Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

EGISTROZOL 1 MG 84X1MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 110778

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SYNTHON HISPANIA S.L., SANT BOI DE LLOBREGAT
Kód výrobku: 110778
Kód EAN:
Kód SÚKL: 122507
Držitel rozhodnutí: SYNTHON HISPANIA S.L., SANT BOI DE LLOBREGAT
Anastrozol se používá k léčbě rakoviny prsu u žen po přechodu (menopause).

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 5)
Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls226964/2011
a příloha k sp. zn. sukls226895/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Egistrozol 1 mg
potahované tablety
anastrozolum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujete
v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Egistrozol a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Egistrozol užívat
3. Jak se Egistrozol užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Egistrozol uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je Egistrozol a k čemu se používá
Egistrozol obsahuje léčivou látku anastrozol. Egistrozol patří do skupiny léků nazývaných inhibitory
(blokátory) aromatázy. Egistrozol se používá k léčbě karcinomu prsu u žen po přechodu (menopauze).
Egistrozol působí tak, že snižuje množství hormonu estrogenu, který se vytváří ve Vašem těle.
Dosahuje se toho tak, že blokuje přirozeně se vyskytující látku (enzym) označovanou jako
aromatáza.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Egistrozol užívat
Neužívejte Egistrozol
- jestliže jste alergická na anastrozol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6);
- jestliže jste těhotná nebo kojíte (viz bod Těhotenství a kojení).
Neužívejte Egistrozol, pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů. Pokud si nejste jistá,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Egistrozol užívat.
Upozornění a opatření
Před zahájením léčby přípravkem Egistrozol se poraďte se svým lékařem.
- jestliže stále přichází menstruace a nedostavila se ještě menopauza (přechod).
- jestliže užíváte léky, které obsahují tamoxifen nebo léky s obsahem estrogenů (viz bod Další
Strana 2 (celkem 5)
léčivé přípravky a Egistrozol).
- jestliže jste měla sníženou pevnost kostí (osteoporóza).
- jestliže jste měla problémy s játry nebo ledvinami.
Pokud si nejste jisti, zda se Vás týká cokoli z výše uvedeného, poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem dříve, než začnete užívat Egistrozol.
Pokud máte nastoupit do nemocnice, řekněte ošetřujícímu personálu, že užíváte Egistrozol.
Další léčivé přípravky a Egistrozol
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala
nebo které možná budete užívat.
Egistrozol může ovlivnit účinek jiných léčiv a jiná léčiva mohou ovlivnit účinek přípravku Egistrozol.
Neužívejte Egistrozol, pokud již užíváte některý z dále uvedených léků:
- Některé léčivé přípravky používané k léčbě karcinomu prsu (selektivní modulátory vazných
míst pro estrogeny), např. přípravky s obsahem tamoxifenu. Tyto léčivé přípravky mohou
blokovat účinek přípravku Egistrozol.
- Léky s obsahem estrogenů používané např. při hormonální substituční léčbě (HRT).
Pokud takové léky užíváte, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte následující léky:
- Léky známé jako analogy LHRH. Tyto léky obsahují gonadorelin, buserelin, goserelin,
leuprorelin a triptorelin. Tyto léky se používají k léčbě nádorů prsu, některých ženských
(gynekologických) potíží a neplodnosti.
Těhotenství, kojení a fertilita
Egistrozol se během těhotenství a kojení nesmí užívat. Pokud otěhotníte, přestaňte Egistrozol užívat a
informujte svého lékaře.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Egistrozol pravděpodobně neovlivňuje Vaši schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.
Některé pacientky pociťují při léčbě přípravkem Egistrozol občasnou slabost nebo ospalost. Pokud se
u Vás tyto příznaky vyskytnou, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Egistrozol obsahuje laktosu
Egistrozol obsahuje laktosu, což je typ cukru. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,
poraďte se se svým lékařem dříve, než tento léčivý přípravek začnete užívat.
3. Jak se Egistrozol užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
- Doporučená dávka přípravku je jedna tableta jednou denně.
- Snažte se užívat tabletu ve stejnou denní dobu.
- Tabletu spolkněte celou a zapijte vodou.
- Nezáleží na tom, zda užíváte Egistrozol před jídlem, s jídlem nebo po jídle.
Užívejte Egistrozol tak dlouho, jak Vám předepsal lékař. Jedná se o dlouhodobou léčbu, a tak ho
můžete užívat po dobu několika let.
Použití u dětí a dospívajících
Egistrozol se nesmí podávat dětem a dospívajícím.
Strana 3 (celkem 5)
Jestliže jste užila více přípravku Egistrozol, než jste měla
Jestliže jste užila více přípravku Egistrozol než bylo předepsáno, poraďte se okamžitě se svým
lékařem.
Jestliže jste zapomněla užít Egistrozol
Pokud jste zapomněla užít pravidelnou dávku, pokračujte až další pravidelnou dávkou.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku.
Jestliže jste přestala užívat Egistrozol
Nepřestávejte užívat Egistrozol, pokud tak nerozhodne lékař.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Velmi časté nežádoucí účinky (výskyt u více než 1 z 10 osob)
Bolest hlavy.
Návaly horka.
Nevolnost (nauzea).
Kožní vyrážka.
Bolest nebo ztuhlost kloubů.
Zánět kloubů (artritida).
Pocit slabosti.
Řídnutí kostí (osteoporóza).
Časté nežádoucí účinky (výskyt u 1 až 10 ze 100 osob)
Ztráta chuti k jídlu.
Zvýšené nebo vysoké hladiny tukových látek, známých jako cholesterol, v krvi. To lze prokázat
při kontrolním vyšetření krve.
Pocit ospalosti.
Syndrom karpálního tunelu (brnění, bolest, chlad, slabost v oblasti zápěstí).
Průjem.
Nevolnost (zvracení).
Změny výsledků krevních testů zaměřených na funkci jater.
Řídnutí vlasů (ztráta vlasů).
Alergické (hypersenzitivní) reakce postihující také obličej, rty a jazyk.
Bolest kostí.
Sucho v pochvě.
Krvácení z pochvy (obvykle v průběhu prvních několika týdnů léčby - pokud krvácení trvá déle,
poraďte se s lékařem).
Méně časté nežádoucí účinky (výskyt u 1 až 10 z 1000 osob)
Změny výsledků speciálních krevních testů zaměřených na funkci jater (gamma-GT a bilirubin).
Zánět jater (hepatitida).
Kopřivka a vyrážka podobná kopřivce.
Lupavý prst (bolestivé přeskočení, lupnutí při natažení/ohnutí prstu).
Vzácné nežádoucí účinky (výskyt u 1 až 10 z 10000 osob)
Vzácný zánět kůže, který se může projevovat červenými skvrnami a puchýři.
Kožní vyrážka vyvolaná přecitlivělostí (v důsledku alergické či anafylaktoidní reakce).
Zánět malých krevních cév vedoucí ke zčervenání nebo znachovatění kůže. Velmi vzácně se
Strana 4 (celkem 5)
mohou přidat bolesti kloubů, břicha a ledvin; známé jako Henoch-Schönleinova purpura.
Velmi vzácné nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 z 10 000 osob)
Velmi závažné kožní reakce projevující se vředy nebo puchýři na kůži. Známé jako Stevens-
Johnsonův syndrom.
Alergické (hypersenzitivní) reakce doprovázené otokem krku a vedoucí až k obtížím
s dýcháním a polykáním známé jako angioedém.
Pokud se některý z těchto nežádoucích účinků objeví i u Vás, volejte okamžitě lékaři, neboť
můžete potřebovat neodkladnou lékařskou pomoc.
Vliv na Vaše kosti
Anastrozol snižuje množství hormonu estrogenu, který se nachází ve Vašem těle. Tím může dojít ke
snížení obsahu minerálních látek ve Vašich kostech. Kosti mohou být méně pevné a riziko zlomenin
se může zvýšit. Váš lékař bude řešit toto riziko v souladu s doporučenými postupy ke snížení tohoto
rizika u žen po menopauze. Poraďte se s Vaším lékařem o tomto riziku a možnostmi léčby.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
5. Jak Egistrozol uchovávat
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co Egistrozol obsahuje
- Léčivou látkou je anastrozolum. Jedna potahovaná tableta obsahuje anastrozolum 1 mg.
- Pomocnými látkami v jádru tablety jsou monohydrát laktosy, sodná sůl karboxymethylškrobu,
(typ A), povidon (E1201), magnesium-stearát (E572).
Pomocnými látkami v potahu tablety jsou makrogol, hypromelosa (E464) a oxid titaničitý (E171).
Jak Egistrozol vypadá a co obsahuje toto balení
Egistrozol je bílá, potahovaná, kulatá bikonvexní tableta, na jedné straně s vyraženým ANA a 1.
Egistrozol je dostupný v blistrech po 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 nebo 300 tabletách
a v nemocničních blistrech po 28, 50, 84, 98, 300 nebo 500 tabletách.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci:
EGIS Pharmaceuticals PLC
Keresztúri út 30-38.
H-1106 Budapešť
Maďarsko
Výrobci:
Synthon BV
Strana 5 (celkem 5)
Microweg 22
6545 CM Nijmegen
Nizozemsko
a
Synthon Hispania, S.L.
C/Castelló, 1
Polígono Las Salinas
08830 Sant Boi de Llobregat
Barcelona
Španělsko
a
EGIS Pharmaceuticals PLC
Keresztúri út 30-38.
H-1106 Budapešť
Maďarsko
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Nizozemsko Egistrozol 1 mg, filmomhulde tabletten
Bulharsko Egistrozol 1 mg film-coated tablets
1 mg
Česká republika Egistrozol 1 mg, potahované tablety
Maďarsko Anabrest 1 mg filmtabletta
Litva Egistrozol 1 mg plvele dengtos tablets
Polsko Egistrozol
Rumunsko Egistrozol 1 mg, comprimate filmate
Slovenská republika Egistrozol 1 mg filmom obalené tablety
Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 26.9.2012

Recenze

Recenze produktu EGISTROZOL 1 MG 84X1MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu EGISTROZOL 1 MG 84X1MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám