Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

EGILOK 100 MG 60X100MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17651

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 17651
Kód EAN: 5995327166315
Kód SÚKL: 59893
Kdy se užívá přípravek Egilok? Egilok se používá při léčbě vysokého krevního tlaku a pro předcházení bolestem na hrudi při onemocnění anginou pectoris. Egilok se rovněž používá při léčbě některých poruch srdečního rytmu, udržovací léčbě pacientů po prodělaném srdečním infarktu, k předcházení záchvatům migrény a při zvýšené činnosti štítné žlázy.

Příbalový leták

1/7 

sp.zn. sukls126620/2009, sukls126622/2009, sukls15584/2011 
a sp.zn. sukls114169/2016 
 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

 

Egilok 25 mg tablety 
Egilok 50 mg tablety 

Egilok 100 mg tablety 

 

metoprololi tartras 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než  začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.   

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a 
to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
 
1. 

Co je přípravek Egilok a k čemu se používá   

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Egilok užívat   

3. 

Jak se přípravek Egilok užívá   

4. 

Možné nežádoucí účinky   

5. 

Jak přípravek Egilok uchovávat   

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je přípravek Egilok a k čemu se používá 

 
Přípravek Egilok, lék obsahující léčivou látku metoprolol-tartrát, patří do skupiny léčiv známých jako beta-
blokátory. U lidí vede podávání přípravku Egilok k poklesu krevního tlaku, snížení tepové frekvence, ale 
také ke snížení srdečního výdeje v klidu i po námaze. 
 
Přípravek  Egilok  se  používá  k léčbě  vysokého  krevního  tlaku  k prevenci  bolestí  na  hrudi  při  angině 
pectoris. Přípravek Egilok se rovněž používá k udržovací léčbě pacientů po infarktu myokardu (srdečního 
infarktu),  k léčbě  jistých  poruch  srdečního  rytmu,  k léčbě  zrychleného  srdečního  tepu  vyvolaného 
nadměrně aktivní štítnou žlázou a k prevenci záchvatů migrény. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Egilok užívat 

 
Neužívejte přípravek Egilok:
 

• 

jestliže jste alergický(á) na metoprolol-tartrát, další beta-blokátory nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 

• 

pokud máte poruchou vedení elektrických vzruchů v srdci, 

• 

pokud máte velmi pomalý srdeční tep (50 tepů/minutu nebo méně), 

• 

pokud trpíte těžkou poruchou srdečního rytmu zvanou sick sinus syndrom, 

• 

pokud Vás postihl šok, protože Vaše srdce nepracuje správně, 

• 

pokud máte nedostatečný krevní oběh v dolních končetinách, 

• 

pokud trpíte srdečním selháním (těžká srdeční porucha způsobující otoky kotníků, nízký krevní tlak 
a potíže s dechem), 

• 

pokud máte akutní infarkt myokardu a Vaše tepová frekvence je pod 45/minutu nebo při některých 
změnách elektrokardiogramu (EKG) nebo pokud je Váš krevní tlak nižší než 100 mmHg, 

2/7 

• 

pokud dostáváte tzv. beta-agonisty (k léčbě těžké srdeční choroby, pomáhá zvyšovat činnost srdce). 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Egilok se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, zejména: 

• 

pokud máte astma nebo jinou chronickou chorobou dýchacích cest, způsobující potíže s dýcháním 

• 

pokud máte cukrovku, přípravek Egilok může u diabetických pacientů maskovat některé příznaky 
nízké hladiny cukru v krvi a může být nutné upravit léčbu snižující hladinu cukru v krvi, 

• 

pokud máte poruchu ovlivňující vedení elektrických vzruchů v srdci,

 

 

• 

pokud  máte  pomalý  tep. 

Během  léčby  se  srdeční  tep  může  snížit.  To  je  normální  jev.  Nicméně, 

kontaktujte svého lékaře, pokud to Vám to způsobuje obtíže a také pokud se cítíte dobře, ale srdeční 
frekvence klesá a zůstává pod 55 tepů za minutu.

   

• 

pokud máte nedostatečný krevní oběh v dolních končetinách (porucha periferního oběhu krve), 

• 

pokud  máte  nádor  dřeně  nadledvin  (feochromocytom  -  vysoký  krevní  tlak  způsobený  vzácným 
nádorem nadledvin), 

• 

pokud chcete ukončit léčbu přípravkem Egilok,

 neměl(a) byste ji ukončit náhle, protože to může 

zhoršit bolesti na hrudi a zvýšit riziko srdečních příhod

 

• 

pokud máte podstoupit chirurgický zákrok, informujte svého ošetřujícího lékaře nebo anesteziologa 
o tom, že užíváte léčivý přípravek Egilok, 

• 

pokud  máte  alergickou  reakci,  například  na  bodnutí hmyzem,  potraviny  nebo jiné  látky  (protože 
závažnost alergické reakce může být větší), 

• 

pokud máte deprese, 

• 

pokud  trpíte  myasthenií  gravis  (autoimunitní  onemocnění,  jehož  příčinou  je  porucha  přenosu 
vzruchu mezi nervem a svalem; dlouhodobý stav, který způsobuje svalovou slabost, která přichází a 
mizí) 

• 

pokud máte lupénku (kožní onemocnění způsobující červené, svědivé a šupinaté plochy na kůži) 

 
Děti a dospívající 
Používání přípravku Egilok u dětí a dospívajících se nedoporučuje. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Egilok   
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat, včetně přípravků dostupných bez lékařského předpisu. 
 
Přípravek  Egilok  se  nemá  užívat  současně  s podávaným  verapamilem  a/nebo  dalšími  blokátory 
vápníkového  kanálu  diltiazemového  typu  (používají  se  k léčbě  nepravidelného  tepu),  protože  může 
způsobit závažné poruchy srdečního rytmu. 
 
Následující léky mohou zesilovat účinky přípravku Egilok, které mohou vést ke snížení krevního tlaku 
a/nebo zpomalení srdečního tepu. 

léky k léčbě nepravidelného srdečního rytmu (chinidin, amiodaron, propafenon)

 

léky k léčbě onemocnění srdce tzv. srdeční glykosidy (např. digoxin))

 

léky  k léčbě  vysokého  krevního  tlaku  (guanethidin,  reserpin,  alfa-methyldopa,  guanfacin, 
hydralazin, klonidin. 

Pokud užíváte klonidin a Egilok současně, je nutné léčbu ukončit, přestaňte 

užívat Egilok několik dní před ukončením léčby klonidinem, jinak může dojít k velkému zvýšení 
krevního tlaku.

 

léky používané během velkých chirurgických zákroků (jako jsou narkotika a svalové

 relaxanty, viz 

bod 2 Upozornění a opatření)

 

léky  k léčbě  psychických  onemocnění  jako  jsou  neuroleptika  (např.  thioridazin)  a  antidepresiva 
(např. paroxetin, fluoxetin, sertralin, escitalopram), 

cimetidin (lék ke snížení tvorby žaludeční kyseliny), 

léky k léčbě alergie (difenhydramin)   

celekoxib (lék k léčbě bolesti, zánětlivých onemocnění a zánětu kloubů). 

 
Následující léčivé přípravky mohou snížit účinek přípravku Egilok, který může mít za následek vysoký 
krevní tlak: 

adrenalin a noradrenalin (látky přirozeně se vyskytující v těle a mající stimulační účinek na srdeční 

3/7 

a cévní systém) nebo léky s podobnými účinky, jako jsou přípravky proti kašli a rýmě, oční kapky 
nebo nosní spreje. Účinky adrenalinu (používané k léčbě reakcí přecitlivělosti) mohou být během 
léčby přípravkem Egilok sníženy (viz bod 2 

Upozornění a opatření

); 

bronchodilatační léky (jako terbutalin, salbutamol, fenoterol, salmeterol); 

léky  k léčbě  bolesti,  zánětlivých  onemocnění  a  zánětu  kloubů  (např.  indometacin,  diklofenak, 
piroxicam, flurbiprofen; 

přípravky s obsahem estrogenů (např. perorální antikoncepce, hormonální substituční léčba); 

rifampicin (lék k léčbě tuberkulózy); 

barbituráty (léky k léčbě nespavosti nebo úzkosti). 

 
Užívání přípravku Egilok současně s ergotaminem (lék používaný k léčbě migrény) může zvýšit stahující 
účinek přípravku Egilok na cévy, což může vést ke špatnému prokrvení rukou a nohou. 
 
Jestliže užíváte přípravek Egilok současně s léky užívanými k léčbě cukrovky (tablety nebo inzulín), může 
Egilok zvýšit jejich účinek na snížení hladiny glukosy v krvi. Může také maskovat příznaky nízké hladiny 
cukru v krvi, jako jsou třes a rychlý srdeční tep. Pokud máte cukrovku, je třeba pečlivě sledovat hladinu 
cukru v krvi (viz bod 2 

Upozornění a 

opatření). 

 
Jestliže  užíváte  léčivé  přípravky  používané  k léčbě  deprese  nebo  Parkinsonovy  nemoci  (tzv.  inhibitory 
monoaminooxidázy), léky známé jako blokátory sympatického ganglií používané k prevenci uvolňování 
adrenalinu a noradrenalinu ve vašem těle nebo léčivých přípravků obsahujících jiné beta-blokátory (např. 
oční kapky), může Váš lékař pravidelně sledovat Váš krevní tlak.   
 
Přípravek Egilok a alkohol 
Požívání alkoholu může zesílit účinky přípravku Egilok, které snižují krevní tlak, a proto nemá být alkohol 
požíván během léčby.   
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství   
Metoprolol-tartrát se v těhotenství obecně nedoporučuje, i když se Váš lékař může rozhodnout, že 
v pozdním těhotenství metoprolol používat bude, a to pod pečlivým dohledem, včetně dohledu nad 
jakýmikoli účinky na novorozence. 
Pokud jste těhotná, informujte o tom prosím svého lékaře. 
 
Kojení 
Během léčby metoprolol-tartrátem je obecně nutno kojení přerušit, i když se Váš lékař může rozhodnout, 
že u kojících matek metoprolol-tartrát používat bude, a to za pečlivého dohledu nad kojencem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Metoprolol-tartrát může mít na Vaši schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje vliv, protože 
může vyvolávat točení hlavy a únavu.. Pokud pociťujete závratě nebo únavu v průběhu léčby přípravkem 
Egilok, neřiďte motorová vozidla a neobsluhujte stroje 
 
 
3. 

Jak se přípravek Egilok užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Tablety lze užívat jak s jídlem, tak bez jídla, zapíjejí se douškem vody. 
 
Doporučené dávky jsou následující:   
 

4/7 

K léčbě vysokého krevního tlaku: 
Doporučená zahajovací dávka je 25 mg až 50 mg dvakrát denně, užívaná ráno a večer. V případě potřeby 
může lékař tuto dávku postupně zvýšit až na 100 mg dvakrát denně a/nebo lze přípravek Egilok kombinovat 
s jistými dalšími léky snižujícími krevní tlak.   
Maximální denní dávka přípravku Egilok je 200 mg podaná v dílčích dávkách. 
 
K léčbě anginy pectoris (projevuje se bolestmi na hrudi): 
Doporučená zahajovací dávka je 25 mg až 50 mg dvakrát nebo třikrát denně. V případě potřeby může lékař 
denní  dávku  zvýšit  až  na  200 mg  nebo  předepsat  léčbu  kombinovanou  s dalšími  léky  k léčbě  anginy 
pectoris. 
 
Jako udržovací léčba po prodělaném infarktu myokardu: 
Doporučená dávka je 50 mg až 100 mg dvakrát denně (ráno a večer). 
 
K léčbě poruch srdečního rytmu: 
Doporučená zahajovací dávka je 25 mg až 50 mg dvakrát nebo třikrát denně. V případě potřeby může lékař 
denní  dávku  zvýšit  až  na  200 mg  nebo  předepsat  léčbu  kombinovanou  s dalšími  léky  k léčbě  poruch 
srdečního rytmu. 
 
K léčbě funkčních srdečních poruch s palpitacemi (bušení srdce): 
Doporučená dávka je 50 mg dvakrát denně (ráno a večer). V případě potřeby může lékař tuto dávku zvýšit 
až na 100 mg dvakrát denně. 
 
K léčbě zrychleného tepu vyvolaného nadměrně aktivní štítnou žlázou: 
Doporučená dávka je 50 mg třikrát nebo čtyřikrát denně. 
 
K prevenci záchvatů migrény: 
Doporučená dávka je 50 mg až 100 mg dvakrát denně (ráno a večer). 
 
Zvláštní populace: 
Pokud máte onemocnění jater, může být doporučeno snížení zahajovacích dávek. 
Pokud jste starší pacient nebo pokud máte onemocnění ledvin, není úprava dávky potřebná. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Používání přípravku Egilok u dětí a dospívajících se nedoporučuje. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Egilok, než jste měl(a) 
Při  předávkování  nebo  pokud  přípravek  náhodou  užije  dítě  se  ihned  poraďte  se  svým  lékařem  nebo 
vyhledejte nejbližší pohotovost. Tuto příbalovou informaci a zbylé tablety mějte u sebe, abyste je mohl(a) 
lékaři ukázat. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) přípravek Egilok užít 
Jestliže  zapomenete  dávku  užít,  užijte  ji  co  nejdříve.  Pokud  již  téměř  nastal  čas  na  další  dávku, 
zapomenutou  dávku  vynechejte.  Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou 
dávku. To by zapomenutou dávku nenahradilo a riskoval(a) byste předávkování. Vraťte se k předepsanému 
dávkovacímu schématu. Pokud vynecháte více dávek, poraďte se se svým lékařem.   
 
Jestliže jste přestal(a) přípravek Egilok užívat 
Přípravek Egilok se musí vysazovat postupně. Náhlé vysazení léčby může vést ke zhoršení stavu, zvláště 
pokud trpíte některými srdečními chorobami. Dodržujte pokyny lékaře. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

5/7 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob): 

 

únava. 

 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob): 

 

točení hlavy, bolesti hlavy, 

 

pomalý tep (bradykardie), bušení srdce (palpitace), 

 

nízký krevní tlak při napřímení do sedu nebo postoje (velmi vzácně s mdlobami), chladné končetiny 
(ruce a/nebo nohy), 

 

potíže s dechem při námaze, 

 

pocit na zvracení, bolesti břicha, průjem, zácpa. 

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): 

 

zvýšení tělesné hmotnosti, 

 

deprese, potíže se soustředěním, ospalost, nespavost, noční můry, 

 

pocit mravenčení nebo necitlivost, svalové křeče, 

 

zhoršení  příznaků  srdečního  selhání,  velmi  nízký  krevní  tlak  v důsledku  nedostatečného  čerpání 
srdce (kardiogenní šok) u pacientů s akutním srdečním infarktem, onemocnění srdce, otoky kotníků 
(edém), bolesti na hrudi, 

 

potíže s dýcháním – zúžení průdušek 

 

zvracení, 

 

kožní vyrážka, zvýšené pocení. 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob): 

 

nervozita, úzkost, impotence a sexuální poruchy, 

 

poruchy vidění, suché oči a/nebo podráždění očí, zánět spojivek (zarudlé oko), 

 

rinitida (výtok z nosu), 

 

sucho v ústech, 

 

abnormální funkční jaterní testy, 

 

vypadávání vlasů. 

 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 osob): 

 

arytmie (poruchy srdečního rytmu), poruchy vedení vzruchu 

 

snížení počtu krevních destiček, což zvyšuje riziko krvácení nebo tvorby modřin, 

 

ztráta paměti, poruchy paměti, zmatenost, halucinace, 

 

poruchy vnímání chutí, 

 

zvonění v uších, 

 

obtížné hojení ran na nohou u pacientů s těžkými poruchami krevního oběhu, 

 

zánět jater (hepatitida), 

 

zvýšená  citlivost  na  světlo,  zhoršení  lupénky  (kožní  onemocnění  způsobující  červené,  svědivé  a 
šupinaté plochy na kůži), 

 

bolesti kloubů. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

Stejně 

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.   
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 

 

6/7 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
5. 

Jak přípravek Egilok uchovávat 

 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo na štítku za EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Egilok obsahuje 

 

Léčivou  látkou  je  metoprololi  tartras.  Jedna  tableta  obsahuje  metoprololi  tartras  25 mg,  50 mg  a 
100 mg. 

 

Pomocnými  látkami  jsou:  mikrokrystalická  celulosa,  sodná  sůl  karboxymethylškrobukoloidní 
bezvodý oxid křemičitý, povidon, magnesium-stearát. 

 
Jak přípravek Egilok vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Popis přípravku: 
Egilok 25 mg tablety: bílé nebo téměř bílé, kulaté, bikonvexní tablety, na jedné straně s dělicím křížem, na 
druhé straně s vyraženým „E“ a „435“.   
Dělicí kříž má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou 
 
Egilok 50 mg tablety: bílé nebo téměř bílé, kulaté, bikonvexní tablety, na jedné straně s půlicí rýhou, na 
druhé straně s vyraženým „E“ a „434“.   
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou. 
 
Egilok 100 mg tablety: bílé nebo téměř bílé, kulaté, bikonvexní tablety se zkosenými hranami, na jedné 
straně s půlicí rýhou, na druhé straně s vyraženým „E“ a „432“. 
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou   
 
Velikost balení: 
Egilok 25 mg tablety: 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 nebo 120 tablet; 
Egilok 50 mg tablety: 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 nebo 200 tablet; 
Egilok 100 mg tablety: 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 nebo 200 tablet. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Lahvička  z hnědého  skla  uzavřená  bílým  bezpečnostním  uzávěrem  z PE  a  s vložkou  s PE,  papírová 
krabička. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci
 
EGIS Pharmaceuticals PLC 
1106 Budapešť, Keresztúri 30-38 
Maďarsko 
 
Výrobce 
EGIS Pharmaceuticals PLC   
9900 Körmend, Mátyás király u. 65 
Maďarsko 

7/7 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována
 18. 10. 2017 

Recenze

Recenze produktu EGILOK 100 MG 60X100MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu EGILOK 100 MG 60X100MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám