Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL
Kód výrobku: 78661
Kód EAN:
Kód SÚKL: 112154
Držitel rozhodnutí: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL
Elify se používá k léčbě: - Těžké deprese. - Krátkodobá léčba generalizované úzkostné poruchy (určité dlouhodobé úzkostné poruchy, které působí přehnaný strach). - Krátkodobá léčba sociální úzkostné poruchy (stálý strach z negativního posouzení druhými v různých sociálních situacích - také se nazývá sociální fobie). - Léčba panické poruchy (určitá forma přemrštěné úzkosti, která může být také spojena s agorafobií; agorafobie je úzkostná porucha která v podstatě spočívá ve strachu dostat se do obtížné nebo trapné situace, ze které není úniku).

Příbalový leták

1/9
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls122600/2011, sukls122612/2011
a příloha k sp. zn. sukls138331/2010, sukls107754/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
ELIFY 75 mg
ELIFY 150 mg
tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním
Venlafaxinum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to
i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je ELIFY a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ELIFY užívat
3. Jak se ELIFY užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak ELIFY uchovávat
6. Další informace
1. CO JE ELIFY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
ELIFY je antidepresivum, které patří do skupiny léčiv nazývaných inhibitory zpětného vychytávání
serotoninu a noradrenalinu (SNRI). Tato skupina léčiv se používá k léčení deprese a dalších
onemocnění, jako např. úzkostné poruchy. Má se za to, že lidé, kteří jsou depresivní a/nebo úzkostní,
mají nižší hladinu serotoninu a noradrenalinu v mozku. Není zcela známo, jak antidepresiva fungují,
ale mohou pomáhat tím, že zvyšují hladinu serotoninu a noradrenalinu v mozku.
ELIFY je určen k léčbě dospělých s depresí. ELIFY je určen také k léčbě dospělých s následujícími
úzkostnými poruchami: generalizovaná úzkostná porucha, sociální úzkostná porucha (strach nebo
vyhýbání se sociálním situacím), panická porucha (panický záchvat). Správná léčba deprese nebo
úzkostných poruch je důležitá k tomu, aby Vám bylo lépe. Pokud tyto poruchy nejsou léčeny, Vaše
potíže mohou přetrvávat a stát se závažnějšími a hůře léčitelnými.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ELIFY UŽÍVAT
Neužívejte ELIFY
Máte-li alergii na venlafaxin nebo na kteroukoli další složku přípravku ELIFY
Užíváte-li nebo jste v posledních 14 dnech užívali léky nazývané ireversibilní inhibitory
monoaminooxidázy (MAOI), které se užívají k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby.
Užívání ireversibilních MAOI s jinými léky včetně přípravku ELIFY může vyvolat závažné
nebo dokonce život ohrožující nežádoucí účinky. Rovněž musíte vyčkat nejméně 7 dní po
2/9
ukončení užívání přípravku ELIFY než začnete užívat nějaký ireversibilní MAOI (viz také
bod Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky a zde informace o serotoninovém
syndromu).
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku ELIFY je zapotřebí
Užíváte-li další léky, které při současném užívání s přípravkem ELIFY mohou zvýšit riziko
rozvoje serotoninového syndromu (viz bod Vzájemné působení s dalšími léčivými
přípravky).
Máte-li oční problémy, jako např. určitý druh glaukomu (zvýšený nitrooční tlak).
Máte-li v anamnéze vysoký krevní tlak.
Máte-li v anamnéze srdeční onemocnění.
Máte-li v anamnéze záchvaty (křeče).
Máte-li v anamnéze nízkou hladinu sodíku v krvi (hyponatrémie).
Máte-li sklon ke vzniku podlitin nebo k častému krvácení (porucha krvácení v anamnéze)
nebo pokud užíváte další léky, které mohou zvýšit riziko krvácení, např. warfarin (užívaný
k zamezení srážení krve).
Zvyšuje-li se Vám hladina cholesterolu.
Máte-li, nebo někdo z Vaší rodiny má nebo měl, mánii nebo bipolární poruchu (nadměrný
pocit vzrušení nebo euforie).
Máte-li v anamnéze agresivní chování.
ELIFY může vyvolat pocit neklidu nebo neschopnosti sedět nebo stát na místě. Pokud se Vám to
přihodí, měl/a byste informovat lékaře.
Pokud se Vás týká kterýkoli z těchto stavů, sdělte to prosím svému lékaři předtím, než začnete užívat
ELIFY.
Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkostné poruchy
Jestliže máte depresi a/nebo máte úzkostnou poruchu, můžete mít někdy myšlenky na sebepoškození
nebo na sebevraždu. Tyto se mohou zvýšit poté, co začnete poprvé užívat antidepresiva, protože
všechny tyto léky potřebují určitou dobu, než začnou účinkovat, obvykle kolem dvou týdnů, ale někdy
déle.
Je pravděpodobnější, že tyto myšlenky budete mít:
Jestliže už jste předtím měl/a myšlenky, že se zavraždíte nebo že sám/sama sebe poraníte.
Jestliže jste mladý/á dospělý/á. Informace z klinických studií ukazují zvýšené riziko
sebevražedného chování u mladých dospělých (věk do 25 let) s psychiatrickým onemocněním,
kteří byli léčeni antidepresivy.
Pokud budete mít kdykoli myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, ihned vyhledejte lékaře
nebo jděte přímo do nemocnice.
Možná Vám pomůže, když řeknete příbuzným nebo blízkým přátelům, že jste v depresi nebo že máte
úzkostnou poruchu, a požádáte je o přečtení této příbalové informace. Můžete je požádat, aby Vám
řekli, zda si myslí, že se deprese zhoršuje, nebo že mají obavu ze změn Vašeho chování.
Sucho v ústech
10 % pacientů léčených venlafaxinem trpí suchem v ústech. To může zvýšit riziko vzniku zubního
kazu. Proto byste měl/a věnovat zvláštní pozornost hygieně dutiny ústní.
Užívání u dětí a dospívajících ve věku do 18 let
3/9
ELIFY by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měl/a byste také vědět, že u pacientů do
18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků,
jako jsou pokusy o sebevraždu a sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita,
vzdorovité chování a hněv). Lékař přesto může ELIFY pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí,
že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal ELIFY pacientovi do 18 let a chcete se o tom
poradit, požádejte o to prosím svého lékaře. Měl/a byste informovat lékaře, pokud se u pacienta do
18 let léčeného přípravkem ELIFY objeví nebo zhorší výše uvedené příznaky. Dlouhodobá bezpečnost
ELIFY s ohledem na růst, dospívání a rozvoj poznání a chování nebyla dosud v této věkové skupině
prokázána.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívali
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Lékař musí rozhodnout, zda můžete užívat ELIFY současně s dalšími léky.
Nezačínejte užívat ani neukončujte užívání jakéhokoli léku, včetně těch, které jste si koupili bez
lékařského předpisu, přírodních a rostlinných přípravků, aniž byste se předtím poradili s lékařem nebo
lékárníkem.
Inhibitory monoaminooxidázy používané k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby nesmí
být užívány spolu s ELIFY. Pokud jste užíval/a tyto léky během posledních 14 dní, řekněte
to svému lékaři (MAOI: viz bod Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ELIFY
užívat)
Serotoninový syndrom
Při léčení venlafaxinem může dojít k potenciálně život ohrožujícímu stavu nazývanému serotoninový
syndrom nebo reakci připomínající neuroleptický maligní syndrom (viz bod Možné nežádoucí
účinky), zvláště pak při užívání současně s jinými léky. Příkladem těchto léků jsou:
Triptany (používané k léčení migrény)
Léky používané k léčení deprese, např. SNRI, SSRI, tricyklická antidepresiva nebo léky s
obsahem lithia
Léky obsahující linezolid, antibiotikum (používané k léčení infekcí)
Léky obsahující moklobemid, reverzibilní MAOI (používaný k léčení deprese)
Léky obsahující sibutramin (používaný ke snížení tělesné hmotnosti)
Léky obsahující tramadol (proti bolesti)
Léky obsahující rostlinu třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum, přírodní rostlinný
přípravek, používaný k léčení mírných depresí)
Léky obsahující tryptofan (používaný při poruchách spánku a depresi)
Antipsychotika (používaná k léčbě onemocnění s příznaky jako slyšení, vidění nebo vnímání
věcí, které nejsou skutečné, mylná přesvědčení, neobvyklá podezřívavost, nejasné úvahy a
stav uzavření se do sebe)
Známky a příznaky serotoninového syndromu mohou zahrnovat kombinaci následujících stavů:
neklid, halucinace, ztráta koordinace, zrychlení srdečního tepu, zvýšení tělesné teploty, náhlé změny
krevního tlaku, zesílené reflexy, průjem, bezvědomí, nevolnost, zvracení.
Ve své nejtěžší formě se může serotoninový syndrom podobat neuroleptickému malignímu syndromu
(NMS). Známky a příznaky NMS mohou zahrnovat horečku, bušení srdce, pocení, těžkou svalovou
ztuhlost, zmatenost a zvýšené svalové enzymy (stanovují se krevním testem).
4/9
Pokud se domníváte, že máte serotoninový syndrom, okamžitě informujte svého lékaře nebo
jděte na pohotovost do nejbližší nemocnice.
Následující léky mohou také ovlivňovat účinek přípravku ELIFY a měly by být užívány s opatrností.
Je obzvláště důležité informovat lékaře a lékárníka, jestliže užíváte léky obsahující:
Ketokonazol (lék proti plísním)
Haloperidol nebo risperidon (k léčení psychiatrických stavů)
Metoprolol (betablokátor k léčení vysokého krevního tlaku a srdečních potíží)
Užívání přípravku ELIFY s jídlem a pitím
ELIFY se má užívat s jídlem (viz bod 3 Jak se ELIFY užívá).
Po dobu užívání přípravku ELIFY byste neměli pít alkohol.
Těhotenství a kojení
Pokud v průběhu užívání přípravku ELIFY otěhotníte, nebo se snažíte otěhotnět, informujte svého
lékaře. Měla byste užívat ELIFY až poté, co lékař zvážil potenciální přínosy a rizika pro Vaše
nenarozené dítě.
Ubezpečte se, že Vaše porodní asistentka a/nebo lékař vědí, že užíváte ELIFY. Užívání podobných
látek (tzv. SSRI) během těhotenství může u dětí zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu,
tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců, který se projevuje zrychleným dýcháním
a promodráním kůže. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24 hodin po porodu. Pokud
tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte porodní asistentku a/nebo lékaře.
Pokud užíváte tento přípravek v těhotenství, mohou se u Vašeho dítěte po narození spolu s dýchacími
obtížemi objevit i obtíže s krmením. Pokud Vaše dítě má po narození tyto příznaky a máte obavy,
obraťte se na svého lékaře a/nebo porodní asistentku, kteří Vám poradí.
ELIFY se vylučuje do mateřského mléka. Existuje riziko, že bude účinkovat na dítě. Proto byste se
měla poradit s lékařem, který rozhodne, zda přerušíte kojení nebo léčbu přípravkem ELIFY.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, dokud si neověříte, jak Vás ELIFY ovlivňuje.
Důležité informace o některých složkách ELIFY
Pomocná látka oranžová žluť (E110) obsažená v materiálu tobolky může působit alergické reakce.
ELIFY obsahuje sacharosu. Pokud Vás lékař informoval, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů,
kontaktujte před užíváním ELIFY Vašeho lékaře.
3. JAK SE ELIFY UŽÍVÁ
Vždy užívejte ELIFY přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistí, poraďte se s lékařem
nebo lékárníkem.
Obvyklá doporučená počáteční dávka k léčbě deprese, generalizované úzkostné poruchy a sociální
úzkostné poruchy je 75 mg denně. Dávka může být lékařem postupně zvýšena, pokud je to nutné, až
na maximální dávku 375 mg denně při depresi. Při léčení panické poruchy se začíná s nižší dávkou
(37,5 mg), která se pak postupně zvyšuje. Maximální dávka k léčení generalizované úzkostné poruchy,
sociální úzkostné poruchy a panické poruchy je 225 mg/den.
Užívejte ELIFY každý den přibližně ve stejnou denní dobu, buď ráno, nebo večer. Tobolky se musí
polykat celé, zapíjet tekutinou, nesmí se otevřít, drtit, žvýkat ani rozpouštět.
5/9
ELIFY se má užívat s jídlem.
Máte-li jaterní nebo ledvinové onemocnění, informujte, prosím, lékaře, neboť je možné, že bude třeba
Vaši dávku přípravku ELIFY upravit.
Nepřestávejte užívat ELIFY bez předchozí porady s lékařem (viz bod Jestliže jste přestali užívat
ELIFY).
Jestliže jste užili více přípravku ELIFY, než jste měli
Jestliže jste užili větší množství přípravku ELIFY než máte předepsáno, neprodleně kontaktujte svého
lékaře nebo lékárníka.
Příznaky možného předávkování mohou zahrnovat zrychlení srdečního tepu, změny v bdělosti
(v rozmezí od ospalosti až po bezvědomí), rozmazané vidění, křeče nebo záchvaty a zvracení.
Jestliže jste zapomněli užít ELIFY
Jestliže zapomenete užít dávku, užijte ji co nejdříve poté, co si to uvědomíte. Pokud však je již čas
k užití následující dávky, vynechte zapomenutou dávku a užijte další dávku jako obvykle. Neužívejte
větší množství přípravku ELIFY, než máte na každý den předepsáno.
Jestliže jste přestali užívat ELIFY
Nepřestávejte v užívání léčiva ani nesnižujte sami dávku bez vědomí lékaře, a to ani tehdy, cítíte-li se
už lépe. Pokud si Váš lékař myslí, že už nemusíte dále užívat ELIFY, poradí Vám, jak postupně
snižovat dávku předtím, než léčbu úplně ukončíte. Po ukončení užívání přípravku ELIFY se mohou
vyskytnout nežádoucí účinky, zvláště je-li léčba ukončena náhle nebo když jsou dávky sníženy příliš
rychle. Někteří pacienti mohou pocítit nežádoucí účinky jako je únava, závratě, pocit točení hlavy,
bolest hlavy, nespavost, noční můry, sucho v ústech, ztráta chuti k jídlu, nevolnost, průjem, nervozita,
neklid, zmatenost, zvonění v uších, mravenčení nebo vzácně vjemy elektrického šoku, slabost, pocení,
křeče nebo příznaky chřipky.
Lékař Vám poradí, jak by měla být léčba přípravkem ELIFY postupně ukončena. Pocítíte-li některé
z těchto příznaků, nebo jiné příznaky, které Vás budou trápit, požádejte lékaře o další rady. Máte-li
jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i ELIFY nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
Pokud se dostaví některý z následujících účinků, neužívejte dále ELIFY. Neprodleně informujte
svého lékaře nebo se dostavte na pohotovost nejbližší nemocnice:
Tíha na hrudi, sípání, obtížné polykání nebo dýchání
Otok obličeje, hrdla, rukou nebo nohou
Pocit nervozity nebo úzkosti, závratě, bušení srdce, náhlé zrudnutí kůže a/nebo pocit horka
Závažná vyrážka, svědění nebo kopřivka (vyvýšené červené nebo bílé skvrny na kůži, které
často svědí)
Známky a příznaky serotoninového syndromu mohou zahrnovat kombinaci následujících
stavů: neklid, halucinace, ztrátu koordinace, zrychlení srdečního tepu, zvýšení tělesné teploty,
náhlé změny krevního tlaku, zesílené reflexy, průjem, bezvědomí, nevolnost, zvracení. Ve své
nejtěžší formě se může serotoninový syndrom podobat neuroleptickému malignímu syndromu
(NMS). Známky a příznaky NMS mohou zahrnovat horečku, bušení srdce, pocení, těžkou
svalovou ztuhlost, zmatenost a zvýšené svalové enzymy (stanovují se krevním testem).
6/9
Další nežádoucí účinky, o kterých máte říci lékaři:
Kašel, dušnost, dýchavičnost a vysoká teplota
Černá dehtovitá stolice a krev ve stolici
Zežloutnutí kůže nebo očí, svědění nebo tmavá moč, což mohou být příznaky zánětu jater
(hepatitida)
Srdeční problémy, jako je rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, zvýšený krevní tlak
Oční poruchy, jako je rozmazané vidění, rozšířené zornice
Nervové poruchy, jako jsou závratě, píchání a mravenčení, pohybové poruchy, křeče nebo
záchvaty
Psychiatrické problémy, jako je hyperaktivita a euforie (pocit neobvyklé vybuzenosti)
Příznaky z vysazení (viz bod "Jak se ELIFY užívá, část Jestliže jste přestali užívat ELIFY)
Nemějte obavy, pokud v období užívání přípravku ELIFY spatříte ve stolici malé bílé granule nebo
kuličky. Uvnitř tobolek ELIFY jsou sféroidy neboli malé bílé kuličky s obsahem léčivé látky
venlafaxin. Tyto sféroidy se z tobolky uvolňují do trávicího traktu. Po celou dobu průchodu sféroidů
trávicím traktem se z nich pomalu uvolňuje venlafaxin. Skořápka sféroidu je nerozpustná a vylučuje
se stolicí. Můžete spatřit sféroidy ve stolici, Vaše dávka venlafaxinu však už byla absorbována.
Úplný seznam nežádoucích účinků
Velmi časté (postihnou více než 1 uživatele z 10)
Bolest hlavy, sucho v ústech, pocení (včetně nočních potů)
Nevolnost
Časté (postihnou 1 až 10 uživatelů ze 100)
Úbytek hmotnosti, snížená chuť k jídlu, zácpa, zvracení, zvýšená hladina cholesterolu
Pocit odloučení (odpojení) od sebe a reality, nervozita, zmatenost, abnormální sny, nespavost
Třes, zvýšené svalové napětí
Mravenčení
Zvýšení krevního tlaku, návaly horka, bušení srdce
Zvýšená frekvence močení, obtíže při močení
Snížené libido, abnormální ejakulace/orgasmus (muži), neschopnost orgasmu, porucha erekce
(impotence)
Poruchy menstruace jako zvýšené krvácení nebo zvýšená nepravidelnost krvácení
Slabost (astenie), závratě, útlum, zimnice
Rozmazané vidění
Zívání
Méně časté (postihnou 1 až 10 uživatelů z 1000)
Podlitiny, dehtově černá stolice nebo krev ve stolici, což může být příznakem vnitřního
krvácení
Skřípání zubů, mimovolní pohyby svalů
Halucinace
7/9
Otoky kůže, zejména obličeje, úst, jazyka, hrdla nebo rukou a nohou a/nebo vyvýšená svědivá
vyrážka (kopřivka)
Citlivost na sluneční světlo, abnormální ztráta vlasů, vyrážka
Zhoršená koordinace a rovnováha, pocit závratě (zejména při příliš rychlém napřímení),
mdloba, rychlý srdeční tep
Přibývání na váze, průjem
Změny vnímání chuti
Nedostatek citu nebo emocí, neklid
Zvonění v uších (tinitus)
Neschopnost močit
Abnormální orgasmus (ženy)
Vzácné (postihnou 1 až 10 uživatelů z 10 000)
Pocit neklidu nebo neschopnost sedět nebo stát v klidu, křeče nebo záchvaty, nadměrný pocit
vzrušení nebo euforie.
Neschopnost ovládat močení
Četnost neznámá
Snížení počtu krevních destiček v krvi, což vede ke zvýšenému riziku podlitin nebo krvácení,
poruchy krve, které mohou vést ke zvýšenému riziku infekce, mírné změny hladin jaterních
enzymů, snížení hladiny sodíku v krvi
Svědění, zežloutnutí kůže nebo očí, tmavá moč nebo příznaky podobné chřipce, což jsou
příznaky zánětu jater (hepatitida)
Nadměrný příjem vody (známý jako SIADH)
Abnormální tvorba mateřského mléka
Vysoká teplota se ztuhlými svaly, zmatenost nebo neklid a pocení, nebo výskyt záškubů svalů,
které nelze ovládat, což mohou být příznaky závažného stavu známého jako maligní
neuroleptický syndrom
Pocit euforie, ospalost, trvalé rychlé pohyby očí, nemotornost, neklid, pocit opilosti, pocení
nebo svalová ztuhlost, což jsou příznaky serotoninového syndromu
Dezorientace a zmatenost často doprovázená halucinacemi (delirium)
Ztuhlost, křeče a mimovolné pohyby svalů
Myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu
Závažné bolesti očí a zhoršené nebo rozmazané vidění
Snížení krevního tlaku, abnormální, rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, což může vést
k mdlobám
Kašel, sípání, dušnost a vysoká teplota, což jsou příznaky zánětu plic spojeného se zvýšením
počtu bílých krvinek (plicní eozinofilie)
Silné bolesti břicha nebo zad (což může být známkou závažného problému ve střevě, játrech
nebo slinivce břišní)
Kožní vyrážka, která může vést k těžkým puchýřům a olupování kůže, svědění, mírná vyrážka
8/9
Nevysvětlitelná svalová bolest, citlivost nebo slabost (rhabdomyolýza)
Otok obličeje nebo jazyka, dušnost nebo obtížné dýchání, často s kožní vyrážkou (což může
být závažná alergická reakce)
Zmatenost
Vertigo (točení hlavy)
Agresivita
ELIFY někdy vyvolává nežádoucí účinky, kterých si nemusíte být vědomi, jako zvýšení krevního
tlaku nebo abnormální srdeční rytmus, mírné změny hladin jaterních enzymů, sodíku nebo
cholesterolu v krvi. Vzácněji může ELIFY snižovat počet krevních destiček, což může vést ke
zvýšenému riziku podlitin nebo krvácení. Váš lékař proto může příležitostně provést vyšetření krve,
zvláště pokud užíváte ELIFY dlouhodobě.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo všimnete-li si jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému
lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK ELIFY UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte ELIFY po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obale. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se Vašeho
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomohou chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co ELIFY obsahuje
Léčivou látkou je venlafaxinum (venlafaxin).
Pro sílu 75 mg
Jedna tobolka obsahuje venlafaxinum 75 mg (ve formě venlafaxini hydrochloridum).
Další složky jsou:
Obsah tobolky
Zrněný cukr (obsahuje sacharosu), ethylcelulosa (E462), hyprolosa, hydroxypropylmethylcelulosa
(E464), mastek (E553b), dibutyl-sebakát, kyselina olejová, koloidní bezvodý oxid křemičitý
Tobolka
Želatina, natrium-lauryl-sulfát
Pigmenty
Oranžová žluť (E110), chinolinová žluť (E104), oxid titaničitý (E171)
Pro sílu 150 mg
Jedna tobolka obsahuje venlafaxinum 150 mg (ve formě venlafaxini hydrochloridum).
9/9
Další složky jsou:
Obsah tobolky
Zrněný cukr (obsahuje sacharosu), ethylcelulosa (E462), hyprolosa, hydroxypropylmethylcelulosa
(E464), mastek (E553b), dibutyl-sebakát, kyselina olejová, koloidní bezvodý oxid křemičitý
Tobolka
Želatina, natrium-lauryl-sulfát
Pigmenty
Oranžová žluť (E110), chinolinová žluť (E104), patentní modř V (E131), oxid titaničitý (E171)
Jak ELIFY vypadá a co obsahuje toto balení
Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním
75 mg: Bílé až téměř bílé pelety v tvrdé želatinové tobolce se žlutým víčkem a průhledným tělem
tobolky.
150 mg: Bílé až téměř bílé pelety v tvrdé želatinové tobolce s okrovým víčkem a průhledným tělem
tobolky.
Obal
1. PVC/Al blistr
2. HDPE nádobka s HDPE šroubovacím uzávěrem, uvnitř sáček s vysoušedlem
Velikost balení
ad 1) 20, 28, 30, 50, 98 a 100 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním.
ad 2) 50 a 100 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
MEDOCHEMIE Ltd., 1-10 Constantinoupoleos street, 3011 Limassol, Kypr
Výrobci
Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH, Göllstrasse 1, 84529 Tittmoning, Německo.
MEDOCHEMIE Ltd. (Central Factory), 1-10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, Kypr
Tento léčivý přípravek je registrován v zemích EHP pod následujícími názvy:
Bulharsko: Elify XR 37.5 / 75 / 150 mg (prolonged release capsules, hard)
Estonsko: Venlafaxin Medochemie XR 37.5 / 75 /150 mg (prolonged release capsules)
Kypr: Elify XR 37.5 / 75 /150 mg (prolonged release capsules)
Litva: Elify 37,5 /75 /150 mg pailginto atpalaidavimo kietos kapsuls
Lotyšsko: Elify XR 37.5 / 75 /150 mg (prolonged release capsules)
Nizozemsko: Venfalex XR 37,5 / 75 / 150 mg capsules met verlengde afgifte, hard
Rumunsko: Elify EP 37.5 / 75 / 150 mg (prolonged release capsules)
Řecko: Velpine XR 37.5 /75 / 150 mg (prolonged release capsules)
Slovenská republika: Elify XR 37.5 / 75 / 150 mg (prolonged release capsules)
Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 25.4.2012

Recenze

Recenze produktu ELIFY 75 MG 50X75MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu ELIFY 75 MG 50X75MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze