Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 34982
Kód EAN: 4031083002229
Kód SÚKL: 83272
Ebrantil se používá k léčbě vysokého krevního tlaku u dospělých nemocných.

Příbalový leták

1/6

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls37792/2013, sukls37803/2013


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ebrantil 30 mg retard, tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním
Ebrantil 60 mg retard, tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním
(Urapidilum)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Ebrantil retard a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ebrantil retard užívat
3. Jak se Ebrantil retard užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Ebrantil retard uchovávat
6. Další informace


1. CO JE EBRANTIL retard A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Ebrantil retard snižuje krevní tlak prostřednictvím rozšíření cév a používá se k léčbě vysokého
krevního tlaku.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE EBRANTIL retard
UŽÍVAT

Nepoužívejte Ebrantil retard
Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku urapidilum nebo na kteroukoliv jinou
složku Ebrantil retard.

Zvláštní opatrnosti při použití Ebrantil retard je zapotřebí
jestliže trpíte srdečním selháváním (slabost srdečního svalu) z důvodu funkčního poškození
mechanického původu, např. zúžení srdečních chlopní (stenóza aortální chlopně nebo mitrální
chlopně), plicní embolie či poškození srdeční činnosti v důsledku onemocnění perikardu
(osrdečníku),
u dětí, jelikož v této věkové skupině nebyly prováděny studie,
jestliže trpíte poškozením funkce jater,
jestliže trpíte středně vážným až vážným poškozením funkce ledvin,
u starších pacientů,
2/6
jestliže současně užíváte cimetidin (viz bod Vzájemné působení s dalšími léčivými
přípravky).
Léčba vysokého krevního tlaku tímto léčivým přípravkem vyžaduje pravidelný lékařský dohled.
Proto byste měl/a dodržovat domluvené návštěvy u svého lékaře, na kterých máte podstoupit
vyšetření.

Prosím, poraďte se s lékařem, pokud se Vás týkají některé z uvedených stavů nebo pokud jste těmito
stavy trpěl/a v minulosti.

Děti
Pro Ebrantil retard neexistují dostatečné studie pro užívání u dětí, a proto se použítí u dětí
nedoporučuje.

Starší pacienti
Během dlouhodobé léčby starších pacientů může být nutné snížení dávky přípravku Ebrantil retard
(viz bod Dávkování, způsob a délka použití).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Ebrantil retard snižuje krevní tlak; tento účinek může být zvýšen současným podáváním blokátorů
alfa-adrenergních receptorů a jiných léků, které rozšiřují krevní cévy nebo snižují krevní tlak, nebo
u stavů spojených s nedostatkem tekutin v těle (např. průjem, zvracení) a při konzumaci alkoholu.
Cimetidin může při souběžném užívání s přípravkem Ebrantil retard zvýšit hladinu urapidilu v krvi.

Jelikož dosud nejsou dostatečné zkušenosti s kombinovanou léčbou s inhibitory ACE, tato léčba se
v současné době nedoporučuje.

Prosím, pamatujte na to, že tyto informace se týkají také léků, které jste užíval/a v nedávné době.

Užívání Ebrantil retard s jídlem a pitím

Alkohol může zvýšit antihypertenzivní účinek (účinek snižující krevní tlak) přípravku Ebrantil
retard.

Těhotenství a kojení

Ebrantil retard nesmí být používán v těhotenství nebo při kojení, jelikož dosud nejsou zkušenosti
s takovým použitím u lidí. Studie na zvířatech neprokázaly žádné poškození embrya (zárodku).

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vzhledem k tomu, že reakce se u jednotlivých osob liší, Ebrantil retard může narušit reakceschopnost
do té míry, že dojde k narušení schopnosti řídit, obsluhovat stroje nebo pracovat bez pevné opory. To
platí zejména při zahájení léčby, po zvýšení dávky či při změně přípravku nebo v kombinaci
s alkoholem.

Důležité informace o některých složkách přípravku EBRANTIL retard
3/6

Tobolky Ebrantil retard obsahují sacharózu. Jestliže Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí
některých cukrů, poraďte s lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


3. JAK SE EBRANTIL retard UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Ebrantil retard přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, obvyklá dávka je následující:

k postupnému snížení krevního tlaku se léčba zahajuje 1 tobolkou přípravku Ebrantil 30 retard dvakrát
denně (což odpovídá 30 mg urapidilu dvakrát denně).

Je-li žádoucí či nutné rychlejší snížení krevního tlaku, léčbu je možné zahájit 1 tobolkou přípravku
Ebrantil 60 retard dvakrát denně (což odpovídá 60 mg urapidilu dvakrát denně).

Tuto dávku je možno postupně upravit dle potřeb každého pacienta. Při udržovací léčbě se dávka
pohybuje v rozmezí mezi 60 až 180 mg urapidilu denně rozděleně ve dvou dávkách. Pro tyto účely
jsou dodávány tobolky s prodlouženým uvolňováním Ebrantil 30 retard a Ebrantil 60 retard.

Při poruše funkce jater může být nutné snížení dávky Ebrantil retard.

Během dlouhodobé léčby může být nutné snížení dávky Ebrantil retard u starších pacientů a také u
pacientů se středně vážným až vážným poškozením funkce ledvin.

Jak a kdy se Ebrantil retard užívá?

Tobolky s prodlouženým uvolňováním se užívají ráno a večer při jídle. Polykají se celé, nerozkousané,
s malým množstvím tekutiny (např. polovinou sklenice vody).

Jak dlouho se Ebrantil retard užívá?

Léčba přípravkem Ebrantil retard je obvykle dlouhodobá.
O délce léčby rozhodne lékař.

Jestliže máte pocit, že je účinek Ebrantil retard příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se, prosím, s
Vaším lékařem.

Jestliže jste užil/a více přípravku Ebrantil retard, než jste měl/a
Při předávkování nebo podezření na otravu je nutné ihned kontaktovat lékaře/záchrannou službu,
kteří rozhodnou, jaká opatření jsou zapotřebí.


Jestliže jste zapomněl/a užít Ebrantil retard
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat Ebrantil retard
Dříve, než se rozhodnete léčbu přípravkem Ebrantil retard přerušit či ukončit, např. kvůli
nežádoucím účinkům, vždy se nejdříve poraďte s lékařem.

4/6
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Ebrantil retard nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky jsou hodnoceny dle následujících kategorií:

Velmi časté: Postihují více než 1 z 10 léčených
pacientů
Časté: Postihují méně než 1 z 10,
ale více než 1 ze 100
léčených pacientů
Méně časté: Postihují méně než 1 ze 100, ale
více než 1 z 1000 léčených
pacientů
Vzácné: Postihují méně než 1 z 1000,
ale více než 1 z 10000
léčených pacientů
Velmi vzácné: Postihují méně než 1 10000
léčených pacientů, včetně
ojedinělých případů
Není známo: Z dostupných údajů nelze
určit

Možné nežádoucí účinky:

Četnost
Orgánový systém
Časté Méně časté Velmi vzácné
Srdeční poruchy bušení srdce (palpitace),
zrychlení či zpomalení
srdečního tepu
(tachykardie, či
bradykardie), pocit tlaku
či bolest na hrudi (potíže
připomínající anginu
pectoris)

Gastrointestinální
poruchy
nevolnost zvracení, průjem, sucho v
ústech

Celkové a jinde
nezařazené poruchy a
lokální reakce po podání
únava hromadění tekutin
ve tkáních (otok)
Abnormální klinické a
laboratorní nálezy
nezařazené jinde
přechodné zvýšení
jaterních enzymů,
snížený počet
krevních destiček#
Poruchy nervového
systému
závratě,
bolest hlavy

Psychiatrické poruchy poruchy spánku neklid
Poruchy ledvin a
močových cest
zvýšené nucení na
močení nebo
zhoršení
inkontinence
(neudržení) moči
Poruchy reprodukčního
systému a choroby prsů


neustupující
ztopoření penisu
5/6
Četnost
Orgánový systém
Časté Méně časté Velmi vzácné
(priapismus)
Respirační, hrudní a
mediastinální poruchy
ucpaný nos
Poruchy kůže a podkoží alergické reakce (svědění,
zčervenání kůže, vyrážky)

Cévní poruchy pokles krevního tlaku při
změně polohy (posturální
hypotenze)


# Ve velmi vzácných, ojedinělých případech bylo zaznamenáno snížení počtu krevních destiček
(trombocytů) v časové souvislosti s užitím přípravku Ebrantil retard. Příčinná souvislost
s léčbou přípravkem Ebrantil retard nebyla stanovena, např. pomocí imunohematologických
vyšetření.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK EBRANTIL retard UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Ebrantil retard nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a vnitřním
obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Podmínky uchovávání:
Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co Ebrantil retard obsahuje
- Léčivá látka je urapidilum. Jedna tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje 30 mg
nebo 60 mg urapidilum.
- Pomocné látky jsou:
Ebrantil 30 retard
Kyselina fumarová, hypromelosa 2910/3, mastek, diethyl-ftalát, methakrylátový kopolymer typ S,
zrněný cukr (sacharosa, kukuřičný škrob), ethylcelulosa, kyselina stearová 95%, ftalát hypromelosy,
želatina, oxid titaničitý, čištěná voda, žlutý oxid železitý, černý inkoust (šelak, černý oxid železitý,
propylenglykol, roztok amoniaku).

Ebrantil 60 retard
Kyselina fumarová, hypromelosa 2910/3, mastek, diethyl-ftalát, methakrylátový kopolymer typ S,
zrněný cukr (sacharosa, kukuřičný škrob), ethylcelulosa, kyselina stearová 95%, ftalát hypromelosy,
želatina, oxid titaničitý, erythrosin, indigokarmín, červený oxid železitý, černý inkoust (šelak, černý
oxid železitý, propylenglykol, roztok amoniaku).
6/6

Jak Ebrantil retard vypadá a co obsahuje balení

Ebrantil 30 retard jsou žluté, neprůhledné tvrdé želatinové tobolky s černým označením Ebr 30 na
spodní části tobolky, obsahující homogenní žluté pelety.

Ebrantil 60 retard jsou tvrdé želatinové tobolky, spodní část růžová, vrchní část červená, spodní
část (růžová) s potiskem Ebr 60, obsahující homogenní žluté pelety.

Ebrantil 30 retard je vyráběn v baleních obsahujících 20, 50,100 tvrdých tobolek s prodlouženým
uvolňováním .

Ebrantil 60 retard je vyráběn v balení obsahujícím 50 tvrdých tobolek s prodlouženým
uvolňováním.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Takeda GmbH
D-78467 Konstanz
Německo

Výrobce
Takeda GmbH
Výrobní místo Oranienburg
Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
13.3.2013

Recenze

Recenze produktu EBRANTIL 60 RETARD 50X60MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu EBRANTIL 60 RETARD 50X60MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze