; předpokládá se, že účinek aprepitantu na plazmatické koncentrace intravenózně 
podávaných substrátů CYP3A4 bude menší.

EMEND 40 mg je nutno podávat s opatrností pacientům užívajícím pimozid, terfenadin, astemizol, 
cisaprid nebo deriváty námelových alkaloidů. Inhibice CYP3A4 aprepitantem může vyvolat zvýšení 
plazmatických koncentrací těchto léčivých látek, případně způsobit závažné reakce.

Kortikosteroidy
Dexamethason: Jedna 40mg dávka aprepitantu při podání spolu s jednou perorální 20 mg dávkou 
dexamethasonu zvýšila hodnotu AUC dexamethasonu 1,45 krát. Nedoporučuje se dávku nijak 
upravovat.

Methylprednisolon: Přestože současné podávání methylprednisolonu s jednou 40mg dávkou 
aprepitantu nebylo hodnoceno, vyvolává jedna 40mg dávka aprepitantu slabou inhibici CYP3A4 
a nepředpokládá se, že by změnila plazmatické koncentrace methylprednisolonu v klinicky významné 
míře. Proto se úprava dávky nedoporučuje.

Midazolam
Hodnota AUC perorálně podávaného midazolamu se po podání jedné 40 mg dávky aprepitantu spolu 
s jednou perorální 2mg dávkou midazolamu zvýšila 1,2 krát; tento účinek nebyl hodnocen jako 
klinicky významný.

Indukce
Jako mírný induktor CYP2C9, CYP3A4 a glukuronidace může v průběhu dvou týdnů po zahájení 
léčby aprepitant snižovat plazmatické koncentrace substrátů eliminovaných těmito cestami. 
U substrátů CYP2C9 a CYP3A4 je indukce přechodná, přičemž maximálního účinku se dosáhne po 
3 až 5 dnech. Tento účinek může být zachován po dobu několika dní, přičemž se předpokládá, že za 
dva týdny po ukončení léčby přípravkem EMEND bude klinicky nevýznamný. Údaje týkající se 
účinků CYP2C8 a CYP2C19 chybí. Současné podávání přípravku EMEND s léčivými látkami, 
o nichž je známo, že se metabolizují prostřednictvím CYP2C9 (např. fenytoin, warfarin), může vést 
k nižším plazmatickým koncentracím těchto léčivých látek. Na základě interakčních studií 
s tolbutamidem a perorální antikoncepcí může být celková expozice současně podávaným léčivým 
látkám metabolizovaným prostřednictvím CYP2C9 nebo CYP3A4 snížena až o 15 až 30 %.

Hormonální antikoncepce
Účinnost hormonální antikoncepce může být během podávání přípravku EMEND a 28 dní poté 
snížena. Během léčby přípravkem EMEND a 2 měsíce po poslední dávce přípravku je nutno používat 
alternativní nehormonální záložní antikoncepční metody.

Antagonisté 5-HT

3

V klinických studiích lékových interakcí nevykazoval aprepitant žádné klinicky významné účinky na 
farmakokinetiku ondansetronu, granisetronu nebo hydrodolasetronu (aktivní metabolit dolasetronu).

Účinky jiných léčivých přípravků na farmakokinetiku aprepitantu
K současnému podávání přípravku EMEND s léčivými látkami, které inhibují aktivitu CYP3A4 
(např. ketokonazolem, itrakonazolem, vorikonazolem, posakonazolem, klarithromycinem, 
telithromycinem, nefazodonem a inhibitory proteázy), je třeba přistupovat opatrně, protože se 
předpokládá, že tato kombinace povede k několikanásobným zvýšením plazmatických koncentrací 
aprepitantu (viz bod 4.4).

Je nutno se vyvarovat současného podávání přípravku EMEND s léčivými látkami, které silně 
indukují aktivitu CYP3A4 (např. s rifampicinem, fenytoinem, karbamazepinem, fenobarbitalem), 
protože tato kombinace vede ke snížení plazmatických koncentrací aprepitantu, což může vést 
ke snížení účinnosti přípravku EMEND. Současné podávání přípravku EMEND s bylinnými přípravky 
obsahujícími třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) se nedoporučuje.

 

5

Ketokonazol
Jestliže se podal aprepitant v jediné 125mg dávce 5. den 10denního léčebného režimu se silným 
inhibitorem CYP3A4 ketokonazolem podaným v dávce 400 mg/den, zvýšila se hodnota AUC 
aprepitantu přibližně 5krát a střední hodnota terminálního poločasu aprepitantu se zvýšila přibližně 
3krát.

Rifampicin
Jestliže se podal aprepitant v jediné 375 mg dávce 9. den 14denního léčebného režimu se silným 
induktorem CYP3A4 rifampicinem podaným v dávce 600 mg/den, snížila se hodnota AUC 
aprepitantu o 91 % a střední hodnota terminálního poločasu aprepitantu se snížila o 68 %.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Antikoncepce u mužů a žen
Účinnost hormonální antikoncepce může být během podávání přípravku EMEND a 28 dní poté 
snížena. Během léčby přípravkem EMEND a 2 měsíce po poslední dávce přípravku EMEND je nutno 
používat alternativní nehormonální záložní antikoncepční metody (viz body 4.4 a 4.5).

Těhotenství
Nejsou dostupné žádné klinické údaje týkající se těhotenství vystavených aprepitantu. Ve studiích se 
zvířaty se neobjevily žádné známky přímých nebo nepřímých škodlivých účinků na průběh 
těhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3). Možné účinky 
na reprodukci změn v regulaci neurokininů nejsou známy. Přípravek EMEND by neměl být během 
těhotenství podáván, pokud to není nezbytně nutné.

Kojení
Aprepitant se vylučuje do mléka kojících potkanů. Není známo, zda se aprepitant vylučuje do lidského 
mateřského mléka; proto se kojení během léčby přípravkem EMEND nedoporučuje.

Fertilita
Studie fertility neukazují žádné přímé nebo nepřímé škodlivé účinky pokud jde o páření, fertilitu, 
embryonální/fetální vývoj či počty spermií a jejich motilitu (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek EMEND může mít mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Po užití přípravku 
EMEND se mohou objevit závratě a únava (viz bod 4.8).

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu
Profil bezpečnosti aprepitantu byl hodnocen přibližně u 6 500 dospělých.

Nežádoucí účinky byly hlášeny přibližně u 4 % dospělých léčených aprepitantem v dávce 40 mg ve 
srovnání s přibližně 6 % pacientů, kteří dostávali ondansetron intravenózně v dávce 4 mg. 
V kontrolovaných klinických studiích u dospělých, jimž byla podána celková anestézie, dostalo 
564 pacientů perorální aprepitant v dávce 40 mg a 538 pacientů dostalo ondansetron intravenózně 
v dávce 4 mg. Většina nežádoucích účinků popisovaných v těchto klinických studiích byly mírné až 
střední intenzity.

Nejčastější nežádoucí reakcí s vyšším výskytem u dospělých léčených aprepitantem v dávce 40 mg 
(1,1 %) než u pacientů s ondansetronem (1,0 %) bylo zvýšení hodnot ALT.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků
Následující nežádoucí účinky byly pozorovány ve studiích PONV u dospělých léčených režimem 
s aprepitantem s vyšší frekvencí než při terapii ondansetronem nebo po uvedení přípravku na trh:

 

6

Frekvence jsou definovány jako: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 
až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) a velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných 
údajů nelze určit).

Třída orgánových systémů

Nežádoucí účinek

Frekvence

Poruchy imunitního systému

hypersenzitivní reakce včetně anafylaktických 
reakcí

není známo

Psychiatrické poruchy

insomnie

méně časté

Poruchy nervového systému

dysartrie, hypestézie, poruchy čití

méně časté

Poruchy oka

mióza, snížení ostrosti vidění

méně časté

Srdeční poruchy

bradykardie

méně časté

Respirační, hrudní a 
mediastinální poruchy

dušnost, sípot

méně časté

Gastrointestinální poruchy

bolest horní poloviny břicha, abnormální 
střevní zvuky, sucho v ústech, nauzea, 
žaludeční dyskomfort, zácpa*, subileus*

méně časté

Poruchy kůže a podkožní tkáně

svědění, vyrážka, kopřivka, 
Stevens

Johnsonův syndrom/toxická 

epidermální nekrolýza

není známo

Vyšetření

zvýšení ALT

časté

* Hlášeno u pacientů užívajících vyšší dávky aprepitantu.

Popis vybraných nežádoucích účinků
U dospělých léčených aprepitantem v režimu 125 mg/80 mg kvůli nevolnosti a zvracení vyvolaných 
chemoterapií (CINV), byly pozorovány následující další nežádoucí účinky s výskytem častějším než 
při standardní léčbě: abdominální extenze, bolest břicha, akné, anémie, úzkost, zvýšení AST, asténie, 
zvýšení alkalické fosfatázy v krvi, snížení sodíku v krvi, kandidóza, kardiovaskulární porucha, 
nepříjemné pocity na hrudi, poruchy vnímání, konjunktivitida, kašel, snížení chuti k jídlu, 
dezorientace, závrať, perforace duodenálního vředu, poruchy vnímání chutí, dyspepsie, dysurie, říhání, 
eufórická nálada, tvrdá stolice, únava, febrilní neutropenie, flatulence, poruchy chůze, 
gastroezofageální refluxní nemoc, přítomnost glukózy v moči, škytavka, návaly horka, 
hyperhidróza,letargie, celkový pocit nemoci, svalové spasmy, svalová slabost, nauzea*, neutropenická 
kolitida, pokles počtu neutrofilů, otoky, bolest v orofaryngu, palpitace, fotosenzitivní reakce, 
polakisurie, polydipsie, postnazální zatékání hlenu, svědivá vyrážka, pozitivní test na červené krvinky 
v moči, seborea, kožní léze, kýchání, ospalost, stafylokoková infekce, stomatitida, podráždění v krku, 
tinnitus, zvýšená tvorba moči, zvracení*, úbytek hmotnosti.

*Nausea a zvracení byly parametry účinnosti v prvních 5 dnech následujících po chemoterapeutické léčbě a byly hlášeny 
jako nežádoucí účinky pouze poté.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

.

4.9

Předávkování

V případě předávkování je nutno EMEND vysadit a zajistit obecnou podpůrnou léčbu a sledování 
pacienta. Vzhledem k antiemetickému účinku aprepitantu může snaha o vyvolání zvracení pomocí 
léčivých přípravků selhat.

Aprepitant nelze odstranit hemodialýzou.

 

7

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiemetika a antinauzeancia, ATC kód: A04AD12

Aprepitant je selektivní antagonista s vysokou afinitou pro receptory neurokininu 1 (NK

1

) lidské 

substance P.

Ve dvou multicentrických, randomizovaných, dvojitě zaslepených klinických studiích fáze III u 
dospělých s účinnou srovnávací látkou a s paralelními skupinami byl aprepitant srovnáván 
s ondansetronem z hlediska PONV u 1 658 pacientů podstupujících otevřenou operaci břišní dutiny. 
Většina dospělých byly ženy (

 90 %), převážně po prodělané gynekologické operaci. Pacienti byli 

randomizováni do skupin, kdy dostávali 40 mg aprepitantu, 125 mg aprepitantu nebo 4 mg 
ondansetronu. Aprepitant byl podáván perorálně s 50 ml vody 1 až 3 hodiny před anestézií. 
Ondansetron se aplikoval intravenózně těsně před indukcí anestézie. Antiemetický účinek aprepitantu 
byl hodnocen v období 0 až 48 hodin po skončení operace.

Výsledky prokazují, že vyšší procento dospělých po operaci vykáže kompletní odpověď na léčbu 
(bez zvracení a bez použití „záchranné“ terapie) s aprepitantem 40 mg než s ondatrosetronem 4 mg 
(spodní mez C.I. 0,0 udává hraniční významnost), jak je popsáno v Tabulce 1

Tabulka 1

Procento dospělých po operaci s odpovědí na léčbu podle léčebných skupin

Kombinované výsledky ze 2 studií fáze III

Aprepitantum

40 mg perorálně

(N = 541)

Ondansetron

4 mg intravenózně

(N = 526)

Procentuální

rozdíl (%)

§

a 95% C.I.

#

n/m

(%)

n/m

(%)

%

95% C.I.

Kompletní odpověď 
(0–24 hodin)

298/541

(55.1)

258/526

(49.0)

5.9

(0.0, 11.8)

Kompletní odpověď: bez zvracení a bez použití „záchranné“ terapie

§

Rozdíl (%) vypočítaný jako aprepitant 40 mg minus Ondansetron 4 mg

#

Rozdíl  (%)  a  95%  interval  spolehlivosti  vypočítaný  s použitím  stratifikované  metody  dle  Miettinen-
Nurminena s použitím vážení dle Cochran-Mantel-Haenszela

Snížení rizika případu zvracení za období 0 až 24 hodin s aprepitantem 40 mg vzhledem 
k ondansetronu 4 mg bylo 53,3 % (95% interval spolehlivosti: 35,3 až 66,3) v analýze, která 
vyhodnocovala pacienty v okamžiku použití „záchranné“ terapie.

Pediatrická populace
Bezpečnost a exploratorní účinnost aprepitantu byly hodnoceny v klinické studii fáze I (N = 50)
využívající 40 mg prášku pro perorální suspenzi. Procento subjektů, které během prvních 24 hodin po
zákroku nehlásily žádné zvracení, bylo u subjektů léčených aprepitantem podobné jako u subjektů 
léčených ondansetronem. Nebyla identifikována žádná nová bezpečnostní rizika. Údaje z této malé 
studie však nepodporují závěry ohledně optimálního dávkovacího režimu. Další studie hodnotící 
podávání aprepitantu pediatrickým pacientům probíhají (ohledně pediatrického podávání viz bod 4.2).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika aprepitantu má nelineární charakter. Clearance i absolutní biologická dostupnost se 
se zvyšováním dávky snižují.

 

8

Absorpce
Průměrná absolutní biologická dostupnost perorálně podaného aprepitantu činí 67 % u 80mg tobolky 
a 59 % u 125mg tobolky. Průměrné maximální plazmatické koncentrace (C

max

) aprepitantu byly 

dosaženy přibližně po 4 hodinách (t

max

).

Po perorálním podání jedné 40mg dávky přípravku EMEND nalačno dosáhla hodnota AUC

0-

(průměr ± SD) 8,0 ± 2,1

g  h/ml a hodnota C

max 

dosáhla 0,7 ± 0,24

g/ml. Medián t

max

byl 

3,0 hodiny.

Současné užívání 40mg dávky při standardní snídani snížilo pouze hodnotu C

max

aprepitantu o 18 % 

bez ovlivnění hodnoty AUC. Toto nebylo považováno za klinicky významné.

Distribuce
Aprepitant se ve vysoké míře váže na proteiny, se střední hodnotou 97 %. Geometrická střední 
hodnota zdánlivého distribučního objemu v rovnovážném stavu (Vd

ss

) je u člověka přibližně 66 litrů.

Biotransformace
Aprepitant prochází rozsáhlou biotransformací. U zdravých mladých dospělých jedinců vykazuje 
aprepitant po dobu 72 hodin po jednorázové intravenózní aplikaci 100 mg [

14

C]-fosaprepitantu, což je 

proléčivo aprepitantu, v plazmě přibližně 19 % radioaktivity, což ukazuje na značnou přítomnost 
metabolitů v plazmě. V lidské plazmě bylo zjištěno dvanáct metabolitů aprepitantu. Metabolismus 
aprepitantu probíhá ve velké míře cestou oxidace v morfolinovém kruhu a jeho postranních řetězcích a 
výsledné metabolity jsou pouze slabě aktivní. In vitro studie s lidskými jaterními mikrozómy ukázaly, 
že aprepitant se biotransformuje primárně cestou CYP3A4, případně s malým podílem CYP1A2 a 
CYP2C19.

Eliminace
Aprepitant se nevylučuje močí v nezměněné podobě. Metabolity se vylučují močí a žlučí ve stolici. 
Po jednorázově intravenózně aplikované dávce 100 mg [

14

C]-fosaprepitantu, což je proléčivo 

aprepitantu, zdravým jedincům bylo 57 % radioaktivity zjištěno v moči a 45 % ve stolici.

Plazmatická clearance aprepitantu závisí na dávce, se zvyšující se dávkou se snižuje a v rozmezí 
terapeutických dávek se pohybovala přibližně na hodnotách od 60 do 72 ml/min. Terminální poločas 
byl přibližně 9 hodin po podání jedné 40mg dávky.

Farmakokinetika u speciálních populací
Starší osoby: Po perorálním podání jedné 125mg dávky aprepitantu 1. den a dávky 80 mg jednou 
denně 2. až 5. den byla hodnota AUC aprepitantu 1. den o 21 % vyšší a 5. den o 36 % vyšší u starších 
jedinců (≥ 65 let) ve srovnání s mladšími dospělými. Hodnota C

max

byla u starších ve srovnání 

s mladšími dospělými 1. den o 10 % vyšší a 5. den o 24 % vyšší. Tyto rozdíly se nepovažovaly za 
klinicky významné. U starších pacientů není třeba dávku nijak upravovat.

Pohlaví: Po perorálním podání jediné 125mg dávky aprepitantu byla hodnota C

max

aprepitantu u žen 

ve srovnání s muži o 16 % vyšší. Poločas aprepitantu je u žen ve srovnání s muži o 25 % nižší 
a k dosažení t

max

dochází zhruba ve stejnou dobu. Tyto rozdíly nejsou považovány za klinicky 

významné. Dávku přípravku EMEND není nutno podle pohlaví pacienta nijak upravovat.

Porucha funkce jater: Mírná porucha funkce jater (Childovo-Pughovo hodnocení, třída A) 
farmakokinetiku aprepitantu v klinicky významné míře neovlivňuje. U pacientů s mírnou poruchou 
funkce jater není třeba dávkování nijak upravovat. Z dostupných dat nelze činit žádné závěry ohledně 
vlivu středně těžké poruchy funkce jater (Childovo-Pughovo hodnocení, třída B) na farmakokinetiku 
aprepitantu. K dispozici nejsou žádné klinické ani farmakokinetické údaje od pacientů s těžkou 
poruchou funkce jater (Childovo-Pughovo hodnocení, třída C).

Porucha funkce ledvin: Pacientům s těžkou poruchou funkce ledvin (CrCl < 30 ml/min) a pacientům 
s terminálním renálním onemocněním (end stage renal disease, ESRD) s potřebou hemodialýzy byla 
podána jednorázová 240mg dávka aprepitantu.

 

9

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin se hodnota AUC

0-∞

celkového aprepitantu (nevázaného 

i vázaného na proteiny) ve srovnání se zdravými jedinci snížila o 21 % a hodnota C

max

se snížila 

o 32 %. U pacientů s ESRD podstupujících hemodialýzu se hodnota AUC

0-∞

celkového aprepitantu 

snížila o 42 % a hodnota C

max

se snížila o 32 %. Vzhledem k mírnému poklesu vazby aprepitantu 

na proteiny u pacientů s renálním onemocněním nebyla hodnota AUC farmakologicky aktivní části 
nenavázaného léku u pacientů s poruchou funkce ledvin ve srovnání se zdravými jedinci významně 
ovlivněna. Hemodialýza prováděná 4 nebo 48 hodin po podání dávky neměla na farmakokinetiku 
aprepitantu významný účinek; v dialyzátu bylo zjištěno méně než 0,2 % dávky.

U pacientů s poruchou funkce ledvin ani u pacientů s ESRD podstupujících hemodialýzu není 
zapotřebí dávkování přípravku EMEND nijak upravovat.

Pediatrická populace: Ve studii využívající prášek pro perorální suspenzi vedla jednorázová dávka 
40 mg aprepitantu podávaná dospívajícím pacientům (ve věku 12 až 17 let) ke střední hodnotě 
AUC

0-48hod

6 µg/ml se střední hodnotou maximální plazmatické koncentrace (C

max

) 0,5 µg/ml, kterých 

se dosáhlo za přibližně 4 hodiny. Podávání dávek upravených podle plochy povrchu těla pacientům ve 
věku 6 měsíců až méně než 12 let vedlo ke střední hodnotě AUC

0-48hod

nad 4 µg/ml se střední 

hodnotou C

max

nad 0,5 µg/ml, jichž se dosáhlo za přibližně 3 hodiny.

Vztah mezi koncentrací a účinkem
Studie využívající pozitronovou emisní tomografii (PET) s použitím vysoce specifického značení 
receptorů NK

1

u zdravých mladých mužů ukázaly, že aprepitant prostupuje do mozku a obsazuje 

receptory NK

1

v závislosti na dávce a koncentraci v plazmě. Předpokládá se, že plazmatické 

koncentrace aprepitantu dosažené při 3-denním léčebném režimu s přípravkem EMEND zajišťují více 
než 95% obsazení receptorů NK

1

v mozku.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje získané na základě konvenčních studií toxicity, genotoxicity, hodnocení 
kancerogenního potenciálu, reprodukční a vývojové toxicity po jednorázovém a opakovaném podání 
přípravku neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Je nutno mít na paměti, že systémová expozice 
u dospělých samců potkanů byla nižší, než byla terapeutická expozice u člověka při dávce 40 mg. 
Z toho plyne, že žádné dostačující vyhodnocení týkající se možného účinku na plodnost 
samců potkanů nebylo provedeno. Nicméně v 9-měsíční studii u psů nedošlo ke změně hmotnosti 
žádného orgánu ani k žádným histomorfologickým nálezům, které by se objevily v reprodukčních 
orgánech samců vystavených 35-násobné dávce nad terapeutickou expozici 40 mg u lidí. Přestože 
v reprodukčních studiích, pokud byla dospělá zvířata samičího pohlaví vystavena expozici 3,5 až 4krát 
vyšší než byly terapeutické expozice u člověka při dávce 40 mg, nebyly zaznamenány žádné 
nežádoucí účinky, nejsou známy možné vlivy na reprodukci při změnách v regulaci neurokininu.

Ve studii juvenilní toxicity na potkanech, kterým se podával aprepitant od 10. do 63. postnatálního 
dne, docházelo u samic k časnému vaginálnímu otevírání od dávek 250 mg/kg dvakrát denně a u 
samců k opožděné prepuciální separaci, a to od dávek 10 mg/kg dvakrát denně. Nebyl zde žádný 
odstup od klinicky relevantní expozice. Nedošlo k žádným účinkům souvisejícím s léčbou ohledně 
páření, fertility či embryonálního/fetálního vývoje a nevyskytly se žádné patologické změny 
reprodukčních orgánů. Ve studii juvenilní toxicity na psech ošetřovaných od 14. do 42. postnatálního
dne byla u samců při dávce 6 mg/kg/den pozorována snížená hmotnost varlat a velikost Leydigových 
buněk a u samic při dávkách od 4 mg/kg/den byla pozorována zvýšená hmotnost dělohy, hypertrofie 
dělohy a krčku a otok vaginálních tkání. Nebyl zde žádný odstup od klinicky relevantní expozice
aprepitantu. Při krátkodobé léčbě podle doporučeného dávkovacího režimu se klinická relevance 
těchto zjištění nepovažuje za pravděpodobnou.

 

10

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Obsah tobolky
Sacharóza
Mikrokrystalická celulóza (E 460)
Hyproloźa (E 463)
Natrium-lauryl-sulfát 

Obal tobolky
Želatina
Oxid titaničitý (E 171)
Žlutý oxid železitý (E 172)

Inkoust na potisk
Šelak
Hydroxid draselný
Černý oxid železitý (E 172)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

4 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5

Druh obalu a obsah balení

K dispozici jsou různé velikosti balení.

Hliníkový blistr obsahující jednu 40mg tobolku.
5 hliníkových blistrů, každý obsahující jednu 40mg tobolku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

Žádné zvláštní požadavky pro likvidaci.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Sharp & Dohme Ltd.
Hertford Road, Hoddesdon
Hertfordshire EN 11 9BU
Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/03/262/007

 

11

EU/1/03/262/008

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 11. listopadu 2003
Datum prodloužení registrace: 22. září 2008

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.

 

12

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

EMEND 165 mg tvrdé tobolky

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tobolka obsahuje aprepitantum 165 mg.

Pomocná látka se známým účinkem 
Jedna tvrdá tobolka obsahuje 165 mg sacharózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka.

Tobolky jsou neprůhledné se světle modrým víčkem a bílým tělem s „466“ a „165 mg“ vytištěným 
černým inkoustem radiálně na jedné straně těla a logem Merck na druhé straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Prevence akutní a pozdní nevolnosti a zvracení u dospělých v souvislosti s vysoce emetogenní 
protinádorovou chemoterapií založenou na bázi cisplatiny.

Prevence nevolnosti a zvracení u dospělých v souvislosti se středně emetogenní protinádorovou 
chemoterapií.

EMEND 165 mg se podává jako součást kombinované terapie (viz bod 4.2).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování
Přípravek EMEND 165 mg se podává pouze 1. den, přibližně jednu hodinu před chemoterapií jako 
součást režimu zahrnujícího kortikosteroid a antagonistu 5-HT

3

.

K prevenci nevolnosti a zvracení v souvislosti s emetogenní protinádorovou chemoterapií se u 
dospělých doporučují následující režimy:

Vysoce emetogenní chemoterapeutický režim

1. den

2. den

3. den

4. den

EMEND

165 mg

perorálně

žádný

žádný

žádný

Dexamethason

12 mg perorálně

8 mg perorálně

8 mg perorálně

dvakrát denně

8 mg 

perorálně 

dvakrát denně

Antagonisté 5-HT

3

Standardní dávka 

antagonistů 5-

HT

3

.

Ohledně 

příslušného 

dávkování 

žádný

žádný

žádný

 

13

Dexamethason se musí podávat 1. den 30 minut před zahájením chemoterapie a 2. až 4. den ráno. 
Dexamethason se rovněž musí podávat 3. a 4. den večer. Dávka dexamethasonu přispívá k interakcím 
léčivých látek.

Středně emetogenní chemoterapeutický režim

1. den

EMEND

165 mg perorálně

Dexamethason

12 mg perorálně

Antagonisté 5-HT

3

Standardní dávka

antagonistů 5-HT

3

.

Ohledně příslušného 

dávkování zvoleného 

antagonisty 5-HT

3

viz informace o 

daném přípravku

Dexamethason se musí podávat 1. den 30 minut před zahájením chemoterapie. Dávka dexamethasonu 
přispívá k interakcím léčivých látek.

Množství údajů o účinnosti při kombinaci s jinými kortikosteroidy a antagonisty 5-HT

3

je omezeno. 

Další informace o současném podávání s kortikosteroidy jsou uvedeny v bodu 4.5. U současně 
podávaných léčivých přípravků obsahujících antagonistu 5-HT

nahlédněte do jejich souhrnu 

informací o přípravku.

Jako jediná dávka je rovněž k dispozici fosaprepitant 150 mg, což je lyofilizované proléčivo 
aprepitantu k intravenóznímu podání, přičemž tento lék lze použít jako alternativu k perorálnímu 
přípravku EMEND 165 mg.

Zvláštní populace
Starší osoby (≥ 65 let)
U starších osob není nutno dávku nijak upravovat (viz bod 5.2).

Pohlaví
S ohledem na pohlaví není nutno dávku nijak upravovat (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin
U pacientů s poruchou funkce ledvin ani u pacientů v terminálním stádiu renálního onemocnění 
podstupujících hemodialýzu není nutno dávku nijak upravovat (viz bod 5.2).

Porucha funkce jater
U pacientů s mírnou poruchou funkce jater není nutno dávku nijak upravovat. U pacientů se středně 
těžkou poruchou funkce jater je k dispozici pouze omezené množství dat a nejsou dostupné žádné 
údaje od pacientů s těžkou poruchou funkce jater. Těmto pacientům se aprepitant musí podávat
opatrně (viz body 4.4 a 5.2).

Pediatrická populace
Bezpečnost a účinnost přípravku EMEND 165 mg u dětí a dospívajících mladších 18 let nebyla 
stanovena. K dispozici nejsou žádné údaje. U této populace mohou být vhodnější jiné lékové 
formy/síly.

zvoleného 

antagonisty 5-

HT

3

viz 

informace o 

daném přípravku

 

14

Způsob podání
Tvrdou tobolku je nutno polknout vcelku.
Přípravek EMEND lze užívat bez ohledu na jídlo.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Současné podávání s pimozidem, terfenadinem, astemizolem nebo cisapridem (viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pacienti se středně těžkou až těžkou poruchou funkce jater
Pro pacienty se středně těžkou poruchou funkce jater existuje pouze omezené množství dat a žádné 
údaje nejsou k dispozici pro pacienty s těžkou poruchou funkce jater. U těchto pacientů je nutno 
přípravek EMEND používat s opatrností (viz bod 5.2).

Interakce na CYP3A4
EMEND je nutno podávat s opatrností pacientům současně užívajícím léčivé látky, které se primárně 
metabolizují cestou CYP3A4 a které mají úzké terapeutické rozmezí, jako je cyklosporin, takrolimus, 
sirolimus, everolimus, alfentanil, deriváty námelových alkaloidů fentanyl a chinidin (viz bod 4.5). 
Navíc je nutno k podávání současně s irinotekanem přistupovat s obzvláštní opatrností, protože 
uvedená kombinace by mohla mít za následek zvýšenou toxicitu.

Současné podávání s warfarinem (substrát CYP2C9)
U pacientů dlouhodobě léčených warfarinem je nutno hodnotu mezinárodního normalizovaného 
poměru (INR) pozorně sledovat během léčby přípravkem EMEND a po dobu 14 dnů po podání 
přípravku EMEND (viz bod 4.5).

Současné podávání s hormonální antikoncepcí
Účinnost hormonální antikoncepce může být během podávání přípravku EMEND a 28 dní poté 
snížena. Během léčby přípravkem EMEND a 2 měsíce po poslední dávce přípravku EMEND je třeba 
používat alternativní nehormonální záložní antikoncepční metody (viz bod 4.5).

Pomocné látky
Tobolky přípravku EMEND obsahují sacharózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy 
s intolerancí fruktózy, malabsorpcí glukózy-galaktózy nebo deficitem sacharáza-izomaltázy nemají 
tento přípravek užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Aprepitant je substrát, středně silný inhibitor a induktor CYP3A4. Aprepitant je také induktor 
CYP2C9. Během léčby přípravkem EMEND je CYP3A4 inhibován po dobu až 4 dní. Přípravek 
EMEND způsobuje přechodnou mírnou indukci CYP2C9, CYP3A4 a glukuronidace přetrvávající asi 
jeden týden po ukončení léčby. Nezdá se, že by aprepitant interagoval s P-glykoproteinovým 
transportérem, jak naznačuje nepřítomnost interakce aprepitantu s digoxinem.

Účinek aprepitantu na farmakokinetiku dalších léčivých látek
Inhibice CYP3A4
Jako středně silný inhibitor CYP3A4 může aprepitant zvýšit plazmatické koncentrace současně 
podávaných léčivých látek, které se metabolizují cestou CYP3A4. Celková expozice perorálně 
podávaným substrátům CYP3A4 se může po jediné 165mg dávce přípravku EMEND zvýšit na dobu 
2 dní přibližně až 3krát, přičemž po dávce přípravku EMEND 165 mg klesne na výchozí hodnoty za 
asi 4 dny. Předpokládá se, že účinek aprepitantu na plazmatické koncentrace intravenózně podávaných 
substrátů CYP3A4 bude menší. Přípravek EMEND se nesmí podávat současně s pimozidem, 
terfenadinem, astemizolem nebo cisapridem (viz bod 4.3). Inhibice CYP3A4 aprepitantem by mohla 
mít za následek zvýšené plazmatické koncentrace uvedených léčivých látek, což může vyvolat 

 

15

závažné nebo život ohrožující reakce. Při současném podávání přípravku EMEND a léčivých látek, 
které jsou metabolizovány převážně prostřednictvím CYP3A4 a které mají úzké terapeutické rozmezí, 
jako je cyklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus, alfentanil, diergotamin, ergotamin, fentanyl 
a chinidin, se doporučuje opatrnost (viz bod 4.4).

Kortikosteroidy
Dexamethason: interakční studie s aprepitantem v dávce 165 mg a dexamethasonem nebyly 
provedeny; nicméně při podávání přípravku EMEND 165 mg a perorálního dexamethasonu je nutno 
vzít v potaz následující studii s 200 mg aprepitantu. Aprepitant, pokud se podává jako jediná dávka 
200 mg v systém stavu (standardní lehká snídaně) 1. den s perorálním dexamethasonem, podávaným 
perorálně v dávce 12 mg 1. den a v dávce 8 mg 2. až 4. den, zvyšoval AUC

0-24hod

dexamethasonu 1. a 

2. den 2,1- až 2,3krát, menší měrou (1,4násobný vzestup) 3. den a 4. den neměl žádný vliv 
(1,1násobek). Denní dávka dexamethasonu 1. a 2. den se musí při současném podávání 1. den 
s přípravkem EMEND 165 mg snížit přibližně o 50 %, aby se dosáhlo expozice dexamethasonu 
podobné expozici dosahované při podávání bez přípravku EMEND 165 mg.

Methylprednisolon: interakční studie s aprepitantem v dávce 165 mg a methylprednisolonem nebyly 
provedeny; nicméně při podávání přípravku EMEND 165 mg s methylprednisolonem je nutno vzít 
v potaz následující studii s režimem podávání aprepitantu v režimu 125 mg/80 mg. Pokud se EMEND 
podával v léčebném režimu v dávce 125 mg první den a 80 mg/den 2. a 3. den, zvýšil hodnotu AUC 
methylprednisolonu, který je substrátem CYP3A4, 1. den 1,3krát a 3. den 2,5krát v případě, že se 
methylprednisolon podával současně intravenózně v dávce 125 mg 1. den a perorálně v dávce 40 mg 
2. a 3. den.

V kontinuální léčbě methylprednisolonem se může hodnota AUC methylprednisolonu koncem 
14denního období po zahájení podávání přípravku EMEND snížit v důsledku indukčního účinku 
aprepitantu na CYP3A4. Lze očekávat, že tento účinek bude u perorálně podávaného 
methylprednisolonu výraznější.

Chemoterapeutické léčivé přípravky
Interakční studie s aprepitantem v dávce 165 mg a chemoterapeutickými léčivými přípravky nebyly 
provedeny; nicméně na základě studií třídenního režimu perorálního aprepitantu a docetaxelu 
a vinorelbinu se nepředpokládá, že by přípravek EMEND měl klinicky relevantní interakce 
s intravenózně podávaným docetaxelem a vinorelbinem. Ve farmakokinetických studiích neměl 
přípravek EMEND při podávání v režimu 125 mg 1. den a 80 mg/den 2. a 3. den vliv 
na farmakokinetiku docetaxelu podaného intravenózně 1. den nebo vinorelbinu podaného 
intravenózně 1. nebo 8. den. Protože účinek přípravku EMEND na farmakokinetiku perorálně 
podávaných substrátů CYP3A4 je větší než účinek přípravku EMEND na farmakokinetiku 
intravenózně podávaných substrátů CYP3A4, nelze vyloučit interakce s perorálně podávanými 
chemoterapeutickými léčivými přípravky, které se metabolizují převážně nebo částečně cestou 
CYP3A4 (např. etoposid, vinorelbin). U pacientů dostávajících léčivé přípravky, které se metabolizují 
především nebo i částečně CYP3A4, se doporučuje opatrnost, přičemž může být vhodné tyto pacienty 
dodatečně sledovat (viz bod 4.4). Po uvedení na trh byly hlášeny při současném podávání aprepitantu 
a ifosfamidu případy neurotoxicity, potenciální nežádoucí účinek ifosfamidu.

Imunosupresiva
Po jediné 165 mg dávce aprepitantu se předpokládá přechodné střední zvýšení trvající 2 dny případně 
následované mírným poklesem expozice imunosupresivům metabolizovaným prostřednictvím 
CYP3A4 (např. cyklosporin, takrolimus, everolimus a sirolimus). S ohledem na krátké trvání zvýšené 
expozice se v den podání přípravku EMEND 165 mg a den poté snížení dávky imunosupresiva 
založené na monitorování terapeutické dávky imunosupresiva nedoporučuje.

Midazolam
Interakční studie s aprepitantem v dávce 165 mg a midazolamem nebyly provedeny; nicméně při 
podávání přípravku EMEND 165 mg a léčivých přípravků metabolizovaných prostřednictvím 
CYP3A4 je nutno vzít v potaz následující studii s 200 mg aprepitantu. Ve studii se 2 mg midazolamu 
podávaného perorálně spolu s 200 mg aprepitantu v sytém stavu (standardní lehká snídaně) bylaAUC

0-

 

16

midazolamu, což je citlivý substrát CYP3A4, 1. den zvýšena 3,2krát. 4. den nebyly pozorovány 

žádné klinicky významné účinky (1,2násobné zvýšení AUC

0-∞

midazolamu) a 8. den byla pozorována 

mírná změna AUC

0-∞

midazolamu (35% pokles).

Při současném podávání midazolamu nebo jiných benzodiazepinů metabolizovaných cestou CYP3A4 
(alprazolam, triazolam) spolu s přípravkem EMEND 165 mg je nutno vzít v úvahu možné účinky 
zvýšených plazmatických koncentrací těchto léčivých přípravků.

Indukce
Jako mírný induktor CYP2C9, CYP3A4 a glukuronidace může aprepitant snižovat plazmatické 
koncentrace substrátů eliminovaných těmito cestami. Tento účinek může být zřejmý přibližně 7 dní po 
podání jediné 165mg dávky přípravku EMEND. Tento účinek se udržuje několik dní, poté pomalu 
klesá a během 14 dní po ukončení léčby přípravkem EMEND je klinicky nevýznamný. Jediná dávka 
aprepitantu 200 mg 1. den k níž byl 1., 4. a 8. den podán midazolam, což je citlivý substrát CYP3A4, 
vedla 8. den k 35% snížení AUC

0-∞

midazolamu. Předpokládá se, že přípravek EMEND 165 mg by 

mol způsobit podobnou indukci CYP2C9, CYP3A4 a glukuronidace, jakou způsobuje podávání 
třídenního perorálního režimu aprepitantu, kdy byla pozorována přechodná indukce s maximálním 
účinkem 6 až 8 dní po první dávce aprepitantu. Třídenní perorální režim aprepitantu vedl k přibližně 
30 až 35% snížení AUC substrátů CYP2C9 a až k 64% poklesu minimálních koncentrací 
ethinylestradiolu. Ohledně účinků na CYP2C8 a CYP2C19 údaje chybějí. Pokud se s přípravkem 
EMEND 165 mg podává warfarin, acenokumarol, tolbutamid, fenytoin nebo jiné léčivé látky, o nichž 
je známo, že se metabolizují prostřednictvím CYP2C9, doporučuje se opatrnost.

Warfarin
U pacientů dlouhodobě léčených warfarinem je třeba pozorně sledovat protrombinový čas (INR) 
během léčby a po dobu 14 dnů po použití přípravku EMEND 165 mg k léčbě chemoterapií vyvolané 
nevolnosti a zvracení (viz bod 4.4). Jestliže se podala jediná 125mg dávka přípravku EMEND 1. den a 
dávka 80 mg/den 2. a 3. den zdravým jedincům ve stabilizovaném stavu při dlouhodobé léčbě 
warfarinem, neměl EMEND 3. den žádný účinek na hodnotu plazmatické AUC pro R(+) ani S(-) 
warfarin, nicméně 5 dní po skončení podávání přípravku EMEND ale došlo ke 34% snížení dolní 
hodnoty koncentrace S(-) warfarinu (substrátu CYP2C9) spolu se 14% poklesem hodnoty INR.

Tolbutamid
Pokud se EMEND podával v dávce 125 mg 1. den a v dávce 80 mg/den 2. a 3. den, snížil 4. den 
hodnotu AUC tolbutamidu (substrátu CYP2C9) o 23 %, 8. den o 28 %, a 15. den o 15 % v případě, že 
se jediná 500mg dávka tolbutamidu podala perorálně před zahájením 3denní kúry s přípravkem 
EMEND a pak 4., 8., a 15. den.

Hormonální antikoncepce
Účinnost hormonální antikoncepce může být během podávání přípravku EMEND a 28 dní poté 
snížena. Během léčby přípravkem EMEND a ještě 2 měsíce po poslední dávce přípravku EMEND je
třeba používat alternativní nehormonální záložní antikoncepční metody.

V klinické studii byly 1. až 21. den podávány jednorázové dávky perorální antikoncepce obsahující 
ethinylestradiol a norethisteron spolu s přípravkem EMEND, podávaným v režimu v dávce 125 mg 
8. den a 80 mg/den 9. a 10. den s ondansetronem v dávce 32 mg podaným intravenózně 8. den 
a dexamethasonem v dávce 12 mg podaným perorálně 8. den a dále 8 mg/den 9., 10. a 11. den. V této 
studii se minimální koncentrace ethinylestradiolu snížily 9. až 21. den až o 64 % a minimální 
koncentrace norethisteronu až o 60 %.

Antagonisté 5-HT

3

V klinických studiích lékových interakcí nevykazoval aprepitant, pokud se podával v režimu 125 mg 
1. den a 80 mg 2. a 3. den, žádné klinicky významné účinky na farmakokinetiku ondansetronu, 
granisetronu nebo hydrodolasetronu (aktivní metabolit dolasetronu).

 

17

Účinky jiných léčivých přípravků na farmakokinetiku aprepitantu
K současnému podávání přípravku EMEND s léčivými látkami, které inhibují aktivitu CYP3A4 (např. 
ketokonazolem, itrakonazolem, vorikonazolem, posakonazolem, klarithromycinem, telithromycinem, 
nefazodonem a inhibitory proteázy), je třeba přistupovat opatrně, protože se předpokládá, že tato 
kombinace povede k několikanásobnému zvýšení plazmatické koncentrace aprepitantu (viz bod 4.4).

Je nutno se vyvarovat současného podávání přípravku EMEND s léčivými látkami, které silně 
indukují aktivitu CYP3A4 (např. s rifampicinem, fenytoinem, karbamazepinem, fenobarbitalem), 
protože tato kombinace vede ke snížení plazmatických koncentrací aprepitantu, což může vést ke 
snížení účinnosti přípravku EMEND. Současné podávání přípravku EMEND s bylinnými přípravky 
obsahujícími třezalkou tečkovanou (Hypericum perforatum) se nedoporučuje.

Ketokonazol
Jestliže se podal aprepitant v jediné 125mg dávce 5. den 10denního léčebného režimu se silným 
inhibitorem CYP3A4 ketokonazolem podaným v dávce 400 mg/den, zvýšila se hodnota AUC 
aprepitantu přibližně 5krát a střední hodnota terminálního poločasu aprepitantu se zvýšila přibližně 
3krát.

Rifampicin
Jestliže se podal aprepitant v jediné 375 mg dávce 9. den 14denního léčebného režimu se silným 
induktorem CYP3A4 rifampicinem podaným v dávce 600 mg/den, snížila se hodnota AUC 
aprepitantu o 91 % a střední hodnota terminálního poločasu aprepitantu se snížila o 68 %.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Antikoncepce u mužů a žen
Účinnost hormonální antikoncepce může být během podávání přípravku EMEND a 28 dní poté 
snížena. Během léčby přípravkem EMEND a 2 měsíce po poslední dávce přípravku EMEND je nutno 
používat alternativní nehormonální záložní antikoncepční metody (viz body 4.4 a 4.5).

Těhotenství
Nejsou dostupné žádné klinické údaje týkající se těhotenství vystavených aprepitantu. Potenciální 
reprodukční toxicita aprepitantu nebyla zcela stanovena, protože míry expozice vyšší než hodnoty 
terapeutické expozice u člověka při dávkách 125 mg/80 mg a 165 mg nebylo možno ve studiích se 
zvířaty dosáhnout. Tyto studie nenaznačily žádné přímé ani nepřímé škodlivé účinky na průběh 
těhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3). Možné účinky 
změn v regulaci neurokininů na reprodukci nejsou známy. Přípravek EMEND se nesmí podávat 
během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné.

Kojení
Aprepitant se vylučuje do mléka kojících potkanů. Není známo, zda se aprepitant vylučuje do lidského 
mateřského mléka, a proto se kojení během léčby přípravkem EMEND nedoporučuje.

Fertilita
Potenciál aprepitantu navodit účinky na fertilitu nebyl dosud plně popsán, protože expozičních hladin 
přesahujících terapeutickou expozici u lidí nemohlo být ve studiích na zvířatech dosaženo. Tyto studie 
fertility neukazují na přímé nebo nepřímé škodlivé účinky ohledně páření, fertility, 
embryonálního/fetálního vývoje či počtu a motility spermií (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek EMEND může mít mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Závratě a únava se 
mohou objevit po podání přípravku EMEND (viz bod 4.8).

 

18

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu
Bezpečnostní profil aprepitantu byl hodnocen u přibližně 6 500 dospělých.

Na základě srovnatelného farmakokinetického/farmakodynamického profilu se předpokládá, že 
jednodenní perorální režim přípravku EMEND 165 mg bude mít podobný bezpečnostní profil a profil 
snášenlivosti jako je tomu u jednodenního režimu fosaprepitantu v dávce 150 mg a u třídenního 
perorálního režimu aprepitantu u pacientů na chemoterapii (viz bod 5.2). 

Nejčastějšími nežádoucími účinky u dospělých léčených vysoce emetogenní chemoterapií, které byly 
hlášeny s vyšší incidencí u pacientů léčených v třídenním režimu s perorálním aprepitantem než při 
standardní terapii byly: škytavka (4,6 % oproti 2,9 %), zvýšení alaninaminotransferázy (ALT) (2,8 % 
oproti 1,1 %), dyspepsie (2,6 % oproti 2,0 %), zácpa (2,4 % oproti 2,0 %), bolest hlavy (2,0 % oproti 
1,8 %) a pokles chuti k jídlu (2,0 % oproti 0,5 %). Nejčastějším nežádoucím účinkem hlášeným 
s vyšší incidencí u pacientů léčených třídenním režimem s perorálním aprepitantem než při standardní 
terapii u pacientů léčených středně emetogenní chemoterapií byla únava (1,4 % oproti 0,9 %).

Tabulkový seznam nežádoucích účinků
Následující nežádoucí účinky byly pozorovány v souhrnné analýze ve studiích vysoce a středně 
emetogenní chemoterapie nebo po uvedení na trh s vyšší incidencí u aprepitantu než u standardní 
léčby dospělých:

Četnosti jsou definovány jako: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 
až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) a velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných 
údajů nelze určit).

Třída orgánových systémů

Nežádoucí účinek

Frekvence

Infekce a infestace

kandidóza, stafylokokové infekce

vzácné

Poruchy krve a lymfatického 
systému

febrilní neutropenie, anemie

méně časté

Poruchy imunitního systému

hypersenzitivní reakce včetně anafylaktických 
reakcí

není známo

Poruchy metabolismu a výživy

snížení chuti k jídlu

časté

polydipsie

vzácné

Psychiatrické poruchy

úzkost

méně časté

dezorientace, euforická nálada

vzácné

Poruchy nervového systému

bolest hlavy

časté

závrať, somnolence

méně časté

kognitivní poruchy, letargie, poruchy vnímání 
chutí

vzácné

Poruchy oka

konjunktivitida

vzácné

Poruchy ucha a labyrintu

tinnitus

vzácné

Srdeční poruchy

palpitace

méně časté

bradykardie, kardiovaskulární porucha

vzácné

Cévní poruchy

návaly horka

méně časté

Respirační, hrudní 
a mediastinální poruchy

škytavka

časté

bolest v orofaryngu, kýchání, kašel, 
postnazální zatékání hlenu (postnasal drip), 
podráždění hrdla

vzácné

Gastrointestinální poruchy

zácpa, dyspepsie

časté

říhání, nauzea*, zvracení*, gastroesofageální 
refluxní choroba, bolest břicha, sucho 
v ústech, flatulence

méně časté

 

19

Třída orgánových systémů

Nežádoucí účinek

Frekvence

perforace duodenálního vředu, stomatitida, 
abdominální distenze, tvrdá stolice, 
neutropenická kolitida

vzácné

Poruchy kůže a podkožní tkáně

vyrážka, akné

méně časté

fotosenzitivita, hyperhidróza, seborea, kožní 
léze, svědivá vyrážka, Stevens-Johnsonův 
syndrom

vzácné

svědění, kopřivka

není známo

Poruchy svalové a kosterní 
soustavy a pojivové tkáně

svalová slabost, svalové spasmy

vzácné

Poruchy ledvin a močových cest dysurie

méně časté

polakisurie

vzácné

Celkové poruchy a reakce 
v místě aplikace

únava

časté

astenie, malátnost

méně časté

edém, nepříjemný pocit na hrudi, poruchy 
chůze

vzácné

Vyšetření

zvýšení ALT

časté

zvýšení AST, zvýšení alkalické fosfatázy

méně časté

pozitivní test na červené krvinky v moči, 
zvýšení hladiny sodíku v krvi, pokles tělesné 
hmotnosti, pokles počtu neutrofilů, přítomnost 
glukózy v moči, zvýšená tvorba moči

vzácné

* Nauzea a zvracení byly parametry účinnosti v prvních 5 dnech léčby po chemoterapii a pouze potom 
byly hlášeny jako nežádoucí účinky.

Popis vybraných nežádoucích účinků
Profily nežádoucích reakcí u dospělých v prodloužených studiích s vysoce nebo středně emetogenní 
chemoterapií s opakovanými až 6 dalšími cykly chemoterapie byly celkově podobné jako profily 
pozorované v 1. cyklu.

V další klinické studii kontrolované léčivou látkou, prováděné u 1 169 dospělých pacientů kterým byl 
podáván třídenní režim perorálního aprepitantu a vysoce emetogenní chemoterapie, byl profil 
nežádoucích účinků celkově podobný jako profily pozorované v jiných studií vysoce emetogenní 
terapie s třídenním režimem perorálního aprepitantu.

U pacientů léčených aprepitantem kvůli pooperační nauzee a zvracení (PONV) byly pozorovány další 
nežádoucí účinky, které měly vyšší incidenci než u ondansetronu: bolest v horní části břicha, 
abnormální střevní zvuky, zácpa*, dysartrie, dušnost, hypestézie, nespavost, mióza, nauzea, poruchy 
čití, žaludeční dyskomfort, subileus*, snížená ostrost vidění, sípání.

* Hlášeno u pacientů užívajících vyšší dávky aprepitantu.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

.

4.9

Předávkování

V případě předávkování je nutno přípravek EMEND vysadit a poskytnout obecnou podpůrnou terapii 
a sledování pacienta. Vzhledem k antiemetogennímu účinku aprepitantu může snaha o vyvolání 
zvracení podáním léčivého přípravku selhat.

Aprepitant nelze odstranit hemodialýzou.

 

20

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiemetika a léčiva k terapii nauzey, ATC kód: A04AD12.

Aprepitant je selektivní antagonista s vysokou afinitou k receptorům neurokinin 1 (NK

1

) humánní 

substance P. Fosaprepitant je proléčivo aprepitantu a po intravenózním podání je rychle konvertován 
na aprepitant. 

Na základě srovnatelného farmakokinetického/farmakodynamického profilu se předpokládá, že 
jednodenní perorální režim přípravku EMEND 165 mg bude mít podobný profil účinnosti jako je tomu 
u jednodenního režimu fosaprepitantu v dávce 150 mg a u třídenního perorálního režimu aprepitantu 
(viz bod 5.2).

Třídenní režim podávání aprepitantu u dospělých
Ve dvou randomizovaných, dvojitě zaslepených studiích zahrnujících celkem 1 094 dospělých 
pacientů léčených chemoterapií zahrnující cisplatinu v dávce ≥ 70 mg/m

2

, byl režim aprepitant 

v kombinaci s ondansetronem/dexamethasonem (viz bod 4.2) srovnáván se standardním režimem 
(placebo plus ondansetron 32 mg aplikovaný intravenózně 1. den plus dexamethason 20 mg perorálně 
podaný 1. den a 8 mg perorálně dvakrát denně 2. až 4. den). I když se v klinických hodnoceních 
používala 32mg intravenózní dávka ondansetronu, nejedná se již o doporučenou dávku. Ohledně 
příslušného dávkování zvoleného antagonisty 5-HT

3

viz informace o daném přípravku.

Účinnost se hodnotila pomocí následujícího souhrnného parametru: úplná odpověď (definovaná jako 
žádné emetické epizody, bez použití záchranné léčby) primárně v 1. cyklu. Výsledky se hodnotily 
v každé studii jednotlivě a pak pro tyto 2 studie dohromady.

Přehled klíčových výsledků studie z kombinované analýzy je uveden v Tabulce 1.

Tabulka 1

Procento dospělých pacientů léčených vysoce emetogenní chemoterapií s odpovědí na léčbu podle 

léčebných skupin a fáze – 1. cyklus

SLOŽENÁ KRITÉRIA

Režim 

s aprepitantem

(N = 521)

%

Standardní 

terapie

(N = 524)

%

Rozdíly*

         %        (95% CI)

Úplná odpověď (bez zvracení a záchranné léčby)

Celkem (0–120 hodin)

67,7

47,8

19,9

(14,0–25,8)

0–24 hodin

86,0

73,2

12,7

(7,9–17,6)

25–120 hodin

71,5

51,2

20,3

(14,5–26,1)

JEDNOTLIVÁ KRITÉRIA

Bez zvracení (žádné emetické epizody bez ohledu na použití záchranné léčby)

Celkem (0–120 hodin)

71,9

49,7

22,2

(16,4–28,0)

0–24 hodin

86,8

74,0

12,7

(8,0–17,5)

25–120 hodin

76,2

53,5

22,6

(17,0–28,2)

Bez významné nevolnosti (maximálně VAS < 25 mm na stupnici 0–100 mm)

Celkem (0–120 hodin)

72,1

64,9

7,2

(1,6–12,8)

25–120 hodin

74,0

66,9

7,1

(1,5–12,6)

* Intervaly spolehlivosti byly vypočítány bez korekce na pohlaví a souběžně podávanou chemoterapii, které byly zahrnuty do 

primární analýzy podílu šancí (odds ratio) a logistických modelů.

Jeden pacient v režimu pouze s aprepitantem měl údaje v akutní fázi a byl vyloučen z celkové analýzy 
i z analýzy prodloužené fáze; jeden pacient pouze ve standardním režimu měl údaje v prodloužené fázi a byl vyloučen 
z celkové analýzy i z analýzy akutní fáze.

 

21

Odhad doby do první epizody zvracení v kombinované analýze je zobrazen vynesením hodnot 
metodou Kaplana–Meiera v Grafu 1.

Graf 1

Procento dospělých pacientů léčených vysoce emetogenní chemoterapií, 

u nichž nedošlo k epizodě zvracení – 1. cyklus

Statisticky významné rozdíly v účinnosti byly pozorovány v každé z těchto 2 jednotlivých studií.

V těchto dvou klinických studiích 851 dospělých pacientů pokračovalo v prodloužené studii 
s opakovanými až 5 dalšími cykly chemoterapie. Účinnost režimu s aprepitantem zůstala zachována 
během všech cyklů.

V randomizované, dvojitě zaslepené studii s celkovým počtem 866 dospělých pacientů (864 žen, 
2 muži) léčených chemoterapií, která zahrnovala cyklofosfamid 750 až 1 500 mg/m

2

nebo 

cyklofosfamid 500 až 1 500 mg/m

2

a doxorubicin (

60 mg/m

2

) nebo epirubicin (

100 mg/m

2

), byl 

režim aprepitant v kombinaci s ondansetronem/dexamethasonem (viz bod 4.2) srovnáván se standardní 
terapií (placebo plus ondansetron 8 mg perorálně (dvakrát 1. den a každých 12 hodin 2. a 3. den) plus 
dexamethason 20 mg perorálně 1. den).

Účinnost se hodnotila pomocí souhrnného parametru: úplná odpověď (definovaná jako žádné emetické 
epizody a nepoužití záchranné léčby) primárně během 1. cyklu.

0

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

0

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

P

er

ce

nt

 o

P

at

ie

nt

s

Aprepitant Regimen (N=520)
Standard Therapy (N=523)

P

ro

ce

nt

pa

ci

en

──── Léčebný režim s aprepitantem (N = 520)
∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ Standardní léčba (N = 523)

Čas (v hodinách)

 

22

Přehled hlavních výsledků studie je uveden v Tabulce 2.

Tabulka 2

Procento dospělých pacientů odpovídajících na léčbu podle léčebné skupiny a fáze – 1. cyklus

Středně emetogenní chemoterapie

SLOŽENÁ

KRITÉRIA

Režim 

s aprepitantem

(N = 433)

%

Standardní

terapie

(N = 424)

%

Rozdíly*

        %          (95% CI)

Úplná odpověď (bez zvracení a záchranné terapie)

Celkem (0–120 hodin)
0–24 hodin
25–120 hodin

50,8
75,7
55,4

42,5
69,0
49,1

8,3
6,7
6,3

(1,6–15,0)
(0,7–12,7)
(-0,4–13,0)

JEDNOTLIVÁ KRITÉRIA

z zvracení (žádné emetické epizody bez ohledu na použití záchranné terapie)

Celkem (0–120 hodin)
0–24 hodin
25–120 hodin

75,7
87,5
80,8

58,7
77,3
69,1

17,0
10,2
11,7

(10,8–23,2)
(5,1–15,3)
(5,9–17,5)

Bez významné nevolnosti (maximální VAS < 25 mm na stupnici 0–100 mm)

Celkem (0–120 hodin)
0–24 hodin
25–120 hodin

60,9
79,5
65,3

55,7
78,3
61,5

5,3
1,3
3,9

(-1,3–11,9)
(-4,2–6,8)
(-2,6–10,3)

 Intervaly spolehlivosti byly vypočítány bez korekce na věkovou kategorii (< 55 let, ≥ 55 let) a skupiny hodnotících lékařů, 

které byly zahrnuty do primární analýzy podílu šancí (odds ratio) a logistických modelů.

Jeden pacient pouze v režimu s aprepitantem měl údaje z akutní fáze a byl vyloučen z celkové analýzy 
i z analýzy prodloužené fáze.

Ve stejné klinické studii pokračovalo 744 dospělých pacientů v prodloužené studii s opakovanými až 
3 dalšími cykly chemoterapie. Účinnost režimu s aprepitantem zůstala zachována během všech cyklů.

Ve druhé multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené studii s paralelními skupinami byl režim 
s aprepitantem porovnáván se standardní léčbou u 848 dospělých pacientů (652 žen, 196 mužů), 
kterým byl podáván chemoterapeutický režim, který zahrnoval jakékoli intravenózní dávky 
oxaliplatiny, karboplatiny, epirubicinu, idarubicinu, ifosfamidu, irinotekanu, daunorubicinu, 
doxorubicinu; cyklofosfamid intravenózní (< 1 500 mg/m

2

) nebo cytarabin intravenózně (> 1 g/m

2

). 

Pacientům, kterým byl podáván režim s aprepitantem, byla chemoterapie podávána na různé typy 
nádorů, včetně 52 % s rakovinou prsu, 21 % s gastrointestinálními rakovinami včetně kolorektálního 
karcinomu, 13 % s rakovinou plic a 6 % s gynekologickými rakovinami. Režim s aprepitantem 
v kombinaci s režimem ondansetron/dexamethason (viz bod 4.2) byl porovnáván se standardní léčbou 
(placebo v kombinaci s ondansetronem 8 mg perorálně (dvakrát 1. den a každých 12 hodin 2. a 3. den) 
plus dexamethason 20 mg perorálně 1. den).

Účinnost byla založena na vyhodnocení následujících primárních a klíčových sekundárních koncových 
parametrů: žádné zvracení za celou dobu (0 až 120 hodin po chemoterapii), vyhodnocení bezpečnosti 
a snášenlivosti režimu s aprepitantem při chemoterapií vyvolané nevolnosti a zvracení (CINV) a úplná 
odpověď (definovaná jako žádné zvracení a žádné použití záchranné léčby) za celou dobu (0 až 
120 hodin po chemoterapii). Navíc byla sledována, jako exploratorní koncový parametr, „Žádná 
významná nauzea“ (No Significant Nausea) za celou dobu (0 až 120 hodin po chemoterapii), jak 
v akutní, tak i v prodloužené fázi formou post-hoc analýzy.

Souhrn klíčových výsledků studie je uveden v Tabulce 3.

 

23

Tabulka 3

Procento dospělých pacientů odpovídajících na léčbu podle léčebné skupiny a fáze pro studii 2 –

cyklus 1

středně emetogenní chemoterapie

Režim s aprepi-

tantem

(N = 425)

%

Standardní 

léčba

(N = 406)

%

           Rozdíly*

        %           (95% CI)

Úplná odpověď (žádné zvracení a žádná záchranná léčba)

Celkem (0-120 hodin)
0-24 hodin
25-120 hodin

68,7
89,2
70,8

56,3
80,3
60,9

12,4

8,9
9,9

(5,9, 18,9)
(4,0, 13,8)
(3,5, 16,3)

Žádná emeze (žádné emetické epizody bez ohledu na použití záchranné léčby)

Celkem (0-120 hodin)
0-24 hodin
25-120 hodin

76,2
92,0
77,9

62,1
83,7
66,8

14,1

8,3

11,1

(7,9, 20,3)
(3,9, 12,7)
(5,1, 17,1)

Žádná významná nauzea (maximální VAS <25 mm na stupnici 0-100 mm)

Celkem (0-120 hodin)
0-24 hodin
25-120 hodin

73,6
90,9
74,9

66,4
86,3
69,5

7,2
4,6
5,4

(1,0, 13,4)
(0,2, 9,0)
(-0,7, 11,5)

*Intervaly spolehlivosti byly vypočteny bez úpravy podle pohlaví a oblasti, které byly zařazeny v primární 
analýze za použití logistických modelů.

Přínos kombinované terapie s aprepitantem u celé hodnocené populace byl dán zejména výsledky 
pozorovanými u pacientů se slabou kontrolou při standardním režimu, jako jsou ženy, i když výsledky 
byly numericky lepší bez ohledu na věk, typ tumoru nebo pohlaví. Úplné odpovědi bylo dosaženo 
u 209/324 (65 %) v případě režimu s aprepitantem a u 161/320 (50 %) při standardní terapii u žen 
a u mužů šlo v případě režimu s aprepitantem o 83/101 (82 %) a při standardní terapii o 68/87 (78 %).

Jednodenní režim fosaprepitantu 150 mg u dospělých

V randomizované, dvojitě zaslepené studii s aktivní kontrolou a paralelními skupinami byl 
porovnáván fosaprepitant v dávce 150 mg (N = 1 147) s třídenním režimem aprepitantu (N = 1 175) 
u dospělých pacientů léčených režimem vysoce emetogenní chemoterapie, který zahrnoval cisplatinu 
(≥ 70 mg/m

2

). Režim fosaprepitantu sestával z fosaprepitantu v dávce 150 mg 1. den v kombinaci 

intravenózním ondansetronem v dávce 32 mg 1. den a dexamethasonem v dávce 12 mg 1. den a 8 mg 
2. den a 8 mg dvakrát denně 3. a 4. den. Režim aprepitantu sestával z aprepitantu 125 mg 1. den a 
80 mg/den 2. a 3. den v kombinaci s intravenózním ondansetronem v dávce 32 mg 1. den a 
dexamethasonem v dávce 12 mg 1. den a 8 mg denně 2. až 4. den. K zaslepení se použilo placebo 
fosaprepitantu, aprepitantu a dexamethasonu (večer 3. a 4. den) (viz bod 4.2). I když se v klinických 
hodnoceních používala 32mg intravenózní dávka ondansetronu, nejedná se již o doporučenou dávku. 
Ohledně příslušného dávkování zvoleného antagonisty 5-HT

3

viz informace o daném přípravku.

Účinnost byla založena na vyhodnocení následujících souhrnných parametrů: úplná odpověď jak za 
celou dobu, tak v pozdních fázích a žádné zvracení za celou dobu. Bylo prokázáno, že fosaprepitant 
v dávce 150 mg není horší než třídenní režim aprepitantu. Souhrn primárních a sekundárních kritérií 
hodnocení je uveden v Tabulce 4.

 

24

Tabulka 4

Procento dospělých pacientů odpovídajících na léčbu léčených vysoce emetogenní chemoterapií

podle léčené skupiny a fáze — 1. cyklus

KRITÉRIA 

HODNOCENÍ*

Režim s fosaprepi-

tantem

(N = 1 106)** 

%

Režim s aprepitantem

(N = 1 134)**

%

Rozdíl

(95% CI)

Úplná odpověď

Celkem

§

71,9

72,3

-0,4 (-4,1, 3,3)

Pozdní fáze

§§

74,3

74,2

0,1 (-3,5, 3,7)

Žádné zvracení

Celkem

§

72,9

74,6

-1,7 (-5,3, 2,0)

* Primární koncový parametr je tučně.
** N: počet pacientů zařazených do primární analýzy úplné odpovědi.
†Rozdíl a interval spolehlivosti (CI) byly vypočítány pomocí metody, kterou nyvrhli Miettinen a Nurminen a byly 
upraveny podle pohlaví.
‡Úplná odpověď = žádné zvracení a žádné použití záchranné terapie.
§Celkem = 0 až 120 hodin od zahájení chemoterapie cisplatinou.
§§Pozdní fáze = 25 až 120 hodin od zahájení chemoterapie cisplatinou.

Pediatrická populace
Studie hodnotící použití aprepitantu u pediatrických pacientů probíhají (ohledně informací 
o pediatrickém použití viz bod 4.2).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Aprepitant vykazuje nelineární farmakokinetiku. Jak clearance, tak absolutní biologická dostupnost se 
snižují s rostoucí dávkou.

Absorpce
AUC

0-∞

aprepitantu po perorálním podání dávky 165 mg byla ekvivalentní AUC

0-∞

po dávce 150 mg 

fosaprepitantu podané intravenózně, zatímco C

max

byla 2,4krát nižší. 

Po jediné perorální dávce 165 mg aprepitantu zdravým dobrovolníkům byla střední hodnota AUC

0-∞

aprepitantu 32,5 μg

hod/ml a střední hodnota maximálních koncentrací aprepitantu byla 1,67 μg/ml.

Střední hodnota maximálních plazmatických koncentrací (C

max

) aprepitantu nastala za přibližně 

4 hodiny ((t

max

). Perorální podání tobolky se standardní lehkou snídaní a silně tučnou snídaní vedlo 

k až 8%, respektive 47% zvýšení AUC

0-∞

aprepitantu. Tento vzestup se nepovažuje za klinicky 

relevantní.

Distribuce
Aprepitant se ve vysoké míře váže na proteiny, se střední hodnotou 97 %. Geometrická střední 
hodnota zdánlivého distribučního objemu v rovnovážném stavu (Vd

ss

) je u člověka přibližně 66 litrů.

Biotransformace
Aprepitant prochází rozsáhlou biotransformací. U zdravých mladých dospělých jedinců vykazuje 
aprepitant po dobu 72 hodin po jednorázové intravenózní aplikaci 100 mg [

14

C]-fosaprepitantu, což je 

proléčivo aprepitantu, v plazmě přibližně 19 % radioaktivity, což ukazuje na značnou přítomnost 
metabolitů v plazmě. V lidské plazmě bylo zjištěno dvanáct metabolitů aprepitantu. Metabolismus 
aprepitantu probíhá ve velké míře cestou oxidace na morfolinovém kruhu a jeho postranních řetězcích 
a výsledné metabolity jsou pouze slabě aktivní. In vitro studie na lidských jaterních mikrozómech 
ukázaly, že aprepitant se biotransformuje primárně cestou CYP3A4, případně s malým podílem 
CYP1A2 a CYP2C19.

 

25

Eliminace
Aprepitant se v nezměněné podobě močí nevylučuje. Metabolity se vylučují močí a žlučí ve stolici. 
Po jednorázově intravenózně aplikované dávce 100 mg [

14

C]-fosaprepitantu, což je proléčivo 

aprepitantu, zdravým jedincům bylo 57 % radioaktivity zjištěno v moči a 45 % ve stolici.

Plazmatická clearance aprepitantu závisí na dávce, se zvyšující se dávkou se snižuje a v rozmezí 
terapeutických dávek se pohybovala přibližně na hodnotách od 60 do 72 ml/min. Terminální poločas 
se pohybuje od přibližně 9 do 13 hodin.

Farmakokinetika u speciálních populací
Starší osoby: po perorálním podání jedné 125mg dávky aprepitantu 1. den a dávky 80 mg jednou 
denně 2. až 5. den byla hodnota AUC

0-24 hod

aprepitantu 1. den o 21 % vyšší a 5. den o 36 % vyšší 

u starších jedinců (≥ 65 let) ve srovnání s mladšími dospělými. Hodnota C

max

byla u starších 

ve srovnání s mladšími dospělými 1. den o 10 % vyšší a 5. den o 24 % vyšší. Tyto rozdíly se 
nepovažují za klinicky významné. U starších pacientů není třeba dávkování přípravku EMEND nijak 
upravovat.

Pohlaví: po perorálním podání jediné 125mg dávky aprepitantu byla hodnota C

max

aprepitantu u žen 

ve srovnání s muži o 16 % vyšší. Poločas aprepitantu je u žen ve srovnání s muži o 25 % nižší 
a k dosažení t

max

dochází zhruba ve stejnou dobu. Tyto rozdíly nejsou považovány za klinicky 

významné. Dávkování přípravku EMEND není nutno podle pohlaví pacienta nijak upravovat.

Porucha funkce jater: mírná porucha funkce jater (Childovo-Pughova třída A) farmakokinetiku 
aprepitantu v klinicky významné míře neovlivňuje. U pacientů s mírnou poruchou funkce jater není 
třeba dávkování nijak upravovat. Z dostupných dat nelze činit žádné závěry ohledně vlivu středně 
těžké poruchy funkce jater (Childovo-Pughova třída B) na farmakokinetiku aprepitantu. K dispozici 
nejsou žádné klinické ani farmakokinetické údaje o pacientech s těžkou poruchou funkce jater 
(Childovo-Pughova třída C).

Porucha funkce ledvin: pacientům s těžkou poruchou funkce ledvin (CrCl < 30 ml/min) a pacientům 
s terminálním renálním onemocněním (end stage renal disease, ESRD) s potřebou hemodialýzy byla 
podána jednorázová 240mg dávka aprepitantu.

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin se hodnota AUC

0-∞

celkového aprepitantu (nevázaného 

i vázaného na proteiny) ve srovnání se zdravými jedinci snížila o 21 % a hodnota C

max

se snížila 

o 32 %. U pacientů s ESRD podstupujících hemodialýzu se hodnota AUC

0-∞

celkového aprepitantu 

snížila o 42 % a hodnota C

max

se snížila o 32 %. Vzhledem k mírnému poklesu vazby aprepitantu 

na proteiny u pacientů s renálním onemocněním nebyla hodnota AUC farmakologicky aktivní části 
nenavázaného léku u pacientů s poruchou funkce ledvin ve srovnání se zdravými jedinci významně 
ovlivněna. Hemodialýza prováděná 4 nebo 48 hodin po podání dávky neměla na farmakokinetiku 
aprepitantu významný účinek; v dialyzátu bylo zjištěno méně než 0,2 % dávky.

U pacientů s poruchou funkce ledvin ani u pacientů s ESRD podstupujících hemodialýzu není 
zapotřebí dávkování přípravku EMEND nijak upravovat.

Vztah mezi koncentrací a účinkem
Studie využívající pozitronovou emisní tomografii (PET) s použitím vysoce specifického značení 
receptorů NK

1

u zdravých mladých mužů ukázaly, že aprepitant prostupuje do mozku a obsazuje 

receptory NK

1

v závislosti na dávce a koncentraci v plazmě. Předpokládá se, že plazmatické 

koncentrace aprepitantu dosažené při 3-denním léčebném režimu s přípravkem EMEND zajišťují více 
než 95% obsazení receptorů NK

1

v mozku.

Pozitronová emisí tomografie u zdravých dobrovolníků mužů, kterým byla podána jediná perorální 
165mg dávka aprepitant nebo jediná intravenózní 150mg dávka fosaprepitantu prokázala podobné 
obsazení receptorů NK

1

v mozku při t

max

, (≥ 99 %), za 24 hodin (≥ 99 %), 48 hodin (≥ 97 %) a 

120 hodin (37 až 76 %) po podání dávky.

 

26

Obsazení receptorů NK

1

v mozku aprepitantem dobře koreluje s plazmatickými koncentracemi 

aprepitantu.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje získané na základě konvenčních studií toxicity, genotoxicity, hodnocení 
kancerogenního potenciálu, reprodukční a vývojové toxicity po jednorázovém a opakovaném podání 
přípravku neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Je nutno mít na paměti, že systémová expozice 
u hlodavců byla podobná nebo nižší, než terapeutická expozice u člověka při dávkách 125 mg/80 mg 
a 165 mg. Zejména je nutno zdůraznit, že i když v reprodukčních studiích nebyly při úrovních 
expozice odpovídajících lidským pozorovány žádné nežádoucí účinky na reprodukci, nepostačují 
expozice u zvířat k odpovídajícímu vyhodnocení rizika u člověka.

Ve studii juvenilní toxicity na potkanech, kterým se podával aprepitant od 10. do 63. postnatálního 
dne, docházelo u samic k časnému vaginálnímu otevírání od dávek 250 mg/kg dvakrát denně a u 
samců k opožděné prepuciální separaci, a to od dávek 10 mg/kg dvakrát denně. Nebyl zde žádný 
odstup od klinicky relevantní expozice. Nedošlo k žádným účinkům souvisejícím s léčbou ohledně 
páření, fertility či embryonálního/fetálního vývoje a nevyskytly se žádné patologické změny 
reprodukčních orgánů. Ve studii juvenilní toxicity na psech ošetřovaných od 14. do 42. postnatálního 
dne byla u samců při dávce 6 mg/kg/den pozorována snížená hmotnost varlat a velikost Leydigových
buněk a u samic při dávkách od 4 mg/kg/den byla pozorována zvýšená hmotnost dělohy, hypertrofie 
dělohy a krčku a otok vaginálních tkání. Nebyl zde žádný odstup od klinicky relevantní expozice 
aprepitantu. Při krátkodobé léčbě podle doporučeného dávkovacího režimu se klinická relevance 
těchto zjištění nepovažuje za pravděpodobnou.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Obsah tobolky
Sacharóza
Mikrokrystalická celulóza (E 460)
Hyprolóza (E 463)
Natrium-lauryl-sulfát 

Obal tobolky
Želatina
Oxid titaničitý (E 171)
Indigokarmín (E 132)

Inkoust na potisk
Šelak
Hydroxid draselný
Černý oxid železitý (E 172)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

4 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

 

27

6.5

Druh obalu a obsah balení

Hliníkový blistr obsahující jednu 165mg tobolku.
6 hliníkových blistrů, každý obsahující jednu 165mg tobolku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

Žádné zvláštní požadavky pro likvidaci.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Sharp & Dohme Ltd.
Hertford Road, Hoddesdon
Hertfordshire EN 11 9BU
Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/03/262/009
EU/1/03/262/010

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 11. listopadu 2003
Datum prodloužení registrace: 22. září 2008

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.

 

28

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

EMEND 125 mg tvrdé tobolky
EMEND 80 mg tvrdé tobolky

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna 125mg tobolka obsahuje aprepitantum 125 mg. Jedna 80mg tobolka obsahuje aprepitantum 
80 mg.

Pomocná látka se známým účinkem 
Jedna tobolka obsahuje 125 mg sacharózy (v 125 mg tvrdé tobolce).
Pomocná látka se známým účinkem 
Jedna tobolka obsahuje 80 mg sacharózy (v 80 mg tvrdé tobolce).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tvrdá tobolka.

125mg tobolky jsou matné s bílým tělem a růžovým víčkem; na těle je cirkulárně černým inkoustem 
vytištěno „462“ a „125 mg“. 80mg tobolky jsou matné s bílým tělem a víčkem; na těle je cikulárně 
černým inkoustem vytištěno „461“ a „80 mg“.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Prevence nauzey a zvracení spojených s vysoce a středně silně emetogenní protinádorovou 
chemoterapií u dospělých a dospívajících od 12 let věku.

EMEND 125 mg/80 mg se podává jako součást kombinované terapie (viz bod 4.2).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování
Dospělí
EMEND se podává po dobu 3 dní jako součást léčebného režimu zahrnujícího kortikosteroid 
a antagonistu 5-HT

3

. Doporučená dávka je 125 mg perorálně jednou denně jednu hodinu před 

zahájením chemoterapie 1. den a 80 mg perorálně jednou denně 2. a 3. den ráno.

K prevenci nevolnosti a zvracení v souvislosti s emetogenní protinádorovou chemoterapií se u 
dospělých doporučují následující režimy:

Vysoce emetogenní chemoterapeutický režim

1. den

2. den

3. den

4. den

EMEND

125 mg perorálně

80 mg perorálně

80 mg perorálně

žádný

Dexamethason

12 mg perorálně

8 mg perorálně

8 mg perorálně

8 mg perorálně

 

29

Dexamethason se musí podávat 1. den 30 minut před zahájením chemoterapie a 2. až 4. den ráno. 
Dávka dexamethasonu přispívá k interakcím léčivých látek.

Středně emetogenní chemoterapeutický režim

1. den

2. den

3. den

EMEND

125 mg perorálně

80 mg perorálně

80 mg perorálně

Dexamethason

12 mg perorálně

žádný

žádný

Antagonisté 5-HT

3

Standardní dávka 

antagonistů 5-HT

3

.

Ohledně příslušného 

dávkování zvoleného 

antagonisty 5-HT

3

viz 

informace o daném 

přípravku

žádný

žádný

Dexamethason se musí podávat 1. den 30 minut před zahájením chemoterapie. Dávka dexamethasonu 
přispívá k interakcím léčivých látek.

Pediatrická populace
Dospívající (ve věku 12 až 17 let)
Přípravek EMEND se podává 3 dny jako součást režimu, který zahrnuje antagonistu 5-HT

3

Doporučené dávkování tobolek přípravku EMEND je 125 mg perorálně 1. den a 80 mg perorálně 2. 
a 3. den. Přípravek EMEND se podává perorálně 1 hodinu před chemoterapií 1., 2. a 3. den. Pokud se 
2. a 3. den nepodává žádná chemoterapie, má být přípravek EMEND podáván ráno. Ohledně 
správného dávkování zvoleného antagonisty 5-HT

3

nahlédněte do jeho souhrnu údajů o přípravku 

(SPC). Pokud se s přípravkem EMEND podává současně kortikosteroid, jako je dexamethason, má se 
podat 50 % obvyklé dávky kortikosteroidu (viz body 4.5 a 5.1).

Bezpečnost a účinnost 80mg a 125mg tobolky nebyla u dětí mladších 12 let prokázána. K dispozici 
nejsou žádné údaje. Viz SPC prášku pro perorální suspenzi pokud jde o vhodné dávkování u kojenců, 
batolat a dětí ve věku od 6 měsíců do méně než 12 let.

Obecně
Množství údajů o účinnosti při kombinaci s jinými kortikosteroidy a antagonisty 5-HT

3

je omezeno. 

Další informace o současném podávání s kortikosteroidy jsou uvedeny v bodu 4.5. U současně 
podávaných léčivých přípravků obsahujících antagonistu 5-HT

nahlédněte do jejich SPC.

Zvláštní populace
Starší osoby (≥ 65 let)
U starších osob není nutno dávku nijak upravovat (viz bod 5.2).

Pohlaví
S ohledem na pohlaví není nutno dávku nijak upravovat (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin
U pacientů s poruchou funkce ledvin ani u pacientů v terminálním stádiu renálního onemocnění 
podstupujících hemodialýzu není nutno dávku nijak upravovat (viz bod 5.2).

Antagonisté 5-

HT

3

Standardní dávka

antagonistů 5-HT

3

.

Ohledně 

příslušného 

dávkování 
zvoleného 

antagonisty 5-HT

3

viz informace o 

daném přípravku

žádný

žádný

žádný

 

30

Porucha funkce jater
U pacientů s mírnou poruchou funkce jater není nutno dávku nijak upravovat. Pokud se týče pacientů 
se středně těžkou poruchou funkce jater, je k dispozici pouze omezené množství dat a nejsou dostupné 
žádné údaje od pacientů s těžkou poruchou funkce jater. Těmto pacientům se aprepitant musí podávat 
opatrně (viz body 4.4 a 5.2).

Způsob podání
Tvrdou tobolku je nutno polknout vcelku.
Přípravek EMEND lze užívat bez ohledu na jídlo.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Současné podávání s pimozidem, terfenadinem, astemizolem nebo cisapridem (viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pacienti se středně těžkou až těžkou poruchou funkce jater
Pro pacienty se středně těžkou poruchou funkce jater existuje pouze omezené množství dat a žádné 
údaje nejsou k dispozici pro pacienty s těžkou poruchou funkce jater. U těchto pacientů je nutno 
přípravek EMEND používat s opatrností (viz bod 5.2).

Interakce na CYP3A4
EMEND je nutno podávat s opatrností pacientům současně užívajícím perorálně podávané léčivé 
látky, které se primárně metabolizují cestou CYP3A4 a které mají úzké terapeutické rozmezí, jako je 
cyklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus, alfentanil, deriváty námelových alkaloidů, fentanyl 
a chinidin (viz bod 4.5). Navíc je nutno k podávání současně s irinotekanem přistupovat s obzvláštní 
opatrností, protože uvedená kombinace by mohla mít za následek zvýšenou toxicitu.

Současné podávání s warfarinem (substrát CYP2C9)
U pacientů dlouhodobě léčených warfarinem je nutno hodnotu mezinárodního normalizovaného 
poměru (INR) pozorně sledovat během léčby přípravkem EMEND a po dobu 14 dnů po každé 3-denní 
léčbě přípravkem EMEND (viz bod 4.5).

Současné podávání s hormonální antikoncepcí
Účinnost hormonální antikoncepce může být během podávání přípravku EMEND a 28 dní poté
snížena. Během léčby přípravkem EMEND a ještě 2 měsíce po poslední dávce přípravku EMEND je 
třeba používat alternativní nehormonální záložní antikoncepční metody (viz bod 4.5).

Pomocné látky
Tobolky přípravku EMEND obsahují sacharózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy 
s intolerancí fruktózy, malabsorpcí glukózy-galaktózy nebo deficitem sacharáza-izomaltázy nemají 
tento přípravek užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Aprepitant (125 mg/80 mg) je substrát, středně silný inhibitor a induktor CYP3A4. Aprepitant je také 
induktor CYP2C9. Během léčby přípravkem EMEND je inhibován CYP3A4. Po ukončení léčby 
přípravkem EMEND dochází k přechodné mírné indukci CYP2C9, CYP3A4 a glukuronidace. Nezdá 
se, že by aprepitant interagoval s P glykoproteinovým transportérem, jak naznačuje nepřítomnost 
interakce aprepitantu s digoxinem.

 

31

Účinek aprepitantu na farmakokinetiku dalších léčivých látek
Inhibice CYP3A4
Jako středně silný inhibitor CYP3A4 může aprepitant (125 mg/80 mg) zvýšit plazmatické koncentrace 
současně podávaných léčivých látek, které se metabolizují cestou CYP3A4. Celková expozice 
perorálně podávaným substrátům CYP3A4 se může zvýšit přibližně 3krát během 3denní léčby 
přípravkem EMEND; předpokládá se, že účinek aprepitantu na plazmatické koncentrace intravenózně 
podávaných substrátů CYP3A4 bude menší. Přípravek EMEND se nesmí podávat současně 
s pimozidem, terfenadinem, astemizolem nebo cisapridem (viz bod 4.3). Inhibice CYP3A4 
aprepitantem by mohla mít za následek zvýšené plazmatické koncentrace uvedených léčivých látek, 
což může vyvolat závažné nebo život ohrožující reakce. Při současném podávání přípravku EMEND a 
perorálně podávaných léčivých látek, které jsou metabolizovány převážně prostřednictvím CYP3A4 a 
které mají úzké terapeutické rozmezí, jako je cyklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus, 
alfentanil, diergotamin, ergotamin, fentanyl a chinidin, se doporučuje opatrnost (viz bod 4.4).

Kortikosteroidy
Dexamethason: Obvyklou dávku perorálně podaného dexamethasonu je nutno při současném podávání 
s přípravkem EMEND v režimu 125 mg/80 mg snížit přibližně o 50 %. Dávka dexamethasonu 
v klinických studiích nevolnosti a zvracení vyvolaných chemoterapií byla vybrána s ohledem na 
interakce léčivých látek (viz bod 4.2). Pokud se EMEND podával v léčebném režimu v dávce 125 mg 
spolu s dexamethasonem 20 mg perorálně první den, a poté v dávce 80 mg/den spolu 
s dexamethasonem 8 mg perorálně druhý až pátý den, došlo první a pátý den k 2,2-násobnému zvýšení 
hodnoty AUC dexamethasonu, který je substrátem CYP3A4.

Methylprednisolon: Při současném podávání s přípravkem EMEND v režimu 125 mg/80 mg je třeba 
obvyklou dávku intravenózně aplikovaného methylprednisolonu snížit přibližně o 25 %, a obvyklou 
dávku perorálně podávaného methylprednisolonu přibližně o 50 %. Pokud se EMEND podával 
v léčebném režimu v dávce 125 mg první den a 80 mg/den 2. a 3. den, zvýšil hodnotu AUC 
methylprednisolonu, který je substrátem CYP3A4, 1. den 1,3krát a 3. den 2,5krát v případě, že se 
methylprednisolon podával současně intravenózně v dávce 125 mg první den a perorálně v dávce 
40 mg 2. a 3. den.

V kontinuální léčbě methylprednisolonem se může hodnota AUC methylprednisolonu koncem 
2-týdenního období po zahájení podávání přípravku EMEND snížit v důsledku indukčního účinku 
aprepitantu na CYP3A4. Lze očekávat, že tento účinek bude u perorálně podávaného
methylprednisolonu výraznější.

Chemoterapeutické léčivé přípravky
Ve farmakokinetických studiích neměl EMEND při podávání v režimu 125 mg 1. den a 80 mg/den 2. 
a 3. den, vliv na farmakokinetiku docetaxelu podaného intravenózně 1. den nebo vinorelbinu 
podaného intravenózně 1. nebo 8. den. Protože účinek přípravku EMEND na farmakokinetiku 
perorálně podávaných substrátů CYP3A4 je větší než účinek přípravku EMEND na farmakokinetiku 
intravenózně podávaných substrátů CYP3A4, nelze vyloučit interakce s perorálně podávanými 
chemoterapeutickými léčivými přípravky, které se biotransformují převážně nebo částečně cestou 
CYP3A4 (např. etoposid, vinorelbin). U pacientů dostávajících léčivé přípravky, které se metabolizují 
především nebo i částečně CYP3A4, se doporučuje opatrnost, přičemž může být vhodné tyto pacienty 
dodatečně sledovat (viz bod 4.4). Po uvedení na trh byly hlášeny při současném podávání aprepitantu 
a ifosfamidu případy neurotoxicity, potenciální nežádoucí účinek ifosfamidu.

Imunosupresiva
V průběhu 3denního režimu léčby nevolnosti a zvracení vyvolaných chemoterapií se předpokládá 
přechodné střední zvýšení následované mírným poklesem expozice imunosupresivům 
metabolizovaným prostřednictvím CYP3A4 (např. cyklosporin, takrolimus, everolimus a sirolimus). 
S ohledem na krátké trvání 3denního režimu a na časově závislé omezené změny expozice se během 
3 dnů současného podávání s přípravkem EMEND snížení dávky imunosupresiv nedoporučuje.

 

32

Midazolam
Při současném podávání midazolamu nebo jiných benzodiazepinů metabolizovaných cestou CYP3A4 
(alprazolam, triazolam) spolu s přípravkem EMEND (125 mg/80 mg) je nutno vzít v úvahu možné 
účinky zvýšených plazmatických koncentrací těchto léčivých přípravků.

EMEND zvýšil hodnotu AUC midazolamu, který je citlivým substrátem CYP3A4, 2,3krát 1. den 
a 3,3krát 5. den, pokud byl midazolam podán perorálně v jediné 2mg dávce 1. a 5. den léčebného 
režimu s přípravkem EMEND v dávce 125 mg 1. den a 80 mg/den 2. až 5. den.

V jiné studii s intravenózní aplikací midazolamu se EMEND podával v dávce 125 mg 1. den 
a 80 mg/den 2. a 3. den a midazolam v dávce 2 mg se aplikoval intravenózně před zahájením 3denního 
léčebného režimu s přípravkem EMEND a 4., 8., a 15. den. EMEND zvýšil hodnotu AUC 
midazolamu o 25 % 4. den a snížil hodnotu AUC midazolamu o 19 % 8. den a o 4 % 15. den. Tyto 
účinky nebyly považovány za klinicky významné.

Ve třetí studii s intravenózní a perorální aplikací midazolamu se EMEND podával v dávce 125 mg 
1. den a 80 mg/den 2. a 3. den společně s ondansetronem 32 mg 1. den, dexamethasonem 12 mg 1. den 
a 8 mg 2. až 4. den. Tato kombinace (tedy EMEND, ondansetron a dexamethason) snížila hodnotu 
AUC perorálního midazolamu o 16 % 6. den, o 9 % 8. den, o 7 % 15. den a o 17 % 22. den. Tyto 
účinky nebyly považovány za klinicky významné.

Byla provedena dodatečná studie intravenózního podávání midazolamu a přípravku EMEND. 
Midazolam v dávce 2 mg byl podán intravenózně 1 hodinu po perorálně podané jedné 125mg dávce 
přípravku EMEND. Plazmatická hodnota AUC midazolamu se zvýšila 1,5krát. Tento účinek nebyl 
považován za klinicky významný.

Indukce
Jako mírný induktor CYP2C9, CYP3A4 a glukuronidace může aprepitant během dvou týdnů po 
zahájení a léčbě snižovat plazmatické koncentrace substrátů eliminovaných těmito cestami. Tento 
účinek se může projevit až po skončení třídenní léčby přípravkem EMEND. U substrátů CYP2C9 a 
CYP3A4 je indukce přechodná s dosažením maxima účinku 3 až 5 dní po skončení třídenní léčebné 
kúry přípravkem EMEND. Účinek se zachovává po dobu několika dní, poté se zvolna ztrácí a dva 
týdny po skončení léčby přípravkem EMEND je již klinicky nevýznamný. Mírnou indukci 
glukuronidace lze pozorovat i při perorálním podávání aprepitantu v dávce 80 mg po dobu 7 dní. 
Údaje ohledně účinku na CYP2C8 a CYP2C19 nejsou k dispozici. Opatrnost se doporučuje 
v případech, kdy se v daném období podávají warfarin, acenokumarol, tolbutamid, fenytoin nebo jiné 
léčivé látky, o nichž je známo, že jsou metabolizovány CYP2C9.

Warfarin
U pacientů dlouhodobě léčených warfarinem je třeba pozorně sledovat protrombinový čas (INR) 
během léčby přípravkem EMEND a po dobu 2 týdnů po každé 3denní léčbě přípravkem EMEND 
z důvodu chemoterapií vyvolané nevolnosti a zvracení (viz bod 4.4). Jestliže se podala jediná 125mg 
dávka přípravku EMEND 1. den a dávka 80 mg/den 2. a 3. den zdravým jedincům ve stabilizovaném 
stavu při dlouhodobé léčbě warfarinem, neměl EMEND 3. den žádný účinek na hodnotu plazmatické 
AUC pro R(+) ani S(-) warfarin, nicméně 5 dní po skončení podávání přípravku EMEND, ale došlo ke 
34% snížení dolní hodnoty koncentrace S(-) warfarinu (substrátu CYP2C9) spolu se 14% poklesem 
hodnoty INR.

Tolbutamid
Pokud se EMEND podával v dávce 125 mg 1. den a v dávce 80 mg/den 2. a 3. den, snížil 4. den 
hodnotu AUC tolbutamidu (substrátu CYP2C9) o 23 %, 8. den o 28 %, a 15. den o 15 % v případě, že 
se jediná 500mg dávka tolbutamidu podala perorálně před zahájením 3denní kúry s přípravkem 
EMEND a pak 4., 8., a 15. den.

 

33

Hormonální antikoncepce
Účinnost hormonální antikoncepce může být během podávání přípravku EMEND a 28 dní poté 
snížena. Během léčby přípravkem EMEND a ještě 2 měsíce po poslední dávce přípravku EMEND je 
třeba používat alternativní nehormonální záložní antikoncepční metody.

V klinické studii byly 1. až 21. den podávány jednorázové dávky perorální antikoncepce obsahující 
ethinylestradiol a norethisteron spolu s přípravkem EMEND, podávaným v režimu v dávce 125 mg 
8. den a 80 mg/den 9. a 10. den s ondansetronem v dávce 32 mg podaným intravenózně 8. den 
a dexamethasonem v dávce 12 mg podaným perorálně 8. den a dále 8 mg/den 9., 10. a 11. den. V této 
studii se minimální koncentrace ethinylestradiolu snížily 9. až 21. den až o 64 % a minimální 
koncentrace norethisteronu až o 60 %.

Antagonisté 5-HT

3

V klinických studiích lékových interakcí nevykazoval aprepitant žádné klinicky významné účinky na 
farmakokinetiku ondansetronu, granisetronu nebo hydrodolasetronu (aktivní metabolit dolasetronu).

Účinky jiných léčivých přípravků na farmakokinetiku aprepitantu
K současnému podávání přípravku EMEND s léčivými látkami, které inhibují aktivitu CYP3A4 
(např. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, klarithromycin, telithromycin, nefazodon 
a inhibitory proteázy), je třeba přistupovat opatrně, protože se předpokládá, že tato kombinace povede
k několikanásobnému zvýšení plazmatické koncentrace aprepitantu (viz bod 4.4).

Je nutno se vyvarovat současného podávání přípravku EMEND s léčivými látkami, které silně 
indukují aktivitu CYP3A4 (např. s rifampicinem, fenytoinem, karbamazepinem, fenobarbitalem), 
protože tato kombinace vede ke snížení plazmatických koncentrací aprepitantu, což může vést ke 
snížení účinnosti přípravku EMEND. Současné podávání přípravku EMEND s bylinnými přípravky 
obsahujícími třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) se nedoporučuje.

Ketokonazol
Jestliže se podal aprepitant v jediné 125mg dávce 5. den 10denního léčebného režimu se silným 
inhibitorem ketokonazolem podaným v dávce 400 mg/den, zvýšila se hodnota AUC aprepitantu 
přibližně 5krát a střední hodnota terminálního poločasu aprepitantu se zvýšila přibližně 3krát.

Rifampicin
Jestliže se podal aprepitant v jediné 375 mg dávce 9. den 14denního léčebného režimu se silným 
induktorem rifampicinem podaným v dávce 600 mg/den, snížila se hodnota AUC aprepitantu o 91 % 
a střední hodnota terminálního poločasu aprepitantu se snížila o 68 %.

Pediatrická populace
Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých. 

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Antikoncepce u mužů a žen
Účinnost hormonální antikoncepce může být během podávání přípravku EMEND a 28 dní poté 
snížena. Během léčby přípravkem EMEND a 2 měsíce po poslední dávce přípravku EMEND je nutno 
používat alternativní nehormonální záložní antikoncepční metody (viz body 4.4 a 4.5).

Těhotenství
Nejsou dostupné žádné klinické údaje týkající se těhotenství vystavených aprepitantu. Potenciální 
reprodukční toxicita aprepitantu nebylazcela stanovena, protože míry expozice vyšší než hodnoty 
terapeutické expozice u člověka při dávce 125 mg/80 mg nebylo možno ve studiích se zvířaty 
dosáhnout. Tyto studie nenaznačily žádné přímé ani nepřímé škodlivé účinky na průběh těhotenství,
embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3). Možné účinky na reprodukci 
změn v regulaci neurokininů nejsou známy. Přípravek EMEND by neměl být během těhotenství 
podáván, pokud to není nezbytně nutné.

 

34

Kojení
Aprepitant se vylučuje do mléka kojících potkanů. Není známo, zda se aprepitant vylučuje do lidského 
mateřského mléka, a proto se kojení během léčby přípravkem EMEND nedoporučuje.

Fertilita
Potenciál aprepitantu navodit účinky na fertilitu nebyl dosud plně popsán, protože expozičních hladin 
přesahujících terapeutickou expozici u lidí nemohlo být ve studiích na zvířatech dosaženo. Tyto studie 
fertility neukazují na přímé nebo nepřímé škodlivé účinky ohledně páření, fertility, 
embryonálního/fetálního vývoje či počtu a motility spermií (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek EMEND může mít mírný vliv na schopnost řídit, jezdit na kole nebo obsluhovat stroje. Po 
užití přípravku EMEND se mohou objevit závratě a únava (viz bod 4.8).

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu
Profil bezpečnosti aprepitantu byl hodnocen přibližně u 6 500 dospělých ve více než 50 studiích a 184 
dětí a dospívajících ve 2 kontrolovaných pediatrických klinických studiích.

Nejčastějšími nežádoucími účinky, uváděnými ve vyšším výskytu u dospělých léčených režimem 
s aprepitantem než standardní terapií, u pacientů léčených vysoce emetogenní chemoterapií byly: 
škytavka (4,6 % oproti 2,9 %), zvýšení ALT (2,8 %, oproti 1,1 %), dyspepsie (2,6 %, oproti 2,0 %), 
zácpa (2,4 %, oproti 2,0 %), bolest hlavy (2,0 %, oproti 1,8 %) a snížení chuti k jídlu (2,0 %, oproti 
0,5 %). Nejčastějším nežádoucím účinkem uváděným ve vyšším výskytu u pacientů léčených režimem 
s aprepitantem než standardní terapií u pacientů léčených středně emetogenní chemoterapií byla únava 
(1,4 %, oproti 0,9 %).

Nejčastějšími nežádoucími účinky hlášenými s vyšší incidencí u pediatrických pacientů léčených 
režimem aprepitantu než u kontrolního režimu během léčby emetogenní protinádorovou chemoterapií 
byla škytavka (3,3 % versus 0,0 %) a zarudnutí (1,1 % versus 0,0 %).

Tabulkový seznam nežádoucích účinků
Následující nežádoucí účinky byly pozorovány v souhrnné analýze studií s vysoce emetogenní 
chemoterapií a středně emetogenní chemoterapií u pacientů léčených režimem s aprepitantem s vyšší 
incidencí než při standardní terapii dospělých nebo pediatrických pacientů nebo po uvedení přípravku 
na trh. Kategorie frekvence uvedené v tabulce jsou založeny na studiích u dospělých; pozorované 
frekvence v pediatrických studiích byly podobné nebo nižší, není-li v tabulce uvedeno. Některé méně 
časté nežádoucí účinky v dospělé populaci nebyly pozorovány v pediatrických studiích.

Frekvence jsou definovány jako: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 
až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) a velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných 
údajů nelze určit).

Třída orgánových systémů

Nežádoucí účinek

Frekvence

Infekce a infestace

kandidóza, stafylokokové infekce

vzácné

Poruchy krve a lymfatického 
systému

febrilní neutropenie, anemie

méně časté

Poruchy imunitního systému

hypersenzitivní reakce včetně anafylaktických 
reakcí

není známo

Poruchy metabolismu a výživy

snížení chuti k jídlu

časté

polydipsie

vzácné

Psychiatrické poruchy

úzkost

méně časté

dezorientace, euforická nálada

vzácné

Poruchy nervového systému

bolest hlavy

časté

závrať, somnolence

méně časté

 

35

Třída orgánových systémů

Nežádoucí účinek

Frekvence

kognitivní poruchy, letargie, poruchy vnímání 
chutí

vzácné

Poruchy oka

konjunktivitida

vzácné

Poruchy ucha a labyrintu

tinnitus

vzácné

Srdeční poruchy

palpitace

méně časté

bradykardie, kardiovaskulární porucha

vzácné

Cévní poruchy

návaly horka/zarudnutí

méně časté

Respirační, hrudní 
a mediastinální poruchy

škytavka

časté

bolest 

v orofaryngu, 

kýchání, 

kašel,

postnazální  zatékání  hlenu  (postnasal  drip), 
podráždění hrdla

vzácné

Gastrointestinální poruchy

zácpa, dyspepsie

časté

říhání, nauzea

, zvracení

, gastroesofageální 

refluxní choroba, bolest břicha, sucho 
v ústech, flatulence

méně časté

perforace duodenálního vředu, stomatitida, 
abdominální distenze, tvrdá stolice, 
neutropenická kolitida

vzácné

Poruchy kůže a podkožní tkáně

vyrážka, akné 

méně časté

fotosenzitivní reakce, hyperhidróza, 
seborea, kožní léze, svědivá vyrážka, 
Stevens

Johnsonův syndrom/toxická 

epidermální nekrolýza

vzácné

svědění, kopřivka

není známo

Poruchy svalové a kosterní 
soustavy a pojivové tkáně

svalová slabost, svalové spasmy 

vzácné

Poruchy ledvin a močových cest dysurie 

méně časté

polakisurie

vzácné

Celkové poruchy a reakce 
v místě aplikace

únava

časté

astenie, celkový pocit nemoci 

méně časté

edém, pocit nepohody na hrudi, poruchy chůze

vzácné

Vyšetření

zvýšení ALT

časté

zvýšení AST, zvýšení alkalické fosfatázy 

méně časté

pozitivní test na červené krvinky v moči, 
zvýšení hladiny sodíku v krvi, pokles tělesné 
hmostnosti, pokles počtu neutrofilů, 
přítomnost glukózy v moči, zvýšená tvorba 
moči

vzácné

Nausea a zvracení byly parametry účinnosti v prvních 5-ti dnech následujících po chemoterapeutické léčbě a byly hlášeny 

jako nežádoucí příhody pouze poté.

Popis vybraných nežádoucích účinků
Profily nežádoucích reakcí u dospělých v prodloužených studiích s vysoce nebo středně emetogenní 
chemoterapií s opakovanými až 6 dalšími cykly chemoterapie byly celkově podobné jako profily 
pozorované v 1. cyklu.

V další aktivním komparátorem kontrolované klinické studii u 1 169 dospělých pacientů léčených 
aprepitantem a vysoce emetogenní terapií byl profil nežádoucích účinků obecně podobný profilu, 
který byl pozorovaný v ostatních studiích s vysoce emetogenní terapií s aprepitantem.

U dospělých pacientů léčených aprepitantem pro pooperační nevolnost a zvracení (PONV) byly 
pozorovány další nežádoucí reakce s větším výskytem než u ondansetronu: bolest horní poloviny 
břicha, abnormální střevní zvuky, zácpa*, dysartrie, dušnost, hypoestézie, insomnie, mióza, nevolnost, 
smyslové poruchy, žaludeční dyskomfort, subileus*, snížená ostrost vidění, sípot.

 

36

*Hlášeno u pacientů užívajících vyšší dávky aprepitantu.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

.

4.9

Předávkování

V případě předávkování je nutno EMEND vysadit a zajistit obecnou podpůrnou léčbu a sledování 
pacienta. Vzhledem k antiemetickému účinku aprepitantu může snaha o vyvolání zvracení pomocí 
léčivých přípravků selhat.

Aprepitant nelze odstranit hemodialýzou.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiemetika a antinauzeancia, ATC kód: A04AD12

Aprepitant je selektivní antagonista s vysokou afinitou pro receptory neurokininu 1 (NK

1

) lidské 

substance P.

Třídenní režim aprepitantu u dospělých
Ve 2 randomizovaných, dvojitě zaslepených studiích zahrnujících celkem 1 094 dospělých léčených 
chemoterapií obsahující cisplatinu ≥ 70 mg/m

2

, byl aprepitant v kombinaci s léčebným režimem 

ondansetron/dexamethason (viz bod 4.2) srovnáván se standardním režimem (placebo plus 
ondansetron 32 mg aplikovaný intravenózně 1. den plus dexamethason 20 mg perorálně podaný 1. den 
a 8 mg perorálně dvakrát denně 2. až 4. den). I když se v klinických hodnoceních používala 32mg 
intravenózní dávka ondansetronu, nejedná se již o doporučenou dávku. Ohledně příslušného 
dávkování zvoleného antagonisty 5-HT

3

viz informace o daném přípravku.

Účinnost se hodnotila pomocí následujícího souhrnného parametru: úplná odpověď (definovaná jako 
žádné emetické epizody, bez použití „záchranné“ terapie) primárně v 1. cyklu. Výsledky se hodnotily 
v každé studii jednotlivě a pak pro tyto 2 studie dohromady.

 

37

Přehled hlavních výsledků studií z kombinované analýzy je uveden v tabulce 1.

Tabulka 1

Procenta dospělých pacientů léčených vysoce emetogenní chemoterapií s odpovědí na léčbu podle 

léčebných skupin a fáze – 1. cyklus

SOUHRNNÝ 

PARAMETR

Režim 

s aprepitantem

(N = 521)

%

Standardní 

terapie

(N = 524)

%

Rozdíly*

         %          (95% CI)

Úplná odpověď (bez zvracení a „záchranné“ terapie)

Celkem (0-120 hodin)

67,7

47,8

19,9

(14,0, 25,8)

0-24 hodin

86,0

73,2

12,7

(7,9, 17,6)

25-120 hodin

71,5

51,2

20,3

(14,5, 26,1)

JEDNOTLIVÁ KRITÉRIA

Bez zvracení (žádné emetické epizody bez ohledu na použití „záchranné“ terapie)

Celkem (0-120 hodin)

71,9

49,7

22,2

(16,4, 28,0)

0-24 hodin

86,8

74,0

12,7

(8,0, 17,5)

25-120 hodin

76,2

53,5

22,6

(17,0, 28,2)

Bez významné nevolnosti (maximálně VAS <25 mm na stupnici 0-100 mm)

Celkem (0-120 hodin)

72,1

64,9

7,2

(1,6, 12,8)

25-120 hodin

74,0

66,9

7,1

(1,5, 12,6)

* Intervaly spolehlivosti (CI) byly vypočítány bez korekce pro pohlaví a současnou chemoterapii, které byly zahrnuty do 

primární analýzy míry pravděpodobnosti a logistických modelů.

Jeden pacient v režimu pouze s aprepitantem měl data v akutní fázi a byl vyřazen z celkové a prodloužené fáze analýzy: 

jeden pacient pouze ve standardním režimu měl pouze data v prodloužené fázi a byl vyřazen z celkové a akutní fáze 
analýzy.

Odhad doby první epizody zvracení v kombinované analýze je zobrazen vynesením hodnot metodou 
Kaplana-Meiera v grafu 1.

Graf 1

Procento dospělých pacientů léčených vysoce emetogenní chemoterapií, 

u nichž nedošlo k epizodě zvracení – 1. cyklus

Čas (v hodinách)

0

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

0

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

P

ro

ce

nt

pa

ci

en

Léčebný režim s aprepitantem (N=520)

Standardní léčba (N=523)

Statisticky významné rozdíly v účinnosti byly pozorovány v každé z těchto 2 jednotlivých studií.

 

38

Ve těchto stejných 2 klinických studiích pokračovalo 851 dospělých pacientů v prodloužené studii 
s opakovanými až 5 dalšími cykly chemoterapie. Účinnost režimu s aprepitantem zůstala během všech 
cyklů zřejmě zachována.

V randomizované, dvojitě zaslepené studii s celkovým počtem 866 dospělých pacientů (864 žen, 
2 muži) léčených chemoterapií, která zahrnovala cyklofosfamid 750–1 500 mg/m

2

 nebo 

cyklofosfamid 500–1 500 mg/m

2

a doxorubicin (

 60 mg/m

2

) nebo epirubicin (

 100 mg/m

2

), byl 

aprepitant v kombinaci s režimem obsahujícím ondansetron/dexamethason (viz bod 4.2) srovnáván se 
standardní terapií (placebo plus ondansetron 8 mg perorálně (dvakrát 1. den a každých 12 hodin 2. a 
3. den) plus dexamethason 20 mg perorálně 1. den).

Účinnost se hodnotila pomocí souhrnného parametru: úplná odpověď (definovaná jako žádné emetické 
epizody a nepoužití záchranné terapie) primárně během 1. cyklu.

Přehled hlavních výsledků studie je uveden v Tabulce 2.

Tabulka 2

Procenta dospělých pacientů odpovídajících na léčbu podle léčebné skupiny a fáze – 1. cyklus

středně emetogenní chemoterapie

SOUHRNNÝ 

PARAMETR

Režim 

s aprepitante

m

(N = 433)

%

Standardní

terapie

(N = 424)

%

Rozdíly*

        %             (95 % CI)

CoÚplná odpověď (bez zvracení a „záchranné“ terapie)

Celkem (0-120 hodin)
0-24 hodin
25-120 hodin

50,8
75,7
55,4

42,5
69,0
49,1

8,3
6,7
6,3

(1,6, 15,0)
(0,7, 12,7)
(-0,4, 13,0)

JEDNOTLIVÁ KRITÉRIA

No Bez zvracení (žádné emetické epizody bez ohledu na použití „záchranné“ terapie)

Celkem (0-120 hodin)
0-24 hodin
25-120 hodin

75,7
87,5
80,8

58,7
77,3
69,1

17,0
10,2
11,7

(10,8, 23,2)
(5,1, 15,3)
(5,9, 17,5)

No Bez významné nevolnosti (maximálně VAS <25 mm na stupnici 0-100 mm)

Celkem (0-120 hodin)
0-24 hodin
25-120 hodin

60,9
79,5
65,3

55,7
78,3
61,5

5,3
1,3
3,9

(-1,3, 11,9)
(-4,2, 6,8)
(-2,6, 10,3)

 Intervaly spolehlivosti byly vypočítány bez korekce na věkovou kategorii (<55 let, ≥55 let) a skupiny hodnotících lékařů, 
které byly zahrnuty do primární analýzy míry pravděpodobnosti a logistických modelů.

Jeden pacient v režimu pouze s aprepitantem měl data v akutní fázi a byl vyřazen z celkové a prodloužené fáze analýzy.

Ve stejné klinické studii pokračovalo 744 dospělých pacientů v prodloužené studii s opakovanými až 
3 dalšími cykly chemoterapie. Účinnost režimu s aprepitantem zůstala během všech cyklů zřejmě 
zachována.

Ve druhé multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené studii s paralelní skupinou byl režim 
s aprepitantem porovnáván se standardní léčbou u 848 dospělých pacientů (652 žen, 196 mužů), 
kterým byl podáván chemoterapeutický režim, který zahrnoval jakékoli intravenózní dávky 
oxaliplatiny, karboplatiny, epirubicinu, idarubicinu, ifosfamidu, irinotekanu, daunorubicinu, 
doxorubicinu; cyklofosfamid intravenózně (< 1 500 mg/m

2

) nebo cytarabin intravenózně (>1 g/m

2

). 

Pacientům, kterým byl podáván režim s aprepitantem, byla chemoterapie podávána na různé typy 
nádorů, včetně 52 % s rakovinou prsu, 21 % s gastrointestinálními rakovinami včetně kolorektálního 
karcinomu, 13 % s rakovinou plic a 6 % s gynekologickými rakovinami. Režim s aprepitantem 
v kombinaci s režimem ondansetron/dexamethason (viz bod 4.2) byl porovnáván se standardní léčbou 

 

39

(placebo v kombinaci s ondansetronem 8 mg perorálně (dvakrát 1. den a každých 12 hodin 2. a 3. den) 
plus dexamethason 20 mg perorálně 1. den).

Účinnost byla založena na vyhodnocení následujících primárních a klíčových sekundárních cílových 
parametrů účinnosti: žádné zvracení za celou dobu (0 až 120 hodin po chemoterapii), vyhodnocení 
bezpečnosti a snášenlivosti režimu s aprepitantem při chemoterapií vyvolané nevolnosti a zvracení 
(CINV) a úplná odpověď (definovaná jako žádné zvracení a žádné použití záchranné léčby) za celou 
dobu (0 až 120 hodin po chemoterapii). Navíc byla sledována jako exploratorní cílový parametr 
účinnosti, „Žádná významná nauzea“ (No Significant Nausea) za celou dobu (0 až 120 hodin po 
chemoterapii), jak v akutní, tak i prodloužené fázi formou post-hoc analýzy.

Souhrn klíčových výsledků studie je uveden v Tabulce 3.

Tabulka 3

Procento dospělých pacientů odpovídajících na léčbu podle léčebné skupiny a fáze pro studii 2 –

cyklus 1

středně emetogenní chemoterapie

Režim 

s aprepi-

tantem

(N = 425) 

%

Standardní 

léčba

(N = 406)

%

Rozdíly*

        %             (95% CI)

Úplná odpověď (žádné zvracení a žádná záchranná léčba)

Celkem (0-120 hodin)
0-24 hodin
25-120 hodin

68,7
89,2
70,8

56,3
80,3
60,9

12,4

8,9
9,9

(5,9, 18,9)
(4,0, 13,8)
(3,5, 16,3)

Žádná emeze (žádné emetické epizody bez ohledu na použití záchranné léčby)

Celkem (0-120 hodin)
0-24 hodin
25-120 hodin

76,2
92,0
77,9

62,1
83,7
66,8

14,1

8,3

11,1

(7,9, 20,3)
(3,9, 12,7)
(5,1, 17,1)

Žádná významná nauzea (maximální VAS <25 mm na stupnici 0-100 mm)

Celkem (0-120 hodin)
0-24 hodin
25-120 hodin

73,6
90,9
74,9

66,4
86,3
69,5

7,2
4,6
5,4

(1,0, 13,4)
(0,2, 9,0)
(-0,7, 11,5)

*Intervaly spolehlivosti byly vypočteny bez úpravy podle pohlaví a oblasti, které byly zařazeny v primární analýze za použití 
logistických modelů.

Přínos kombinované terapie s aprepitantem u celé hodnocené populace byl dán zejména výsledky 
pozorovanými u pacientů se slabou kontrolou při standardním režimu, jako jsou ženy, i když výsledky 
byly numericky lepší bez ohledu na věk, typ tumoru nebo pohlaví. Úplné odpovědi bylo dosaženo 
u 209/324 (65 %) v případě režimu s aprepitantem a u 161/320 (50 %) při standardní terapii u žen 
a u mužů šlo v případě režimu s aprepitantem u 83/101 (82 %) a při standardní terapii u 68/87 (78 %).

Pediatrická populace
V randomizované, dvojitě zaslepené klinické studii, kontrolované aktivním komparátorem, která 
zahrnovala 302 dětí a dospívajících (ve věku 6 měsíců až 17 let), kterým se podávala středně silně 
nebo vysoce emetogenní chemoterapie, se režim s aprepitantem porovnával s kontrolním režimem 
prevence CINV. Účinnost režimu s aprepitantem byla hodnocena při jednom cyklu (cyklus 1). Pacienti 
měli v následných cyklech  (volitelné cykly 2 až 6) možnost dostávat aprepitant v otevřeném 
uspořádání; v těchto volitelných cyklech však účinnost hodnocena nebyla. Režim s aprepitantem u 
dospívajících ve věku 12 až 17 let (N = 47) sestával z přípravku EMEND tobolky 125 mg podávaného 
perorálně 1. den a z 80 mg/den 2. a 3. den v kombinaci s ondansetronem 1. den. Režim s aprepitantem
u dětí ve věku 6 měsíců až méně než 12 let (N = 105) sestával z přípravku EMEND prášek pro 

 

40

perorální suspenzi podávaného v dávce 3,0 mg/kg (do dávky 125 mg) perorálně 1. den a v dávce 
2,0 mg/kg (do dávky 80 mg) perorálně 2. a 3. den v kombinaci s ondansetronem 1. den. Kontrolní 
režim u dospívajících ve věku 12 až 17 let (N = 48) a dětí ve věku 6 měsíců až méně než 2 roky
(N = 102) sestával z placeba místo aprepitantu 1., 2. a 3. den v kombinaci s ondansetronem 1. den. 
Přípravek EMEND nebo placebo a ondansetron se podávaly 1 hodinu, respektive 30 minut před 
zahájením chemoterapie. Jako součást antiemetického režimu pro pediatrické pacienty byl u obou 
věkových skupin povolen intravenózní dexamethason, a to podle rozhodnutí lékaře. U pediatrických 
pacientů léčených aprepitantem bylo požadováno snížení (50%) dávky dexamethasonu. U 
pediatrických pacientů léčených kontrolním režimem nebylo snížení dávky požadováno. Z 
pediatrických pacientů používalo v 1. cyklu ve skupině léčené režimem s aprepitantem dexamethason
29 % zúčastněných a ve skupině s kontrolním režimem 28 % zúčastněných.

Antiemetická aktivita přípravku EMEND byla hodnocena během 5denního (120 hodin) období po 
zahájení chemoterapie 1. den. Primárními kritérii hodnocení byla úplná odpověď v pozdní fázi (25 až 
120 hodin po zahájení chemoterapie) v 1. cyklu. Souhrn klíčových výsledků studie je uveden v 
Tabulce 4.

Tabulka 4

Počet (%) pediatrických pacientů s úplnou odpovědí a bez zvracení podle léčebné skupiny a fáze – 1. 

cyklus (populace všech zařazených pacientů)

Režim s aprepitanten

n/m (%)

Kontrolní režim

n/m (%)

PRIMÁRNÍ KRITÉRIUM HODNOCENÍ
Úplná odpověď

*

– pozdní fáze

77/152 (50,7)

39/150 (26,0)

DALŠÍ PŘEDEM DEFINOVANÁ KRITÉRIA HODNOCENÍ
Úplná odpověď

*

– akutní fáze

101/152 (66,4)

78/150 (52,0)

Úplná odpověď

*

– úplná fáze

61/152 (40,1)

30/150 (20,0)

Bez zvracení

§

– úplná fáze

71/152 (46,7)

32/150 (21,3)

*

Úplná  odpověď  =  žádné  zvracení  ani  říhání  nebo  zvedání  žaludku  naprázdno  a  žádné  použití 

záchranné medikace.

p < 0,01 v porovnání s kontrolním režimem

p < 0,05 v porovnání s kontrolním režimem

§

Žádné zvracení = žádné zvracení ani říhání nebo zvedání žaludku naprázdno

n/m = počet pacientů s požadovanou odpovědí/počet pacientů zařazených v daný okamžik.
Akutní fáze: 0 až 24 hodin po zahájení chemoterapie.
Pozdní fáze: 25 až 120 hodin po zahájení chemoterapie.
Úplná fáze: 0 až 120 hodin po zahájení chemoterapie.

Odhadovaná doba do prvního zvracení po zahájení léčby chemoterapií byla u režimů s aprepitantem 
delší (odhadovaný medián času do prvního zvracení byl 94,5 hodiny) v porovnání se skupinou s 
kontrolním režimem (odhadovaný medián času do prvního zvracení byl 26,0 hodiny), jak je uvedeno 
Kaplan-Meierovými křivkami na Grafu 2.

 

41

Graf 2

Doba do první epizody zvracení od začátku podávání chemoterapie pediatrickým pacientům v celkové 

fázi 1. cyklu (populace všech zařazených pacientů)

Analýza účinnosti u subpopulací v 1. cyklu prokázala, že režim s aprepitantem poskytoval lepší 
kontrolu než kontrolní režim, pokud jde o kritérium hodnocení úplná odpověď, a to bez ohledu na 
věkovou kategorii, pohlaví, podání dexamethasonu k antiemetické profylaxi a emetogenitu 
chemoterapie.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika aprepitantu má nelineární charakter. Clearance i absolutní biologická dostupnost se 
se zvyšováním dávky snižují.

Absorpce
Střední hodnota biologické dostupnosti perorálně podaného aprepitantu činí 67 % u 80mg tobolky 
a 59 % u 125mg tobolky. Průměrné maximální plazmatické koncentrace (C

max

) aprepitantu byly 

dosaženy přibližně po 4 hodinách (t

max

). Perorální podání tobolky spolu se standardní snídaní 

s kalorickou hodnotou přibližně 800 kcal vedlo až k 40% zvýšení hodnoty AUC aprepitantu. Toto 
zvýšení se nepovažuje za klinicky významné.

Farmakokinetika aprepitantu má nelineární charakter v celém rozsahu klinických dávek. U mladých 
zdravých dospělých jedinců bylo zvýšení hodnoty AUC

0-∞

o 26 % větší, než byla proporcionální dávka 

mezi jednotlivými 80mg a 125mg dávkami podanými v nasyceném stavu.

Po perorálním podání jedné 125mg dávky přípravku EMEND 1. den a dávky 80 mg jednou denně 
2. a 3. den dosáhla hodnota AUC

0-24hod.

(střední hodnota ± standardní odchylka) 19,6 ± 2,5 µg

 hod/ml 

1. den a 21,2 ± 6,3 µg

 hod/ml 3. den. Hodnota C

max

činila 1. den 1,6 ± 0,36 µg a 3. den 

1,4 ± 0,22 µg.

Distribuce
Aprepitant se ve vysoké míře váže na proteiny, se střední hodnotou 97 %. Geometrická střední 
hodnota zdánlivého distribučního objemu v rovnovážném stavu (Vd

ss

) je u člověka přibližně 66 litrů.

Biotransformace
Aprepitant prochází rozsáhlou biotransformací. U zdravých mladých dospělých jedinců vykazuje 
aprepitant po dobu 72 hodin po jednorázové intravenózní aplikaci 100 mg [

14

C]-fosaprepitantu, což je 

proléčivo aprepitantu, v plazmě přibližně 19 % radioaktivity, což ukazuje na značnou přítomnost 
metabolitů v plazmě. V lidské plazmě bylo zjištěno dvanáct metabolitů aprepitantu. Metabolismus 
aprepitantu probíhá ve velké míře cestou oxidace v morfolinovém kruhu a jeho postranních řetězcích a 
výsledné metabolity jsou pouze slabě aktivní. In vitro studie s lidskými jaterními mikrozómy ukázaly, 
že aprepitant se biotransformuje primárně cestou CYP3A4, případně s malým podílem CYP1A2 a 
CYP2C19.

 

42

Eliminace
Aprepitant se nevylučuje močí v nezměněné podobě. Metabolity se vylučují močí a žlučí ve stolici. 
Po jednorázově intravenózně aplikované dávce 100 mg [

14

C]-fosaprepitantu, což je proléčivo 

aprepitantu, zdravým jedincům bylo 57 % radioaktivity zjištěno v moči a 45 % ve stolici.

Plazmatická clearance aprepitantu závisí na dávce, se zvyšující se dávkou se snižuje a v rozmezí 
terapeutických dávek se pohybovala přibližně na hodnotách od 60 do 72 ml/min. Terminální poločas 
se pohyboval v rozmezí přibližně od 9 do 13 hodin.

Farmakokinetika u speciálních populací
Starší osoby: Po perorálním podání jedné 125mg dávky aprepitantu 1. den a dávky 80 mg jednou 
denně 2. až 5. den byla hodnota AUC aprepitantu 1. den o 21 % vyšší a 5. den o 36 % vyšší u starších 
jedinců (≥ 65 let) ve srovnání s mladšími dospělými. Hodnota C

max

byla u starších ve srovnání 

s mladšími dospělými 1. den o 10 % vyšší a 5. den o 24 % vyšší. Tyto rozdíly se nepovažovaly za 
klinicky významné. U starších pacientů není třeba dávku nijak upravovat.

Pohlaví: Po perorálním podání jediné 125mg dávky aprepitantu byla hodnota C

max

aprepitantu u žen 

ve srovnání s muži o 16 % vyšší. Poločas aprepitantu je u žen ve srovnání s muži o 25 % nižší 
a k dosažení t

max

dochází zhruba ve stejnou dobu. Tyto rozdíly nejsou považovány za klinicky 

významné. Dávku přípravku EMEND není nutno podle pohlaví pacienta nijak upravovat.

Porucha funkce jater: Mírná porucha funkce jater (Childovo-Pughovo hodnocení, třída A) 
farmakokinetiku aprepitantu v klinicky významné míře neovlivňuje. U pacientů s mírnou poruchou 
funkce jater není třeba dávkování nijak upravovat. Z dostupných dat nelze činit žádné závěry ohledně 
vlivu středně těžké poruchy funkce jater (Childovo-Pughovo hodnocení, třída B) na farmakokinetiku 
aprepitantu. K dispozici nejsou žádné klinické ani farmakokinetické údaje od pacientů s těžkou 
poruchou funkce jater (Childovo-Pughovo hodnocení, třída C).

Porucha funkce ledvin: Pacientům s těžkou poruchou funkce ledvin (CrCl < 30 ml/min) a pacientům 
s terminálním renálním onemocněním (end stage renal disease, ESRD) s potřebou hemodialýzy byla 
podána jednorázová 240mg dávka aprepitantu.

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin se hodnota AUC

0-∞

celkového aprepitantu (nevázaného 

i vázaného na proteiny) ve srovnání se zdravými jedinci snížila o 21 % a hodnota C

max

se snížila 

o 32 %. U pacientů s ESRD podstupujících hemodialýzu se hodnota AUC

0-∞

celkového aprepitantu 

snížila o 42 % a hodnota C

max

se snížila o 32 %. Vzhledem k mírnému poklesu vazby aprepitantu na 

proteiny u pacientů s renálním onemocněním nebyla hodnota AUC farmakologicky aktivní části 
nenavázaného léku u pacientů s poruchou funkce ledvin ve srovnání se zdravými jedinci významně 
ovlivněna. Hemodialýza prováděná 4 nebo 48 hodin po podání dávky neměla na farmakokinetiku 
aprepitantu významný účinek; v dialyzátu bylo zjištěno méně než 0,2 % dávky.

U pacientů s poruchou funkce ledvin ani u pacientů s ESRD podstupujících hemodialýzu není 
zapotřebí dávkování přípravku EMEND nijak upravovat.

Pediatrická populace: v rámci 3denního režimu se u většiny pacientů dávkováním aprepitantu v 
tobolkách (125/80/80 mg) u dospívajících pacientů (ve věku 12 až 17 let) první den dosáhlo AUC

0-

24hod

nad 17 µg•hod/ml s koncentracemi (C

min

) na konci 2. a 3. dne nad 0,4 µg/ml. Medián 

maximálních plazmatických koncentrací (C

max

) byl 1. den přibližně 1,3 µg/ml a tato koncentrace se 

objevila za přibližně 4 hodiny. V rámci 3denního režimu se u většiny pacientů dávkováním 
aprepitantu v prášku pro přípravku perorální suspenze (3/2/2 mg/kg) u pacientů ve věku 6 měsíců až 
méně než 12 let první den dosáhlo AUC

0-24hod

nad 17 µg•hod/ml s koncentracemi (C

min

) na konci 2. a 

3. dne nad 0,1 µg/ml. Medián maximálních plazmatických koncentrací (C

max

) byl první den přibližně 

1,2 µg/ml a tato koncentrace se objevila za 5 až 7 hodin.

Populační farmakokinetická analýza aprepitantu u pediatrických pacientů (ve věku 6 měsíců až 17 let) 
naznačuje, že pohlaví a rasa na farmakokinetiku aprepitantu klinicky významný vliv nemají.

 

43

Vztah mezi koncentrací a účinkem
Studie využívající pozitronovou emisní tomografii (PET) s použitím vysoce specifického značení 
receptorů NK

1

u zdravých mladých mužů ukázaly, že aprepitant prostupuje do mozku a obsazuje 

receptory NK

1

v závislosti na dávce a koncentraci v plazmě. Předpokládá se, že plazmatické 

koncentrace aprepitantu dosažené při 3-denním léčebném režimu s přípravkem EMEND u dospělých 
zajišťují více než 95% obsazení receptorů NK

1

v mozku.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje získané na základě konvenčních studií toxicity, genotoxicity, hodnocení 
kancerogenního potenciálu, reprodukční a vývojové toxicity po jednorázovém a opakovaném podání 
přípravku neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Je však nutno mít na paměti, že systémová 
expozice u hlodavců byla podobná nebo dokonce nižší, než byla terapeutická expozice u člověka při 
dávce 125 mg/80 mg. I když nebyly v reprodukčních studiích s expozičními hodnotami pro člověka 
zjištěny žádné nežádoucí účinky, nelze zejména na základě hodnot expozice použitých u zvířat 
dostatečně posoudit riziko pro člověka.

Ve studii juvenilní toxicity na potkanech, kterým se podával aprepitant od 10. do 63. postnatálního 
dne, docházelo u samic k časnému vaginálnímu otevírání od dávek 250 mg/kg dvakrát denně a u 
samců k opožděné prepuciální separaci, a to od dávek 10 mg/kg dvakrát denně. Nebyl zde žádný 
odstup od klinicky relevantní expozice. Nedošlo k žádným účinkům souvisejícím s léčbou ohledně 
páření, fertility či embryonálního/fetálního vývoje a nevyskytly se žádné patologické změny 
reprodukčních orgánů. Ve studii juvenilní toxicity na psech ošetřovaných od 14. do 42. postnatálního 
dne byla u samců při dávce 6 mg/kg/den pozorována snížená hmotnost varlat a velikost Leydigových 
buněk a u samic při dávkách od 4 mg/kg/den byla pozorována zvýšená hmotnost dělohy, hypertrofie 
dělohy a krčku a otok vaginálních tkání. Nebyl zde žádný odstup od klinicky relevantní expozice 
aprepitantu. Při krátkodobé léčbě podle doporučeného dávkovacího režimu se klinická relevance 
těchto zjištění nepovažuje za pravděpodobnou.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Obsah tobolky
Sacharóza
Mikrokrystalická celulóza (E 460)
Hyprolóza (E 463)
Natrium-lauryl-sulfát 

Obal tobolky (125 mg)
Želatina
Oxid titaničitý (E 171)
Červený oxid železitý (E 172)
Žlutý oxid železitý (E 172)

Obal tobolky (80 mg)
Želatina
Oxid titaničitý (E 171)

Inkoust na potisk
Šelak
Hydroxid draselný
Černý oxid železitý (E 172)

 

44

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

4 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Na trhu jsou dostupné různé velikosti balení obsahující rozdílné síly.

Hliníkový blistr obsahující jednu 80mg tobolku.
Hliníkový blistr obsahující dvě 80mg tobolky.
5 hliníkových blistrů, každý obsahující jednu 80mg tobolku.

Hliníkový blistr obsahující jednu 125mg tobolku.
5 hliníkových blistrů, každý obsahující jednu 125mg tobolku.

Hliníkový blistr obsahující jednu 125mg tobolku a dvě 80mg tobolky.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky pro likvidaci.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Sharp & Dohme Ltd.
Hertford Road, Hoddesdon
Hertfordshire EN 11 9BU
Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/03/262/001
EU/1/03/262/002
EU/1/03/262/003
EU/1/03/262/004
EU/1/03/262/005
EU/1/03/262/006

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 11. listopadu 2003
Datum prodloužení registrace: 22. září 2008

 

45

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.

 

46

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

EMEND 125 mg prášek pro perorální suspenzi

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden sáček obsahuje aprepitantum 125 mg. Po rekonstituci obsahuje 1 ml perorální suspenze 
aprepitantum 25 mg.

Pomocné látky se známým účinkem 
Jeden sáček obsahuje přibližně 125 mg sacharózy a 468,7 mg laktózy (bezvodé).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro perorální suspenzi.

Růžový až světle růžový prášek.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Prevence nauzey a zvracení spojených s vysoce a středně silně emetogenní protinádorovou 
chemoterapií u dětí, batolat a kojenců ve věku 6 měsíců až méně než 12 let.

EMEND prášek pro perorální suspenzi se podává jako součást kombinované terapie (viz bod 4.2).

4.2

Dávkování a způsob podání

Přípravu perorální suspenze a odměření dávky mají provádět pouze zdravotničtí pracovníci.

Dávkování
Pediatrická populace
Kojenci, batolata a děti (ve věku 6 měsíců až méně než 12 let s hmotností od 6 kg)
Přípravek EMEND se podává po dobu 3 dní jako součást léčebného režimu, který zahrnuje 
antagonistu 5-HT

3

. Doporučená dávka přípravku EMEND prášek pro perorální suspenzi je založena na 

hmotnosti, jak je specifikováno v tabulce níže. Přípravek EMEND se podává perorálně 1 hodinu před 
chemoterapií 1., 2. a 3. den. Pokud se 2. a 3. den nepodává žádná chemoterapie, má být  přípravek 
EMEND podáván ráno. Ohledně správného dávkování zvoleného antagonisty 5-HT

3

nahlédněte do 

jeho souhrnu údajů o přípravku (SPC). Pokud se s přípravkem EMEND podává kortikosteroid, jako je 
dexamethason, musí se podat 50 % obvyklé dávky kortikosteroidu (viz body 4.5 a 5.1).

 

47

Doporučená dávka přípravku EMEND perorální suspenze u pediatrických pacientů ve věku 

6 měsíců až méně než 12 let

1 Den

2 Den

3 Den

EMEND 

perorální 
suspenze

25

mg/ml

3 mg/kg perorálně

Maximální dávka 125 mg

2 mg/kg perorálně

Maximální dávka 80 mg

2 mg/kg perorálně

Maximální dávka 80 mg

Účinnost 125mg prášku pro perorální suspenzi nebyla u dospívajících ve věku 12 let a starších 
stanovena. Pro dospívající ve věku 12 až 17 let je k dispozici přípravek EMEND ve formě tobolek
obsahujících 80 nebo 125 mg aprepitantu.

Bezpečnost a účinnost přípravku EMEND prášek pro perorální suspenzi u kojenců mladších 6 měsíců 
nebo s hmotností menší než 6 kg nebyla stanovena. K dispozici nejsou žádné údaje.

Obecně
Údaje o účinnosti při kombinaci s kortikosteroidy a antagonisty 5-HT

3

jsou omezené. Další informace 

o současném podávání s kortikosteroidy jsou uvedeny v bodu 4.5. U současně podávaných léčivých 
přípravků, antagonistů 5-HT

3

nahlédněte do jejich SPC.

Zvláštní populace
Pohlaví
S ohledem na pohlaví není nutno dávku nijak upravovat (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin
U pacientů s poruchou funkce ledvin ani u pacientů v terminálním stádiu renálního onemocnění 
podstupujících hemodialýzu není nutno dávku nijak upravovat (viz bod 5.2).

Porucha funkce jater
U pacientů s mírnou poruchou funkce jater není nutno dávku nijak upravovat. Pokud se týče pacientů 
se středně těžkou poruchou funkce jater, je k dispozici pouze omezené množství dat a nejsou dostupné 
žádné údaje od pacientů s těžkou poruchou funkce jater. Těmto pacientům se aprepitant musí podávat 
opatrně (viz body 4.4 a 5.2).

Způsob podání
Perorální suspenzi je možno užívat bez ohledu na jídlo..
Podrobnosti o přípravě a podávání suspenze, viz bod 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Současné podávání s pimozidem, terfenadinem, astemizolem nebo cisapridem (viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pacienti se středně těžkou až těžkou poruchou funkce jater
Pro pacienty se středně těžkou poruchou funkce jater existuje pouze omezené množství dat a žádné 
údaje nejsou k dispozici pro pacienty s těžkou poruchou funkce jater. U těchto pacientů je nutno 
přípravek EMEND používat s opatrností (viz bod 5.2).

Interakce na CYP3A4
EMEND je nutno podávat s opatrností pacientům současně užívajícím perorálně podávané léčivé 
látky, které se primárně metabolizují cestou CYP3A4 a které mají úzké terapeutické rozmezí, jako je 

 

48

cyklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus, alfentanil, deriváty námelových alkaloidů, fentanyl 
a chinidin (viz bod 4.5). Navíc je nutno k podávání současně s irinotekanem přistupovat s obzvláštní 
opatrností, protože uvedená kombinace by mohla mít za následek zvýšenou toxicitu.

Současné podávání s warfarinem (substrát CYP2C9)
U pacientů dlouhodobě léčených warfarinem je nutno hodnotu mezinárodního normalizovaného 
poměru (INR) pozorně sledovat během léčby přípravkem EMEND a po dobu 14 dnů po každé 3-denní 
léčbě přípravkem EMEND (viz bod 4.5).

Současné podávání s hormonální antikoncepcí
Účinnost hormonální antikoncepce může být během podávání přípravku EMEND a 28 dní poté 
snížena. Během léčby přípravkem EMEND a ještě 2 měsíce po poslední dávce přípravku EMEND je 
třeba používat alternativní nehormonální záložní antikoncepční metody (viz bod 4.5).

Pomocné látky
Přípravek EMEND prášek pro perorální suspenzi obsahuje sacharózu a laktózu. Pacienti se vzácnými 
dědičnými problémy s intolerancí fruktózy nebo galaktózy, malabsorpcí glukózy-galaktózy, vrozeným 
deficitem laktázy nebo deficitem sacharáza-izomaltázy nemají tento přípravek užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Aprepitant (125 mg/80 mg) je substrát, středně silný inhibitor a induktor CYP3A4. Aprepitant je také 
induktor CYP2C9. Během léčby přípravkem EMEND je inhibován CYP3A4. Po ukončení léčby 
přípravkem EMEND dochází k přechodné mírné indukci CYP2C9, CYP3A4 a glukuronidace. Nezdá 
se, že by aprepitant interagoval s P glykoproteinovým transportérem, jak naznačuje nepřítomnost 
interakce aprepitantu s digoxinem.

Účinek aprepitantu na farmakokinetiku dalších léčivých látek
Inhibice CYP3A4
Jako středně silný inhibitor CYP3A4 může aprepitant (125 mg/80 mg) zvýšit plazmatické koncentrace 
současně podávaných léčivých látek, které se metabolizují cestou CYP3A4. Celková expozice 
perorálně podávaným substrátům CYP3A4 se může zvýšit přibližně 3krát během 3denní léčby 
přípravkem EMEND; předpokládá se, že účinek aprepitantu na plazmatické koncentrace intravenózně 
podávaných substrátů CYP3A4 bude menší. Přípravek EMEND se nesmí podávat současně 
s pimozidem, terfenadinem, astemizolem nebo cisapridem (viz bod 4.3). Inhibice CYP3A4 
aprepitantem by mohla mít za následek zvýšené plazmatické koncentrace uvedených léčivých látek, 
což může vyvolat závažné nebo život ohrožující reakce. Při současném podávání přípravku EMEND 
a perorálně podávaných léčivých látek, které jsou metabolizovány převážně prostřednictvím CYP3A4 
a které mají úzké terapeutické rozmezí, jako je cyklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus, 
alfentanil, diergotamin, ergotamin, fentanyl a chinidin, se doporučuje opatrnost (viz bod 4.4).

Kortikosteroidy
Dexamethason: Obvyklou dávku perorálně podaného dexamethasonu je nutno při současném podávání 
s přípravkem EMEND v režimu 125 mg/80 mg snížit přibližně o 50 %. Dávka dexamethasonu 
v klinických studiích nauzey a zvracení vyvolaných chemoterapií byla vybrána s ohledem na interakce 
léčivých látek (viz bod 4.2). Pokud se EMEND podával v léčebném režimu v dávce 125 mg spolu 
s dexamethasonem 20 mg perorálně první den, a poté v dávce 80 mg/den spolu s dexamethasonem 
8 mg perorálně druhý až pátý den, došlo první a pátý den k 2,2násobnému zvýšení hodnoty AUC 
dexamethasonu, který je substrátem CYP3A4.

Methylprednisolon: Při současném podávání s přípravkem EMEND v režimu 125 mg/80 mg je třeba 
obvyklou dávku intravenózně aplikovaného methylprednisolonu snížit přibližně o 25 %, a obvyklou 
dávku perorálně podávaného methylprednisolonu přibližně o 50 %. Pokud se EMEND podával 
v léčebném režimu v dávce 125 mg první den a 80 mg/den 2. a 3. den, zvýšil hodnotu AUC 
methylprednisolonu, který je substrátem CYP3A4, 1. den 1,3krát a 3. den 2,5krát v případě, že se 
methylprednisolon podával současně intravenózně v dávce 125 mg 1. den a perorálně v dávce 40 mg 
2. a 3. den.

 

49

V průběhu kontinuální léčby methylprednisolonem se může hodnota AUC methylprednisolonu 
koncem 2týdenního období po zahájení podávání přípravku EMEND snížit v důsledku indukčního 
účinku aprepitantu na CYP3A4. Lze očekávat, že tento účinek bude u perorálně podávaného
methylprednisolonu výraznější.

Chemoterapeutické léčivé přípravky
Ve farmakokinetických studiích neměl EMEND při podávání v režimu 125 mg 1. den a 80 mg/den 2. 
a 3. den vliv na farmakokinetiku docetaxelu podaného intravenózně 1. den nebo vinorelbinu podaného 
intravenózně 1. nebo 8. den. Protože účinek přípravku EMEND na farmakokinetiku perorálně 
podávaných substrátů CYP3A4 je větší než účinek přípravku EMEND na farmakokinetiku 
intravenózně podávaných substrátů CYP3A4, nelze vyloučit interakce s perorálně podávanými 
chemoterapeutickými léčivými přípravky, které se biotransformují převážně nebo částečně cestou 
CYP3A4 (např. etoposid, vinorelbin). U pacientů dostávajících léčivé přípravky, které se metabolizují 
především nebo částečně CYP3A4, se doporučuje opatrnost, přičemž může být vhodné tyto pacienty 
dodatečně sledovat (viz bod 4.4). Po uvedení na trh byly hlášeny při současném podávání aprepitantu 
a ifosfamidu případy neurotoxicity, což je potenciální nežádoucí účinek ifosfamidu.

Imunosupresiva
V průběhu 3denního režimu léčby nauzey a zvracení vyvolaných chemoterapií se předpokládá 
přechodné střední zvýšení následované mírným poklesem expozice imunosupresivům 
metabolizovaným prostřednictvím CYP3A4 (např. cyklosporin, takrolimus, everolimus a sirolimus). 
S ohledem na krátké trvání 3denního režimu a na časově závislé omezené změny expozice se během 
3 dnů současného podávání s přípravkem EMEND snížení dávky imunosupresiv nedoporučuje.

Midazolam
Při současném podávání midazolamu nebo jiných benzodiazepinů metabolizovaných cestou CYP3A4 
(alprazolam, triazolam) spolu s přípravkem EMEND (125 mg/80 mg) je nutno vzít v úvahu možné 
účinky zvýšených plazmatických koncentrací těchto léčivých přípravků.

EMEND zvýšil hodnotu AUC midazolamu, který je citlivým substrátem CYP3A4, 2,3krát 1. den 
a 3,3krát 5. den, pokud byl midazolam podán perorálně v jediné 2mg dávce 1. a 5. den léčebného 
režimu s přípravkem EMEND v dávce 125 mg 1. den a 80 mg/den 2. až 5. den.

V jiné studii s intravenózní aplikací midazolamu se EMEND podával v dávce 125 mg 1. den 
a 80 mg/den 2. a 3. den a midazolam v dávce 2 mg se aplikoval intravenózně před zahájením 3denního 
léčebného režimu s přípravkem EMEND a 4., 8., a 15. den. EMEND zvýšil hodnotu AUC 
midazolamu o 25 % 4. den a snížil hodnotu AUC midazolamu o 19 % 8. den a o 4 % 15. den. Tyto 
účinky nebyly považovány za klinicky významné.

Ve třetí studii s intravenózní a perorální aplikací midazolamu se EMEND podával v dávce 125 mg 
1. den a 80 mg/den 2. a 3. den společně s ondansetronem 32 mg 1. den, dexamethasonem 12 mg 1. den 
a 8 mg 2. až 4. den. Tato kombinace (tedy EMEND, ondansetron a dexamethason) snížila hodnotu 
AUC perorálního midazolamu o 16 % 6. den, o 9 % 8. den, o 7 % 15. den a o 17 % 22. den. Tyto 
účinky nebyly považovány za klinicky významné.

Byla provedena dodatečná studie intravenózního podávání midazolamu a přípravku EMEND. 
Midazolam v dávce 2 mg byl podán intravenózně 1 hodinu po perorálně podané jedné 125mg dávce 
přípravku EMEND. Plazmatická hodnota AUC midazolamu se zvýšila 1,5krát. Tento účinek nebyl 
považován za klinicky významný.

Indukce
Jako mírný induktor CYP2C9, CYP3A4 a glukuronidace může aprepitant během dvou týdnů po 
zahájení a léčbě snižovat plazmatické koncentrace substrátů eliminovaných těmito cestami. Tento 
účinek se může projevit až po skončení třídenní léčby přípravkem EMEND. U substrátů CYP2C9 a 
CYP3A4 je indukce přechodná s dosažením maxima účinku 3 až 5 dní po skončení třídenní léčebné 
kúry přípravkem EMEND. Účinek se zachovává po dobu několika dní, poté se zvolna ztrácí a dva 

 

50

týdny po skončení léčby přípravkem EMEND je již klinicky nevýznamný. Mírnou indukci 
glukuronidace lze pozorovat i při perorálním podávání aprepitantu v dávce 80 mg po dobu 7 dní. 
Údaje ohledně účinku na CYP2C8 a CYP2C19 nejsou k dispozici. Opatrnost se doporučuje 
v případech, kdy se v daném období podávají warfarin, acenokumarol, tolbutamid, fenytoin nebo jiné 
léčivé látky, o nichž je známo, že jsou metabolizovány CYP2C9.

Warfarin
U pacientů dlouhodobě léčených warfarinem je třeba pozorně sledovat protrombinový čas (INR) 
během léčby přípravkem EMEND a po dobu 2 týdnů po každé 3denní léčbě přípravkem EMEND 
z důvodu chemoterapií vyvolané nauzey a zvracení (viz bod 4.4). Jestliže se podala jediná 125mg 
dávka přípravku EMEND 1. den a dávka 80 mg/den 2. a 3. den zdravým jedincům ve stabilizovaném 
stavu při dlouhodobé léčbě warfarinem, neměl EMEND 3. den žádný účinek na hodnotu plazmatické 
AUC pro R(+) ani S(-) warfarin, nicméně 5 dní po skončení podávání přípravku EMEND, ale došlo ke 
34% snížení dolní hodnoty koncentrace S(-) warfarinu (substrátu CYP2C9) spolu se 14% poklesem 
hodnoty INR.

Tolbutamid
Pokud se EMEND podával v dávce 125 mg 1. den a v dávce 80 mg/den 2. a 3. den, snížil 4. den 
hodnotu AUC tolbutamidu (substrátu CYP2C9) o 23 %, 8. den o 28 %, a 15. den o 15 % v případě, že 
se jediná 500mg dávka tolbutamidu podala perorálně před zahájením 3denní kúry s přípravkem 
EMEND a pak 4., 8., a 15. den.

Hormonální antikoncepce
Účinnost hormonální antikoncepce může být během podávání přípravku EMEND a po dobu 28 dní 
poté snížena. Během léčby přípravkem EMEND a ještě 2 měsíce po poslední dávce přípravku 
EMEND je třeba používat alternativní nehormonální záložní antikoncepční metody.

V klinické studii byly 1. až 21. den podávány jednorázové dávky perorální antikoncepce obsahující 
ethinylestradiol a norethisteron spolu s přípravkem EMEND, podávaným v režimu v dávce 125 mg 
8. den a 80 mg/den 9. a 10. den s ondansetronem v dávce 32 mg podaným intravenózně 8. den 
a dexamethasonem v dávce 12 mg podaným perorálně 8. den a dále 8 mg/den 9., 10. a 11. den. V této 
studii se minimální koncentrace ethinylestradiolu snížily 9. až 21. den až o 64 % a minimální 
koncentrace norethisteronu až o 60 %. 

Antagonisté 5-HT

3

V klinických studiích lékových interakcí nevykazoval aprepitant žádné klinicky významné účinky 
na farmakokinetiku ondansetronu, granisetronu nebo hydrodolasetronu (aktivní metabolit 
dolasetronu).

Účinky jiných léčivých přípravků na farmakokinetiku aprepitantu
K současnému podávání přípravku EMEND s léčivými látkami, které inhibují aktivitu CYP3A4 
(např. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, klarithromycin, telithromycin, nefazodon 
a inhibitory proteázy), je třeba přistupovat opatrně, protože se předpokládá, že tato kombinace povede 
k několikanásobnému zvýšení plazmatické koncentrace aprepitantu (viz bod 4.4).

Je nutno se vyvarovat současného podávání přípravku EMEND s léčivými látkami, které silně 
indukují aktivitu CYP3A4 (např. s rifampicinem, fenytoinem, karbamazepinem, fenobarbitalem), 
protože tato kombinace vede ke snížení plazmatických koncentrací aprepitantu, což může vést ke 
snížení účinnosti přípravku EMEND. Současné podávání přípravku EMEND s bylinnými přípravky 
obsahujícími třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) se nedoporučuje.

Ketokonazol
Jestliže se podal aprepitant v jediné 125mg dávce 5. den 10denního léčebného režimu se silným 
inhibitorem CYP3A4 ketokonazolem podaným v dávce 400 mg/den, zvýšila se hodnota AUC 
aprepitantu přibližně 5krát a střední hodnota terminálního poločasu aprepitantu se zvýšila přibližně 
3krát.

 

51

Rifampicin
Jestliže se podal aprepitant v jediné 375 mg dávce 9. den 14denního léčebného režimu se silným 
induktorem CYP3A4 rifampicinem podaným v dávce 600 mg/den, snížila se hodnota AUC 
aprepitantu o 91 % a střední hodnota terminálního poločasu aprepitantu se snížila o 68 %.

Pediatrická populace
Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Antikoncepce u mužů a žen
Účinnost hormonální antikoncepce může být během podávání přípravku EMEND a 28 dní poté 
snížena. Během léčby přípravkem EMEND a 2 měsíce po poslední dávce přípravku EMEND je nutno 
používat alternativní nehormonální záložní antikoncepční metody (viz body 4.4 a 4.5).

Těhotenství
Nejsou dostupné žádné klinické údaje týkající se těhotenství vystavených aprepitantu. Potenciální 
reprodukční toxicita aprepitantu nebyla zcela stanovena, protože míry expozice vyšší než hodnoty 
terapeutické expozice u člověka při dávce 125 mg/80 mg nebylo možno ve studiích se zvířaty 
dosáhnout. Tyto studie nenaznačily žádné přímé ani nepřímé škodlivé účinky na průběh těhotenství, 
embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3). Možné účinky na reprodukci 
změn v regulaci neurokininů nejsou známy. EMEND nemá být během těhotenství podáván, pokud to 
není nezbytně nutné.

Kojení
Aprepitant se vylučuje do mléka kojících potkanů. Není známo, zda se aprepitant vylučuje do lidského 
mateřského mléka, a proto se kojení během léčby přípravkem EMEND nedoporučuje.

Fertilita
Potenciál aprepitantu navodit účinky na fertilitu nebyl dosud plně popsán, protože expozičních hladin 
přesahujících terapeutickou expozici u lidí nemohlo být ve studiích na zvířatech dosaženo. Tyto studie 
fertility neukazují na přímé nebo nepřímé škodlivé účinky ohledně páření, fertility, 
embryonálního/fetálního vývoje či počtu a motility spermií (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek EMEND může mít mírný vliv na schopnost jezdit na kole nebo obsluhovat stroje. Po užití 
přípravku EMEND se mohou objevit závratě a únava (viz bod 4.8).

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu
Profil bezpečnosti aprepitantu byl hodnocen přibližně u 6 500 dospělých ve více než 50 studiích a 184 
dětí a dospívajících ve 2 kontrolovaných pediatrických klinických studiích.

Nejčastějšími nežádoucími účinky, uváděnými ve vyšším výskytu u dospělých léčených režimem 
s aprepitantem než standardní terapií, u pacientů léčených vysoce emetogenní chemoterapií byly: 
škytavka (4,6 % oproti 2,9 %), zvýšení ALT (2,8 %, oproti 1,1 %), dyspepsie (2,6 %, oproti 2,0 %), 
zácpa (2,4 %, oproti 2,0 %), bolest hlavy (2,0 %, oproti 1,8 %) a snížení chuti k jídlu (2,0 %, oproti 
0,5 %). Nejčastějším nežádoucím účinkem uváděným ve vyšším výskytu u pacientů léčených režimem 
s aprepitantem než standardní terapií u dospělých léčených středně emetogenní chemoterapií byla 
únava (1,4 %, oproti 0,9 %).

Nejčastějšími nežádoucími účinky hlášenými s vyšší incidencí u pediatrických pacientů léčených 
tímto režimem aprepitantu než u kontrolního režimu během léčby emetogenní protinádorovou 
chemoterapií byla škytavka (3,3 % versus 0,0 %) a zarudnutí (1,1 % versus 0,0 %).

 

52

Tabulkový seznam nežádoucích účinků
Následující nežádoucí účinky byly pozorovány v souhrnné analýze studií s vysoce emetogenní 
chemoterapií a středně emetogenní chemoterapií u pacientů léčených režimem s aprepitantem s vyšší 
incidencí než při standardní terapii nebo po uvedení přípravku na trh. Kategorie frekvence uvedené 
v tabulce jsou založeny na studiích u dospělých; pozorované frekvence v pediatrických studiích byly 
podobné nebo nižší, není-li v tabulce uvedeno. Některé méně časté nežádoucí účinky v dospělé 
populaci nebyly pozorovány v pediatrických studiích 

Frekvence jsou definovány jako: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 
až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) a velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných 
údajů nelze určit).

Třída orgánových systémů

Nežádoucí účinek

Frekvence

Infekce a infestace

kandidóza, stafylokokové infekce

vzácné

Poruchy krve a lymfatického 
systému

febrilní neutropenie, anemie

méně časté

Poruchy imunitního systému

hypersenzitivní reakce včetně anafylaktických 
reakcí

není známo

Poruchy metabolismu a výživy

snížení chuti k jídlu

časté

polydipsie

vzácné

Psychiatrické poruchy

úzkost

méně časté

dezorientace, euforická nálada

vzácné

Poruchy nervového systému

bolest hlavy

časté

závrať, somnolence

méně časté

kognitivní poruchy, letargie, poruchy vnímání 
chutí

vzácné

Poruchy oka

konjunktivitida

vzácné

Poruchy ucha a labyrintu

tinnitus

vzácné

Srdeční poruchy

palpitace

méně časté

bradykardie, kardiovaskulární porucha

vzácné

Cévní poruchy

návaly horka/zarudnutí

méně časté

Respirační, hrudní 
a mediastinální poruchy

škytavka

časté

bolest 

v orofaryngu, 

kýchání, 

kašel, 

postnazální  zatékání  hlenu (postnasal  drip), 
podráždění hrdla

vzácné

Gastrointestinální poruchy

zácpa, dyspepsie

časté

říhání, nauzea

, zvracení

, gastroesofageální 

refluxní choroba, bolest břicha, sucho 
v ústech, flatulence

méně časté

perforace duodenálního vředu, stomatitida, 
abdominální distenze, tvrdá stolice, 
neutropenická kolitida

vzácné

Poruchy kůže a podkožní tkáně

vyrážka, akné 

méně časté

fotosenzitivní reakce, hyperhidróza, 
seborea, kožní léze, svědivá vyrážka, 
Stevens

Johnsonův syndrom/toxická 

epidermální nekrolýza

vzácné

svědění, kopřivka

není známo

Poruchy svalové a kosterní 
soustavy a pojivové tkáně

svalová slabost, svalové spasmy 

vzácné

Poruchy ledvin a močových cest dysurie 

méně časté

polakisurie

vzácné

 

53

Třída orgánových systémů

Nežádoucí účinek

Frekvence

Celkové poruchy a reakce 
v místě aplikace

únava

časté

astenie, celkový pocit nemoci 

méně časté

edém, pocit nepohody na hrudi, poruchy chůze

vzácné

Vyšetření

zvýšení ALT

časté

zvýšení AST, zvýšení alkalické fosfatázy 

méně časté

pozitivní test na červené krvinky v moči, 
zvýšení hladiny sodíku v krvi, pokles tělesné 
hmostnosti, pokles počtu neutrofilů, 
přítomnost glukózy v moči, zvýšená tvorba 
moči

vzácné

Nausea a zvracení byly parametry účinnosti v prvních 5-ti dnech následujících po chemoterapeutické léčbě a byly hlášeny 

jako nežádoucí příhody pouze poté.

Popis vybraných nežádoucích účinků
Profily nežádoucích reakcí u dospělých v prodloužených studiích s vysoce nebo středně emetogenní 
chemoterapií s opakovanými až 6 dalšími cykly chemoterapie byly celkově podobné jako profily 
pozorované v 1. cyklu.

V další aktivním komparátorem kontrolované klinické studii u 1 169 pacientů léčených aprepitantem 
a vysoce emetogenní terapií byl profil nežádoucích účinků obecně podobný profilu, který byl 
pozorovaný v ostatních studiích s vysoce emetogenní terapií s aprepitantem.

U dospělých pacientů léčených aprepitantem pro pooperační nevolnost a zvracení (PONV) byly 
pozorovány další nežádoucí reakce s větším výskytem než u ondansetronu: bolest horní poloviny 
břicha, abnormální střevní zvuky, zácpa*, dysartrie, dušnost, hypoestézie, insomnie, mióza, nevolnost, 
smyslové poruchy, žaludeční dyskomfort, subileus*, snížená ostrost vidění, sípot.

*Hlášeno u pacientů užívajících vyšší dávky aprepitantu.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

.

4.9

Předávkování

V případě předávkování je nutno EMEND vysadit a zajistit obecnou podpůrnou léčbu a sledování 
pacienta. Vzhledem k antiemetickému účinku aprepitantu může snaha o vyvolání zvracení pomocí 
léčivých přípravků selhat.

Aprepitant nelze odstranit hemodialýzou.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiemetika a antinauzeancia, ATC kód: A04AD12

Aprepitant je selektivní antagonista s vysokou afinitou pro receptory neurokininu 1 (NK

1

) lidské 

substance P.

Třídenní režim aprepitantu u dospělých
Ve 2 randomizovaných, dvojitě zaslepených studiích zahrnujících celkem 1 094 pacientů léčených 
chemoterapií obsahující cisplatinu ≥ 70 mg/m

2

, byl aprepitant v kombinaci s léčebným režimem 

ondansetron/dexamethason (viz bod 4.2) srovnáván se standardním režimem (placebo plus 

 

54

ondansetron 32 mg aplikovaný intravenózně 1. den plus dexamethason 20 mg perorálně podaný 1. den 
a 8 mg perorálně dvakrát denně 2. až 4. den). I když se v klinických hodnoceních používala 32mg 
intravenózní dávka ondansetronu, nejedná se již o doporučenou dávku. Ohledně příslušného 
dávkování zvoleného antagonisty 5-HT

3

viz informace o daném přípravku.

Účinnost se hodnotila pomocí následujícího souhrnného parametru: úplná odpověď (definovaná jako 
žádné emetické epizody, bez použití „záchranné“ terapie) primárně v 1. cyklu. Výsledky se hodnotily 
v každé studii jednotlivě a pak pro tyto 2 studie dohromady.

Přehled hlavních výsledků studií z kombinované analýzy je uveden v tabulce 1.

Tabulka 1

Procenta dospělých pacientů léčených vysoce emetogenní chemoterapií s odpovědí na léčbu podle 

léčebných skupin a fáze – 1. cyklus

SOUHRNNÝ 

PARAMETR

Režim 

s aprepitantem

(N = 521)

%

Standardní 

terapie

(N = 524)

%

Rozdíly*

         %          (95% CI)

Úplná odpověď (bez zvracení a „záchranné“ terapie)

Celkem (0-120 hodin)

67,7

47,8

19,9

(14,0, 25,8)

0-24 hodin

86,0

73,2

12,7

(7,9, 17,6)

25-120 hodin

71,5

51,2

20,3

(14,5, 26,1)

JEDNOTLIVÁ KRITÉRIA

Bez zvracení (žádné emetické epizody bez ohledu na použití „záchranné“ terapie)

Celkem (0-120 hodin)

71,9

49,7

22,2

(16,4, 28,0)

0-24 hodin

86,8

74,0

12,7

(8,0, 17,5)

25-120 hodin

76,2

53,5

22,6

(17,0, 28,2)

Bez významné nevolnosti (maximálně VAS <25 mm na stupnici 0-100 mm)

Celkem (0-120 hodin)

72,1

64,9

7,2

(1,6, 12,8)

25-120 hodin

74,0

66,9

7,1

(1,5, 12,6)

* Intervaly spolehlivosti (CI) byly vypočítány bez korekce pro pohlaví a současnou chemoterapii, které byly zahrnuty do 

primární analýzy míry pravděpodobnosti a logistických modelů.

Jeden pacient v režimu pouze s aprepitantem měl data v akutní fázi a byl vyřazen z celkové a prodloužené fáze analýzy: 

jeden pacient pouze ve standardním režimu měl pouze data v prodloužené fázi a byl vyřazen z celkové a akutní fáze 
analýzy.

Odhad doby první epizody zvracení v kombinované analýze je zobrazen vynesením hodnot metodou 
Kaplana-Meiera v grafu 1.

 

55

Graf 1

Procento dospělých pacientů léčených vysoce emetogenní chemoterapií, 

u nichž nedošlo k epizodě zvracení – 1. cyklus

Čas (v hodinách)

0

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

0

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

P

ro

ce

nt

pa

ci

en

Léčebný režim s aprepitantem (N=520)

Standardní léčba (N=523)

Statisticky významné rozdíly v účinnosti byly pozorovány v každé z těchto 2 jednotlivých studií.

V těchto stejných 2 klinických studiích pokračovalo 851 dospělých pacientů v prodloužené studii 
s opakovanými až 5 dalšími cykly chemoterapie. Účinnost režimu s aprepitantem zůstala během všech 
cyklů zřejmě zachována.

V randomizované, dvojitě zaslepené studii s celkovým počtem 866 dospělých pacientů (864 žen, 
2 muži) léčených chemoterapií, která zahrnovala cyklofosfamid 750–1 500 mg/m

2

 nebo 

cyklofosfamid 500–1 500 mg/m

2

a doxorubicin (

 60 mg/m

2

) nebo epirubicin (

 100 mg/m

2

), byl 

aprepitant v kombinaci s režimem obsahujícím ondansetron/dexamethason (viz bod 4.2) srovnáván se 
standardní terapií (placebo plus ondansetron 8 mg perorálně (dvakrát 1. den a každých 12 hodin 2. a 
3. den) plus dexamethason 20 mg perorálně 1. den).

Účinnost se hodnotila pomocí souhrnného parametru: úplná odpověď (definovaná jako žádné emetické 
epizody a nepoužití záchranné terapie) primárně během 1. cyklu.

Přehled hlavních výsledků studie je uveden v Tabulce 2.

Tabulka 2

Procenta dospělých pacientů odpovídajících na léčbu podle léčebné skupiny a fáze – 1. cyklus

středně emetogenní chemoterapie

SOUHRNNÝ 

PARAMETR

Režim 

s aprepitante

m

(N = 433)

%

Standardní

terapie

(N = 424)

%

Rozdíly*

        %             (95 % CI)

CoÚplná odpověď (bez zvracení a „záchranné“ terapie)

Celkem (0-120 hodin)
0-24 hodin
25-120 hodin

50,8
75,7
55,4

42,5
69,0
49,1

8,3
6,7
6,3

(1,6, 15,0)
(0,7, 12,7)
(-0,4, 13,0)

 

56

SOUHRNNÝ 

PARAMETR

Režim 

s aprepitante

m

(N = 433)

%

Standardní

terapie

(N = 424)

%

Rozdíly*

        %             (95 % CI)

JEDNOTLIVÁ KRITÉRIA

No Bez zvracení (žádné emetické epizody bez ohledu na použití „záchranné“ terapie)

Celkem (0-120 hodin)
0-24 hodin
25-120 hodin

75,7
87,5
80,8

58,7
77,3
69,1

17,0
10,2
11,7

(10,8, 23,2)
(5,1, 15,3)
(5,9, 17,5)

No Bez významné nevolnosti (maximálně VAS <25 mm na stupnici 0-100 mm)

Celkem (0-120 hodin)
0-24 hodin
25-120 hodin

60,9
79,5
65,3

55,7
78,3
61,5

5,3
1,3
3,9

(-1,3, 11,9)
(-4,2, 6,8)
(-2,6, 10,3)

 Intervaly spolehlivosti byly vypočítány bez korekce na věkovou kategorii (<55 let, ≥55 let) a skupiny hodnotících lékařů, 
které byly zahrnuty do primární analýzy míry pravděpodobnosti a logistických modelů.

Jeden pacient v režimu pouze s aprepitantem měl data v akutní fázi a byl vyřazen z celkové a prodloužené fáze analýzy.

Ve stejné klinické studii pokračovalo 744 dospělých pacientů v prodloužené studii s opakovanými až 
3 dalšími cykly chemoterapie. Účinnost režimu s aprepitantem zůstala během všech cyklů zřejmě 
zachována.

Ve druhé multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené studii s paralelní skupinou byl režim 
s aprepitantem porovnáván se standardní léčbou u 848 dospělých pacientů (652 žen, 196 mužů), 
kterým byl podáván chemoterapeutický režim, který zahrnoval jakékoli intravenózní dávky 
oxaliplatiny, karboplatiny, epirubicinu, idarubicinu, ifosfamidu, irinotekanu, daunorubicinu, 
doxorubicinu; cyklofosfamid intravenózně (< 1 500 mg/m

2

) nebo cytarabin intravenózně (>1 g/m

2

). 

Pacientům, kterým byl podáván režim s aprepitantem, byla chemoterapie podávána na různé typy 
nádorů, včetně 52 % s karcinomem prsu, 21 % s gastrointestinálními karcinomy včetně kolorektálního 
karcinomu, 13 % s karcinomem plic a 6 % s gynekologickými karcinomy. Režim s aprepitantem 
v kombinaci s režimem ondansetron/dexamethason (viz bod 4.2) byl porovnáván se standardní léčbou 
(placebo v kombinaci s ondansetronem 8 mg perorálně (dvakrát 1. den a každých 12 hodin 2. a 3. den) 
plus dexamethason 20 mg perorálně 1. den).

Účinnost byla založena na vyhodnocení následujících primárních a klíčových sekundárních cílových 
parametrů účinnosti: žádné zvracení za celou dobu (0 až 120 hodin po chemoterapii), vyhodnocení 
bezpečnosti a snášenlivosti režimu s aprepitantem při chemoterapií vyvolané nevolnosti a zvracení 
(CINV) a úplná odpověď (definovaná jako žádné zvracení a žádné použití záchranné léčby) za celou 
dobu (0 až 120 hodin po chemoterapii). Navíc byla sledována jako exploratorní cílový parametr 
účinnosti, „Žádná významná nauzea“ (No Significant Nausea) za celou dobu (0 až 120 hodin po 
chemoterapii), jak v akutní, tak i prodloužené fázi formou post-hoc analýzy.

Souhrn klíčových výsledků studie je uveden v Tabulce 3.

 

57

Tabulka 3

Procento dospělých pacientů odpovídajících na léčbu podle léčebné skupiny a fáze pro studii 2 –

cyklus 1

středně emetogenní chemoterapie

Režim 

s aprepi-

tantem

(N = 425) 

%

Standardní 

léčba

(N = 406)

%

Rozdíly*

        %             (95% CI)

Úplná odpověď (žádné zvracení a žádná záchranná léčba)

Celkem (0-120 hodin)
0-24 hodin
25-120 hodin

68,7
89,2
70,8

56,3
80,3
60,9

12,4

8,9
9,9

(5,9, 18,9)
(4,0, 13,8)
(3,5, 16,3)

Žádná emeze (žádné emetické epizody bez ohledu na použití záchranné léčby)

Celkem (0-120 hodin)
0-24 hodin
25-120 hodin

76,2
92,0
77,9

62,1
83,7
66,8

14,1

8,3

11,1

(7,9, 20,3)
(3,9, 12,7)
(5,1, 17,1)

Žádná významná nauzea (maximální VAS <25 mm na stupnici 0-100 mm)

Celkem (0-120 hodin)
0-24 hodin
25-120 hodin

73,6
90,9
74,9

66,4
86,3
69,5

7,2
4,6
5,4

(1,0, 13,4)
(0,2, 9,0)
(-0,7, 11,5)

*Intervaly spolehlivosti byly vypočteny bez úpravy podle pohlaví a oblasti, které byly zařazeny v primární analýze za použití 
logistických modelů.

Přínos kombinované terapie s aprepitantem u celé hodnocené populace byl dán zejména výsledky 
pozorovanými u pacientů se slabou kontrolou při standardním režimu, jako jsou ženy, i když výsledky 
byly numericky lepší bez ohledu na věk, typ tumoru nebo pohlaví. Úplné odpovědi bylo dosaženo 
u 209/324 (65 %) v případě režimu s aprepitantem a u 161/320 (50 %) při standardní terapii u žen 
a u mužů šlo v případě režimu s aprepitantem u 83/101 (82 %) a při standardní terapii u 68/87 (78 %).

Pediatrická populace
V randomizované, dvojitě zaslepené klinické studii, kontrolované aktivním komparátorem, která 
zahrnovala 302 dětí a dospívajících (ve věku 6 měsíců až 17 let), kterým se podávala středně silně 
nebo vysoce emetogenní chemoterapie, se režim s aprepitantem porovnával s kontrolním režimem 
prevence CINV. Účinnost režimu s aprepitantem byla hodnocena při jednom cyklu (cyklus 1). Pacienti 
měli v následných cyklech  (volitelné cykly 2 až 6) možnost dostávat aprepitant v otevřeném 
uspořádání; v těchto volitelných cyklech však účinnost hodnocena nebyla. Režim s aprepitantem u 
dospívajících ve věku 12 až 17 let (n=47) sestával z přípravku EMEND tobolky 125 mg podávaného 
perorálně 1. den a z 80 mg/den 2. a 3. den v kombinaci s ondansetronem 1. den. Režim s aprepitantem 
u dětí ve věku 6 měsíců až méně než 12 let (n=105) sestával z přípravku EMEND prášek pro perorální 
suspenzi podávaného v dávce 3,0 mg/kg (do dávky 125 mg) perorálně 1. den a v dávce 2,0 mg/kg (do 
dávky 80 mg) perorálně 2. a 3. den v kombinaci s ondansetronem 1. den. Kontrolní režim u 
dospívajících ve věku 12 až 17 let (n=48) a dětí ve věku 6 měsíců až méně než 2 let (n=102) sestával 
z placeba místo aprepitantu 1., 2. a 3. den v kombinaci s ondansetronem 1. den. Přípravek EMEND 
nebo placebo a ondansetron se podávaly 1 hodinu, respektive 30 minut před zahájením chemoterapie. 
Jako součást antiemetického režimu pro pediatrické pacienty byl u obou věkových skupin povolen 
intravenózní dexamethason, a to podle rozhodnutí lékaře. U pediatrických pacientů léčených 
aprepitantem bylo požadováno snížení (50%) dávky dexamethasonu. U pediatrických pacientů 
léčených kontrolním režimem nebylo snížení dávky požadováno. Z pediatrických pacientů používalo v 
1. cyklu ve skupině léčené režimem s aprepitantem dexamethason 29 % zúčastněných a ve skupině s 
kontrolním režimem 28 % zúčastněných.

 

58

Antiemetická aktivita přípravku EMEND byla hodnocena během 5denního (120 hodin) období po 
zahájení chemoterapie 1. den. Primárními kritérii hodnocení byla úplná odpověď v pozdní fázi (25 až 
120 hodin po zahájení chemoterapie) v 1. cyklu. Souhrn klíčových výsledků studie je uveden v 
Tabulce 4.

Tabulka 4

Počet (%) pediatrických pacientů s úplnou odpovědí a bez zvracení podle léčebné skupiny a fáze – 1. 

cyklus (populace všech zařazených pacientů)

Režim s aprepitanten

n/m (%)

Kontrolní režim

n/m (%)

PRIMÁRNÍ KRITÉRIUM HODNOCENÍ
Úplná odpověď

*

– pozdní fáze

77/152 (50,7)

39/150 (26,0)

DALŠÍ PŘEDEM DEFINOVANÁ KRITÉRIA HODNOCENÍ
Úplná odpověď

*

– akutní fáze

101/152 (66,4)

78/150 (52,0)

Úplná odpověď

*

– úplná fáze

61/152 (40,1)

30/150 (20,0)

Bez zvracení

§

– úplná fáze

71/152 (46,7)

32/150 (21,3)

*

Úplná  odpověď  =  žádné  zvracení  ani  říhání  nebo  zvedání  žaludku  naprázdno  a  žádné  použití 

záchranné medikace.

p < 0,01 v porovnání s kontrolním režimem

p < 0,05 v porovnání s kontrolním režimem

§

Žádné zvracení = žádné zvracení ani říhání nebo zvedání žaludku naprázdno

n/m = počet pacientů s požadovanou odpovědí/počet pacientů zařazených v daný okamžik.
Akutní fáze: 0 až 24 hodin po zahájení chemoterapie.
Pozdní fáze: 25 až 120 hodin po zahájení chemoterapie.
Úplná fáze: 0 až 120 hodin po zahájení chemoterapie.

Odhadovaná doba do prvního zvracení po zahájení léčby chemoterapií byla u režimů s aprepitantem 
delší (odhadovaný medián času do prvního zvracení byl 94,5 hodiny) v porovnání se skupinou s 
kontrolním režimem (odhadovaný medián času do prvního zvracení byl 26,0 hodiny), jak je uvedeno 
Kaplan-Meierovými křivkami na Grafu 2.

Graf 2

Doba do první epizody zvracení od začátku podávání chemoterapie pediatrickým pacientům v celkové 

fázi 1. cyklu (populace všech zařazených pacientů)

Analýza účinnosti u subpopulací v 1. cyklu prokázala, že režim s aprepitantem poskytoval lepší 
kontrolu než kontrolní režim, pokud jde o kritérium hodnocení úplná odpověď, a to bez ohledu na 
věkovou kategorii, pohlaví, podání dexamethasonu k antiemetické profylaxi a emetogenitu 
chemoterapie.

 

59

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika aprepitantu má nelineární charakter. Clearance i absolutní biologická dostupnost se 
se zvyšováním dávky snižují.

Absorpce
Střední hodnota biologické dostupnosti perorálně podaného aprepitantu činí 67 % u 80mg tobolky 
a 59 % u 125mg tobolky. Průměrné maximální plazmatické koncentrace (C

max

) aprepitantu byly 

dosaženy přibližně po 4 hodinách (t

max

). Perorální podání tobolky spolu se standardní snídaní 

s kalorickou hodnotou přibližně 800 kcal vedlo až k 40% zvýšení hodnoty AUC aprepitantu. Toto 
zvýšení se nepovažuje za klinicky významné.

Farmakokinetika aprepitantu má nelineární charakter v celém rozsahu klinických dávek. U mladých 
zdravých dospělých jedinců bylo zvýšení hodnoty AUC

0-∞

o 26 % větší, než byla proporcionální dávka 

mezi jednotlivými 80mg a 125mg dávkami podanými v nasyceném stavu.

Po perorálním podání jedné 125mg dávky přípravku EMEND 1. den a dávky 80 mg jednou denně 
2. a 3. den dosáhla hodnota AUC

0-24hod.

(střední hodnota ± standardní odchylka) 19,6 ± 2,5 µg

 hod/ml 

1. den a 21,2 ± 6,3 µg

 hod/ml 3. den. Hodnota C

max

činila 1. den 1,6 ± 0,36 µg/ml a 3. den 

1,4 ± 0,22 µg/ml.

Distribuce
Aprepitant se ve vysoké míře váže na proteiny, se střední hodnotou 97 %. Geometrická střední 
hodnota zdánlivého distribučního objemu v rovnovážném stavu (Vd

ss

) je u člověka přibližně 66 litrů.

Biotransformace
Aprepitant prochází rozsáhlou biotransformací. U zdravých mladých dospělých jedinců vykazuje 
aprepitant po dobu 72 hodin po jednorázové intravenózní aplikaci 100 mg [

14

C]-fosaprepitantu, což je 

proléčivo aprepitantu, v plazmě přibližně 19 % radioaktivity, což ukazuje na značnou přítomnost 
metabolitů v plazmě. V lidské plazmě bylo zjištěno dvanáct metabolitů aprepitantu. Metabolismus 
aprepitantu probíhá ve velké míře cestou oxidace v morfolinovém kruhu a jeho postranních řetězcích a
výsledné metabolity jsou pouze slabě aktivní. In vitro studie s lidskými jaterními mikrozómy ukázaly, 
že aprepitant se biotransformuje primárně cestou CYP3A4, případně s malým podílem CYP1A2 a 
CYP2C19.

Eliminace
Aprepitant se nevylučuje močí v nezměněné podobě. Metabolity se vylučují močí a žlučí ve stolici. 
Po jednorázově intravenózně aplikované dávce 100 mg [

14

C]-fosaprepitantu, což je proléčivo 

aprepitantu, zdravým jedincům bylo 57 % radioaktivity zjištěno v moči a 45 % ve stolici.

Plazmatická clearance aprepitantu závisí na dávce, se zvyšující se dávkou se snižuje a v rozmezí 
terapeutických dávek se pohybovala přibližně na hodnotách od 60 do 72 ml/min. Terminální poločas 
se pohyboval v rozmezí přibližně od 9 do 13 hodin.

Farmakokinetika u speciálních populací
Pohlaví: Po perorálním podání jediné 125mg dávky aprepitantu byla hodnota C

max

aprepitantu u žen 

ve srovnání s muži o 16 % vyšší. Poločas aprepitantu je u žen ve srovnání s muži o 25 % nižší 
a k dosažení t

max

dochází zhruba ve stejnou dobu. Tyto rozdíly nejsou považovány za klinicky 

významné. Dávku přípravku EMEND není nutno podle pohlaví pacienta nijak upravovat.

Porucha funkce jater: Mírná porucha funkce jater (Childovo-Pughovo hodnocení, třída A) 
farmakokinetiku aprepitantu v klinicky významné míře neovlivňuje. U pacientů s mírnou poruchou 
funkce jater není třeba dávkování nijak upravovat. Z dostupných dat nelze činit žádné závěry ohledně 
vlivu středně těžké poruchy funkce jater (Childovo-Pughovo hodnocení, třída B) na farmakokinetiku 
aprepitantu. K dispozici nejsou žádné klinické ani farmakokinetické údaje od pacientů s těžkou 
poruchou funkce jater (Childovo-Pughovo hodnocení, třída C).

 

60

Porucha funkce ledvin: Pacientům s těžkou poruchou funkce ledvin (CrCl < 30 ml/min) a pacientům 
s terminálním renálním onemocněním (end stage renal disease, ESRD) s potřebou hemodialýzy byla 
podána jednorázová 240mg dávka aprepitantu.

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin se hodnota AUC

0-∞

celkového aprepitantu (nevázaného 

i vázaného na proteiny) ve srovnání se zdravými jedinci snížila o 21 % a hodnota C

max

se snížila 

o 32 %. U pacientů s ESRD podstupujících hemodialýzu se hodnota AUC

0-∞

celkového aprepitantu 

snížila o 42 % a hodnota C

max

se snížila o 32 %. Vzhledem k mírnému poklesu vazby aprepitantu na 

proteiny u pacientů s renálním onemocněním nebyla hodnota AUC farmakologicky aktivní části 
nenavázaného léku u pacientů s poruchou funkce ledvin ve srovnání se zdravými jedinci významně 
ovlivněna. Hemodialýza prováděná 4 nebo 48 hodin po podání dávky neměla na farmakokinetiku 
aprepitantu významný účinek; v dialyzátu bylo zjištěno méně než 0,2 % dávky.

U pacientů s poruchou funkce ledvin ani u pacientů s ESRD podstupujících hemodialýzu není 
zapotřebí dávkování přípravku EMEND nijak upravovat.

Pediatrická populace: V rámci 3denního režimu se u většiny pacientů dávkováním aprepitantu v 
tobolkách (125/80/80 mg) u dospívajících pacientů (ve věku 12 až 17 let) první den dosáhlo 
AUC

0-24hod

nad 17 µg•hod/ml s koncentracemi (C

min

) na konci 2. a 3. dne nad 0,4 µg/ml. Medián 

maximálních plazmatických koncentrací (C

max

) byl 1. den přibližně 1,3 µg/ml a tato koncentrace se 

objevila za přibližně 4 hodiny. V rámci 3denního režimu se u většiny pacientů dávkováním 
aprepitantu v prášku pro přípravku perorální suspenze (3/2/2 mg/kg) u pacientů ve věku 6 měsíců až 
méně než 12 let první den dosáhlo AUC

0-24hod

nad 17 µg•hod/ml s koncentracemi (C

min

) na konci 2. a 

3. dne nad 0,1 µg/ml. Medián maximálních plazmatických koncentrací (C

max

) byl první den přibližně 

1,2 µg/ml a tato koncentrace se objevila za 5 až 7 hodin.

Populační farmakokinetická analýza aprepitantu u pediatrických pacientů (ve věku 6 měsíců až 17 let) 
naznačuje, že pohlaví a rasa na farmakokinetiku aprepitantu klinicky významný vliv nemají.

Vztah mezi koncentrací a účinkem
Studie využívající pozitronovou emisní tomografii (PET) s použitím vysoce specifického značení 
receptorů NK

1

u zdravých mladých mužů ukázaly, že aprepitant prostupuje do mozku a obsazuje 

receptory NK

1

v závislosti na dávce a koncentraci v plazmě. Předpokládá se, že plazmatické 

koncentrace aprepitantu dosažené při 3denním léčebném režimu s přípravkem EMEND u dospělých 
zajišťují více než 95% obsazení receptorů NK

1

v mozku.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje získané na základě konvenčních studií toxicity, genotoxicity, hodnocení 
kancerogenního potenciálu, reprodukční a vývojové toxicity po jednorázovém a opakovaném podání 
přípravku neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Je však nutno mít na paměti, že systémová 
expozice u hlodavců byla podobná nebo dokonce nižší, než byla terapeutická expozice u člověka při 
dávce 125 mg/80 mg. I když nebyly v reprodukčních studiích s expozičními hodnotami pro člověka 
zjištěny žádné nežádoucí účinky, nelze zejména na základě hodnot expozice použitých u zvířat 
dostatečně posoudit riziko pro člověka.

Ve studii juvenilní toxicity na potkanech, kterým se podával aprepitant od 10. do 63. postnatálního 
dne, docházelo u samic k časnému vaginálnímu otevírání od dávek 250 mg/kg dvakrát denně a u 
samců k opožděné prepuciální separaci, a to od dávek 10 mg/kg dvakrát denně. Nebyl zde žádný 
odstup od klinicky relevantní expozice. Nedošlo k žádným účinkům souvisejícím s léčbou ohledně 
páření, fertility či embryonálního/fetálního vývoje a nevyskytly se žádné patologické změny 
reprodukčních orgánů. Ve studii juvenilní toxicity na psech ošetřovaných od 14. do 42. postnatálního 
dne byla u samců při dávce 6 mg/kg/den pozorována snížená hmotnost varlat a velikost Leydigových 
buněk a u samic při dávkách od 4 mg/kg/den byla pozorována zvýšená hmotnost dělohy, hypertrofie 
dělohy a krčku a otok vaginálních tkání. Nebyl zde žádný odstup od klinicky relevantní expozice 
aprepitantu. Při krátkodobé léčbě podle doporučeného dávkovacího režimu se klinická relevance 
těchto zjištění nepovažuje za pravděpodobnou.

 

61

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Hyprolóza (E 463)
Natrium-lauryl-sulfát
Sacharóza
Laktóza (bezvodá)
Červený oxid železitý (E 172)
Natrium-stearyl-fumarát (E 485)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

Neotevřený sáček: 2 roky
Po rekonstituci: Perorální suspenze může být uchovávána při pokojové teplotě po dobu až 3 hodiny 
(při teplotě do 30 °C). Také může být uchovávána v chladničce po dobu až 72 hodin (při teplotě 2 °C –
8 °C).

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte 
v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Podmínky uchovávání po rekonstituci léčivého přípravku naleznete v bodě 6.3.

6.5

Druh obalu a obsah balení

PET/Al/LLDPE sáčky.
Krabička na jedno použití.
Jedna krabička obsahuje jeden sáček s práškem pro perorální suspenzi, jeden 1ml a jeden 5ml 
perorální dávkovač (polypropylenový se silikonovým o-kroužkem), jeden uzávěr a jednu mísicí 
nádobku (polypropylenovou).

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

Obsah jednoho jednorázového sáčku se suspenduje v 4,6 ml vody, čímž se získá konečná koncentrace 
25 mg na mililitr. 

Více informací o přípravě a podávání suspenze naleznete v příbalové informaci a v instrukcích
pro přípravu perorální suspenze pro zdravotnické pracovníky.

K odměření 4,6 ml vody použijte 5ml perorální dávkovač, který je přiložen k mísicí nádobce.

Celý obsah sáčku vsypte do 4,6 ml vody a promíchejte.

Po promíchání odměřte pomocí perorální dávkovače doporučený objem (dávku) suspenze 
a perorálně podejte dávku. Na základě dávky zvolte perorální dávkovač. Zvolte 1ml perorální 
dávkovač je-li dávka 1 ml a méně a 5ml perorální dávkovač je-li dávka větší než 1 ml. Dávku 
podejte perorálně. Pokud není dávka podána bezprostředně po odměření, může být naplněný 
perorální dávkovač uchován v chladu (při teplotě 2 °C - 8 °C) po dobu až 72 hodin před 
použitím. 

Perorální suspenze může být před podáním uchovávána při pokojové teplotě (při teplotě do 
30 °C).

Všechnu zbývající suspenzi a odpadní materiál zlikvidujte.

 

62

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Sharp & Dohme Ltd.
Hertford Road, Hoddesdon
Hertfordshire EN 11 9BU
Velká Británie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/03/262/011

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 11. listopadu 2003
Datum prodloužení registrace: 22. září 2008

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.

 

63

PŘÍLOHA II

A.

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA 
PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA 
BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO 
PŘÍPRAVKU 

 

64

A.

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/ VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce odpovědného/výrobců odpovědných za propouštění šarží

Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Nizozemsko

B.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

C.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti

Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek 
jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 
směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském webovém portálu pro 
léčivé přípravky.

D.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 
LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Plán řízení rizik (RMP)

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 
podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých 
schválených následných aktualizacích RMP. 

Aktualizovaný RMP je třeba předložit:

na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky,

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 
mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení 
význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).

 

65

PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

 

66

A. OZNAČENÍ NA OBALU

 

67

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ OBAL – STANDARDNÍ BALENÍ (KRABIČKA)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

EMEND 40 mg tvrdé tobolky
Aprepitantum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tvrdá tobolka obsahuje aprepitantum 40 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu. Další údaje viz příbalová informace.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

1 tvrdá tobolka
5 x 1 tvrdá tobolka

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Perorální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

 

68

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Sharp & Dohme Ltd.
Hertford Road, Hoddesdon
Hertfordshire EN 11 9BU
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/03/262/007 1 tvrdá tobolka
EU/1/03/262/008 5 x 1 tvrdá tobolka

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

EMEND 40 mg

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:
SN:
NN:

 

69

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH

TEXT NA BLISTRU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

EMEND 40 mg tvrdé tobolky
Aprepitantum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MSD

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

JINÉ

 

70

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ OBAL – STANDARDNÍ BALENÍ (SKLÁDAČKA)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

EMEND 80 mg tvrdé tobolky
Aprepitantum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tvrdá tobolka obsahuje aprepitantum 80 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu. Další údaje viz příbalová informace.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

1 tvrdá tobolka
Balení pro 2denní léčbu obsahující: 2 x 80mg tvrdou tobolku
5 x 1 tvrdá tobolka

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Perorální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

 

71

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Sharp & Dohme Ltd.
Hertford Road, Hoddesdon
Hertfordshire EN 11 9BU
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/03/262/001 1 tvrdá tobolka
EU/1/03/262/002 2 x 1 tvrdá tobolka
EU/1/03/262/003 5 x 1 tvrdá tobolka

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

EMEND 80 mg

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:
SN:
NN:

 

72

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU (OBSAHUJÍCÍM 2 TVRDÉ TOBOLKY 80 MG)

VNITŘNÍ OBAL – TROJDÍLNÁ SKLÁDAČKA – balení pro 2denní léčbu

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

EMEND 80 mg tvrdé tobolky
Aprepitantum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tvrdá tobolka obsahuje aprepitantum 80 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu. Další údaje viz příbalová informace.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Balení pro 2denní léčbu obsahující:
2 x 80mg tvrdou tobolku

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Další informace o způsobu užití přípravku EMEND naleznete v příbalové informaci.

KDY a JAK užívat EMEND

Váš lékař Vám předepsal EMEND, antiemetikum, lék k předcházení nevolnosti a zvracení spojených 
s chemoterapií.

JAK:
EMEND 80 mg tvrdé tobolky se užívají jen jednou denně během 2 následujících dnů.
Tobolky EMEND se mohou užívat s jídlem nebo i bez něj.

Nevyjímejte najednou všechny tobolky.

Tobolku vyjměte protlačením z této strany.

Začátek léčby
KDY:
Jednu EMEND 80mg tobolku užívejte každé ráno. Začněte v den následující po chemoterapii.

Den 1

Den 2

 

73

EMEND 80mg tobolka

Vzhledem k tomu, že nevolnost a zvracení se mohu objevit ve dnech následujících po Vaší 
chemoterapii, je důležité užívat EMEND během 2 následujících dnů tak, jak Vám předepsal Váš lékař.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Sharp & Dohme Ltd.
Hertford Road, Hoddesdon
Hertfordshire EN 11 9BU
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/03/262/002

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

 

74

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

 

75

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

TEXT NA BLISTRU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

EMEND 80 mg tvrdé tobolky
Aprepitantum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MSD

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

JINÉ

 

76

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ OBAL – STANDARDNÍ BALENÍ (SKLÁDAČKA)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

EMEND 125 mg tvrdé tobolky
Aprepitantum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tvrdá tobolka obsahuje aprepitantum 125 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu. Další údaje viz příbalová informace.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

1 tvrdá tobolka
5 x 1 tvrdá tobolka

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Perorální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

 

77

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Sharp & Dohme Ltd.
Hertford Road, Hoddesdon
Hertfordshire EN 11 9BU
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/03/262/004 1 tvrdá tobolka
EU/1/03/262/005 5 x 1 tvrdá tobolka

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

EMEND 125 mg

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:
SN:
NN:

 

78

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

TEXT NA BLISTRU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

EMEND 125 mg tvrdé tobolky
Aprepitantum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MSD

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

JINÉ

 

79

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ OBAL – STANDARDNÍ BALENÍ (PAPÍROVÁ KRABIČKA)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

EMEND 165 mg tvrdé tobolky
Aprepitantum 

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tvrdá tobolka obsahuje 165 mg aprepitantum.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu. Další údaje jsou uvedeny v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

1 tvrdá tobolka
6 x 1 tvrdá tobolka

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
Perorální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

 

80

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Sharp & Dohme Ltd.
Hertford Road, Hoddesdon
Hertfordshire EN11 9BU
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/03/262/009 1 tvrdá tobolka
EU/1/03/262/010 6 x 1 tvrdá tobolka

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

EMEND 165 mg

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:
SN:
NN:

 

81

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

TEXT NA BLISTRU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

EMEND 165 mg tvrdé tobolky
Aprepitantum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MSD

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

JINÉ 

 

82

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ OBAL – TROJDÍLNÉ BALENÍ (SKLÁDAČKA) – balení pro 3denní léčbu

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

EMEND 125 mg tvrdá tobolka
EMEND 80 mg tvrdé tobolky
Aprepitantum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna 125mg tvrdá tobolka obsahuje aprepitantum 125 mg.
Jedna 80mg tvrdá tobolka obsahuje aprepitantum 80 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu. Další údaje viz příbalová informace.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Balení pro 3denní léčbu obsahuje:
1 x 125mg tvrdá tobolka a
2 x 80mg tvrdá tobolka

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Perorální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP

 

83

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Sharp & Dohme Ltd.
Hertford Road, Hoddesdon
Hertfordshire EN 11 9BU
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/03/262/006

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

EMEND 125 mg/80 mg

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:
SN:
NN:

 

84

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU (OBSAHUJÍCÍM 1 TVRDOU TOBOLKU 
125 MG A 2 TVRDÉ TOBOLKY 80 MG)

VNITŘNÍ OBAL – TROJDÍLNÁ SKLÁDAČKA – balení pro 3denní léčbu

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

EMEND 125 mg tvrdá tobolka
EMEND 80 mg tvrdé tobolky
Aprepitantum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna 125mg tvrdá tobolka obsahuje aprepitantum 125 mg.
Jedna 80mg tvrdá tobolka obsahuje aprepitantum 80 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu. Další údaje viz příbalová informace.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Balení pro 3denní léčbu obsahuje:
1 x 125mg tvrdá tobolka a
2 x 80mg tvrdá tobolka

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si prosím přečtěte příbalovou informaci.

Další informace o způsobu užití přípravku EMEND naleznete v příbalové informaci.

KDY a JAK užívat EMEND

Váš lékař Vám předepsal EMEND, antiemetikum, lék k předcházení nevolnosti a zvracení spojených 
s chemoterapií.

JAK:
EMEND se užívá jen jednou denně během 3 následujících dnů.
Tobolky EMEND se mohou užívat s jídlem nebo i bez něj.

Nevyjímejte najednou všechny tobolky.

Tobolku vyjměte protlačením z této strany.

 

85

Začátek léčby
KDY:
Jednu EMEND 125mg tobolku užijte ústy 1 hodinu PŘED začátkem Vaší chemoterapie.
1. den

EMEND 125mg tobolka

KDY:
Jednu EMEND 80mg tobolku užívejte každé ráno v následujících dvou dnech.

2. den

3. den

EMEND 80mg tobolka

Vzhledem k tomu, že nevolnost a zvracení se mohu objevit ve dnech následujících po Vaší 
chemoterapii, je důležité užívat EMEND během 3 následujících dnů tak, jak Vám předepsal Váš lékař.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Sharp & Dohme Ltd.
Hertford Road, Hoddesdon
Hertfordshire EN 11 9BU
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/03/262/006

 

86

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

 

87

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA PŘÍPRAVKU EMEND 125 mg prášek pro perorální suspenzi

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

EMEND 125 mg prášek pro perorální suspenzi
aprepitantum
Pro děti ve věku 6 měsíců až méně než 12 let

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden sáček obsahuje aprepitantum 125 mg. Po rekonstituci obsahuje 1 ml perorální suspenze 
aprepitantum 25 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu a laktózu. Další údaje viz příbalová informace.

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek pro perorální suspenzi
Jeden sáček, dva perorální dávkovače, jeden uzávěr a jedna mísicí nádobka.

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Perorální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

 

88

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Sharp & Dohme Ltd.
Hertford Road, Hoddesdon
Hertfordshire EN 11 9BU
Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/03/262/011

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

EMEND 125 mg prášek pro perorální suspenzi

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:
SN:
NN:

 

89

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OABLU

Sáček přípravku EMEND 125 mg prášek pro perorální suspenzi

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

EMEND 125 mg prášek pro perorální suspenzi
aprepitantum
Perorální podání

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 

6.

JINÉ

 

90

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

 

91

Příbalová informace: informace pro uživatele

EMEND 40 mg tvrdé tobolky

aprepitantum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1.

Co je EMEND a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete EMEND užívat 

3.

Jak se EMEND užívá 

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak EMEND uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je EMEND a k čemu se používá

Přípravek EMEND obsahuje léčivou látku aprepitant, která patří do skupiny léčiv nazývaných 
„antagonisté receptoru neurokininu 1 (NK

1

)“(léky potlačující zvracení a pocit na zvracení). Mozek má 

zvláštní oblast, která řídí pocit na zvracení a zvracení. Přípravek EMEND funguje tak, že blokuje 
signály do této oblasti, a používá se u dospělých k předcházení nevolnosti a zvracení způsobených 
operací. 

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete EMEND užívat

Neužívejte přípravek EMEND:
-

jestliže jste alergický(á) na aprepitant nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku EMEND se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Pokud trpíte onemocněním jater, řekněte to před léčbou přípravkem EMEND svému lékaři, protože 
játra hrají důležitou roli při rozkladu léku v těle. Proto Váš lékař může potřebovat sledovat stav Vašich 
jater.

Děti a dospívající
Nepodávejte přípravek EMEND 40 mg dětem a dospívajícím mladším 18 let, protože 40mg tobolky 
nebyly u této populace hodnoceny.

Další léčivé přípravky a přípravek EMEND
Přípravek EMEND může ovlivňovat účinky jiných léků. 

 

92

Účinky přípravku EMEND nebo jiných léčiv mohou být ovlivněny, pokud budete přípravek EMEND 
užívat spolu s dalšími léky, včetně léků uvedených dále. Poraďte se prosím se svým lékařem nebo 
lékárníkem, pokud užíváte některý z následujících léků:

-

léky k zabránění početí, které mohou zahrnovat antikoncepční pilulky, kožní náplasti, 
implantáty a některá nitroděložní tělíska, která uvolňují hormony, nemusí fungovat 
odpovídajícím způsobem, pokud se používají spolu s přípravkem EMEND. Během léčby 
přípravkem EMEND a až 2 měsíce po jeho použití je nutno používat jiné nebo dodatečné 
nehormonální formy antikoncepce,

-

pimozid (používá se k léčbě psychiatrických onemocnění),

-

terfenadin; astemizol (používají se proti senné rýmě a jiným alergickým stavům),

-

cisaprid (používá se k léčbě trávících potíží),

-

léky obsahující deriváty ergotových alkaloidů (používají se k léčbě migrén),

-

rifampicin, klarithromycin, telithromycin (antibiotika používaná k léčbě infekcí),

-

fenytoin (lék používaný k léčbě záchvatů),

-

karbamazepin (používaný se k léčbě depresí a epilepsie),

-

midazolam, fenobarbital (utišující léky nebo léky usnadňující spánek),

-

třezalka tečkovaná (bylinný přípravek používaný k léčbě deprese),

-

inhibitory proteázy (používané k léčbě infekcí HIV),

-

nefazodon (používá se k léčbě deprese),

-

ketokonazol, kromě šampónu (používá se k léčbě Cushingova syndromu – kdy tělo vytváří 
nadměrná množství kortizolu)

-

itrakonazol, vorikonazol, posakonazol (léky proti plísním)  

-

kortikosteroidy (jako je dexamethason).

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení
Neužívejte tento přípravek během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné. Pokud jste těhotná nebo 
kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem 
dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ohledně informací týkajících se antikoncepce viz část "Další léčivé přípravky a přípravek EMEND".

Není známo, zda se přípravek EMEND vylučuje do lidského mateřského mléka; proto není 
doporučeno kojit během léčby tímto přípravkem. Pokud kojíte nebo hodláte kojit, je třeba, abyste tuto 
skutečnost svému lékaři sdělila ještě předtím, než začnete užívat tento přípravek.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Je nutno vzít v úvahu, že u některých lidí může po užití přípravku EMEND vzniknout pocit závrati 
a ospalosti. Pokud máte pocit závrati a ospalosti, nesmíte po užití tohoto přípravku řídit ani obsluhovat 
stroje (viz „Možné nežádoucí účinky“).

Přípravek EMEND obsahuje sacharózu
Tobolky přípravku EMEND obsahují sacharózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé
cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

3.

Jak se EMEND užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená perorální dávka (podaná ústy) přípravku EMEND je jedna 40mg tobolka během 3 hodin 
před 
zahájením anestézie.

 

93

Tobolku spolkněte celou a zapijte ji douškem tekutiny.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.

Přestaňte přípravek EMEND užívat a ihned navštivte lékaře, pokud zaznamenáte kterýkoli 
z následujících nežádoucích účinků, které mohou být závažné a kvůli nimž můžete naléhavě 
potřebovat lékařské ošetření:
-

kopřivka, vyrážka, svědění, potíže s dýcháním nebo polykáním (četnost není známa, 
z dostupných údajů ji nelze určit); jde o známky alergické reakce.

Další hlášené nežádoucí účinky jsou uvedeny dále.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 z 10 lidí) jsou:
-

zvýšené množství jaterních enzymů v krvi.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 ze 100 lidí) jsou:
-

bolest v horní části břicha, abnormální střevní zvuky, sucho v ústech, nevolnost, nepříjemný 
pocit v žaludku, těžká zácpa, špatná funkce tenkého střeva (subileus),

-

snížená citlivost a vnímavost (hlavně na kůži), smyslové poruchy, potíže s řečí,

-

zúžené zorničky, snížená ostrost vidění (ztráta zraku),

-

nespavost,

-

pomalý tep,

-

pískavé zvuky při dýchání, dušnost.

Nežádoucí účinky, jejichž četnost není známa:
-

Stevens

Johnsonův syndrom/toxická epidermální nekrolýza (vzácná závažná kožní reakce).

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního 
systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete 

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek EMEND uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Tobolku vyjímejte z blistru až těsně před užitím.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.

 

94

6.

Obsah balení a další informace

Co EMEND obsahuje
-

Léčivou látkou je aprepitantum. Jedna tobolka obsahuje aprepitantum 40 mg.

-

Pomocnými látkami jsou: sacharóza, mikrokrystalická celulóza (E 460), hyprolóza (E 463), 
natrium-lauryl-sulfát, želatina, oxid titaničitý (E 171), šelak, hydroxid draselný, černý oxid 
železitý (E 172) a žlutý oxid železitý (E 172). 

Jak EMEND vypadá a co obsahuje toto balení
40mg tvrdá tobolka je neprůhledná s bílým tělem a hořčicově žlutým víčkem; na těle je po obvodu 
černým inkoustem vytištěno „464“ a „40 mg“.

Tvrdé tobolky EMEND 40 mg se dodávají v následujících velikostech balení:
-

Hliníkový blistr obsahující jednu 40mg tobolku

-

5 hliníkových blistrů obsahujících každý jednu 40mg tobolku

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Merck Sharp & Dohme Ltd.
Hertford Road, Hoddesdon
Hertfordshire EN 11 9BU
Velká Británie

Výrobce
Merck Sharp & Dohme B. V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Nizozemsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Belgique/België/Belgien 
MSD Belgium BVBA/SPRL
Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)
dpoc_belux@merck.com

Lietuva
UAB Merck Sharp & Dohme
Tel.: +370 5 278 02 47
msd_lietuva@merck.com

България
Мерк Шарп и Доум България ЕООД
Тел.: +359 2 819 3737
info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg
MSD Belgium BVBA/SPRL
Tél/Tel: +32(0)27766211
dpoc_belux@merck.com

Česká republika
Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Tel.: +420 233 010 111
dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország
MSD Pharma Hungary Kft.
Tel.: +36 1 888 53 00
hungary_msd@merck.com

Danmark
MSD Danmark ApS
Tlf: + 45 4482 4000
dkmail@merck.com

Malta
Merck Sharp & Dohme Cyprus
Limited
Tel: 8007 4433 (+356 99917558)
malta_info@merck.com

Deutschland
MSD SHARP & DOHME GMBH
Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)
e-mail@msd.de

Nederland
Merck Sharp & Dohme BV
Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)
medicalinfo.nl@merck.com

 

95

Eesti
Merck Sharp & Dohme OÜ
Tel.: +372 6144 200
msdeesti@merck.com

Norge
MSD (Norge) AS
Tlf: +47 32 20 73 00
msdnorge@msd.no

Eλλάδα
MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
Τηλ: +30 210 98 97 300
dpoc_greece@merck.com

Österreich
Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0) 1 26 044
msd-medizin@merck.com

España
Merck Sharp & Dohme de España, S.A.
Tel: +34 91 321 06 00
msd_info@merck.com

Polska
MSD Polska Sp. z o.o. 
Tel: +48 22 549 51 00
msdpolska@merck.com

France
MSD France
Tél: +33 (0) 1 46 40 40

Portugal
Merck Sharp & Dohme, Lda
Tel: +351 21 446 5700
clic@merck.com

Hrvatska
Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Tel: + 385 1 6611 333
croatia_info@merck.com

România
Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.
Tel: + 4021 529 29 00
msdromania@merck.com

Ireland
Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) 
Limited
Tel: +353 (0)1 2998700
medinfo_ireland@merck.com

Slovenija
Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila 
d.o.o. 
Tel: + 386 1 5204 201
msd_slovenia@merck.com

Ísland
Vistor hf.
Simi: +354 535 7000

Slovenská republika
Merck Sharp & Dohme, s. r. o. 
Tel: +421 2 58282010
dpoc_czechslovak@merck.com 

Ιtalia
MSD Italia S.r.l.
Tel: +39 06 361911
medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland
MSD Finland Oy
Puh/Tel: +358 (0) 9 804 650
info@msd.fi

Κύπρος
Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited 
Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)
cyprus_info@merck.com 

Sverige
Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB
Tel: +46 77 5700488
medicinskinfo@merck.com

Latvija
SIA Merck Sharp & Dohme Latvija 
Tel: +371 67364 224
msd_lv@merck.com

United Kingdom
Merck Sharp & Dohme Limited
Tel: +44 (0) 1992 467272
medicalinformationuk@merck.com

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.

 

96

Příbalová informace: informace pro uživatele

EMEND 80 mg tvrdé tobolky

aprepitantum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Jste-li rodičem dítěte užívajícího přípravek EMEND, 
přečtěte si prosím pečlivě tuto příbalovou informaci. 
-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám nebo Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další 
osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému 
lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1.

Co je EMEND a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete EMEND užívat nebo podávat

3.

Jak se EMEND užívá 

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak EMEND uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je EMEND a k čemu se používá

Přípravek EMEND obsahuje léčivou látku aprepitant a patří do skupiny léčiv nazývaných "antagonisté 
receptoru neurokininu 1 (NK

1

)". Mozek má zvláštní oblast, která řídí pocit nevolnosti a zvracení. 

Přípravek EMEND funguje tak, že blokuje signály do této oblasti, čímž omezuje pocit nevolnosti a 
zvracení.
Tobolky přípravku EMEND se používají u dospělých a dospívajících od 12 let v kombinaci s dalšími 
léčivy 
k předcházení nevolnosti a zvracení vyvolanými chemoterapií (léčbou rakoviny), která jsou
silnými a středně silnými spouštěči pocitu nevolnosti a zvracení (jako je cisplatina, cyklofosfamid, 
doxorubicin nebo epirubicin). 

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete EMEND užívat nebo podávat

Neužívejte přípravek EMEND
-

jestliže jste Vy nebo Vaše dítě alergický(á)(é) na aprepitant nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

-

spolu s léky obsahujícími pimozid (používá se k léčbě psychiatrických chorob), terfenadin 
a astemizol (používají se k léčení senné rýmy a jiných alergických stavů), cisaprid (používá se 
k léčbě trávicích potíží). Pokud tyto léky Vy nebo Vaše dítě užíváte, informujte o tom lékaře, 
protože Vaše léčba nebo léčba Vašeho dítěte bude muset být před nasazením přípravku 
EMEND upravena.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku EMEND nebo podáním tohoto léku dítěti se poraďte se svým lékařem, 
lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Pokud Vy nebo Vaše dítě trpíte onemocněním jater, řekněte to před léčbou tímto přípravkem lékaři, 
protože játra hrají důležitou roli při rozkladu léku v těle. Proto lékař může potřebovat sledovat stav 
Vašich jater nebo jater Vašeho dítěte.

 

97

Děti a dospívající
Nepodávejte přípravek EMEND 80 mg tobolky dětem mladším 12 let, protože 80mg tobolky nebyly u 
této populace hodnoceny.

Další léčivé přípravky a přípravek EMEND
Přípravek EMEND může ovlivňovat účinky jiných léků jak během léčby tímto přípravkem, tak po ní. 
Existují jisté léky, které nesmějí být spolu s přípravkem EMEND užívány (jako je pimozid, terfenadin, 
astemizol a cisaprid) nebo které vyžadují úpravu dávky (viz také "Neužívejte přípravek EMEND"). 

Účinky přípravku EMEND nebo jiných léčiv mohou být ovlivněny, pokud budete Vy nebo Vaše dítě 
přípravek EMEND užívat spolu s dalšími léky, včetně léků uvedených dále. Poraďte se prosím 
s lékařem nebo lékárníkem, pokud Vy nebo Vaše dítě užíváte některý z následujících léků:

-

léky k zabránění početí, které mohou zahrnovat antikoncepční pilulky, kožní náplasti, 
implantáty a některá nitroděložní tělíska, která uvolňují hormony, nemusí fungovat 
odpovídajícím způsobem, pokud se používají spolu s přípravkem EMEND. Během léčby 
přípravkem EMEND a až 2 měsíce po jeho použití je nutno používat jiné nebo dodatečné 
nehormonální formy antikoncepce,

-

cyklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus (imunosupresiva),

-

alfentanil, fentanyl (používají se k léčbě bolesti),

-

chinidin (používá se k léčbě nepravidelného tepu srdce),

-

irinotekan, etoposid, vinorelbin, ifosfamid (léky používané k léčbě rakoviny),

-

léky obsahující deriváty ergotových alkaloidů, jako je ergotamin a diergotamin (používané 
k léčbě migrén),

-

warfarin, acenokumarol (léky na ředění krve; může být potřebné provedení krevních testů),

-

rifampicin, klarithromycin, telithromycin (antibiotika užívaná k léčbě infekcí),

-

fenytoin (lék používaný k léčbě záchvatů),

-

karbamazepin (lék používaný k léčbě depresí a epilepsie),

-

midazolam, triazolam, fenobarbital (utišující léky nebo léky usnadňující spánek),

-

třezalka tečkovaná (bylinný přípravek používaný k léčbě deprese),

-

inhibitory proteázy (používají se k léčbě infekcí HIV),

-

ketokonazol, kromě šampónu (používá se k léčbě Cushingova syndromu – kdy tělo vytváří 
nadměrná množství kortizolu) 

-

itrakonazol, vorikonazol, posakonazol (léky proti plísním),

-

nefazodon (používá se k léčbě deprese),

-

kortikosteroidy (jako je dexamethason a methylprednisolon),

-

léky proti úzkosti (jako je alprazolam),

-

tolbutamid (lék používaný k léčbě cukrovky)

Informujte lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vy nebo Vaše dítě užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a)(o) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení
Tento přípravek se během těhotenství nesmí užívat, pokud to není nezbytně nutné. Pokud jste Vy nebo 
Vaše dítě těhotná/těhotné nebo kojíte, domníváte se, že můžete/může být těhotná/těhotné, nebo 
plánujete/plánuje otěhotnět, poraďte se s lékařem dříve, než začnete/začne tento přípravek užívat.

Ohledně informací týkajících se antikoncepce viz část "Další léčivé přípravky a přípravek EMEND".

Není známo, zda se přípravek EMEND vylučuje do lidského mateřského mléka; proto není 
doporučeno kojit během léčby tímto přípravkem. Pokud Vy nebo Vaše dítě kojíte/kojí nebo 
hodláte/hodlá kojit, je třeba sdělit tuto skutečnost lékaři ještě předtím, než začnete/začne užívat tento
přípravek.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Je nutno vzít v úvahu, že u některých lidí může po užití přípravku EMEND vzniknout pocit závrati 
a ospalosti. Pokud Vy nebo Vaše dítě máte/má pocit závrati a ospalosti, nesmíte/nesmí po užití tohoto 

 

98

přípravku řídit, jezdit na kole, obsluhovat stroje nebo používat nářadí (viz „Možné nežádoucí 
účinky“).

Přípravek EMEND obsahuje sacharózu
Tobolky přípravku EMEND obsahují sacharózu. Pokud Vám lékař řekl, že Vy nebo Vaše dítě
nesnášíte některé cukry, poraďte se s lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

3.

Jak se EMEND užívá

Vždy užívejte nebo podávejte svému dítěti tento přípravek přesně podle pokynů lékaře, lékárníka nebo 
zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.
Přípravek EMEND vždy užívejte s dalšími léky, aby zabránil pocitu nevolnosti a zvracení. Po léčbě 
přípravkem EMEND Vás lékař požádá, abyste Vy nebo Vaše dítě pokračoval(a)(o) v užívání dalších 
léků bránících pocitu nevolnosti a zvracení, včetně kortikosteroidů (jako je dexamethason) a 
antagonistů „5HT

3

“ (jako je ondansetron). Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem, lékárníkem

nebo zdravotní sestrou.

Doporučená perorální dávka (podaná ústy) přípravku EMEND je
1. den:
-

jedna 125mg tobolka 1 hodinu před zahájením chemoterapeutického cyklu

2. a 3. den:
-

jedna 80mg tobolka každý den

-

pokud se nepodává žádná chemoterapie, užívejte přípravek EMEND ráno

-

pokud se podává chemoterapie, užívejte přípravek EMEND 1 hodinu před zahájením 
chemoterpeutického cyklu

Přípravek EMEND lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Tobolku spolkněte celou a zapijte ji douškem tekutiny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku EMEND, než jste měl(a)
Neberte si více tobolek, než Vám předepsal lékař. Pokud jste nebo Vaše dítě užil(a)(o) více tobolek, 
okamžitě vyhledejte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít EMEND
Pokud Vy nebo Vaše dítě vynecháte dávku, poraďte se se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.

Přestaňte přípravek EMEND užívat a ihned navštivte lékaře, pokud Vy nebo Vaše dítě 
zaznamenáte kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, které mohou být závažné a kvůli 
nimž můžete Vy nebo Vaše dítě naléhavě potřebovat lékařské ošetření:
-

kopřivka, vyrážka, svědění, potíže s dýcháním nebo polykáním (četnost není známa, 
z dostupných údajů ji nelze určit); jde o známky alergické reakce.

Další hlášené nežádoucí účinky jsou uvedeny dále.

 

99

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 lidí) jsou:
-

zácpa, poruchy trávení,

-

bolest hlavy,

-

únava,

-

ztráta chuti k jídlu,

-

škytavka,

-

zvýšené množství jaterních enzymů v krvi.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí) jsou:
-

závrať, ospalost,

-

akné, vyrážka,

-

úzkost, 

-

říhání, pocit nevolnosti, zvracení, pálení žáhy, bolest žaludku, sucho v ústech, plynatost, 

-

častější, bolestivé nebo pálivé močení,

-

slabost, celkový pocit nepohody, 

-

návaly horka/zarudnutí obličeje nebo kůže,

-

rychlý nebo nepravidelný tep, 

-

horečka se zvýšeným rizikem infekce, snížení počtu červených krvinek.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí) jsou:
-

potíže s přemýšlením, nedostatek energie, poruchy vnímání chutí,

-

citlivost kůže na sluneční světlo, nadměrné pocení, mastná kůže, boláky na kůži, svědivá 
vyrážka, Stevens

Johnsonův syndrom/toxická epidermální nekrolýza (vzácná, závažná kožní 

reakce),

-

euforie (pocit nadměrného štěstí), dezorientace,

-

bakteriální infekce, plísňové infekce,

-

těžká zácpa, žaludeční vředy, zánět tenkého střeva a tlustého střeva, boláky v ústech, nadýmání,

-

časté močení, větší výdej moči, než je obvyklé, přítomnost cukru nebo krve v moči,

-

pocit nepohody na hrudi, otok, změna způsobu chůze,

-

kašel, hlen v zadní části hrdla (tzv. zadní rýma), podráždění hrdla, kýchání, bolest v krku,

-

výtok z očí a svědění očí,

-

zvonění v uších,

-

svalové křeče, svalová slabost,

-

nadměrná žízeň,

-

pomalý srdeční tep, onemocnění srdce a cév,

-

pokles počtu bílých krvinek, nízké hladiny sodíku v krvi, pokles tělesné hmotnosti.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo 
prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v

Dodatku V

. Nahlášením 

nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek EMEND uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Tobolku vyjímejte z blistru až těsně před užitím.

 

100

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co EMEND obsahuje
-

Léčivou látkou je aprepitantum. Jedna tobolka obsahuje aprepitantum 80 mg.

-

Pomocnými látkami jsou: sacharóza, mikrokrystalická celulóza (E 460), hyprolóza (E 463), 
natrium-lauryl-sulfát, želatina, oxid titaničitý (E 171), šelak, hydroxid draselný a černý oxid 
železitý (E 172).

Jak EMEND vypadá a co obsahuje toto balení
80mg tvrdá tobolka je neprůhledná s víčkem a tělem bílé barvy; na těle je po obvodu černým 
inkoustem vytištěno „461“ a „80 mg“.

Tvrdé tobolky EMEND 80 mg se dodávají v následujících velikostech balení:

hliníkový blistr obsahující jednu 80mg tobolku 

balení pro 2-denní léčbu obsahující dvě 80mg tobolky

5 hliníkových blistrů obsahujících každý jednu 80mg tobolku 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci
Merck Sharp & Dohme Ltd.
Hertford Road, Hoddesdon
Hertfordshire EN 11 9BU
Velká Británie

Výrobce
Merck Sharp & Dohme B. V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Nizozemsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Belgique/België/Belgien 
MSD Belgium BVBA/SPRL
Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)
dpoc_belux@merck.com

Lietuva
UAB Merck Sharp & Dohme
Tel.: +370 5 278 02 47
msd_lietuva@merck.com

България
Мерк Шарп и Доум България ЕООД
Тел.: +359 2 819 3737
info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg
MSD Belgium BVBA/SPRL
Tél/Tel: +32(0)27766211
dpoc_belux@merck.com

Česká republika
Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Tel.: +420 233 010 111
dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország
MSD Pharma Hungary Kft.
Tel.: +36 1 888 53 00
hungary_msd@merck.com

Danmark
MSD Danmark ApS
Tlf: + 45 4482 4000
dkmail@merck.com

Malta
Merck Sharp & Dohme Cyprus
Limited
Tel: 8007 4433 (+356 99917558)
malta_info@merck.com

 

101

Deutschland
MSD SHARP & DOHME GMBH
Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)
e-mail@msd.de

Nederland
Merck Sharp & Dohme BV
Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)
medicalinfo.nl@merck.com

Eesti
Merck Sharp & Dohme OÜ
Tel.: +372 6144 200
msdeesti@merck.com

Norge
MSD (Norge) AS
Tlf: +47 32 20 73 00
msdnorge@msd.no

Eλλάδα
MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
Τηλ: +30 210 98 97 300
dpoc_greece@merck.com

Österreich
Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0) 1 26 044
msd-medizin@merck.com

España
Merck Sharp & Dohme de España, S.A.
Tel: +34 91 321 06 00
msd_info@merck.com

Polska
MSD Polska Sp. z o.o. 
Tel: +48 22 549 51 00
msdpolska@merck.com

France
MSD France
Tél: +33 (0) 1 46 40 40

Portugal
Merck Sharp & Dohme, Lda
Tel: +351 21 446 5700
clic@merck.com

Hrvatska
Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Tel: + 385 1 6611 333
croatia_info@merck.com

România
Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.
Tel: + 4021 529 29 00
msdromania@merck.com

Ireland
Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) 
Limited
Tel: +353 (0)1 2998700
medinfo_ireland@merck.com

Slovenija
Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila 
d.o.o. 
Tel: + 386 1 5204 201
msd_slovenia@merck.com

Ísland
Vistor hf.
Simi: +354 535 7000

Slovenská republika
Merck Sharp & Dohme, s. r. o. 
Tel: +421 2 58282010
dpoc_czechslovak@merck.com 

Ιtalia
MSD Italia S.r.l.
Tel: +39 06 361911
medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland
MSD Finland Oy
Puh/Tel: +358 (0) 9 804 650
info@msd.fi

Κύπρος
Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited 
Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)
cyprus_info@merck.com 

Sverige
Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB
Tel: +46 77 5700488
medicinskinfo@merck.com

Latvija
SIA Merck Sharp & Dohme Latvija 
Tel: +371 67364 224
msd_lv@merck.com

United Kingdom
Merck Sharp & Dohme Limited
Tel: +44 (0) 1992 467272
medicalinformationuk@merck.com

 

102

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.

 

103

Příbalová informace: informace pro uživatele

EMEND 125 mg tvrdé tobolky

aprepitantum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Jste-li rodičem dítěte užívajícího přípravek EMEND, 
přečtěte si prosím pečlivě tuto příbalovou informaci. 
-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám nebo Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další 
osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému 
lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1.

Co je EMEND a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete EMEND užívat nebo podávat

3.

Jak se EMEND užívá 

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak EMEND uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je EMEND a k čemu se používá

Přípravek EMEND obsahuje léčivou látku aprepitant a patří do skupiny léčiv nazývaných "antagonisté 
receptoru neurokininu 1 (NK

1

)". Mozek má zvláštní oblast, která řídí pocit nevolnosti a zvracení. 

Přípravek EMEND funguje tak, že blokuje signály do této oblasti, čímž omezuje pocit nevolnosti a 
zvracení.
Tobolky přípravku EMEND se používají u dospělých a dospívajících od 12 let věku v kombinaci 
s dalšími léčivy 
k předcházení nevolnosti a zvracení vyvolanými chemoterapií (léčbou rakoviny), 
která je silným a středně silným spouštěčem pocitu nevolnosti a zvracení (jako je cisplatina, 
cyklofosfamid, doxorubicin nebo epirubicin). 

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete EMEND užívat nebo podávat

Neužívejte přípravek EMEND
-

jestliže jste Vy nebo Vaše dítě alergický(á)(é) na aprepitant nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

-

spolu s léky obsahujícími pimozid (používá se k léčení psychiatrických chorob), terfenadin 
a astemizol (používají se k léčení senné rýmy a jiných alergických stavů), cisaprid (používá se 
k léčbě trávicích potíží). Pokud tyto léky Vy nebo Vaše dítě užíváte, informujte o tom lékaře, 
protože Vaše léčba nebo léčba Vašeho dítěte bude muset být před nasazením přípravku 
EMEND upravena.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku EMEND nebo podáním tohoto léku dítěti se poraďte se svým lékařem, 
lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Pokud Vy nebo Vaše dítě trpíte onemocněním jater, řekněte to před léčbou přípravkem EMEND 
lékaři, protože játra hrají důležitou roli při rozkladu léku v těle. Proto lékař může potřebovat sledovat 
stav Vašich jater nebo jater Vašeho dítěte.

 

104

Děti a dospívající
Nepodávejte přípravek EMEND 125 mg tobolky dětem mladším 12 let, protože 125mg tobolky nebyly 
u této populace hodnoceny.

Další léčivé přípravky a přípravek EMEND
Přípravek EMEND může ovlivňovat účinky jiných léků jak během léčby tímto přípravkem, tak po ní. 
Existují jisté léky, které nesmějí být spolu s přípravkem EMEND užívány (jako je pimozid, terfenadin, 
astemizol a cisaprid) nebo které vyžadují úpravu dávky (viz také "Neužívejte přípravek EMEND"). 

Účinky přípravku EMEND nebo jiných léčiv mohou být ovlivněny, pokud budete Vy nebo Vaše dítě 
přípravek EMEND užívat spolu s dalšími léky, včetně léků uvedených dále. Poraďte se prosím s 
lékařem nebo lékárníkem, pokud Vy nebo Vaše dítě užíváte některý z následujících léků:

-

léky k zabránění početí, které mohou zahrnovat antikoncepční pilulky, kožní náplasti, 
implantáty a některá nitroděložní tělíska, která uvolňují hormony, nemusí fungovat 
odpovídajícím způsobem, pokud se používají spolu s přípravkem EMEND. Během léčby 
přípravkem EMEND a až 2 měsíce po jeho použití je nutno používat jiné nebo dodatečné 
nehormonální formy antikoncepce,

-

cyklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus (imunosupresiva),

-

alfentanil, fentanyl (používají se k léčbě bolesti),

-

chinidin (používá se k léčbě nepravidelného tepu srdce),

-

irinotekan, etoposid, vinorelbin, ifosfamid (léky používané k léčbě rakoviny),

-

léky obsahující deriváty ergotových alkaloidů, jako je ergotamin a diergotamin (používané 
k léčbě migrén),

-

warfarin, acenokumarol (léky na ředění krve; může být potřebné provedení krevních testů),

-

rifampicin, klarithromycin, telithromycin (antibiotika užívaná k léčbě infekcí),

-

fenytoin (lék používaný k léčbě záchvatů),

-

karbamazepin (lék používaný k léčbě depresí a epilepsie),

-

midazolam, triazolam, fenobarbital (utišující léky nebo léky usnadňující spánek),

-

třezalka tečkovaná (bylinný přípravek používaný k léčbě deprese),

-

inhibitory proteázy (používají se k léčbě infekcí HIV),

-

ketokonazol, kromě šampónu (používá se k léčbě Cushingova syndromu – kdy tělo vytváří 
nadměrná množství kortizolu) 

-

itrakonazol, vorikonazol, posakonazol (léky proti plísním),

-

nefazodon (používá se k léčbě deprese),

-

kortikosteroidy (jako je dexamethason a methylprednisolon),

-

léky proti úzkosti (jako je alprazolam),

-

tolbutamid (lék používaný k léčbě cukrovky)

Informujte lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vy nebo Vaše dítě užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a)(o) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení
Tento přípravek se během těhotenství nesmí užívat, pokud to není nezbytně nutné. Pokud jste Vy nebo 
Vaše dítě těhotná/těhotné nebo kojíte, domníváte se, že můžete/může být těhotná/těhotné, nebo 
plánujete/plánuje otěhotnět, poraďte se s lékařem dříve, než začnete/začne tento přípravek užívat.

Ohledně informací týkajících se antikoncepce viz část "Další léčivé přípravky a přípravek EMEND".

Není známo, zda se EMEND vylučuje do lidského mateřského mléka; proto není doporučeno kojit 
během léčby tímto přípravkem. Pokud kojíte nebo hodláte kojit, je třeba sdělit tuto skutečnost lékaři 
ještě předtím, než začnete užívat tento přípravek.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Je nutno vzít v úvahu, že u některých lidí může po užití přípravku EMEND vzniknout pocit závrati 
a ospalosti. Pokud Vy nebo Vaše dítě máte pocit závrati a ospalosti, nesmíte po užití tohoto přípravku
řídit, jezdit na kole, obsluhovat stroje ani používat nářadí (viz „Možné nežádoucí účinky“).

 

105

Přípravek EMEND obsahuje sacharózu
Tobolky přípravku EMEND obsahují sacharózu. Pokud Vám lékař řekl, že Vy nebo Vaše dítě 
nesnášíte některé cukry, poraďte se s lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

3.

Jak se EMEND užívá

Vždy užívejte nebo podávejte svému dítěti tento přípravek přesně podle pokynů lékaře, lékárníka nebo 
zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.
Přípravek EMEND vždy užívejte s dalšími léky, aby zabránil pocitu nevolnosti a zvracení. Po léčbě 
přípravkem EMEND Vás lékař požádá, abyste Vy nebo Vaše dítě pokračoval(a)(o) v užívání dalších 
léků bránících pocitu nevolnosti a zvracení, včetně kortikosteroidů (jako je dexamethason) a 
antagonistů „5HT

3

“ (jako je ondansetron). Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem, lékárníkem 

nebo zdravotní sestrou.

Doporučená perorální dávka (podaná ústy) přípravku EMEND je
1. den:
-

jedna 125mg tobolka 1 hodinu před zahájením chemoterapeutického cyklu

2. a 3. den:
-

jedna 80mg tobolka každý den

-

pokud se nepodává žádná chemoterapie, užívejte přípravek EMEND ráno

-

pokud se podává chemoterapie, užívejte přípravek EMEND 1 hodinu před zahájením 
chemoterpeutického cyklu

Přípravek EMEND lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Tobolku spolkněte celou a zapijte ji douškem tekutiny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku EMEND, než jste měl(a)
Neberte si více tobolek, než Vám předepsal lékař. Pokud byste si Vy nebo Vaše dítě vzal(a)(o)i více 
tobolek, okamžitě vyhledejte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít EMEND
Pokud Vy nebo Vaše dítě vynecháte dávku, poraďte se se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.

Přestaňte přípravek EMEND užívat a ihned navštivte lékaře, pokud Vy nebo Vaše dítě 
zaznamenáte kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, které mohou být závažné a kvůli 
nimž můžete Vy nebo Vaše dítě naléhavě potřebovat lékařské ošetření:
-

kopřivka, vyrážka, svědění, potíže s dýcháním nebo polykáním (četnost není známa, 
z dostupných údajů ji nelze určit); jde o známky alergické reakce.

Další hlášené nežádoucí účinky jsou uvedeny dále.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 lidí) jsou:
-

zácpa, poruchy trávení,

 

106

-

bolest hlavy,

-

únava,

-

ztráta chuti k jídlu,

-

škytavka,

-

zvýšené množství jaterních enzymů v krvi.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí) jsou:
-

závrať, ospalost,

-

akné, vyrážka,

-

úzkost, 

-

říhání, pocit nevolnosti, zvracení, pálení žáhy, bolest žaludku, sucho v ústech, plynatost, 

-

častější, bolestivé nebo pálivé močení,

-

slabost, celkový pocit nepohody, 

-

návaly horka/zarudnutí obličeje nebo kůže,

-

rychlý nebo nepravidelný tep, 

-

horečka se zvýšeným rizikem infekce, snížení počtu červených krvinek.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí) jsou:
-

potíže s přemýšlením, nedostatek energie, poruchy vnímání chutí,

-

citlivost kůže na sluneční světlo, nadměrné pocení, mastná kůže, boláky na kůži, svědivá 
vyrážka, Stevens

Johnsonův syndrom/toxická epidermální nekrolýza (vzácná, závažná kožní 

reakce),

-

euforie (pocit nadměrného štěstí), dezorientace,

-

bakteriální infekce, plísňové infekce,

-

těžká zácpa, žaludeční vředy, zánět tenkého střeva a tlustého střeva, boláky v ústech, nadýmání,

-

časté močení, větší výdej moči, než je obvyklé, přítomnost cukru nebo krve v moči,

-

pocit nepohody na hrudi, otok, změna způsobu chůze,

-

kašel, hlen v zadní části hrdla (tzv. zadní rýma), podráždění hrdla, kýchání, bolest v krku,

-

výtok z očí a svědění očí,

-

zvonění v uších,

-

svalové křeče, svalová slabost,

-

nadměrná žízeň,

-

pomalý srdeční tep, onemocnění srdce a cév,

-

pokles počtu bílých krvinek, nízké hladiny sodíku v krvi, pokles tělesné hmotnosti.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo 
prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v

Dodatku V

. Nahlášením 

nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek EMEND uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Tobolku vyjímejte z blistru až těsně před užitím.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.

 

107

6.

Obsah balení a další informace

Co EMEND obsahuje
-

Léčivou látkou je aprepitantum. Jedna 125mg tvrdá tobolka obsahuje aprepitantum 125 mg.

-

Pomocnými látkami jsou: sacharóza, mikrokrystalická celulóza (E 460), hyprolóza (E 463), 
natrium-lauryl-sulfát, želatina, oxid titaničitý (E 171), šelak, hydroxid draselný, černý oxid 
železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172) a žlutý oxid železitý (E 172). 

Jak EMEND vypadá a co obsahuje toto balení
125mg tvrdá tobolka je neprůhledná s bílým tělem a růžovým víčkem; na těle je po obvodu černým 
inkoustem vytištěno „462“ a „125 mg“.

Tvrdé tobolky EMEND 125 mg se dodávají v následujících velikostech balení:
-

hliníkový blistr obsahující jednu 125mg tobolku 

-

5 hliníkových blistrů obsahujících každý jednu 125mg tobolku 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci
Merck Sharp & Dohme Ltd.
Hertford Road, Hoddesdon
Hertfordshire EN 11 9BU
Velká Británie

Výrobce
Merck Sharp & Dohme B. V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Nizozemsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Belgique/België/Belgien 
MSD Belgium BVBA/SPRL
Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)
dpoc_belux@merck.com

Lietuva
UAB Merck Sharp & Dohme
Tel.: +370 5 278 02 47
msd_lietuva@merck.com

България
Мерк Шарп и Доум България ЕООД
Тел.: +359 2 819 3737
info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg
MSD Belgium BVBA/SPRL
Tél/Tel: +32(0)27766211
dpoc_belux@merck.com

Česká republika
Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Tel.: +420 233 010 111
dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország
MSD Pharma Hungary Kft.
Tel.: +36 1 888 53 00
hungary_msd@merck.com

Danmark
MSD Danmark ApS
Tlf: + 45 4482 4000
dkmail@merck.com

Malta
Merck Sharp & Dohme Cyprus
Limited
Tel: 8007 4433 (+356 99917558)
malta_info@merck.com

Deutschland
MSD SHARP & DOHME GMBH
Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)
e-mail@msd.de

Nederland
Merck Sharp & Dohme BV
Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)
medicalinfo.nl@merck.com

 

108

Eesti
Merck Sharp & Dohme OÜ
Tel.: +372 6144 200
msdeesti@merck.com

Norge
MSD (Norge) AS
Tlf: +47 32 20 73 00
msdnorge@msd.no

Eλλάδα
MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
Τηλ: +30 210 98 97 300
dpoc_greece@merck.com

Österreich
Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0) 1 26 044
msd-medizin@merck.com

España
Merck Sharp & Dohme de España, S.A.
Tel: +34 91 321 06 00
msd_info@merck.com

Polska
MSD Polska Sp. z o.o. 
Tel: +48 22 549 51 00
msdpolska@merck.com

France
MSD France
Tél: +33 (0) 1 46 40 40

Portugal
Merck Sharp & Dohme, Lda
Tel: +351 21 446 5700
clic@merck.com

Hrvatska
Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Tel: + 385 1 6611 333
croatia_info@merck.com

România
Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.
Tel: + 4021 529 29 00
msdromania@merck.com

Ireland
Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) 
Limited
Tel: +353 (0)1 2998700
medinfo_ireland@merck.com

Slovenija
Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila 
d.o.o. 
Tel: + 386 1 5204 201
msd_slovenia@merck.com

Ísland
Vistor hf.
Simi: +354 535 7000

Slovenská republika
Merck Sharp & Dohme, s. r. o. 
Tel: +421 2 58282010
dpoc_czechslovak@merck.com 

Ιtalia
MSD Italia S.r.l.
Tel: +39 06 361911
medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland
MSD Finland Oy
Puh/Tel: +358 (0) 9 804 650
info@msd.fi

Κύπρος
Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited 
Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)
cyprus_info@merck.com 

Sverige
Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB
Tel: +46 77 5700488
medicinskinfo@merck.com

Latvija
SIA Merck Sharp & Dohme Latvija 
Tel: +371 67364 224
msd_lv@merck.com

United Kingdom
Merck Sharp & Dohme Limited
Tel: +44 (0) 1992 467272
medicalinformationuk@merck.com

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.

 

109

Příbalová informace: informace pro uživatele

EMEND 165 mg tvrdé tobolky

aprepitantum 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1.

Co je přípravek EMEND a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek EMEND užívat

3.

Jak se přípravek EMEND užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek EMEND uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek EMEND a k čemu se používá

Přípravek EMEND obsahuje léčivou látku aprepitant, která patří do skupiny léků nazývaných 
"antagonisté receptoru neurokininu 1 (NK

1

)". Mozek má specifickou oblast, která ovládá pocit 

nevolnosti a zvracení. Přípravek EMEND působí prostřednictvím blokády signálů do této oblasti, čímž 
snižuje pocit nevolnosti a zvracení. EMEND se používá u dospělých v kombinaci s dalšími léčivy
k předcházení nevolnosti a zvracení vyvolanými chemoterapií (léčbou rakoviny) obsahující cisplatinu 
(silný spouštěč pocitu nevolnosti a zvracení) a s chemoterapií, které jsou středně silným spouštěčem 
pocitu nevolnosti a zvracení (jako je cyklofosfamid, doxorubicin nebo epirubicin).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek EMEND užívat

Neužívejte přípravek EMEND
-

jestliže jste alergický(á) na aprepitant nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6).

-

spolu s léky obsahujícími pimozid (používá se k léčbě psychiatrických nemocí), terfenadin 
a astemizol (používá se k léčbě senné rýmy a jiných alergických stavů), cisaprid (používá se 
k léčbě trávicích potíží). Pokud tyto léky užíváte, informujte o tom svého ošetřujího lékaře, 
protože Vaše léčba musí být předtím, než začnete používat přípravek EMEND upravena.

Upozornění a opatření 
Před užitím tohoto přípravku se poraďte se svým lékařem, lékarníkem nebo zdravotní sestrou.

Pokud máte onemocnění jater, sdělte to před léčbou přípravkem EMEND svému lékaři, protože Vaše 
játra hrají důležitou roli při rozkládání léčiva v těle. Proto může Váš lékař považovat za nezbytné 
sledovat stav Vašich jater.

Děti a dospívající
Nepodávejte přípravek EMEND 165 mg dětem a dospívajícím mladším 18 let, protože 165mg tobolky 
nebyly u této populace hodnoceny.

 

110

Další léčivé přípravky a přípravek EMEND 
Přípravek EMEND může ovlivnit jiné léky, a to jak během léčby nebo po léčbě přípravkem EMEND. 
Existují určité léky, které se nesmí užívat spolu s přípravkem EMEND (jako je pimozid, terfenadin, 
astemizol a cisaprid) nebo které vyžadují úpravu dávky (viz také Nepoužívejte přípravek EMEND).

Účinky přípravku EMEND nebo jiných léčiv mohou být ovlivněny, pokud budete přípravek EMEND 
užívat spolu s dalšími léky, včetně léků uvedených dále. Poraďte se prosím se svým lékařem nebo 
lékárníkem, pokud užíváte některý z následujících léků:

-

léky k zabránění početí, které mohou zahrnovat antikoncepční pilulky, kožní náplasti, 
implantáty a některá nitroděložní tělíska (IUD), která uvolňují hormony, nemusí fungovat 
odpovídajícím způsobem, pokud se používají spolu s přípravkem EMEND. Během léčby 
přípravkem EMEND a až 2 měsíce po jeho použití je nutno používat jiné nebo dodatečné 
nehormonální formy antikoncepce,.

-

cyklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus (imunosupresiva),

-

alfentanil, fentanyl (používají se k léčbě bolesti),

-

chinidin (používá se k léčbě nepravidelného tepu srdce),

-

irinotekan, etoposid, vinorelbin, ifosfamid (léky používané k léčbě rakoviny),

-

léky obsahující deriváty námelových alkaloidů, jako je ergotamin a diergotamin (používané 
k léčbě migrén),

-

warfarin, acenokumarol (léky na ředění krve; může být požadováno provedení krevních testů),

-

rifampicin, klarithromycin, telithromycin (antibiotika užívaná k léčbě infekcí),

-

fenytoin (léčivý přípravek používaný k léčbě záchvatů),

-

karbamazepin (léčivý přípravek používaný k léčbě depresí a epilepsie),

-

midazolam, triazolam, fenobarbital (utišující léčivé přípravky nebo léčivé přípravky usnadňující 
spánek),

-

třezalka tečkovaná (bylinný přípravek používaný k léčbě deprese),

-

inhibitory proteázy (používají se k léčbě infekcí HIV),

-

ketokonazol, kromě šampónu (používá se k léčbě Cushingova syndromu – kdy tělo vytváří 
nadměrná množství kortizolu) 

-

itrakonazol, vorikonazol, posakonazol (léky proti plísním),

-

nefazodon (používá se k léčbě deprese),

-

kortikosteroidy (jako je dexamethason a methylprednisolon),

-

léky proti úzkosti (jako je alprazolam),

-

tolbutamid (léčivý přípravek používaný k léčbě cukrovky)

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení
Tento přípravek během těhotenství nesmíte užívat, pokud to není nezbytně nutné. Pokud jste těhotná 
nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Informace ohledně antikoncepce viz část „Další léčivé přípravky a přípravek EMEND“.

Není známo, zda se přípravek EMEND vylučuje do lidského mateřského mléka a tudíž se během léčby
tímto přípravkem kojení nedoporučuje. Je důležité, abyste před použitím tohoto přípravku svého 
ošetřujícího lékaře informovala, že kojíte nebo že kojení plánujete.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Je nutno vzít v úvahu, že někteří lidé po použití přípravku EMEND mají závratě nebo cítí ospalost. 
Jestliže máte závratě nebo cítíte ospalost, nesmíte po užití tohoto přípravku řídit nebo obsluhovat
stroje (viz „Možné nežádoucí účinky“).

 

111

Přípravek EMEND obsahuje sacharózu
Tobolky přípravku EMEND obsahují sacharózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé 
cukry, poraďte se se svým lékařem , než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek EMEND užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Přípravek EMEND 
vždy užívejte s dalšími léky, aby zabránil pocitu nevolnosti a zvracení. Po léčbě přípravkem EMEND 
Vás lékař požádá, abyste následující tři dny pokračoval(a) v užívání dalších léků bránících pocitu 
nevolnosti a zvracení, včetně kortikosteroidů (jako je dexamethason) a antagonistů „5HT

3

“ (jako je 

ondansetron). 

Doporučená dávka přípravku EMEND je jedna 165mg tobolka první den cyklu chemoterapeutické 
léčby. Užijte 1 tobolku 1 hodinu před zahájením chemoterapeutického cyklu.

Přípravek EMEND lze užívat s jídlem i bez jídla.

Tobolku polkněte celou a zapijte ji trochou tekutiny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku EMEND, než jste měl(a)
Neužívejte více tobolek, než Vám doporučil lékař. Pokud jste užil/a příliš mnoho tobolek, ihned se 
obraťte na svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek EMEND
Jestliže jste vynechal/a dávku, poraďte se se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto léku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

Přestaňte užívat přípravek EMEND a ihned navštivte lékaře, pokud zaznamenáte kterýkoli 
z následujících nežádoucích účinků, jež mohou být závažné a kvůli nimž můžete potřebovat 
naléhavé lékařské ošetření:
-

kopřivka, vyrážka, svědění, potíže s dýcháním nebo polykáním – (četnost není známa, 
z dostupných údajů ji nelze odhadnout) jde o příznaky alergické reakce.

Další hlášené nežádoucí účinky jsou uvedeny dále.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 lidí) jsou: 
-

zácpa, poruchy trávení,

-

bolest hlavy,

-

únava,

-

ztráta chuti k jídlu,

-

škytavka,

-

zvýšené hodnot jaterních testů.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí) jsou: 
-

závrať, ospalost,

-

akné, vyrážka,

-

úzkost,

-

říhání, pocit nevolnosti, zvracení, pálení žáhy, bolest břicha, sucho v ústech, plynatost,

-

častější, bolestivé nebo pálivé močení

 

112

-

celkový pocit nemoci

-

návaly horka

-

rychlý nebo nepravidelný srdeční tep

-

horečka se zvýšeným rizikem infekce, snížení počtu červených krvinek.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí) jsou:
-

potíže s přemýšlením, nedostatek energie, poruchy vnímání chutí,

-

citlivost kůže na sluneční světlo, nadměrné pocení, mastná kůže, boláky na kůži, svědivá 
vyrážka, Stevens

-Johnsonův syndrom/toxická epidermální nekrolýza (vzácná, závažná kožní 

reakce),

-

euforie (pocit nadměrného štěstí), dezorientace,

-

bakteriální infekce, plísňové infekce,

-

těžká zácpa, žaludeční vředy, zánět tenkého střeva a tlustého střeva, boláky v ústech, nadýmání,

-

časté močení, větší výdej moči, než je obvyklé, přítomnost cukru nebo krve v moči,

-

nepříjemný pocit na hrudi, otok, změna způsobu chůze,

-

kašel, hlen v zadní části hrdla (tzv. zadní rýma), podráždění hrdla, kýchání, bolest v krku,

-

výtok z očí a svědění očí,

-

zvonění v uších,

-

svalové křeče, svalová slabost,

-

nadměrná žízeň,

-

pomalý srdeční tep, onemocnění srdce a cév,pokles počtu bílých krvinek, nízké hladiny sodíku 
v krvi, pokles tělesné hmotnosti.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékař, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního 
systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete 

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek EMEND uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Tobolku z blistru nevyjímejte dokud nebudete připraven(a) ji užít.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek EMEND obsahuje
-

Léčivou látkou je aprepitantum. Jedna tobolka obsahuje aprepitantum 165 mg.

-

Pomocnými látkami jsou: sacharóza, mikrokrystalická celulóza (E 460), hyprolóza (E 463), 
natrium-lauryl-sulfát, želatina, oxid titaničitý (E 171), indigokarmín (E 132), šelak, hydroxid 
draselný, černý oxid železitý (E 172). 

 

113

Jak přípravek EMEND vypadá a co obsahuje toto balení
165mg tvrdá tobolka je neprůhledná se světle modrým víčkem a bílým tělem s „466“ a „165 mg“ 
vytištěným radiálně černým inkoustem na jedné straně těla a logem Merck na druhé.

Tvrdé tobolky EMEND 165 mg se dodávají v papírových krabičkách v následujících velikostech 
balení:
-

hliníkový blistr obsahující jednu 165mg tobolku

-

6 hliníkových blistrů, každý obsahuje jednu 165mg tobolku

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Merck Sharp & Dohme Ltd.
Hertford Road, Hoddesdon
Hertfordshire EN11 9BU
Velká Británie

Výrobce
Merck Sharp & Dohme B. V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Nizozemsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Belgique/België/Belgien 
MSD Belgium BVBA/SPRL
Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)
dpoc_belux@merck.com

Lietuva
UAB Merck Sharp & Dohme
Tel.: +370 5 278 02 47
msd_lietuva@merck.com

България
Мерк Шарп и Доум България ЕООД
Тел.: +359 2 819 3737
info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg
MSD Belgium BVBA/SPRL
Tél/Tel: +32(0)27766211
dpoc_belux@merck.com

Česká republika
Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Tel.: +420 233 010 111
dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország
MSD Pharma Hungary Kft.
Tel.: +36 1 888 53 00
hungary_msd@merck.com

Danmark
MSD Danmark ApS
Tlf: + 45 4482 4000
dkmail@merck.com

Malta
Merck Sharp & Dohme Cyprus
Limited
Tel: 8007 4433 (+356 99917558)
malta_info@merck.com

Deutschland
MSD SHARP & DOHME GMBH
Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)
e-mail@msd.de

Nederland
Merck Sharp & Dohme BV
Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)
medicalinfo.nl@merck.com

Eesti
Merck Sharp & Dohme OÜ
Tel.: +372 6144 200
msdeesti@merck.com

Norge
MSD (Norge) AS
Tlf: +47 32 20 73 00
msdnorge@msd.no

 

114

Eλλάδα
MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
Τηλ: +30 210 98 97 300
dpoc_greece@merck.com

Österreich
Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0) 1 26 044
msd-medizin@merck.com

España
Merck Sharp & Dohme de España, S.A.
Tel: +34 91 321 06 00
msd_info@merck.com

Polska
MSD Polska Sp. z o.o. 
Tel: +48 22 549 51 00
msdpolska@merck.com

France
MSD France
Tél: +33 (0) 1 46 40 40

Portugal
Merck Sharp & Dohme, Lda
Tel: +351 21 446 5700
clic@merck.com

Hrvatska
Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Tel: + 385 1 6611 333
croatia_info@merck.com

România
Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.
Tel: + 4021 529 29 00
msdromania@merck.com

Ireland
Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) 
Limited
Tel: +353 (0)1 2998700
medinfo_ireland@merck.com

Slovenija
Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila 
d.o.o. 
Tel: + 386 1 5204 201
msd_slovenia@merck.com

Ísland
Vistor hf.
Simi: +354 535 7000

Slovenská republika
Merck Sharp & Dohme, s. r. o. 
Tel: +421 2 58282010
dpoc_czechslovak@merck.com 

Ιtalia
MSD Italia S.r.l.
Tel: +39 06 361911
medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland
MSD Finland Oy
Puh/Tel: +358 (0) 9 804 650
info@msd.fi

Κύπρος
Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited 
Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)
cyprus_info@merck.com 

Sverige
Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB
Tel: +46 77 5700488
medicinskinfo@merck.com

Latvija
SIA Merck Sharp & Dohme Latvija 
Tel: +371 67364 224
msd_lv@merck.com

United Kingdom
Merck Sharp & Dohme Limited
Tel: +44 (0) 1992 467272
medicalinformationuk@merck.com

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.

 

115

Příbalová informace: informace pro uživatele

EMEND 125 mg tvrdé tobolky

EMEND 80 mg tvrdé tobolky

aprepitantum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Jste-li rodičem dítěte užívajícího přípravek EMEND, 
přečtěte si prosím pečlivě tuto příbalovou informaci. 
-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám nebo Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další 
osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému 
lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1.

Co je EMEND a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete EMEND užívat nebo podávat

3.

Jak se EMEND užívá 

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak EMEND uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je EMEND a k čemu se používá

Přípravek EMEND obsahuje léčivou látku aprepitant a patří do skupiny léčiv nazývaných "antagonisté 
receptoru neurokininu 1 (NK

1

)". Mozek má zvláštní oblast, která řídí pocit nevolnosti a zvracení. 

Přípravek EMEND funguje tak, že blokuje signály do této oblasti, čímž omezuje pocit nevolnosti a 
zvracení.
Tobolky přípravku EMEND se používají u dospělých a dospívajících od 12 let věku v kombinaci 
s dalšími léčivy 
k předcházení nevolnosti a zvracení vyvolanými chemoterapií (léčbou rakoviny), 
která je silným a středně silným spouštěčem pocitu nevolnosti a zvracení (jako je cisplatina, 
cyklofosfamid, doxorubicin nebo epirubicin).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete EMEND užívat nebo podávat

Neužívejte přípravek EMEND
-

jestliže jste Vy nebo Vaše dítě alergický(á)(é) na aprepitant nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

-

spolu s léky obsahujícími pimozid (používá se k léčbě psychiatrických chorob), terfenadin 
a astemizol (používají se k léčení senné rýmy a jiných alergických stavů), cisaprid (používá se 
k léčbě trávicích potíží). Pokud tyto léky Vy nebo Vaše dítě užíváte, informujte o tom lékaře, 
protože Vaše léčba nebo léčba Vašeho dítěte bude muset být před nasazením přípravku 
EMEND upravena.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku EMEND nebo podáním tohoto přípravku dítěti se poraďte se svým lékařem, 
lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Pokud Vy nebo Vaše dítě trpíte onemocněním jater, řekněte to před léčbou přípravkem EMEND
lékaři, protože játra hrají důležitou roli při rozkladu léku v těle. Proto lékař může potřebovat sledovat 
stav Vašich jater nebo jater Vašeho dítěte.

 

116

Děti a dospívající
Nepodávejte přípravek EMEND 80 mg a 125 mg dětem a dospívajícím mladším 12 let, protože 80 mg 
a 125 mg tobolky nebyly u této populace hodnoceny.

Další léčivé přípravky a přípravek EMEND
Přípravek EMEND může ovlivňovat účinky jiných léků jak během léčby tímto přípravkem, tak po ní. 
Existují jisté léky, které nesmějí být spolu s přípravkem EMEND užívány (jako je pimozid, terfenadin, 
astemizol a cisaprid) nebo které vyžadují úpravu dávky (viz také "Neužívejte přípravek EMEND").

Účinky přípravku EMEND nebo jiných léčiv mohou být ovlivněny, pokud budete Vy nebo Vaše dítě 
přípravek EMEND užívat spolu s dalšími léky, včetně léků uvedených dále. Poraďte se prosím 
s lékařem nebo lékárníkem, pokud Vy nebo Vaše dítě užíváte některý z následujících léků:

-

léky k zabránění početí, které mohou zahrnovat antikoncepční pilulky, kožní náplasti, 
implantáty a některá nitroděložní tělíska, která uvolňují hormony, nemusí fungovat 
odpovídajícím způsobem, pokud se používají spolu s přípravkem EMEND. Během léčby 
přípravkem EMEND a až 2 měsíce po jeho použití je nutno používat jiné nebo dodatečné 
nehormonální formy antikoncepce,

-

cyklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus (imunosupresiva),

-

alfentanil, fentanyl (používají se k léčbě bolesti),

-

chinidin (používá se k léčbě nepravidelného tepu srdce),

-

irinotekan, etoposid, vinorelbin, ifosfamid (léky používané k léčbě rakoviny),

-

léky obsahující deriváty ergotových alkaloidů, jako je ergotamin a diergotamin (používané 
k léčbě migrén),

-

warfarin, acenokumarol (léky na ředění krve; může být potřebné provedení krevních testů),

-

rifampicin, klarithromycin, telithromycin (antibiotika užívaná k léčbě infekcí),

-

fenytoin (lék používaný k léčbě záchvatů),

-

karbamazepin (lék používaný k léčbě depresí a epilepsie),

-

midazolam, triazolam, fenobarbital (utišující léky nebo léky usnadňující spánek),

-

třezalka tečkovaná (bylinný přípravek používaný k léčbě deprese),

-

inhibitory proteázy (používají se k léčbě infekcí HIV),

-

ketokonazol, kromě šampónu (používá se k léčbě Cushingova syndromu – kdy tělo vytváří 
nadměrná množství kortizolu) 

-

itrakonazol, vorikonazol, posakonazol (léky proti plísním),

-

nefazodon (používá se k léčbě deprese),

-

kortikosteroidy (jako je dexamethason a methylprednisolon),

-

léky proti úzkosti (jako je alprazolam), 

-

tolbutamid (lék používaný k léčbě cukrovky)

Informujte lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vy nebo Vaše dítě užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a)(o) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení
Tento přípravek se během těhotenství nesmí užívat, pokud to není nezbytně nutné. Pokud jste Vy nebo 
Vaše dítě těhotná/těhotné nebo kojíte, domníváte se, že můžete/může být těhotná/těhotné, nebo 
plánujete/plánuje otěhotnět, poraďte se s lékařem dříve, než začnete/začne tento přípravek užívat.

Ohledně informací týkajících se antikoncepce viz část „Další léčivé přípravky a přípravek EMEND“.

Není známo, zda se EMEND vylučuje do lidského mateřského mléka; proto není doporučeno kojit 
během léčby tímto přípravkem. Pokud kojíte nebo hodláte kojit, je třeba sdělit tuto skutečnost lékaři 
ještě předtím, než začnete užívat tento přípravek.

 

117

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Je nutno vzít v úvahu, že u některých lidí může po užití přípravku EMEND vzniknout pocit závrati 
a ospalosti. Pokud Vy nebo Vaše dítě máte pocit závrati a ospalosti, nesmíte po užití tohoto přípravku 
řídit, jezdit na kole, obsluhovat stroje ani používat nářadí (viz „Možné nežádoucí účinky“).

Přípravek EMEND obsahuje sacharózu
Tobolky přípravku EMEND obsahují sacharózu. Pokud Vám lékař řekl , že Vy nebo Vaše dítě 
nesnášíte některé cukry, poraďte se s lékařem, než začnete tento přípravek užívat.

3.

Jak se EMEND užívá

Vždy užívejte nebo podávejte svému dítěti tento přípravek přesně podle pokynů lékaře, lékárníka nebo 
zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.
Přípravek EMEND vždy užívejte s dalšími léky, aby zabránil pocitu nevolnosti a zvracení. Po léčbě 
přípravkem EMEND Vás lékař požádá, abyste Vy nebo Vaše dítě pokračoval(a)(o) v užívání dalších 
léků bránících pocitu nevolnosti a zvracení, včetně kortikosteroidů (jako je dexamethason) a 
antagonistů „5HT

3

“ (jako je ondansetron). Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem, lékárníkem 

nebo zdravotní  sestrou.

Doporučená perorální dávka (podaná ústy) přípravku EMEND je
1. den:
-

jedna 125mg tobolka 1 hodinu před zahájením chemoterapeutického cyklu

2. a 3. den:
-

jedna 80mg tobolka každý den

-

pokud se nepodává žádná chemoterapie, užívejte přípravek EMEND ráno

-

pokud se podává chemoterapie, užívejte přípravek EMEND 1 hodinu před zahájením 
chemoterapeutického cyklu

Přípravek EMEND lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Tobolku spolkněte celou a zapijte ji douškem tekutiny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku EMEND, než jste měl(a)
Neberte si více tobolek, než Vám předepsal lékař. Pokud byste si Vy nebo Vaše dítě vzal(a)(o)i více 
tobolek, okamžitě vyhledejte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít EMEND
Pokud Vy nebo Vaše dítě vynecháte dávku, poraďte se se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.

Přestaňte přípravek EMEND užívat a ihned navštivte lékaře, pokud Vy nebo Vaše dítě 
zaznamenáte kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, které mohou být závažné a kvůli 
nimž můžete Vy nebo Vaše dítě naléhavě potřebovat lékařské ošetření:
-

kopřivka, vyrážka, svědění, potíže s dýcháním nebo polykáním (četnost není známa, 
z dostupných údajů ji nelze určit); jde o známky alergické reakce.

 

118

Další hlášené nežádoucí účinky jsou uvedeny dále.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 lidí) jsou:
-

zácpa, poruchy trávení,

-

bolest hlavy,

-

únava,

-

ztráta chuti k jídlu,

-

škytavka,

-

zvýšené množství jaterních enzymů v krvi.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí) jsou:
-

závrať, ospalost,

-

akné, vyrážka,

-

úzkost, 

-

říhání, pocit nevolnosti, zvracení, pálení žáhy, bolest žaludku, sucho v ústech, plynatost, 

-

častější, bolestivé nebo pálivé močení,

-

slabost, celkový pocit nepohody, 

-

návaly horka/zarudnutí obličeje nebo kůže,

-

rychlý nebo nepravidelný tep, 

-

horečka se zvýšeným rizikem infekce, snížení počtu červených krvinek.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí) jsou:
-

potíže s přemýšlením, nedostatek energie, poruchy vnímání chutí,

-

citlivost kůže na sluneční světlo, nadměrné pocení, mastná kůže, boláky na kůži, svědivá 
vyrážka, Stevens

Johnsonův syndrom/toxická epidermální nekrolýza (vzácná, závažná kožní 

reakce),

-

euforie (pocit nadměrného štěstí), dezorientace,

-

bakteriální infekce, plísňové infekce,

-

těžká zácpa, žaludeční vředy, zánět tenkého střeva a tlustého střeva, boláky v ústech, nadýmání,

-

časté močení, větší výdej moči, než je obvyklé, přítomnost cukru nebo krve v moči,

-

pocit nepohody na hrudi, otok, změna způsobu chůze,

-

kašel, hlen v zadní části hrdla (tzv. zadní rýma), podráždění hrdla, kýchání, bolest v krku,

-

výtok z očí a svědění očí,

-

zvonění v uších,

-

svalové křeče, svalová slabost,

-

nadměrná žízeň,

-

pomalý srdeční tep, onemocnění srdce a cév,

-

pokles počtu bílých krvinek, nízké hladiny sodíku v krvi, pokles tělesné hmotnosti.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo 
prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v

Dodatku V

. Nahlášením 

nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek EMEND uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Tobolku vyjímejte z blistru až těsně před užitím.

 

119

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co EMEND obsahuje
-

Léčivou látkou je aprepitantum. Jedna 125mg tvrdá tobolka obsahuje aprepitantum 125 mg. 
Jedna 80mg tvrdá tobolka obsahuje aprepitantum 80 mg.

-

Pomocnými látkami jsou: sacharóza, mikrokrystalická celulóza (E 460), hyprolóza (E 463), 
natrium-lauryl-sulfát, želatina, oxid titaničitý (E 171), šelak, hydroxid draselný a černý oxid 
železitý (E 172); 125mg tvrdá tobolka obsahuje také červený oxid železitý (E 172) a žlutý oxid 
železitý (E 172). 

Jak EMEND vypadá a co obsahuje toto balení
125mg tvrdá tobolka je neprůhledná s růžovým víčkem a bílým tělem; na těle je po obvodu černým 
inkoustem vytištěno „462“ a „125 mg“.
80mg tvrdá tobolka je neprůhledná s víčkem a tělem bílé barvy; na těle je po obvodu černým 
inkoustem vytištěno „461“ a „80 mg“.

Tvrdé tobolky EMEND 125 mg a 80 mg se dodávají v následující velikosti balení:
-

balení pro 3-denní léčbu obsahující jednu 125mg tobolku dvě 80mg tobolky

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci
Merck Sharp & Dohme Ltd.
Hertford Road, Hoddesdon
Hertfordshire EN 11 9BU
Velká Británie

Výrobce
Merck Sharp & Dohme B. V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Nizozemsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Belgique/België/Belgien 
MSD Belgium BVBA/SPRL
Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)
dpoc_belux@merck.com

Lietuva
UAB Merck Sharp & Dohme
Tel.: +370 5 278 02 47
msd_lietuva@merck.com

България
Мерк Шарп и Доум България ЕООД
Тел.: +359 2 819 3737
info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg
MSD Belgium BVBA/SPRL
Tél/Tel: +32(0)27766211
dpoc_belux@merck.com

Česká republika
Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Tel.: +420 233 010 111
dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország
MSD Pharma Hungary Kft.
Tel.: +36 1 888 53 00
hungary_msd@merck.com

Danmark
MSD Danmark ApS
Tlf: + 45 4482 4000
dkmail@merck.com

Malta
Merck Sharp & Dohme Cyprus
Limited
Tel: 8007 4433 (+356 99917558)
malta_info@merck.com

 

120

Deutschland
MSD SHARP & DOHME GMBH
Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)
e-mail@msd.de

Nederland
Merck Sharp & Dohme BV
Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)
medicalinfo.nl@merck.com

Eesti
Merck Sharp & Dohme OÜ
Tel.: +372 6144 200
msdeesti@merck.com

Norge
MSD (Norge) AS
Tlf: +47 32 20 73 00
msdnorge@msd.no

Eλλάδα
MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
Τηλ: +30 210 98 97 300
dpoc_greece@merck.com

Österreich
Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0) 1 26 044
msd-medizin@merck.com

España
Merck Sharp & Dohme de España, S.A.
Tel: +34 91 321 06 00
msd_info@merck.com

Polska
MSD Polska Sp.z o.o. 
Tel: +48 22 549 51 00
msdpolska@merck.com

France
MSD France
Tél: +33 (0) 1 46 40 40

Portugal
Merck Sharp & Dohme, Lda
Tel: +351 21 446 5700
clic@merck.com

Hrvatska
Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Tel: + 385 1 6611 333
croatia_info@merck.com

România
Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.
Tel: + 4021 529 29 00
msdromania@merck.com

Ireland
Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) 
Limited
Tel: +353 (0)1 2998700
medinfo_ireland@merck.com

Slovenija
Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila 
d.o.o. 
Tel: + 386 1 5204 201
msd_slovenia@merck.com

Ísland
Vistor hf.
Simi: +354 535 7000

Slovenská republika
Merck Sharp & Dohme, s. r. o. 
Tel: +421 2 58282010
dpoc_czechslovak@merck.com 

Ιtalia
MSD Italia S.r.l.
Tel: +39 06 361911
medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland
MSD Finland Oy
Puh/Tel: +358 (0) 9 804 650
info@msd.fi

Κύπρος
Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited 
Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)
cyprus_info@merck.com 

Sverige
Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB
Tel: +46 77 5700488
medicinskinfo@merck.com

Latvija
SIA Merck Sharp & Dohme Latvija 
Tel: +371 67364 224
msd_lv@merck.com

United Kingdom
Merck Sharp & Dohme Limited
Tel: +44 (0) 1992 467272
medicalinformationuk@merck.com

 

121

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky na adrese 

http://www.ema.europa.eu

.

 

122

Příbalová informace: informace pro uživatele

EMEND 125 mg prášek pro perorální suspenzi

aprepitantum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Tato příbalová informace byla napsána pro rodiče 
nebo ošetřovatele, kteří budou tento lék dítěti podávat - přečtěte si ji prosím pečlivě. 
-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl 
by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění.

-

Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1.

Co je EMEND a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete EMEND podávat

3.

Jak se EMEND užívá 

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak EMEND uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

Co je EMEND a k čemu se používá

Přípravek EMEND obsahuje léčivou látku „aprepitant“. Ta patří do skupiny léčiv nazývaných 
"antagonisté receptoru neurokininu 1 (NK

1

)". 

Mozek má zvláštní oblast, která řídí pocit nevolnosti a zvracení. Přípravek EMEND funguje tak, že 
blokuje signály do této oblasti, čímž omezuje pocit nevolnosti a zvracení.
Prášek pro perorální suspenzi se používá u dětí ve věku 6 měsíců až méně než 12 let v kombinaci 
s dalšími léčivy 
k předcházení nevolnosti a zvracení vyvolanými chemoterapií (léčbou rakoviny), 
která jsou silnými a středně silnými spouštěči pocitu nevolnosti a zvracení (jako je cisplatina, 
cyklofosfamid, doxorubicin nebo epirubicin).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete EMEND podávat

Neupodávejte EMEND
-

jestliže je dítě alergické na aprepitant nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6).

-

jestliže dítě užívá léky, které obsahují „pimozid” (na problémy s duševním zdravím).

-

jestliže dítě užívá „terfenadin” nebo „astemizol“’ (na sennou rýmu a jiné alergie).

-

jestliže dítě užívá „cisaprid“’ - (na zažívací problémy).

Tento lék nepodávejte, pokud se dítětě týká cokoli zvýše uvedeného a lékaře dítěte informujte, pokud 
dítě užívá kterýkoli z výše uvedených léků. To proto, že léčba bude muset být před nasazením tohoto 
léku upravena. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se předtím, než podáte tento lék, s lékařem, 
lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Upozornění a opatření
Před podáním tohoto přípravku dítěti se poraďte s lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

 

123

Problémy s játry
Pokud Vaše dítě trpí onemocněním jater, řekněte to před zahájením léčby přípravkem EMEND  lékaři. 
To proto, že játra hrají důležitou roli při rozkladu léku v těle. Proto lékař může během léčby 
potřebovat sledovat stav jater.

Děti a dospívající
Nepodávejte přípravek EMEND prášek pro perorální suspenzi dětem mladším 6 měsíců nebo 
s hmotností menší než 6 kg, ani dospívajícím mezi 12 a 18 lety, protože prášek pro perorální suspenzi 
nebyl u této populace hodnocen.

Další léčivé přípravky a přípravek EMEND
Informujte lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které dítě užívá, které v nedávné 
době užívalo nebo které možná bude užívat. To proto, že přípravek EMEND může ovlivňovat účinky 
jiných léků během léčby přípravkem EMEND a po ní. Jiné léky mohou také ovlivňovat účinky tohoto 
léku.

Přípravek EMEND nepodávejte a informujte lékaře nebo lékárníka, pokud dítě užívá některý 
z následujících léků (viz také bod „Nepodávejte EMEND“). To proto, že jejich podávání se bude 
muset před zahájením podávání přípravku EMEND upravit:
-

pimozid – na problémy s duševním zdravím

-

terfenadin a astemizol – na sennou rýmu a jiné alergie

-

cisaprid – na trávicí problémy

Tento lék nepodávejte a informujte lékaře nebo lékárníka, pokud se dítětě týká cokoli z výše 
uvedeného.

Informujte lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru, pokud dítě užívá kterýkoli z následujících léků:
-

léky ovlivňující imunitní systém – jako je cyklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus

-

alfentanil, fentanyl – proti bolesti

-

chinidin – na nepravidelný tep srdce

-

léky proti rakovině – jako je irinotekan, etoposid, vinorelbin, ifosfamid

-

léky obsahující „deriváty námelových alkaloidů“ – jako je ergotamin a diergotamin – na
migrénu

-

léky na ředění krve – jako je warfarin, acenokumarol. Dítě může během léčby přípravkem 
EMEND potřebovat krevní testy.

-

antibiotika k léčbě infekcí – jako je rifampicin, klarithromycin, telithromycin

-

fenytoin – k léčbě záchvatů (křečí)

-

karbamazepin – na deprese a epilepsii

-

midazolam, triazolam, fenobarbital – utišující léky nebo léky usnadňující spánek

-

třezalka tečkovaná – bylinný lék na deprese

-

inhibitory proteázy – na infekce HIV

-

ketokonazol, kromě šampónu (používá se k léčbě Cushingova syndromu – kdy tělo vytváří 
nadměrná množství kortizolu)

-

protiplísňové léky, jako je itrakonazol, vorikonazol, posakonazol

-

nefazodon – na deprese

-

kortikosteroidy – jako je dexamethason a methylprednisolon

-

léky proti úzkosti, jako je alprazolam

-

tolbutamid – na cukrovku

-

léky k zabránění početí, které mohou zahrnovat antikoncepční pilulky, kožní náplasti, 
implantáty a některá nitroděložní tělíska, která uvolňují hormony. Ty nemusí fungovat 
odpovídajícím způsobem, pokud se používají s tímto lékem. Během léčby tímto lékem a až 
2 měsíce po ukončení léčby můžete potřebovat používat jiné nebo dodatečné nehormonální 
formy antikoncepce.

Pokud se dítěte něco z výše uvedeného týká (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se předtím, než podáte 
tento lék, s lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

 

124

Těhotenství a kojení
Tento přípravek se během těhotenství a kojení nesmí užívat, pokud to není nezbytně nutné.

Ohledně informací týkajících se těhotenství, kojení a antikoncepce požádejte o radu svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Je nutno vzít v úvahu, že u některých lidí může po užití přípravku EMEND vzniknout pocit závrati 
a ospalosti. Pokud Vaše dítě má pocit závrati nebo ospalosti, nesmí po užití tohoto přípravku jezdit na 
kole ani používat žádné nástroje nebo obsluhovat stroje.

Přípravek EMEND obsahuje sacharózu a laktózu
Tobolky přípravku EMEND obsahují sacharózu a laktózu. Pokud Vás lékař řekl, že Vaše dítě nesnáší 
některé cukry, poraďte se s lékařem, než začnete tento přípravek dítěti podávat.

3.

Jak se EMEND užívá

Zdravotničtí pracovníci: Viz pokyny pro zdravotnické pracovníky pro přípravu perorální suspenze 
na konci příbalové informace. Ty Vám řeknou jak připravit dávku přípravku EMEND prášek pro 
perorální suspenzi.

Rodiče a ošetřovatelé: Tento přípravek dítěti vždy podávejte přesně podle pokynů lékaře, lékárníka 
nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem, lékárníkem nebo zdravotní 
sestrou.

Je velmi důležité podávat tento lék přesně podle pokynů níže.

Pro každou dávku přípravku EMEND dostanete předplněný perorální dávkovač obsahující 
předepsanou dávku pro dítě.
Uchovávejte dávkovač v chladničce (při teplotě 2 °C – 8 °C) předtím, než podáte lék dítěti.

Lék použijte během 2 dnů od obdržení od zdravotnického pracovníka.

Před podáním může být lék ponechán při pokojové teplotě (při teplotě do 30 °C) po dobu až 
3 hodiny.

 

125

Barva léku v perorálním dávkovači může mít různé odstíny růžové (světle růžová až tmavě 
růžová). To je normální a lék je v pořádku k použítí.

-

Sundejte uzávěr perorálního dávkovače.

-

Umístěte špičku perorálního dávkovače do úst dítěte podél vnitřní strany tváře buď 
na pravé nebo levé straně.

-

Pomalu tlačte na píst až dolů, aby byl podán všechen lék v perorálním dávkovači.

Nemůže-li dítě užít celou dávku, volejte dětského lékaře.

Po ukončení podání nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího 
odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření 
pomáhají chránit životní prostředí.

Kolik přípravku se podává
-

Správnou dávku prášku pro perorální suspenzi vypočítá lékař na základě hmotnosti dítěte.

-

Dávku neměňte ani léčbu neukončujte bez předchozí porady s lékařem, lékárníkem nebo 
zdravotní sestrou.

Kdy se přípravek užívá
1. den:
-

tento lék podejte 1 hodinu před zahájením chemoterapeutického cyklu.

2. a 3. den:
-

pokud se dítěti nepodává žádná chemoterapie – lék podejte ráno.

-

pokud se dítěti podává chemoterapie – lék podejte 1 hodinu před zahájením 
chemoterapeutického cyklu.

Přípravek EMEND lze užívat bez ohledu na jídlo.

Tento přípravek vždy podávejte s dalšími léky, aby se zabránilo pocitu nevolnosti a zvracení. Po léčbě 
přípravkem EMEND může lékař požádat, aby dítě pokračovalo v užívání dalších léků k zabránění 
pocitu nevolnosti a zvracení, které mohou zahrnovat:
-

kortikosteroid – jako je dexamethason a

-

„antagonistu 5HT

3

“ – jako je ondansetron.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem, lékárníkem nebo zdravotní  sestrou.

Jestliže jste podal(a) více přípravku EMEND, než jste měl(a)
Nepodávejte dítěti více tohoto léku, než doporučil lékař. Pokud dítěti podáte více, než se mělo podat,
ihned se obraťte na lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) přípravek EMEND podat
Pokud dítě vynechá dávku tohoto léku, poraďte se s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky
Přestaňte tento lék podávat a ihned navštivte lékaře, pokud Vy nebo dítě zaznamenáte kterýkoli 
z následujících závažných nežádoucích účinků – dítě může potřebovat neodkladnou lékařskou pomoc:
-

alergická reakce – příznaky mohou zahrnovat kopřivku, vyrážku, svědění, potíže s dýcháním 
nebo polykáním (četnost výskytu není známa).

Pokud zaznamenáte některý z výše uvedených závažných nežádoucích účinků, přestaňte tento lék 
podávat a ihned vyhledejte lékaře.

 

126

Další nežádoucí účinky
Pokud Vy nebo dítě zaznamenáte kterýkoliv z následujících nežádoucích účinků, informujte lékaře, 
lékárníka nebo zdravotní sestru:

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 lidí
-

zácpa nebo poruchy trávení

-

bolesti hlavy

-

pocit únavy

-

ztráta chuti k jídlu

-

škytavka

-

zvýšené množství jaterních enzymů v krvi (ukáže se v testech).

Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 lidí
-

pocit závratí nebo ospalosti

-

akné, vyrážka

-

pocit úzkosti

-

říhání, pocit nevolnosti, zvracení, pálení žáhy, bolest žaludku, sucho v ústech, plynatost 

-

bolestivé nebo pálivé močení

-

pocit slabosti, celkový pocit nepohody

-

návaly horka/zarudnutí obličeje nebo kůže

-

rychlý nebo nepravidelný tep

-

horečka se zvýšeným rizikem infekce, snížení počtu červených krvinek (ukáže se v testech).

Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí
-

potíže s přemýšlením, nedostatek energie, poruchy vnímání chutí

-

citlivost kůže na sluneční světlo, nadměrné pocení, mastná kůže, boláky na kůži, svědivá 
vyrážka, Stevens

Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza (vzácné, závažné

kožní reakce)

-

euforie (pocit nadměrného štěstí), pocit zmatenosti

-

bakteriální infekce, plísňové infekce

-

těžká zácpa, žaludeční vředy, zánět tenkého střeva a tlustého střeva, boláky v ústech, nadýmání

-

časté močení nebo větší výdej moči, než je obvyklé, přítomnost cukru nebo krve v moči

-

pocit nepohody na hrudi, otok, změna způsobu chůze

-

kašel, hlen v zadní části hrdla (tzv. zadní rýma), podráždění hrdla, kýchání, bolest v krku

-

výtok z očí a svědění očí

-

zvonění v uších

-

svalové křeče, svalová slabost

-

nadměrná žízeň

-

pomalý srdeční tep, onemocnění srdce a cév

-

nízký počet bílých krvinek, nízké hladiny sodíku v krvi, pokles tělesné hmotnosti.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní 
sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému 
hlášení nežádoucích účinků uvedeného v

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek EMEND uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Před rekonstitucí:

 

127

Přípravek Emend bude obecně uchováván zdravotnickými praovníky. Podrobnosti o 
uchovávání, pokud je budete potřebovat, jsou následující:
Nepodávejte dítěti tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a sáčku za 
EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Po rekonstituci:

Před podáním může být perorální suspenze uchovávána při pokojové teplotě po dobu až 3 hodiny (při 
teplotě do 30 °C). Také může být uchovávána v chladničce po dobu až 72 hodin (při teplotě 2 °C –
8 °C).

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co EMEND obsahuje
-

Léčivou látkou je aprepitantum. Jeden sáček obsahuje aprepitantum 125 mg. Po rekonstituci 
obsahuje 1 ml perorální suspenze aprepitantum 25 mg.

-

Pomocnými látkami jsou: hyprolóza (E 463), natrium-lauryl-sulfát (E 487), sacharóza a laktóza 
(viz bod 2, odstavec „Přípravek EMEND obsahuje sacharózu a laktózu“), červený oxid železitý 
(E 172) a natrium-stearyl-fumarát (E 485).

Jak EMEND vypadá a co obsahuje toto balení
Prášek pro perorální suspenzi je růžový až světle růžový prášek v sáčku na jedno použití.

Krabička na jedno použití.
Jedna krabička obsahuje jeden sáček, jeden 1ml a jeden 5ml perorální dávkovač (polypropylenový se 
silikonovým o-kroužkem), jeden uzávěr a jednu mísicí nádobku (polypropylenovou).

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Merck Sharp & Dohme Ltd.
Hertford Road, Hoddesdon
Hertfordshire EN 11 9BU
Velká Británie

Výrobce
Merck Sharp & Dohme B. V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Nizozemsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Belgique/België/Belgien
MSD Belgium BVBA/SPRL
Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)
dpoc_belux@merck.com

Lietuva
UAB Merck Sharp & Dohme
Tel.: +370 5 278 02 47
msd_lietuva@merck.com

България
Мерк Шарп и Доум България ЕООД
Тел.: +359 2 819 3737
info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg
MSD Belgium BVBA/SPRL
Tél/Tel: +32(0)27766211
dpoc_belux@merck.com

 

128

Česká republika
Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Tel.: +420 233 010 111
dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország
MSD Pharma Hungary Kft.
Tel.: +36 1 888 53 00
hungary_msd@merck.com

Danmark
MSD Danmark ApS
Tlf: + 45 4482 4000
dkmail@merck.com

Malta
Merck Sharp & Dohme Cyprus
Limited
Tel: 8007 4433 (+356 99917558)
malta_info@merck.com

Deutschland
MSD SHARP & DOHME GMBH
Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)
e-mail@msd.de

Nederland
Merck Sharp & Dohme BV
Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)
medicalinfo.nl@merck.com

Eesti
Merck Sharp & Dohme OÜ
Tel.: +372 6144 200
msdeesti@merck.com

Norge
MSD (Norge) AS
Tlf: +47 32 20 73 00
msdnorge@msd.no

Eλλάδα
MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
Τηλ: +30 210 98 97 300
dpoc_greece@merck.com

Österreich
Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0) 1 26 044
msd-medizin@merck.com

España
Merck Sharp & Dohme de España, S.A.
Tel: +34 91 321 06 00
msd_info@merck.com

Polska
MSD Polska Sp. z o.o. 
Tel: +48 22 549 51 00
msdpolska@merck.com

France
MSD France
Tél: +33 (0) 1 46 40 40

Portugal
Merck Sharp & Dohme, Lda
Tel: +351 21 446 5700
clic@merck.com

Hrvatska
Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Tel: + 385 1 6611 333
croatia_info@merck.com

România
Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.
Tel: + 4021 529 29 00
msdromania@merck.com

Ireland
Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) 
Limited
Tel: +353 (0)1 2998700
medinfo_ireland@merck.com

Slovenija
Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila 
d.o.o. 
Tel: + 386 1 5204 201
msd_slovenia@merck.com

Ísland
Vistor hf.
Simi: +354 535 7000

Slovenská republika
Merck Sharp & Dohme, s. r. o. 
Tel: +421 2 58282010
dpoc_czechslovak@merck.com 

Ιtalia
MSD Italia S.r.l.
Tel: +39 06 361911
medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland
MSD Finland Oy
Puh/Tel: +358 (0) 9 804 650
info@msd.fi

 

129

Κύπρος
Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited 
Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)
cyprus_info@merck.com 

Sverige
Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB
Tel: +46 77 5700488
medicinskinfo@merck.com

Latvija
SIA Merck Sharp & Dohme Latvija 
Tel: +371 67364 224
msd_lv@merck.com

United Kingdom
Merck Sharp & Dohme Limited
Tel: +44 (0) 1992 467272
medicalinformationuk@merck.com

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 
agentury pro léčivé přípravky na adrese 

http://www.ema.europa.eu

.

 

130

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Instrukce pro zdravotnické pracovníky k přípravě perorální suspenze

Jedno balení přípravku EMEND 
obsahuje sáček s práškem pro 
perorální suspenzi, 1ml a 5ml 
perorální dávkovač, jeden uzávěr 
a jednu mísicí nádobku.

1.

Naplňte mísicí nádobku pitnou 
vodou o pokojové teplotě.

2.

Naplňte 5ml perorální dávkovač 
4,6 ml vody z mísicí nádobky.
Ujistěte se, že perorální 
dávkovač neobsahuje vzduch 
(je-li vzduch přítomen, 
odstraňte jej).

3.

Zlikvidujte všechnu zbývající 
vodu v mísicí nádobce.

4.

Dejte 4,6 ml vody z perorálního
dávkovače zpět do mísicí 
nádobky.

5.

Jeden sáček přípravku EMEND 
pro přípravu perorální suspenze 
obsahuje 125 mg aprepitantu, 
který se rozpustí ve 4,6 ml vody, 
čímž se získá finální koncentrace
25 mg/ml.
Držte sáček přípravku EMEND 
prášek pro perorální suspenzi 
svisle a setřepejte obsah do spodní 
části, než jej otevřete.

6.

Vysypte veškerý obsah sáčku do 
4,6 ml vody v mísicí nádobce 
a uzavřete víčkem.

  

sáček
přípravku
EMEND

Příbalová
informace

mísicí
nádobka

5ml perorální
dávkovač

uzávěr

1ml perorální
dávkovač

4,6 ml

Odtrhněte

 

131

7.

Suspenzi přípravku EMEND 
jemným kroužením 20krát 
promíchejte; potom opatrně mísicí 
nádobku 5krát obraťte.
Abyste zabránil(a) pěnění, mísicí 
nádobkou netřepejte. Směs bude 
zakalená, růžová až světle růžová.

8.

Zkontrolujte přítomnost shluků 
a pěny ve směsi přípravku 
EMEND:

-

Jsou-li přítomny nějaké shluky, 
opakujte krok 7, dokud shluky 
nezmizí.

-

Je-li přítomna pěna, počkejte,
než pěna zmizí, než přejdete ke 
kroku 9.

9.

Naplňte perorální dávkovač předepsanou 
dávkou z mísicí nádobky v souladu 
s tabulkou níže.
- Na základě dávky zvolte perorální 

dávkovač: 

-

Jestliže je dávka 1 ml a nižší, použijte 
1ml perorální dávkovač.

-

Jestliže je dávka vyšší než 1 ml, 
použijte 5ml perorální dávkovač.

- Je obvyklé mít v mísicí nádobce přebytek 

léčiva.

Ujistěte se, že perorální dávkovač neobsahuje 
vzduch (je-li vzduch přítomen, odstraňte jej).
Ujistěte se, že perorální dávkovač obsahuje 
předepsanou dávku.

1. Den

2. Den

3. Den

EMEND 

Perorální suspenze

25 mg/ml

3 mg/kg perorálně

Maximální dávka 125 mg

2 mg/kg perorálně

Maximální dávka 80 mg

2 mg/kg perorálně

Maximální dávka 80 mg

10.

Umístěte uzávěr na perorální dávkovač, 
dokud nezapadne.

11.

Pokud není dávka podána bezprostředně po 
odměření, uchovávejte naplněný(é) perorální 
dávkovač(e) v chladničce při teplotě 2 °C -
8 °C po dobu až 72 hodin před použitím. Při 
výdeji dávky (dávek) ošetřovateli

NEBO

1ml
perorální
dávkovač

5ml
perorální
dávkovač

 

132

(ošetřovatelce) jej (ji) informujte, aby 
perorální dávkovač(e) uchovával(a) v chladu 
do doby, než bude připraven(a) dávku podat. 

12.

Perorální suspenze může být uchovávána při 
pokojové teplotě (při teplotě do 30 °C) po 
dobu až 3 hodiny před použitím.

Zlikvidujte všechnu zbývající směs a odpadní 
materiál. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek 
nebo odpad musí být zlikvidován v souladu 
s místními požadavky.

 

Recenze

Recenze produktu EMEND 80 MG 5X1X80MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu EMEND 80 MG 5X1X80MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám