Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SOLVAY PHARMA
Kód výrobku: 70605
Kód EAN: 3760008320292
Kód SÚKL: 100301
Držitel rozhodnutí: SOLVAY PHARMA
Dospělí - symptomatická léčba břišních bolestí a křečí, poruch tračníku a střevních obtíží při dráždivém tračníku; - léčba křečí trávicího ústrojí při organických onemocněních (poruchy orgánů provázené změnou anatomické struktury).

Příbalový leták

1/4
Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls126293/2012PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Duspatalin Retard
200 mg
Tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním
mebeverini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Duspatalin Retard a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Duspatalin Retard užívat
3. Jak se přípravek Duspatalin Retard užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Duspatalin Retard uchovávat
6. Další informace1. Co je přípravek Duspatalin Retard a k čemu se používá

Co je přípravek Duspatalin Retard
Název Vašeho léčivého přípravku je Duspatalin Retard, 200 mg, tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním
(nazývaný v této příbalové informaci Duspatalin Retard). Duspatalin Retard obsahuje léčivo zvané
mebeverin hydrochlorid. To patří do skupiny léčiv nazývaných spasmolytika, která působí ve Vašem
střevě.
Střevo je dlouhá svalová trubice, kterou je potrava posunována dolů, takže může být strávena. Jestliže
ve střevě nastanou křeče a stlačuje se příliš silně, pocítíte bolest. Toto léčivo uvolňuje křeč a bolest.
K čemu se přípravek Duspatalin Retard se používá
Přípravek Duspatalin Retard zmírňuje příznaky syndromu dráždivého tračníku (IBS). Tyto příznaky se
u jednotlivých osob liší, ale mohou zahrnovat:
bolest a křeče žaludku
pocit plnosti a plynatost
průjmem, zácpa nebo kombinace obou příznaků
malá, tvrdá, hrudkovitá nebo stužkovitá stolice
Přípravek Duspatalin Retard se také používá ke zmírnění křečí a bolesti žaludku nebo střeva,
způsobených jinými onemocněními.
2/42. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Duspatalin Retard
užívat

Neužívejte přípravek Duspatalin Retard jestliže:
jste alergický/á (přecitlivělý/á) na mebeverin hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku
přípravku Duspatalin Retard (uvedenou v bodě 6).
Jestliže pro Vás platí něco z výše uvedeného, neužívejte přípravek Duspatalin Retard. Nejste-li si
jistý/á, zeptejte se před užitím tohoto přípravku svého lékaře nebo lékárníka.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Není pravděpodobné, že by přípravek Duspatalin Retard mohl ovlivňovat jiné léky, které užíváte
současně. Avšak informujte prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo
jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, včetně
rostlinných léků.

Těhotenství a kojení
Jste-li těhotná nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat
jakýkoliv lék.
Informujte svého lékaře, jste-li těhotná nebo byste mohla otěhotnět. Užívání přípravku Duspatalin
Retard není v těhotenství doporučeno. Váš lékař Vám může poradit, abyste přestala přípravek
Duspatalin Retard užívat nebo Vám může doporučit užívat místo něj jiný lék.
Informujte svého lékaře, pokud kojíte nebo se chystáte kojit. Přípravek Duspatalin Retard není
doporučován kojícím matkám. Váš lékař Vás může požádat, abyste přestala kojit nebo Vám poradí,
abyste užívala jiný lék, jestliže chcete kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není pravděpodobné, že přípravek Duspatalin Retard ovlivní Vaši schopnost řídit vozidla nebo
obsluhovat nějaké nástroje či stroje.


3. Jak se přípravek Duspatalin Retard užívá

Vždy užívejte přípravek Duspatalin Retard přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jak užívat tento lék
Přípravek Duspatalin Retard mohou užívat dospělí a děti starší 12 let.
Polykejte tobolky celé a zapíjejte je plnou sklenicí vody. Nedrťte ani nežvýkejte tobolky.
Snažte se užívat tobolky vždy ve stejnou denní dobu. To Vám pomůže nezapomenout užívat Váš
lék.

Kolik přípravku užívat
Dospělí a děti starší 12 let
Obvyklá dávka je jedna tobolka obsahující 200 mg léčivé látky dvakrát denně.
Užívejte jednu tobolku ráno a jednu večer.

Nepodávejte přípravek Duspatalin Retard, tobolky obsahující 200 mg léčivé látky, dětem do 12 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Duspatalin Retard, než jste měl(a)
3/4
Jestliže jste užil(a) více přípravku Duspatalin Retard, než jste měl(a), poraďte se s lékařem nebo jděte
přímo do nemocnice. Vezměte si balení léku a tuto příbalovou informaci s sebou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Duspatalin Retard

Jestliže jste zapomněl/a vzít si svou dávku léku, vynechte zapomenutou dávku. Pak pokračujte další
dávkou v obvyklou dobu.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Duspatalin Retard nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
U tohoto léku mohou být pozorovány následující nežádoucí účinky:
Jestliže zaznamenáte jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte užívat
přípravek Duspatalin Retard a navštivte ihned lékaře možná budete potřebovat neodkladnou
lékařskou péči:
obtíže s dýcháním, otok obličeje, krku, rtů, jazyka nebo hrdla. Můžete mít závažnou alergickou
(hypersensitivní) reakci na tento lék.
Pokud máte nějaký z výše uvedených nežádoucích účinků, přestaňte přípravek Duspatalin Retard
užívat a navštivte ihned lékaře.
Ostatní nežádoucí účinky zahrnují:
můžete mít další mírnější alergické (hypersenzitivní) reakce na tento lék: např. kožní vyrážka,
červená svědící kůže.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. Jak přípravek Duspatalin Retard uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním vnitřním obalu. Chraňte před mrazem.
Přípravek Duspatalin Retard nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a
blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. Další informace

Co přípravek Duspatalin Retard obsahuje

- Léčivou látkou je mebeverini hydrochloridum 200 mg v jedné tobolce
- Pomocnými látkami jsou:
4/4
Obsah tobolky (granule): magnesium-stearát, akrylátový kopolymer, mastek, hypromelosa,
methakrylátový kopolymer typ C, triacetin.
Vrchní a spodní část tobolky: želatina, oxid titaničitý (E 171), popis tobolky (inkoust): šelak (E
904), hydroxid draselný, roztok amoniaku 30%, černý oxid železitý (E 172), propylenglykol

Jak přípravek Duspatalin Retard vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé tvrdé želatinové tobolky s potiskem "245", uvnitř bílé pelety.
Tobolky jsou balené v PVC/Al blistru, který obsahuje 30 tobolek.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitelem rozhodnutí o registraci přípravku Duspatalin Retard je:
Abbott Healthcare Products B.V.
C.J. van Houtenlaan 36
1381 CP Weesp, Nizozemsko

Tobolky jsou vyráběny v:
Abbott Biologicals B.V., Olst, Nizozemsko
Abbott Healthcare S.A.S., Chatillon sur Chalaronne, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 7.6.2012

Recenze

Recenze produktu DUSPATALIN RETARD 30X200MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu DUSPATALIN RETARD 30X200MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze