Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

EMEGAR 2 MG 30X2MG Potahované tablety

Kód výrobku: 68336

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - EMEGAR 2 MG 30X2MG Potahované tablety

1/5
Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls179441/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
EMEGAR 2 mg
potahované tablety
Granisetronum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se, svého lékaře lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je EMEGAR a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete EMEGAR užívat
3. Jak se EMEGAR používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek EMEGAR uchovávat
6. Další informace
1. Co je přípravek EMEGAR a k čemu se používá
Přípravek EMEGAR obsahuje léčivou látku granisetron. Tato patří do skupiny léků nazývaných
antagonisté 5-HT3 receptorů nebo antiemetika (léky proti zvracení). Tablety jsou určeny pro použití
pouze u dospělých pacientů .
Přípravek EMEGAR se užívá k prevenci nebo léčbě nevolnosti a zvracení vyvolaných další léčbou,
jako je např. chemoterapie nebo radioterapie při nádorovém onemocnění.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek EMEGAR užívat
Neužívejte přípravek EMEGAR
jestliže jste alergický(á) na granisetron nebo na kteroukoli další složku přípravku
EMEGAR (uvedené v bodě 6: Další informace a v odstavci Důležité informace o
některých složkách přípravku EMEGAR níže)
Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem dříve,
než začnete tablety užívat.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku EMEGAR je zapotřebí:
Poraďte se se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat tablety,
jestliže:
2/5
máte problémy s vyměšováním způsobené neprůchodností střeva.
máte problémy se srdcem, léčíte se pro nádorové onemocnění lékem, o kterém je známo, že
poškozuje srdce nebo máte problémy s hladinou solí (jako je draslík, sodík nebo vápník) v těle
(porucha elektrolytové rovnováhy).
užíváte další antagonisty 5-HT3 receptorů. To je např. dolasetron a ondansetron užívané
podobně jako přípravek EMEGAR k léčbě a prevenci nevolnosti a zvracení.
Děti
Děti nemají tablety užívat.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
To je proto, že přípravek EMEGAR může ovlivňovat způsob, jakým některé léky účinkují. Stejně tak
jiné léky mohou ovlivňovat způsob, jakým účinkují tablety.
Zejména sdělte svému lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi, pokud užíváte některý z následujících
léků:
léky užívané k léčbě nepravidelného srdečního rytmu, jiné antagonisty 5-HT3 receptorů, jako
jsou např. dolasetron nebo ondansetron (viz odstavec Zvláštní opatrnosti při použití
přípravku EMEGAR je zapotřebí uvedené výše)
fenobarbital, lék užívaný k léčbě epilepsie
lék nazývaný ketokonazol, užívaný k léčbě plísňových infekcí
antibiotikum erythromycin, užívané k léčbě bakteriálních infekcí.
Těhotenství a kojení:
Pokud jste těhotná, snažíte se otěhotnět nebo pokud kojíte, neměla byste tablety užívat, pokud Vám to
výslovně neřekl lékař.
Poraďte se se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv
lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek EMEGAR nemá žádný nebo pouze zanedbatelný vliv na schopnost řídit dopravní
prostředky nebo obsluhovat jakékoli přístroje nebo stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku EMEGAR
Tento lék obsahuje laktosu (určitý typ cukru). Pokud Vám někdy lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí
některých cukrů, kontaktujte svého lékaře dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
3. Jak se přípravek EMEGAR užívá
Vždy užívejte přípravek EMEGAR přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem.
Dávka přípravku EMEGAR se u jednotlivých pacientů liší. Závisí na věku, tělesné hmotnosti a na
tom, zda jej budete dostávat jako prevenci nebo jako léčbu nevolnosti a zvracení. Lékař Vám sdělí,
jaké množství přípravku budete užívat.
Prevence nevolnosti nebo zvracení
3/5
První dávku přípravku EMEGAR obvykle dostanete hodinu před radio- nebo chemoterapií. Dávka
bude buď jedna nebo dvě 1 mg tablety nebo jedna 2 mg tableta jednou denně po dobu až jednoho
týdne po radio- nebo chemoterapii.
Léčba nevolnosti nebo zvracení
Dávka bude obvykle buď jedna nebo dvě 1 mg tablety nebo jedna 2 mg tableta jednou denně, ale lékař
může rozhodnout o zvýšení dávky až na devět 1 mg tablet denně.
Jestliže jste užila více přípravku EMEGAR, než jste měl(a)
Pokud si myslíte, že jste užil(a) příliš mnoho tablet, promluvte si se svým lékařem nebo zdravotní
sestrou. Příznaky předávkování zahrnují mírnou bolest hlavy. Budete léčen(a) v závislosti na Vašich
příznacích.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek EMEGAR
Pokud si myslíte, že jste zapomněl(a) užít svůj lék, promluvte si se svým lékařem nebo zdravotní
sestrou.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravekEMEGAR
Nepřestávejte užívat přípravek před ukončením léčby. Pokud přestanete užívat přípravek, příznaky se
mohou vrátit.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, zdravotní
sestry nebo lékárníka..
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek EMEGAR nežádoucí účinky, které se ale
nemusejí vyskytnout u každého.
Pokud se u Vás objeví následující komplikace, musíte neprodleně vyhledat lékaře:
alergické reakce (anafylaxe). Příznaky mohou zahrnovat otok hrdla, obličeje, rtů a úst a obtíže
s dýcháním nebo polykáním.
Další nežádoucí účinky, které se mohou objevit během užívání tohoto přípravku, jsou:
Velmi časté: postihují více než 1 uživatele z 10
bolest hlavy
zácpa. Lékař bude kontrolovat Váš zdravotní stav.
Časté: postihují 1 až 10 uživatelů ze 100
potíže se spaním (nespavost)
změny funkce jater, které lze prokázat v krevních testech
průjem.
Méně časté: postihují 1 až 10 uživatelů z 1000
kožní vyrážka, alergická kožní reakce nebo kopřivka. Příznaky mohou zahrnovat červené,
vystouplé, svědivé hrbolky
změny srdečního rytmu a změny pozorované na EKG (elektrický záznam funkce srdce)
abnormální mimovolní pohyby, jako jsou třes, svalová ztuhlost a svalové záškuby.
4/5
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři,
zdravotní sestře nebo lékárníkovi.
5. Jak přípravek EMEGAR uchovávat
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tablety neužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.
6. Další informace
Co přípravek EMEGAR obsahuje
Léčivou látkou je granisetronum
Jedna potahovaná tableta obsahuje granisetronum 2 mg (ve formě hydrochloridu)
Pomocnými látkami jsou:
Monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa (E460), hypromelosa (E464), sodná sůl
karboxymethylškrobu, magnesium-stearát (E470b), oxid titaničitý (E171), makrogol 400,
polysorbát 80 (E433)
Jak přípravek EMEGAR vypadá a co obsahuje toto balení
Emegar 2 mg jsou kulaté bílé nebo bělavé potahované tablety označené "GS2 na jedné straně,
bez označení na straně druhé.
Velikost balení: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 90, 100, 150, 200, 250 a 500 tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Registrační číslo
20/285/06-C
Držitel rozhodnutí o registraci
Stada Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel
Německo
5/5
Výrobce
Jenson Pharmaceutical Services Ltd., London, Velká Británie
Stada Arzneimittel AG, Bad Vilbel, Německo
Centrafarm Services B.V., Etten-Leur, Nizozemsko
Stada Production Ireland Ltd., Clonmel, Co. Tipperary, Irsko
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy
Česká republika: Emegar 2 mg
Dánsko: Granisetron STADA
Finsko: Granisetron STADA 2 mg
Itálie: Granisetron Crinos 2 mg compresse rivestite con film
Maďarsko: Emegar 2 mg
Německo: Granisetron STADA 2 mg Filmtabletten
Nizozemsko: Granisetron CF 2 mg, filmomhulde tabletten
Rakousko: Granisetron "STADA" 2 mg - Tabletten
Slovenská republika: Emegar 2 mg
Švédsko: Granisetron STADA
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 16.1.2013

Informace o produktu

Výrobce: STADA PHARMA CZ s.r.o.
Kód výrobku: 68336
Kód EAN:
Kód SÚKL: 102413
Držitel rozhodnutí: STADA PHARMA CZ s.r.o.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Emegar Vám byl předepsán pro léčbu nevolnosti a zvracení po chemoterapii a/nebo radioterapii.

Recenze

Recenze produktu EMEGAR 2 MG 30X2MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu EMEGAR 2 MG 30X2MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám