Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

EGISTROZOL 1 MG 30X1MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 110773

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SYNTHON HISPANIA S.L., SANT BOI DE LLOBREGAT
Kód výrobku: 110773
Kód EAN: 5995327126173
Kód SÚKL: 122502
Držitel rozhodnutí: SYNTHON HISPANIA S.L., SANT BOI DE LLOBREGAT
Anastrozol se používá k léčbě rakoviny prsu u žen po přechodu (menopause).

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 5) 

Sp.zn. sukls65797/2015 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

Egistrozol 1 mg 

potahované tablety 

anastrozolum 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích,  sdělte  to  svému  lékaři.  Stejně  postupujete 
v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz 
bod 4. 

Co naleznete v této příbalové informaci: 

1. 

Co je Egistrozol a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Egistrozol užívat  

3. 

Jak se Egistrozol užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Egistrozol uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 

1. 

Co je Egistrozol a k čemu se používá 

Egistrozol obsahuje léčivou látku anastrozol. Egistrozol patří do skupiny léků nazývaných inhibitory 
(blokátory) aromatázy. Egistrozol se používá k léčbě karcinomu prsu u žen po přechodu (menopauze). 

Egistrozol  působí  tak,  že  snižuje  množství  hormonu  estrogenu,  který  se  vytváří  ve  Vašem  těle. 
Dosahuje  se  toho  tak,  že  blokuje  přirozeně  se  vyskytující  látku  (enzym)  označovanou  jako 
„aromatáza“. 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Egistrozol užívat 

Neužívejte Egistrozol 

jestliže jste alergická na anastrozol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6); 

jestliže jste těhotná nebo kojíte (viz bod „Těhotenství, kojení a plodnost“). 

Neužívejte  Egistrozol,  pokud  se  Vás  týká  některý  z výše  uvedených  bodů.  Pokud  si  nejste  jistá, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Upozornění a opatření  

Před zahájením léčby přípravkem Egistrozol se poraďte se svým lékařem. 

jestliže stále přichází menstruace a nedostavila se ještě menopauza (přechod). 

jestliže užíváte léky, které obsahují tamoxifen nebo léky s obsahem estrogenů (viz bod „Další 
léčivé přípravky a Egistrozol“). 

Strana 2 (celkem 5) 

jestliže jste měla sníženou pevnost kostí (osteoporóza). 

jestliže jste měla problémy s játry nebo ledvinami. 

Pokud  si  nejste  jisti,  zda  se  Vás  týká  cokoli  z výše  uvedeného,  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo 
lékárníkem dříve, než začnete užívat Egistrozol. 

Pokud máte nastoupit do nemocnice, řekněte ošetřujícímu personálu, že užíváte tento přípravek. 

Další léčivé přípravky a Egistrozol 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala 
nebo které možná budete užívat. 

Egistrozol může ovlivnit účinek jiných léčiv a jiná léčiva mohou ovlivnit účinek přípravku Egistrozol. 

Neužívejte Egistrozol, pokud již užíváte některý z dále uvedených léků: 

Některé  léčivé  přípravky  používané  k léčbě  karcinomu  prsu  (selektivní  modulátory  vazných 
míst  pro  estrogeny),  např.  přípravky  s obsahem  tamoxifenu.  Tyto  léčivé  přípravky  mohou 
blokovat účinek přípravku Egistrozol. 

Léky s obsahem estrogenů používané např. při hormonální substituční léčbě (HRT). 

Pokud takové léky užíváte, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte následující léky: 

Léky  známé  jako  analogy  „LHRH“.  Tyto  léky  obsahují  gonadorelin,  buserelin,  goserelin, 
leuprorelin  a  triptorelin.  Tyto  léky  se  používají  k léčbě  nádorů  prsu,  některých  ženských 
(gynekologických) potíží a neplodnosti. 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Egistrozol se během těhotenství a kojení nesmí užívat. Pokud otěhotníte, přestaňte Egistrozol užívat a 
informujte svého lékaře.  

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Egistrozol pravděpodobně neovlivňuje Vaši schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. 
Některé pacientky pociťují při léčbě přípravkem Egistrozol občasnou slabost nebo ospalost. Pokud se 
u Vás tyto příznaky vyskytnou, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Egistrozol obsahuje laktosu 

Egistrozol  obsahuje  laktosu,  což  je  typ  cukru.  Pokud  Vám  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry, 
poraďte se se svým lékařem dříve, než tento léčivý přípravek začnete užívat. 

 

3. 

Jak se Egistrozol užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 

Doporučená dávka přípravku je jedna tableta jednou denně. 

Snažte se užívat tabletu ve stejnou denní dobu. 

Tabletu spolkněte celou a zapijte vodou. 

Nezáleží na tom, zda užíváte Egistrozol před jídlem, s jídlem nebo po jídle. 

Užívejte  Egistrozol  tak  dlouho,  jak  Vám  předepsal  lékař.  Jedná  se  o  dlouhodobou  léčbu,  a  tak  ho 
můžete užívat po dobu několika let. 

Použití u dětí a dospívajících 

Egistrozol se nesmí podávat dětem a dospívajícím. 

Jestliže jste užila více přípravku Egistrozol, než jste měla 

Strana 3 (celkem 5) 

Jestliže  jste  užila  více  přípravku  Egistrozol  než  bylo  předepsáno,  poraďte  se  okamžitě  se  svým 
lékařem. 

Jestliže jste zapomněla užít Egistrozol 

Pokud jste zapomněla užít pravidelnou dávku, pokračujte až další pravidelnou dávkou. 

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku. 

Jestliže jste přestala užívat Egistrozol 

Nepřestávejte užívat Egistrozol, pokud tak nerozhodne lékař. 

Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky  

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 osob) 
 

Bolest hlavy. 

 

Návaly horka. 

 

Nevolnost (nauzea). 

 

Kožní vyrážka. 

 

Bolest nebo ztuhlost kloubů. 

 

Zánět kloubů (artritida). 

 

Pocit slabosti. 

 

Řídnutí kostí (osteoporóza). 

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob) 
 

Ztráta chuti k jídlu. 

 

Zvýšené nebo vysoké hladiny tukových látek, známých jako cholesterol, v krvi. To lze prokázat 
při kontrolním vyšetření krve. 

 

Pocit ospalosti. 

 

Syndrom karpálního tunelu (brnění, bolest, chlad, slabost v oblasti zápěstí). 

 

Lechtání, brnění nebo necitlivost kůže, ztráta chuti. 

 

Průjem. 

 

Nevolnost (zvracení). 

 

Změny výsledků krevních testů zaměřených na funkci jater. 

 

Řídnutí vlasů (ztráta vlasů). 

 

Alergické (hypersenzitivní) reakce postihující také obličej, rty a jazyk. 

 

Bolest kostí. 

 

Sucho v pochvě. 

 

Krvácení z pochvy (obvykle v průběhu prvních několika týdnů léčby - pokud krvácení trvá déle, 
poraďte se s lékařem). 

 

Bolest svalů. 

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob) 
 

Změny výsledků speciálních krevních testů zaměřených na funkci jater (gamma-GT a bilirubin). 

 

Zánět jater (hepatitida). 

 

Kopřivka a vyrážka podobná kopřivce. 

 

Lupavý prst (bolestivé přeskočení, lupnutí při natažení/ohnutí prstu). 

 

Zvýšené množství vápníku v krvi. Pokud budete mít pocit na zvracení, budete zvracet a budete 
mít žízeň, měla byste se poradit se svým lékařem, neboť může být potřebné vyšetření krve. 

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 osob) 

Strana 4 (celkem 5) 

 

Vzácný zánět kůže, který se může projevovat červenými skvrnami a puchýři. 

 

Kožní vyrážka vyvolaná přecitlivělostí (v důsledku alergické či anafylaktoidní reakce). 

 

Zánět  malých  krevních  cév  vedoucí  ke  zčervenání  nebo  znachovění  kůže.  Velmi  vzácně  se 
mohou přidat bolesti kloubů, břicha a ledvin; známé jako „Henoch-Schönleinova purpura“. 

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10000 osob) 
 

Velmi  závažné  kožní  reakce  projevující  se  vředy  nebo  puchýři na  kůži.  Známé jako  Stevens-
Johnsonův syndrom. 

 

Alergické  (hypersenzitivní)  reakce  doprovázené  otokem  krku  a  vedoucí  až  k obtížím 
s dýcháním a polykáním známé jako angioedém.  

 

Pokud  se  některý  z těchto  nežádoucích  účinků  objeví  i  u  Vás,  volejte  okamžitě  lékaři,  neboť 
můžete potřebovat neodkladnou lékařskou pomoc.  

Vliv na Vaše kosti 

Anastrozol snižuje množství hormonu estrogenu, který se nachází ve Vašem těle. Tím může dojít ke 
snížení obsahu minerálních látek ve Vašich kostech. Kosti mohou být méně pevné a riziko zlomenin 
se může zvýšit. Váš lékař bude řešit toto riziko v souladu s doporučenými postupy ke snížení tohoto 
rizika u žen po menopauze. Poraďte se s Vaším lékařem o tomto riziku a možnostmi léčby. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. 

 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Šrobárova 48 

100 41 Praha 10 

webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 

 

5. 

Jak Egistrozol uchovávat  

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 

 

6. 

Obsah balení a další informace 

Co Egistrozol obsahuje 

Léčivou látkou je anastrozolum. Jedna potahovaná tableta obsahuje anastrozolum 1 mg. 

Pomocnými látkami v jádru tablety jsou monohydrát laktosy, sodná sůl karboxymethylškrobu, 
(typ A), povidon (E1201), magnesium-stearát (E572).  

Strana 5 (celkem 5) 

Pomocnými látkami v potahu tablety jsou makrogol, hypromelosa (E464) a oxid titaničitý (E171). 

Jak Egistrozol vypadá a co obsahuje toto balení 

Egistrozol je bílá, potahovaná, kulatá bikonvexní tableta, na jedné straně s vyraženým “ANA” a “1”. 

Egistrozol je dostupný v blistrech po 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 nebo 300 tabletách 
a v nemocničních blistrech po 28, 50, 84, 98, 300 nebo 500 tabletách. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci: 

EGIS Pharmaceuticals PLC 

Keresztúri út 30-38. 

H-1106 Budapešť 

Maďarsko 

Výrobci: 

Synthon BV 

Microweg 22 

6545 CM Nijmegen 

Nizozemsko 

Synthon Hispania, S.L. 

C/Castelló, 1 

Polígono Las Salinas 

08830 Sant Boi de Llobregat 

Barcelona 

Španělsko 

EGIS Pharmaceuticals PLC 

Bökényföldi út 118-120. 

H-1165 Budapešť 

Maďarsko 

 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 

Nizozemsko 

Egistrozol 1 mg, filmomhulde tabletten 

Bulharsko 

Egistrozol 1 mg film-coated tablets 

Егистрозол 1 mg филмирани таблетки 

Česká republika 

Egistrozol 1 mg, potahované tablety 

Maďarsko 

Anabrest 1 mg filmtabletta 

Polsko 

Egistrozol 

Rumunsko 

Egistrozol 1 mg, comprimate filmate 

Slovenská republika 

Egistrozol 1 mg filmom obalené tablety 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 10.6.2015 

Recenze

Recenze produktu EGISTROZOL 1 MG 30X1MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu EGISTROZOL 1 MG 30X1MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám