Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

ECOBEC 50 MCG 200DÁV Roztok k inhal. v tlak.obalu - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15526

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: NORTON WATERFORD(IVAX PHARMACEUTICALS IRELAND), WA
Kód výrobku: 15526
Kód EAN: 8594737015311
Kód SÚKL: 47374
Držitel rozhodnutí: NORTON WATERFORD(IVAX PHARMACEUTICALS IRELAND), WA
Přípravek se používá k dlouhodobé léčbě a prevenci průduškového astmatu u dětí starších 2 let, mladistvých a dospělých.

Příbalový leták

 

1/7 

sp.zn. sukls148647/2017 
 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

ECOBEC  50 mikrogramů roztok k inhalaci v tlakovém obalu 

 

ECOBEC  100 mikrogramů roztok k inhalaci v tlakovém obalu 

 

ECOBEC  250 mikrogramů roztok k inhalaci v tlakovém obalu 

 

(Beclometasoni dipropionas) 

 

Přečtěte si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje 
 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí  

  ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 

postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci. 
Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 

Co je přípravek Ecobec

 

a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ecobec používat  

3. 

Jak se přípravek Ecobec používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Ecobec uchovávat

 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 

1.  Co je přípravek Ecobec a k čemu se používá 

 

Léčivá látka přípravku – beklometason-dipropionát - patří do skupiny léčiv, které se nazývají kortikoidy. Má 
protizánětlivý  účinek,  který  se  při  inhalačním  použití  projevuje  především  v  průduškách.  Tento  účinek 
umožňuje použití přípravku při léčbě průduškového astmatu.  

Účinek přípravku se rozvíjí obvykle v průběhu jednoho týdne, a proto přípravek není použitelný pro léčbu 
akutního astmatického záchvatu. 

Přípravek se používá k dlouhodobé léčbě a prevenci průduškového astmatu u dětí starších 2 let, mladistvých 
a dospělých.  
 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ecobec používat 

 
 
Nepoužívejte přípravek Ecobec: 
-  jestliže jste alergický(á) na beklometason-dipropionát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

-  u dětí ve věku do 2 let.  

 
Upozornění a opatření 

 

2/7 

Před použitím přípravku Ecobec se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 
-  jestliže trpíte plicní tuberkulózou nebo jste toto onemocnění prodělal(a) v minulosti 
-  jestliže trpíte infekcí očí, úst nebo dýchacích cest  
-  jestliže jste těhotná nebo těhotenství plánujete 
-  jestliže kojíte. 
 
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné době užíval(a), včetně léků 
vydávaných bez lékařského předpisu. 
Některé léky mohou zvyšovat účinky přípravku Ecobec, a pokud tyto léky používáte (včetně některých léků 
na HIV: ritonavir, kobicistat), Váš lékař může rozhodnout, že je třeba Vás pečlivě sledovat. 
 
Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek Ecobec 250 mikrogramů není doporučen pro léčbu dětí. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Těhotenství 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem  dříve,  než  začnete  užívat  jakýkoliv  lék.                        
V případě,  že  otěhotníte  v průběhu  léčby  přípravkem  Ecobec,  informujte  o  tom  co  nejdříve  svého 
ošetřujícího lékaře. Inhalace přípravku během těhotenství může být spojena se zpomalením růstu plodu. 
V těhotenství lékař zváží prospěch léčby oproti možnému riziku pro nenarozené dítě a rozhodne, zda můžete 
přípravek užívat. 
 
Kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Léčivá látka se pravděpodobně vylučuje do mateřského mléka. Lékař zváží prospěch léčby oproti možnému 
riziku pro Vaše dítě a rozhodne, zda můžete pokračovat v používání přípravku. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Přípravek Ecobec nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Ecobec 
U přípravku Ecobec nejsou interakce známy. 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době  užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 
Přípravek Ecobec obsahuje alkohol 
Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce. 
 
 
3. Jak se přípravek Ecobec používá 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

ECOBEC  50 mikrogramů roztok k inhalaci v tlakovém obalu

Děti  od  2 do  12  let  obvykle  inhalují  2  dávky  (100  mikrogramů)  2krát  až  4krát  denně  (ve  čtyřhodinových 
intervalech). 

Dospělí a děti nad 12 let obvykle inhalují 2 dávky 3 až 4krát denně, nebo 3 až 4 dávky 2krát denně. 

 

3/7 

ECOBEC 100 mikrogramů roztok k inhalaci v tlakovém obalu: 

Děti od 2 do 12 let obvykle inhalují 1 dávku 2krát až 4krát denně (ve čtyřhodinových intervalech). 

Dospělí a děti nad 12 let obvykle inhalují 1 dávku 3 až 4krát denně, nebo 2 dávky 2krát denně. 

ECOBEC 250 mikrogramů roztok k inhalaci v tlakovém obalu

Dospělí obvykle inhalují 2 dávky 2krát denně nebo 1 dávku 4krát denně (ve čtyřhodinových intervalech). 

Přípravek používejte pravidelně v dávkách doporučených lékařem. 

Nezvyšujte ani nesnižujte dávku bez porady s lékařem. Léčbu bez porady s lékařem nepřerušujte, i když se 
cítíte lépe.  

Je důležité, abyste užíval(a) takovou dávku, která Vám byla předepsána. Bez předchozí konzultace se svým 
lékařem byste neměl(a) zvyšovat nebo snižovat svou dávku. 
 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Ecobec je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři. 
 

Přípravek  Ecobec  je  určen  k  dlouhodobé  léčbě,  nikoli  k  léčbě  akutního  záchvatu  dušnosti.  Léčba  tímto 
přípravkem vyžaduje pravidelné lékařské kontroly. Pokud užíváte kortikoidy s účinkem na celý organismus 
(systémové  kortikoidy),  je  nutné  o  této  skutečnosti  informovat  lékaře,  který  rozhodne  o  dalším  léčebném 
postupu.  

Jestliže  jste  začal(a)  používat  přípravek  Ecobec  místo  systémových  kortikoidů,  měl(a)  byste  stále  u  sebe 
nosit výstražnou kartičku.  

Po  vysazení  systémových  kortikoidů  a  převedení  na  přípravek  Ecobec  se  mohou  dostavit  reakce  z 
přecitlivělosti  (alergická  rýma,  ekzémy)  nebo  celkové  projevy  (únava,  bolesti  kloubů,  celková  slabost).  V 
tomto případě vždy informujte o těchto potížích svého lékaře. 
 

Způsob použití: 

Přípravek inhalujte dle návodu k použití. 

K tomu, aby se přípravek dostal do místa svého působení, je důležité, aby lék byl vstříknut do úst současně 
s nádechem. 

Pokud  jste  nikdy  v minulosti  inhalátor  nepoužívali,  doporučujeme  Vám  nacvičit  si  krok  3  (viz  návod 
k použití) bez stlačení dna nádobky, abyste se naučili zkoordinovat stlačení nádobky s nádechem.  

Při  prvním  použití  nebo  v případě,  že  přípravek  nebyl  používán  déle  než  pět  dnů,  je  nutno  před  podáním 
první dávky prověřit, zda při stlačení nádobky dochází k vystříknutí obsahu. 

Dětem  je  nutno  pomáhat  při  podávání  přípravku.  Doporučuje  se,  aby  nástřik  byl  proveden  jinou  osobou 
v době, kdy se dítě začíná nadechovat.  

U nespolupracujících pacientů je nutné použít univerzální inhalační nástavec. 

 

Návod k použití: 

 

1. 

Sejměte ochranný kryt z ústí aplikátoru. Přesvědčte se, že ústní aplikátor je čistý. 
Případný prach a nečistoty odstraňte. 

 

4/7 

 

2. 

Držte nádobku dnem vzhůru s palcem na spodní straně a ukazovákem na horním okraji. 
Pohybem nahoru a dolů inhalátor silně protřepejte. 

 

3. 

Hluboce vydechněte, abyste vyprázdnili plíce. Ústní aplikátor vsuňte mezi rty a pevně je 
sevřete. Pokud možno zhluboka a pozvolna se nadechněte a současně stlačte ukazovákem 
dno nádobky, aby došlo k vystříknutí aerosolu a uvolnění léku. Pokračujte v nádechu. 

 

4. 

Vyjměte  nádobku  z  úst  a  zadržte  dech  na  10  sekund,  nebo  jak  nejdéle  můžete.  Pomalu 
vydechněte. 

 

5. 

Pokud máte předepsanou víc než 1 dávku, počkejte nejméně 1 minutu a postup opakujte 
od kroku 2.  

6. 

Nasaďte ochranný kryt na ústní aplikátor. 

7. 

Po každé inhalaci byste si měl(a) důkladně vypláchnout ústa vodou, kterou následně 
vyplivnete. Tento krok vám pomůže předejít vzniku moučnivky (bílé skvrny v ústech a 
hrdle způsobené kvasinkami). 

 

Nepřehlédněte  krok  3.  Je  důležité,  abyste  začali  s nádechem  co  nejpomaleji  je  to  možné  a  těsně  před 
použitím inhalátoru. Zkuste si to několikrát před zrcadlem. Jestliže nepoužíváte  přípravek Ecobec správně, 
uniká  značné  množství  přípravku,  které je  viditelné jako  jemná  mlha.  Pokud  se  tedy  vytvoří  mlha  v horní 
části inhalátoru nebo po stranách Vašich úst, musíte začít znova od kroku 2. 

 

 

5/7 

Čištění inhalátoru 

Inhalátor musíte udržovat čistý, především ústní aplikátor. Správné čištění zabrání vzniku usazenin.  

Čistěte inhalátor nejméně jednou týdně.  

Sejměte ochranný kryt a vyjměte kovovou nádobku z plastového obalu. Plastový obal omyjte teplou vodou. 
Zvláště  důležité  je  dobře  propláchnout  malou  dírku  v  ústním  aplikátoru.  K čištění  inhalátoru  nepoužívejte 
příliš horkou vodu. 

Důkladně  vysušte  (pokud  je  to  možné,  nechejte  plastový  obal  schnout  přes  noc),  ale  nepoužívejte  přímé 
zdroje tepla. 

Po vysušení vložte nádobku do plastového obalu a nasaďte ochranný kryt. Kovová nádobka nesmí přijít do 
kontaktu s vodou. 

 

 

Jestliže jste použil(a) více přípravku Ecobec než jste měl(a): 

Výskyt  významných  nežádoucích  účinků  při  občasném  použití  většího  množství  přípravku  se  neočekává. 
Akutní toxicita (škodlivost) beklometason-dipropionátu je nízká. Při opakovaném použití většího množství 
přípravku informujte svého lékaře, co nejdříve to bude možné.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Ecobec: 

Zapomenete-li si vzít nebo podat dítěti dávku, užijte ji nebo podejte dítěti ihned, jakmile si vzpomenete. Dále 
pokračujte v původním sledu používání nebo podávání. 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek  nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u 
každého. 
 
 
Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů ze 100) 

•  kandidóza úst a hrdla (moučnivka) 

•  chrapot a podráždění hrdla 

 
Není známo 
(četnost nelze z dostupných údajů určit) 

•  rozmazané vidění 

 
 

Nedostatečné vysušení ústního aplikátoru vede ke zvýšení rizika jeho ucpání. 

 

6/7 

Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000) 

•  alergické reakce: otok v oblasti očí, hrdla, rtů a obličeje (tzv. angioedém) 

•  paradoxní bronchospasmus (stažení průdušek s dušností) 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000) 

•  potlačení funkce kůry nadledvin  

•  zpomalení růstu dětí a dospívajících 

•  katarakta (šedý zákal) 

•  glaukom (zelený zákal) 

•  kopřivka 

•  vyrážka 

•  svědění, zarudnutí 

•  snížené množství minerálů v kostní hmotě (snížení hustoty kosti) 

 
Neznámé nežádoucí účinky (četnost nelze z dostupných údajů určit) 

•  psychomotorická hyperaktivita 

•  poruchy spánku 

•  úzkost 

•  deprese 

•  agresivita 

•  poruchy chování (především u dětí) 

•  strach, neklid, nervozita, podrážděnost 

  

 

Pokud  se  po  podání  přípravku  Vaše  dýchání  a  dušnost  náhle  zhorší,  přerušte  jeho  podávání  a  ihned 
vyhledejte lékaře.  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. Nahlášením 

nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Ecobec uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před přímým slunečním světlem. 
Aerosol!  Nádobka  je  pod  stálým  tlakem.  Neodhazujte  do  ohně  a  neničte  násilím,  ani  po  spotřebování 
přípravku. Chraňte oči. 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu. 

Doba  použitelnosti  se 

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

 

 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Ecobec obsahuje 

 

7/7 

Léčivou  látkou  je  beclometasoni  dipropionas.  Jedna  odměřená  dávka  obsahuje  50  mikrogramů 
(Ecobec  50  mikrogramů  roztok  k inhalaci  v tlakovém  obalu),  100  mikrogramů  (Ecobec  100 
mikrogramů roztok k inhalaci v tlakovém obalu) a 250 mikrogramů (Ecobec 250 mikrogramů roztok 
k inhalaci v tlakovém obalu).  

Pomocnými látkami jsou bezvodý ethanol a norfluran. 

 
Jak přípravek Ecobec vypadá a co obsahuje toto balení: 

Popis přípravku: čirý roztok. 
 
Velikosti balení: 
Hliníková tlaková nádobka s dávkovacím ventilem, vložená do PE aplikátoru s nasouvacím krytem, obsahuje 
200 dávek. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci: 
Teva Czech Industries s.r.o.  
Ostravská 29, č.p. 305  
747 70 Opava Komárov,  
Česká republika  
 
Výrobce: 
Norton Waterford T/A IVAX Pharmaceuticals Ireland 
IDA Industrial Park 
Cork Road, Waterford  
Irsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 13. 7. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recenze

Recenze produktu ECOBEC 50 MCG 200DÁV Roztok k inhal. v tlak.obalu

Diskuze

Diskuze k produktu ECOBEC 50 MCG 200DÁV Roztok k inhal. v tlak.obalu

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám