Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SCHERING GMBH UND CO. PRODUKTIONS KG, WEIMAR
Kód výrobku: 137366
Kód EAN: 4029668041282
Kód SÚKL: 129845
Držitel rozhodnutí: SCHERING GMBH UND CO. PRODUKTIONS KG, WEIMAR

Příbalový leták

1
sp.zn. sukls274189/2012
Příbalová informace: Informace pro uživatele
Eloine 0,02 mg/3 mg potahované tablety
ethinylestradiolum / drospirenonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Eloine a k čemu se používá 2
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Eloine užívat 2
Kdy nemáte přípravek Eloine užívat 3
Upozornění a opatření 3
Přípravek Eloine a krevní sraženiny (trombóza) v tepnách a žilách 4
Přípravek Eloine a rakovina 5
Krvácení mezi periodami 5
Co musíte udělat, jestliže se neobjeví krvácení během užívání placebo tablet 5
Další léčivé přípravky a přípravek Eloine 6
Přípravek Eloine s jídlem a pitím 6
Laboratorní vyšetření 6
Těhotenství 6
Kojení 6
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 7
Přípravek Eloine obsahuje laktosu 7
3. Jak se přípravek Eloine užívá 7
2
Příprava balení 7
Kdy můžete začít užívat první balení? 7
Jestliže jste užila více tablet přípravku Eloine, než jste měla 8
Jestliže jste zapomněla přípravek Eloine užít 8
Co musíte dělat v případě zvracení nebo těžšího průjmu 11
Oddálení krvácení: co musíte vědět 11
Změna dne, ve kterém začíná krvácení: co musíte vědět 111
Jestliže jste přestala přípravek Eloine užívat 11
4. Možné nežádoucí účinky 11
5. Jak přípravek Eloine uchovávat 13
6. Obsah balení a další informace 13

1. Co je přípravek Eloine a k čemu se používá
Eloine je antikoncepční pilulka a používá se k zabránění otěhotnění.
Každá z 24 světle růžových tablet obsahuje malé množství dvou různých ženských hormonů. Jsou to
drospirenon a ethinylestradiol.
4 bílé tablety neobsahují žádné léčivé látky; říká se jim také placebo tablety.
Antikoncepční pilulky obsahující dva hormony se nazývají kombinované pilulky.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Eloine užívat
Obecné poznámky
Než začnete užívat přípravek Eloine, lékař Vám položí několik otázek ohledně zdravotního stavu Vašeho
i Vašich blízkých příbuzných. Lékař Vám také změří krevní tlak a může provést ještě další vyšetření, v
závislosti na Vaší osobní situaci.
V této příbalové informaci jsou popsány některé situace, za kterých máte užívání přípravku Eloine
přerušit, nebo za kterých může být spolehlivost přípravku Eloine snížena. V takových případech se máte
vyhnout pohlavnímu styku nebo máte použít ještě jinou, nehormonální antikoncepční metodu, například
kondom nebo jinou, tak zvanou bariérovou metodu. Nepoužívejte metodu neplodných dní nebo metodu
měření teploty. Tyto metody mohou být nespolehlivé, protože přípravek Eloine ovlivňuje obvyklé změny
teplot a složení hlenu děložního hrdla, které se objevují během menstruačního cyklu.
Přípravek Eloine, stejně jako jiná hormonální antikoncepce, nechrání proti HIV infekci (AIDS) ani
proti jiným pohlavně přenosným chorobám.
3
Kdy nemáte přípravek Eloine užívat
Neužívejte přípravek Eloine:
pokud máte (nebo jste měla v minulosti) krevní sraženinu (trombózu) v cévách dolních končetin, plic
(plicní embolie) nebo jiných orgánů
pokud máte (nebo jste měla v minulosti) srdeční záchvat nebo mrtvici
pokud máte (nebo jste měla v minulosti) onemocnění, které by mohlo být předzvěstí srdečního
záchvatu v budoucnu (například angina pectoris, která způsobuje silné bolesti na hrudníku) nebo
mrtvice (například přechodná lehká mrtvice bez následků)
pokud máte onemocnění, které by mohlo znamenat zvýšené riziko vzniku trombózy v tepnách. Toto
se týká následujících stavů:
o diabetes (cukrovka) s postižením cév
o velmi vysoký krevní tlak
o výrazně zvýšená hladina krevních tuků (cholesterolu nebo triglyceridů)
pokud máte poruchy krevní srážlivosti (například nedostatek proteinu C)
pokud máte (nebo jste někdy měla) zvláštní formu migrény (s tak zvanými fokálními nervovými
příznaky)
pokud máte (nebo jste v minulosti měla) onemocnění jater a jaterní funkce ještě není v normě
pokud Vaše ledviny správně nepracují (selhávání ledvin)
pokud máte (nebo jste měla) nádor jater
pokud máte (nebo jste měla) rakovinu prsu nebo pohlavních orgánů nebo pokud na ni existuje
podezření
pokud máte krvácení z pochvy, jehož příčina není objasněna
jestliže jste alergická na ethinylestradiol, drospirenon nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6).
Přecitlivělost se může projevit svěděním, vyrážkou nebo otoky.

Upozornění a opatření
V některých situacích můžete potřebovat při užívání přípravku Eloine nebo jiné kombinované
antikoncepce zvláštní péči; pak je nutné, aby Vás lékař pravidelně kontroloval. Pokud se Vás týká některý
z dále vyjmenovaných stavů, musíte informovat svého lékaře ještě před začátkem užívání přípravku
Eloine. Také se musíte poradit s lékařem, jestliže se u Vás během užívání přípravku Eloine vyskytne
(nebo se zhorší) některý z dále vyjmenovaných stavů:
někdo z Vašich přímých příbuzných má nebo někdy měl rakovinu prsu
máte onemocnění jater nebo žlučníku
jestliže máte cukrovku
jestliže trpíte depresí
jestliže máte Crohnovu chorobu nebo chronické zánětlivé onemocnění střev (ulcerózní kolitida)
jestliže máte krevní onemocnění zvané HUS (hemolyticko-uremický syndrom), které způsobuje
poškození ledvin
jestliže máte krevní onemocnění zvané srpkovitá anémie (vrozené onemocnění červených krvinek)
jestliže trpíte epilepsií (viz strana 6 Další léčivé přípravky a přípravek Eloine)
4
jestliže máte onemocnění imunitního systému zvané SLE (systémový lupus erythematodes)
jestliže máte onemocnění, které se poprvé objevilo v těhotenství nebo v době předchozího užívání
pohlavních hormonů, například porucha sluchu, krevní choroba zvaná porfyrie, kožní vyrážka s
puchýřky během těhotenství (těhotenský herpes), nervové onemocnění projevující se nečekanými
pohyby těla (Sydenhamova chorea)
jestliže máte nebo jste měla chloasma (žluto - hnědavé pigmentové skvrny na kůži, zvané těhotenské
skvrny, zvláště v obličeji). Pokud ano vyhněte se přímému slunečnímu světlu nebo ultrafialovému
záření.
jestliže máte vrozený angioedém; přípravky obsahující estrogeny mohou navodit nebo zhoršit
příznaky angioedému. Jestliže se u Vás objeví příznaky jako otok obličeje, jazyka a/nebo hltanu
a/nebo obtíže při polykání nebo kopřivka spolu s obtížemi při dýchání, okamžitě musíte navštívit
lékaře.
Poraďte se s lékařem před začátkem užívání přípravku Eloine.
Přípravek Eloine a krevní sraženiny (trombóza) v tepnách a žílách
Užívání jakékoliv kombinované pilulky, včetně přípravku Eloine, zvyšuje pro ženu riziko vzniku krevní
sraženiny v žilách (žilní trombóza), ve srovnání s ženami, které žádnou antikoncepční pilulku neužívají.
Riziko žilní trombózy u uživatelek kombinovaných pilulek stoupá:
s věkem
jestliže máte nadváhu
pokud někdo z Vašich přímých příbuzných měl v mladším věku trombózu v nohách, plicích (plicní
embolie) nebo jiných orgánech
pokud musíte podstoupit závažnou operaci, musíte být delší dobu upoutána na lůžko, nebo pokud jste
prodělala vážnější úraz. V takovém případě nezapomeňte lékaře předem informovat, že užíváte
přípravek Eloine - možná bude muset být užívání přerušeno. Lékař Vám poradí, kdy můžete
přípravek Eloine znovu začít užívat. Obvykle můžete začít užívat dva týdny poté, kdy jste schopná se
opět pohybovat.

Riziko výskytu krevní sraženiny je zvýšeno při užívání pilulky.
- u žen, které neužívají pilulku a nejsou těhotné, se může vyskytnout krevní sraženina u 5 až 10 na
100 000 žen během jednoho roku
- u žen, které užívají pilulku jako je Eloine, se může vyskytnout krevní sraženina u 30 až 40 na 100 000
žen během jednoho roku, přesný počet není znám
-u těhotných žen se může krevní sraženina vyskytnout u 60 na 100 000 žen během jednoho roku
Krevní sraženina v žílách může cestovat krevním oběhem do plic a blokovat tak krevní cévy (tzv. plicní
embolie). Tvorba krevních sraženin v žílách může mít smrtelné následky v 1-2% případů.
Výše rizika se může lišit podle typu pilulky, kterou užíváte. Poraďte se s lékařem, jaké možnosti máte
k dispozici.
Užívání kombinovaných pilulek je spojeno se zvýšením rizika krevní sraženiny v tepnách (arteriální
trombózy), například v krevních cévách srdce (srdeční záchvat) nebo mozku (mrtvice).
5
Riziko trombózy v tepně u uživatelek kombinovaných pilulek stoupá:
Pokud kouříte. Jestliže užíváte přípravek Eloine, důrazně doporučujeme přestat kouřit,
zejména jste-li starší než 35 let.
jestliže máte zvýšené množství tuku v krvi (cholesterolu nebo triglyceridů)
jestliže máte nadváhu
jestliže měl někdo z Vašich přímých příbuzných v mladším věku infarkt nebo mozkovou mrtvici
jestliže máte vysoký krevní tlak
jestliže trpíte migrénou
jestliže máte srdeční potíže (postižení srdečních chlopní, porucha srdečního rytmu)

Přestaňte užívat přípravek Eloine a neprodleně kontaktujte lékaře, pokud se u Vás náhle objeví
příznaky možné trombózy, jako je například:
silná bolest a/nebo otok některé dolní končetiny
náhlá silná bolest na hrudníku, která se může šířit do levé paže
náhlá dušnost
náhlý záchvat kašle bez zjevné příčiny
neobvyklá, silná nebo déletrvající bolest hlavy nebo zhoršení migrény
částečná nebo úplná ztráta zraku nebo dvojité vidění
porucha výslovnosti nebo neschopnost řeči
závrať nebo mdloba
slabost, nezvyklý pocit nebo necitlivost některé části těla
Přípravek Eloine a rakovina
Rakovina prsu byla zjištěna o něco málo častěji u žen, které užívají kombinované pilulky, ale není známo,
zda je toto opravdu způsobeno léčbou. Je možné, že více nádorů je zjištěno u žen užívajících
kombinované pilulky proto, že tyto ženy jsou lékařem vyšetřovány častěji. Po ukončení užívání
kombinované hormonální antikoncepce výskyt nádorů prsu postupně klesá. Je důležité, abyste si
pravidelně kontrolovala prsa, a v případě, že nahmatáte nějakou bulku, kontaktovala svého lékaře.
V ojedinělých případech byly u uživatelek pilulek pozorovány nezhoubné (benigní) a ještě vzácněji
zhoubné (maligní) nádory jater. Pokud pocítíte nezvykle silnou bolest břicha, okamžitě kontaktujte lékaře.
Krvácení mezi periodami
Během několika prvních měsíců užívání přípravku Eloine můžete mít neočekávané krvácení (mimo
období, kdy užíváte placebo tablety). Pokud krvácení trvá déle než několik měsíců nebo pokud se objeví
až za několik měsíců užívání, musí lékař zjistit příčinu.
Co musíte udělat, jestliže se neobjeví krvácení během užívání placebo tablet
Pokud jste světle růžové (aktivní) tablety užívala pravidelně, nezvracela jste ani neměla těžší průjem ani
jste neužívala jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla těhotná.
Pokud se očekávané krvácení nedostavilo dvakrát za sebou, mohlo dojít k otěhotnění. Ihned kontaktujte
svého lékaře. Nezačínejte užívání dalšího balení, pokud nemáte jistotu, že nejste těhotná.
6
Další léčivé přípravky a přípravek Eloine
Vždy informujte lékaře, o všech lécích nebo rostlinných přípravcích, které užíváte. Také informujte
každého lékaře nebo zubního lékaře, který Vám předepisuje další lék (nebo lékárníka, který Vám lék
vydává), že užíváte přípravek Eloine. Mohou Vám poradit, zda máte používat navíc další antikoncepční
opatření (například kondom), a pokud ano, na jak dlouhou dobu.
Některé léky mohou způsobit, že má přípravek Eloine nižší antikoncepční účinek, nebo mohou
způsobit neočekávané krvácení. Mezi tyto léky patří léky k léčbě
epilepsie (například primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin)
tuberkulózy (například rifampicin)
HIV infekce (ritonavir, nevirapin) nebo jiných infekčních onemocnění (antibiotika jako
griseofulvin, penicilin, tetracyklin)
vysokého krevního tlaku v plicních cévách (bosentan)
a přípravky obsahující třezalku tečkovanou.

Přípravek Eloine může ovlivnit účinnost jiných léků, například
léků obsahujících cyklosporin
nebo antiepileptika lamotriginu (to může vést ke zvýšení četnosti záchvatů).
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek Eloine s jídlem a pitím
Přípravek Eloine můžete užívat s jídlem i bez jídla, v případě potřeby zapijte malým množstvím vody.
Laboratorní vyšetření
Pokud potřebujete vyšetření krve, sdělte lékaři nebo personálu laboratoře, že užíváte pilulku, protože
hormonální antikoncepce může ovlivnit výsledek některých testů.
Těhotenství
Přípravek Eloine nesmíte užívat, jste-li těhotná. Pokud během jeho užívání otěhotníte, ihned užívání
ukončete a kontaktujte lékaře. Pokud si přejete otěhotnět, můžete užívání přípravku Eloine kdykoli
ukončit (viz také strana 11 Jestliže jste přestala přípravek Eloine užívat).

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Kojení
Obecně se užívání přípravku Eloine během kojení nedoporučuje. Pokud si přejete pilulku během kojení
užívat, poraďte se s lékařem.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
7
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neexistují informace, které by naznačovaly, že přípravek Eloine ovlivňuje řízení nebo obsluhu strojů.
Přípravek Eloine obsahuje laktosu.
Pokud nesnášíte některé cukry, poraďte se s lékařem dříve, než začnete přípravek Eloine užívat.
3. Jak se přípravek Eloine užívá
Každé balení (blistr) obsahuje 24 světle růžových potahovaných tablet s léčivou látkou a 4 bílé
potahované tablety placeba.
Tablety obou barev jsou seřazeny podle pořadí, v němž je užíváte. Balení obsahuje 28 tablet.
Užívejte jednu tabletu přípravku Eloine denně, v případě potřeby zapijte trochou vody. Můžete užívat
tabletu nezávisle na jídle, ale musíte ji užívat každý den přibližně ve stejnou dobu.
Dejte pozor na záměnu tablet: světle růžové tablety užívejte prvních 24 dní a poté další 4 dny bílé
tablety. Poté musíte ihned začít užívat nové balení (24 světle růžových a poté 4 bílé tablety). Mezi
baleními tedy není přestávka.
Vzhledem k různému složení tablet je nutné začít první tabletou vlevo nahoře a užívat jednu tabletu
denně. K zajištění správného pořadí dodržujte směr šipek na balení.
Příprava balení
K usnadnění kontroly užívání je ke každému balení přibaleno 7 samolepících proužků (s různou
kombinací dní v týdnu). Zvolte proužek začínající dnem, kdy začínáte užívat tablety. Například pokud
začnete ve středu, použijte proužek, jehož týden začíná ST".
Nalepte proužek podél horní hrany balení přes nápis Zde nalepte proužek se dny v týdnu" tak, aby byl
první den nad tabletou označenou číslem 1.
Teď máte nad každou tabletou uvedený den a ihned uvidíte, zda jste si v daný den tabletu vzala. Šipky
ukazují pořadí, v němž tablety máte užívat.
Během 4 dnů, kdy užíváte bílé tablety (placebové období) by se mělo dostavit krvácení (tzv. krvácení z
vysazení). Toto krvácení obvykle začíná druhý nebo třetí den po poslední světle růžové (účinné) tabletě
přípravku Eloine. Další balení začněte užívat ihned po užití poslední bílé tablety předchozího balení,
nezávisle na tom, zda krvácení ještě pokračuje. To znamená, že nové balení budete vždy načínat ve
stejném dnu v týdnu, a stejně tak krvácení z vysazení bude zhruba ve stejných dnech každý měsíc.
Pokud budete přípravek Eloine užívat uvedeným způsobem, budete chráněna před otěhotněním i během
čtyř dní užívání placebo tablet.
Kdy můžete začít užívat první balení?
Pokud jste v minulém měsíci žádnou hormonální antikoncepci neužívala
Přípravek Eloine začněte užívat první den cyklu (to znamená první den menstruačního krvácení).
Pokud jej začnete užívat první den krvácení, jste okamžitě chráněna proti otěhotnění. Můžete začít
užívat také 2. až 5. den Vašeho cyklu, ale v tomto případě musíte navíc používat ještě další
antikoncepční metodu (například kondom) prvních 7 dní.
8
Přechod z jiného typu kombinované hormonální antikoncepce nebo kombinované antikoncepce
pomocí vaginálního kroužku nebo náplasti
Přípravek Eloine můžete začít užívat nejlépe ihned další den po ukončení užívání poslední aktivní
tablety (poslední tableta obsahující léčivé látky) předchozí antikoncepční pilulky, nejpozději však
následující den po ukončení období bez užívání tablet (nebo po poslední neaktivní tabletě) Vaší
předchozí antikoncepce. Při přechodu z kombinované antikoncepce pomocí vaginálního kroužku
nebo náplasti, postupujte podle pokynů lékaře.
Přechod z antikoncepce obsahující pouze progestagen (progestagenová pilulka, injekce, implantát
nebo nitroděložní tělísko uvolňující progestagen - IUD)
Z užívání pilulek s progestagenem můžete přejít na užívání přípravku Eloine kdykoliv (z implantátů
nebo IUD můžete přejít v den jejich vyjmutí, v případě injekcí v den, kdy by měla být aplikována
další injekce), ale ve všech případech musíte prvních 7 dní používat další antikoncepční opatření
(například kondom).
Po potratu
Poraďte se se svým lékařem.
Po porodu
Po porodu můžete začít užívat přípravek Eloine mezi 21. a 28. dnem. Pokud začnete užívat po 28.
dnu, musíte použít prvních sedm dní bariérovou metodu (například kondom).
Pokud jste po porodu měla pohlavní styk předtím, než jste znovu začala užívat přípravek Eloine,
musíte si být jistá, že nejste těhotná nebo musíte vyčkat do příští menstruace.
Pokud kojíte a chcete po porodu (znovu) začít užívat přípravek Eloine
Přečtěte si část Kojení, strana 6.
Pokud si nejste jista, kdy můžete začít přípravek užívat, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užila více tablet přípravku Eloine, než jste měla
Nejsou žádné zprávy o závažném poškození zdraví při užití více tablet přípravku Eloine.
Pokud užijete několik tablet najednou, může Vám být nevolno nebo můžete zvracet. Mladé dívky mohou
mít krvácení z pochvy.
Pokud jste užila příliš mnoho tablet přípravku Eloine, nebo pokud zjistíte, že několik tablet požilo dítě,
zeptejte se na radu lékaře nebo lékárníka.
Jestliže jste zapomněla přípravek Eloine užít
Poslední 4 tablety ve 4. řádku balení jsou placebo tablety. Jestliže některou z nich zapomenete užít, nemá
to žádný vliv na spolehlivost přípravku. Zapomenutou placebovou tabletu vyřaďte.
Pokud vynecháte světle růžovou, účinnou tabletu (tablety 1-24 v balení), postupujte takto:
Pokud uplynulo méně než 24 hodin od doby, kdy jste měla tabletu užít, účinnost ochrany před
otěhotněním není snížena. Užijte tabletu, jakmile si chybu uvědomíte, a následující tabletu užijte v
obvyklou dobu.
Pokud uplynulo více než 24 hodin od doby, kdy měla být tableta užita, účinnost ochrany před
otěhotněním může být snížena. Čím více po sobě následujících tablet jste vynechala, tím větší je
riziko otěhotnění.
Zvlášť vysoké riziko nedostatečné ochrany proti otěhotnění je tehdy, pokud jste vynechala tabletu na
začátku nebo na konci balení. Máte se proto řídit následujícími pravidly (viz také níže uvedený diagram
na straně 10):
9
Více než jedna vynechaná tableta v tomto balení (blistru)
Poraďte se se svým lékařem.
1 tableta vynechaná v den 1 - 7 (první řádek)
Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně.
Následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu. Během následujících 7 dní používejte navíc další
antikoncepční opatření (například kondom). Pokud jste měla pohlavní styk během týdne před
vynecháním tablety, existuje riziko otěhotnění. V takovém případě kontaktujte lékaře.
1 tableta vynechaná v den 8 - 14 (druhý řádek)
Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně.
Následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu. Ochrana před otěhotněním není snížena a nepotřebujete
žádná další opatření.
Jedna tableta vynechaná v den 15 - 24 (třetí nebo čtvrtý řádek)
Můžete si zvolit jednu ze dvou možností:
1. Užijte tabletu, jakmile si opomenutí uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít dvě tablety současně.
Následující tablety pak užívejte v obvyklou dobu. Místo užívání bílých placebových tablet v
tomto balení tyto tablety vyřaďte a začněte užívat další balení (den zahájení užívání bude
odlišný).
Krvácení z vysazení pravděpodobně budete mít až po využívání druhého balení (až budete užívat
bílé placebo tablety), ale v době užívání druhého balení se může objevit špinění a krvácení
podobné menstruačnímu.
2. Můžete také ukončit užívání účinných světle růžových tablet a rovnou začít užívat 4 bílé tablety
placeba (před užíváním placeba si zaznamenejte den, kdy jste tabletu zapomněla užít).
Pokud budete chtít začít užívat nové balení ve Vašem obvyklém dnu v týdnu, zkraťte užívání
tablet placeba na méně než 4 dny.

Pokud se budete řídit některým z těchto dvou doporučení, zůstanete chráněná proti otěhotnění.
Pokud jste zapomněla užít některou z tablet v balení a očekávané krvácení v placebovém období se
nedostavilo, můžete být těhotná. Dříve než zahájíte užívání z dalšího balení, vyhledejte lékaře.


Více než 1 vynechaná
světle růžová tableta v 1
balení
Poraďte se s lékařem


Ano

10
Den 1-7 Měla jste pohlavní styk v týdnu před vynecháním
tablet?


Ne

Užijte vynechanou tabletu
Následujících 7 dnů používejte navíc
bariérovou metodu antikoncepce ( kondom)
A dokončete užívání balení

Pouze 1 vynechaná světle
růžová tableta
Den 8 - 14 Užijte vynechanou tabletu a
Dokončete užívání balení
(opoždění o více než 24
hodin)


Užijte vynechanou tabletu a
Dokončete užívání světle růžových tablet
Vyřaďte 4 bílé tablety
Začněte užívání z dalšího balení

Den 15 - 24 Nebo

Ihned přerušte užívání světle růžových tablet
Pokračujte v užívání čtyřmi bílými tabletami
Poté začněte užívání z dalšího balení

Co musíte dělat v případě zvracení nebo těžšího průjmu
Pokud zvracíte za 3 4 hodiny po užití účinné, světle růžové tablety nebo máte průjem, léčivé látky se
nemusely zcela vstřebat do těla. Důsledek je stejný, jako byste tabletu zapomněla užít. Po zvracení nebo
při průjmu musíte co nejdříve užít jinou světle růžovou tabletu z náhradního (rezervního) balení. Pokud
možno tabletu užijte do 24 hodin od doby, kdy jste zvyklá ji užívat. Pokud to není možné nebo 24 hodin
již uplynulo, řiďte se pokyny uvedenými v části Jestliže jste zapomněla přípravek Eloine užít, strana 8.
Oddálení krvácení: co musíte vědět
Menstruaci je možné oddálit, i když se to příliš nedoporučuje. Místo obvyklého užívání bílých tablet
placeba ze 4. řádku začněte užívat další balení přípravku Eloine a toto balení dokončete. V průběhu
užívání druhého balení se může objevit špinění nebo menstruaci podobné krvácení. Dokončete druhé
11
balení užitím 4 bílých tablet ze 4. řádku. Pak začněte užívat další balení.
Než se rozhodnete pro oddálení krvácení, měla byste se poradit s lékařem.
Změna dne, ve kterém začíná krvácení: co musíte vědět
Užíváte-li tablety přesně podle uvedených pokynů, budete pokaždé začínat krvácet v některý den v době
užívání placebových tablet. Pokud tento den potřebujete změnit, zkraťte (nikdy neprodlužujte - 4 dny je
maximum!) počet dní, kdy užíváte bílé placebo tablety. Například, pokud krvácení obvykle začíná v
pátek, a Vy si přejete, aby začínalo v úterý (o 3 dny dříve), musíte začít užívat z příštího balení o 3 dny
dříve než obvykle. Může se stát, že v této době nebudete krvácet vůbec. Může se však objevit špinění
(kapky nebo skvrny) nebo krvácení podobné menstruačnímu.
Nejste-li si jistá, jak postupovat, poraďte se s lékařem.
Jestliže jste přestala přípravek Eloine užívat
Užívání přípravku Eloine můžete ukončit, kdykoliv budete chtít. Pokud nechcete otěhotnět, požádejte
svého lékaře, aby Vám doporučil jinou spolehlivou metodu antikoncepce. Chcete-li otěhotnět, užívání
přípravku Eloine ukončete, a před pokusem o otěhotnění vyčkejte na menstruaci. Pak budete moci snáze
vypočítat očekávané datum porodu.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto léku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
Seznam nežádoucích účinků spojených s použitím přípravku Eloine:
Časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u 1 až 10 žen ze 100):
- změny nálady
- bolesti hlavy
- nevolnost
- bolest prsů, problémy s periodou (např. nepravidelné periody nebo jejich vymizení).

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u 1 až 10 žen z 1000):
- deprese, nervozita, ospalost
- závratě, pocit mravenčení
- migréna, křečové žíly, zvýšený krevní tlak
- bolesti žaludku, zvracení, poruchy trávení, střevní plyny, zánět žaludku, průjem
- akné, svědění, vyrážka
- bolesti, například zad a končetin, svalové křeče
- plísňové infekce pochvy, pánevní bolesti, zvětšení prsů, benigní bulky na prsu, děložní a vaginální
krvácení (které obvykle vymizí při dalším užívání přípravku), výtok z genitálií, návaly horka,
12
zánět pochvy (vaginitida), potíže s periodou, bolestivé periody, nepřítomnost menstruačního
krvácení, velmi silné menstruační krvácení, suchost pochvy, abnormální nález ve stěru děložního
hrdla, snížení zájmu o sex
- nedostatek energie, zvýšené pocení, zadržování tekutin
- zvýšení tělesné hmotnosti
Vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit u 1 až 10 osob z 10 000):
- kvasinky (plísňové infekce)
- anémie, nárůst počtu krevních destiček v krvi
- alergická reakce
- hormonální (endokrinní) poruchy
- zvýšená chuť k jídlu, nechutenství, abnormálně vysoká koncentrace draslíku či abnormálně nízká
koncentrace sodíku v krvi
- neschopnost dosáhnout orgasmu, nespavost
- závrať, třes
- oční poruchy, například zánět očního víčka, suché oči
- abnormálně rychlý srdeční tep
- zánět žil, krvácení z nosu, mdloby
- zvětšení břicha, střevní poruchy, pocit nadmutí, kýla žaludku, plísňová infekce úst, zácpa, pocit
sucha v ústech
- bolesti žlučovodu nebo žlučníku, zánět žlučníku
- žlutohnědé skvrny na kůži, ekzém, vypadávání vlasů, zánět kůže podobný akné, suchost kůže,
zánět kůže s bulkami, nadměrný růst ochlupení, kožní poruchy, pajizévky (strie) na kůži, zánět
kůže, zánět kůže s citlivostí na světlo, uzlíky v kůži
- obtíže nebo bolest při pohlavním styku, zánět pochvy (vulvovaginitida), krvácení po pohlavním
styku, krvácení při vysazení léku, cysty v prsu, zvýšený počet buněk prsu (hyperplazie), zhoubné
bulky v prsech, abnormální nárůst na sliznici hrdla děložního, úbytek nebo ztráta děložní sliznice,
cysty na vaječnících, zvětšení dělohy
- celkový pocit nevolnosti
- snížení tělesné hmotnosti

Dále byly také zaznamenány následující nežádoucí účinky, frekvence výskytu však pro ně nemůže být
z dostupných údajů stanovena: hypersensitivita (přecitlivělost), multiformní erytém (vyrážka s terčovitým
zarudnutím nebo vředy).
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
13
5. Jak přípravek Eloine uchovávat
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za slovy Použitelné do:
nebo "EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Eloine obsahuje
Léčivými látkami jsou: ethinylestradiolum (ve formě betadexum clathratum) a drospirenonum.
Jedna účinná světle růžová potahovaná tableta obsahuje ethinylestradiolum 0,020 mg (ve formě
betadexum clathratum) a drospirenonum 3 mg.
Bílé potahované tablety neobsahují léčivé látky.
Pomocnými látkami jsou:
Účinné světle růžové potahované tablety:
Jádro tablety: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, magnesium-stearát (E470b)
Obal tablety: hypromelosa (E464), mastek (E553b), oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172).
Neúčinné (inaktivní) bílé potahované tablety:
Jádro tablety: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, povidon K25, magnesium-stearát (E470b)
Obal tablety: hypromelosa (E464), mastek (E553b), oxid titaničitý (E171)

Jak přípravek Eloine vypadá a co obsahuje toto balení
Každé balení (blistr) přípravku Eloine obsahuje 24 účinných světle růžových potahovaných tablet
v 1.,2.,3. a 4. řadě a 4 bílé neúčinné bílé potahované tablety ve 4. řadě.
Tablety Eloine (světle růžové i bílé) jsou tak zvané potahované tablety; jádro tablety je potaženo
obalovou vrstvou.
Tablety s léčivými látkami jsou světle růžové, kulaté a bikonvexní, na jedné straně mají vyražena
písmena DS uvnitř pravidelného šestiúhelníku.
Tablety s placebem jsou bílé, kulaté a bikonvexní, na jedné straně mají vyražena písmena DP uvnitř
pravidelného šestiúhelníku.
Eloine je dostupný v baleních s 1, 3 a, 6 blistry (každý blistr obsahuje 28 tablet).
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.
14
Držitel rozhodnutí o registraci
Bayer Pharma AG
D-13342 Berlín
Německo

Výrobce
Bayer Pharma AG, 13342 Berlín, Německo

Bayer Weimar GmbH und Co KG, Döbereinerstr. 20, 99427 Weimar, Německo

Jenapharm GmbH und Co. KG, Otto-Schott-Str. 15, 07745 Jena, Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod následujícími názvy:
Nizozemsko: Ethinylestradiol/Drospirenon 24+4 0,02mg/3mg Berlipharm
Rakousko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Německo, Island, Itálie, Malta, Norsko,
Španělsko, Švédsko, Velká Británie: Eloine
Kypr, Finsko, Řecko, Polsko, Portugalsko, Slovenská republika, Slovinsko: Linatera
Francie: Rimendia


Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 25.3.2013

Recenze

Recenze produktu ELOINE 0,02 MG/3 MG POTAHOVANÉ TABLETY 3X28 Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ELOINE 0,02 MG/3 MG POTAHOVANÉ TABLETY 3X28 Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze