Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXO WELLCOME S.A., ARANDA DE DUERO (BURGOS)
Kód výrobku: 77662
Kód EAN:
Kód SÚKL: 61253
Držitel rozhodnutí: GLAXO WELLCOME S.A., ARANDA DE DUERO (BURGOS)
Co je přípravek Elontril a k čemu se používá Přípravek Elontril je přípravek, který Vám předepsal lékař k léčbě deprese. Pravděpodobně reaguje v mozku s látkami, které se nazývají noradrenalin a dopamin a které souvisejí se vznikem deprese.

Příbalový leták

1/8

Sp. zn. sukls248893/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

Elontril 150 mg
Elontril 300 mg
tablety s řízeným uvolňováním
(Bupropioni hydrochloridum)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Elontril a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Elontril užívat
3. Jak se přípravek Elontril užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Elontril uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Elontril a k čemu se používá

Elontril je přípravek, který Vám předepsal lékař k léčbě deprese. Pravděpodobně reaguje v mozku
s látkami, které se nazývají noradrenalin a dopamin a které souvisejí se vznikem deprese.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Elontril užívat

Neužívejte přípravek Elontril:

- jestliže jste alergický(á) na bupropion nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6)
- užíváte-li jiné přípravky, které obsahují bupropion
- jestliže u Vás byla diagnostikována epilepsie nebo jste již někdy měl(a) nějakou formu
křečí
- jestliže máte nebo jste měl(a) poruchu příjmu potravy (např. bulimie nebo anorexie
nervosa)
- jestliže máte nádor mozku
- jestliže jste po dlouhodobé a/nebo intenzivní konzumaci alkoholu náhle zastavili jeho
příjem nebo se k tomu chystáte
- trpíte-li závažným onemocněním jater
- jestliže jste během užívání přípravku Elontril náhle ukončil(a) užívání sedativ nebo máte-li
to v plánu
- jestliže užíváte nebo jste v posledních 14 dnech užíval(a) jiné přípravky k léčbě deprese,
které se nazývají inhibitory monoaminooxidázy (IMAO)
2/8


Platí-li pro Vás některý z výše zmíněných bodů, informujte o tom svého lékaře, aniž byste užili
přípravek Elontril.

Upozornění a opatření

Užívání přípravku dětmi mladšími 18 let

Přípravek Elontril se nedoporučuje podávat dětem do 18 let. U dětí do 18 let léčených antidepresivy
existuje zvýšené riziko výskytu sebevražedných myšlenek a sebevražedného chování.

Před zahájením léčby přípravkem Elontril Váš lékař musí vědět:

zda pravidelně nadužíváte alkoholické nápoje
zda máte cukrovku (diabetes mellitus), kterou léčíte inzulinem nebo tabletami
zda jste prodělal(a) závažné poranění hlavy nebo úraz hlavy

Ukázalo se, že Elontril je příčinou křečí u zhruba 1 z 1000 pacientů. Tento nežádoucí účinek se častěji
vyskytuje u pacientů patřících do výše vyjmenovaných skupin. Vyskytnou-li se u Vás během léčby
křeče, přestaňte užívat přípravek Elontril. Dále již neužívejte tento přípravek a vyhledejte svého
lékaře.

Trpíte-li bipolární poruchou (přehnané změny nálad), Elontril by mohl přivodit vzplanutí
záchvatu (epizody) tohoto onemocnění.
Trpíte-li onemocněním jater nebo ledvin, můžete být více náchylní ke vzniku nežádoucích
účinků.

Platí-li pro Vás některý z výše zmíněných bodů, dříve než začnete užívat přípravek Elontril,
informujte o tom svého lékaře. Váš lékař Vás může blíže sledovat nebo navrhnout jinou léčbu.

Sebevražedné myšlenky a zhoršování Vaší deprese

Jste-li depresivní, mohou se někdy u Vás objevit myšlenky na sebepoškozování, nebo sebevraždu.
Tyto stavy se mohou zhoršovat, když poprvé začnete užívat antidepresiva, protože tyto přípravky
potřebují určitou dobu k nástupu účinku, což jsou obvykle dva týdny, někdy i déle.
Je pravděpodobnější, že se u Vás takové myšlenky objeví, pokud:
se u Vás již dříve vyskytly myšlenky na sebevraždu, nebo sebepoškozování.
jste mladý dospělý/mladá dospělá. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko
sebevražedného chování u dospělých mladších 25 let, kteří mají psychiatrické poruchy a kteří
byli léčeni antidepresivy.
Vyskytnou-li se u Vás kdykoliv myšlenky na sebepoškozování, nebo sebevraždu, neprodleně
kontaktujte svého lékaře, nebo navštivte nemocnici.

Může Vám pomoci svěřit se příbuznému, nebo blízkému příteli, že máte deprese a požádat je, aby
si přečetli tuto příbalovou informaci. Můžete je požádat, aby Vám řekli, pokud si myslí, že se Vaše
deprese zhoršuje, nebo pokud jsou znepokojeni změnami ve Vašem chování.

Další léčivé přípravky a přípravek Elontril

Užíváte-li, nebo jste užíval(a) jiná antidepresiva, která se nazývají inhibitory monoaminooxidázy
(IMAO) v posledních 14 dnech, sdělte to svému lékaři, aniž byste užíval(a) přípravek Elontril (viz
také Neužívejte přípravek Elontril, bod 2).

3/8

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat. To se týká i bylinných přípravků nebo vitamínů, včetně
přípravků, které jste si koupil(a) sám(sama). Lékař může změnit dávkování přípravku Elontril, nebo
navrhne změnu u jiných léků, které užíváte.

Některé přípravky se nesmí kombinovat s přípravkem Elontril. Některé z nich mohou zvýšit
možnost vzniku epileptických záchvatů nebo křečí. Jiné přípravky mohou zvýšit riziko vzniku jiných
nežádoucích účinků. Některé příklady jsou uvedeny níže, ale není to úplný seznam.

Riziko křečí může být vyšší než obvykle:

užíváte-li jiné přípravky k léčbě deprese, nebo jiných psychiatrických onemocnění
užíváte-li teofylin k léčbě průduškového astmatu nebo onemocnění plic
užíváte-li tramadol k léčbě silné bolesti
užíváte-li sedativa, nebo chystáte-li se tuto léčbu ukončit, zatímco užíváte přípravek Elontril
(viz Neužívejte přípravek Elontril, bod 2)
užíváte-li přípravky k léčbě malárie (jako jsou meflochin nebo chlorochin)
užíváte-li stimulační, nebo jiné přípravky ke kontrole Vaší tělesné hmotnosti nebo chuti
k jídlu
užíváte-li kortikosteroidy (ústy nebo injekčně)
užíváte-li antibiotika, která se nazývají chinolony
užíváte-li některý druh antihistaminik, po kterém se můžete cítit ospalí
užíváte-li přípravky k léčbě cukrovky (diabetes mellitus)

Platí-li pro Vás některé z výše uvedených skutečností, dříve než začnete užívat přípravek Elontril,
informujte o tom svého lékaře. Váš lékař zváží přínos a rizika Vaší léčby přípravkem Elontril.

Výskyt dalších nežádoucích účinků může být vyšší než obvykle:

užíváte-li jiné přípravky k léčbě deprese (např. amitriptilin, fluoxetin, paroxetin, dosulepin,
desipramin nebo imipramin) nebo přípravky k léčbě jiných psychiatrických onemocnění (např.
klozapin, risperidon, thioridazin nebo olanzapin)
užíváte-li přípravky k léčbě Parkinsonovy choroby (levodopa, amantadin nebo orfenadrin)
užíváte-li přípravky, které mohou ovlivnit schopnost Vašeho těla přípravek Elontril
rozkládat (karbamazepin, fenytoin, valproát)
užíváte-li některé přípravky, které jsou podávány k léčbě nádorů (např. cyklofosfamid,
ifosfamid)
užíváte-li tiklopidin, nebo klopidogrel, které jsou podávány především k prevenci
mrtvice
užíváte-li některé beta-blokátory (např. metoprolol)
užíváte-li některé přípravky k léčbě poruch srdečního rytmu (propafenon nebo flekainid)
používáte-li nikotinové náplasti, aby Vám pomohly přestat kouřit

Platí-li pro Vás cokoli z výše uvedených skutečností, informujte o tom svého lékaře dříve, než
začnete přípravek Elontril užívat.

Elontril může být méně účinný

Užíváte-li ritonavir nebo efavirenz, přípravky k léčbě infekce virem HIV.

Pokud se Vás to týká, informujte o tom svého lékaře. Lékař zkontroluje, jak dobře na Vás přípravek
Elontril působí. Může být zapotřebí Vaši dávku zvýšit, nebo změnit Vaši antidepresivní léčbu. Dávku
přípravku Elontril bez porady s lékařem nezvyšujte, jelikož by mohlo dojít ke zvýšenému riziku
výskytu nežádoucích účinků, včetně křečí.
4/8


Elontril může způsobit, že jiné léky mohou být méně účinné

Užíváte-li tamoxifen k léčbě karcinomu prsu.

Pokud se Vás to týká, informujte o tom svého lékaře. Může být zapotřebí změnit Vaši antidepresivní
léčbu.

Přípravek Elontril s alkoholem

Alkohol může mít vliv na mechanismus účinku přípravku Elontril. Pokud se přípravek Elontril a
alkohol užívají společně, mohou vzácně ovlivňovat nervový systém nebo duševní stav pacienta.
Někteří pacienti mohou v průběhu užívání přípravku Elontril pozorovat zvýšenou vnímavost
k alkoholu. Proto Vám může lékař doporučit, abyste během léčby přípravkem Elontril nepili alkohol
(pivo, víno nebo destilát), nebo jenom v omezeném množství. V případě, že pijete větší množství
alkoholu, však nepřestávejte s pitím náhle: mohlo by Vás to vystavit riziku vzniku křečí (záchvatů).

Než začnete Elontril užívat, sdělte svému lékaři, že pijete alkohol.

Vliv na testy moči

Přípravek Elontril může ovlivnit výsledky některých testů, které se používají ke stanovení léků v moči.
Pokud je nutné provést vyšetření moči, sdělte svému lékaři nebo v nemocnici, že užíváte přípravek
Elontril.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, neužívejte
přípravek Elontril, pokud Vám ho lékař nedoporučil. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem
dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. V některých, ale ne ve všech studiích bylo hlášeno zvýšené
riziko vrozených vad, obzvláště srdečních, u dětí, jejichž matky užívaly bupropion. Není známo, zda
byly způsobeny užíváním bupropionu.

Látky obsažené v přípravku Elontril mohou přecházet do mateřského mléka. Než začnete užívat
přípravek Elontril, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud u Vás Elontril vyvolává závrať nebo pocit na omdlení, neřiďte vozidla ani neobsluhujte
přístroje nebo stroje.


3. Jak se přípravek Elontril užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Toto jsou
obvyklé dávky, ale Váš lékař může doporučit jinou dávku podle Vašich potřeb. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Může chvíli trvat, než se začnete cítit lépe. Chvíli trvá, než se dostaví plný účinek léku, někdy týdny
nebo měsíce. Když se začnete cítit lépe, může Vám lékař doporučit, abyste v léčbě přípravkem Elontril
pokračovali a předešli tím možnému návratu deprese.

Kolik přípravku se užívá

Obvyklou doporučenou dávkou pro dospělé je jedna 150mg tableta jednou denně.
5/8


Pokud během několika týdnů nedojde ke zlepšení depresivního stavu, může lékař doporučit zvýšení
dávky na 300 mg.

Dávku přípravku Elontril užívejte ráno. Neužívejte přípravek Elontril více než jednou denně.

Tableta je pokrytá obalem, který pomalu uvolňuje lék do těla. Je možné, že ve stolici zaznamenáte
něco, co vypadá jako tableta. To je prázdný obal léku, který prošel trávicím traktem.

Tablety polykejte celé. Tablety nežvýkejte, nedrťte nebo je nerozlamujte pokud to uděláte, je
nebezpečí, že dojde k předávkování, jelikož se přípravek může ve Vašem těle příliš rychle uvolňovat.
To zvýší pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků, včetně křečí.

Někteří pacienti užívají stále jednu 150mg tabletu jednou denně po celou dobu léčebného procesu.
Váš lékař Vám mohl předepsat tuto dávku, pokud trpíte onemocněním jater nebo ledvin.

Jak dlouho se přípravek užívá

Pouze Vy a Váš lékař můžete rozhodnout, jak dlouho byste měli přípravek Elontril užívat. Než
se dostaví zlepšení, můžete přípravek užívat týdny nebo měsíce. O svých příznacích pravidelně
informujte svého lékaře, aby mohl posoudit, jak dlouho máte přípravek užívat. Když se začnete cítit
lépe, může Vám lékař doporučit, abyste v léčbě přípravkem Elontril pokračovali, a předešli tím
možnému návratu deprese.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Elontril, než jste měl(a)
Jestliže jste náhodně překročil(a) doporučenou dávku, může dojít ke zvýšenému riziku vzniku
epileptických záchvatů nebo křečí. Neztrácejte čas! Zeptejte se neprodleně svého lékaře, co dělat,
nebo se obraťte na nejbližší lékařskou pohotovost.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Elontril
Zapomenete-li si vzít dávku léčiva, vezměte si ji v obvyklém čase. Nezdvojnásobujte následující
dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Elontril
Nikdy sami nepřerušujte léčbu přípravkem Elontril nebo nesnižujte jeho dávkování, aniž byste se
nejprve poradili s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Epileptické záchvaty nebo křeče

Přibližně 1 z 1000 pacientů užívajících Elontril je ohrožen vznikem epileptických záchvatů (křeče
nebo záškuby). Možnost vzniku těchto příznaků je vyšší, užíváte-li přípravku příliš mnoho, nebo
užíváte-li určité přípravky, nebo jste-li více než obvykle ohrožen rizikem vzniku křečí. Máte-li
jakékoliv pochybnosti, sdělte to svému lékaři.

6/8

Pokud dostanete epileptický záchvat, sdělte to svému lékaři, jakmile se budete cítit lépe. Neužívejte
další tablety přípravku.

Reakce přecitlivělosti (alergická reakce)

U některých pacientů se může vyvinout reakce přecitlivělosti na Elontril. Příznaky mohou zahrnovat:
červené zbarvení kůže nebo kožní vyrážku (podobná kopřivce), puchýřky nebo svědivou
vyrážku (podobná planým neštovicím). Některé kožní vyrážky si mohou vyžádat nemocniční
léčbu, zvláště trpíte-li současně bolestí dutiny ústní nebo bolestí očí.
neobvyklé sípání nebo potíže s dýcháním
otok očních víček, rtů nebo jazyka
bolest svalů a kloubů
kolaps nebo přechodná ztráta vědomí.

Máte-li některý z popsaných příznaků alergické reakce, ihned o tom informujte svého lékaře.
Neužívejte další tablety přípravku.

Reakce přecitlivělosti může trvat dlouhou dobu. Předepíše-li Vám lékař přípravek k léčbě
alergických příznaků, ujistěte se, že jste dokončili celou léčbu.

Jiné nežádoucí účinky

Velmi časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout u více než 1 z 10 lidí:
porucha spánku. Ujistěte se, že užíváte přípravek Elontril ráno.
bolest hlavy
sucho v ústech
nevolnost (pocit na zvracení), zvracení

Časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 z 10 lidí:
horečka, závrať, svědění, pocení a kožní vyrážka (někdy v souvislosti s alergickou reakcí)
chvění, třes, slabost, únava, bolest na hrudi
pocit úzkosti nebo pohybový neklid (agitovanost)
bolest břicha nebo jiné poruchy (zácpa), změna chuti k jídlu, nechutenství (anorexie)
zvýšení krevního tlaku, někdy až závažné, zčervenání
zvonění v uších, poruchy zraku

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 ze 100 lidí:
depresivní stavy (viz odstavec 2 Zvláštní opatření při užívání přípravku Elontril, část
Sebevražedné myšlenky a zhoršování Vaší deprese)
pocit zmatenosti
porucha soustředění
zrychlení srdečního tepu
snížení tělesné hmotnosti

Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 z 1000 lidí:
křeče

Velmi vzácné nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout až u 1 z 10 000 lidí:
bušení srdce, mdloba
svalové záškuby, svalová ztuhlost, nekontrolované pohyby, problémy s chůzí nebo koordinací
pohybů
neklid, podrážděnost, nepřátelství, agresivita, podivné sny, brnění nebo snížená citlivost, ztráta
paměti
7/8

žloutenka (žluté zabarvení kůže nebo očí), která může být způsobena zvýšením jaterních
enzymů, hepatitida (zánět jater)
těžké alergické reakce; kožní vyrážka s bolestmi kloubů a svalů
změny v hladině krevního cukru
vylučování moče ve zvýšené nebo snížené míře
závažné kožní vyrážky, které mohou postihnout ústa a jiné části těla a mohou navodit život
ohrožující stav
zhoršení psoriázy (lupénky) (ztluštěná červená místa na kůži)
pocit odosobnění, zdání neskutečnosti sama sebe (depersonalizace); slyšení nebo vidění věcí,
které nejsou skutečné, nemají vnější podnět (halucinace); mylné vnímání a přesvědčení,
vzniklé na chorobném podkladě (bludy), závažná podezřívavost, chorobné představy o
vlastním ohrožení, stihomam (paranoia)

Další nežádoucí účinky
Další nežádoucí účinky se objevily jen u malého počtu osob, ale jejich přesná frekvence není známa:
myšlenky na sebepoškozování nebo sebevražedné myšlenky při užívání přípravku Elontril
nebo krátce po ukončení léčby (viz bod 2, Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete
přípravek Elontril užívat). Pokud se u Vás tyto myšlenky objeví, neprodleně kontaktujte
svého lékaře nebo navštivte nemocnici.
ztráta kontaktu s realitou, poruchy myšlení a úsudku (psychóza); další příznaky mohou
zahrnovat halucinace a/nebo bludy
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

5. Jak přípravek Elontril uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a světlem. Lahvička obsahuje
malou zatavenou nádobku obsahující aktivní uhlí a silikagel, aby byly tablety v suchu. Nádobku
ponechte v lahvičce. Nespolkněte ji.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Elontril obsahuje

Léčivou látkou je bupropioni hydrochloridum. Jedna tableta obsahuje bupropioni hydrochloridum 150
mg nebo 300 mg.

Dalšími pomocnými látkami jsou: jádro tablety: polyvinylalkohol, glycerol-dibehenát
potahová vrstva tablety: ethylcelulosa, povidon K-90, makrogol 1450, disperze kopolymeru MA/EA
1:1, koloidní bezvodý oxid křemičitý, triethyl-citrát
inkoust: šelak 45%, černý oxid železitý (E172) a roztok amoniaku

Jak přípravek Elontril vypadá a co obsahuje toto balení
8/8


150 mg tablety jsou kulaté tablety barvy smetanové až bledě žluté, černým inkoustem označené na
jedné straně GS5FV, na druhé straně bez označení. Tablety jsou dostupné v bílých
polyethylenových lahvičkách obsahujících 7, 30 nebo 90 (3x30) tablet.

300 mg tablety jsou kulaté tablety barvy smetanové až bledě žluté, černým inkoustem označené na
jedné straně GS5YZ, na druhé straně bez označení. Tablety jsou dostupné v bílých
polyethylenových lahvičkách obsahujících 7, 30 nebo 90 (3x30) tablet.


Držitel rozhodnutí o registraci
Glaxo Group Ltd.,
980 Great West Road,
Brentford, Middlesex, TW8 9GS,
Velká Británie

Výrobce
Aspen Bad Oldesloe GmbH, Industriestrasse 32-36, 23843 Bad Oldesloe; Německo


Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Wellbutrin XR: Rakousko, Belgie, Lucembursko, Kypr, Řecko, Itálie, Malta, Polsko, Portugalsko,
Slovinsko, Švýcarsko, Nizozemsko
Elontril: Česká republika, Estonsko, Německo, Maďarsko, Itálie, Litva, Portugalsko, Rumunsko,
Slovenská republika, Španělsko, Nizozemsko
Magerion: Německo
Wellbutrin Retard: Island, Norsko
Voxra: Finsko, Švédsko
Carmubine: Rakousko
Bupropion Hydrochloride GSK: Nizozemsko, Španělsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 17.7.2013

Recenze

Recenze produktu ELONTRIL 300 MG 30X300MG Tabl. s řízeným uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu ELONTRIL 300 MG 30X300MG Tabl. s řízeným uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze