Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

ELIFY 75 MG 50X75MG Tobolky

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 78661

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL
Kód výrobku: 78661
Kód EAN:
Kód SÚKL: 112154
Držitel rozhodnutí: MEDOCHEMIE LTD, LIMASSOL
Elify se používá k léčbě: - Těžké deprese. - Krátkodobá léčba generalizované úzkostné poruchy (určité dlouhodobé úzkostné poruchy, které působí přehnaný strach). - Krátkodobá léčba sociální úzkostné poruchy (stálý strach z negativního posouzení druhými v různých sociálních situacích - také se nazývá sociální fobie). - Léčba panické poruchy (určitá forma přemrštěné úzkosti, která může být také spojena s agorafobií; agorafobie je úzkostná porucha která v podstatě spočívá ve strachu dostat se do obtížné nebo trapné situace, ze které není úniku).

Příbalový leták

1/9

 

 
 

 

Sp. zn. sukls50231/2014 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

ELIFY 75 mg 

ELIFY 150 mg 

tvrdé tobolky  s prodlouženým  uvolňováním 

Venlafaxinum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

  Ponechte si příbalovou  informaci  pro případ,  že si ji  budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li jakékoli  další otázky,  zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
  Tento  přípravek  byl  předepsán  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě. Mohl by jí ublížit, a to 

i tehdy, má-li stejné příznaky  jako Vy. 

  Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v  závažné  míře,  nebo  pokud  si  všimnete 

jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové  informaci,  prosím, 

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete: 
1. Co je ELIFY a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost,  než začnete ELIFY užívat 
3. Jak se ELIFY užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak ELIFY uchovávat 

6. Další informace 

1.  CO JE ELIFY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
ELIFY  je  antidepresivum,  které  patří  do  skupiny  léčiv  nazývaných  inhibitory  zpětného  vychytávání 
serotoninu  a  noradrenalinu  (SNRI).  Tato  skupina  léčiv  se  používá  k  léčení  deprese  a  dalších 
onemocnění,  jako  např.  úzkostné  poruchy.  Má  se  za  to, že lidé, kteří jsou depresivní a/nebo úzkostní, 
mají  nižší  hladinu  serotoninu  a  noradrenalinu  v  mozku.  Není  zcela  známo,  jak  antidepresiva  fungují, 
ale mohou pomáhat tím,  že zvyšují  hladinu  serotoninu a noradrenalinu  v mozku. 
ELIFY  je  určen  k  léčbě  dospělých  s  depresí.  ELIFY je určen také k léčbě dospělých s následujícími 
úzkostnými  poruchami:  generalizovaná  úzkostná  porucha,  sociální  úzkostná  porucha  (strach  nebo 
vyhýbání  se  sociálním  situacím),  panická  porucha  (panický  záchvat).  Správná  léčba  deprese  nebo 
úzkostných  poruch  je  důležitá  k  tomu,  aby  Vám  bylo  lépe.  Pokud  tyto  poruchy  nejsou  léčeny,  Vaše 
potíže  mohou přetrvávat a stát se závažnějšími a hůře léčitelnými. 

2.  ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ELIFY UŽÍVAT 

Neužívejte ELIFY 

  Máte-li alergii  na venlafaxin nebo na kteroukoli  další složku  přípravku  ELIFY 
  Užíváte-li  nebo  jste  v  posledních  14  dnech  užívali  léky  nazývané  ireversibilní  inhibitory 

monoaminooxidázy  (MAOI),  které  se  užívají  k  léčbě  deprese  nebo  Parkinsonovy  choroby. 
Užívání  ireversibilních  MAOI  s  jinými  léky  včetně  přípravku  ELIFY  může  vyvolat  závažné 
nebo  dokonce  život  ohrožující  nežádoucí  účinky.  Rovněž  musíte  vyčkat  nejméně  7  dní  po 

 

2/9 

 
 

 

ukončení  užívání  přípravku  ELIFY  než  začnete  užívat  nějaký  ireversibilní  MAOI  (viz  také 
bod  „Vzájemné  působení  s  dalšími  léčivými  přípravky“  a  zde  informace  o  serotoninovém 
syndromu). 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku  ELIFY je zapotřebí 

  Užíváte-li  další  léky,  které  při  současném  užívání  s  přípravkem  ELIFY  mohou  zvýšit  riziko 

rozvoje  serotoninového  syndromu  (viz  bod  „Vzájemné  působení  s dalšími  léčivými 
přípravky“). 

  Máte-li oční problémy,  jako např. určitý druh glaukomu  (zvýšený nitrooční  tlak). 
  Máte-li v anamnéze vysoký krevní tlak. 
  Máte-li v anamnéze srdeční onemocnění. 
  Máte-li v anamnéze záchvaty (křeče). 
  Máte-li v anamnéze nízkou  hladinu  sodíku v krvi  (hyponatrémie). 
  Máte-li  sklon  ke  vzniku  podlitin  nebo  k  častému  krvácení  (porucha  krvácení  v  anamnéze) 

nebo  pokud  užíváte  další  léky,  které  mohou  zvýšit  riziko  krvácení,  např.  warfarin  (užívaný 
k zamezení srážení krve). 

  Zvyšuje-li  se Vám hladina cholesterolu. 
  Máte-li,  nebo  někdo  z  Vaší  rodiny  má  nebo  měl,  mánii  nebo  bipolární  poruchu  (nadměrný 

pocit vzrušení nebo euforie). 

  Máte-li v anamnéze agresivní chování. 

ELIFY  může  vyvolat  pocit  neklidu  nebo  neschopnosti  sedět  nebo  stát  na  místě.  Pokud  se  Vám  to 
přihodí,  měl/a byste informovat  lékaře. 

Pokud se Vás týká kterýkoli z těchto stavů, sdělte to prosím svému lékaři předtím, než začnete užívat 
ELIFY. 

Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkostné poruchy 
Jestliže  máte  depresi  a/nebo  máte  úzkostnou  poruchu,  můžete  mít někdy myšlenky na sebepoškození 
nebo  na  sebevraždu.  Tyto  se  mohou  zvýšit  poté,  co  začnete  poprvé  užívat  antidepresiva,  protože 
všechny  tyto  léky  potřebují  určitou  dobu, než začnou účinkovat, obvykle kolem dvou týdnů, ale někdy 
déle. 

Je pravděpodobnější,  že tyto myšlenky budete mít: 

  Jestliže už jste předtím  měl/a myšlenky,  že se zavraždíte nebo že sám/sama sebe poraníte. 
  Jestliže  jste  mladý/á  dospělý/á.  Informace  z  klinických  studií  ukazují  zvýšené  riziko 

sebevražedného chování u mladých dospělých (věk do 25 let) s psychiatrickým onemocněním, 

kteří byli  léčeni antidepresivy. 

Pokud  budete  mít  kdykoli  myšlenky  na  sebepoškození  nebo  na  sebevraždu,  ihned  vyhledejte  lékaře 
nebo jděte přímo  do nemocnice. 

Možná  Vám  pomůže,  když  řeknete příbuzným nebo blízkým přátelům, že jste v depresi nebo že máte 
úzkostnou  poruchu,  a  požádáte  je  o  přečtení  této  příbalové  informace.  Můžete  je  požádat,  aby  Vám 
řekli,  zda si myslí,  že se deprese zhoršuje, nebo že mají obavu ze změn Vašeho chování. 

Sucho v ústech 
10  %  pacientů  léčených  venlafaxinem  trpí  suchem  v  ústech.  To  může  zvýšit  riziko  vzniku  zubního 
kazu. Proto byste měl/a věnovat zvláštní  pozornost hygieně  dutiny  ústní. 

Užívání  u dětí a dospívajících  ve věku do 18 let 

 

3/9 

 
 

 

ELIFY  by  neměli  běžně  užívat  děti  a  dospívající  do  18  let.  Měl/a byste také vědět, že u pacientů do 
18 let,  kteří  se  léčí  některým  z  této  skupiny  přípravků,  je  zvýšené riziko  výskytu nežádoucích účinků, 
jako  jsou  pokusy  o  sebevraždu  a  sebevražedné  myšlenky  a  nepřátelské  jednání (převážně agresivita, 
vzdorovité  chování  a  hněv).  Lékař  přesto může  ELIFY pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, 
že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal ELIFY pacientovi do 18 let a chcete se o tom 
poradit,  požádejte  o  to  prosím  svého  lékaře.  Měl/a  byste  informovat  lékaře,  pokud  se  u  pacienta  do 
18 let léčeného přípravkem ELIFY objeví nebo zhorší výše uvedené příznaky. Dlouhodobá bezpečnost 

ELIFY  s  ohledem  na  růst,  dospívání  a  rozvoj  poznání  a  chování nebyla dosud v této věkové skupině 
prokázána. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  užívali 
v nedávné době, a to i o lécích,  které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Lékař musí rozhodnout,  zda můžete užívat  ELIFY současně s dalšími léky. 

Nezačínejte  užívat  ani  neukončujte  užívání  jakéhokoli  léku,  včetně  těch,  které  jste  si  koupili  bez 

lékařského  předpisu,  přírodních  a  rostlinných  přípravků, aniž byste se předtím poradili s lékařem nebo 
lékárníkem. 

  Inhibitory  monoaminooxidázy  používané  k léčbě  deprese  nebo  Parkinsonovy  choroby  nesmí 

být  užívány  spolu  s ELIFY.  Pokud jste užíval/a tyto léky během posledních 14 dní, řekněte 
to  svému  lékaři  (MAOI:  viz  bod  „Čemu  musíte  věnovat  pozornost,  než  začnete  ELIFY 
užívat“) 

  Serotoninový syndrom 

Při  léčení  venlafaxinem  může  dojít  k  potenciálně  život  ohrožujícímu  stavu  nazývanému  serotoninový 
syndrom  nebo  reakci  připomínající  neuroleptický  maligní  syndrom  (viz  bod  „Možné  nežádoucí 
účinky“),  zvláště pak při užívání  současně s jinými  léky. Příkladem těchto léků jsou: 

  Triptany (používané  k léčení migrény) 
  Léky  používané  k  léčení  deprese,  např.  SNRI,  SSRI,  tricyklická  antidepresiva  nebo  léky 

s obsahem lithia 

  Léky obsahující  linezolid,  antibiotikum  (používané  k léčení infekcí) 
  Léky obsahující  moklobemid,  reverzibilní  MAOI (používaný k léčení deprese) 
  Léky obsahující  sibutramin  (používaný  ke snížení  tělesné hmotnosti) 
  Léky obsahující  tramadol (proti bolesti) 
  Léky  obsahující  rostlinu  třezalku  tečkovanou  (Hypericum  perforatum,  přírodní  rostlinný 

přípravek,  používaný  k léčení mírných  depresí) 

  Léky obsahující  tryptofan (používaný  při poruchách spánku a depresi) 
  Antipsychotika  (používaná  k léčbě  onemocnění  s příznaky  jako  slyšení,  vidění  nebo  vnímání 

věcí,  které  nejsou  skutečné,  mylná  přesvědčení,  neobvyklá  podezřívavost,  nejasné  úvahy 
a stav uzavření se do sebe) 

Známky  a  příznaky  serotoninového  syndromu  mohou  zahrnovat  kombinaci  následujících  stavů: 

neklid,  halucinace,  ztráta  koordinace,  zrychlení  srdečního  tepu,  zvýšení  tělesné  teploty,  náhlé  změny 
krevního  tlaku,  zesílené reflexy, průjem,  bezvědomí,  nevolnost,  zvracení. 

Ve  své  nejtěžší  formě  se  může  serotoninový  syndrom  podobat neuroleptickému malignímu syndromu 
(NMS).  Známky  a  příznaky  NMS  mohou  zahrnovat  horečku,  bušení  srdce,  pocení,  těžkou  svalovou 
ztuhlost,  zmatenost a zvýšené svalové enzymy (stanovují  se krevním testem). 

 

4/9 

 
 

 

Pokud se domníváte, že máte serotoninový syndrom, okamžitě informujte svého lékaře nebo 
jděte na pohotovost do nejbližší nemocnice. 
Následující  léky  mohou  také  ovlivňovat  účinek  přípravku  ELIFY  a  měly  by  být užívány s opatrností. 
Je obzvláště důležité  informovat  lékaře a lékárníka, jestliže  užíváte léky obsahující: 

  Ketokonazol  (lék proti  plísním) 
  Haloperidol  nebo risperidon  (k léčení psychiatrických stavů) 
  Metoprolol  (betablokátor k léčení vysokého krevního  tlaku a srdečních potíží) 

Užívání přípravku ELIFY s jídlem a pitím 
ELIFY se má užívat s jídlem  (viz bod 3 „Jak se ELIFY užívá“). 

Po dobu užívání  přípravku  ELIFY byste neměli pít alkohol. 

Těhotenství a kojení 
Pokud  v  průběhu  užívání  přípravku  ELIFY  otěhotníte,  nebo  se  snažíte  otěhotnět,  informujte  svého 
lékaře.  Měla  byste  užívat  ELIFY  až  poté,  co  lékař  zvážil  potenciální  přínosy  a  rizika  pro  Vaše 
nenarozené dítě. 

Ubezpečte  se,  že  Vaše  porodní  asistentka  a/nebo  lékař  vědí,  že  užíváte  ELIFY.  Užívání  podobných 

látek  (tzv.  SSRI)  během  těhotenství  může  u  dětí  zvýšit  riziko  výskytu  závažného  zdravotního  stavu, 
tzv.  perzistující  plicní  hypertenze  novorozenců,  který  se  projevuje  zrychleným  dýcháním 
a promodráním  kůže.  Tyto  příznaky  se  obvykle  projeví  během  prvních  24  hodin  po  porodu.  Pokud 
tyto příznaky  zpozorujete  u svého dítěte, okamžitě  kontaktujte  porodní  asistentku a/nebo lékaře. 

Pokud  užíváte  tento přípravek v těhotenství, mohou se u Vašeho dítěte po narození spolu s dýchacími 
obtížemi  objevit  i  obtíže  s krmením.  Pokud  Vaše  dítě  má  po  narození  tyto  příznaky  a  máte  obavy, 
obraťte se na svého lékaře a/nebo porodní asistentku, kteří Vám poradí. 
ELIFY  se  vylučuje  do  mateřského  mléka.  Existuje  riziko,  že  bude  účinkovat  na  dítě.  Proto  byste se 
měla poradit s lékařem, který rozhodne,  zda přerušíte kojení  nebo léčbu přípravkem  ELIFY. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte  stroje, dokud  si neověříte, jak Vás ELIFY ovlivňuje. 

Důležité informace o některých složkách ELIFY 
Pomocná látka oranžová žluť  (E110) obsažená v materiálu tobolky  může působit  alergické reakce. 

ELIFY  obsahuje  sacharosu.  Pokud  Vás  lékař  informoval,  že  trpíte  nesnášenlivostí  některých  cukrů, 

kontaktujte  před užíváním  ELIFY Vašeho lékaře. 

3.  JAK SE ELIFY UŽÍVÁ 
Vždy  užívejte  ELIFY  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistí,  poraďte se s lékařem 
nebo lékárníkem. 

Obvyklá  doporučená  počáteční  dávka  k  léčbě  deprese,  generalizované  úzkostné  poruchy  a  sociální 
úzkostné  poruchy  je  75  mg  denně. Dávka může být lékařem postupně  zvýšena, pokud je to nutné, až 
na  maximální  dávku  375  mg  denně  při  depresi.  Při  léčení  panické  poruchy  se  začíná  s  nižší  dávkou 

(37,5 mg), která se pak postupně zvyšuje. Maximální dávka k léčení generalizované úzkostné poruchy, 
sociální  úzkostné poruchy a panické poruchy je 225 mg/den. 

Užívejte  ELIFY  každý  den  přibližně  ve  stejnou  denní  dobu,  buď  ráno,  nebo  večer.  Tobolky  se  musí 
polykat  celé, zapíjet tekutinou,  nesmí se otevřít, drtit,  žvýkat ani rozpouštět. 

 

5/9 

 
 

 

ELIFY se má užívat s jídlem. 

Máte-li  jaterní  nebo  ledvinové  onemocnění,  informujte,  prosím,  lékaře, neboť je možné, že bude třeba 
Vaši dávku přípravku  ELIFY upravit. 

Nepřestávejte  užívat  ELIFY  bez  předchozí  porady  s  lékařem  (viz  bod  „Jestliže  jste  přestali  užívat 
ELIFY“). 

Jestliže jste užili více přípravku ELIFY, než jste měli 
Jestliže  jste  užili  větší  množství  přípravku  ELIFY než máte předepsáno, neprodleně kontaktujte svého 

lékaře nebo lékárníka. 

Příznaky  možného  předávkování  mohou  zahrnovat  zrychlení  srdečního  tepu,  změny  v  bdělosti 
(v rozmezí  od ospalosti  až po bezvědomí),  rozmazané vidění,  křeče nebo záchvaty a zvracení. 

Jestliže jste zapomněli užít ELIFY 
Jestliže  zapomenete  užít  dávku,  užijte  ji  co  nejdříve  poté,  co  si  to  uvědomíte.  Pokud  však  je  již  čas 
k užití  následující  dávky,  vynechte  zapomenutou  dávku  a  užijte  další  dávku  jako  obvykle.  Neužívejte 
větší množství  přípravku  ELIFY, než máte na každý den předepsáno. 

Jestliže jste přestali užívat ELIFY 
Nepřestávejte  v  užívání  léčiva ani nesnižujte sami dávku bez vědomí lékaře, a to ani tehdy,  cítíte-li se 
už  lépe.  Pokud  si  Váš  lékař  myslí,  že  už  nemusíte  dále  užívat  ELIFY,  poradí  Vám,  jak  postupně 
snižovat  dávku  předtím,  než  léčbu  úplně  ukončíte.  Po  ukončení  užívání  přípravku  ELIFY  se  mohou 
vyskytnout  nežádoucí  účinky,  zvláště  je-li  léčba  ukončena  náhle  nebo  když  jsou  dávky  sníženy  příliš 
rychle.  Někteří  pacienti  mohou  pocítit  nežádoucí  účinky  jako  je  únava,  závratě,  pocit  točení  hlavy, 
bolest  hlavy,  nespavost,  noční  můry,  sucho  v  ústech,  ztráta  chuti k jídlu, nevolnost, průjem, nervozita, 

neklid,  zmatenost,  zvonění  v  uších,  mravenčení nebo vzácně vjemy elektrického šoku, slabost, pocení, 
křeče nebo příznaky chřipky. 

Lékař  Vám  poradí,  jak  by  měla  být  léčba  přípravkem  ELIFY  postupně ukončena. Pocítíte-li některé 
z těchto  příznaků,  nebo  jiné  příznaky,  které  Vás  budou  trápit,  požádejte  lékaře  o  další  rady.  Máte-li 
jakékoli  další otázky týkající  se užívání  tohoto přípravku,  zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  ELIFY  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí  vyskytnout 

u každého. 

Pokud  se  dostaví  některý  z  následujících  účinků,  neužívejte  dále  ELIFY.  Neprodleně  informujte 
svého lékaře nebo se dostavte na pohotovost nejbližší nemocnice: 

  Tíha na hrudi, sípání,  obtížné  polykání  nebo dýchání 
  Otok obličeje,  hrdla, rukou nebo nohou 
  Pocit nervozity  nebo úzkosti,  závratě, bušení srdce, náhlé zrudnutí  kůže a/nebo pocit horka 
  Závažná  vyrážka,  svědění  nebo  kopřivka  (vyvýšené  červené  nebo  bílé  skvrny  na  kůži,  které 

často svědí) 

  Známky  a  příznaky  serotoninového  syndromu  mohou  zahrnovat  kombinaci  následujících 

stavů:  neklid,  halucinace,  ztrátu  koordinace,  zrychlení  srdečního  tepu,  zvýšení  tělesné teploty, 
náhlé  změny  krevního  tlaku,  zesílené  reflexy, průjem, bezvědomí, nevolnost, zvracení. Ve své 
nejtěžší  formě  se  může  serotoninový  syndrom  podobat  neuroleptickému  malignímu syndromu 
(NMS).  Známky  a  příznaky  NMS  mohou  zahrnovat  horečku,  bušení  srdce,  pocení,  těžkou 
svalovou  ztuhlost,  zmatenost a zvýšené svalové enzymy (stanovují  se krevním testem). 

 

6/9 

 
 

 

Další nežádoucí účinky,  o kterých máte říci lékaři: 

  Kašel, dušnost, dýchavičnost a vysoká teplota 
  Černá dehtovitá stolice a krev ve stolici 
  Zežloutnutí  kůže  nebo  očí,  svědění  nebo  tmavá  moč,  což  mohou  být  příznaky  zánětu  jater 

(hepatitida) 

  Srdeční problémy,  jako je rychlý nebo nepravidelný  srdeční tep, zvýšený krevní tlak 
  Oční poruchy,  jako je rozmazané vidění,  rozšířené zornice 
  Nervové  poruchy,  jako  jsou  závratě,  píchání  a  mravenčení,  pohybové  poruchy,  křeče  nebo 

záchvaty 

  Psychiatrické problémy,  jako je hyperaktivita  a euforie (pocit neobvyklé  vybuzenosti) 
  Příznaky z vysazení (viz  bod "Jak se ELIFY užívá“, část „Jestliže jste přestali užívat ELIFY“) 

Nemějte  obavy,  pokud  v  období  užívání  přípravku  ELIFY  spatříte  ve  stolici  malé  bílé  granule  nebo 
kuličky.  Uvnitř  tobolek  ELIFY  jsou  sféroidy  neboli  malé  bílé  kuličky  s  obsahem  léčivé  látky 
venlafaxin.  Tyto  sféroidy  se  z  tobolky  uvolňují  do  trávicího  traktu.  Po  celou  dobu  průchodu  sféroidů 
trávicím  traktem  se z nich pomalu uvolňuje venlafaxin. „Skořápka“ sféroidu je nerozpustná a vylučuje 
se stolicí. Můžete spatřit sféroidy ve stolici,  Vaše dávka venlafaxinu však už byla absorbována. 

Úplný seznam nežádoucích účinků 
Velmi časté (postihnou více než 1 uživatele  z 10) 

  Bolest hlavy,  sucho v ústech, pocení (včetně nočních potů) 
  Nevolnost 

Časté (postihnou 1 až 10 uživatelů  ze 100) 

  Úbytek hmotnosti,  snížená chuť k jídlu,  zácpa, zvracení, zvýšená hladina  cholesterolu 
  Pocit odloučení  (odpojení)  od sebe a reality, nervozita, zmatenost, abnormální  sny, nespavost 
  Třes, zvýšené svalové napětí 
  Mravenčení 
  Zvýšení krevního  tlaku, návaly horka, bušení srdce 
  Zvýšená frekvence močení, obtíže při močení 
  Snížené  libido,  abnormální  ejakulace/orgasmus  (muži),  neschopnost  orgasmu,  porucha  erekce 

(impotence) 

  Poruchy menstruace jako zvýšené krvácení nebo zvýšená nepravidelnost krvácení 
  Slabost (astenie), závratě, útlum,  zimnice 
  Rozmazané vidění 
  Zívání 

Méně časté (postihnou 1 až 10 uživatelů  z 1000) 

  Podlitiny,  dehtově  černá  stolice  nebo  krev  ve  stolici,  což  může  být  příznakem  vnitřního 

krvácení 

  Skřípání  zubů,  mimovolní  pohyby  svalů 
  Halucinace 

 

7/9 

 
 

 

  Otoky  kůže,  zejména obličeje, úst, jazyka, hrdla nebo rukou a nohou a/nebo vyvýšená svědivá 

vyrážka (kopřivka) 

  Citlivost  na sluneční světlo,  abnormální  ztráta vlasů, vyrážka 
  Zhoršená  koordinace  a  rovnováha,  pocit  závratě  (zejména  při  příliš  rychlém  napřímení), 

mdloba,  rychlý  srdeční tep 

  Přibývání  na váze, průjem 
  Změny vnímání  chuti 
  Nedostatek citu nebo emocí, neklid 
  Zvonění  v uších (tinitus) 
  Neschopnost močit 
  Abnormální  orgasmus (ženy) 

Vzácné (postihnou 1 až 10 uživatelů  z 10 000) 

  Pocit  neklidu  nebo  neschopnost sedět nebo stát v klidu, křeče nebo záchvaty, nadměrný pocit 

vzrušení nebo euforie. 

  Neschopnost ovládat močení 

Četnost neznámá 

  Snížení  počtu  krevních  destiček  v  krvi,  což  vede  ke  zvýšenému  riziku podlitin nebo krvácení, 

poruchy  krve,  které  mohou  vést  ke  zvýšenému  riziku  infekce,  mírné  změny  hladin  jaterních 

enzymů,  snížení  hladiny  sodíku  v krvi 

  Svědění,  zežloutnutí  kůže  nebo  očí,  tmavá  moč  nebo  příznaky  podobné  chřipce,  což  jsou 

příznaky  zánětu jater (hepatitida) 

  Nadměrný příjem  vody (známý jako SIADH) 
  Abnormální  tvorba mateřského mléka 
  Vysoká teplota se ztuhlými svaly, zmatenost nebo neklid a pocení, nebo výskyt záškubů svalů, 

které  nelze  ovládat,  což  mohou  být  příznaky  závažného  stavu  známého  jako  maligní 
neuroleptický  syndrom 

  Pocit  euforie,  ospalost,  trvalé  rychlé  pohyby  očí,  nemotornost,  neklid,  pocit  opilosti,  pocení 

nebo svalová ztuhlost,  což jsou příznaky  serotoninového  syndromu 

  Dezorientace a zmatenost často doprovázená halucinacemi (delirium) 
  Ztuhlost,  křeče a mimovolné pohyby  svalů 
  Myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu 
  Závažné bolesti očí a zhoršené nebo rozmazané vidění 
  Snížení  krevního  tlaku,  abnormální,  rychlý  nebo  nepravidelný  srdeční  tep,  což  může  vést 

k mdlobám 

  Kašel,  sípání,  dušnost  a  vysoká  teplota,  což  jsou  příznaky  zánětu  plic  spojeného se zvýšením 

počtu bílých  krvinek (plicní  eozinofilie) 

  Silné  bolesti  břicha  nebo  zad  (což  může  být  známkou  závažného  problému ve střevě, játrech 

nebo slinivce  břišní) 

  Kožní  vyrážka, která může vést k těžkým puchýřům a olupování  kůže, svědění, mírná vyrážka 

 

8/9 

 
 

 

  Nevysvětlitelná  svalová bolest,  citlivost  nebo slabost (rhabdomyolýza) 
  Otok  obličeje  nebo  jazyka,  dušnost  nebo  obtížné  dýchání,  často  s  kožní  vyrážkou  (což  může 

být závažná alergická reakce) 

  Zmatenost 
  Vertigo (točení hlavy) 
  Agresivita 

ELIFY  někdy  vyvolává  nežádoucí  účinky,  kterých  si  nemusíte  být  vědomi,  jako  zvýšení  krevního 
tlaku  nebo  abnormální  srdeční  rytmus,  mírné  změny  hladin  jaterních  enzymů,  sodíku  nebo 
cholesterolu  v  krvi.  Vzácněji  může  ELIFY  snižovat  počet  krevních  destiček,  což  může  vést  ke 

zvýšenému  riziku  podlitin  nebo  krvácení.  Váš  lékař  proto  může  příležitostně  provést  vyšetření  krve, 
zvláště pokud  užíváte ELIFY dlouhodobě. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo všimnete-li si jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému 
lékaři nebo lékárníkovi. 

5.  JAK ELIFY UCHOVÁVAT 
Uchovávejte mimo  dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte  ELIFY  po  uplynutí  doby  použitelnosti  vyznačené  na  obale.  Doba  použitelnosti  se 
vztahuje k poslednímu  dni uvedeného měsíce. 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje  žádné zvláštní  podmínky  uchovávání. 

Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího odpadu. Zeptejte se Vašeho 
lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomohou  chránit 
životní  prostředí. 

6.  DALŠÍ INFORMACE 

Co ELIFY obsahuje 
Léčivou látkou je venlafaxinum  (venlafaxin). 

Pro sílu 75 mg 
Jedna tobolka obsahuje venlafaxinum  75 mg (ve formě venlafaxini  hydrochloridum). 

Další složky  jsou: 

Obsah tobolky 

Zrněný  cukr  (obsahuje  sacharosu),  ethylcelulosa  (E462),  hyprolosa,  hydroxypropylmethylcelulosa 

(E464), mastek (E553b), dibutyl-sebakát,  kyselina olejová,  koloidní  bezvodý  oxid křemičitý 

Tobolka 

Želatina, natrium-lauryl-sulfát 

Pigmenty 

Oranžová žluť  (E110), chinolinová  žluť (E104),  oxid titaničitý  (E171) 

Pro sílu 150 mg 
Jedna tobolka obsahuje venlafaxinum  150 mg (ve formě venlafaxini  hydrochloridum). 

 

9/9 

 
 

 

Další složky  jsou: 

Obsah tobolky 

Zrněný  cukr  (obsahuje  sacharosu),  ethylcelulosa  (E462),  hyprolosa,  hydroxypropylmethylcelulosa 
(E464), mastek (E553b), dibutyl-sebakát,  kyselina olejová,  koloidní  bezvodý  oxid křemičitý 

Tobolka 

Želatina, natrium-lauryl-sulfát 

Pigmenty 
Oranžová žluť  (E110), chinolinová  žluť (E104),  patentní modř V (E131), oxid  titaničitý  (E171) 

Jak ELIFY vypadá a co obsahuje toto balení 
Tvrdé tobolky  s prodlouženým  uvolňováním 

75  mg:  Bílé  až  téměř  bílé  pelety  v tvrdé  želatinové  tobolce  se žlutým  víčkem  a  průhledným  tělem 
tobolky. 

150  mg:  Bílé  až  téměř  bílé  pelety  v tvrdé  želatinové  tobolce  s okrovým  víčkem  a  průhledným  tělem 
tobolky. 
Obal 

1. PVC/Al blistr 

2. HDPE nádobka s HDPE šroubovacím uzávěrem, uvnitř sáček s vysoušedlem 

Velikost balení 

ad 1) 20, 28, 30, 50, 98 a 100 tvrdých tobolek  s prodlouženým  uvolňováním. 

ad 2) 50 a 100 tvrdých tobolek  s prodlouženým  uvolňováním. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti  balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci 
MEDOCHEMIE Ltd., 1-10 Constantinoupoleos  street, 3011 Limassol,  Kypr 

Výrobce 
MEDOCHEMIE Ltd. (Central Factory), 1-10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol,  Kypr 

Tento léčivý přípravek je registrován v zemích EHP pod následujícími názvy:

 

Bulharsko: 

 

Elify  XR 37.5 / 75 / 150 mg (prolonged  release capsules, hard) 

Estonsko: 

 

Venlafaxin Medochemie XR 37.5 / 75 /150 mg (prolonged  release capsules) 

Kypr:   

 

Elify  XR 37.5 / 75 /150 mg (prolonged  release capsules) 

Litva:   

 

Elify  37,5 /75 /150 mg pailginto  atpalaidavimo  kietos kapsulės 

Lotyšsko: 

 

Elify  XR 37.5 / 75 /150 mg (prolonged  release capsules) 

Nizozemsko:   

Venfalex XR 37,5  / 75 / 150 mg capsules met verlengde afgifte, hard 

Rumunsko: 

 

Elify  EP 37.5 / 75 / 150 mg (prolonged  release capsules) 

Řecko:   

 

Velpine XR 37.5 /75 / 150 mg (prolonged  release capsules) 

Slovenská republika: 

Elify  XR 37.5 / 75 / 150 mg (prolonged  release capsules) 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 1.4.2013. 

Recenze

Recenze produktu ELIFY 75 MG 50X75MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu ELIFY 75 MG 50X75MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám